Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2020(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0154/2006

Indgivne tekster :

A6-0154/2006

Forhandlinger :

PV 17/05/2006 - 14
CRE 17/05/2006 - 14

Afstemninger :

PV 18/05/2006 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0221

Vedtagne tekster
PDF 164kWORD 85k
Torsdag den 18. maj 2006 - Strasbourg
Kommissionens årlige politikstrategi for 2007
P6_TA(2006)0221A6-0154/2006

Europa-Parlamentets beslutning om 2007-budgettet: Kommissionens meddelelse om den årlige politikstrategi for 2007 (APS) (2006/2020(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årlig politikstrategi for 2007 - Øget tillid gennem handling (KOM(2006)0122),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(1),

-   der henviser til revideret forslag om fornyelse af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (KOM(2006)0036),

-   der henviser til sin beslutning af 8. juni 2005 om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013(2),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og til udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel (A6-0154/2006),

A.   der henviser til, at institutionerne er nået frem til et kompromis om en ny interinstitutionel aftale (IIA) og en ny flerårig finansiel ramme (FFR), umiddelbart inden 2007-budgetproceduren indledes,

B.   der henviser til, at der i traktaten, og særlig artikel 272, er fastlagt en årlig budgetprocedure, så længe der ikke foreligger en ny IAA,

C.   der henviser til, at størstedelen af EU-lovgivningen vil blive fornyet i 2007, således at 2007-budgettet kan iværksætte nye prioriteringer for den kommende finansperiode,

D.   der henviser til, at udvidelsen med Bulgarien og Rumænien skulle træde i kraft i 2007,

E.   der henviser til, at valget af politiske prioriteringer for 2007-budgettet, der er det første under den nye FFR, ikke blot vil være bestemmende for de europæiske politikker næste år, men uden tvivl også vil have strategiske konsekvenser for de kommende år,

F.   der henviser til, at de aktuelle udfordringer skal mødes med fremadskuende politikker, hvilket kræver tilstrækkelige økonomiske ressourcer, og at gennemgangen af alle aspekter af EU-udgifter og -ressourcer, der efter planen skal finde sted i perioden 2008-2009, er en udmærket lejlighed til at tilpasse EU-politikkerne, så de kan leve op til globaliseringsprocessen, og revurdere prioriteringerne, samtidig med at solidariteten og samhørigheden bevares,

G.   der henviser til, at det årlige budget for 2007 i mellemtiden bør sætte Den Europæiske Union i stand til at tage et yderligere skridt i retning af at blive en effektiv global spiller; der henviser til, at det bør tilvejebringe tilstrækkelige midler til at bidrage til Unionens interne og eksterne udfordringer, blive i stand til at opnå bæredygtig udvikling, fremme demokrati og menneskerettigheder og bidrage til at gøre europæiske iværksættere og europæisk erhvervsliv bedre i stand til at klare sig i den globale konkurrence, navnlig gennem en større indsats inden for forskning og udvikling, uddannelse og innovation, for at sikre velfærd og større livskvalitet for borgerne,

Baggrund

1.   er foruroliget over den åbenlyse uoverensstemmelse mellem de udfordringer, Den Europæiske Union står over for, og de bevillinger, der måtte blive disponible under de respektive udgiftsområder i en uambitiøs FFR 2007-2013 for effektivt at kunne leve op til disse udfordringer, navnlig inden for konkurrenceevne, forskning og innovation, som Rådet og Kommissionen selv har betegnet som prioriterede områder;

2.   minder om Det Europæiske Råds afgørelser fra oktober 2005, der anførte de udfordringer, som Den Europæiske Union skulle tage højde for i en globaliseret verden; mener ikke, at den årlige politikstrategi tager højde for, hvor meget det haster med at reagere på disse udfordringer, eller er tilstrækkelig visionær til at tilskynde til en økonomisk reform, som kan leve op til udfordringerne;

3.   mener, på baggrund af at 2007 vil være det første regnskabsår under den nye FFR, at dette budget bør være strategisk og behandle de områder inden for de interne og eksterne politikker, hvor bevillinger kan gøre en væsentlig forskel, og som reelt giver valuta for pengene;

4.   bemærker de strategiske mål, Kommissionen har fastsat i sit APS-dokument "Øget tillid gennem handling"; er ganske vist enig i Kommissionens analyse, men kritiserer stærkt Kommissionen for dennes passivitet og tilbagelænede holdning, når det drejer sig om at fastslå arten af de udfordringer, Den Europæiske Union står over for; mener f.eks. ikke, at Kommissionen har været tilstrækkelig opmærksom på de omfattende og meget hurtige forandringer i den globale økonomi, navnlig i nye økonomier som Kina og Indien;

5.   agter at gøre den optimale udnyttelse af midler til et kardinalpunkt i forbindelse med 2007-budgettet under hensyntagen til sammenhængen mellem forskellige aktioner, deres effektivitet og merværdien for borgerne; mener, at de tre hovedprincipper for 2007-budgettet bør være fastsættelse af politiske prioriteringer, sikring af kvalitativ valuta for pengene og påbegyndelse af forberedelserne til revisionen i 2008-2009, idet 2007-budgettet og gennemførelsen heraf vil gøre det muligt at vurdere effektiviteten af den nye FFR;

6.   mener, at 2007-budgettet, hvad angår fastsættelsen af politiske prioriteringer under reducerede lofter i forhold til de oprindelige forventninger, bør koncentreres om et begrænset antal prioriterede områder, herunder navnlig:

   - Eksterne forbindelser - EU's rolle i en globaliseret verden
   . Partnerskabs- og samarbejdsaftaler
   . EU's naboskabspolitik og førtiltrædelsesinstrumenter
   . Udviklingspolitik, demokratisering og menneskerettigheder, millenniumudviklingsmålene
   . Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)
   - Sikkerheds-, friheds- og solidaritetsdimensionen (både ekstern og intern)
   . Eksternt f.eks. energisikkerhed, forebyggelse, planlægning og forvaltning af virkningerne af terroristtrusler
   . Internt f.eks. indvandringspolitik, der har til formål at integrere tredjelandestatsborgere, solidaritet i forvaltningen af grænser, sikkerhed og beskyttelse af friheder
   . Samhørighed
   - Interne politikker
   . Lissabon-målene, herunder vækst, beskæftigelse, kompetencer, transport, forskning og innovation
   . Miljø og udvikling af landdistrikterne
   . Borgerne (herunder kultur og unge) og kommunikation
   . Overensstemmelse mellem mål og midler, hvad angår europæisk offentlig administration, herunder agenturer;

7.   mener, at det er dets ansvar som budget- og dechargemyndighed at sikre, at de midler, der afsættes til EU-budgettet, udnyttes under hensyntagen til, at der kvalitativt ydes valuta for pengene, navnlig for at optimere de ressourcer, der stilles til rådighed under et reduceret loft; agter derfor at behandle 2007-budgettet ud fra en costbenefittilgang ved at udvikle en kvalitativ budgetgennemgang i form af en årlig evaluering i snævert samarbejde med fagudvalgene;

8.   minder om betydningen af en interimsrevision af den kommende FFR med henblik på at justere den finansielle ramme, således at EU bliver bedre til at leve op til udfordringerne i en verden, der forandrer sig hurtigt; mener, at 2007-budgettet, der er det første under FFR 2007-2013, er en vigtig anledning til at udstikke retningen for gennemførelsen af de nye programmer og dermed skabe grundlag for den omfattende FFR-revision, der efter planen skal foretages i 2008;

9.   minder om, at FFR ikke bør betragtes som et flerårigt budget; anmoder derfor Kommissionen om at forelægge et foreløbigt budgetforslag (FBF) med en tilstrækkelig dispositionsmargen for 2007-budgetbehandlingen til programmer under den fælles beslutningsprocedure;

De politiske prioriteringer
A.Eksterne forbindelser - EU som partner på verdensplan

10.   understreger, at EU er baseret på en række kerneværdier som f.eks. fred, frihed og demokrati, og at det er nødvendigt at styrke de internationale forbindelser for at fremme disse mål; er af den opfattelse, at det grundlæggende i disse værdier ofte sløres af de mange og forskelligartede internationale aftaler og instrumenter, og mener, at EU - både i politisk henseende, og hvad angår budgetstyring - nu bør udvikle en konsekvent og omfattende strategi for at optimere fastlæggelsen af de strategiske prioriteringer; mener, at dette indebærer, at man er særlig opmærksom på, hvordan nye programmer fungerer, og hvordan de er relevante for de strategiske mål; ser frem til Kommissionens rapport om effektive eksterne foranstaltninger inden for rammerne af de eksisterende traktatbestemmelser;

11.   er af den faste overbevisning, at partnerskaber med lande, der deler de samme, grundlæggende kerneværdier, skal anerkendes og fremmes; understreger, at det tillægger det væsentlig betydning at intensivere et uddybet og mere strategisk partnerskab med USA omkring mange globale spørgsmål på grundlag af fælles mål for de to verdensdele;

12.   glæder sig over, at bedre sammenhæng i politikkerne og bistandseffektivitet er medtaget blandt Kommissionens prioriteringer på området for eksterne forbindelser;

13.   fremhæver sine bekymringer over spredningen af fugleinfluenza i og uden for EU; understreger behovet for tæt samarbejde med FAO, WHO, OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed) samt med landene i de berørte regioner;

14.   gentager sin støtte til den europæiske naboskabspolitik, som det anser for væsentlig, navnlig når det drejer sig om at fremme demokratiet og positive forandringer gennem politiske tiltag, der giver klare fordele, også i økonomisk og kommerciel henseende, når de reformer, der er gennemført, og de fremskridt; der er gjort; er overbevist om, at tiltag på dette område, som på længere sigt også medfører økonomisk udvikling, giver vigtige fordele både for partnerlandene og for EU;

15.   mener, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelige midler til udviklingspolitikken og fattigdomsbekæmpende foranstaltninger, herunder millenniumudviklingsmålene; understreger på det kraftigste, at varige løsninger også afhænger af tilstrækkelige interne fremskridt i de berørte lande, herunder respekt for retsstatsprincipper, demokrati og menneskerettigheder; understreger, at det er af afgørende betydning, at man er særlig opmærksom på, at nationale programmer og EU-programmer skal hænge sammen og supplere hinanden for at maksimere den samlede virkning og effektivitet; kræver en detaljeret behandling af programmer vedrørende demokratisering og menneskerettigheder samt visse ngo'ers funktion;

16.   minder Kommissionen og Rådet om deres løfte om at tildele tilstrækkelig og passende støtte til sukkerprotokollandene til ledsagende foranstaltninger, som kan bidrage til at håndtere de udfordringer, de står over for i overgangsperioden i forbindelse med EU's interne reform af sukkerordningen og de relevante WTO-bestemmelser;

17.   understreger, at udviklingen i Mellemøsten og navnlig Palæstina bør evalueres omhyggeligt under budgetproceduren, og henleder navnlig opmærksomheden på sandsynligheden for, at der vil opstå kaos, hvis Den Palæstinensiske Myndighed falder, samt på nødvendigheden af en forsvarlig økonomisk og afgiftsmæssig forvaltning af EU-bistanden, hvad enten den udbetales direkte eller gennem fonde, der er oprettet til formålet; ønsker at gøre det fuldstændig klart, at budgetmyndigheden skal høres på forhånd, inden der kan indgås væsentlige økonomiske forpligtelser;

18.   er fast besluttet på at udvikle den etablerede politiske dialog om FUSP på en konstruktiv måde og henstiller til Rådet at udnytte situationen til at praktisere en mere åben, gennemskuelig og ansvarlig FUSP; insisterer navnlig på at blive inddraget i fuldt omfang og hvert år på forhånd at blive hørt om kommende aktioner og optioner; gentager, at det er indstillet på at revidere FUSP-kontoplanen for at tilpasse den til de politiske behov og Unionens rolle; anmoder Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om de fælles FUSP-aktioners omkostningseffektivitet;

B.Sikkerhedsdimensionen - sikkerhed, frihed og borgerskab

19.   understreger, at de europæiske borgere har brug for frihed, retfærdighed og sikkerhed i deres hverdag; understreger, at EU-budgettet for 2007 bør bidrage til at garantere Den Europæiske Unions privilegier både eksternt og internt, herunder på et økonomisk og socialt niveau;

20.   glæder sig over, at Kommissionen, for så vidt angår den eksterne sikkerhed, har inkluderet energipolitikken som en af de vigtigste prioriteringer for 2007; anerkender bæredygtighedens, konkurrenceevnens og forsyningssikkerhedens samt energieffektivitetens grundlæggende betydning for den europæiske økonomi og understreger vigtigheden af at diversificere gas- og olieforsyningen samt undersøge alle mulige midler til forbedring af EU's selvforsyning med energi; understreger den omfattende importafhængighed i EU; kræver en konsekvent europæisk energistrategi, som også omfatter en dialog med de største forsyningspartnerlande; opfordrer medlemsstaterne til i fuldt omfang at gennemføre den eksisterende EU-lovgivning vedrørende liberalisering af energimarkedet, forbedring af energieffektiviteten, fremme af vedvarende energikilder og forskning i produktion og anvendelse af biobrændsel og alternative energikilder;

21.   understreger betydningen af miljøaspekterne i forbindelse med energi; understreger i den forbindelse, hvor vigtigt det er at opfylde Kyoto-målene på en 8 % nedskæring af drivhusgasser inden 2008-2012;

22.   glæder sig over opstarten af de nye programmer vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed for perioden 2007-2013 inden for retlige og indre anliggender; understreger, at afstemte EU-aktioner er et nødvendigt element i politikken til sikring af et sikkert samfund, som bygger på retsstatsprincippet;

23.   understreger, at målene for integration af migranter og grænseforvaltning er af betydning i de kommende år; agter at tilvejebringe tilstrækkelige midler i 2007 til at sikre, at udvidelsen af Schengen-området flankeres af princippet om solidaritet i Fællesskabet i forbindelse med forvaltningen af Unionens ydre grænser;

24.   minder om, at hovedmålet med kommunikationspolitikken er at bringe EU tættere på borgerne; mener, at der skal etableres information og dialog for dem, der for øjeblikket føler sig udelukket fra den europæiske debat, og at man skal fremme dialog og forståelse mellem EU-borgere gennem velfungerende EU-programmer som Erasmus og Leonardo (livslang læring) og gennem sprogundervisning;

25.   minder om, at styrkelse af økonomisk og social samhørighed er et af EU's grundlæggende mål som fastsat i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; påpeger, at 2007 bliver det første år, hvor de nye medlemsstater får fuld støtte fra strukturfondene og Samhørighedsfonden; mener derfor, at styrkelse af samhørighed bør bibeholdes som et prioriteret område for 2007, og at der skal afsættes tilstrækkelige økonomiske ressourcer til samhørighedspolitik under budgetproceduren for 2007;

C.Interne politikker - velstand og solidaritet

26.   mener, at Lissabon-dagsordenens målsætninger bidrager til at fremme bæredygtig vækst og jobskabelse i EU; opfordrer derfor medlemsstaterne til at gennemføre den eksisterende og foreslåede EU-lovgivning vedrørende færdiggørelsen af det indre marked og opfyldelsen af Fællesskabets Lissabon-program korrekt; understreger behovet for tilstrækkelig offentlig finansiering for at skabe den løftestangseffekt, der forventes af foranstaltninger, som samfinansieres af Den Europæiske Investeringsbank; ser frem til, at Kommissionen og Rådet fremsætter forslag herom;

27.   understreger SMV'ernes betydning, da de yder et væsentligt bidrag til innovationen, væksten og velstanden i EU; understreger vigtigheden af fortsat forenkling af lovgivningen, navnlig for SMV'erne;

28.   henstiller til medlemsstaterne og Kommissionen at være særlig opmærksomme på de områder, der danner grundlag for en sund, moderne økonomi, som f.eks. kundskaber, færdigheder, forskning og udvikling, innovation, informationssamfundsteknologier, transport og energi; minder om vigtigheden af at styrke kapaciteten for videntrekanten (uddannelse, forskning og innovation) og forstærke forbindelserne mellem dem; kræver, at alle politikker i medlemsstaterne og på EU-plan afstemmes for at støtte forskning og innovation, hvor det er muligt; støtter kraftigt foranstaltningerne til udvikling og gennemførelse af det europæiske informationssamfund, da det fremmer integration, bedre offentlige tjenester og livskvalitet;

29.   mener, at de finansielle instrumenter skal revideres i forbindelse med den nye generation af programmer, således at de tilpasses bedre, og gives tilstrækkelige økonomiske ressourcer, hvilket er afgørende for at støtte en industripolitik, der sigter mod velstand og konkurrenceevne i hele EU, herunder for SMV'erne, som udnytter forskningsresultater gennem anvendelse i industrien (dvs. teknologioverførsel fra universiteter og forskningscentre til industrien);

30.   understreger, at både arbejdstagernes og arbejdsgivernes samt generelt virksomhedernes evne til i tilstrækkelig grad at tilpasse sig de aktuelle forandringer vil være afgørende i lyset af en tiltagende global konkurrence; mener i den sammenhæng, at udviklingen af fremtidssikrede politikker er af afgørende betydning, og at den europæiske globaliseringstilpasningsfond, der for øjeblikket er til diskussion, kunne være det første skridt i den rigtige retning; advarer om, at oprettelsen af et nyt, europæisk teknologisk institut kunne underminere eller overlappe eksisterende strukturer og derfor måske ikke giver den mest effektive udnyttelse i den sammenhæng; mener, at beskæftigelsespotentialet i innovative virksomheder kunne hjælpe EU med at overvinde nogle af de vanskeligheder, som den globale konkurrence frembyder; kræver, at hindringerne for forskeres bevægelighed mobilitet, samt at der skabes et åbent og konkurrencepræget arbejdsmarked for forskere;

31.   minder om, at kommunikation er en nøglefaktor, når det drejer sig om at hjælpe de europæiske borgere med at forstå EU bedre; understreger, at knappe ressourcer bør anvendes til at udvikle en effektiv og konsekvent kommunikationspolitik i EU-institutionerne; er overbevist om, at potentialet for synergi mellem Kommissionens og Parlamentets kommunikationsaktiviteter stadig ikke er fuldt udviklet;

D.Samhørighed

32.   understreger vigtigheden af at budgettere i forhold til de faktiske behov i forbindelse med betalinger fra strukturfondene; fremhæver behovet for, at der fastlægges et passende niveau for betalinger for at undgå, at programmerne ikke kan gennemføres; mener, at betalingerne bør fastlægges i overensstemmelse med de mest pålidelige overslag i henhold til principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og god budgetpraksis;

Kvalitativ valuta for pengene

33.   understreger, at Det Europæiske Råds aftale fra december 2005 helt klart har vist, at ressourcekampen er startet; fremhæver, at Rådets tal vil betyde en nedgang i disponible bevillinger på mere end 15 % for perioden 2007-2013 sammenlignet med, hvad Kommissionen anså for nødvendigt i sit oprindelige forslag; mener derfor, at det i denne situation er absolut nødvendigt at begynde at kigge på EU-udgifternes kvalitet;

34.   deler Rådets opfattelse af betydningen af et godt samarbejde mellem budgetmyndighedens to parter og Kommissionen; er navnlig enig med Rådet i, at alle bevillinger skal gennemgås i detaljer for hvert enkelt politikområde og bekræfter i den sammenhæng betydningen af en reallokering, så budgetmyndigheden kan foretage de nødvendige finansielle tilpasninger for at imødekomme aktuelle og fremtidige behov; mener også, at det er nødvendigt i god tid at råde over aktivitetsoversigter og finansielle oplysninger af høj kvalitet vedrørende udgiftskrævende forslag;

35.   mener, at den nye FFR er en god anledning til en revurdering; mener, at et program, der påviseligt ikke giver noget resultat eller ikke længere er prioriteret, bør udgå; mener, at det er vigtigt at være åben over for indførelsen af nye programmer, hvis de kan sikre, at EU holder trit med globaliseringen; understreger, at EU's institutioner skal udrydde svig og unødvendigt bureaukrati, hvor det findes;

36.   foreslår, at der anmodes om costbenefitanalyser for bestemte områder af budgettet, idet en del af de bevillinger, der tildeles udvalgene med henblik på en evaluering af de implementerede politikkers formelle rigtighed (overholdelse af finansforordningen, den finansielle rapporteringsordning) og præstation (ressourcernes produktivitet, projekternes effektivitet, administrationsudgifter) anvendes til dette formål, og at der drages de nødvendige politiske konklusioner af sådanne evalueringer;

37.   understreger, at Kommissionen straks bør træffe foranstaltninger til at forenkle og forbedre effektiviteten i den administrative forvaltning, herunder navnlig det reviderede forslag til finansforordning, med hensyn til gennemførelsen af fællesskabsprogrammer for sine egne tjenestegrene, medlemsstaterne og de endelige modtagere, navnlig hvad angår små projekter; mener, at der bør laves en grundig analyse af effektiviteten i den administrative forvaltning af fællesskabslovgivningen på disse fire niveauer;

Forberedelse af revisionen i 2008-2009

38.   deler Rådets opfattelse af, at FFR, som fastsætter behovene i forbindelse med de politiske prioriteringer på mellemlang sigt skal tilpasses til en verden i hurtig udvikling, så EU kan bevare sin politiske og økonomiske position på internt plan for at opfylde Lissabon-målsætningerne og på eksternt plan for at opfylde millenniumudviklingsmålene, og fremme demokrati og menneskerettigheder, gennemføre en effektiv naboskabspolitik og være førende i globaliseringsprocessen; understreger endvidere, at den fælles landbrugspolitik, internt og eksternt, bør tilpasses de fremtidige behov, og gør i den sammenhæng opmærksom på, at obligatorisk samfinansiering, bedre markedsorientering, lige konkurrencevilkår og fjernelse af eksportstøtte kan være gunstige muligheder;

39.   mener, at 2007-budgettet som det første budget i den kommende periode er en god lejlighed til at iværksætte de nye programmer inden for rammerne af tilpasningerne til nye behov, der måtte opstå i denne periodes første halvdel;

40.   mener, at revisionen af alle aspekter af EU-udgifter og -indtægter, der efter planen skal ske i 2008, er en reel mulighed for at kigge nøje på den måde, de offentlige midler anvendes på; minder om, at Parlamentet bør inddrages i alle potentielle ændringer på dette område i betragtning af dets rettigheder og institutionelle beføjelser; understreger, at kun en omfattende revurdering af indtægter, herunder især indførelse af et system med ægte egne indtægter, og udgifter, herunder indførelse af samfinansiering af direkte betalinger i landbruget og et politisk skift over mod udvikling af landdistrikterne, vil give EU mulighed for at "ruske op i systemet" for at leve op til udfordringerne i en verden i hurtig forandring; ser frem til betænkningen om reformen af systemet med egne indtægter, således at det bliver mere gennemsigtigt, progressivt og retfærdigt;

EU-forvaltning: menneskelige og økonomiske ressourcer i 2007

41.   understreger, at 2007-budgetproceduren kan være en reel anledning til finjustering og fungere som løftestang for fastsættelsen af prioriteringer; mener, at den årlige budgetprocedure kunne anvendes som et middel for Parlamentet til at sikre sine prioriteringer i de løbende lovgivningsprocedurer og navnlig i forbindelse med afslutningen af flerårige programmer som led i en ny FFR;

42.   understreger, at Budgetudvalget på baggrund af resultaterne af forhandlingerne om den kommende FFR bør sikre, at de nye bestemmelser og kvalitative reformer i IIA gennemføres i 2007-budgettet;

43.   gentager, at den udbredelse af agenturer, som vi har oplevet de sidste 10 år, uden tvivl vil få negative konsekvenser for finansieringen af de operationelle programmer; mener, at det er absolut nødvendigt at sammenligne decentrale agenturer og centrale aktiviteter ud fra aspektet "valuta for pengene";

44.   bemærker, at Kommissionen har planer om at anmode om 890 yderligere ansatte - hvoraf 250 nye stillinger vedrører den kommende udvidelse med Bulgarien og Rumænien - der skal klare de øgede opgaveområder som følge af udvidelsen; fastholder, at denne anmodning bør være velbegrundet i FBF, navnlig for stillinger i tilknytning til nye programmer;

45.   bemærker Rådets anmodning om administrative besparelser; er indstillet på at samarbejde med Rådet om, hvorledes man kan sikre valuta for pengene i forbindelse med EU-programmer, således som det understreges i retningslinjerne for 2007-budgettet;

46.   glæder sig over Kommissionens bestræbelser i henseende til omrokeringer mellem og inden for afdelinger med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcerne; opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at vurdere, hvorvidt der er andre muligheder for omrokeringer inden forelæggelsen af FBF for at nedbringe antallet af nyansættelser; opfordrer Kommissionen til at sikre, at EPSO vil være i stand til at gennemføre de ansættelser, der forventes i forbindelse med udvidelsen i 2007;

47.   bemærker den omfattende konsultation institutionerne imellem i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivningsprogrammet for 2007; fastholder, at EU-institutionerne bør nå til enighed om dette program i december 2006 samtidig med afslutningen af 2007-budgetproceduren;

48.   bemærker udtalelserne fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel; glæder sig over bidragene fra disse udtalelser, for så vidt angår de eksterne aspekter af 2007-budgetproceduren; bemærker, at hovedemnerne i disse udtalelser vil blive integreret i løbet af budgetproceduren;

o
o   o

49.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

(1) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2005/708/EF (EUT L 269 af 14.10.2005, s. 24).
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik