Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2022(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0188/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0188/2006

Keskustelut :

PV 31/05/2006 - 19
CRE 31/05/2006 - 19

Äänestykset :

PV 01/06/2006 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0241

Hyväksytyt tekstit
PDF 223kWORD 75k
Torstai 1. kesäkuuta 2006 - Bryssel
Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista 2007
P6_TA(2006)0241A6-0188/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2007 (2006/2022(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2),

–   ottaa huomioon vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (pääluokka I) 15. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(3),

–   ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle parlamentin alustavasta ennakkoarviosta varainhoitovuodeksi 2007,

–   ottaa huomioon puhemiehistön 22. maaliskuuta 2006 työjärjestyksen 22 artiklan 6 kohdan ja 73 artiklan mukaisesti laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 73 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0188/2006),

A.   ottaa huomioon, että 2007 on uuden rahoituskehyksen (2007–2013) ensimmäinen vuosi,

B.   ottaa huomioon, että parlamentin puhemiehistö on ehdottanut, että vuoden 2007 olisi oltava menojen vakauttamisen vuosi ilman uusia suuria hankkeita,

C.   ottaa huomioon, että unionin laajentuminen on edelleen keskeinen poliittinen tavoite; ottaa huomioon, että tiedotuspolitiikka, jäsenten avustaminen ja kolmessa toimipaikassa sijaitsevien pysyvässä käytössä olevien kiinteistöjen hankkiminen ovat kolme vuoden 2007 muuta keskeistä painopistealaa,

D.   ottaa huomioon, että perusteellinen inventointi on toteutettava 1. syyskuuta 2006 mennessä,

E.   ottaa huomioon, että vuoden 2007 ennakkoarvio perustuu seuraaviin keskeisiin parametreihin: 41 työviikkoa, joihin sisältyy neljä vaalipiiriviikkoa, 12 sääntömääräistä istuntojaksoa ja kuusi ylimääräistä istuntojaksoa, 785 Euroopan parlamentin jäsentä, 2,1 prosentin palkkojen mukautus, 7 prosentin kiinteä perusvähennys muihin kuin laajentumisvirkoihin ja 10 prosentin perusvähennys laajentumisvirkoihin,

F.   ottaa huomioon, että joihinkin alustavassa ennakkoarviossa esitettyihin parametreihin, kuten joidenkin parlamentin kiinteistöjen mahdolliseen ostoon Strasbourgissa sekä iirin mahdolliseen käyttöön 21. työkielenä, liittyy epävarmuutta,

G.   ottaa huomioon, että moni talousarvioon vaikuttava asia on tällä hetkellä puhemiehistön käsiteltävänä ja että näitä vaikutuksia voidaan käsitellä vasta vuoden 2007 talousarvioesityksen ensimmäisessä käsittelyssä,

H.   ottaa huomioon, että monikielisyys ja parlamentin toimien maantieteellinen hajautuminen muodostavat noin 48 prosenttia parlamentin alustavasta ennakkoarviosta, mikä vastaa 673 000 000 euron määrää,

Vuoden 2007 talousarvion puitteet

1.   panee merkille, että vuoden 2007 alustavaksi ennakkoarvioksi on esitetty 1 377 700 000 euroa; ottaa huomioon, että tämä summa on määritelty vuoden 2006 talousarvion ja sen 4,2 prosentin korotuksen perusteella ja että jälkimmäinen summa koostuu 2 prosentin historiallisesta kasvusta ja 2,2 prosentin mukautuksesta käypiin hintoihin; suosittaa, että talousarvion lopullisesta tasosta päätetään ensimmäisessä käsittelyssä ja että se kuvastaisi parlamentin perusteltuja talousarviota koskevia tarpeita;

2.   korostaa, että talousarvion on kuvastettava todellisia talousarviota koskevia tarpeita ja sen olisi oltava talousarviota koskevan kurinalaisuuden ja kansalaisten varojen vastuullista käyttöä koskevan periaatteen mukainen; katsoo, että parlamentin olisi muutettava talousarviota toiminnallisempaan suuntaan; korostaa tarvetta tehdä kustannus–hyöty-analyysi parlamentin itse itselleen määräämän otsakkeen 5 enimmäismäärän säilyttämisen seuraamusten arvioimiseksi; on päättänyt, että säilytettäessä 20 prosentin enimmäismäärä näiden 20 prosentin olisi muodostettava talousarvion yläraja; ilmaisee siksi kantansa 20 prosentin rajasta vasta ensimmäisessä käsittelyssä;

3.   muistuttaa pääsihteeriä, että talousarvion vuotuisuusperiaatetta on toki noudatettava mutta samalla olisi moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamiseksi kiinnitettävä enemmän huomiota keskipitkän aikavälin kehitykseen, joka ilmentää talousarvioon liittyviä todellisia monivuotisia toiminnallisia tarpeita;

4.   panee merkille, että alustava ennakkoarvio sisältää 48 000 000 euroa laajentumiseen liittyviin menoihin, 50 000 000 euroa WIC- ja SDM-rakennusten ostamiseen Strasbourgissa, 25 000 000 euroa varauksena tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa varten, 7 500 000 euroa asiantuntemuksen hankintaan sekä 8 974 459 euroa ennakoimattomiin menoihin; korostaa alustavan ennakkoarvion analyysin osoittavan, että suurimmat kustannuskohteet säilyvät muuttumattomina aikaisemmilta vuosilta ja että niiden menot liittyvät erityisesti henkilöstöön, kiinteistöihin, tiedotukseen, jäseniin ja laajentumiseen;

5.   pyytää, että seuraavat moitteettomaan varainhoitoon liittyvät periaatteet otetaan huomioon inventoinnissa:

   a) vähän lisäarvoa sisältävien toimien tunnistaminen,
   b) tehokkuuden lisääminen työmenetelmiä järkeistämällä,
   c) toimintoperusteisen budjetoinnin lisääminen,
   d) kustannusten minimointi aloilla, joilla on tarpeettomia menoja kolmen eri toimipaikan takia,
   e) henkilöstön uudelleensijoittaminen,
   f) henkilöstökiertopolitiikan vaikutus valiokuntien ja valtuuskuntien toiminnan tehokkuuteen ja
   g) resurssien, erityisesti henkilöresurssien, tehokas käyttäminen;

6.   toistaa, että määrärahat olisi nimenomaisesti kohdennettava eri toimiin, jolloin vältetään määrärahojen peruminen varainhoitovuoden lopussa; korostaa, että aloille, joilla poliittiset päätökset edellyttävät suurempaa taloudellista sitoutumista, kuten WTO:n parlamentaarinen konferenssi, olisi myönnettävä riittävästi rahoitusta, jotta lisätalousarvioita ja siirtoja voitaisiin mahdollisuuksien mukaan välttää;

Vakautusprosessi
Laajentuminen

7.   toteaa, että olisi ryhdyttävä lisätoimiin vuoden 2004 laajentumisen loppuun saattamiseksi ja laajentumisprosessin sujuvuuden varmistamiseksi; pyytää pääsihteeriä ratkaisemaan kaikki kymmenen jäsenvaltion unioniin liittymiseen liittyvät avoimet kysymykset, erityisesti ne, jotka liittyvät viivästyksiin rekrytointiprosessissa;

8.   on päättänyt osoittaa laajentumiseen liittyviä menoja koskeviin budjettikohtiin yhteensä 48 000 000 euroa, jotka jakautuvat seuraavasti:

   1) 14 800 000 euroa poliittisten ryhmien 226 vakinaiseen virkaan ja 22 väliaikaiseen toimeen,
   2) 20 500 000 euroa bulgarialaisille ja romanialaisille jäsenille,
   3) 4 700 000 euroa freelance-tulkeille ja -kääntäjille,
   4) 2 200 000 euroa kalusteisiin ja tietotekniikkalaitteisiin,
   5) 1 000 000 euroa jäsenten kuljetus- ja pankkimaksuihin,
   6) 800 000 euroa kirjastoon, tiedotustoimistoihin ja audiovisuaalisiin laitteisiin,
   7) 4 000 000 euroa poliittisille ryhmille ja Euroopan tason puolueille;

9.   huomauttaa, että Bulgarian ja Romanian liittymisprosessiin osoitettava rahamäärä kasvaa vuoden 2006 talousarviosta noin 50 prosentilla eli 48 000 000 eurolla olettaen, että liittymisen ajankohta on 1. tammikuuta 2007; katsoo lisäksi, että Bulgarian ja Romanian liittymisen mahdollisen viivästymisen taloudellisten vaikutusten pitäisi heijastua Euroopan parlamentin talousarvioon ja näin ollen vastaavat 24 000 000 euroa olisi vähennettävä loppusummasta; pyytää pääsihteeriä käsittelemään Romanian ja Bulgarian liittymistä koskevan päätöksen budjettivaikutuksia oikaisukirjelmässään, joka esitetään puhemiehistölle vuoden 2006 syyskuun alussa;

Työllistäminen ja henkilöstötaulukko
Parlamentin pääsihteeristö

10.   vahvistaa, että laajentumiseen liittyviä virkoja ja eräitä muita erityisvirkoja lukuun ottamatta vuonna 2007 ei perusteta uusia virkoja;

11.   panee merkille, että pian käyttöön otettavan henkilöstöasioiden pääosaston henkilöstöhallinnon uuden "Streamline" -ohjelmiston olisi johdettava henkilöstön tuntuvaan vähentämiseen, ja katsoo, että nämä työntekijät pitäisi sitten siirtää uusiin tehtäviin;

12.   tunnustaa pääsihteerin pyrkimykset keventää organisaatiorakennetta ja järkeistää tehokkaasti henkilöstön kokonaisvahvuutta varmistaen samalla, että henkilöresurssien kustannukset vastaavat todellisia toiminnallisia tarpeita ja parlamentin taloudellista tilannetta;

13.   korostaa, että parlamentin henkilöstötaulukkoa on ehdottomasti vahvistettava ja on toteutettava tehokkaita henkilöstösiirtoja, ennen kuin esitetään pyyntöjä henkilöstön kokonaismäärän lisäämiseksi;

14.   huomauttaa, että viime vuosien aikana henkilöstön määrä on kasvanut merkittävästi sekä laajentumisvirkojen että muiden virkojen osalta; pitää kiinni kannastaan, että henkilöstön nykyinen kokonaismäärä riittää täyttämään parlamentin kaikki henkilöstötarpeet; on tyytyväinen pääsihteerin kantaan, jonka mukaan eläkkeelle jäävää henkilöstöä ei automaattisesti korvata uusilla työntekijöillä ja että eläkkeelle siirtymisen takia vapautuneet virat täytetään sijoittamalla työntekijöitä uudelleen;

15.   ilmaisee huolensa vuodeksi 2007 suunniteltujen henkilöstösiirtojen vähäisestä määrästä; kehottaa pääsihteeriä seulomaan inventoinnin aikana perusteellisemmin kaikki toimialat, jotta voidaan hyödyntää tehokkaasti henkilön uudelleensijoittamista sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaamisen sijasta; kehottaa pääsihteeriä esittämään 1. syyskuuta 2006 mennessä selvityksen siirtojen käytöstä kolmen viime vuoden aikana sekä arvioista vuodeksi 2007;

16.   vahvistaa, että 74 uuden viran (1 AD 15, 30 AD, 43 AST) perustamista koskeva pyyntö ei ole yhdenmukainen menojen vakauttamiseen pyrkivän politiikan kanssa, ja asettaa kyseisten virkojen määrärahat varaukseen; on valmis harkitsemaan pyyntöjä uudelleen tarkempien tietojen perusteella vuoden 2007 talousarvioesityksen ensimmäisessä käsittelyssä;

17.   panee merkille ehdotukset, jotka koskevat vakinaisten virkojen(4) ja väliaikaisten toimien(5) palkkaluokkien korotuksia, kuten puhemiehistön raportin liitteessä I (rev) todetaan; on valmis hyväksymään määrärahat näihin palkkaluokan korotuksiin, kunhan ne perustellaan tarkemmin ennen ensimmäistä käsittelyä;

18.   panee merkille, että uusi koulutuspolitiikka on otettu käyttöön; pyytää, että parlamentin jäsenten avustajien koulutus sisällytetään tähän uuteen koulutusohjelmaan; päättää mukauttaa budjettikohdan 1612 (Ammatillinen täydennyskoulutus) selvitysosaa vastaavasti; pyytää pääsihteeriä kehittämään yhteistyössä Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen kanssa henkilöstökierron ja henkilöstösiirtojen edistämiseksi erityisiä kursseja, muun muassa syvällisen johdantokurssin uusia tehtäviä valiokuntien tai valtuuskuntien sihteeristöissä vastaanottaville työntekijöille, jotta voidaan varmistaa, että he pystyvät toimimaan täysimääräisesti ja nopeasti, ennen kuin ryhtyvät vastaamaan mietinnöistä tai virkamatkoista;

19.   pyytää pääsihteeriä varmistamaan, että parlamentin yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevia periaatteita noudatetaan, ja tukee pääsihteerin kaikkia toimia vammaisten hyväksi, erityisesti erilaisten positiivisten toimien kehittämistä vammaisten ottamiseksi palvelukseen ja integroimiseksi;

20.   on päättänyt asettaa momentille 300 (Henkilöstön virkamatkakulut) osoitetut 1 132 065 euroa lukuun 10 0 (Alustavat määrärahat), kunnes saa lisätietoja, jotka selittävät momentin 300 menojen kasvun;

Poliittiset ryhmät

21.   panee merkille poliittisten ryhmien esittämän pyynnön perustaa kuhunkin ryhmään uusi LSA-virka; on valmis hyväksymään näiden LSA-virkojen määrärahat, kunhan ne perustellaan tarkemmin ennen ensimmäistä käsittelyä;

22.   huomauttaa, että poliittiset ryhmät ovat esittäneet aiempaa useampia palkkaluokan korotuksia; on valmis hyväksymään määrärahat näihin ylennyksiin, kunhan ne perustellaan tarkemmin ennen ensimmäistä käsittelyä;

Jäsenten avustaminen ja palvelut

23.   tunnustaa, että "pelin tehostaminen" -hanke on tuonut jäsenten saataville useita olennaisia ja asianmukaisia palveluja; edellyttää kuitenkin, että tällaiset palvelut vahvistetaan ja niitä parannetaan, jotta jäsenet ja heidän avustajansa saavat käytännöllisiä ja tehokkaita työkaluja velvollisuuksiensa tehokasta täyttämistä varten; pyytää pääsihteeriä arvioimaan tilanteen inventoinnissa ja ottamaan huomioon lähikuukausina suoritettavan laatututkimuksen tulokset;

24.   katsoo, että valiokuntien sihteeristöt voisivat käyttää tehokkaammin hyväkseen parlamentin erikoistunutta henkilöstöä, erityisesti kun valmistellaan tärkeitä parlamentin mietintöjä; katsoo, että tuki helpottaisi esittelijän työtä ja että sen avulla hyödynnettäisiin tehokkaammin parlamentin resursseja ja kehitettäisiin parlamentin osaamista ja siten varmistettaisiin, että yksi "pelin tehostaminen" -hankkeen tärkeimmistä tavoitteista saavutetaan;

25.   korostaa jäsenten tarvetta saada tarvittavaa asiantuntemusta lainsäädännölliseen päätöksentekoon liittyvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi;

26.   panee merkille momentin 320 (Asiantuntemuksen hankinta) määrärahojen merkittävän kasvun 5 644 200 eurosta 7 500 000 euroon; katsoo, että kyseinen palvelu ei tuo odotettuja tuloksia, koska tutkimukset valmistuvat usein liian myöhään; kehottaa pääsihteeriä esittämään arvion eri politiikoista vastaavien yksiköiden tekemien tutkimusten hyödystä 1. tammikuuta 2004 jälkeen; asettaa 2 000 000 euroa varaukseen kunnes arvioinnin tulokset ovat saatavilla;

27.   korostaa, että on erittäin tärkeää tarjota kaikille jäsenille tieteellisen täsmällinen tietoperusta kaikista aiheista, joihin he törmäävät hoitaessaan edustajantehtäväänsä, ja erityisesti parlamentin etujen edustamisesta suhteessa muihin EU:n toimielimiin; palauttaa lisäksi mieliin tässä yhteydessä, että tutkimusyksikön on tarjottava nämä tiedot hyvissä ajoin; korostaa, että tutkimusyksikön olisi tarjottava tiedot tiiviissä, mutta kattavassa muodossa, jotta jäsenet voivat ottaa selkeän kannan monimutkaisiin kysymyksiin; huomauttaa, että tällaista tietoa tarvitaan kiireellisesti muun muassa turvallisuuden ja puolustuksen kaltaisilla aloilla, joilla parlamentilla on käytettävissään hyvin vähän asiantuntemusta;

28.   pahoittelee, että monet jäsenet eivät tunne kaikkia parlamentin hallinnon tarjoamia palveluja; pyytää pääsihteeriä ryhtymään välittömästi toimeen asian korjaamiseksi käyttäjäystävällisillä tiedotuksen välineillä;

29.   kannustaa pääsihteeriä ottamaan huomioon jäsenten päivittäisistä peruspalveluista esiin nostamat eri kohdat, jotka liittyivät puhelimiin, tietokoneisiin, oikeudelliseen yksikköön, kuljetuspalveluihin, matkatoimistoon, ateriapalveluihin ja muihin palveluihin, ja varmistamaan, että kyseiset palvelut paranevat yleisesti;

30.   on huolestunut kuljetuspalvelujen kustannusten noususta, erityisesti samanaikaisesti sovellettavaa taksipalvelujen korvaamista jäsenille silmällä pitäen; ei ole näin ollen valmis hyväksymään 215 900 euron korotusta;

31.   ottaa huomioon, että vuoden 2006 loppuun mennessä parlamentin kirjastoon asennetaan erittäin uudenaikaiset laitteet, ja odottaa kirjaston toimivan täydellä teholla vuoteen 2007 mennessä;

32.   tukee jäsenten avustajien asemaa koskevien sääntöjen hyväksymistä; kehottaa neuvostoa tekemään päätöksen komission ehdotuksesta EY:n henkilöstösäännöistä ja Euroopan parlamentin jäsenten avustajien asemaa koskevista säännöistä (KOM(1998)0312) niin pian kuin mahdollista, jotta parlamentti voi ryhtyä tarvittaviin toimiin, niin että säännöt voivat tulla voimaan viimeistään vuonna 2009;

Tiedotuspolitiikka

33.   vahvistaa kantansa, että Euroopan parlamentilla on oltava vahva ja toimiva tiedotusstrategia, joka murtaa esteet parlamentin ja sen valitsijoiden väliltä;

34.   panee merkille, että 20 000 000 euroa otettiin varaukseen käytettäväksi vuonna 2006 kolmen keskeisen tiedotushankkeen (parlamentin WebTV, vierailukeskus ja audiovisuaaliset laitteet) käynnistämiseksi; katsoo, että tarvitaan enemmän tietoa tähän mennessä käytetystä todellisesta rahamäärästä sekä näiden hankkeiden vuoden 2006 lopulle suunniteluista menoista; edellyttää lisäksi, että kaikki tarvittavat selvitykset, myös se joka koskee WebTV-pilottihankkeen organisaatiota, kustannusrakennetta ja poliittista valvontaa, ovat saatavilla ennen vuoden 2007 talousarvioesityksen ensimmäistä käsittelyä; pyytää myös lisätietoja kyseisistä hankkeista, mukaan luettuina pääsihteerin selvityksessä puhemiehistölle luetellut tiedot; vahvistaa, että 25 000 000 euron määrärahat pysyvät luvussa 10 4 (Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus); pahoittelee, että tieto saadaan näin myöhään, ja on valmis harkitsemaan kyseisiä menoja uudelleen pyydettyjen lisätietojen perusteella vuoden 2007 talousarvioesityksen ensimmäisessä käsittelyssä;

35.   panee merkille Euroopan parlamentin kaikissa Euroopan maiden pääkaupungeissa sijaitsevien tiedotustoimistojen henkilöstötaulukon; katsoo, että näiden toimistojen toimintaa olisi arvioitava sen mukaan, tarjoavatko ne korkealaatuisinta tietoa kansalaisille sekä todellista vastinetta rahalle;

36.   korostaa, että vierailijaohjelma, jota varten osoitetaan 21 318 000 euroa, on erittäin tärkeä jäsenten ja heidän vaalipiiriensä asukkaiden suhteiden kannalta;

37.   korostaa pettymystään tarpeettomiin ja perusteettomiin viivästyksiin vierailijaohjelman yleisessä parantamisessa (alamomentti 3244 Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut); edellyttää, että ryhdytään välittömiin toimiin, jotta voidaan ratkaista kaikki jäljellä olevat kysymykset, erityisesti ne, joiden vuoksi kyseisen alamomentin määrärahoista 5 000 000 euroa on jäänyt käyttämättä vuoden 2006 talousarviossa; kehottaa sen vuoksi puhemiehistöä hyväksymään kvestorien ehdotuksen vierailijaryhmiä koskevien sääntöjen tarkistamisesta, jotta ryhmien rahoitus saadaan vastaamaan todellisia kustannuksia ja vierailijoiden määrää voidaan lisätä; kehottaa puhemiehistöä varmistamaan, että tarvittavat määrärahat otetaan ensimmäisessä käsittelyssä myös ennakkoarvioon vuodeksi 2007;

38.   on tyytyväinen Euroopan parlamentin verkkosivuston entistä käyttäjäystävällisempään ulkoasuun; katsoo kuitenkin, että pääsyä verkkosivuille ja sivujen selailua voidaan parantaa, erityisesti muiden kuin asiantuntijoiden osalta; pyytää, että parlamentin valiokuntien ja valtuuskuntien toiminta olisi helpommin seurattavissa; kehottaa laatimaan arviointikertomuksen uuden verkkosivun toiminnasta ja sen saavuttamasta hyväksynnästä 1. syyskuuta 2006 mennessä;

Kiinteistöt

39.   korostaa, että kiinteistöjen ostamista koskeva politiikka ja kyseisten rakennusten maksujen kiihdyttäminen on ollut edullista parlamentin kannalta;

40.   panee merkille, että useat Strasbourgissa sijaitsevien WIC- ja SDM -rakennusten ostamiseen liittyvät keskeiset seikat ovat yhä epäselviä eikä niitä ole perusteltu asianmukaisesti; edellyttää, että jos neuvotteluja jatketaan, sovitun loppupaketin olisi annettava parlamentin rahoille vastinetta; päättää, ettei se ota 50 000 000 euroa alamomenttiin 2003, ennen kuin neuvotteluissa on päästy lopputulokseen, vaan siirtää rahat kiinteistövaraukseen, joka luodaan otsakkeen 10 alle (luku 10 5 – Alustavat määrärahat kiinteistöjä varten); päättää näin ollen poistaa alamomentin 2009 (Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin); toteaa, että varaukseen otetut varat vapautetaan, kun myöhemmin määriteltävät ehdot täyttyvät; pyytää, että varausten vapauttamisen ehdoista sovitaan asianomaisen valiokunnan kanssa; edellyttää puhemiehistön antavan 1. syyskuuta 2006 mennessä asiasta konkreettisia ehdotuksia;

41.   kehottaa pääsihteeriä jatkamaan komission kanssa keskusteluja Eurooppa-taloja koskevien rahoitussopimusten tarkistamisesta tavoitteena saada aikaan entistä tehokkaampia ja tasapuolisempia rahoitusjärjestelyjä;

42.   pahoittelee, että vuoden 2006 talousarvioon luotuun tiedotustoimistoja koskevaan uuteen budjettikohtaan (momentti 325) ei ole vielä otettu määrärahoja; odottaa hallinnon käsittelevän tätä asiaa vuoden 2007 talousarvioesityksen ensimmäiseen käsittelyyn mennessä; kehottaa hallintoa noudattamaan avoimia menettelyjä hankkiessaan rakennuksia;

Tietotekniikan ja televiestinnän välineet

43.   panee merkille, että tietotekniikkapalveluihin liittyviin menoihin osoitetaan yhteensä 79 800 000 euron määrärahat, jotka jakautuvat seuraavasti:

   49 800 000 euroa parlamentin nykyisten tietotekniikka- ja televiestintäjärjestelmien ylläpitämistä ja käyttöä varten,
   22 400 000 euroa infrastruktuurin nykyaikaistamista ja uusien tietotekniikkajärjestelmien kehittämistä varten,
   7 600 000 euroa televiestintää varten;

44.   tukee videoneuvottelujen käytön lisäämistä ja päättää osoittaa 1 300 000 euroa tätä palvelua varten vuodeksi 2007; kehottaa pääsihteeriä toimittamaan tiedot videoneuvottelulaitteiden asentamisesta parlamentin 31 tiedotustoimistoon koituvasta lisäarvosta sekä tiedot oletetuista pääkäyttäjistä ja palvelun käytöstä koituvista hyödyistä;

45.   panee merkille kahden atk-keskuksen olemassaolon (Bryssel ja Luxemburg); korostaa, että keskusten olisi täydennettävä toisiaan mutta lisäksi ne olisi organisoitava siten, että hätätapauksessa keskuksilla on valmiudet taata parlamentin tärkeimpien ohjelmistojen toiminta;

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

46.   panee merkille, että alamomentille 2026 (Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta) on osoitettu 35 321 916 euroa, mikä merkitsee 9,9 prosentin kasvua vuoden 2006 talousarviosta, mikä johtuu enimmäkseen rakennusten määrän lisääntymisestä; katsoo, että parlamentin sijainti Brysselissä on monin tavoin kaupungille edullinen; pyytää siten pääsihteeriä ryhtymään toimiin, jotta Belgian valtio ja Brysselin alueen kunnalliset viranomaiset toimisivat aktiivisemmin jäsenten, henkilöstön ja muiden parlamentissa työskentelevien henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi ja parlamentin käytössä olevan ja sitä ympäröivän alueen valvomiseksi;

Monikielisyys

47.   pitää monikielisyyttä ehdottomana edellytyksenä Euroopan parlamentille ja sen jäsenille; tunnustaa kuitenkin tällaisen valtavan käännös- ja tulkkauspalvelun ylläpidon korkeat kustannukset; tunnustaa vaikeudet hallita palveluun liittyviä menoja; kehottaa pääsihteeriä varmistamaan, että kaikki sidosryhmät noudattavat monikielisyyttä koskevia sääntöjä erityisesti kokousten aikataulun suunnittelussa; pyytää puheenjohtajakokousta ottamaan huomioon vaikutukset talousarvoon, ennen kuin ne päättävät parlamentin valiokuntien ja valtuuskuntien vuosittaisesta työohjelmasta;

48.   pyytää puhemiehistöä toimimaan harkitusti päättäessään muiden kuin virallisten kielten ottamisesta työkieliksi, erityisesti kun se aiheuttaa Euroopan parlamentille lisäkustannuksia;

49.   panee merkille huomattavan kasvun alamomentin 1402 (Konferenssitulkit) määrärahoissa sekä kasvun momentin 142 (Ulkoiset palvelut) määrärahoissa; tunnustaa että osa kasvusta johtuu freelancetulkkien työllistämisestä, logistisesta ongelmasta, joka aiheutuu kaikkien kokousten pitämisestä suhteellisen lyhyenä aikana, kolmena päivänä samalla viikolla, sekä 4 700 000 euron määrärahasta freelancetulkeille ja -kääntäjille Bulgarian ja Romanian liittymisen takia; katsoo kuitenkin, ettei tämä täysin selitä kasvua, ja pyytää pääsihteeriä antamaan menoista yksityiskohtaisemman selvityksen; on päättänyt ottaa 2 000 000 euroa lukuun 10 0 (Alustavat määrärahat), kunnes saadaan yksityiskohtaisempia tietoja, jotka selittävät alamomentin 1402 (Konferenssitulkit) määrärahojen huomattavan kasvun;

Muut asiat

50.   korostaa tarvetta parantaa ulkoisten palveluntarjoajien palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta; vaatii nykyisten sopimusten ehtojen tarkistusta ja mahdollisten muutosten painottamista 1. syyskuuta 2006 pidettävässä inventoinnissa;

51.   kehottaa pääsihteeriä esittämään ajantasaistetun arviointikertomuksen ravintoloiden ja ruokaloiden toiminnasta parlamentin kolmessa toimipaikassa;

52.   pyytää pääsihteeriä panemaan terveys- ja ympäristösyistä tiukasti täytäntöön puhemiehistön päätöksen tupakoinnista parlamentin tiloissa;

53.   katsoo, että parlamentin, jonka johdonmukaisena politiikkana on terveyden edistäminen urheilun avulla, on syytä parantaa parlamentin urheilukeskuksen tarjonnan laatua ja määrää, koska keskusta ei ole kehitetty sen jälkeen, kun se perustettiin 1990-luvun alussa, vaikka mahdollisten käyttäjien lukumäärä on sen jälkeen kaksinkertaistunut;

o
o   o

54.   päättää tässä vaiheessa osoittaa 1 377 700 000 euroa parlamentin ennakkoarvioon vuodeksi 2007; pidättää kuitenkin itsellään oikeuden ilmaista lopullisen kantansa syksyllä pidettävässä vuoden 2007 talousarvioesityksen ensimmäisessä käsittelyssä;

55.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Belgian kuningaskunnalle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24).
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0090.
(4) 2 AST 2:sta AST 3:een, 168 AST 3:sta AST 4:ään, 15 AST 4:stä AST 5:een, 205 AST 5:stä AST 6:een, 225 AST 6:sta AST 7:ään, 30 AST 7:stä AST 8:aan, 25 AST 8:sta AST 9:ään, 10 AST 10:stä AST 11:een, 57 AD 5:stä AD 6:een, 19 AD 7:stä AD 8:aan, 25 AD 12:sta AD 13:een, 2 AD 13:sta AD 14:ään.
(5) 1 AD 10:stä AD 11:een, 1 AD 8:sta AD 9:ään, 2 AST 7:stä AST 8:aan, 1 AST 5:stä AST 6:een, 1 AD 8:sta AD 10:een, 1 AD 6:sta AD 10:een.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö