Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/2108(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0095/2006

Teksty złożone :

A6-0095/2006

Debaty :

PV 26/04/2006 - 15
CRE 26/04/2006 - 15

Głosowanie :

PV 27/04/2006 - 5.27

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0169

Teksty przyjęte
PDF 263kWORD 93k
Czwartek, 27 kwietnia 2006 r. - Bruksela
Absolutorium 2004: Europejska Agencja Odbudowy
P6_TA(2006)0169A6-0095/2006
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 – C6-0160/2005 – 2005/2108(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne rozliczenia Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznych rozliczeń Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004, zawierające odpowiedzi Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. (5972/2006 - C6-0093/2006),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy(4), a w szcególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu oraz załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0095/2006),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy absolutorium z wykonania budżetu Agencji w roku budżetowym 2004;

2.   przedstawia swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 332 z 28.12.2005, str. 19.
(2) Dz.U. C 332 z 28.12.2005, str. 15.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(4) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str.7 Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) No 2068/2004 (Dz.U. L 358 z 3.12.2004, str.2)
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 – C6-0160/2005 – 2005/2108(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004, zawierające odpowiedzi Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. (5972/2006 - C6-0093/2006),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy(4), a w szcególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu oraz załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0095/2006),

1.   odnotowuje następujące dane figurujące w sprawozdaniu finansowym Europejskiej Agencji Odbudowy za lata budżetowe 2004 i 2003;

Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2004 i 2003 (1) (w tysiącach EUR)

2004

2003

Dochody

Dotacja Komisji

Odzyskanie wydatków (środki do ponownego wykorzystania w ramach Tytułu III)

Dochody z działań administracyjnych (środki do ponownego

wykorzystania w ramach Tytułu I i II)

Pozostałe dochody operacyjne

231 909

1 229

181

6 113

274 221

1 318

199

28 413

Dochody operacyjne ogółem

239 432

304 151

Wydatki

Wydatki administracyjne

– Koszty personelu

– Inne wydatki administracyjne

Wydatki operacyjne

– Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane

17 575

6 290

268 965

17 333

6 475

297 168

Wydatki administracyjne i operacyjne ogółem

292 830

320 976

Nadwyżka/(deficyt) z działalności operacyjnej

- 53 398

- 16 825

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

738

- 1 269

0

- 4 118

Wynik gospodarczy roku

- 53 929

- 20 943

(1) Dane za 2003 r. zostały zmodyfikowane w stosunku do danych przedstawionych uprzednio w celu odzwierciedlenia zmian w praktyce księgowej.

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych przedstawionych przez Agencję w jej sprawozdaniu finansowym.

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 332 z 28.12.2005, str. 19.
(2) Dz.U. C 332 z 28.12.2005, str. 15.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(4) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str.7 Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) No 2068/2004 (Dz.U. L 358 z 3.12.2004, str.2)
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 – C6-0160/2005 – 2005/2108(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004, zawierające odpowiedzi Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. (5972/2006 - C6-0093/2006),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy(4), a w szcególności jego art. 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu oraz załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie zainteresowanych komisji (A6-0095/2006),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność (poza brakiem pewności co do kompletnego zarejestrowania należności długoterminowych), że rozliczenia za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2004 r. są wiarygodne oraz że, poza nieprawidłowościami odnotowanymi przy udzielaniu zamówień, transakcje, których dotyczy sprawozdanie, zostały, jako całość, przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowo;

B.   mając na uwadze oświadczenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym uzyskał on wystarczające gwarancje od wszystkich agencji, z wyjątkiem wyraźnych zastrzeżeń dotyczących roku budżetowego 2004, które sformułował w stosunku do Europejskiej Agencji Odbudowy, Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności;

1.   przypomina, że zgodnie z art. 185 rozporządzenia finansowego Parlament udziela absolutorium z wykonania budżetów organów utworzonych przez Wspólnoty i posiadających osobowość prawną, które otrzymują dotacje pokrywane z budżetu; zauważa jednak, że nie wszystkie te organy są całkowicie, czy też częściowo finansowane poprzez dotacje z budżetu; podkreśla, że decyzja w sprawie absolutorium dotyczy zatem zarówno finansowania tych organów ze środków budżetowych, jak i niepochodzących z budżetu; uważa za nie do przyjęcia fakt, że niektóre z organów utworzonych przez Unię są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania środków pochodzących ze źródeł innych niż budżet, podczas gdy inne organy, które nie otrzymują dotacji z budżetu, nie mają takiego obowiązku; potwierdza zasadę, zgodnie z którą wszystkie agencje wspólnotowe, korzystające bądź nie z dotacji, podlegają Parlamentowi jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium, nawet w przypadkach gdy na mocy ich statutu interweniuje inna władza udzielająca absolutorium; przyjmuje pogląd, że należy zmienić wszystkie teksty sprzeczne z tą zasadą;

2.   za bardzo wartościową uznaje tabelę 1 ze sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, wprowadzoną po raz pierwszy w czasie udzielania absolutorium za rok 2003, która streszcza prawa i obowiązki, zarządzanie, zasoby, działalność i usługi świadczone przez Agencję; zauważa, że informacji zawartych w tabeli 1 dostarczyła Agencja; zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o sprawdzenie zawartości tabeli 1;

3.   podkreśla, że agencje powinny starać się dokonywać wydatków w sposób nie tylko prawidłowy, ale również jak najbardziej wydajny i skuteczny; zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, by rozważył możliwość poszerzenia swoich specjalnych sprawozdań rocznych w sprawie agencji o analizę wykonania i realizacji celów; w związku z powyższym kładzie nacisk, zgodnie ze swoimi rezolucjami w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2003, na uwzględnienie następujących aspektów: unikanie w jak największym możliwym stopniu dublowania zadań przez agencje oraz precyzyjne określenie środków zmierzających do poprawy stosowania zasady przejrzystości w komunikacji z obywatelami, jak i wspólnotowych środków pozytywnego działania na rzecz równouprawnienia między kobietami i mężczyznami na wszystkich poziomach rekrutacji, szkolenia oraz podziału obowiązków;

4.   zauważa, że agencje wspólnotowe często nie mają ani dobrego wizerunku ani dobrej prasy, że niektóre z nich nie zasługują na taki negatywny obraz oraz że należy to obywatelom europejskim udowodnić, uzasadniając tak często, jak to tylko konieczne i przy wykorzystaniu odpowiednich środków, rację istnienia agencji oraz ich wyniki; wnosi, aby Komisja podjęła w tym celu działania, wykorzystując środki, które uzna za konieczne;

5.   stwierdza, że rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. w wieloraki sposób wpłynęło na struktury oraz sposoby działania agencji wspólnotowych; liczne agencje sygnalizują to w swoich sprawozdaniach z działalności, zwłaszcza w odniesieniu do wzrostu liczby zatrudnionych w nich administratorów; wzywa Komisję do zanalizowania napotkanych lub spodziewanych trudności oraz do zalecenia niezbędnych dostosowań przepisowych;

6.   stwierdza, że Komisja dołożyła starań, aby ujednolicić sposób prezentacji sprawozdań z działalności składanych przez jej dyrekcje generalne; wyraża nadzieję, że podobne założenie zostanie podjęte również w stosunku do sprawozdań z działalności składanych przez agencje wspólnotowe, których zawartość jest obecnie skrajnie różna; wzywa Komisję do dokładnego określenia agencjom wspólnotowym informacji i wskaźników dotyczących działalności, które są one zobowiązane przekazywać;

7.   z zadowoleniem zauważa, że Trybunał Obrachunkowy mógł wydać potwierdzenie wiarygodności za rok budżetowy 2004: pochwala Agencję za poczynione postępy; stwierdza jednak, że Trybunał Obrachunkowy wprowadził rezerwy do swojego potwierdzenia wiarygodności w oparciu o brak pewności co do kompletności rozliczeń i problemów związanych z procedurą udzielania zamówień; nalega, aby Agencja utrzymała swoje wysiłki zmierzające do poprawy zarządzania finansowego i kontroli, szczególnie w dziedzinach, w których Trybunał Obrachunkowy wykazał jej słabości;

8.   nalega, aby Agencja zwróciła się o pomoc w ulepszeniu swojej polityki zarządzania finansami w celu jak najlepszego wykorzystania często znacznych sum utrzymywanych na obiegowych rachunkach bankowych;

9.   z zaniepokojeniem odnotowuje rezerwę co do rozliczeń wyrażoną przez Trybunał Obrachunkowy w oparciu o fakt, że nie można uzyskać pewności co do tego, że transakcje związane z funduszami uzupełniającymi, procedury udzielania kredytu i fundusze specjalne zostały w pełni udokumentowane przy braku skutecznych wewnętrznych procedur kontroli długoterminowych należności; nalega, by wszystkie transakcje mogły zostać sprawdzone przez Trybunał Obrachunkowy;

10.   z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie złożone na ręce delegacji Parlamentu przez zastępcę Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, że potwierdzone kopie wszystkich dokumentów związanych z projektami i programami finansowanymi z funduszy agencji będą dostępne do celów weryfikacji na żądanie Trybunału Obrachunkowego; wzywa Trybunał do dyskusji i do porozumienia się z Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK) w sprawie szczegółowych ustaleń dotyczących tych kontroli;

11.   usilnie nalega, by Trybunał Obrachunkowy, Komisja i przedstawiciele Narodów Zjednoczonych w Kosowie w jak najkrótszym czasie zrewidowali i poprawili stosowanie finansowej i administracyjnej umowy ramowej podpisanej przez Komisję i ONZ w dniu 29 kwietnia 2003 r., a także by na bieżąco informowali Parlament o postępach poczynionych w tej dziedzinie, w celu zwiększenia elastyczności i kontroli nad zarządzaniem budżetowym programami prowadzonymi wspólnie z innymi organizmami (UNMIK, IOM itd.);

12.   nalega, by Komisja i Europejska Agencja Odbudowy, w ścisłej współpracy z UNMIK i z wywiadem finansowym (ang. FIU), wprowadziły jasne i przejrzyste zasady w dziedzinie przetargów, utworzyły organy audytu wewnętrznego i nadrzędnego w tej dziedzinie oraz na bieżąco informowały Parlament o dokonanych postępach, nie tylko w celu rozwiązania poważnych problemów występujących obecnie w związku z wątpliwymi warunkami, w jakich udzielane są zamówienia i przyznaje się niezwykle istotne projekty, takie jak w dziedzinie telefonii komórkowej, ale także w celu uniknięcia wszelkich skarg związanych z ewentualnymi działaniami korupcyjnymi;

13.   w celu osiągnięcia większej przejrzystości oraz lepszego zarządzania kontrolą budżetową, wzywa Komisję i Trybunał Obrachunkowy do włączenia do rocznego sprawozdania z udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy rozdziału poświęconego działaniom zarówno OLAF, jak i FIU powiązanym z programami i projektami wprowadzanymi w życie w Kosowie, a które korzystają z pomocy wspólnotowej;

14.   odnotowuje wyrażony przez Komisję zamiar określenia terminu upływu mandatu Agencji (koniec 2008 r.) i powierzenia jej działalności swoim delegacjom i przedstawicielstwom lokalnym; uważa, że wyniki Agencji w ramach jej mandatu są pozytywne przez cały czas jej istnienia mimo licznych uwag krytycznych wyrażonych przez Trybunał Obrachunkowy, a także mimo braku wsparcia ze strony Komisji; uważa, że umiejętności zdobyte przez pracowników Agencji mogłyby zostać ponownie wykorzystane przez Komisję; wzywa właściwą komisję parlamentarną do zbadania, czy stopniowa likwidacja Agencji nie wywarłaby negatywnego wpływu na konieczny postęp gospodarczy i polityczny, oraz czy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i biura lokalne mogą wykonywać te same zadania, jakie zgodnie ze swym mandatem wykonuje Agencja;

15.   odnotowuje problemy, z jakimi spotkała się Agencja przy rekrutowaniu odpowiedniego personelu z powodu krótkoterminowego mandatu Agencji; uważa, że zamiast stopniowo likwidować Agencję zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, należałoby określić czas trwania mandatu w oparciu o kryteria polityczne i ekonomiczne oraz rozwój sytuacji politycznej i ekonomicznej; ponadto uważa, że mandat powinien być wydłużony i rozszerzony ze względów politycznych oraz odnotowuje, że pomogłoby to także poprawić zdolność Agencji do rekrutowania i zatrzymywania odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu; uważa, że doświadczenie zdobyte przez Agencję Odbudowy i we współpracy z nią mogłoby zostać wykorzystane do udzielania pomocy w odbudowie gdziekolwiek jest to konieczne, na przykład w Iraku, Afganistanie, Pakistanie, Indiach i krajach dotkniętych tsunami, w ramach drugiego etapu po zajęciu się najpilniejszymi potrzebami humanitarnymi przez Biuro Pomocy Humanitarnej;

16.   z rozczarowaniem zauważa, że Trybunał Obrachunkowy ponownie dopatrzył się nieprawidłowości w udzielaniu zamówień wynikających z niewłaściwych kryteriów selekcji; nalega, by Agencja wyznaczyła bardziej realistyczne, odpowiednie kryteria selekcji i rygorystycznie je stosowała w celu zagwarantowania przejrzystego i sprawiedliwego traktowania oferentów; odnotowuje zapewnienia Agencji, że poprawa będzie widoczna podczas kontroli w 2005 r.;

17.   nalega, by Agencja jak najszybciej wprowadziła standardowy system rozpatrywania wniosków o płatności, tak jak to zalecił Trybunał Obrachunkowy;

18.   wzywa Komisję, by pomagała agencjom w jak najściślejszym stosowaniu się do planu prac ustalonego z rocznym wyprzedzeniem, umożliwiając prawidłowe planowanie i realizację działań, w szczególności w celu uniknięcia znacznych zmian obciążenia pracą w ostatniej chwili.

19.   zwraca się do Komisji o poprawę synergii między agencjami poprzez skuteczniejszą współpracę, unikanie dublowania się pracy i uzupełnianie braków, zwłaszcza w zakresie szkoleń, przekrojowe stosowanie polityki wspólnotowej, stosowanie najnowszych systemów zarządzania oraz rozwiązywanie problemów związanych z prawidłowym zarządzaniem budżetem.

(1) Dz.U. C 332 z 28.12.2005, str. 19.
(2) Dz.U. C 332 z 28.12.2005, str. 15.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(4) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str.7 Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) No 2068/2004 (Dz.U. L 358 z 3.12.2004, str.2)
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności