Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0249(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0132/2006

Predkladané texty :

A6-0132/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/05/2006 - 8.9

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0194

Prijaté texty
PDF 292kWORD 49k
Utorok, 16. mája 2006 - Štrasburg
Protokol k dohode o rybolove so Svätým Tomášom a Princovým Ostrovom *
P6_TA(2006)0194A6-0132/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho Ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho Ostrova (KOM(2005)0630 – C6-0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2005)0630)(1),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0045/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre rozvoj (A6-0132/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady a súhlasí s uzavretím dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho Ostrova.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a) Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal využiť aj na podporu pobrežného obyvateľstva žijúceho z rybolovu a na vytváranie malých miestnych podnikov na konzerváciu a spracovanie produktov rybolovu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
O stanovisko Európskeho parlamentu k predĺženiu platnosti alebo uzavretiu partnerských dohôd o rybolove je potrebné požiadať v čo najkratšom čase, aby sa zamedzilo tomu, že takéto stanovisko bude požadované po dátume vyplatenia finančného príspevku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
V poslednom roku platnosti protokolu a predtým, ako sa uzavrie akákoľvek dohoda o jej predĺžení, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní dohody a podmienkach, za ktorých bola táto dohoda vykonávaná.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 b (nový)
Článok 3b
Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch cielených opatrení uvedených v článku 4 protokolu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 c (nový)
Článok 3c
Komisia predloží Európskemu parlamentu kópiu správy o hodnotiacej štúdii o zásobách hlbinného kraba, naplánovanú na rok 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 d (nový)
Článok 3d
Pred uzavretím rokovaní o predĺžení súčasnej dohody Komisia predloží Európskemu parlamentu pozície členských štátov, ktoré majú záujem na jej predĺžení.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia