Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0201(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0140/2006

Predkladané texty :

A6-0140/2006

Rozpravy :

PV 15/05/2006 - 17
CRE 15/05/2006 - 17

Hlasovanie :

PV 16/05/2006 - 8.15
CRE 16/05/2006 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0200

Prijaté texty
PDF 474kWORD 102k
Utorok, 16. mája 2006 - Štrasburg
Obnova zásob úhora európskeho *
P6_TA(2006)0200A6-0140/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob úhora európskeho (KOM(2005)0472 – C6–0326/2005 – 2005/0201(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0472)(1),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0326/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0140/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   vyzýva na začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a) Európsky parlament prijal 15. novembra 2005 uznesenie o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora európskeho1, v ktorom vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh nariadenia na obnovu zásob úhora európskeho.
_______________________
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0425.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8
(8)  Úspešnosť opatrení na obnovu európskych zásob úhora závisí od úzkej spolupráce a koherentného postupu v Spoločenstve, od členského štátu a od prístupu na miestnej úrovni, ako aj od informácií, konzultácií a od účastníkov verejného sektora.
(8)  Úspešnosť opatrení na obnovu zásob úhora európskeho závisí od úzkej spolupráce a koherentného postupu na úrovni Spoločenstva, členského štátu a na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj od informácií, konzultácií a od účastníkov verejného sektora.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10
(10)  Povodia, v prípade ktorých majú rybné hospodárstva a iná ľudská činnosť ovplyvňujúca úhory dopad presahujúci hranice štátu, by mali všetky programy a opatrenia koordinovať v súvislosti s celým príslušným povodím. V prípade povodí presahujúcich hranice Spoločenstva by sa Spoločenstvo malo snažiť o zabezpečenie vhodnej formy spolupráce s príslušnými tretími krajinami. Potreba takejto spolupráce by však nemala brániť núdzovým opatreniam, ktoré prijímajú členské štáty,
(10)  Povodia, v prípade ktorých rybné hospodárstvo a iná ľudská činnosť ovplyvňujúca úhory vplyv presahujúci hranice štátu, by mali všetky programy a opatrenia koordinovať v súvislosti s celým príslušným povodím. Táto koordinácia sa však nesmie uskutočňovať na úkor rýchleho zavádzania národných častí plánov riadenia úhorov. V prípade povodí presahujúcich hranice Spoločenstva by sa Spoločenstvo malo snažiť o zabezpečenie vhodnej formy spolupráce s príslušnými tretími krajinami. V kontexte medzinárodnej koordinácie v rámci i mimo Spoločenstva by sa osobitná pozornosť mala venovať Baltskému moru a európskym pobrežným vodám, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 2000/60/ES. Potreba takejto koordinácie by však nemala brániť núdzovým opatreniam, ktoré prijímajú členské štáty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a) Keďže veľká časť sklených úhorov sa počas svojej prirodzenej migrácie stratí, Komisia by mala bezodkladne preskúmať, akým spôsobom by bolo možné zapojiť európsku akvakultúru do obnovy zásob úhora európskeho. Toto je možné napríklad prostredníctvom nepretržitého chovu ulovených sklených úhorov až dokiaľ sa nevyvinú na žlté úhory a nie sú použité na zarybňovanie európskych vnútrozemských vôd, ktoré majú spojenie s morom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b) V kontexte obnovy zásob úhora európskeho treba poznamenať, že sklené úhory sú osobitne zraniteľné, pretože sa vyvážajú vo veľkých množstvách. Z toho dôvodu je potrebné vykonať osobitné opatrenia na zvýšenie množstva sklených úhorov vysádzaných do európskych vôd.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2
Od prvého do pätnásteho dňa každého mesiaca je zakázané loviť, vykladať alebo ponechávať úhory druhu Anguilla anguilla.
Sezóna rybolovu sa skráti tak, aby sa rybolovná činnosť znížila o polovicu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 úvodná časť
Odchylne od článku 2 sa do 30. júna 2007 povoľuje loviť, ponechávať a vykladať úhory druhu Anguilla anguilla od prvého do pätnásteho dňa každého mesiaca za predpokladu, že:
Odchylne od článku 2 sa do 30. júna 2007 povoľuje loviť, ponechávať a vykladať úhory druhu Anguilla anguilla mimo stanovenej sezóny rybolovu za predpokladu, že:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 písmeno b)
b) všetky ulovené úhory sa uvoľnia do európskych vnútrozemských vôd s prístupom do mora za účelom zvýšenia stupňa odlevu dospelých úhorov
b) všetky ulovené úhory:
- sa uvoľnia do európskych vnútrozemských vôd s prístupom k moru za účelom zvýšenia stupňa odlevu dospelých úhorov; alebo
- sa použijú v akvakultúre Európskej únie pod podmienkou, že určitý podiel týchto úhorov stanovený Komisiou sa použije na chov žltého úhora a na zarybnenie európskych vnútrozemských vôd, ktoré majú spojenie s morom, aby bolo možné zvýšiť stupeň odlevu strieborného úhora; a
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 písmeno b a) (nové)
ba) členské štáty prijmú doplňujúce opatrenia s cieľom čo najmenej zabrániť prirodzenej migrácii sklených úhorov počas určitých období.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 odsek 1
1.  Ak platné vnútroštátne opatrenia už zabezpečujú, že v prípade niektorých povodí sa naplnil cieľ uvedený v článku 6 ods. 4, príslušný členský štát môže do 30. júna 2007 podať žiadosť o výnimku ustanovenú v článku 2 pre tieto povodia.
1.  Ak platné vnútroštátne opatrenia už zabezpečujú, že v prípade niektorých povodí sa naplnil cieľ uvedený v článku 6 ods. 4, príslušný členský štát môže do 30. júna 2008 podať žiadosť o výnimku ustanovenú v článku 2 pre tieto povodia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Dodatočná ochrana sklených úhorov
Lov úhorov s dĺžkou menej ako 12 cm je povolený, ak je splnená jedna z týchto požiadaviek:
a) väčšina ulovených úhorov sa používa na zarybnenie európskych vnútrozemských vôd, ktoré majú spojenie s morom, aby bolo možné zvýšiť stupeň odlevu dospelých strieborných úhorov;
b) úhory ulovené pre akvakultúru Európskej únie musia spĺňať podmienku, že určitý podiel týchto úhorov stanovený Komisiou sa použije na chov mladých úhorov a zarybnenie európskych vnútrozemských vôd, ktoré majú spojenie s morom, aby bolo možné zvýšiť stupeň odlevu dospelých strieborných úhorov.
Ak si to členský štát želá, Komisia môže tiež stanoviť kvótu na vývoz sklených úhorov, ak tým nedochádza k porušovaniu kritéria trvalo udržateľného rozvoja alebo obnovy zásob úhora európskeho.
Ak sa v členskom štáte alebo regióne ulovený sklený úhor využíva na konzumáciu, Komisia to môže povoliť, ak tým nedochádza k porušovaniu kritéria trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5
Odchylne od článku 2 sa od 1. júla 2007 povoľuje loviť, ponechávať a vykladať úhory druhu Anguilla anguilla od prvého do pätnásteho dňa každého mesiaca za predpokladu, že takéto rybné hospodárstva v súlade so špecifikáciami a obmedzeniami ustanovenými v pláne riadenia úhorov.
Odchylne od článku 2, od 1. júla 2008 je rybné hospodárstvo v súlade so špecifikáciami a obmedzeniami ustanovenými v pláne riadenia úhorov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 odsek 1 a (nový)
Na členské štáty, ktoré Komisii predložili na schválenie plán riadenia úhorov pred 31. decembrom 2006, sa vzťahuje pozastavenie účinnosti článku 2 až dovtedy, kým Komisia prijme konečné rozhodnutie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 6 odsek 1
1.  Členské štáty označia a vymedzia jednotlivé povodia nachádzajúce sa na ich území, ktoré pred zásahom človeka tvorili prirodzené biotopy úhora európskeho ("povodia úhorov").
1.  Členské štáty označia a vymedzia jednotlivé povodia nachádzajúce sa na ich území, ktoré pred zásahom človeka tvorili prirodzené biotopy úhora európskeho ("povodia úhorov"). Členský štát sa môže na základe dôvodov rozhodnúť označiť celé svoje vnútroštátne územie alebo existujúcu regionálnu správnu jednotku ako jedno povodie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 odsek 2
2.  Pri vymedzení povodí berú členské štáty náležitý ohľad na administratívne usporiadanie uvedené v článku 3 smernice 2000/60/ES.
2.  Pri vymedzení povodí úhorov berú členské štáty v čo najväčšej miere ohľad na administratívne usporiadanie uvedené v článku 3 smernice 2000/60/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 odsek 3 a (nový)
3a. Členské štáty uskutočnia v povodiach plán riadenia úhorov, ktorý zabezpečí účinnú obnovu zásob úhora. Členské štáty navrhnú povodia, ktoré majú byť predmetom týchto intervenčných plánov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 odsek 3 b (nový)
3b. Plány riadenia povodí, ktoré sú spoločné pre jeden alebo viac členských štátov, sa vypracúvajú spoločne a predložia sa Komisii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 odsek 4
4.  Cieľom každého plánu riadenia úhorov je v každom povodí povoliť s veľkou pravdepodobnosťou odlev do mora s objemom 40 % biomasy tvorenej dospelými úhormi vzhľadom na najlepší odhad potenciálneho odlevu z povodia bez vplyvu ľudskej činnosti na oblasť lovu alebo na zásoby.
4.  Cieľom každého plánu riadenia úhorov je v každom povodí povoliť s veľkou pravdepodobnosťou odlev do mora s vysokým podielom biomasy tvorenej dospelými úhormi vzhľadom na najlepší odhad potenciálneho odlevu z povodia pri zohľadnení vplyvu ľudskej činnosti na oblasť lovu alebo na zásoby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 6 odsek 5 a (nový)
5a. Európska únia podporuje opatrenia na zarybnenie povodí v jednotlivých členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 6 odsek 5 b (nový)
5b. Európska únia podporuje opatrenia na pomoc pri budovaní a/alebo prispôsobovaní mechanizmov na prekonávanie prekážok tak, aby sa neohrozila migrácia vo vodných tokoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 7 odsek 1
1.  Členské štáty informujú Komisiu do 31. decembra 2006 o každom individuálnom pláne riadenia úhorov, ktorý bol vypracovaný v súlade s článkom 6.
1.  Členské štáty informujú Komisiu do 30. júna 2007 o každom individuálnom pláne riadenia úhorov, ktorý bol vypracovaný v súlade s článkom 6.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 7 odsek 3
3.  Členské štáty implementujú od 1. júla 2007 plány riadenia úhorov schválené v zmysle odseku 2.
3.  Členské štáty vykonajú od 1. júla 2008 alebo čo možno najskôr pred týmto dátumom plány riadenia úhorov schválené podľa odseku 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 8 odsek 1
1.  V prípade povodí, ktoré sa rozprestierajú na území viac ako jedného členského štátu, pripravuje členský štát spoločný plán riadenia úhorov.
1.  V prípade povodí, ktoré sa rozprestierajú na území viac ako jedného členského štátu, pripravuje členský štát spoločný plán riadenia úhorov. Ak hrozí, že koordinácia bude mať za následok také oneskorenie, že nebude možné včas predložiť plán riadenia, členské štáty môžu predložiť plány riadenia pre svoju vnútroštátnu časť povodia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 8 odsek 2
2.  V prípade, že povodie presahuje hranice územia Spoločenstva, dané členské štáty sa usilujú rozvinúť plán riadenia úhorov v spolupráci s príslušnou treťou krajinou.
2.  V prípade, že povodie presahuje hranice územia Spoločenstva, dané členské štáty sa usilujú rozvinúť plán riadenia úhorov v spolupráci s príslušnou treťou krajinou. V tejto súvislosti sa osobitná pozornosť venuje Baltskému moru a európskym pobrežným vodám, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 2000/60/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 8 a (nový)
Článok 8a
Osobitné opatrenia s ohľadom na sklené úhory
V rámci plánu na obnovu zásob úhora európskeho Komisia vypracuje osobitné opatrenia, ktoré zabezpečia zvýšenie počtu vysádzaných sklených úhorov, pričom sa sústredí na problémy spôsobené vysokou mierou vývozu sklených úhorov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 1
1.  V prípade každého plánu riadenia úhorov podáva každý členský štát do 31. decembra 2009 Komisii správy o monitorovaní, účinnosti a výsledkoch plánu a pre každé povodie stanovuje najmä, aby časť biomasy úhorov odchádzala do mora za účelom trenia vzhľadom na odlev dosiahnutý v dobe, keď nedochádzalo k lovu úhorov ani k inej ľudskej činnosti s vplyvom na rybné hospodárstvo alebo zásoby.
1.  V prípade každého plánu riadenia úhorov podáva každý členský štát do 31. decembra 2009 Komisii správy o monitorovaní, účinnosti a výsledkoch plánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 9 odsek 2
2.  Komisia prednesie do 1. júla 2010 správu Európskemu parlamentu a Rade so štatistickým a vedeckým hodnotením výsledkov implementácie plánov riadenia úhorov spolu so stanoviskom Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo.
2.  Komisia predloží do 1. júla 2011 Európskemu parlamentu a Rade správu so štatistickým a vedeckým hodnotením výsledkov vykonávania plánov riadenia úhorov spolu so stanoviskom Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 3 a (nový)
3a. Komisia do 1. januára 2007 stanoví po konzultácii s ICES, Poradným výborom európskeho vnútrozemského rybného hospodárstva, členskými štátmi a sektorom rybného hospodárstva, či normu ustanovenú v článku 6 ods. 4 možno v praxi v dostatočnej miere merať a uplatňovať, a v prípade potreby následne predloží pozmenený alebo upravený návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 11 odsek 1
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, nie však skôr ako 1. januára 2007.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia