Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2214(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0143/2006

Predkladané texty :

A6-0143/2006

Rozpravy :

PV 15/05/2006 - 15
CRE 15/05/2006 - 15

Hlasovanie :

PV 16/05/2006 - 10.3
CRE 16/05/2006 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0206

Prijaté texty
PDF 135kWORD 72k
Utorok, 16. mája 2006 - Štrasburg
Výsledok preskúmania legislatívnych návrhov v legislatívnom procese
P6_TA(2006)0206A6-0143/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledku preskúmania legislatívnych návrhov v legislatívnom procese (2005/2214 (INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. septembra 2005 Rade a Európskemu parlamentu o výsledku skríningu návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese (KOM(2005)0462),

–   so zreteľom na list svojho predsedu z 23. januára 2006 predsedovi Komisie(1),

–   so zreteľom na list predsedu Komisie z 8. marca 2006 predsedovi Európskeho parlamentu,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0143/2006), keďže:

A.   vo vyššie uvedenom oznámení Komisia uviedla, že má v úmysle stiahnuť 68 návrhov, ktoré sú podľa nej v rozpore s cieľmi lisabonskej stratégie a zásadami lepšej právnej úpravy, pričom ďalšie podrobí prehodnoteniu z hľadiska ich hospodárskeho dosahu a v prípade potreby ich pozmenení,

B.   list, ktorý zaslal predseda Európskeho parlamentu predsedovi Komisie o výsledku analýzy oznámenia v parlamentných výboroch v zásade víta úmysel Komisie, ale vyslovene žiada, aby neboli stiahnuté niektoré z týchto návrhov a namieta možné zmeny niektorých iných návrhov,

C.   v odpovedi predsedu Komisie predsedovi Európskeho parlamentu sa uvádza, že Komisia pred prijatím svojho konečného stanoviska dôkladne zvážila stanovisko Parlamentu a sú v nej ďalej objasnené konkrétne dôvody prečo Komisia nezohľadnila niektoré požiadavky Európskeho parlamentu, ako aj iniciatívy, ktoré Komisia plánuje v budúcnosti uskutočniť na riešenie týchto požiadaviek,

D.   toto oznámenie je výbornou možnosťou na hlbšiu analýzu problémov spojených so stiahnutím a úpravou návrhov právnych predpisov zo strany Komisie,

E.   okrem niektorých výnimočných prípadov sa väčšina návrhov právnych predpisov Spoločenstva môže prijímať len na základe návrhu Komisie, ktorá má preto v podstate výhradné právo na zákonodarnú iniciatívu,

F.   článok 250 ods. 2 Zmluvy o ES ustanovuje, že Komisia "môže zmeniť svoj návrh" v priebehu postupu, ktorý vedie k prijatiu aktu Spoločenstva "až do uznesenia Rady",

G.   hoci úloha Európskeho parlamentu sa z historických dôvodov nespomína v článku 250 ods. 2, toto ustanovenie je potrebné interpretovať v spojení s článkom 251, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na spolurozhodovací postup a s článkom 252, pokiaľ ide o postup spolupráce,

H.   po prijatí spoločnej pozície v nadväznosti na prvé čítanie Komisia podľa článku 251 ods. 2 druhý podods. tretia zarážka Zmluvy o ES iba vyrozumie Európsky parlament o svojom stanovisku a keďže, ak Európsky parlament následne zmení a doplní spoločnú pozíciu, môže Komisia na základe článku 251 ods. tretí podods. písm. c) iba predložiť stanovisko; z toho jasne vyplýva, že Komisia už nie "vlastníkom" svojich návrhov,

I.   v zmluvách nie je žiadna zmienka o možnosti Komisie stiahnuť návrh právneho predpisu,

J.   neexistencia ustanovení o stiahnutí návrhov právnych predpisov nezabraňuje Komisii pravidelne sťahovať takéto návrhy,

K.  Európsky parlament, Rada a Komisia sa nezhodujú v názore na presný rozsah, v ktorom môže Komisia stiahnuť svoje návrhy právnych predpisov,

L.   napriek uvedeným nezhodám je sťahovanie návrhov právnych predpisov bežnou praxou Komisie, pričom doposiaľ nebol dôvod na predloženie veci Súdnemu dvoru,

M.   samotný Európsky parlament v minulosti príležitostne žiadal Komisiu o stiahnutie jej návrhov,

N.  Rámcová dohoda(2) o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou z 26. mája 2005 uvádza, že:

   pri všetkých legislatívnych postupoch "sa Komisia zaväzuje, že bude dôkladne skúmať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k svojim návrhom právnych predpisov, ktoré schváli Európsky parlament, za účelom ich zohľadnenia v akomkoľvek zmenenom a doplnenom návrhu" (bod 31),
   pri všetkých legislatívnych postupoch "Komisia vopred oznámi Európskemu parlamentu a Rade stiahnutie svojich návrhov." (bod 32),
   pri legislatívnych postupoch, ktoré nevyžadujú spolurozhodovanie, sa Komisia zaväzuje, že "v prípade potreby" stiahne návrhy právnych predpisov, ktoré zamietol Európsky parlament a tiež vysvetlí dôvody, pre ktoré tak neurobila v prípade ponechania návrhu (bod 33),

O.   porozumenie na základe spoločných usmernení o sťahovaní a úprave návrhov právnych predpisov v nutnom rozsahu zo strany Komisie, ktoré by platili medzi troma inštitúciami, by kladne prispeli k plynulému priebehu legislatívnych postupov,

1.   víta vyššie uvedené oznámenie Komisie a zastáva názor že stiahnutie alebo úprava veľkej väčšiny v ňom uvedených návrhov skutočne prispeje k zjednodušeniu legislatívneho prostredia Spoločenstva, ale trvá na tom, že Komisia by mala primerane zohľadniť námietky k niektorým z návrhov, ktoré uviedol predseda Európskeho parlamentu vo svojom liste z 23. januára 2006;

2.   víta skutočnosť, že Komisia pred prijatím svojho konečného stanoviska opätovne prehodnotila svoje návrhy na základe námietok Európskeho parlamentu; oceňuje, že vždy keď Komisia neprijala niektorú z týchto námietok, uviedla na to dôvody a že v niektorých prípadoch aj načrtla možné iniciatívy, pomocou ktorých by bolo možné želania Európskeho parlamentu splniť;

3.   zdôrazňuje, že pri podobných o situáciách v budúcnosti by Komisia mala predložiť konkrétne dôvody na stiahnutie alebo upravenie každého návrhu a neobmedzovať sa len na odvolávanie sa na základné zásady, ktoré jasne nevysvetľujú dôvody, kvôli ktorým by sa mal podľa Komisie konkrétny návrh stiahnuť alebo upraviť;

4.   víta skutočnosť, že Komisia berie do úvahy ciele lisabonskej agendy pred tým, než navrhne stiahnuť legislatívny návrh; z tohto dôvodu ľutuje, že Komisia stiahla návrh smernice týkajúcej sa stanov európskej spoločnosti, ktorá je pritom jedným z kľúčových prvkov Lisabonskej stratégie; s prekvapením konštatuje, že Komisia používa argument rôznorodosti vnútroštátnych legislatív ako prekážky pre iniciatívy Spoločenstva; preto žiada, aby Komisia pred koncom tohto roka prišla s iniciatívou, ktorá umožní vypracovať stanovy európskej spoločnosti a európskeho združenia;

5.   žiada Komisiu, aby ihneď po svojom vymenovaní navrhla a predložila Európskemu parlamentu a Rade zoznam návrhov právnych predpisov predchádzajúcej Komisie, ktoré má v úmysle zachovať;

6.   vyzýva Komisiu, aby vo svojom ročnom legislatívnom pláne a pláne práce uvádzala zoznam návrhov, ktoré má v úmysle stiahnuť alebo upraviť, aby tak Európsky parlament mohol vyjadriť svoj názor podľa výsad, ktoré mu prináležia podľa zmlúv a postupov ustanovených vo vyššie uvedenej rámcovej dohode;

7.   berie na vedomie skutočnosť, že možnosť stiahnutia návrhu právneho predpisu zo strany Komisie sa nenachádza v žiadnom ustanovení existujúcich zmlúv, zatiaľ čo na možnosť upraviť návrh právneho predpisu sa vzťahuje zásada, že Komisia môže upraviť svoj návrh počas postupu vedúceho k prijatia aktu Spoločenstva, ktorá je výslovne ustanovená v článku 250 ods. 2 Zmluvy o ES; uznáva, že túto zásadu možno uplatniť aj na spolurozhodovací postup ustanovený v článku 251 a na postup spolupráce ustanovený v článku 252;

8.   uznáva však, že možnosť Komisie stiahnuť návrh právneho predpisu počas postupu vedúceho k jeho priatiu v rámci jasných obmedzení:

   vyplýva z jej práva na zákonodarnú iniciatívu a je logickou súčasťou možnosti upraviť návrh;
   môže prispieť k posilneniu úlohy Komisie v legislatívnom postupe; a
   možno považovať za kladný prvok pri zabezpečovaní toho, aby boli postupy vedúce k prijatiu aktu Spoločenstva a dialóg medzi inštitúciami zamerané na podporu "záujmu Spoločenstva";

9.   zastáva však názor, že túto možnosť treba vnímať v kontexte výsad jednotlivých inštitúcií v legislatívnom procese, ktoré ustanovujú zmluvy a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce inštitúcií;

10.   zdôrazňuje, že možnosti stiahnutia alebo úpravy nesmú pozmeniť úlohu jednotlivých inštitúcií v legislatívnom procese spôsobom, ktorý by ohrozil rovnováhu inštitúcií a že možnosť stiahnutia návrhu neznamená uznanie istej formy "práva veta" Komisie;

11.   zdôrazňuje, že stiahnutie alebo úprava návrhov právnych predpisov musia podliehať tým istým všeobecným zásadám ako predkladanie návrhov Komisie, t.j. musia byť v záujme Spoločenstva a riadne odôvodnené;

12.   bez toho, aby bola dotknutá právomoc Súdneho dvora stanoviť presný rozsah pôsobnosti a hranice výsad, ktoré inštitúciám udeľujú zmluvy, zastáva názor, že definovanie spoločných usmernení zo strany inštitúcií o sťahovaní alebo upravovaní návrhov právnych predpisov, ktoré vykonáva Komisia, by ako doplnok k príslušným zásadám ustanoveným v rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou a Medziinštitucionálnej dohode o lepšom zákonodarstve bolo správnym krokom k uľahčeniu legislatívneho procesu a dialógu inštitúcií;

13.   navrhuje tieto usmernenia o sťahovaní alebo úprave návrhov právnych predpisov zo strany Komisie:

   a) Komisia môže v zásade stiahnuť alebo upraviť návrh právneho predpisu kedykoľvek počas postupov vedúcich k jeho prijatiu, ak Rada zatiaľ nekonala. To znamená, že v spolurozhodovacích a konzultačných postupoch to Komisia už nebude môcť urobiť po prijatí spoločnej pozície Radou, iba ak by Rada vo svojom rozhodnutí o spoločnej pozícii prekročila svoje právomoci meniť a dopĺňať návrh Komisie tak, že rozhodnutie by v skutočnosti predstavovalo zákonodarnú iniciatívu samotnej Rady, čo zmluva neustanovuje;
   b) v prípade, ak Európsky parlament zamietol návrh právneho predpisu alebo navrhol k nemu podstatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, alebo ak Európsky parlament požiadal Komisiu o stiahnutie alebo úpravu návrhu právneho predpisu, Komisia túto skutočnosť náležite zohľadní. Ak sa Komisia z dôležitých dôvodov rozhodne nepripojiť sa k stanovisku Európskeho parlamentu, vysvetlí dôvody tohto rozhodnutia vo vyhlásení adresovanom Európskemu parlamentu;
   c) ak má Komisia v úmysle stiahnuť alebo upraviť návrh právneho predpisu z vlastnej iniciatívy, vopred informuje Európsky parlament o svojom úmysle. Toto oznámenie predloží včas, aby mal Európsky parlament možnosť poskytnúť svoj názor na túto skutočnosť a v oznámení uvedie jasné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré Komisia zastáva názor, že by sa mal konkrétny návrh stiahnuť alebo upraviť. Komisia riadne zohľadní názor Európskeho parlamentu. Ak sa Komisia z dôležitých dôvodov rozhodne stiahnuť alebo upraviť svoj návrh v rozpore so želaním Európskeho parlamentu, vysvetlí dôvody tohto rozhodnutia vo vyhlásení adresovanom Európskemu parlamentu;

14.   zdôrazňuje, že rozsah, v ktorom Komisia zohľadňuje názory Európskeho parlamentu na stiahnutie alebo upravenie návrhov právnych predpisov je mimoriadne dôležitou súčasťou politickej dôvery, ktorá je základom riadnej spolupráce oboch inštitúcií;

15.   domnieva sa, že ak Komisia stiahne alebo podstatne pozmení návrh právneho predpisu spôsobom, ktorý ovplyvňuje legislatívne výsady Európskeho parlamentu, mala by sa táto otázka postúpiť príslušným politickým orgánom Európskeho parlamentu na politické prerokovanie; okrem toho sa domnieva, že ak Komisia stiahne návrh právneho predpisu spôsobom, ktorý ovplyvňuje právomoci dvoch ďalších zložiek zákonodarného orgánu, mohli by tieto považovať dané stiahnutie za neplatné a pokračovať v postupe ako ustanovujú Zmluvy až do prípadného prijatia príslušného aktu;

16.   je toho názoru, že v prípadoch, keď bol návrh právneho predpisu vytvorený v súlade s článkom 138 zmluvy, by mala Komisia o svojom zámere stiahnuť ho či podstatne pozmeniť náležite informovať európskych sociálnych partnerov;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689).
(2) Prijaté texty, P6_TA(2005)0194, príloha.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia