Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2164(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0148/2006

Indgivne tekster :

A6-0148/2006

Forhandlinger :

PV 01/06/2006 - 4
CRE 01/06/2006 - 4

Afstemninger :

PV 01/06/2006 - 7.17
CRE 01/06/2006 - 7.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0244

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 68k
Torsdag den 1. juni 2006 - Bruxelles
Romakvinders situation
P6_TA(2006)0244A6-0148/2006

Europa-Parlamentets beslutning om romakvinders situation i EU (2005/2164(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til, at EU og dets institutioner ved en række lejligheder har givet udtryk for bekymring eller endog forfærdelse over situationen for romaerne generelt og for romakvinderne i særdeleshed i dokumenter og aktioner som f.eks.:

   - beslutningen af 28. april 2005 om romaernes situation i Europa(1),
   - rapporten fra Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad om "Romani Women and Access to Public Health Care: Breaking the Barriers" (romakvinder og adgang til offentlig sundhedspleje: nedbrydning af barrierer),
   - Kommissionens vigtige og foruroligende rapport om romaernes situation i et udvidet EU, herunder den særlige vægt, der i denne rapport lægges på kønsaspekterne i forbindelse med romaernes situation i Europa(2),
   - aktiviteter støttet af Kommissionen, såsom Daphne-programmets undersøgelse af romakvindernes situation i spanske fængsler,

-   der henviser til den omstændighed, at en række af Europarådets organer ligeledes har udtrykt utilfredshed med situationen for romaer og romakvinder i Europa og har opfordret politiske beslutningstagere og lovgivere til at rette op på den uacceptable situation for romaerne, herunder romakvinderne, i Europa i bl.a. følgende dokumenter:

   - henstilling 1203 (1993) fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om sigøjnere i Europa, hvori det bl.a. understreges, hvor vigtigt det er, at romakvinderne uddannes,
   - generel henstilling nr. 3 (1998) om bekæmpelse af racisme og intolerance over for romaer og sintier fra Europarådets Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance, hvori der lægges vægt på den dobbelte diskrimination, som romakvinder udsættes for,
   - den rapport, som Alvaro Gil-Robles, Europarådets menneskerettighedskommissær, for nylig offentliggjorde om menneskerettighedssituationen for romaer, sinti og andre ikke-bofaste personer i Europa (2006),

-   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder (KOM(2005)0081),

-   der henviser til OSCE's handlingsplan for forbedring af situationen for romaer og sintier inden for OSCE's område(3), hvori der lægges vægt på princippet om, at der skal tages fuldt hensyn til romakvindernes interesser i alle spørgsmål, ligesom romakvindernes deltagelse i alle aspekter af livet og princippet om "roma til roma"-samarbejde sikres,

-   der henviser til Beijing-erklæringen om kvinders rettigheder, hvori det i artikel 32 bestemmes, at landene skal intensivere bestræbelserne på at sikre, at alle kvinder og piger, der støder på mange hindringer for, at de kan øge deres indflydelse og udfoldelsesmuligheder, kan nyde godt af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder(4),

-   der henviser til generel henstilling nr. XXVII om diskrimination af romaer fra De Forenede Nationers Komité om Bekæmpelse af Racediskrimination - 57. møde 2000,

-   der henviser til dokumentation vedrørende medlemsstaterne og ansøger- og kandidatlandene, indsamlet af Det Europæiske Center for Romaers Rettigheder (ERRC) i samarbejde med partnerorganisationer og sendt til FN's Komité om Bekæmpelse af Diskrimination af Kvinder (UN CEDAW); der henviser til henstillinger fremsat af UN CEDAW vedrørende romakvinders situation og behovet for at træffe hasteforanstaltninger for at løse de mange problemer, som romakvinder står over for i Europa,

-   der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(5),

-   der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(6),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0148/2006),

A.   der henviser til, at beskyttelsen af menneskerettigheder har særlig betydning i EU; der henviser til, at romakvinder i øjeblikket hører til de mest truede grupper og enkeltpersoner i medlemsstaterne og i ansøger- og kandidatlandene,

B.   der henviser til, at der er tegn på, at mange kvinder - inklusive romakvinder og -piger - som følge af patriarkalske traditioner ikke nyder fuld respekt for deres ret til at træffe frie valg i spørgsmål, der vedrører grundlæggende beslutninger i deres liv, og at de således begrænses i deres udøvelse af grundlæggende menneskerettigheder,

C.   der henviser til, at lovgiverne og de politiske beslutningstagere i EU har vedtaget en lang række love og udformet mange politikker for at fjerne den dobbelte ulempe, som race- og kønsdiskrimination og de kombinerede virkninger heraf udgør,

D.   der henviser til, at de europæiske politiske beslutningstagere og lovgivere endnu ikke har haft held til at sikre fuld og reel ligestilling for romakvinder og inddragelse af dem på lige vilkår og med fuld værdighed i de europæiske samfund,

E.   der henviser til, at romakvinder udsættes for ekstrem diskrimination, herunder mangesidet eller sammensat diskrimination, der skyldes de meget udbredte fordomme kendt som sigøjnerhad,

F.   der henviser til undersøgelser, som viser, at den forventede levetid for romakvinder i visse geografiske områder er 10 år kortere end for andre kvinder,

G.   der henviser til, at der foreligger omfattende dokumentation for, at romakvinder i særlig grad er udelukket fra sundhedspleje og ofte kun har adgang til sundhedspleje i yderste nødstilfælde og/eller ved fødsler,

H.   der henviser til, at romakvinder i de senere år har været ofre for ekstreme overtrædelser af menneskerettighederne i Europa og især for overgreb på deres fysiske integritet, herunder tvangssterilisation; der henviser til, at nogle medlemsstater har ydet erstatning for sådanne overgreb, mens andre endnu ikke har gjort det,

I.   der henviser til, at kløften mellem romakvinders og ikke-romakvinders uddannelsesniveau er uacceptabelt stor(7); der henviser til, at mange romapiger ikke fuldfører et undervisningsforløb på primærtrinnet(8),

J.   der henviser til, at raceadskillelse i skoler og fordomme blandt lærere og administratorer bidrager til romaforældrenes lave forventninger til især deres døtre,

K.   der henviser til, at arbejdsløsheden blandt voksne romakvinder mange steder er mange gange højere end i resten af den voksne kvindelige befolkning,

L.   der henviser til, at en betydelig del af romakvinderne i Europa i øjeblikket lever i boliger, der er sundhedsskadelige; der henviser til, at romakvinder mange steder lever med en konstant trussel om tvangsudsættelse,

M.   der henviser til, at romakvinder hyppigt er blandt ofrene for menneskehandel i Europa,

N.   der henviser til, at der for nylig blev anlagt sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod FN's midlertidige administrative mission i Kosovo (UNMIK) med påstand om ekstreme overgreb mod en række personer, herunder romakvinder og -piger(9),

1.   glæder sig over forslaget om at oprette et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, og opfordrer kraftigt instituttet til intensivt at rette opmærksomheden mod situationen for kvinder, der lider under betydelig diskrimination, herunder romakvinder,

2.   opfordrer indtrængende de offentlige myndigheder i EU til straks at undersøge påstande om ekstreme menneskerettighedsovertrædelser mod romakvinder, til hurtigt at straffe gerningsmændene og til at yde passende erstatning til ofrene og opfordrer indtrængende medlemsstaterne som sådan til at betragte foranstaltninger, der har til formål at yde bedre beskyttelse af kvinders reproduktive og seksuelle sundhed, forhindre og forbyde tvangssterilisation og fremme familieplanlægning, alternative ordninger til tidlige ægteskaber og seksualundervisning, som en af deres højeste prioriteter, til at træffe proaktive foranstaltninger for at fjerne raceadskilte fødegange, til at sikre, at der udvikles programmer for bistand til romaer, der er udsat for vold i hjemmet, og til at være særlig opmærksomme på handel med romakvinder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte regeringsinitiativer og initiativer truffet af det civile samfund, der har til formål at løse disse problemer, samtidig med at ofrenes grundlæggende menneskerettigheder sikres;

3.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tage gennemførelsen af alle politikker op til fornyet overvejelse for at sikre, at romakvinder bliver inddraget i forberedelsen, planlægningen og gennemførelsen af disse processer;

4.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage minimumsstandarder inden for rammerne af den åbne koordineringsmetode med henblik på at træffe en række foranstaltninger til at sikre, at kvinder og piger har lige adgang til ordentlig undervisning, herunder vedtagelse af positive love, der kræver fjernelse af raceadskillelsen i skolerne, og fastsættelse af specifikke planer for at bringe den separate, mindre kvalificerede undervisning af romabørn til ophør;

5.   insisterer på, at romabørn skal lære at læse og skrive, og at dette skal prioriteres højt af de skoler, som disse børn går i;

6.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre romaernes boligforhold ved i henhold til national lovgivning at indrømme dem ret til en passende bolig, til at afhjælpe den nuværende mangel på beskyttelse af individet mod tvangsudsættelse i den nationale lovgivning, til i samarbejde med repræsentanter for de berørte samfund at vedtage omfattende planer for finansiering af forbedringen af leve- og boligforhold i områder med en betragtelig romabefolkning og til at beordre de lokale myndigheder til straks at tilvejebringe drikkevand, elektricitet, renovation, offentlig transport og veje i tilstrækkeligt omfang;

7.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme socialt blandet boligbyggeri;

8.   opfordrer medlemsstaterne til at stille områder til rådighed for ikke-fastboende romaer, som vil sætte dem i stand til at opretholde en tilfredsstillende standard med hensyn til komfort og hygiejne;

9.   kræver tilstrækkelig genbosætning i sikrere boliger - især af flygtede romakvinder - i den stærkt blyforurenede Mitrovica-region i Kosovo; henleder opmærksomheden på den midlertidige og nyligt istandsatte lejr for den franske KFOR-styrke, Camp Osterode, som udgør en midlertidig løsning; opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for tilstrækkelige finansielle midler til genbosætning af flygtninge i de områder, hvor de oprindeligt havde hjemme; understreger behovet for at håndhæve menneskerettighederne og samtidig fortsætte stabiliserings- og associeringsprocessen;

10.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at alle romakvinder har adgang til primær akut og præventiv sundhedspleje, til at udvikle og gennemføre politikker med henblik på at sikre, at selv de mest udstødte samfund har fuld adgang til sundhedssystemet, og til at indføre uddannelse i tolerance for personalet inden for sundhedssystemet;

11.   opfordrer indtrængende regeringerne til at sikre, at lige behandling og lige muligheder er en integreret del af beskæftigelsesstrategien og den sociale integrationspolitik, og fokusere på den meget høje arbejdsløshed blandt romakvinder og navnlig til at fjerne de alvorlige hindringer, som direkte diskrimination i ansættelsesprocedurerne udgør;

12.   opfordrer indtrængende til, at begrebet "positive forpligtelser" vedtages, hvorved statslige og ikke-statslige enheder i henhold til loven får pligt til at sikre, at romakvinder er repræsenteret i et forhold, der svarer til deres andel af den lokale befolkning;

13.   opfordrer indtrængende regeringerne til at undersøge hindringerne for romakvindernes selvstændige beskæftigelse og til at indføre programmer, der skal muliggøre tilgængelig, hurtig og billig registrering af iværksættere og selvstændige blandt romakvinder og til at åbne muligheder for at opnå lån – herunder mikrolån – til finansiering af romakvinders virksomheder og opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte disse aktiviteter gennem relevante støtteordninger;

14.   anbefaler, at medlemsstaterne og Kommissionen fremmer sociale iværksættermodeller, der er specifikt rettet mod romakvinder;

15.   opfordrer Kommissionen og Parlamentet til, i forbindelse med de forskellige fonde, at behandle forøgelsen af individuelle romakvinders og romakvindeorganisationers kapacitet og forbedring af deres deltagelse i uddannelse, beskæftigelse, lederskab og politik som et horisontalt mål;

16.   opfordrer indtrængende Kommissionen til via dens mange støtteordninger at støtte aktiviteter rettet mod romakvinder i særdeleshed og til at tage reglerne for tildeling af støtte op til fornyet overvejelse for at sikre, at der tages hensyn til inddragelse af romakvinder, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forfølge en tilsvarende praksis i nationale, regionale og lokale institutioner;

17.   anbefaler, at Kommissionen tager retslige skridt over for og i sidste ende opkræver afskrækkende bøder af medlemsstater, der endnu ikke har gennemført direktiverne om ikke-diskrimination(10) i national lovgivning og/eller fuldt ud gennemført dem i praksis for så vidt angår romakvinder, og at den kontrollerer håndhævelsen af enhver afgørelse, som EF-Domstolen træffer i sager vedrørende utilstrækkelig overholdelse;

18.   opfordrer indtrængende EU's institutioner til at gøre romakvindernes situation i kandidatlandene til et hovedkriterium ved vurderingen af disse landes parathed til at blive optaget i EU, hvilket også indbefatter situationen for romakvinder i de kandidatlande, som ikke traditionelt eller umiddelbart forbindes med romaspørgsmål;

19.   anbefaler, at medlemsstaterne fuldt ud udnytter de politiske processer, såsom den åbne koordineringsmetode til at udvikle og gennemføre politikker, der sikrer fuld ligestilling for romakvinder i praksis;

20.   opfordrer indtrængende EU-institutionerne til at gå forrest, når det gælder om at tilskynde regeringerne til at indsamle og offentliggøre data, der er opdelt efter på køn og etnisk tilhørsforhold, om romakvinders og romamænds situation for at måle fremskridt inden for uddannelse, bolig, beskæftigelse, sundhedspleje og andre sektorer; mener, at EU indtrængende bør opfordre regeringerne til at øge bevidstheden i statsadministrationerne og i den brede befolkning om, at etniske data kan indsamles uden fare for den individuelle identifikation, og tilskynde regeringerne til at anvende alle eksisterende, sikre og innovative metoder;

21.   minder om, at den horisontale tilgang gør det muligt at yde støtte hvert år til tilrettelæggelsen af det årlige forum for romakvinder, der lever i EU;

22.   opfordrer indtrængende Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad til at iværksætte en række undersøgelser af mediernes rolle i forbindelse med sigøjnerhad, især med hensyn til at udbrede skadelige stereotyper af romakvinder;

23.   opfordrer indtrængende til tæt samarbejde med romakvinder om udarbejdelsen af ethvert program og ethvert projekt, der gennemføres af EU-institutionerne og/eller af medlemsstaterne, og som måtte berøre dem, og at der træffes positive foranstaltninger til gavn for dem;

24.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes, tiltrædelseslandenes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 45 E af 23.2.2006, s. 129.
(2) Rapport fra Kommissionens Genereldirektorat for Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Ligestilling, Kontor D3, 2004.
(3) PC.DEC/566, 2003.
(4) Fjerde verdenskvindekonference, Beijing-erklæring og -handlingsplan, 1995.
(5) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(6) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
(7) I Rumænien har 3 % af romakvinderne angiveligt fuldført undervisning på sekundærtrinnet i modsætning til 63 % for kvinder generelt (Open Society Institute, Research on Selected Roma Education Programs in Central and Eastern Europe, 2002).
(8) Rapport "Avoiding Dependency trap - the Roma in Central and Eastern Europe", UNDP, Bratislava 2002.
(9) Se Det Europæiske Center for Romaers Rettigheders pressemeddelelse "Victims of Kosovo Poisoning Bring Lawsuit at European Court of Human Rights", 20.2.2006, på adressen: www.errc.org.
(10) Herunder direktiver vedtaget på grundlag af artikel 13 i EF-traktaten, der blev ændret med Amsterdam-traktaten, samt tilknyttede direktiver, der definerer omfanget af forbuddet mod diskrimination af kvinder i henhold til EU-lovgivningen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik