Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2108(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0095/2006

Indgivne tekster :

A6-0095/2006

Forhandlinger :

PV 26/04/2006 - 15
CRE 26/04/2006 - 15

Afstemninger :

PV 27/04/2006 - 5.27

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0169

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 95k
Torsdag den 27. april 2006 - Bruxelles
Decharge 2004: Det Europæiske Genopbygningsagentur
P6_TA(2006)0169A6-0095/2006
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004 (N6-0003/2005 - C6-0160/2005 - 2005/2108(DEC))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004(1),

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004 med Genopbygningsagenturets svar(2),

-   der henviser til Rådets henstilling af 14. marts 2006 (5972/2006 - C6-0093/2006),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur(4), særlig artikel 8,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0095/2006),

1.   meddeler direktøren for Det Europæiske Genopbygningsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2004;

2.   fremsætter sine bemærkninger i den vedføjede beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der udgør en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Genopbygningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 332 af 28.12.2005, s. 19.
(2) EUT C 332 af 28.12.2005, s. 15.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2068/2004 (EUT L 358 af 3.12.2004, s. 2).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1261/2005 (EUT L 201 af 2.8.2005, s. 3).


2.Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004 (N6-0003/2005 - C6-0160/2005 - 2005/2108(DEC))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004(1),

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004 med Genopbygningsagenturets svar(2),

-   der henviser til Rådets henstilling af 14. marts 2006 (5972/2006 - C6-0093/2006),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur(4), særlig artikel 8,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0095/2006),

1.   bemærker følgende tal i regnskaberne for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsårene 2004 og 2003:

Forvaltningsregnskab for regnskabsårene 2004 og 20031

(1 000 EUR)

2004

2003

Indtægter

Tilskud fra Fællesskabet

231 909

274 221

Inddrivelse af udgifter (indtægter at genanvende budgetafsnit III)

1 229

1 318

Indtægter fra administrative aktiviteter (indtægter at genanvende budgetafsnit I og II)

181

199

Andre driftsindtægter

6 113

28 413

Driftsindtægter i alt

239 432

304 151

Udgifter

Administrationsudgifter

‐ Personaleudgifter

17 575

17 333

‐ Andre administrationsudgifter

6 290

6 475

Aktionsudgifter

‐ Centraliseret direkte forvaltning

268 965

297 168

Administrations- og aktionsudgifter i alt

292 830

320 976

Driftsoverskud/(underskud)

–53 398

–16 825

Ekstraordinært overskud

738

0

Ekstraordinært tab

–1 269

–4 118

Regnskabsårets økonomiske resultat

–53 929

–20 943

1. Tallene for 2003 er blevet berigtiget på grund af overgangen til et nyt regnskabsprincip.

NB: Tallene er afrundet, og summen af tallene kan derfor afvige fra totalen.

Kilde: Genopbygningsagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Genopbygningsagenturets eget årsregnskab.

2.   godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Genopbygningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 332 af 28.12.2005, s. 19.
(2) EUT C 332 af 28.12.2005, s. 15.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2068/2004 (EUT L 358 af 3.12.2004, s. 2).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1261/2005 (EUT L 201 af 2.8.2005, s. 3).


3.Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004 (N6-0003/2005 - C6-0160/2005 - 2005/2108(DEC))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004(1),

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2004 med Genopbygningsagenturets svar(2),

-   der henviser til Rådets henstilling af 14. marts 2006 (5972/2006 - C6-0093/2006),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur(4), særlig artikel 8,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0095/2006),

A.   der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den, når der ses bort fra, at Retten ikke har kunnet få sikkerhed for, at visse langfristede tilgodehavender er registreret med det fulde beløb, havde fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2004, var rigtigt, og at de underliggende transaktioner, når der ses bort fra en række uregelmæssigheder i forbindelse med tildelingen af kontrakter som følge af ukorrekte udvælgelseskriterier, som helhed betragtet var lovlige og formelt rigtige,

B.   der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2004 for samtlige agenturer var rigtigt, når der ses bort fra de konkrete forbehold, der er taget for henholdsvis Det Europæiske Genopbygningsagentur, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet,

1.   minder om, at Parlamentet i henhold til finansforordningens artikel 185 meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for de organer, Fællesskaberne opretter, og som er juridiske personer, der rent faktisk modtager støtte over budgettet; understreger dog, at ikke alle disse organer helt eller delvis finansieres ved hjælp af støtte over budgettet; understreger, at dechargeafgørelsen derfor dækker både den budgetmæssige og ikke-budgetmæssige finansiering af disse organer; finder det uacceptabelt, at nogle af de organer, der oprettes af Den Europæiske Union, skal stå til regnskab for anvendelsen af indtægter fra andre kilder end budgettet, mens andre, der ikke modtager støtte over budgettet, ikke skal; bekræfter det princip, at Parlamentet skal meddele decharge til samtlige agenturer, uanset om de modtager støtte over budgettet eller ej, selv i de tilfælde, hvor en anden dechargemyndighed har beføjelser i henhold til det pågældende agenturs oprettelsesdokument, og konkluderer på denne baggrund, at alle tekster, som strider mod dette princip, bør tages op til revision;

2.   mener, at tabel i i Revisionsrettens årsberetning, der indførtes for første gang i forbindelse med decharge for regnskabsåret 2003, og som opsummerer agenturets kompetenceområder, ansvar, ledelse, ressourcer, produkter og tjenesteydelser, er af stor værdi; bemærker, at oplysningerne i tabel 1 stammer fra agenturet; anmoder Revisionsretten om at verificere indholdet af tabel 1;

3.   mener, at agenturerne ikke alene skal anvende bevillingerne korrekt, men også bestræbe sig for at udnytte bevillingerne så effektivt og produktivt som muligt; opfordrer Revisionsretten til at overveje muligheden for at lade de særlige årsberetninger vedrørende agenturerne omfatte en evaluering af præstationer og gennemførelsen af målsætningerne; insisterer i den forbindelse og i overensstemmelse med sine beslutninger om decharge for 2003 på, at dobbeltarbejde mellem de forskellige agenturer så vidt muligt bør undgås, og at der bør foretages en nærmere præcisering af foranstaltningerne med henblik på at øge gennemskueligheden i kommunikationen med offentligheden og i EU's foranstaltninger vedrørende positiv særbehandling på kønsområdet på alle niveauer i forbindelse med ansættelsesforhold, uddannelse og ansvarsfordeling;

4.   gør opmærksom på, at agenturerne ikke altid har et godt image eller får positiv omtale i pressen, og at flere af disse ikke fortjener dette dårlige image; mener, at det så ofte, det måtte være nødvendigt, og med de midler, der skal til, skal gøres klart for EU-borgerne, at disse agenturer har en eksistensberettigelse, og at de opnår resultater; anmoder Kommissionen om med de midler, den skønner nødvendige, at tage skridt til at føre dette ud i livet;

5.   fastslår, at EU's udvidelse i 2004 har haft mange konsekvenser for agenturernes strukturer og måde at fungere på; henviser til, at flere af agenturerne gør opmærksom herpå i deres aktivitetsrapporter, især hvad angår stigningen i antallet af administratorer; anmoder Kommissionen om at analysere de vanskeligheder, man er stødt på eller forventer at støde på i den forbindelse, og foreslå de nødvendige tilpasninger af bestemmelserne;

6.   gør opmærksom på, at Kommissionen bestræber sig på at harmonisere udarbejdelsen af sine generaldirektoraters aktivitetsrapporter; ser gerne, at der bliver gjort tilsvarende overvejelser om agenturernes aktivitetsrapporter, som indholdsmæssigt afviger overordentlig meget fra hinanden; anmoder Kommissionen om over for agenturerne at præcisere, hvilke oplysninger og indikatorer vedrørende aktiviteterne der skal være obligatoriske;

7.   glæder sig over, at Revisionsretten har kunnet afgive en positiv revisionserklæring for regnskabsåret 2004; lykønsker agenturet med de fremskridt, der er gjort; bemærker imidlertid, at Revisionsretten tog forbehold med hensyn til revisionserklæringen på grund af usikkerhed omkring regnskabernes fuldstændighed og problemer omkring proceduren for tildeling af kontrakter; henstiller til agenturet at fortsætte bestræbelserne på at forbedre den økonomiske forvaltning og kontrol, navnlig på de svage områder, Revisionsretten har påpeget;

8.   henstiller til agenturet at søge vejledning med henblik på at forbedre kasseforvaltningspolitikken for at udnytte de ofte betydelige summer på anfordringskonti bedst muligt;

9.   bemærker med bekymring det forbehold, Revisionsretten har taget, fordi Retten ikke har kunnet få sikkerhed for, at transaktionerne vedrørende counterpartmidler, rammekreditter og særlige midler er registreret med det fulde beløb, da der ikke er etableret effektive procedurer for intern kontrol af langfristede tilgodehavender; insisterer på, at alle transaktioner skal kunne verificeres af Revisionsretten;

10.   glæder sig over, at FN's generalsekretærs særlige repræsentant over for en delegation fra Parlamentet har givet udtryk for, at Revisionsretten efter anmodning kan få adgang til bekræftede kopier af alle dokumenter vedrørende projekter og programmer finansieret med midler fra agenturet med henblik på verificering; opfordrer Retten til at drøfte og nå til enighed med FN's midlertidige mission i Kosovo (UNMIK) om de detaljerede ordninger for en sådan kontrol;

11.   henstiller indtrængende til Revisionsretten, Kommissionen og de FN-ansvarlige i Kosovo hurtigst muligt at revidere og forbedre anvendelsen af rammeaftalen for finansiering og administration undertegnet af EF og FN den 29. april 2003, for derigennem at sikre øget troværdighed og bedre kontrol med hensyn til forvaltningen af budgetterne som led i de programmer, der gennemføres sammen med andre organer (UNMIK, IOM osv.), og orientere Europa-Parlamentet om udviklingen på dette område;

12.   anmoder endvidere indtrængende Kommissionen og Det Europæiske Genopbygningsagentur i nært samarbejde med UNMIK og dens finansielle efterretningsenhed (FIU) om at fastlægge klare og gennemsigtige regler for offentlige udbud og oprette de dertil svarende interne og overordnede revisionsorganer for dermed at undgå de aktuelle alvorlige troværdighedsproblemer (og beskyldninger om korruption) i forbindelse med tildeling af offentlige indkøbskontrakter og koncessioner for meget følsomme projekter (f.eks. mobiltelefoni), og orientere Europa-Parlamentet om udviklingen på dette område;

13.   opfordrer for at opnå maksimal gennemskuelighed og en bedre forvaltet budgetkontrol Kommissionen og Revisionsretten til i den årlige dechargebetænkning for Genopbygningsagenturet at medtage et kapitel om såvel OLAF's som FIU's aktiviteter vedrørende de programmer og projekter, der gennemføres i Kosovo, og hvortil der er ydet EU-støtte;

14.   konstaterer, at Kommissionen har til hensigt at bringe agenturets mandat til ophør (ved udgangen af 2008) og at overdrage dets aktiviteter til sine delegationer og lokale kontorer; finder, at de resultater, agenturet har opnået inden for rammerne af dets mandat, har været positive trods den omfattende kritik fra Revisionsrettens side i hele perioden og den manglende opbakning fra Kommissionen; er af den opfattelse, at den knowhow, agenturets personale har tilegnet sig, vil kunne udnyttes igen af Kommissionen; opfordrer sit kompetente udvalg til at undersøge, hvorvidt en gradvis afvikling af agenturet ikke ville få negative konsekvenser for de økonomiske og politiske fremskridt, der er behov for, og hvorvidt Kommissionens egne delegationer og lokale kontorer kan løse de opgaver, der er fastlagt i agenturets mandat;

15.   bemærker agenturets vanskeligheder med at ansætte passende personale på grund af agenturets kortvarige mandat; mener, at man i stedet for gradvis at afvikle agenturet inden for en fastsat tidsfrist bør lade mandatets varighed afhænge af politiske og økonomiske parametre og af den politiske og økonomiske udvikling; mener endvidere, at mandatet bør forlænges og udvides af politiske grunde, og bemærker, at dette også ville være med til at forbedre agenturets evne til at rekruttere og holde på passende, kvalificeret og erfarent personale; mener, at de erfaringer, der er indhøstet af - og med - Genopbygningsagenturet, kunne anvendes til at yde genopbygningsbistand, hvor der er behov, f.eks. i Irak, Afghanistan, Pakistan, Indien og lande, der er ramt af Tsunamien, som det næste skridt, efter umiddelbar humanitær bistand er blevet ydet af ECHO;

16.   er skuffet over, at Revisionsretten atter har påvist uregelmæssigheder i forbindelse med tildelingen af kontrakter på grund af ukorrekte udvælgelseskriterier; henstiller til agenturet at fastsætte mere realistiske og relevante udvælgelseskriterier og anvende dem stringent for at sikre en gennemskuelig og retfærdig behandling af alle bydende; bemærker agenturets forsikringer om, at der vil være forbedringer i forbindelse med revisionen for 2005;

17.   henstiller til agenturet snarest muligt at indføre et standardsystem til behandling af betalingsanmodninger som anbefalet af Revisionsretten;

18.   opfordrer Kommissionen til at hjælpe agenturerne med at følge den arbejdsplan, der er fastlagt for det kommende år, så nøje som muligt, så aktiviteterne kan planlægges og gennemføres behørigt, og større ændringer i sidste øjeblik undgås.

19.   anmoder Kommissionen om at forbedre synergien mellem agenturerne ved hjælp af et mere effektivt samarbejde og dermed undgå dobbeltarbejde og mangler, navnlig i forbindelse med fælles aspekter som f.eks. uddannelse, tværgående anvendelse af EU's politikker, integrering af de seneste forvaltningssystemer og løsning af problemer med henblik en på forsvarlig forvaltning af budgettet.

(1) EUT C 332 af 28.12.2005, s. 19.
(2) EUT C 332 af 28.12.2005, s. 15.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2068/2004 (EUT L 358 af 3.12.2004, s. 2).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1261/2005 (EUT L 201 af 2.8.2005, s. 3).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik