Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2141(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0048/2006

Pateikti tekstai :

A6-0048/2006

Debatai :

PV 06/04/2006 - 5
CRE 06/04/2006 - 5

Balsavimas :

PV 06/04/2006 - 6.12
CRE 06/04/2006 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0141

Priimti tekstai
PDF 320kWORD 74k
Ketvirtadienis, 2006 m. balandžio 6 d. - Strasbūras
Pagalbos veiksmingumas ir korupcija besivystančiose šalyse
P6_TA(2006)0141A6-0048/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl pagalbos veiksmingumo ir korupcijos besivystančiose šalyse (2005/2141(INI))

Europos Parlamentas,

-   atsižvelgdamas į Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendrą pareiškimą "Bendras Europos susitarimas dėl vystymosi"(1),

-   atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 31 d. JT konvenciją prieš korupciją,

-   atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 16 d. JT deklaraciją prieš korupciją ir kyšininkavimą tarptautiniuose verslo sandoriuose,

-   atsižvelgdamas į 1997 m. lapkričio 21 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) konvenciją dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose,

-   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. JT Tūkstantmečio deklaraciją, kuria buvo nustatyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT), kaip tarptautinės bendruomenės bendrai numatyta priemonė skurdui panaikinti,

-   atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 2 d. Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo,

-   atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 12 d. Ketvirtąją tūkstantmečio ekosistemos vertinimo pranešimą pavadinimu "Ekosistemos ir žmonijos gerovė: verslo ir pramonės galimybės ir uždaviniai",

-   atsižvelgdamas į partnerystės susitarimo tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašyto 2000 m. birželio 23 d. Kotonu, 8, 9 ir 97 straipsnius(2),

-   atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 2 d. G8 grupės viršūnių susitikimo Eviane priimtą deklaraciją dėl kovos su korupcija ir skaidrumo gerinimo,

-   atsižvelgdamas į Afrikos komisijos 2005 m. kovo 11 d. pranešimą pavadinimu "Mūsų bendras interesas",

-   atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą ES kovos su neteisėtu šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės (ŠGLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategiją,

-   atsižvelgdamas į savo 2003 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl pajėgumų didinimo besivystančiose šalyse(3),

-   atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 31 d. rezoliuciją dėl vadovavimo Europos Sąjungos vystymo politikai(4),

-   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

-   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A6-0048/2006),

A.   kadangi korupcija ypač kenkia vargingai gyvenantiems žmonėms, nes dėl korupcijos mažėja plataus vartojimo prekių prieinamumas ir prastėja pagrindinių paslaugų kokybė, todėl šiems žmonėms sunku įveikti skurdą,

B.   kadangi korupcija daro neigiamą poveikį verslo aplinkai, veiksmingam viešųjų paslaugų teikimui ir visuomenės pasitikėjimui savo vyriausybe,

C.   kadangi korupcija riboja pagalbos veiksmingumą, trukdo siekti ES plėtros tikslų ir lėtina ES valstybių partnerių vystymosi procesą,

D.   kadangi Pasaulio Banko duomenimis daugiau nei 1 trilijonas JAV dolerių kiekvienais metais pasaulyje išleidžiama kyšiams, ir Afrikos Sąjunga nustatė, kad korupcija kiekvienais metais atsieina Afrikos ekonomikai daugiau nei 25 proc. Afrikos BVP,

E.   kadangi korupcija yra problema, veikianti visą visuomenę, ir kadangi ji gali būti įvairių formų, negalima visais atvejais taikyti vienodos strategijos, nes panaikinti korupciją visam laikui bus įmanoma tik laikantis plataus požiūrio,

F.   kadangi daugelis subjektų, įskaitant politikus, valdžios pareigūnus, pilietinę visuomenę, žiniasklaidą, tarptautines bendroves ir tarptautinius paramos teikėjus, gali atlikti svarbų vaidmenį kovoje su korupcija,

G.   kadangi korupcija yra ir viena iš konfliktų priežasčių, ir tokių konfliktų pasekmė,

H.   kadangi korupcija kelia grėsmę, kad nebus patenkinti pagrindiniai žmonių poreikiai, pvz., galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir švietimo sistema,

I.   kadangi korupcija yra šalutinė prasto valstybės valdymo pasekmė ir kadangi ji neatsiejamai susijusi su valstybės vaidmeniu, su ja reikia kovoti naudojant gerą valstybės valdymą skatinančias strategijas,

J.   kadangi esminiai principai kovoje su korupcija yra skaidrumas ir atskaitingumas,

K.   kadangi reikia tinkamai atsižvelgti į ŠGLG neteisėtos gamybos, perdavimo ir platinimo sąsają su korupcija tiek besivystančiose, tiek išsivysčiusiose šalyse,

L.   kadangi neįmanoma panaikinti korupcijos be pilietinės visuomenės palaikymo ir pagalbos ir kadangi prieinama informacija − vienas svarbiausių dalykų šiame procese,

M.   kadangi 2003 m. JT konvencija prieš korupciją yra pirmoji tarptautinė teisinė priemonė, kuria pripažįstama būtinybė visoms valstybėms prisiimti įsipareigojimus dėl turto grąžinimo, ir kadangi Vengrija ir Prancūzija yra vienintelės ES valstybės narės, kurios ratifikavo šią Konvenciją,

N.   kadangi 1997 m. EBPO konvencija gali būti pasirašyta tik EBPO valstybių narių ar EBPO darbo grupės dėl papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose pilnateisių dalyvių,

1.   ragina Komisiją, rengiant vystymo programas, didesnį dėmesį atkreipti į atskaitingumo ir skaidrumo klausimus, kadangi silpni atskaitingumo mechanizmai palengvina sąlygas atsirasti korupcijai;

2.   pabrėžia, kad reikia kreipti didesnį dėmesį į pilietinės visuomenės vaidmenį gerinant valstybės valdymą ir stiprinant savanorišką korupcijos kontrolę;

3.   primena, kad pagal iš dalies pakeisto Kotonu partnerystės susitarimo 96 ir 97 straipsnius, išaiškėjus rimtiems korupcijos atvejams, numatyta konsultacijų galimybė;

4.   pabrėžia, kad būtina remti besivystančių šalių parlamentų, kaip biudžeto valdymo institucijų, veiklą, t. y. palaikyti su jais dialogą, keistis informacija ir didinti jų pajėgumus;

5.   pabrėžia, kad laisva ir nepriklausoma žiniasklaida gali atlikti svarbų vaidmenį kovoje su korupcija, ir ragina ES skirti daugiau paramos projektams, remiantiems ar stiprinantiems tokią žiniasklaidą valstybėse partnerėse;

6.   pabrėžia būtinybę prisidėti prie teisinės sistemos kūrimo ir stiprinimo tose šalyse;

7.   pabrėžia svarbų moterų vaidmenį kovoje su korupcija, todėl atkrepia dėmesį į tai, kad būtina stiprinti ir gerinti moterų ir mergaičių švietimą ir skatinti moterų dalyvavimą politikoje;

8.   remia kampaniją Paskelbk, už ką moki (angl. Publish What You Pay), raginančią tarptautines bendroves viešai paskelbti informaciją apie valdžios institucijoms sumokėtus mokesčius;

9.   pabrėžia investicijų svarbą besivystančiose šalyse ir ragina Komisiją ir valstybes nares prisidėti skatinant šiuos investicijų srautus;

10.   pabrėžia, kad besivystančiose šalyse būtina skatinti pilietinės visuomenėsvykdomą kontrolę taip užtikrinant stabdžių ir atsvarų sistemos (angl. system of checks and balances) egzistavimą; ragina Komisiją remti šį procesą skiriant atitinkamą biudžeto paramą pilietinės visuomenės vykdomai kontrolei skatinti;

11.   mano, kad, siekiant pažaboti korupciją, dažnai reikia pakeisti organizacijų vidaus struktūrą; pabrėžia, kad būtina stiprinti centrinių ir vietos institucijų pajėgumus kovoti su korupcija, ypač skiriant didesnę biudžeto pagalbą;

12.   pabrėžia, kad kiekvienu atveju, prieš teikiant biudžeto pagalbą, būtina atskirai ir atidžiai įvertinti pasitikėjimo riziką;

13.   pabrėžia, kad biudžeto pagalba visuomet turi būti skiriama konkrečiam sektoriui;

14.   pabrėžia, kad, teikiant bet kokią biudžeto pagalbą, būtina palaikyti politinį dialogą, leidžiantį gerinti Viešųjų finansų valdymą (angl. Public Financial Management (PFM)) ir mažinti korupcijos bei netinkamo lėšų panaudojimo riziką;

15.   reikalauja, kad ES teikiamos biudžeto pagalbos programos būtų skaidresnės, įskaitant atitinkamos informacijos apie šalims gavėjoms suteiktą pagalbą skelbimą, parlamentų dalyvavimą šiame procese bei piliečių informavimą;

16.   reikalauja, kad pilietinė visuomenė ir valstybių parlamentai, siekdami veiksmingai prižiūrėti biudžeto išlaidas, remtų Viešųjų išlaidų stebėsenos tyrimus (angl. Public Expenditure Tracking Surveys (PETS)), padedančius aiškiai įvertinti pajamas ir išlaidas pagal EBPO Vystymosi paramos komiteto (angl. DAC) kriterijus;

17.   mano, kad, siekiant gauti kuo tikslesnius duomenis apie valstybės valdymo kokybę atitinkamoje šalyje, būtina sukurti specialius socialinius rodiklius, ir ragina pilietinę visuomenę aktyviau dalyvauti šioje veikloje;

18.   ragina, kad ES, kartu su kitais vadovaudama Viešųjų išlaidų ir finansinės atskaitomybės programai (angl. Public Expenditure and Financial Accountability Pogramme (PEFA)), kurioje nustatyti suderinti pagrindai pasitikėjimo rizikos įvertinimui paramą gaunančiose šalyse, įtrauktų specialius rodiklius, pagal kuriuos būtų galima vertinti korupcijos lygį;

19.   ragina Komisiją pasinaudoti duomenimis apie nustatytą korupcijos lygį, kad būtų galima skatinti gerą valdymą ir imtis priemonių prieš korumpuotus režimus;

20.   ragina Komisiją apsvarstyti būdus, kaip sumažinti besivystančių šalių užsienio skolą;

21.   pabrėžia, kad tarptautiniai paramos teikėjai privalo tarpusavyje derinti savo veiklą biudžeto pagalbos srityje siekiant gerinti skaidrumą ir atskaitingumą paramą gaunančiose šalyse;

22.   ragina visas ES valstybes nares ir visas 2003 m. JT konvenciją prieš korupciją pasirašiusias valstybes ratifikuoti šią Konvenciją ir 1997 m. EBPO konvenciją dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose;

23.   kviečia EBPO narius įvertinti galimybę priimti Kiprą, Latviją, Lietuvą ir Maltą pilnateisiais EBPO darbo grupės dėl papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose dalyviais, kad šios šalys galėtų pasirašyti ir ratifikuoti 1997 m. EBPO konvenciją, tuo tarpu šias šalis kviečia aktyviau dalyvauti 1997 m. gegužės 23 d. EBPO Ministrų tarybos peržiūrėtose rekomendacijose dėl kovos su papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose;

24.   primena, kad regioninės iniciatyvos, pvz., Afrikos tarpusavio tikrinimo mechanizmas (angl. African Peer Review Mechanism (APRM)), taip pat svarbios kovojant su korupcija ir skatinant gerą valdymą; pabrėžia, kad būtina įgyvendinti šias iniciatyvas Afrikos šalyse, o Komisija ir valstybės narės turėtų šiuo tikslu teikti techninę ir finansinę pagalbą;

25.   ragina valstybes nares kuo skubiau priimti teisiškai įpareigojančią tarptautinę priemonę dėl ŠGLG bei jų šaudmenų apyvartos stebėjimo ir žymėjimo, taip pat remti regionines iniciatyvas, skirtas kovoti su neteisėta prekyba ŠGLG bei jų šaudmenimis besivystančiose šalyse;

26.   reikalauja ir tolesnio Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos (angl. Extractive Industries Transparency Initiative) sustiprinimo bei įsipareigojimo jos atžvilgiu, kad būtų užtikrinta, jog atskleidžiama informacija apie mokėjimus tarp besivystančių šalių vyriausybių bei tarptautinių bendrovių;

27.   ragina valstybes nares, kuriose yra svarbūs finansiniai centrai, imtis visų būtinų teisinių ir administracinių priemonių ir užtikrinti, kad neteisėtai gautos lėšos būtų grąžintos į kilmės šalį; be to, pabrėžia, kad būtina stiprinti pajėgumus užkertant kelią lėšų vagystei ir netinkamam valstybės lėšų panaudojimui bei pasisavinimui;

28.   primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti tarptautinę juodųjų sąrašų sistemą siekiant, kad bankai neskolintų didelių pinigų sumų korumpuotiems valdymo režimams arba tokią valdžią atstovaujantiems asmenims;

29.   ragina Komisiją ir valstybes nares uždrausti besivystančiose šalyse sudaryti viešųjų pirkimų sutartis su įmonėmis, kurių darbuotojai buvo susiję korupciniais ryšiais su vyriausybės ministrais arba pareigūnais arba kokiu nors kitu būdu dalyvavo korupcinėje veikloje besivystančiose šalyse, jeigu šiems darbuotojams nėra taikomos drausminės procedūros, taip pat ragina valstybes nares pranešti apie tokius atvejus atitinkamoms baudžiamojo persekiojimo institucijoms, kad būtų atliktas tyrimas ir, prireikus, tokiems asmenims būtų iškeltos bylos;

30.   pabrėžia, kad, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, yra didelė korupcijos rizika, todėl pagrindinis prioritetas turėtų būti skaidrių viešųjų pirkimų taisyklių ir procedūrų skatinimas;

31.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 46, 2006 2 24, p. 1.
(2) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(3) OL C 67 E, 2004 3 17, p. 255.
(4) OL C 103 E, 2004 4 29, p. 550.

Teisinė informacija - Privatumo politika