Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2214(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0143/2006

Indgivne tekster :

A6-0143/2006

Forhandlinger :

PV 15/05/2006 - 15
CRE 15/05/2006 - 15

Afstemninger :

PV 16/05/2006 - 10.3
CRE 16/05/2006 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0206

Vedtagne tekster
PDF 31kWORD 56k
Tirsdag den 16. maj 2006 - Strasbourg
Resultatet af screeningen af verserende lovforslag
P6_TA(2006)0206A6-0143/2006

Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af screeningen af verserende lovforslag (2005/2214(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. september 2005 til Rådet og Europa-Parlamentet om resultatet af screeningen af verserende lovforslag (KOM(2005)0462),

-   der henviser til skrivelse af 23. januar 2006 fra Parlamentets formand(1) til Kommissionens formand,

-   der henviser til skrivelse af 8. marts 2006 fra Kommissionens formand til Parlamentets formand,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0143/2006),

A.   der henviser til, at Kommissionen i sin ovennævnte meddelelse meddelte, at den agtede at trække 68 forslag tilbage, som den anså for ikke at være i overensstemmelse med Lissabon-målsætningerne og principperne om bedre regulering, mens andre forslag ville blive genstand for en økonomisk konsekvensanalyse og i givet fald ændret,

B.   der henviser til, at Parlamentets formand i sin skrivelse til Kommissionens formand på baggrund af resultatet af udvalgenes behandling af meddelelsen generelt glæder sig over Kommissionens hensigter, men specifikt anmoder Kommissionen om ikke at trække en række af disse forslag tilbage og er imod en ændring af visse andre forslag,

C.   der henviser til, at det i svaret fra Kommissionens formand til Parlamentets formand hedder, at Kommissionen har taget behørigt hensyn til Parlamentets holdning, før den vedtog sin endelige holdning, og at det indeholder en angivelse af de specifikke årsager til, at Kommissionen ikke fulgte visse af Parlamentets anmodninger, samt de mulige initiativer, som Kommissionen planlægger at træffe i fremtiden for at efterkomme nogle af disse anmodninger,

D.   der henviser til, at meddelelsen er en fremragende anledning til en grundigere analyse af de problemer, der er forbundet med Kommissionens tilbagetrækning eller ændring af lovforslag,

E.   der henviser til, at de fleste af Fællesskabets retsakter med få undtagelser kun kan vedtages på baggrund af et forslag fra Kommissionen, som stort set har monopol på det lovgivningsmæssige initiativ,

F.   der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 250, stk. 2, fastslås, at Kommissionen kan "ændre sit forslag" under hele forløbet af de procedurer, der fører frem til vedtagelse af en fællesskabsretsakt, "så længe Rådet ikke har truffet afgørelse",

G.   der henviser til, at selvom Parlamentets rolle af historiske årsager ikke er nævnt i artikel 250, stk. 2, må fortolkningen af denne bestemmelse sammenholdes med artikel 251, for så vidt angår dens anvendelse på den fælles beslutningsprocedure, og artikel 252 for så vidt angår samarbejdsproceduren,

H.   der henviser til, at vedtagelse af en fælles holdning efter førstebehandlingen indebærer, at Kommissionen kun kan give Europa-Parlamentet en udførlig redegørelse for sin holdning, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, afsnit 2, led 3, og at Kommissionen, hvis Parlamentet efterfølgende stiller ændringsforslag til den fælles holdning, ifølge artikel 251, stk. 2, afsnit 3, litra c), kun kan afgive udtalelse om disse ændringer, og at det således tydeligt fremgår, at Kommissionen ikke længere "ejer" sine forslag,

I.   der henviser til, at traktaterne ikke nævner Kommissionens mulighed for at trække et lovforslag tilbage,

J.   der henviser til, at manglen på bestemmelser om tilbagetrækning af lovforslag ikke har forhindret Kommissionen i løbende at trække lovforslag tilbage,

K.   der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen tilsyneladende ikke er enige om, i hvilket omfang Kommissionen har ret til at trække sine lovforslag tilbage,

L.   der henviser til, at Kommissionen til trods for denne uenighed løbende har trukket forslag tilbage, uden at det nogensinde har givet anledning til en sag ved Domstolen,

M.   der henviser til, at Parlamentet selv tidligere har anmodet Kommissionen om at trække forslag tilbage,

N.   der henviser til rammeaftalen(2) af 26. maj 2005 mellem Parlamentet og Kommissionen, hvori det fastslås, at

   - Kommissionen i alle lovgivningsprocedurer "forpligter sig til omhyggeligt at gennemgå de ændringer, som Parlamentet vedtager til dets forslag til retsakter, med henblik på at tage hensyn til dem i ethvert ændret forslag" (punkt 31)
   - Kommissionen i alle lovgivningsprocedurer på forhånd underretter "Parlamentet og Rådet, inden den trækker sine forslag tilbage" (punkt 32)
   - Kommissionen ved andre lovgivningsprocedurer end den fælles beslutningsprocedure forpligter sig til "i givet fald" at trække et forslag til retsakt tilbage, som Parlamentet har forkastet, og begrunde en eventuel beslutning om at fastholde forslaget (punkt 33),

O.   der henviser til, at en aftale på grundlag af fælles retningslinjer mellem de tre institutioner vedrørende Kommissionens tilbagetrækning og i nødvendigt omfang ændring af forslag til retsakter ville bidrage positivt til mere effektive lovgivningsprocedurer,

1.   glæder sig over Kommissionens ovennævnte meddelelse og mener, at tilbagetrækningen eller ændringen af størstedelen af de nævnte forslag reelt vil bidrage til at forenkle Fællesskabets lovgivningsrammer, men fastholder, at Kommissionen i passende omfang bør tage hensyn til de indvendinger, som Parlamentets formand fremsatte i sin skrivelse af 23. januar 2006;

2.   glæder sig over, at Kommissionen inden vedtagelsen af sin endelige holdning tog sine forslag op til fornyet overvejelse i lyset af Parlamentets indvendinger; erkender, at Kommissionen i de tilfælde, hvor den ikke har godkendt disse indvendinger, har anført grundene hertil, og at den i nogle tilfælde også har angivet mulige initiativer, hvormed Parlamentets ønsker kunne imødekommes;

3.   understreger, at Kommissionen i lignende procedurer fremover bør redegøre for de specifikke årsager til tilbagetrækningen eller ændringen af hvert enkelt forslag og ikke blot påberåbe sig generelle principper, der ikke tydeligt forklarer, hvorfor Kommissionen mener, at et specifikt forslag skal trækkes tilbage eller ændres;

4.   glæder sig over, at Kommissionen tager hensyn til målsætningerne i Lissabon-dagsordenen, inden den foreslår, at et forslag til retsakt trækkes tilbage; beklager derfor, at Kommissionen har trukket forslaget til direktiv om statut for det europæiske gensidige selskab, der udgør et af de centrale elementer i Lissabon-strategien, tilbage; er forundret over, at Kommissionen fremfører argumentet med de nationale lovgivningers forskelligartethed som hindring for EU-initiativer; anmoder derfor Kommissionen om inden årets udgang at tage initiativ til, at der udarbejdes en statut for det europæiske gensidige selskab og den europæiske forening;

5.   opfordrer Kommissionen til, at den umiddelbart efter udpegelsen udarbejder og forelægger en liste for Parlamentet og Rådet over de forslag fra den tidligere Kommission, som den agter at fastholde;

6.   opfordrer Kommissionen til at lade sit årlige lovgivnings- og arbejdsprogram omfatte en liste over forslag, som den agter at trække tilbage eller ændre, således at Parlamentet kan give udtryk for sin holdning i overensstemmelse med sine beføjelser i henhold til traktaterne og de procedurer, der er fastlagt i ovennævnte rammeaftale;

7.   noterer sig, at Kommissionens mulighed for at trække et forslag til retsakt tilbage ikke er nævnt i nogen bestemmelse i de eksisterende traktater, mens muligheden for at ændre et forslag til retsakt er dækket af princippet om, at Kommissionen kan ændre sit forslag under hele forløbet af de procedurer, der fører frem til vedtagelse af en fællesskabsretsakt, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2; er klar over, at dette princip også finder anvendelse på den fælles beslutningsprocedure, jf. artikel 251, og samarbejdsproceduren, jf. artikel 252;

8.   er imidlertid klar over, at Kommissionens tydeligt afgrænsede mulighed for at trække et lovforslag tilbage under de procedurer, der fører frem til dets vedtagelse,

   - er et resultat af Kommissionens lovgivningsmæssige initiativret og logisk supplerer dens mulighed for at ændre et forslag
   - kan bidrage til at styrke Kommissionens rolle i lovgivningsproceduren og
   - kan opfattes som et positivt element, når det gælder om at sikre, at de procedurer, der fører frem til vedtagelsen af en fællesskabsretsakt, og den interinstitutionelle dialog sigter mod at fremme Fællesskabets interesser;

9.   fastholder imidlertid, at denne mulighed skal ses i lyset af de forskellige institutioners beføjelser i lovgivningsprocessen som defineret i traktaterne og i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde mellem institutionerne;

10.   understreger, at muligheden for at trække et forslag tilbage eller ændre det ikke må ændre den enkelte institutions rolle i lovgivningsprocessen på en måde, der kan true den interinstitutionelle ligevægt, og at muligheden for tilbagetrækning ikke er ensbetydende med en anerkendelse af en slags "vetoret" for Kommissionen;

11.   understreger, at tilbagetrækningen eller ændringen af lovforslag skal være underlagt samme generelle principper, som gælder for Kommissionens forelæggelse af forslag, dvs. at den skal være i Fællesskabets interesse og være behørigt begrundet;

12.   mener, at det ville være et positivt skridt i retning af at lette lovgivningsprocessen og dialogen mellem institutionerne at lade institutionerne definere fælles retningslinjer for Kommissionens tilbagetrækning eller ændring af lovforslag som et supplement til de relevante principper, der allerede er fastlagt i rammeaftalen mellem Parlamentet og Kommissionen og den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, uden at underkende Domstolens ret til at definere det præcise omfang af og grænserne for de beføjelser, som institutionerne har ifølge traktaterne;

13.   foreslår følgende retningslinjer for Kommissionens tilbagetrækning og ændring af lovforslag:

   a) Kommissionen kan i princippet trække et lovforslag tilbage eller ændre det på et hvilket som helst tidspunkt under de procedurer, der fører frem til dets vedtagelse, så længe Rådet ikke har truffet afgørelse, hvilket betyder, at Kommissionen i den fælles beslutningsprocedure og samarbejdsproceduren ikke længere kan trække forslaget tilbage, når Rådet har vedtaget sin fælles holdning, medmindre Rådet i sin afgørelse om den fælles holdning har overskredet sine beføjelser til at ændre Kommissionens forslag, så afgørelsen i virkeligheden udgør et lovgivningsinitiativ fra Rådet selv, hvilket der ikke er taget højde for i traktaten
   b) når Parlamentet har forkastet et forslag til retsakt eller stillet væsentlige ændringsforslag til det, eller når Parlamentet på anden måde har anmodet Kommissionen om at trække et lovforslag tilbage eller ændre det i væsentlig grad, skal Kommissionen på behørig vis tage denne holdning i betragtning; hvis Kommissionen af væsentlige årsager beslutter ikke at følge Parlamentets holdning, skal den i en erklæring til Parlamentet redegøre for årsagerne til denne beslutning
   c) når Kommissionen agter at trække et lovforslag tilbage eller ændre det på eget initiativ, skal den på forhånd underrette Parlamentet om sine hensigter; Parlamentet skal underrettes i god tid, således at det får mulighed for at give udtryk for sin holdning til spørgsmålet, og redegørelsen skal omfatte en tydelig forklaring af årsagerne til, at Kommissionen mener, at et specifikt forslag skal trækkes tilbage eller ændres; Kommissionen skal tage Parlamentets holdning i betragtning; hvis Kommissionen af væsentlige årsager beslutter at trække sit forslag tilbage eller ændre det mod Parlamentets ønsker, skal den i en erklæring til Parlamentet redegøre for årsagerne til denne beslutning;

14.   understreger, at Kommissionens hensyntagen til Parlamentets holdning, for så vidt angår tilbagetrækningen eller ændringen af lovforslag, er et væsentligt element i den politiske tillid, der danner grundlaget for et loyalt samarbejde mellem de to institutioner;

15.   mener, at hvis Kommissionen trækker et forslag tilbage eller ændrer det væsentligt på en måde, som berører Parlamentets lovgivningsbeføjelser, bør sagen henvises til politisk behandling i de relevante politiske organer i Parlamentet; mener endvidere, at lovgivningsmyndighedens to parter, hvis Kommissionen trækker et forslag tilbage eller ændrer det på en måde, som berører de to parters lovgivningsbeføjelser, kan betragte denne tilbagetrækning som værende uden virkning og fortsætte proceduren i henhold til traktaterne frem til en efterfølgende vedtagelse af den pågældende retsakt;

16.   mener, at Kommissionen, når et lovforslag er udarbejdet i overensstemmelse med traktatens artikel 138, skal informere de europæiske arbejdsmarkedsparter, hvis den agter at trække lovforslaget tilbage eller ændre det i væsentlig grad;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) REF. Pres-A-Courrier D(2006)300689).
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0194, bilag.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik