Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2195(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0152/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0152/2006

Συζήτηση :

PV 18/05/2006 - 4
CRE 18/05/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2006 - 5.8
CRE 18/05/2006 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0222

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 101k
Πέμπτη 18 Μαΐου 2006 - Στρασβούργο
Φυσικές καταστροφές - γεωργικές πτυχές
P6_TA(2006)0222A6-0152/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) – γεωργικές πτυχές (2005/2195(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη(1), της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Μπουένος Άιρες για την αλλαγή του κλίματος(2), της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία(3), της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία(4), και της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη εκείνο το καλοκαίρι(5),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή μιας δασικής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση(6) και σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων στον γεωργικό τομέα(7),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος της 11ης Δεκεμβρίου 1997, καθώς και την κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 25 Απριλίου 2002,

–   έχοντας υπόψη την επιστημονική έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής για τις κλιματικές αλλαγές και την ευρωπαϊκή διάσταση των υδάτων(8),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο έρευνας για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία (2002-2006),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση για τις κλιματικές αλλαγές και τις φυσικές καταστροφές(9) του Ινστιτούτου ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών(10), όπως συμπληρώθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2004 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων(11) και τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (12),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(13), ο οποίος αναθεωρείται επί του παρόντος,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση)(14),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)(15),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (COM (2006)0029), αναδιατύπωση της απόφασης 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής άμυνας(16),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή δασική στρατηγική (COM(1998)0649), για το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) (COM(2004)0065), τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη γεωργία (COM(2005)0074), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του ταμείου αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108), την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (COM(2005)0113), την απόφαση του Συμβουλίου για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (COM(2005)0304), την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αξιολόγηση των πλημμυρών (COM(2006)0015), το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την εξαίρεση υπέρ των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο γεωργικό τομέα της 8ης Φεβρουαρίου 2006, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα (COM(2005)0628) και το μελλοντικό σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αειφόρο διαχείριση των δασών, το οποίο, όπως έχει εξαγγείλει η Επιτροπή, θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0152/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική και η δασοκομική παραγωγή είναι οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται στενά με τη φύση και, συνεπώς, είναι εκτεθειμένη στους κλιματικούς κινδύνους (ξηρασία, παγετός, χαλάζι, πυρκαγιές, πλημμύρες), τους υγειονομικούς κινδύνους (επιδημίες, επιζωοτίες) και τη ρύπανση (όξινες βροχές, ακούσιες μεταβιβάσεις γενετικού υλικού),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία, ένας από τους κύριους παράγοντες ξεσπάσματος δασικών πυρκαγιών, αποτελεί επαναλαμβανόμενη κατάσταση έκτακτης περιβαλλοντικής ανάγκης και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και της Ιβηρικής Χερσονήσου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα των απρόβλεπτων φυσικών φαινομένων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και να ευνοήσει την εγκατάλειψή τους, ιδίως όταν είναι μικρές ή βρίσκονται σε περιοχές που μειονεκτούν από διαρθρωτική άποψη, με επακόλουθους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά αίτια των δασικών πυρκαγιών συνδέονται άμεσα με το φαινόμενο της εγκατάλειψης της υπαίθρου, το οποίο πλήττει τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και είναι πιθανόν να ενταθεί μετά την εφαρμογή του συστήματος ενιαίας πληρωμής (ΣΕΠ) ανά εκμετάλλευση, και ότι τα αίτια αυτά είναι, κατά συνέπεια, κοινωνικοοικονομικής φύσεως,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν αρνητικά την αειφόρο ανάπτυξη, στο μέτρο που οξύνουν την επιδείνωση της δημογραφικής κατάστασης στην ύπαιθρο, εντείνουν τα προβλήματα διάβρωσης και απερήμωσης, προκαλούν ζημιές στα οικοσυστήματα, θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και πλήττουν σοβαρά την ποιότητα ζωής των αγροτικών κοινοτήτων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση της Ιβηρικής Χερσονήσου και της νότιας Ευρώπης χαρακτηρίζονται από τον κύριο ρόλο τους ως προστατευτικά του περιβάλλοντος, ενώ οι δασικές εκτάσεις της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης προορίζονται κυρίως για την παραγωγή,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες διακηρύξεις των κοινοτικών θεσμικών οργάνων υπέρ μιας πολυλειτουργικής γεωργίας στο σύνολο της Ένωσης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στους φυσικούς κινδύνους τους οποίους προκαλούν οι κλιματικές αλλαγές, προστίθενται και άλλα προβλήματα που απειλούν την επιβίωση της ευρωπαϊκής υπαίθρου, όπως η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των εισαγωγών από τρίτες χώρες, την οποία αντιμετωπίζουν πλέον οι ευρωπαίοι παραγωγοί, ενώ συγχρόνως το κόστος παραγωγής με το οποίο βαρύνονται αυξάνεται συνεχώς λόγω των ολοένα και αυστηρότερων απαιτήσεων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), οι οποίες συνδέονται με το προοδευτικό άνοιγμα στην αγορά και τη σταδιακή αποδυνάμωση των μηχανισμών ρύθμισης της αγοράς των γεωργικών προϊόντων και την παγκοσμιοποίηση της γεωργίας, αυξάνουν την αστάθεια των ευρωπαϊκών αγορών και απαιτούν νέους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία, χάρη στα πολυλειτουργικά χαρακτηριστικά της και η δασοκομία συντελούν στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με επακόλουθο τη συμβολή στην πρόληψη και προστασία έναντι ορισμένων φυσικών καταστροφών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί σε κοινοτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ολοένα και συχνότερης εμφάνισης φυσικών καταστροφών και υγειονομικών κρίσεων, καθώς και κρίσεων των αγορών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του φαινομένου αυτού τη μη κάλυψη της ξηρασίας και του παγετού από το ταμείο αλληλεγγύης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών επιδεινώνεται λόγω, μεταξύ άλλων, της προοδευτικής εγκατάλειψης της υπαίθρου και των καλλιεργειών, καθώς και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτές, της ακατάλληλης συντήρησης των δασών, της ύπαρξης μεγάλων δασικών περιοχών στις οποίες επικρατεί μονοκαλλιέργεια και της φύτευσης ακατάλληλων δένδρων, καθώς και ελλείψει αποτελεσματικής πολιτικής για την προστασία με κατάλληλα μέσα και χρηματοδότηση σε κοινοτικό επίπεδο,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυσικών καταστροφών στην περιοχή της Μεσογείου, όπως οι πυρκαγιές και η ξηρασία, προσαρμόζοντας τα μέσα που διαθέτει στον τομέα της πρόληψης, της έρευνας, της διαχείρισης κινδύνων, της πολιτικής προστασίας και της αλληλεγγύης και δημιουργώντας ένα ειδικό κοινοτικό πρόγραμμα για την προστασία των δασών, με επαρκείς οικονομικούς πόρους και συγκεκριμένη στόχευση στην πρόληψη των κινδύνων και τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπιστωθείσες ανεπάρκειες στις κοινοτικές παρεμβάσεις επιδεινώθηκαν λόγω της ποικιλομορφίας των μηχανισμών αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και λόγω της άνισης εξέλιξής τους, η οποία είναι αντίθετη προς τις αρχές της συνοχής και της αλληλεγγύης που συνοδεύουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και την υπερεθνική οικοδόμηση,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάλειψη των γεωργικών γαιών, το χαμηλό επίπεδο άμεσης αποδοτικότητας των δασικών γαιών και το υψηλό κόστος διατήρησής τους αποτελούν αντικίνητρα για την κατάλληλη διαχείρισή τους εκ μέρους των ιδιοκτητών, με αποτέλεσμα να ευνοείται η ανάπτυξη θαμνώδους βλάστησης, νεκρού ξύλου και άλλων εύφλεκτων υλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές στις οποίες οι δασικές εκτάσεις είναι αποδοτικές από κοινωνικοοικονομική άποψη υπάρχουν σημαντικά λιγότερες πυρκαγιές,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ως προς τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πυρόσβεσης, ήτοι ότι η εποχική φύση της εργασίας καθιστά δυσχερή την εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού, την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και την αποδοτική χρήση του εξοπλισμού, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει ο εφοδιασμός με τα κατάλληλα αεροπορικά μέσα,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η πρόληψη όσο και οι συνέπειες ορισμένων καταστροφών δεν είναι εθνικών διαστάσεων, αλλά απαιτούν συνεργασία τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τρίτες χώρες που έχουν κοινά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

1.   εκφράζει ικανοποίηση για τις ανακοινώσεις και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης των καταστροφών και των κρίσεων, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των πλημμυρών, τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης, τη βελτίωση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013, τις εξαιρέσεις για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα και τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη γεωργία·

2.   εκφράζει την επιθυμία οι φυσικές, υγειονομικές ή τεχνολογικές καταστροφές να αντιμετωπίζονται κατάλληλα, μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης, του Κτηνιατρικού Ταμείου, της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων στη γεωργία και των μέτρων κατά των πυρκαγιών στο πλαίσιο του προγράμματος Έμφαση στα Δάση και του νέου προγράμματος Life+· εκτιμά, εντούτοις, ότι, για να δράσουν ως καταλύτης για μια πραγματική κοινοτική στρατηγική απέναντι στις καταστροφές, οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτοι, κυρίως με την εισαγωγή στο πεδίο παρέμβασης του Ταμείου Αλληλεγγύης κριτηρίων επιλεξιμότητας καλύτερα προσαρμοσμένων στις συνθήκες κάθε είδους καταστροφής, ιδίως της ξηρασίας και των παγετών, και ότι θα πρέπει να διαθέτουν ενισχυμένα οικονομικά μέσα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους πλέον ευάλωτους παραγωγούς και περιοχές·

3.   εκφράζει την επιθυμία το Ταμείο Αλληλεγγύης να συνεχίσει να καλύπτει τις παρεμβάσεις σε περίπτωση καταστροφών οι οποίες, αν και είναι σημαντικές, προξενούν ζημιές μικρότερες από το προβλεπόμενο κατώτατο όριο, αλλά έχουν έκδηλες σοβαρές και διαρκείς επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων μιας δεδομένης περιφέρειας, προβλέποντας τη δυνατότητα έκτακτης βοήθειας σε τέτοιες περιπτώσεις·

4.   προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση η οποία θα εισάγει ρήτρα ευελιξίας που θα επιτρέπει να διατίθεται στα υπάρχοντα μέσα πολιτικής για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στον γεωργικό τομέα, και συγκεκριμένα στο Ταμείο Αλληλεγγύης, κατάλληλη χρηματοδότηση με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΚΓΠ τα οποία κάθε χρόνο παραμένουν αχρησιμοποίητα·

5.   επισημαίνει ότι για ορισμένα είδη φυσικών καταστροφών η διακρατική συνεργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση πρόληψης και αντιμετώπισης των ζημιών· τονίζει ότι ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ποταμών που διασχίζουν διαφορετικές χώρες απαιτείται η εκπόνηση, χρηματοδότηση και παρακολούθηση διασυνοριακών προγραμμάτων·

6.   εκτιμά ότι τα μέτρα παρέκκλισης της ΚΓΠ, τα οποία εφαρμόζει η Επιτροπή σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (μεταξύ άλλων επίσπευση πληρωμών, απελευθέρωση αποθεμάτων παρέμβασης σιτηρών, έγκριση της χρησιμοποίησης γαιών σε αγρανάπαυση για τη διατροφή των ζώων), αν και είναι θετικά, συνεχίζουν να υπολείπονται των αναγκών που θα επιτρέψουν την κάλυψη των προκαλούμενων ζημιών και δεν αποφασίζονται πάντα με την απαιτούμενη ταχύτητα·

7.   υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη ενός εκτεταμένου δικτύου μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μιας γεωργικής πολιτικής που θα προωθεί περισσότερο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του ύδατος και του εδάφους, αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών·

8.   εκτιμά ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών· τονίζει ότι η δραστική μείωση των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη δυσχεραίνει την εκπόνηση σχεδίων δράσης για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές· συνιστά, εντούτοις, να δοθεί προτεραιότητα στα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια αγροτικής ανάπτυξης στα μέτρα που στοχεύουν στις αιτίες των καταστροφών (μεταξύ άλλων καταπολέμηση της διάβρωσης, αναδάσωση με κατάλληλα είδη, διατήρηση των ζωνών πυροπροστασίας, υδραυλικά έργα, καθαριότητα των δασών, γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις εξοικονόμησης ύδατος)·

9.   καλεί την Επιτροπή να προσφέρει οικονομική και νομοθετική στήριξη σε μέτρα που θα καταστήσουν τα δάση λιγότερο εύφλεκτα, όπως η ενθάρρυνση της αποδοτικότητας των δασών και της αειφόρου διαχείρισής τους, η χρησιμοποίηση της βιομάζας από υπολείμματα δασικής ύλης ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενώσεων ιδιοκτητών ενόψει της δημιουργίας βιώσιμων διοικητικών μονάδων και η αξιοποίηση των δασικών περιοχών κατά τρόπο ώστε να διατηρούνται και να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης στην ύπαιθρο·

10.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ελέγχου και παρακολούθησης των κινδύνων και των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών και να διαμορφώσουν διαδικασίες για την αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των προσόντων του τεχνικού προσωπικού, με στόχο τη βελτίωση της κατάρτισής του·

11.   ζητά να συνεχιστεί κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού η ενίσχυση που χορηγείτο στο παρελθόν στους αγρότες για τη δημιουργία και τη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, βασικών παραγόντων για την κατοχύρωση της διατήρησης του τοπίου της υπαίθρου·

12.   εκτιμά επίσης ότι είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης, να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των διαρθρωτικών προβλημάτων της υπαίθρου (μεταξύ άλλων μείωση του πληθυσμού, δημογραφική υποβάθμιση, εγκατάλειψη γαιών, υπεράσπιση των αγροτικών γαιών έναντι της εντατικής αστικοποίησης, διαδικασία αποδάσωσης, υπερβολικός κατακερματισμός των δασικών ιδιοκτησιών), τα οποία, αν δεν περιοριστούν, αυξάνουν τους κινδύνους για το μέλλον·

13.   εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013, να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό πρόγραμμα για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, με στόχο την προώθηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και μέτρων πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο θα λαμβάνει κατάλληλη χρηματοδότηση και θα συμπληρώνει τη γεωργική και τη διαρθρωτική πολιτική· ζητεί, το εν λόγω πρόγραμμα να οδηγήσει ειδικά στο σαφή προσδιορισμό της χρηματοδότησης που διατίθεται για κατάλληλα μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, είτε με τη θέσπιση ειδικού κανονισμού με την αντίστοιχη χρηματοδότηση είτε με τη δημιουργία ειδικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό για τα μέτρα αυτά τόσο εντός του κανονισμού FEADER όσο και εντός του σχεδίου κανονισμού LIFE+· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεσογειακών δασών·

14.   ζητεί την ενίσχυση, στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για την αγροτική ανάπτυξη 2007-2013, των ποσοστών συγχρηματοδότησης των ειδικών μέτρων στον τομέα των δασών, της καταπολέμησης της διάβρωσης και των υποδομών υδραυλικής, καθώς και του προγράμματος Natura 2000·

15.   εκφράζει την πεποίθηση ότι οι σοβαρές κρίσεις της αγοράς αποτελούν απρόβλεπτα και εξαιρετικά γεγονότα που ενέχουν κινδύνους για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι μπορεί να είναι εξίσου σοβαροί με τους κινδύνους που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές, εξ ου και η ανάγκη ειδικής ενίσχυσης εκ μέρους της Ένωσης·

16.   επαναλαμβάνει την απόφασή του, στο πλαίσιο της έκθεσης για τη διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων στον γεωργικό τομέα, να ζητήσει από την Επιτροπή:

   - να δημιουργήσει μια δημόσια ασφάλιση, συγχρηματοδοτούμενη από τους αγρότες, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες πλαισίωσης όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και την πρόληψη των κρίσεων,
   - να δημιουργήσει ένα συνεκτικό και προσπελάσιμο σε όλα τα κράτη μέλη σύστημα αντασφαλίσεως στο πλαίσιο της ΚΑΠ·

17.   εκτιμά ότι το ενδεχόμενο αυτό νέο σύστημα διαχείρισης των κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει ειδική ασφάλιση για τα δάση η οποία θα καλύπτει τουλάχιστον το κόστος αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων και του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές και ότι, με τη σταδιακή χρηματοδότηση που προτείνει η Επιτροπή, θα είναι δύσκολο να υπάρξει η σημαντική δημόσια ενίσχυση που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου·

18.   ζητεί από την Επιτροπή να προχωρήσει στην υποβολή συνεκτικών προτάσεων για την διαχείριση των κρίσεων στη γεωργία, στις οποίες θα περιλαμβάνονται ορθολογικοί τρόποι και ρεαλιστικές πηγές χρηματοδότησης που θα λειτουργούν ως πραγματικό κίνητρο για τη χρήση τους από τους γεωργούς και ως ευέλικτο εργαλείο ρύθμισης των αγορών, χωρίς όμως να προκαλούν κινδύνους για στρέβλωση του ανταγωνισμού και χωρίς να διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

19.   εκτιμά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να δοθεί συνέχεια στις ανησυχίες που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων στη γεωργία και να εμβαθύνει η Επιτροπή τις απαραίτητες μελέτες που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός συστήματος σταθεροποίησης των τιμών ή των εισοδημάτων, ανάλογα με το αν τα χαρακτηριστικά του συστήματος ενιαίας πληρωμής (ΣΕΠ) που ισχύει σήμερα θα διατηρηθούν ή όχι, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί στους ευρωπαίους αγρότες σύστημα προστασίας παρόμοιο με αυτά των κύριων εμπορικών εταίρων της·

20.   επαναλαμβάνει ότι μια πραγματική στρατηγική καταπολέμησης των καταστροφών στη γεωργία δεν θα μπορέσει να περιοριστεί σε μέτρα που λαμβάνονται σε περιόδους κρίσεων και ότι θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης και πρόληψης καθώς και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού που θα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, του προγράμματος Έμφαση στα Δάση, της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης· επιμένει, όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, στην ανάγκη να επιταχυνθούν η ενεργός πρόληψη, η βελτιστοποίηση και ο συντονισμός των μεθόδων και συστημάτων πυροπροστασίας, η ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας, η βελτίωση της έρευνας για τα αίτια των πυρκαγιών και οι διαδικασίες δίωξης των εγκλημάτων·

21.   τονίζει ότι κρίνεται αναγκαία η δημιουργία δασικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει μέτρα βιώσιμης διαχείρισης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών· ζητεί την δημιουργία δικτύου αντιμετώπισης των πυρκαγιών που θα επιτρέπει την χρηματοδότηση κατάρτισης σχεδίου δράσης και απόκτησης μέσων που θα αξιοποιούνται με κατάλληλο συντονισμό όχι μόνο σε διευρωπαϊκό αλλά και σε διακρατικό επίπεδο· σημειώνει ότι η θέσπιση κανόνων ορθής διαχείρισης των δασών και η υποχρεωτική αναδάσωση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών θα πρέπει να είναι αναγκαίες·

22.   καλεί την Επιτροπή να περιλάβει, στο προαναφερθέν μελλοντικό σχέδιο δράσης της για την αειφόρο διαχείριση των δασών, συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση προγραμμάτων ενεργού πρόληψης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού, με στόχο την προώθηση νέων τρόπων διαχείρισης του δασικού περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το μελλοντικό ρόλο των δασικών εκτάσεων στις τοπικές κοινότητες, καθώς και των οφελών που αποφέρει η διατήρησή τους·

23.   ζητεί την οργάνωση, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, εκστρατειών ευαισθητοποίησης με συγκεκριμένο στόχο την αγροτική κοινωνία, τους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων και τον αστικό πληθυσμό, με ιδιαίτερη προσοχή στο σχολικό πληθυσμό και τους νέους, τις εθελοντικές οργανώσεις και τα μέσα ενημέρωσης, με στόχο την προώθηση μιας αλλαγής στάσης όσον αφορά τη χρήση της φωτιάς·

24.   εκτιμά ότι η εκπόνηση χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης δεν πρέπει να περιορίζεται στις πλημμύρες, όπως συμβαίνει με την υπάρχουσα , προαναφερθείσα, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλ´επίσης να επεκτείνεται στον τομέα της ξηρασίας και των πυρκαγιών, με τη χαρτογράφηση των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών και ξηρασίας, καθώς και την εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων διαχείρισης·

25.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης της ξηρασίας, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, την ανακούφιση και την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ξηρασίας, σε βάση που θα περιλαμβάνει ένα μόνιμο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και θα στηρίζει την πρόληψη των πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ένωση·

26.   ζητεί να περιληφθούν στο μελλοντικό σχέδιο δράσης για την αειφόρο διαχείριση των δασών συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης των κινδύνων που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη διαχείριση των εύφλεκτων υλικών των δασών και τη διαχείριση των δασικών περιοχών· ζητεί επίσης το σχέδιο αυτό να προωθεί περισσότερο την αξιολόγηση των εξωτερικών παραγόντων όσον αφορά τις δασικές περιοχές, τη συνεκτίμηση της κοινωνικής και της οικονομικής αξίας τους και τις προσπάθειες εξεύρεσης νέων μέσων στήριξης που να μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα αυτό·

27.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση και την πρόληψη των πυρκαγιών, με την οποία θα δίδεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της χρησιμοποίησης όλων των υφιστάμενων κοινοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών·

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 471.
(2) ΕΕ C 247 E της 6.10.2005, σ. 144.
(3) ΕΕ C 33 E της 9.2.2006, σ. 599.
(4) ΕΕ C 92 Ε της 20.4.2006, σ. 414.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή , P6_TA(2005)0334.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή , P6_TA(2006)0068.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή , P6_TA(2006)0067.
(8) http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf
(9) Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (2006): Climate change and natural disasters: Scientific evidence of a possible relation between recent natural disasters and climate change, Έκθεση για την επιτροπή περιβάλλοντος του ΕΚ (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25 Ιανουαρίου 2006.
(10) ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.
(11) ΕΕ L 1 της 3.1.2004, σ. 1.
(12) ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2 και ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 19.
(13) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(14) ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 788/2004 (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 17).
(15) ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.
(16) ΕΕ L 297 της 15.11.2001, σ. 7.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου