Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2192(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0149/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0149/2006

Συζήτηση :

PV 18/05/2006 - 4
CRE 18/05/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2006 - 5.10
CRE 18/05/2006 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0224

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 306kWORD 81k
Πέμπτη 18 Μαΐου 2006 - Στρασβούργο
Φυσικές καταστροφές - περιβαλλοντικές πτυχές
P6_TA(2006)0224A6-0149/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) – περιβαλλοντικές πτυχές (2005/2192(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη(1), της 14ης Απριλίου 2005, σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία(2), της 12ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία(3) και της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη εκείνο το καλοκαίρι(4),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος της 11ης Δεκεμβρίου 1997, καθώς και την κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 25 Απριλίου 2002,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, με τίτλο "Κερδίζοντας τη μάχη εναντίον της αλλαγής κλίματος του πλανήτη"(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές(6),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση)(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή μιας δασικής στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση(8) και την πρόταση της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή δασική στρατηγική (COM(1998)0649),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), ο οποίος αναθεωρείται επί του παρόντος,

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) (COM(2004)0065) και την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστροφών και κρίσεων σε τρίτες χώρες (COM(2005)0153) και την πρόταση οδηγίας για την αξιολόγηση των πλημμυρών (COM(2006)0015),

–   λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (COM(2005)0113) και την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (COM(2006)0029), αναδιατύπωση της απόφασης 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής άμυνας(10),

–   έχοντας υπόψη το ερευνητικό σχέδιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στο πλαίσιο του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία (2002-2006),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2006 της Ομάδας Εργασίας της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης επί της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης των φυσικών και οικολογικών καταστροφών(11) και το παράρτημά του,

–   έχοντας υπόψη την επιστημονική έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής για τις κλιματικές αλλαγές και την ευρωπαϊκή διάσταση των υδάτων(12),

–   έχοντας υπόψη το Άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0149/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος προκαλεί και εντείνει ακραία καιρικά φαινόμενα και είναι πηγή φυσικών καταστροφών (πλημμυρών, σοβαρής ξηρασίας και πυρκαγιών) που σημειώνονται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη και προκαλούν σοβαρές ζημιές όσον αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζωών, την καταστροφή του περιβάλλοντος και τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελευταία Διάσκεψη των ΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 στο Μόντρεαλ του Καναδά σημειώθηκε αξιόλογη πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τους τρόπους καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και την ενίσχυση της τήρησης και της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο και παρουσιάστηκαν οι προοπτικές σχετικά με τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης μετά το 2012,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση και η γεωργία στην προστασία του περιβάλλοντος, από την άποψη των ισορροπιών που δημιουργούνται τόσο στον κύκλο του άνθρακα όσο και στον κύκλο του ύδατος, η συμβολή των οποίων στην επιβράδυνση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με την αποφυγή της διάβρωσης, την πρόληψη των επιπτώσεων της καταρρακτώδους βροχής και τον μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι βασικά ανυπολόγιστη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις σοβαρής ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών έχουν αυξηθεί σε συχνότητα και κλίμακα στη Νότια Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η επιδείνωση των φαινομένων οφείλεται στην αλλαγή του κλίματος, οι καταστάσεις αυτές είναι ως ένα βαθμό απρόβλεπτες και αναπόφευκτες, γεγονός που σημαίνει ότι η σχετική επιστημονική έρευνα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να λάβει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, με σκοπό τη βελτίωση των μηχανισμών εκτίμησης του κινδύνου, των συστημάτων πρόληψης και των μέσων καταπολέμησης αυτών των φαινομένων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα "Έμφαση στα δάση" έχει στόχο την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα δάση στην Κοινότητα ώστε να προαχθούν η διατήρηση και προστασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα καλύπτει επιμέρους δράσεις για την προστασία των δασών από πυρκαγιά και για την καταπολέμηση της απερήμωσης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιέχει προϋποθέσεις που καθιστούν δύσκολη τη χρησιμοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σε ορισμένες περιπτώσεις καταστροφών και ότι αυτό αφορά τόσο το ύψος και τον τύπο της επιλέξιμης δαπάνης, όσο και την έλλειψη ευελιξίας των προθεσμιών και των διαδικασιών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές επιδεινώνουν τα προβλήματα της διάβρωσης, της αλάτωσης του εδάφους και της απερήμωσης, υπονομεύουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντική μετακίνηση και απώλεια των άγριων και των οικόσιτων ζώων, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τις τοπικές κοινότητες όσο και τα οικόσιτα ζώα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ελάχιστοι μηχανισμοί επέμβασης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την περιστολή των φυσικών καταστροφών υποστηρίζει ότι ο καλύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός των περιοχών που κινδυνεύουν και η προστασία των οικοσυστημάτων θα μείωνε τον αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης, ενός φαινομένου η όξυνση του οποίου αναφέρεται στο Διάγγελμα των Ηνωμένων Εθνών για τη νέα χιλιετία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος των Ερήμων και της Απερήμωσης,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή ή αναποτελεσματικά όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, και ότι η πολυμορφία και η έλλειψη συντονισμού των μηχανισμών και των λύσεων που υπάρχουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δεν ευνοούν την αποτελεσματική δράση,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα για την προετοιμασία και την εκπαίδευση πληρωμάτων είναι σημαντικά για την πυρόσβεση, όπως και ο συντονισμός των υλικών και ανθρώπινων πόρων για σκοπούς κατάσβεσης των πυρκαγιών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός και η κλίμακα των πλημμυρών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχει αυξηθεί σημαντικά· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόγνωσης και της πρόληψης –συμπεριλαμβανομένης της αναδημιουργίας πόλντερ και παράκτιων υγρότοπων– και ότι πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις όσον αφορά την προειδοποίηση των πολιτών για επικείμενες πλημμύρες και τη διασφάλιση της απομάκρυνσής τους,

1.   χαιρετίζει την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της στήριξης για περιβαλλοντικά μέτρα ώστε να αποτραπούν σοβαρές καταστάσεις καταστροφών· προτείνει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως στις περιοχές και τις περιφέρειες που πλήττονται σοβαρότερα, ώστε να διασφαλιστεί η πιο βιώσιμη, ορθολογική και αποδοτική χρήση του ύδατος, και ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στους μεγάλους καταναλωτές ύδατος στη γεωργία, τον τουρισμό, τις πόλεις και τη βιομηχανία· συνιστά την εφαρμογή των αρχών "ο χρήστης πληρώνει" και ο "ρυπαίνων πληρώνει" έτσι ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ορθολογική χρήση του ύδατος και καλύτερη παρακολούθηση και επιθεώρηση των λυμάτων·

2.   υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης των εκστρατειών ευαισθητοποίησης όσον αφορά την πρόληψη, την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τη δημοσιοποίηση των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν σε περιπτώσεις καταστροφών, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, διαδικασίες που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων όπως το "Έμφαση στα δάση'· επισημαίνει την ανάγκη η δράση για την εκπαίδευση του κοινού να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των νέων, ξεκινώντας με τα παιδιά σχολικής ηλικίας·

3.   προτρέπει τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πρόσθετων πόρων για ταχεία δράση για την καταπολέμηση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

4.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση την κατασκευή υποδομών και την απόκτηση τεχνικού εξοπλισμού πυρόσβεσης, περιλαμβανομένου αερομεταφερόμενου εξοπλισμού·

5.   χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, καθώς και το νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (πρόγραμμα Life+), το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών και την πρόληψη κάθε είδους υποβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών·

6.   προτρέπει τα κράτη μέλη να προβληματιστούν σχετικά με τον ρόλο των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της διαχείρισης της γης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με την ασφάλεια σε περίπτωση πλημμυρών, τα οποία θα επικεντρώνονται στην πιο αποτελεσματική κατακράτηση νερού, και μέτρων γεωλογικής ασφάλειας με στόχο τη στάθμιση των κλίσεων του εδάφους και την πραγματοποίηση αναδάσωσης όπου αυτό είναι δυνατό· προτείνει να δρομολογηθεί δημόσια συζήτηση για τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό ρόλο τους· εκτιμά ότι αυτή η συζήτηση θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των δασών της Ευρώπης και ιδιαίτερα τον ειδικό χαρακτήρα των μεσογειακών δασών· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής με στόχο τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόληψη της ξηρασίας, η οποία αποτελεί τον βασικό παράγοντα επιδείνωσης των φυσικών καταστροφών· πιστεύει ότι πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα για τη διατήρηση των δασών και τη διαχείριση της υπαίθρου, ώστε να καθιερωθούν διάφορες χρήσεις (δασοκομία, βοσκή, αροτραίες καλλιέργειες, άρδευση κλπ.)· υποστηρίζει ότι η μονοκαλλιέργεια θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε σαφώς περιορισμένες περιοχές που ταιριάζουν απόλυτα στα σχετικά είδη και τις σχετικές οικονομικές δραστηριότητες, και ότι είναι απαραίτητο αυτά τα συστήματα να βασίζονται στην καλή γνώση, ενώ οι ιδιοκτήτες και οι παραγωγοί θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με αίσθημα ευθύνης·

7.   καλεί την Επιτροπή να θέσει σοβαρούς στόχους που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη εντός του κοινού νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, και ιδιαίτερα την έγκριση του νέου κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης και την οδηγία για την αξιολόγηση των πλημμυρών και, επιπλέον, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του προγράμματος "Έμφαση στα δάση", αυξάνοντας τη χρηματοδότηση και καθιστώντας τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή τους πιο ευέλικτους·

8.   ζητεί να παρασχεθεί στήριξη ώστε να δοθεί στις πληγείσες περιοχές η δυνατότητα αναδάσωσης, χωρίς να καταστραφεί το βιοκλίμα τους ή τα οικολογικά χαρακτηριστικά τους, και ελπίζει ότι η αποκατάσταση του αγροτικού και αστικού τοπίου θα αντιμετωπιστεί ως εξαιρετικά σημαντικό θέμα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά·

9.   τονίζει την ανάγκη να δοθεί επαρκής χρηματοδότηση για τη διατήρηση του δικτύου Natura 2000·

10.   πιστεύει ότι η ανοικοδόμηση/αποκατάσταση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 που έχουν καταστραφεί από πλημμύρες, ξηρασία ή πυρκαγιές θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κοινοτικούς πόρους, δεδομένου ότι αυτές οι περιοχές είναι σημαντικά τμήματα των πράσινων ζωνών της Ευρώπης που διασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση των ειδών· προτρέπει τα κράτη μέλη να συστήσουν εθνικά ταμεία για τα δάση για την πρόληψη των δασικών καταστροφών και την αναδάσωση·

11.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με την παροχή αρωγής σε περιπτώσεις καταστροφών και τα μέσα πολιτικής προστασίας θα περιλάβουν επίσης τα οικόσιτα και τα άγρια ζώα·

12.   καλεί την Επιτροπή να χαράξει στρατηγική για την ξηρασία στην οποία θα βασίζεται η ευρωπαϊκή πολιτική πρόληψης του κινδύνου και διαχείρισης του κινδύνου ξηρασίας·

13.   ζητεί η σοβαρή ξηρασία να περιληφθεί στους μηχανισμούς στήριξης του Ταμείου Αλληλεγγύης, εφόσον η ξηρασία είναι ένα ανώμαλο φυσικό φαινόμενο που αναπτύσσεται αργά και έχει μεταβλητή διάρκεια, με σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα των πληγεισών περιοχών· συνιστά το Ταμείο Αλληλεγγύης να διατηρήσει τη δυνατότητα υποστήριξης καταστάσεων τοπικών κρίσεων (περιφερειακού χαρακτήρα) και οι ζημίες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα να μπορούν να αποκαθίστανται·

14.   αναγγέλλει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της ξηρασίας, της ερήμωσης, των πλημμυρών και άλλων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών με στόχο τη συλλογή πληροφορικών και τη διασφάλιση αποτελεσματικής αντιμετώπισης·

15.   συνιστά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων στον τομέα της διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζεται με την ξηρασία, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση των επακόλουθων επιπτώσεων, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στις στρατηγικές για τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών·

16.   αναγνωρίζει την ανάγκη διερεύνησης και ανάπτυξης νέων μορφών πρόληψης, ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιών με τη χρήση δορυφόρων και άλλης τεχνολογίας αιχμής· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες πληροφόρησης (π.χ. το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) για τη διαχείριση των πυρκαγιών και των πλημμυρών· τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο της νέας τεχνολογίας ανίχνευσης στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών·

17.   συνιστά τη λήψη μέτρων για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, ειδικότερα τη συλλογή και ανακύκλωση των υπολειμμάτων βιομάζας στα δάση, την απαγόρευση της αλλαγής χρήσης της καμένης γης, και αυστηρότερες κυρώσεις για τις εγκληματικές ενέργειες κατά του περιβάλλοντος, ιδίως την πρόκληση δασικών πυρκαγιών· πιστεύει ότι η συλλογή υπολειμμάτων βιομάζας θα πρέπει να ρυθμίζεται ούτως ώστε να μην συμβάλλει στην επιτάχυνση της απερήμωσης με τη μείωση των οργανικών ουσιών και την υποβάθμιση του εδάφους, καθιστώντας έτσι το έδαφος πιο ευάλωτο στους κινδύνους της ξηρασίας και των χειμαρρωδών πλημμυρών·

18.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία για την πρόληψη και τη διαχείριση των πυρκαγιών, η οποία θα περιλαμβάνει την τακτική συλλογή στοιχείων, την προετοιμασία χαρτών και τον εντοπισμό των περιοχών που κινδυνεύουν, την προετοιμασία σχεδίων για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις πυρκαγιές, τον προσδιορισμό από τα κράτη μέλη των πόρων που χορηγούνται και των διαθέσιμων μέσων, τον συντονισμό των διαφόρων διοικήσεων, τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση πληρωμάτων, τη δημιουργία περιβαλλοντικής ευθύνης και την επιβολή κυρώσεων·

19.   ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη να καταρτίσουν χάρτες με τις περιοχές που κινδυνεύουν από πυρκαγιές και πλημμύρες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό και τη χωροταξία·

20.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 471.
(2) ΕΕ C 33 Ε της 9.2.2006, σ. 599.
(3) ΕΕ C 92 Ε της 20.4.2006, σ. 414.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2005)0334.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2005)0433.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2006)0019.
(7) ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2006)0068.
(9) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(10) ΕΕ L 297 της 15.11.2001, σ. 7.
(11) http://www.europarl.eu.int/intcoop/empa/committee_cult/wg_tsunami_res26mars_en.pdf
(12) http://ies.jrc.cec.eu.int

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου