Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0329(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0153/2006

Predkladané texty :

A6-0153/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/05/2006 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0196

Prijaté texty
PDF 440kWORD 54k
Utorok, 16. mája 2006 - Štrasburg
Miesto poskytovania služieb (DPH) *
P6_TA(2006)0196A6-0153/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o upravenom návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (KOM(2005)0334 – C6–0322/2005 – 2003/0329(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0334)(1),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0322/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0153/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1
(1)  Realizácia vnútorného trhu, globalizácia, deregulácia a technologické zmeny po vzájomnej kombinácii vyústili do nesmiernych zmien v množstve a štruktúre obchodu so službami. V čoraz väčšej miere je možné, aby sa mnohé služby poskytovali na diaľku. Reakciou na túto situáciu bolo postupné uskutočňovanie opatrení na jej riešenie v priebehu rokov a mnohé z definovaných služieb sa v súčasnosti v skutočnosti zdaňujú na základe zásady miesta určenia.
(1)  Realizácia vnútorného trhu, globalizácia, deregulácia a technologické zmeny po vzájomnej kombinácii vyústili do nesmiernych zmien v množstve a štruktúre obchodu so službami. V čoraz väčšej miere je možné, aby sa mnohé služby, akými sú služby poskytované elektronicky a telekomunikačné služby, poskytovali na diaľku. Reakciou na túto situáciu bolo postupné uskutočňovanie opatrení na jej riešenie v priebehu rokov a mnohé z definovaných služieb sa v súčasnosti v skutočnosti zdaňujú na základe zásady miesta určenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 6
(6)  Za určitých okolností sa všeobecné pravidlá, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb osobám podliehajúcim dani aj osobám nepodliehajúcim dani, neuplatňujú a uplatňujú sa špecifické vyňatia. Tieto vyňatia by sa mali vo veľkej miere zakladať na existujúcich kritériách a mali by odrážať zásadu zdaňovania v mieste spotreby a zároveň neuvaliť neprimerané administratívne bremená na určité hospodárske subjekty.
(6)  Za určitých okolností sa všeobecné pravidlá, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb osobám podliehajúcim dani aj osobám nepodliehajúcim dani, neuplatňujú a uplatňujú sa špecifické vyňatia. Tieto vyňatia by sa mali vo veľkej miere zakladať na existujúcich kritériách a mali by odrážať zásadu zdaňovania v mieste spotreby a zároveň neuvaliť neprimerané administratívne bremená na určité hospodárske subjekty, čo si vyžaduje zjednodušenie povinností spojených s daňou z pridanej hodnoty prostredníctvom opatrení ako napr. zavedenie systému jediného miesta kontaktu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 8 A (nové)
(8a) Na zabezpečenie riadneho uplatňovania DPH na služby, ktoré podliehajú mechanizmom na prenesenie daňovej povinnosti, by sa mali údaje, ktoré zozbieral členský štát, v ktorom je usadený dodávateľ, poskytnúť členskému štátu, v ktorom je usadený príjemca. Takéto poskytovanie údajov by malo zabezpečovať nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty1, a preto by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Prijatie tejto smernice úzko súvisí s nevyhnutnými zmenami a doplneniami nariadenia (ES) č. 1798/2003, ako aj s účinnou úpravou Systému výmeny informácií o DPH (VIES), s cieľom zaradiť služby do systému výmeny informácií.
______________
1 Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 1
Článok 6 odsek 6 (Smernica 77/388/EHS)
6.  Ak má jediná právnická osoba viac ako jednu trvalú pobočku, so službami poskytovanými medzi jednotlivými pobočkami sa nebude zaobchádzať ako s dodávkami.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 2
Článok 9 odsek 3 (Smernica 77/388/EHS)
3.  Na účely odsekov 1 a 2, v prípade, že osoba je osobou podliehajúcou dani, ktorá takisto uskutočňuje aktivity alebo plnenia, ktoré sa nepovažujú za zdaniteľné dodávky tovarov alebo poskytovanie služieb, bude sa táto osoba považovať za osobu podliehajúcu dani, pokiaľ ide o všetky služby, ktoré sú jej poskytované, s výnimkou služieb určených na jej vlastné súkromné využívanie alebo na vlastné súkromné využívanie jej zamestnancami.
3.  Na účely odsekov 1 a 2, v prípade, že osoba je osobou podliehajúcou dani, ktorá takisto uskutočňuje aktivity alebo plnenia, ktoré sa nepovažujú za zdaniteľné dodávky tovarov alebo poskytovanie služieb, bude sa táto osoba považovať za osobu podliehajúcu dani, pokiaľ ide o všetky služby, ktoré sú jej poskytované.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 2
Článok 9g odsek 1 písmeno c) (smernica 77/388/EHS)
c) služby rozhlasovéhotelevízneho vysielania;
c) lineárne a nelineárne rozhlasové, televízne a iné audiovizuálne mediálne služby;

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia