Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0280(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0163/2006

Predkladané texty :

A6-0163/2006

Rozpravy :

PV 15/05/2006 - 18
CRE 15/05/2006 - 18

Hlasovanie :

PV 16/05/2006 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0201

Prijaté texty
PDF 308kWORD 64k
Utorok, 16. mája 2006 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve ES/Maroko v sektore rybolovu *
P6_TA(2006)0201A6-0163/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (KOM(2005)0692 – C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2005)0692)(1),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0040/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na stanovisko právneho oddelenia Európskeho parlamentu (SJ-0085-06),

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A6-0163/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady a schvaľuje uzatvorenie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a) Finančný príspevok Európskeho spoločenstva by sa mal tiež použiť na rozvoj pobrežného obyvateľstva Maroka a Západnej Sahary, ktoré sa živí rybolovom, a na zakladanie miestnych malých a stredných podnikov v sektore rybolovu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a) Je dôležité zlepšiť poskytovanie informácií Európskemu parlamentu, Komisia preto musí vypracovať výročnú správu o uplatňovaní dohody, ktorá obsahuje všetky spôsoby rybolovu uvedené v dohode a ktorá zahŕňa kladné stanoviská Komisie vypracované podľa článku 6 ods. 2 dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 1
V mene Spoločenstva sa schvaľuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom.
V mene Spoločenstva sa schvaľuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, pod podmienkou jej vykonávania v súlade s medzinárodným právom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 úvodná časť
Možnosti rybolovu stanovené protokolom k dohode sú rozdelené medzi jednotlivé členské štáty podľa tohto kľúča:
Možnosti rybolovu stanovené protokolom k dohode a určené v súlade so zásadami, ktoré zaručujú relatívnu stabilitu, sú rozdelené medzi jednotlivé členské štáty podľa tohto kľúča:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 1 a (nový)
Na základe týchto oznámení a informácií, ktoré predložil spoločný výbor zriadený podľa článku 10 dohody, Komisia každoročne informuje Európsky parlament a Radu o uplatňovaní dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 1 b (nový)
Pokiaľ sa preukáže, že uplatňovanie dohody je v rozpore s medzinárodnými záväzkami, Komisia bezodkladne prijme opatrenia na jej pozastavenie jej účinnosti, ako je stanovené v článku 15 dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Do svojej výročnej správy pre Európsky parlament Komisia zahrnie aj informácie týkajúce sa vývoja stavu rybolovných zdrojov, opatrení na správu a ochranu týchto zdrojov a výsledkov výskumných kampaní, ktoré sa uskutočnili na nových druhoch podľa ustanovení článku 5 protokolu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 b (nový)
Článok 3b
V súlade s článkom 4 protokolu sa Komisia v prípade zlepšenia biologickej situácie hlavonožcov a kôrovcov, potvrdeného vedeckými správami, usiluje začleniť do rámca dohody prípadné nové možnosti rybolovu týchto dvoch druhov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 c (nový)
Článok 3c
Technické opatrenia a opatrenia na správu rybolovu prijaté marockými úradmi v prospech miestnych flotíl sa uplatňujú aj na flotily Spoločenstva, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 d (nový)
Článok 3d
V priebehu posledného roka platnosti protokolu a pred uzavretím novej dohody o obnovení jeho platnosti predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 e (nový)
Článok 3e
Na základe správy uvedenej v článku 3d a po konzultácii s Európskym parlamentom Rada v prípade potreby udelí Komisii mandát na rokovanie so zreteľom na prijatie nového protokolu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 f (nový)
Článok 3f
Na schôdzach a pri práci spoločného výboru uvedeného v článku 10 dohody sa ako pozorovateľ môže zúčastňovať poslanec Európskeho parlamentu, ako aj predstavitelia sektora rybolovu, ktorí vykonávajú činnosť v rámci pôsobnosti dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 g (nový)
Článok 3g
Komisia informuje Európsky parlament o všetkých podnetoch na zmenu obsahu dohody vrátane protokolu, technických špecifikácií a dodatkov.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia