Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2241(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0047/2006

Ingivna texter :

A6-0047/2006

Debatter :

PV 26/04/2006 - 12
CRE 26/04/2006 - 12

Omröstningar :

PV 27/04/2006 - 5.12
CRE 27/04/2006 - 5.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0155

Antagna texter
PDF 187kWORD 108k
Torsdagen den 27 april 2006 - Bryssel
Ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika
P6_TA(2006)0155A6-0047/2006

Europaparlamentets resolution om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika (2005/2241(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av de deklarationer som antagits vid de tre toppmötena mellan stats- och regeringscheferna i länderna i Latinamerika och Västindien och Europeiska unionen, vilka har hållits i Rio de Janeiro (den 28–29 juni 1999), Madrid (den 17–18 maj 2002) och Guadalajara (den 28–29 maj 2004),

–   med beaktande av Luxemburgdeklarationen, som antogs vid det tolfte ministermötet mellan Riogruppen och Europeiska unionen, vilket hölls i Luxemburg den 27 maj 2005,

–   med beaktande av kommissionens strategiska meddelande till rådet och Europaparlamentet om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika, vilket har lagts fram inför det fjärde toppmötet mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika och Västindien (EU-LAC-toppmöte), som kommer att hållas i Wien den 12-13 maj 2006 (KOM(2005)0636),

–   med beaktande av slutakten från den sjuttonde interparlamentariska konferensen mellan Europeiska unionen och Latinamerika, som hölls i Lima den 14–16 juni 2005,

–   med beaktande av sin resolution av den 15 november 2001 om en övergripande associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika(1),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0047/2006), och av följande skäl:

A.  Vid de tre ovannämnda toppmötena satte stats- och regeringscheferna i Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien upp som slutgiltigt strategiskt mål att upprätta ett strategiskt biregionalt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika och Västindien.

B.  De nuvarande förbindelserna är fortfarande mycket långt ifrån vad som kan betecknas som ett verkligt strategiskt partnerskap, såväl på det politiska området och säkerhetsområdet som när det gäller handelsaspekter, sociala aspekter och budgetaspekter.

C.  Latinamerika, som liksom Europeiska unionen engagerar sig för mänskliga rättigheter, demokrati och multilateralt samarbete, är en särskilt närstående partner för unionen som strävar efter att förstärka sin roll som global aktör och som har blivit den största utländska investeraren i Latinamerika, den största långivaren i denna region och den största handelspartnern till ett stort antal latinamerikanska länder, särskilt de som tillhör Mercosur.

D.  EU är den största givaren vad gäller utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i Latinamerika.

E.  Enligt uppgifter från CEPAL (FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika) har ekonomierna i de latinamerikanska länderna haft tre år i följd med tillväxt och bruttonationalprodukten ökade med 4,3 procent 2005.

F.  I Latinamerika ligger BNP per capita på omkring 2 800 EUR, vilket är tre gånger så mycket som i Kina. Band har nyligen knutits mellan Latinamerika och Asien, särskilt med Kina, och det finns stora tillgångar i form av mänskliga resurser och råvaror i regionen, vilket gör den till en mycket viktig marknad för EU. Trots den nuvarande asymmetrin i handelsförbindelserna framstår EU mer och mer som en viktig partner för Latinamerikas ekonomiska, industriella, vetenskapliga och tekniska utveckling eftersom EU även bidrar till diversifieringen i denna region, som upprätthåller täta förbindelser också med Nordamerika.

G.  För närvarande lever fortfarande nästan 45 procent av Latinamerikas befolkning i fattigdom och under påfallande ojämlika sociala förhållanden, diskriminering och försummelse, vilket framför allt drabbar ursprungsbefolkningen, liksom kvinnor och barn. Detta kan tydligt försvaga demokratin, ge upphov till social splittring, äventyra den ekonomiska tillväxten och utgöra en grogrund för sociala konflikter och politisk instabilitet.

H.  Vissa latinamerikanska länder har gjort betydande ansträngningar, vilket inneburit att de även gjort avsevärda framsteg inom det egna landet för att uppnå millennieutvecklingsmålen.

I.  De åtgärder som dessa länder vidtagit genom solidaritets- och samarbetsprojekten syd-syd, vilka har fått märkbara effekter inom hälso- och sjukvården och på utbildningsområdet liksom när det gäller att förebygga handikapp och funktionshinder, är mycket välkomna.

J.  Efter diktaturernas fall har det i ett flertal latinamerikanska länder utarbetats en rad sannings- och försoningsrapporter som åtföljts av rekommendationer som måste genomföras för att uppnå målet att rättvisa skall ligga till grund för utvecklingen av demokratiska samhällen.

K.  För att förbättra styrelseskicket och den sociala sammanhållningen krävs det ett globalt ekonomiskt system som är mer lyhört för de minst utvecklade ländernas behov.

L.  Det är därför hög tid att återupprätta dessa strategiska förbindelser, särskilt på vissa nyckelområden som ligger till grund för förbindelserna, exempelvis strävan efter en verklig multilateralism mellan parterna, stödet till regionala integrationsprocesser och social sammanhållning i Latinamerika, migration och förbättring av partnerskapets institutionella mekanismer.

M.  Det fjärde EU-LAC-toppmötet i Wien i maj 2006 utgör ett utomordentligt tillfälle att återupprätta detta partnerskap, och det innebär en ny möjlighet för unionen att ange en allmän strategisk, sammanhållen och självständig ram för att främja och upprätta hållbara förbindelser med Latinamerika och strukturera de yttre åtgärder som riktar sig till denna region.

N.  Vid det femtonde iberoamerikanska toppmötet i Salamanca i oktober 2005 bildades det iberoamerikanska generalsekretariatet (SEGIB) som ett organ med juridisk personlighet till stöd för den iberoamerikanska konferensen. Detta sekretariat kommer att ge kompletterande institutionellt stöd och stöd till utvecklingssamarbetet.

O.  Det är också nödvändigt att gjuta nytt liv i det strategiska partnerskapets parlamentariska dimension. Det bästa sättet att uppnå detta är att vid mötet i Wien utan vidare dröjsmål inrätta en transatlantisk församling för EU och Latinamerika, som kan stärka och rationalisera denna dialog.

P.  Det är nödvändigt att snarast anslå tillräckliga budgetmedel för de prioriteringar som följer på ett återupprättat biregionalt strategiskt partnerskap.

1.  Europaparlamentet gratulerar kommissionen till att den tio år efter sitt första meddelande och inför toppmötet i Wien mellan stats- och regeringscheferna i EU och länderna i Latinamerika och Västindien har lagt fram ett nytt strategiskt meddelande som gör det möjligt att identifiera och bedöma de utmaningar och de fantastiska möjligheter som följer på genomförandet av ett verkligt biregionalt strategiskt partnerskap.

2.  Europaparlamentet välkomnar det konstruktiva interinstitutionella klimat som har gynnats av det beslut som har fattats av den nuvarande kommissionen, som därmed visar prov på politisk vilja, stor sinnesnärvaro och beslutsamhet, vilket är nödvändigt på detta stadium. Parlamentet tackar kommissionen för den höga kvalitet och den noggrannhet som kännetecknar det utmärkta tekniska förberedelsearbete som ligger bakom detta meddelande.

3.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för det österrikiska ordförandeskapet, som inte har tvekat att satsa på en förstärkning av förbindelserna mellan EU och länderna i Latinamerika och Västindien genom att göra det fjärde toppmötet till en central punkt på sitt program.

4.  Europaparlamentet bekräftar sin avsikt att spela en konstruktiv roll genom att stödja kommissionen och det nuvarande ordförandeskapet och kraftfullt sträva efter att göra det kommande toppmötet i Wien till en verklig framgång för alla parter.

5.  Europaparlamentet stöder SEGIB:s roll som organisatör av de iberoamerikanska toppmötena. Parlamentet rekommenderar inrättandet av en flexibel mekanism för att förbereda och övervaka toppmötena mellan EU och Latinamerika, med deltagande av rådets ordförandeskap, kommissionen, gruppen av chefstjänstemän och SEGIB för att dra nytta av och samordna de samverkanseffekter som skapas av de inblandade parterna och förhindra överlappning av resurser.

Det biregionala strategiska partnerskapet i ett globalt perspektiv

6.  Europaparlamentet bekräftar att det är absolut nödvändigt med en samlad strategisk vision för att partnerskapet inte skall begränsa sig till isolerade förslag eller åtgärder, utan sträva efter att inrätta ett verkligt politiskt, socialt, kulturellt samt miljö- och säkerhetsmässigt partnerskap, skapa ett område för allmänt interregionalt partnerskap mellan EU och de latinamerikanska länderna på medellång sikt och genomföra ett verkligt partnerskap på det sociala området, inom forskningen och gemensamt arbete för att uppnå hållbar utveckling.

7.  Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens mål och långtgående argument för att stärka förbindelserna, men beklagar att de slutliga målen i kommissionens förslag och rekommendationer inte tydligare följer inriktningen i föregående punkt.

8.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att intensifiera och koncentrera den politiska dialogen, men bekräftar att förstärkningen av det politiska och säkerhetsmässiga partnerskapet dessutom bör grundas på en stadga för fred och säkerhet mellan EU och de latinamerikanska länderna som, med FN-stadgan som förebild, skulle göra det möjligt att konkretisera politiska, strategiska och säkerhetsmässiga förslag av gemensamt intresse för båda regioner, samt på det arbete som utförs vid ett biregionalt centrum för konfliktförebyggande och på nya institutionella mekanismer, särskilt följande:

   a) Inrättande av en transatlantisk församling för EU och Latinamerika, bestående av ett lika stort antal ledamöter från Europaparlamentet å ena sidan som från det latinamerikanska parlamentet (Parlatino), det centralamerikanska parlamentet (Parlacen) det andinska parlamentet (Parlandino) samt de gemensamma parlamentariska församlingarna EU-Mexiko och EU-Chile å andra sidan.
   b) Inrättande av ett ständigt sekretariat för EU och Latinamerika, som skulle ansvara för partnerskapets arbete mellan toppmötena.
   c) Inrättande av en politisk dialog på ministernivå, med täta möten mellan försvarsministrarna samt ministrarna med ansvar för rättsliga och inrikes frågor, sociala frågor, miljö och utveckling.
   d) En systematisk strävan efter konsensus mellan EU och de latinamerikanska länderna inom de olika internationella organisationerna, framför allt i FN och Världshandelsorganisationen.
   e) Inrättande av en regelbunden dialog mellan lokala och regionala myndigheter i båda regioner under överinseende av Regionkommittén.
   f) Inrättande av en regelbunden dialog mellan företagsledare i de båda regionerna och lämpligt deltagande från fackliga organisationer och det civila samhället i samband med uppföljningen av avtalen.

9.  Europaparlamentet stöder kommissionens rekommendation att anpassa den politiska dialogen i förhållande till behoven hos de olika biregionala, underregionala och bilaterala motparterna och att inrikta sig på ett begränsat antal ämnen, bland andra reformeringen av FN och bevarande av freden. Parlamentet anser dessutom att dialogen måste utvidgas till att omfatta andra ämnen av ömsesidigt intresse, exempelvis respekt för mänskliga rättigheter, demokratiskt styrelseskick och kampen mot fattigdom, terrorism och narkotikahandel; dialoger med olika sektorer om social sammanhållning, miljöaspekten av hållbar utveckling, social rättvisa och arbetstagares rättigheter, migrationsflöden och utbytesverksamhet är även av avgörande betydlese.

10.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att inom ramen för den nya politiska dagordningen inrätta en politisk dialog om förebyggande av konflikter och krishantering, men föreslår att denna dialog utvidgas till att gälla samtliga frågor som omfattas av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och att den konkret utformas kring stadgan för fred och säkerhet mellan EU och Latinamerika och arbetet vid det biregionala centrumet för konfliktförebyggande som bör inrättas i Latinamerika. Detta skulle vara det bästa sättet att utbyta ömsesidiga erfarenheter och stödja och samordna insatserna mellan länderna och de berörda regionala organen, särskilt Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) och Riogruppen.

11.  Om en överenskommelse om ovannämnda stadga för fred och säkerhet mellan EU och Latinamerika skulle försenas, vilket har hänt med liknande initiativ i andra geografiska områden, anser Europaparlamentet att det krävs insatser för att garantera att andra åtgärder och mål inom ramen för det förstärkta partnerskapet inte fördröjs av detta misslyckande att nå en överenskommelse.

12.  Europaparlamentet anser att det biregionala centrumet för konfliktförebyggande bör arbeta för att på förhand upptäcka orsakerna till potentiellt våld och väpnade konflikter och redan i ett tidigt skede kunna förebygga sådana konflikter eller förhindra att sådana konflikter eskalerar.

13.  Europaparlamentet bekräftar sin övertygelse att dialogen mellan de två regionerna banar väg för att hantera gemensamma utmaningar, stärker och understödjer multilateralismen i världspolitiken och samtidigt innebär att Latinamerikas politiska betydelse i internationella forum och organisationer ökar.

14.  Europaparlamentet bekräftar sin övertygelse att den inre stabiliteten i flera latinamerikanska partnerländer trots allt är beroende av en reformering av staten och, konkret, av en modernisering av representativa strukturer, institutioner och politiska partier, en integration av ursprungsbefolkningen i beslutsförfarandena samt en förstärkning av det demokratiska styrelseskicket.

15.  Europaparlamentet tackar kommissionen för att den uttryckligen stöder inrättandet av en transatlantisk församling för EU och Latinamerika i Wien, något som kommer att bidra till att befästa det demokratiska styrelseskicket och förstärka partnerskapets parlamentariska dimension. Parlamentet begär att det vid det fjärde toppmötet, i slutakten eller i åtagandet från Wien, uttryckligen fattas ett beslut om att inrätta ett sådant organ i enlighet med förslaget från de gemensamma parlamenten i EU och Latinamerika, som skall bestå av lika många ledamöter från Europaparlamentet å ena sidan och från Parlatino, Parlacen, Parlandino, Mercosurs gemensamma parlamentariska församling samt de gemensamma parlamentariska församlingarna EU-Mexiko och EU-Chile å andra sidan.

16.  Europaparlamentet föreslår att den transatlantiska församlingen för EU och Latinamerika (EUROLAT) skall vara det strategiska partnerskapets parlamentariska organ och att den skall ges följande rådgivande och utvecklingsbara befogenheter:

   a) Att vara ett parlamentariskt forum för debatt och kontroll av frågor som rör det strategiska partnerskapet och stöd till konsolidering och utveckling av detta partnerskap.
   b) Att ur ett parlamentariskt perspektiv följa upp och kontrollera frågor som rör befintliga associeringsavtal eller associeringsavtal som håller på att förhandlas fram eller ses över med lämpligt deltagande av de gemensamma parlamentariska församlingar som föreskrivs i dessa avtal.
   c) Att anta resolutioner, rekommendationer och akter avsedda för toppmöten mellan EU och länderna i Latinamerika och Västindien samt för olika gemensamma ministeriella organ, inklusive Riogruppen och San José-processen.

17.  Europaparlamentet uppmanar särskilt de latinamerikanska partnerländerna att konkret engagera sig för att stärka samtliga regionala gemensamma parlaments direkta legitimitet genom att snarast genomföra direkta allmänna val av ledamöter till dessa parlament.

18.  Europaparlamentet föreslår att de lokala och regionala myndigheternas roll för att främja initiativ till lokalt samarbete som är riktade till människor på gräsrotsnivå för att förbättra deras välfärd skall stärkas. Parlamentet föreslår även att instrument för att bygga vidare på erfarenheter som inhämtats genom befintliga band och utbyten mellan båda regioner skall stärkas.

19.  Europaparlamentet begär på nytt att det civila samhället (icke-statliga organisationer, företag, föreningar, universitet, fackföreningar etc.) skall ges den roll det förtjänar, så att hela samhället får en större del i övervakningen av den verksamhet och de fördelar som följer av ett förstärkt partnerskap.

20.  Europaparlamentet anser att det för att partnerskapet skall fungera väl krävs att ett forum för europeiska och latinamerikanska företagsledare, bestående av företrädare för europeiska och latinamerikanska arbetsgivarorganisationer och för små, medelstora och stora företag, främjar handelsutbytet och uppmuntrar alla typer av investeringar i de båda regionerna. Forumet skall

21.  Europaparlamentet upprepar sitt förslag om att i två steg och på medellång sikt upprätta ett område för allmänt interregionalt partnerskap:

   a) I Wien avslutas förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Mercosur, förhandlingar inleds om de två associeringsavtalen med Andinska gemenskapen och Centralamerika, det nya Allmänna preferenssystemet (GSP+) tillämpas effektivt på alla parter och dess fördelar optimeras till dess att ovannämnda avtal träder i kraft, och de befintliga avtalen mellan EU och Mexiko samt EU och Chile fördjupas för att dra nytta av alla de möjligheter dessa avtal ger.
   b) Ett avtal om ett övergripande interregionalt partnerskap ingås senast 2010, vilket skulle ge en rättslig grund för och täcka in alla de geografiska områden som omfattas av det biregionala partnerskapets olika delar och bidra till det slutliga målet att stegvis uppnå en ömsesidig liberalisering, på bilateral basis, av handeln med alla varor och tjänster, med undantag för ekonomiska tjänster av allmänt intresse, mellan de båda regionerna i sin helhet, i enlighet med Världshandelsorganisationens regler.

22.  Europaparlamentet stöder kommissionens rekommendationer som syftar till att skapa ett fruktbart klimat för handel och investeringar mellan de båda regionerna genom att konsolidera Världshandelsorganisationens multilaterala handelssystem, fördjupa befintliga avtal med Mexiko och Chile, förhandlingar om associeringsavtal och frihandelsavtal med Mercosur, Andinska gemenskapen, Centralamerika och länderna i Västindien samt förenkla tillträdet för latinamerikansk export till den europeiska marknaden genom tullförmåner och tullfrihet inom ramen för GSP+.

23.  Europaparlamentet är övertygat om att frågan om huruvida det kommande toppmötet i Wien kommer att bli en framgång och ge förnyad kraft åt förbindelserna mellan EU och Latinamerika i hög grad är beroende av att avtalet mellan EU och Mercosur ingås och att förhandlingar med Andinska gemenskapen och Centralamerika inleds.

24.  Europaparlamentet påminner härvidlag om att de bristfälliga resultaten från ministerkonferensen i Hongkong gör att kravet att WTO-förhandlingarna först skall avslutas förlorat all relevans i det nuvarande mandatet att förhandla med Mercosur och än mer när det gäller de framtida mandaten att förhandla med Andinska gemenskapen och Centralamerika. Parlamentet betonar att det under rådande omständigheter tvärtom är mer realistiskt att slutföra ett avtal med Mercosur som innehåller ett jordbrukskapitel som är förenligt med den i Hongkong fastställda tidsplan som löper fram till 2013, som gör det möjligt att träffa ömsesidiga överenskommelser om övergångsperioder.

25.  Europaparlamentet begär att alla typer av krav på att förhandlingar först skall avslutas i Världshandelsorganisationens förhandlingsrunda skall strykas i förhandlingsmandaten för de nya associeringsavtalen med Andinska gemenskapen och Centralamerika, med förbehåll för att fullständig samstämmighet måste garanteras mellan det frihandelsområde som skall upprättas mellan parterna och Världshandelsorganisationens bestämmelser. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att samråda med parlamentet om förhandlingsdirektiven innan de godkänns slutgiltigt av rådet.

26.  Europaparlamentet rekommenderar att befintliga bilaterala och interregionala avtal, eller avtal av denna typ om vilka förhandlingar pågår, beaktas i ett globalt och multilateralt perspektiv som främjar regional integration och intern handel, så att bestämmelserna i dem i god tid kan föras in i det föreslagna avtalet om ett globalt biregionalt partnerskap.

27.  Europaparlamentet bekräftar sin övertygelse att det vid sidan av de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna av de framtida avtalen också är nödvändigt att betona den kvalitativa betydelsen av avtalens politiska, sociala och kulturella delar, liksom av de delar som rör migrationsflöden och hållbar utveckling. Parlamentet anser det vara nödvändigt att ta initiativ för att garantera ett lämpligt förhållande mellan frihandel och social sammanhållning.

28.  Europaparlamentet rekommenderar toppmötet att se till att de förstärka transnationella förbindelserna mellan företagare i de båda regionerna tar hänsyn till de känslor som viss praxis kan väcka inom en del områden och sektorer, och att främja etiska investeringar.

29.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att i det förstärkta strategiska partnerskapet mellan EU och länderna i Latinamerika och Västindien införliva de förbindelser som knyter länderna i Västindien till Europeiska unionen och dess partnerländer i Central- och Sydamerika inom ramen för Lomékonventionen och Cotonouavtalet, särskilt genom Cariforum (sammanslutningen mellan staterna i Västindien), det faktum att Caricom (den gemensamma marknaden för länderna i Västindien) tillhör Riogruppen och även deras deltagande i toppmötena mellan EU och de latinamerikanska länderna. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att gå vidare med denna fråga i sitt nästa meddelande om detta ämne.

30.  Europaparlamentet anser att kommissionen har lagt fram särskilt relevanta förslag när det gäller att främja Europas högteknologiska sektorers roll för Latinamerikas och Västindiens utveckling genom ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling, i synnerhet genom förstärkning av programmet @lis när det gäller informationssamhället och genom främjande av navigeringssystemet Galileo, som särskilt kommer att få effekter för sjösäkerheten och flygsäkerheten.

31.  Europaparlamentet bekräftar sina förslag om att inrätta ett verkligt partnerskap på det sociala området, inom forskningen och i arbetet med hållbar utveckling, genom åtgärder och instrument av följande slag:

   Införande av en kraftfull och generös politik för utvecklingssamarbete, som är inriktat på det gemensamma åtagandet att nå millenniemålen för utveckling senast 2015.
   Målmedvetet öppnande av Europeiska unionens marknader steg för steg i enlighet med målen i associeringsavtalen.
   Inrättande av en biregional solidaritetsfond och en "plan för Latinamerika".
   Antagande av en särskild rättslig ram för ett differentierat samarbete mellan EU och Latinamerika.
   Öppnande av EU:s program beträffande yrkesutbildning, utbildning, kultur, hälsofrågor och migrationsfrågor för de latinamerikanska länderna.
   Främjande av program för vetenskapligt och tekniskt samarbete samt utbyte mellan vetenskapsmän, ingenjörer och studenter.
   Stöd till program för institutionella och skattemässiga reformer.
   Beviljande av finansiellt stöd för inrättandet av Andinska institutet för biologisk mångfald, vilket rekommenderades av den sjuttonde interparlamentariska konferensen EU-Latinamerika.
   Främjande av regionala marknader och projekt för rättvis handel.
   Beviljande av budgetmedel som står i proportion till deklarerade ambitioner.
  

Europaparlamentet anser att det med avseende på den sista punkten är viktigt att kommissionen i sina framtida budgetförslag lägger fram långtgående förslag som inte systematiskt tvingar parlamentet att ta strid med rådet för att justera det ursprungliga budgetförslaget uppåt.

32.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att EU:s politik för utvecklingssamarbete och bistånd till förmån för Latinamerika får en ny och generös knuff framåt, och att kampen mot fattigdom och social ojämlikhet i det sammanhanget ställs i centrum för denna politik. Parlamentet betonar vikten av att tyngdpunkten läggs på att utveckla olika skattepolitiska åtgärder och främja social sammanhållning samtidigt som kraftfulla åtgärder genomförs avseende grundutbildning och grundläggande hälsovård, avgörande faktorer för att uppnå millennieutvecklingsmålen, särskilt för utsatta grupper som kvinnor och barn, etniska minoriteter och ursprungsbefolkningar.

33.  Europaparlamentet framhåller att det bör finnas en tydlig målsättning för samarbets- och utvecklingsbiståndspolitiken som tar hänsyn till de olika ekonomiska och sociala förhållandena i de latinamerikanska länderna. Parlamentet anser dock att det är absolut nödvändigt att stödja medelinkomstländerna i regionen för att bekämpa fattigdom, främja social sammanhållning och uppnå millenniemålen med alla tillgängliga medel, inbegripet ekonomiskt samarbete i ömsesidigt intresse.

34.  Europaparlamentet håller med om att bistånd bör utformas efter de berörda ländernas behov, men noterar dock att vissa av de föreslagna samarbetsområdena, som exempelvis migration, kontraterrorism och kampen mot narkotika, utgör en mer akut prioritering för givarna än för förmånstagarna. Parlamentet betonar att samarbete inom områden som dessa inte får vara ett hinder för åtgärder som fokuserar på fattigdomsbekämpning.

35.  Europaparlamentet påpekar att fattigdom och hunger är komplexa och mångdimensionella problem som alla länder har ett gemensamt ansvar för att bekämpa. Parlamentet uppmanar även regeringarna att vidta direkta åtgärder för att eliminera dessa problem genom att intensifiera sina program för att skapa sysselsättning och inkomster för att på så sätt stödja en hållbar ekonomisk tillväxt, vilket möjliggör effektivare sociala trygghetssystem med säkra och högre pensioner.

36.  Europaparlamentet framhåller behovet av att utöka samarbetet med de latinamerikanska länder som inte bara gjort framgångsrika ansträngningar inom det egna landet för att uppnå millennieutvecklingsmålen, utan som även spelar en ledande roll när det gäller att skapa ett omfattande samarbete och ömsesidigt stöd syd-syd.

37.  Europaparlamentet understryker att budgetstöd är som mest effektivt när det riktas mot specifika sektorer, och betonar att minimivillkor för offentlig ekonomisk förvaltning måste vara en förutsättning för allt budgetstöd och att åtföljande åtgärder alltid skall ingå.

38.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att prioritera inrättandet av ett gemensamt område för högre utbildning mellan EU och Latinamerika och Västindien, men anser att målet att ta emot endast cirka 4 000 latinamerikanska studenter och lärare vid de europeiska universiteten under perioden 2007–2013 är för blygsamt. Parlamentet betonar att detta antal åtminstone borde vara tre gånger så stort om de kulturella och politiska mönstren i en så stor region verkligen skall kunna påverkas. Parlamentet understryker att särskild uppmärksamhet måste fästas vid grundutbildning för att bemöta behoven hos de fattigaste grupperna i det latinamerikanska samhället.

39.  Europaparlamentet stöder utan förbehåll kommissionens förslag om att öka utbytet av kunskap och god praxis i fråga om kulturellt samarbete mellan alla berörda parter och att varje år kring den 9 maj anordna en "Europavecka" i alla latinamerikanska länder, med utgångspunkt från verksamheten vid EU:s delegationer och i nära samarbete med medlemsstaternas ambassader.

40.  Europaparlamentet anser att det behövs ytterligare åtgärder för att avsevärt fördjupa den ömsesidiga förståelsen, vilket exempelvis kan ske genom en förbättring av informationen på kommissionens webbsida som bör spridas på spanska och engelska och innehålla elektroniska forum och bulletiner. Parlamentet anser även att det krävs kraftfullare stöd till center och organ som studerar förbindelserna mellan EU och Latinamerika (Oreal, Celare, Observatoriet för decentraliserat samarbete mellan EU och Latinamerika, Institutet för iberoamerikanska och portugisiska studier m.fl.) eller som kan fylla en viktig funktion för att öka medvetenheten om situationen i båda regioner (Biarritz Forum, Goetheinstitutet, Cervantesinstitutet, Fundación Carolina, Brittiska rådet, Alliance Française, etc.).

41.  Europaparlamentet föreslår att det skall inrättas en offentlig-privat EU-Latinamerikastiftelse för dialog mellan parterna, med utgångspunkt i de stiftelser av liknande slag som finns för andra geografiska områden som Asien och Medelhavsområdet. Kommissionen uppmanas att utarbeta ett konkret förslag för hur denna idé skall kunna förverkligas.

42.  Europaparlamentet anser det vara nödvändigt att avsevärt förbättra informationskapaciteten vid kommissionens delegationer för att kunna höja ovannämnda ömsesidiga förståelse. Dessa delegationer tillhör utan tvekan en av världens effektivaste och bäst informerade utrikestjänster. Parlamentet förbinder sig att se till att parlamentets diplomatkår stärker sin roll som kompletterande instrument genom att utnyttja sitt nätverk av ständiga och tillfälliga parlamentsdelegationer och de interparlamentariska konferenserna. Parlamentet föreslår att det skall inrättas parlamentariska kontaktpunkter bestående av tjänstemän vid Europaparlamentet inom kommissionens främsta delegationer i området.

43.  Europaparlamentet påminner om att den ökande produktionen av, handeln med och konsumtionen av narkotika, särskilt kokain, i världen och i Europa, med de konsekvenser detta får i form av ökad organiserad brottslighet, illegal vapenhandel, korruption och penningtvätt, allvarligt skadar alla europeiska och latinamerikanska partnerländer, och det krävs därför en kraftfull strategi för att bekämpa narkotikans skadliga konsekvenser som främjar alternativa grödor utan att skada de små odlare som styrs av narkotikahandlarna.

44.  Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens mål att fortsatt bistå Latinamerika i kampen mot narkotika, och att tillsammans med Latinamerika bidra till ökad säkerhet och stabilitet på båda sidor, genom att tillämpa principen om delat ansvar i kampen mot narkotika på alla områden och inom alla organ.

45.  Europaparlamentet stöder det arbete som ordförandeländerna Costa Rica och Österrike uträttar inom ramen för samordnings- och samarbetsmekanismen för narkotikabekämpning mellan Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien, i en gemensam ansträngning att stärka sin roll som katalysator för initiativ, program och projekt för att förhindra och minska konsumtion, framställning och olaglig handel med narkotika på grundval av principen om gemensamt ansvar mellan de två regionerna.

46.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att handlingsplanen för samarbete med särskilda projekt inom ramen för mekanismen avseende prioriteringarna i Panamaplanen och dess huvudelement måste vara så effektiv som möjligt.

47.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att främja en sund ekonomisk, skattemässig och rättslig förvaltning genom finansiella incitament som skall fastställas inom ramen för de särskilda avtalen med länderna i regionen. Parlamentet uppmanar parterna att genomföra en stabil och effektiv politik avseende demokratiskt styrelseskick, sociala frågor samt offentliga finanser och skattefrågor i syfte att öka den sociala sammanhållningen och minska fattigdomen, ojämlikheten och utslagningen.

48.  Europaparlamentet föreslår på nytt att ovannämnda åtgärder kompletteras med konkreta och praktiska åtgärder som syftar till att bekämpa narkotikahandeln, den organiserade brottsligheten och handeln med handeldvapen genom nya utbildningsprogram och utbytesprogram för personal vid rättsliga och polisiära myndigheter (EuroLatinFor), samt att tillnärmningen av lagstiftning uppmuntras så att rättsliga åtgärder effektivt kan vidtas mot dessa brott, med full respekt för parternas suveränitet (EuroLatinLex).

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i detta syfte inkludera EU:s uppförandekod för vapenexport i kapitlet om politisk dialog i den biregionala agendan.

50.  Europaparlamentet stöder utan förbehåll kommissionens förslag om att främja en ömsesidig hållbar utveckling, bl.a. genom inrättandet av en särskild dialog på miljöområdet, anordnandet av möten mellan miljöministrarna som en förberedelse inför toppmötena samt ett fördjupat samråd inom de olika internationella organen, särskilt om klimatförändringar och en sund förvaltning av vattenresurser.

51.  Europaparlamentet uppmanar parterna att tillämpa de internationella konventionerna om miljö, klimatförändringar och biologisk mångfald.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kraftfullt tillämpa de instrument den förfogar över för att bidra till bevarandet av naturresurserna i Latinamerika, inklusive FLEGT-programmet (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog), särskilt i syfte att förhindra olaglig import av timmer.

53.  Europaparlamentet uppmanar toppmötets deltagare att definiera gemensamma strategier och brådskande åtgärder, krisåtgärder och förberedelser för att minska den ömsesidiga sårbarheten för olika typer av naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringar, inklusive vulkanutbrott, jordbävningar och översvämningar, vilka under 2005 enbart i Latinamerika orsakade tusentals dödsfall och skador för mer än 6 miljarder dollar enligt uppgifter från CEPAL.

54.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att inom ramen för den sociala agendan ta upp diskussioner om förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för lantarbetare, i enlighet med ILO:s internationella arbetsnormer, och att behandla detta som en väsentlig del av en hållbar utveckling i Latinamerika.

Återupprättande av det biregionala strategiska partnerskapet vid toppmötet i Wien

55.  Europaparlamentet rekommenderar toppmötet i Wien att göra ett begränsat antal kraftfulla och kontrollerbara åtaganden med följande fyra huvudinriktningar, för att ge det strategiska partnerskapet ny kraft: en gemensam strävan efter effektiv multilateralism, kraftfullt stöd till den regionala integrationsprocessen i Latinamerika, konkreta åtaganden i fråga om social sammanhållning, invandring och utbytesverksamhet.

A)Gemensam strävan efter praktisk multilateralism

56.  Europaparlamentet betonar sin övertygelse att ett verkligt strategiskt partnerskap bör grundas på realistiska mål och en gemensam dagordning, som bygger på det gemensamma förespråkandet av den multilateralism som karaktäriserar de europeiska och latinamerikanska parternas externa åtgärder (Kyotoprotokollet, internationella brottmålsdomstolen, bekämpning av dödsstraff och terrorism, FN-systemets grundläggande roll etc.).

57.  Europaparlamentet betonar de fantastiska möjligheter som föreligger för gemensamt handlande i multilaterala forum när det gäller frågor som FN-reformen; uppföljningen av överenskommelserna från Millennietoppmötet +5 i New York i september 2005; arbetet i den nya kommissionen för konsolidering av freden och rådet för mänskliga rättigheter; nedrustning och icke-spridning; informationssamhället och regleringen av Internet; den nya utformningen av det internationella finansiella systemet, inbegripet reformen av Internationella valutafonden och WTO:s utvecklingsagenda från Doha, eller stärkandet av FN:s kapacitet att bemöta humanitära behov.

58.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att en effektiv multilateralism kräver aktörer som företräder en hel kontinent och som talar med en röst för att med beslutsamhet framhäva sina värderingar och intressen i en globaliserad värld. Parlamentet påminner även om att de båda regionernas roll på den internationella arenan för närvarande inte speglar deras respektive politiska och ekonomiska tyngd. Därför förväntar sig parlamentet större insatser från alla parter för att harmonisera sina ställningstaganden sinsemellan och gentemot övriga världen.

59.  Europaparlamentet bekräftar det åtagande som i linje med den europeiska säkerhetsstrategin ingicks i Guadalajara om att stärka de regionala organisationerna, vilket är ett grundläggande sätt att uppnå den verkliga multilateralism som utgör grunden för unionens yttre åtgärder, dess ursprung och dess existensberättigande.

60.  Europaparlamentet anser att partnerskapet måste betraktas i ett globalt perspektiv så att det strategiska partnerskapets inneboende egenskaper inte äventyras och styrkan i de regionala integrationsprocesser som dessa länder är en del av inte bryts ned eller försvagas. Parlamentet förordar dialogformer som är anpassade till de olika samtalspartnernas situation och inte äventyrar den helhetssyn som den regionala integrationen kräver.

61.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om de utomordentliga möjligheter som de befintliga associeringsavtalen eller de associeringsavtal som snart kommer att ingås erbjuder för att intensifiera förbindelser av alla slag mellan unionen och de latinamerikanska parterna. Parlamentet tillstår att medlemsstaterna kan privilegiera sina förbindelser med vissa av dessa länder på bilateral nivå, men med full respekt för och lojalitet mot unionens politik och befogenheter.

62.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att de båda regionerna aktivt deltar i det kollektiva internationella säkerhetssystem som FN utgör.

B)Kraftfullt stöd till den regionala integrationsprocessen i Latinamerika

63.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att fortsatt prioritera den regionala integrationen i samband med stödet till regionens utveckling. Parlamentet stöder kommissionens förslag som syftar till att stärka den regionala integrationsprocessen genom att vid toppmötet i Wien avsluta förhandlingarna om associeringsavtalet och frihandelsavtalet med Mercosur och att omedelbart inleda förhandlingar om avtal av samma typ med Andinska gemenskapen och Centralamerika.

64.  Europaparlamentet konstaterar att enbart utsikterna till ett associeringsavtal med unionen helt klart har hjälpt de andinska och centralamerikanska länderna att göra framsteg i frågor som rör de olika aspekterna av ekonomisk integration, särskilt beträffande tullunionen och tullförfarandena. Parlamentet är övertygat om att dessa framsteg kommer att intensifieras under förhandlingarna om de kommande avtalen, vilka därmed kommer att utgöra ett påtagligt och kraftfullt stöd till den regionala integrationen i Latinamerika.

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant följa upp en eventuell anslutning av nya medlemmar samt ändringar i sammansättningen av eller överensstämmelsen mellan de olika subregionala integrationsmodellerna i Latinamerika. Parlamentet vidhåller att varje förändring av det subregionala systemet måste syfta till att främja närmare regional integration och inte får undergräva de befintliga arrangemangen.

66.  Europaparlamentet föreslår att det vid toppmötet i Wien utarbetas en långsiktig strategi som leder till ett avtal om övergripande interregionalt partnerskap och till inrättandet av ett område för allmänt interregionalt partnerskap mellan EU och de latinamerikanska länderna på medellång sikt. Parlamentet rekommenderar därför att det redan vid toppmötet i Wien inleds en undersökning om möjligheten att genomföra dessa båda initiativ.

67.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att erfarenheten i Europa visar att regional integration på ett avgörande sätt bidrar till ekonomisk tillväxt och modernisering av produktionsapparaten, utveckling av handeln, tillträde till de internationella marknaderna, social sammanhållning och utan tvekan till politisk stabilitet.

68.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att stödja den regionala integrationen i Latinamerika och sammankopplingen av olika infrastrukturnät, särskilt inom energi-, vatten-, transport- telekommunikations- och forskningssektorerna. Parlamentet uppmanar enträget Europeiska investeringsbanken (EIB) att i detta hänseende ge ett kraftfullt stöd inom ramen för "planen för Latinamerika", som behandlas nedan.

69.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att utarbeta en mer omfattande strategi för integrationsstöd som går utöver rena handelsåtaganden och även betonar andra aspekter såsom regional säkerhet och demokratiskt styrelseskick; personers och arbetstagares rörlighet; gemensam förvaltning av ekosystem och vattentäkter samt fysisk integration och infrastruktur.

70.  Europaparlamentet anser att gränsöverskridande samarbete är en uppenbar nödvändighet när det gäller regionala integrationsprocesser, vilket har visats i EU, och rekommenderar därför att instrument inrättas för att stödja denna typ av verksamhet.

71.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till ett flerårigt program med lämplig finansiering för samarbete med det Iberoamerikanska sekretariatet (SEGIB) i syfte att utnyttja den fulla potentialen av ett ömsesidigt samarbete, genom program för institutionellt samarbete, tekniskt bistånd, utbyte och utbildning med anknytning till den regionala integrationen och politiken för utvecklingssamarbete å ena sidan, och förberedelserna för och en permanent uppföljning på plats av toppmötena å andra sidan.

C)Konkreta åtaganden i fråga om social sammanhållning

72.  Europaparlamentet stöder utan förbehåll kommissionens förslag att målet avseende social sammanhållning kontinuerligt, konsekvent och konkret skall införlivas i alla åtgärder som genomförs inom ramen för partnerskapet med Latinamerika. Parlamentet betonar att de europeiska och latinamerikanska parterna är involverade i ett gemensamt solidariskt projekt inom ramen för vilket marknadsekonomi och social sammanhållning inte bör vara varandras motsatser, utan komplettera varandra. Parlamentet framhåller att verksamhet i detta syfte bör koncentreras på en minskning av sociala ojämlikheter och integrering av marginaliserade samhällsgrupper som saknar möjligheter. I synnerhet de olika ursprungsbefolkningarnas behov (på alla områden) måste i detta sammanhang beaktas.

73.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att demokratiskt styrelseskick och social sammanhållning är nära knutna till varandra i Latinamerika, vilket framgår av FN:s utvecklingsprograms rapport från 2004 om demokratin i Latinamerika och av rapporten från samma år från den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter vid Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS).

74.  Europaparlamentet stöder därför kommissionens rekommendationer som syftar till att få till stånd en särskild dialog om social sammanhållning; prioritera den sociala sammanhållningen i utvecklingssamarbetet; uppmuntra ett bättre samarbete med de internationella institutionerna; främja olika berörda aktörers deltagande och, i synnerhet, att vartannat år anordna ett forum för social sammanhållning som är öppet för offentliga myndigheter, det civila samhället, den privata sektorn och internationella organisationer och som bland annat skall behandla städernas enorma utbredning och de sociala problem och säkerhetsproblem som detta för med sig.

75.  Europaparlamentet uppmanar parterna att driva gemensamma initiativ och oftare anordna sociala forum som sammanför företrädare för näringsliv, arbetstagare, konsumenter och det civila samhället, dels på EU- och Latinamerikanivå, dels inom de olika länderna. Parlamentet uppmanar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att intensifiera sin verksamhet på det här området och föra vidare sin erfarenhet till de latinamerikanska parterna. Parlamentet välkomnar de positiva bidrag som de civila samhällsforumen har lämnat i samband med toppmötena.

76.  Europaparlamentet rekommenderar att de växande inkomsterna från olja och andra resurser skyndsamt bör kanaliseras till hållbara långsiktiga program för utbildning och infrastruktur i syfte att förbättra konkurrenskraften och sysselsättningen.

77.  Europaparlamentet upprepar sitt förslag om att inrätta en biregional solidaritetsfond med uppgift att förvalta och finansiera sektoriella program för bekämpning av social utslagning och extrem fattigdom, främjande av hälsa, utbildning och infrastruktur, till en början i de länder och regioner som har en lägre inkomst per capita och där det råder större social ojämlikhet, och till slut i alla latinamerikanska länder.

78.  Europaparlamentet anser att ett begränsat bidrag ur unionens budget för Latinamerika, eventuellt genom en anslagsomfördelning, skulle kunna fungera som en katalysator som, tillsammans med budgetanslag från andra organ (EIB, Interamerikanska utvecklingsbanken, Andinska utvecklingsorganisationen, Centralamerikanska banken för ekonomisk integration, Världsbanken m.fl.) och berörda länder, skulle kunna ge ett tillräckligt budgetstöd för att skapa en tillfredsställande kritisk massa som skulle kunna bidra till att mildra problemet.

79.  Europaparlamentet rekommenderar att denna fond samordnas av kommissionen (eller, när så är lämpligt, av SEGIB) i samarbete med de bidragsgivande organen och länderna, och att den dessutom innehåller en "plan för Latinamerika" som bygger på rent finansiella bidrag från EIB och andra berörda institutioner. Parlamentet vädjar till de finansiella och latinamerikanska institutionerna att stödja den regionala integrationen och sammankopplingen av infrastruktur i Latinamerika inom energi-, vatten- transport-, telekommunikations- och forskningssektorerna.

80.  Europaparlamentet uppmanar åter kommissionen och rådet att uppmuntra ovannämnda organ att främja inrättandet av en solidaritetsfond, och uppmanar toppmötet i Wien att stödja detta projekt och utan dröjsmål inleda en undersökning om huruvida projektet är genomförbart.

81.  Europaparlamentet rekommenderar de latinamerikanska länderna att gemensamt planera för en sammankoppling av dessa infrastrukturer och "energinät" genom att vid behov ta hjälp av EU:s erfarenhet av de transeuropeiska näten.

82.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande från toppmötet i Guadalajara att stärka den decentraliserade strategi som ligger till grund för de europeiska programmen för utvecklingssamarbete (URB-AL, AL-INVEST, @Lis, ALFA, ALBAN). Parlamentet uppmanar även lokala och regionala myndigheter att delta i initiativet EUROsociAL, ett regionalt program för social sammanhållning i Latinamerika.

83.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att stödja införandet av mekanismer för att komma till rätta med obalanserna ifråga om social och territoriell sammanhållning (som en del av de regionala integrationsavtalen med Latinamerika) och samtidigt främja bekämpning av korruption och utveckling på finans- och skatteområdet.

84.  Europaparlamentet framhåller att man i programmen för dialog och social sammanhållning måste fästa avseende vid de mycket stora skillnaderna mellan könen som så tydligt framträder när det gäller tillträde till arbetsmarknaden, tillgång till utbildning och kvinnors deltagande i beslutsfattandet.

85.  Europaparlamentet uppmanar toppmötet i Wien att fördöma människohandel, kvinnomord och våld mot kvinnor samt att främja och följa all nationell och internationell lagstiftning på detta område. Parlamentet föreslår en prioriterad och övergripande handlingsplan för barn och ungdomar i Latinamerika i linje med Unicefs verksamhet.

86.  Europaparlamentet uppmanar parterna och de olika bilaterala och multilaterala fordringsägarna att föreslå uppslagsrika och generösa lösningar på skuldproblemet. Parlamentet belyser i detta sammanhang de initiativ för skuldomvandling genom sociala investeringar och investeringar i utbildning som diskuterats vid de iberoamerikanska toppmötena.

D)Konkreta och kontrollerbara åtaganden om invandring och utbytesverksamhet

87.  Europaparlamentet bekräftar behovet av att parterna utformar en ny invandringspolitik grundad på respekten för grundläggande rättigheter enligt gällande internationella avtal och för människans värdighet, bekämpandet av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet samt utan att det inkräktar på de berörda ländernas suveränitet.

88.  Europaparlamentet anser att invandring och utbytesverksamhet är en central fråga i unionens förbindelser med de latinamerikanska parterna. Parlamentet förordar en balanserad, övergripande och sammanhängande strategi som omfattar politiska åtgärder för att bekämpa illegal invandring och som, i samarbete med de berörda länderna, lyfter fram fördelarna med laglig invandring. Strategin bör bygga på en dialog och ett lojalt samarbete som är anpassat till situationen i varje berört land och den bör tilldelas tillräckliga budgetmedel i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15–16 december 2005.

89.  Europaparlamentet beklagar att det saknas specifika förslag från kommissionen inför toppmötet. Parlamentet föreslår att rådet, på grundval av kommissionens meddelande av den 30 november 2005 med titeln Prioriterade åtgärder för att lösa migrationsutmaningarna: Första uppföljningen av mötet på Hampton Court (KOM(2005)0621) och inom ramen för den långsiktiga process som inleddes genom Haagprogrammet för att ta vara på de möjligheter och möta de utmaningar som invandringen innebär samt på grundval av de beslut som fattades vid det informella mötet i Hampton Court, snarast antar särskilda prioriterade åtgärder för Latinamerika som ligger i linje med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel avseende Afrika och Medelhavsområdet.

90.  Europaparlamentet bekräftar att dessa åtgärder särskilt bör omfatta hantering av migrationsflöden, genom en förstärkning av de bilaterala avtalen inbegripet kampen mot illegal invandring och de kriminella nätverk som skor sig på denna och mot människohandel, särskilt när den berör utsatta grupper som kvinnor och barn; gemensam förvaltning av dessa flöden; fastställande av en tillfällig invandringspolitik; inrättande av ett särskilt visum för att förenkla rörligheten för företagare, universitetslärare, forskare, studenter, journalister och fackföreningsföreträdare som berörs av partnerskapet; utnyttjande av invandringen för att främja utvecklingen i ursprungsländerna (stöd till invandrares projekt i deras hemländer osv.); genomförande av en integrationspolitik för lagliga invandrare i mottagarländerna och slutligen finansiering och uppföljning av genomförda åtgärder.

91.  Europaparlamentet föreslår att parterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa de alltför höga avgifter som utvandrarna för närvarande betalar för penningförsändelser.

o
o   o

92.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i EU-medlemsstaterna och samtliga länder i Latinamerika och Västindien, till det latinamerikanska parlamentet, det centralamerikanska parlamentet, det andinska parlamentet samt till Mercosurs gemensamma parlamentariska församling.

(1) EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 569.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy