Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0249(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0132/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0132/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2006 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0194

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 346kWORD 53k
Τρίτη 16 Μαΐου 2006 - Στρασβούργο
Παράταση του πρωτοκόλλου στη συμφωνία αλιείας με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε *
P6_TA(2006)0194A6-0132/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2005 έως 31 Μαΐου 2006 (COM(2005)0630 – C6-0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2005)0630)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0045/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0132/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Η χρηματική αντιπαροχή της Κοινότητας πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των παρακτίων κοινοτήτων οι οποίες έχουν την αλιεία ως μέσο επιβίωσης, αλλά και για τη δημιουργία νέων τοπικών επιχειρήσεων διατήρησης και μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.
Τροπολογία 2
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καλείται να γνωμοδοτεί σχετικά με παράταση ή σύναψη αλιευτικών συμφωνιών το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να αποφεύγεται να ζητείται η γνωμοδότηση αυτή μετά την προθεσμία καταβολής οιασδήποτε χρηματικής αντιπαροχής.
Τροπολογία 3
Άρθρο 3α (νέο)
Άρθρο 3α
Κατά το τελευταίο έτος ισχύος του πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας για την ανανέωσή του, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή εφαρμόσθηκε.
Τροπολογία 4
Άρθρο 3β (νέο)
Άρθρο 3β
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα των δράσεων καθορισμένου στόχου που περιγράφονται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου.
Τροπολογία 5
Άρθρο 3γ (νέο)
Άρθρο 3γ
Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίγραφο της έκθεσης σχετικά με τη μελέτη εκτίμησης του αλιευτικού πόρου των "καβουριών βαθέων υδάτων" που προβλέπεται να συνταχθεί το 2006.
Τροπολογία 6
Άρθρο 3δ (νέο)
Άρθρο 3δ
Πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της ισχύουσας συμφωνίας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις θέσεις των κρατών μελών που έχουν συμφέρον στην ανανέωση της συμφωνίας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου