Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/2214(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0143/2006

Predložena besedila :

A6-0143/2006

Razprave :

PV 15/05/2006 - 15
CRE 15/05/2006 - 15

Glasovanja :

PV 16/05/2006 - 10.3
CRE 16/05/2006 - 10.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0206

Sprejeta besedila
PDF 206kWORD 52k
Torek, 16. maj 2006 - Strasbourg
Izid pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca
P6_TA(2006)0206A6-0143/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o izidu pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca (2005/2214(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. septembra 2005 Svetu in Evropskemu parlamentu o izidu pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca (KOM(2005)0462),

–   ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 23. januarja 2006(1), poslanega predsedniku Evropske komisije,

–   ob upoštevanju pisma predsednika Evropske komisije predsedniku Parlamenta z dne 8. marca 2006,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0143/2006), ob upoštevanju naslednjega:

A.   ker je Komisija v svojem zgoraj navedenem sporočilu napovedala, da namerava umakniti 68 predlogov, za katere ocenjuje, da niso skladni s cilji Lizbonske strategije ter načeli bolje oblikovanih predpisov, in da bodo drugi predlogi na podlagi ponovno opravljene presoje gospodarskega vpliva po potrebi spremenjeni,

B.   ker predsednik Parlamenta v pismu, ki ga je poslal predsedniku Komisije po analizi tega sporočila v parlamentarnih odborih, na splošno pozdravlja namere Komisije, hkrati pa jo izrecno prosi, naj ne umakne nekaterih predlogov, in ker nasprotuje spremembi nekaterih drugih predlogov,

C.   predsednik Komisije je v odgovoru predsedniku Parlamenta navedel, da je Komisija, preden je sprejela svoje dokončno stališče, ustrezno preučila stališče Parlamenta; podal je podrobne razloge, zakaj Komisija ni upoštevala nekaterih zahtev Parlamenta in navedel možne pobude, ki jih kot odziv na te zahteve v prihodnosti namerava podati Komisija,

D.   ker je to sporočilo idealna priložnost za temeljitejšo analizo vprašanj v zvezi z umikom ali spremembo zakonodajnih predlogov Komisije,

E.   ker se zakonodajni akti Skupnosti z nekaterimi izjemami lahko sprejmejo le na podlagi predloga Komisije, ki ima skoraj popoln monopol nad zakonodajno pobudo,

F.   ker člen 250(2) Pogodba ES določa, da lahko Komisija, "dokler Svet ne odloči", svoj predlog med postopkom za sprejetje akta Skupnosti kadar koli spremeni,

G.   ker je treba kljub temu, da zaradi zgodovinskih razlogov vloga Parlamenta ni omenjena v členu 250(2), razlagati to odločbo skupaj s členom 251, če se uporablja za postopek soodločanja, in skupaj s členom 252, če se uporablja za postopek sodelovanja,

H.   ker je za primere, ko je po prvi obravnavi sprejeto skupno stališče, v tretji alinei drugega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES Komisiji dovoljeno, da Parlament obvesti o svojem stališču, medtem ko je v primeru, da Parlament naknadno bistveno spremeni skupno stališče, v točki (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Komisiji dovoljeno zgolj, da poda mnenje, na podlagi česar je jasno, da Komisija ni več "lastnica" svojega predloga,

I.   ker pogodbe ne omenjajo možnosti, da Komisija umakne zakonodajni predlog,

J.   ker Komisija kljub odsotnosti določb o umiku zakonodajnih predlogov redno umika zakonodajne predloge,

K.   ker se Parlament, Svet in Komisija ne uspejo sporazumeti o tem, kolikšne pristojnosti naj ima Komisija v zvezi z umikom zakonodajnih predlogov,

L.   ker Komisija kljub tem nesoglasjem redno umika zakonodajne predloge, ne da bi bile zadeve kadar koli predložene Sodišču,

M.   ker je tudi Parlament včasih pozval Komisijo, naj umakne svoje predloge,

N.   ker Okvirni sporazum(2) o odnosih med Parlamentom in Komisijo z dne 26. maja 2005 določa:

   za vse zakonodajne postopke se "Komisija zavezuje, da bo natančno preučila spremembe k svojim zakonodajnim predlogom, ki jih je sprejel Parlament, z namenom njihovega upoštevanja v morebitnem spremenjenem predlogu" (točka 31),
   da v vseh zakonodajnih postopkih "Komisija pred umikom predlogov o tem obvesti Parlament in Svet" (točka 32),
   da se za zakonodajne postopke, ki ne vključujejo soodločanja, Komisija zavezuje, da bo "po potrebi" umaknila zakonodajne predloge, ki jih je Parlament zavrnil, in da bo tudi pojasnila razloge, zaradi katerih se je odločila ohraniti predlog (točka 33),

O.   ker bi sporazum o umiku in v potrebni meri o spremembi zakonodajnih predlogov Komisije, temelječ na skupnih smernicah treh institucij, pozitivno prispeval k nemotenemu poteku zakonodajnih postopkov,

1.   pozdravlja zgoraj navedeno sporočilo Komisije in meni, da bo umik ali sprememba velike večine njegovih predlogov dejansko prispevala k poenostavitvi zakonodajnega okolja Skupnosti; kljub temu vztraja, da Komisija ustrezno upošteva nasprotovanja, ki jih izraža predsednik Parlamenta v pismu z dne 23. januarja 2006;

2.   pozdravlja dejstvo, da je Komisija v luči pomislekov Parlamenta ponovno pregledala svoje predloge, preden je sprejela svoje končno stališče; priznava, da je Komisija vsakič, ko pomislekov ni upoštevala, navedla razloge za to in v nekaterih primerih tudi podala možne pobude, preko katerih se bodo želje Parlamenta lahko upoštevale;

3.   poudarja, da bi morala v prihodnje Komisija v takšnih primerih podati posebne razloge za umik ali spremembo posameznega predloga in da se ne sme le sklicevati na splošna načela, ki ne podajajo jasnih razlogov, zaradi katerih Komisija meni, da je treba določen predlog umakniti ali spremeniti;

4.   pozdravlja dejstvo, da Komisija upošteva cilje Lizbonske agende, preden predlaga umik zakonodajnega predloga; zato obžaluje, da je Komisija umaknila predlog direktive o statutu o evropski vzajemnosti, ki predstavlja enega od ključnih elementov Lizbonske strategije; izraža začudenje, da Komisija navaja različnost nacionalnih zakonodaj kot oviro za pobude Skupnosti; zato poziva Komisijo, da pred koncem leta sproži pobudo za pripravo statuta o evropski vzajemnosti in evropskem združenju;

5.   poziva Komisijo, naj takoj po svojem imenovanju Parlamentu in Svetu posreduje seznam zakonodajnih predlogov Komisije v predhodni sestavi, ki jih namerava ohraniti;

6.   poziva Komisijo, da v svoj letni zakonodajni in delovni program vključi seznam predlogov, ki jih namerava umakniti ali spremeniti, ter tako omogoči Parlamentu, da izrazi svoje stališče v skladu s svojimi posebnimi pravicami, kakor jih določajo pogodbe in postopki, opredeljeni v zgoraj navedenem Okvirnem sporazumu;

7.   upošteva dejstvo, da nobena odločba v veljavnih pogodbah Komisiji ne omogoča, da umakne zakonodajni predlog, medtem ko je možnost spremembe zakonodajnega predloga zajeta v načelu iz člena 250(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim lahko Komisija spremeni svoj predlog med postopkom za sprejetje akta Skupnosti; priznava, da se to načelo uporablja tudi za postopek soodločanja iz člena 251 in postopek sodelovanja iz člena 252;

8.   kljub temu ugotavlja, da znotraj jasno začrtanih meja zmožnost Komisije, da umakne zakonodajni predlog med postopkom za njegovo sprejetje,

   izhaja iz njene pravice do zakonodajne pobude in logično dopolnjuje njeno zmožnost, da spremeni svoj predlog,
   lahko prispeva h krepitvi vloge Komisije v zakonodajnem postopku, in
   se lahko obravnava kot pozitiven dejavnik, ki zagotavlja, da postopki za sprejetje akta Skupnosti in medinstitucionalni dialog potekajo v duhu uveljavljanja "interesov Skupnosti";

9.   kljub temu vztraja, da je to možnost treba preučiti v luči posebnih pravic, ki jih uživajo različne institucije v zakonodajnem postopku, kakor so opredeljene v pogodbah, in v skladu z načelom lojalnega sodelovanja med institucijami;

10.   poudarja, da možnost umika ali spremembe zakonodajnih predlogov ne sme spremeniti vloge posamezne institucije v zakonodajnem procesu na način, da bi bilo ogroženo zakonodajno ravnovesje in da možnost umika predlogov ne pomeni neke vrste "pravice do veta" Komisije;

11.   poudarja, da morajo za umik ali spremembo zakonodajnih predlogov veljati enaka splošna načela kakor za predložitev predlogov Komisije, kar pomeni, da mora biti ta ukrep v skladu z interesom Skupnosti in mora biti ustrezno utemeljen;

12.   meni, ne da bi posegal v pristojnost Sodišča, da določi obseg in meje posebnih pravic institucij, kakor jih določajo pogodbe, da bi določitev skupnih smernic institucij o umiku ali spremembi zakonodajnih predlogov Komisije kot dopolnitev ustreznih načel, ki so že določena v Okvirnem sporazumu o odnosih med Parlamentom in Komisijo ter v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje, pomenila pomemben korak k olajšanju zakonodajnega procesa in dialoga med institucijami;

13.   predlaga naslednje smernice o umiku in spremembi zakonodajnih predlogov Komisije:

   (a) Komisija lahko načeloma umakne ali spremeni zakonodajni predlog kadar koli med postopkom za njegovo sprejetje, vse dokler Svet ne odloči. To pomeni, da po sprejetju skupnega stališča Sveta Komisija tega v postopkih soodločanja in sodelovanja ne more več storiti, razen če je Svet v svojem sklepu o skupnem stališču presegel svoja pooblastila za spreminjanje predloga Komisije, torej je sklep v resnici zakonodajna pobuda Sveta, česar Pogodba ne predvideva;
   b) če Parlament zavrne zakonodajni predlog ali predlaga bistvene spremembe ali če kako drugače prosi Komisijo, da umakne ali bistveno spremeni zakonodajni predlog, Komisija to stališče ustrezno upošteva. Če se Komisija zaradi pomembnih razlogov odloči, da ne upošteva stališča Parlamenta, razloge za tako odločitev predstavi v izjavi Parlamentu;
   c) če Komisija namerava umakniti ali spremeniti zakonodajni predlog na lastno pobudo, o svoji nameri vnaprej uradno obvesti Parlament. Uradno obvestilo, v katerem podaja jasne razloge, zaradi katerih meni, da je treba določen predlog umakniti ali spremeniti, Komisija pravočasno posreduje Parlamentu, da lahko izrazi svoje stališče o zadevi. Komisija ustrezno upošteva stališče Parlamenta. Če se Komisija zaradi pomembnih razlogov odloči umakniti ali spremeniti predlog in če je to v nasprotju z željo Parlamenta, razloge za tako odločitev predstavi v izjavi Parlamentu;

14.   poudarja, da je obseg, v katerem Komisija upošteva stališča Parlamenta o umiku ali spremembi zakonodajnih predlogov, bistven element političnega zaupanja, na katerem temelji konstruktivno sodelovanje obeh institucij;

15.   meni, da je treba v primeru, če Komisija umakne ali bistveno spremeni zakonodajni predlog tako, da to vpliva na zakonodajne pristojnosti Parlamenta, zadevo predložiti v obravnavo ustreznim političnim organom Parlamenta; nadalje meni, da lahko v primeru, če Komisija umakne zakonodajni predlog tako, da to vpliva na pristojnosti obeh vej zakonodajnega organa, ti dve umik obravnavata kot ničen in nadaljujeta postopek v skladu s Pogodbami vse do morebitnega sprejetja zadevnega akta;

16.   meni, da bi morala Komisija v primeru, če je zakonodajni predlog oblikovan v skladu s členom 138 Pogodbe, ustrezno obvestiti evropske socialne partnerje, da namerava umakniti ali bistveno spremeniti zakonodajni predlog;

17.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0194, Priloga.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov