Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2164(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0148/2006

Esitatud tekstid :

A6-0148/2006

Arutelud :

PV 01/06/2006 - 4
CRE 01/06/2006 - 4

Hääletused :

PV 01/06/2006 - 7.17
CRE 01/06/2006 - 7.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0244

Vastuvõetud tekstid
PDF 134kWORD 61k
Neljapäev, 1. juuni 2006 - Brüssel
Romi naiste olukord Euroopa Liidus
P6_TA(2006)0244A6-0148/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus (2005/2164(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse tõsiasja, et liit ja selle institutsioonid on korduvalt näiteks järgmistes dokumentides ja tegevustes väljendanud muret või isegi ärevust üldiselt romide ja eelkõige romi naiste olukorra üle:

   Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2005. aasta resolutsioon romide olukorra kohta Euroopa Liidus(1);
   Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse raport "Romi naised ja juurdepääs riiklikule tervishoiule: tõkete murdmine";
   komisjoni oluline ja murettekitav raport romide olukorra kohta laienenud Euroopa Liidus, muu hulgas pöörati raportis erilist tähelepanu Euroopa romide olukorra soolistele aspektidele(2);
   komisjoni poolt toetatavad tegevused, näiteks programmi Daphne uurimus romi naiste olukorra kohta Hispaania vanglates,

–   võttes arvesse tõsiasja, et mitmed Euroopa Nõukogu organid on samuti näiteks järgmistes dokumentides väljendanud rahulolematust romide ja romi naiste olukorra üle Euroopas ning tungivalt nõudnud, et poliitikakujundajad ja õigusloojad hüvitaksid romidele, sealhulgas romi naistele, nende lubamatu olukorra Euroopas:

   Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee soovitus 1203/1993 Euroopa mustlaste kohta, milles märgitakse muu hulgas ära romi naiste hariduse olulisus;
   Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa Komisjoni üldstrateegia soovitus nr 3 (1998) romide/mustlaste vastu suunatud rassismi ja sallimatuse vastase võitluse kohta, milles rõhutatakse romi naiste kahekordset diskrimineerimist;
   Euroopa Nõukogu inimõiguste erivoliniku hr Alvaro Gil-Roblesi hiljuti avaldatud raport "Romide, sintide ja rändrahvaste inimõiguste olukord Euroopas (2006)",

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (KOM(2005)0081);

–   võttes arvesse OSCE tegevuskava romide ja sintide olukorra parandamiseks OSCE piirkonnas(3), milles rõhutatakse põhimõtet arvestada täies ulatuses romi naiste huvisid kõigis küsimustes ja tagada romi naiste osalemine kõigis eluvaldkondades ning koostöö põhimõtet "romilt romile";

–   võttes arvesse Pekingi naiste õiguste deklaratsiooni artiklit 32, milles sätestatakse, et riigid peaksid'tugevdama jõupingutusi, et tagada võrdselt kõik inimõigused ja põhivabadused kõigile neile naistele ja tütarlastele, kes seisavad silmitsi mitmete tõketega mõjuvõimu ja edenemise ees"(4);

–   võttes arvesse ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee 57. istungjärgul võetud üldist üldist soovitust XXVII Romide diskrimineerimise kohta (2000);

–   võttes arvesse Euroopa romide õiguste keskuse poolt koos partnerorganisatsioonidega koostatud dokumentatsiooni, mis on ette nähtud ÜRO naiste diskrimineerimise likvideerimise komisjonile (UN CEDAW) ning puudutab liikmesriike, läbirääkijariike ja kandidaatriike, ja võttes arvesse UN CEDAW esitatud soovitusi seoses romi naiste olukorraga ja vajadusega võtta kiireloomulised meetmed, et lahendada mitmesugused Euroopa romi naiste ees seisvad probleemid;

–   võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust(5);

–   võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel(6);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A6-0148/2006);

A.   arvestades, et Euroopa Liidus on inimõiguste kaitsmine eriti tähtis, ja arvestades, et praegu kuuluvad romi naised kõige ohustatumate rühmade ja üksikisikute hulka liikmesriikides ning läbirääkijariikides ja kandidaatriikides;

B.   arvestades, et on märke sellest, et patriarhaalsete traditsioonide tõttu ei austata täielikult paljude naiste, sealhulgas romi naiste ja tüdrukute, valikuvabadust nende elu põhiotsuste osas ning seega on takistatud nende võimalus realiseerida oma põhilisi inimõigusi;

C.   arvestades, et ELi poliitikakujundajad ja õigusloojad on vastu võtnud laiaulatusliku õigusaktide kogu ja kavandanud mitmesuguseid poliitikasuundi eesmärgiga peatada rassilise ja soolise diskrimineerimise põhjustatav kahju ning nende segamõjud;

D.   arvestades, et Euroopa poliitikakujundajatel ja õigusloojatel ei ole veel õnnestunud tagada romi naiste täielikku ja tõhusat võrdsust ning nende võrdset, täieliku väärikusega kaasamist Euroopa ühiskondadesse;

E.   arvestades, et romi naised seisavad silmitsi äärmusliku diskrimineerimisega, sealhulgas mitmekordse või segadiskrimineerimisega, mida õhutavad väga laialt levinud mustlastevastased kinnisarusaamad;

F.   arvestades, et romi naiste keskmine eluiga on mõningates geograafilistes piirkondades uuringute kohaselt kümme aastat lühem kui teistel naistel;

G.   arvestades, et on küllaldaselt tõendusmaterjali, mis viitab sellele, et romi naised on eriti tõrjutud tervishoiusüsteemis ja sageli on neil juurdepääs tervishoiule üksnes äärmuslikes olukordades ja/või sünnitamise korral;

H.   arvestades, et romi naised on viimastel aastatel olnud Euroopas inimõiguste äärmuslike rikkumiste ning eelkõige nende füüsilise puutumatuse vastu suunatud rünnakute, sealhulgas sundsteriliseerimise ohvrid; arvestades, et kuigi mõned liikmesriigid on pakkunud selliste rikkumiste eest hüvitist, ei ole teised seda veel teinud;

I.   arvestades, et lõhe romide hulka mittekuuluvate ja romi naiste haridustasemes on lubamatult suur;(7) arvestades, et väga paljudel romi tütarlastel ei õnnestu saada algharidust(8);

J.   arvestades, et rassieraldus koolides ning õpetajate ja juhtkonna eelarvamuslikud suhtumised süvendavad romi lastevanemate madalaid ootusi eriti oma tütarde suhtes;

K.   arvestades, et töötuse määr täiskasvanud romi naiste hulgas on paljudes kohtades mitu korda kõrgem kui ülejäänud täiskasvanud naiste hulgas;

L.   arvestades, et oluline osa romi naistest kogu Euroopas elab praegu tingimustes, mis ohustavad nende tervist, ja arvestades, et paljudes kohtades elavad romi naised pidevas sundväljatõstmise hirmus;

M.   arvestades, et romi naised on Euroopas sageli inimkaubanduse ohvrite hulgas;

N.   arvestades, et hiljuti toodi Euroopa Inimõiguste Kohtu ette kohtuasi ÜRO Kosovo ajutise esinduse (UNMIK) vastu, süüdistades seda äärmuslike kahjude tekitamises mitmetele isikutele, sealhulgas romi naistele ja tütarlastele(9);

1.   tervitab ettepanekut luua Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ja nõuab tungivalt, et instituut keskenduks mitmekordse diskrimineerimise all kannatavate naiste, sealhulgas romi naiste, olukorrale;

2.   nõuab tungivalt, et ametivõimud kogu Euroopa Liidus uuriksid viivitamata väidetavaid äärmuslikke inimõiguste rikkumisi romi naiste suhtes, karistaksid kiiresti rikkujaid ja pakuksid asjakohast hüvitist ohvritele, samuti nõuab tungivalt, et liikmesriigid vaatleksid kõrgeima prioriteedina meetmeid naiste soojätkamis- ja seksuaaltervise paremaks kaitsmiseks, sundsteriliseerimise vältimiseks ja ebaseaduslikuks muutmiseks ning pereplaneerimise ja varajaste abielude alternatiivide ning seksuaalhariduse edendamiseks, võtaksid ennetusmeetmeid, et kaotada rassieraldusega sünnitusosakonnad, tagaksid romi koduvägivallaohvritele teenuste osutamiseks programmide väljatöötamise, teostaksid erilist järelevalvet romi naiste inimkaubanduse osas, ja nõuab tungivalt, et komisjon toetaks valitsus- ja kodanikuühiskonna algatusi, mille eesmärk on tegelda kõnealuste probleemidega, tagades samal ajal ohvrite põhilised inimõigused;

3.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid vaataksid üle kõikide poliitikasuundade rakendamise eesmärgiga tagada, et romi naised oleksid kaasatud kõnealuste protsesside ettevalmistamisse, kavandamisse ja rakendamisse;

4.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid avatud koordineerimismeetodi raamistiku raames kasutusele miinimumstandardid eesmärgiga võtta mitmesuguseid meetmeid, et tagada kõigile võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele, sealhulgas võttes vastu positiivseid seadusi, milles nõutakse rassieralduse kaotamist koolides ja sätestatakse romi laste eraldatud, ebastandardse hariduse lõpetamise plaanide üksikasjad;

5.   nõuab, et romi lapsed õpetataks lugema ja kirjutama ning et see peab olema prioriteet koolide jaoks, kus kõnealused lapsed haridust omandavad;

6.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid parandaksid romide elamistingimusi, tunnustades riiklikes õigusaktides õigust sobivale eluasemele, heastades üksikisikutele kaitse praeguse puudumise riiklike õigusaktidega sundväljatõstmise vastu, võttes asjaomaste kogukondade esindajatega konsulteerides vastu üldplaneeringuid, et rahastada elamis- ja majutustingimuste parandamist suure romi elanikkonnaga piirkondades, tehes kohalikele asutustele korralduse pakkuda kiiresti piisavalt joogivett, elektrienergiat, jäätmevedu, ühistransporti ja teid;

7.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid propageeriksid eri sotsiaalsete rühmade segamajutust;

8.   kutsub liikmesriike üles võimaldama rändavatele romidele peatuspaiku, kus oleksid rahuldavad mugavus- ja hügieenistandardid;

9.   nõuab eelkõige Kosovo tugeva pliireostusega Mitrovica piirkonna romi naispagulaste asjakohast üleviimist ohutumasse elupaika; juhib tähelepanu ajutisele ja hiljuti renoveeritud Prantsusmaa KFORi Osterode laagrile, mis on esialgseks lahenduseks; palub nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel tagada piisavad rahalised vahendid inimeste üleviimiseks päritolupaika; rõhutab vajadust kindlustada inimõigused, jätkates samas stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi;

10.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid romi naiste juurdepääsu esimese etapi, vältimatule ja ennetavale arstiabile, arendaksid ja rakendaksid poliitikat, et tagada ka kõige tõrjutumate kogukondade täielik juurdepääs tervishoiusüsteemile, ja viia sisse tervishoiutöötajate eelarvamustevastane koolitus;

11.   nõuab tungivalt, et valitsused tagaksid, et võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused oleksid tööhõive- ja sotsiaalse kaasatuse poliitika lahutamatu osa, tegeleksid romi naiste väga kõrge töötuse määra küsimusega ja eelkõige pööraksid tähelepanu tõsistele tõketele, mida otsene diskrimineerimine töölevõtmise protsessis loob;

12.   nõuab tungivalt, et võetaks kasutusele mõiste "positiivsed kohustused", mida seaduse järgi riigi- ja eraüksustelt nõutakse, et tagada romi naiste esindatus neis proportsionaalselt nende arvule kohaliku elanikkonna hulgas;

13.   nõuab tungivalt, et valitsused uuriksid romi naiste ettevõtlust takistavaid tõkkeid ja looksid programme, et tagada romi naistele kättesaadav, kiire ja odav registreerimine ettevõtjatena ja füüsilisest isikust ettevõtjatena, looks võimalused kättesaadava krediidi – sealhulgas mikrokrediidi – pakkumiseks, et rahastada romi naiste ettevõtteid, ja nõuab tungivalt komisjoni toetust neile tegevustele asjakohaste rahastamismehhanismide abil;

14.   soovitab liikmesriikidel ja komisjonil edendada sotsiaalse ettevõtluse mudeleid, mis on suunatud spetsiaalselt romi naistele;

15.   kutsub komisjoni ja Euroopa Parlamenti üles käsitlema mitmesuguste fondide kontekstis horisontaalse eemärgina romi naistest üksikisikute ja nende organisatsioonide suutlikkuse tõstmist ja mõjuvõimu suurendamist hariduses, tööhõives, juhtimises ja poliitilises osalemises;

16.   nõuab tungivalt, et komisjon toetaks paljude oma vastavate rahastamismehhanismide kaudu eelkõige romi naistele suunatud tegevusi ja vaataks läbi kogu rahastamise korra, et tagada erinormi kehtestamine romi naiste kaasamiseks, ja nõuab tungivalt, et liikmesriigid järgiksid selliseid tegevusi riiklike, piirkondlike ja kohalike institutsioonide tasandil;

17.   soovitab komisjonil algatada kohtumenetlused ja viimaks kehtestada hoiatustrahvid iga liikmesriigi vastu, kes ei ole romi naistega seotud diskrimineerimisvastaseid direktiive(10) riiklikku õigusesse veel üle võtnud ja/või neid täies ulatuses rakendanud, ning kontrollida õigusaktide ebapiisava järgimise juhtumite korral Euroopa Ühenduste Kohtus vastuvõetud otsuste täitmist;

18.   nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid käsitleksid Euroopa Liiduga ühinemiseks valmisoleku hindamisel võtmekriteeriumina romi naiste olukorda kandidaatriikides, sealhulgas romi naiste olukorda nendes kandidaatriikides, mida tavaliselt hõlpsasti romi küsimustega ei seostata;

19.   soovitab liikmesriikidel kasutada täies ulatuses ära poliitikamenetlusi, näiteks avatud kooskõlastamismeetodit, et arendada ja rakendada poliitikat, mis tagaks tegelikult romi naiste täieliku võrdsuse;

20.   nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid võtaksid juhtimise, et julgustada valitsusi koguma ja avaldama soo ja etnilise kuuluvuse alusel liigitatud andmeid romi meeste ja naiste olukorra kohta, et mõõta edasiminekut hariduses, elamumajanduses, tööhõives, tervishoius ja teistes sektorites; arvab, et EL peaks valitsustele tungivalt soovitama tõsta riigiasutustes ja elanikkonna hulgas teadlikkust tõsiasja kohta, et etnilist kuuluvust käsitlevaid andmeid on võimalik koguda ilma isiku samastumist ohtu seadmata, ja julgustama valitsusi kasutama kõiki olemasolevaid, ohutuid ja uuenduslikke meetodeid;

21.   tuletab meelde, et horisontaalne lähenemine võimaldab igal aastal edukalt toetada Euroopa Liidus elavate romi naiste iga-aastase foorumi korraldamist;

22.   nõuab tungivalt, et Euroopa Liidu Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus algataks seeria uurimusi meedia rolli kohta mustlasevastasuse soodustamisel, eelkõige romi naisi kahjustavate stereotüüpide propageerimisel;

23.   nõuab tungivalt, et kõik ELi institutsioonide ja/või liikmesriikide programmid ja projektid, mis võivad romi naisi mõjutada, kavandataks nendega tihedalt konsulteerides, ning et nende heaks võetaks positiivseid meetmeid;

24.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide, läbirääkijariikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 45 E, 23.2.2006, lk 129.
(2) Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraat, üksus D3, 2004.
(3) PC.DEC/566, 2003.
(4) ÜRO neljas ülemaailmne naiste konverents, Pekingi deklaratsioon ja tegevuskava, 1995.
(5) EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
(6) EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
(7) Rumeenias on keskkooli lõpetanud väidetavalt 3% romi naistest, võrreldes 63%-ga naiste osas üldiselt (Avatud Ühiskonna Instituut, uuring valikuliste romi haridusprogrammide kohta Kesk- ja Ida-Euroopas, 2002).
(8) Raport "Vältides sõltuvuse lõksu – romid Kesk- ja Ida-Euroopas", UNDP, Bratislava 2002.
(9) Vt Euroopa romide õiguste keskuse 20. veebruari 2006. aasta pressiteadet "Kosovo mürgituse ohvrid viivad küsimuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse", www.errc.org.
(10) Sealhulgas direktiivid, mis võeti vastu muudetud EÜ asutamislepingu artikli 13 alusel, mis kehtestati Amsterdami lepinguga, samuti nendega seotud direktiivid, milles täpsustatakse ELi õigusega kehtestatud naiste diskrimineerimise keelu ulatus ja mõõde.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika