Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2164(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0148/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0148/2006

Keskustelut :

PV 01/06/2006 - 4
CRE 01/06/2006 - 4

Äänestykset :

PV 01/06/2006 - 7.17
CRE 01/06/2006 - 7.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0244

Hyväksytyt tekstit
PDF 133kWORD 57k
Torstai 1. kesäkuuta 2006 - Bryssel
Romaninaisten tilanne Euroopan unionissa
P6_TA(2006)0244A6-0148/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa (2005/2164(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon, että unioni ja sen toimielimet ovat useaan otteeseen ilmaisseet huolestuneisuutensa romanien ja erityisesti romaninaisten tilanteesta esimerkiksi seuraavissa asiakirjoissa ja toimissa:

   romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa 28. huhtikuuta 2005 annettu päätöslauselma(1),
   Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen raportti "Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus: rajojen murtaminen",
   komission tärkeä ja hälyttävä kertomus romanien tilanteesta laajentuneessa Euroopan unionissa, johon sisältyy kertomuksessa erityishuomion saanut sukupuolinäkökohtia koskeva tilanne(2),
   komission tukemat toimet, kuten Daphne-ohjelman tutkimus romaninaisten tilanteesta Espanjan vankiloissa,

–   ottaa huomioon sen, että myös monet Euroopan neuvoston elimet ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä romanien ja romaninaisten tilanteeseen Euroopassa ja ovat kehottaneet poliitikkoja ja lainsäätäjiä korjaamaan romanien, myös romaninaisten, kestämättömän tilanteen Euroopassa esimerkiksi seuraavissa asiakirjoissa:

   Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suositus 1203 (1993) Euroopan mustalaisista, jossa mainitaan muun muassa romaninaisten koulutuksen tärkeys,
   Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission yleinen poliittinen suositus nro 3 (1998) romaneihin/mustalaisiin kohdistuvan rasismin ja muukalaisvastaisuuden torjunnasta, jossa korostetaan romaninaisiin kohdistuvaa kaksinkertaista syrjintää,
   äskettäin julkaistu Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Alvaro Gil-Roblesin raportti "Romanien, sintien ja kiertolaisten ihmisoikeustilanne Euroopassa" (2006),

–   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta (KOM(2005)0081),

–   ottaa huomioon romanien ja sintien tilanteen parantamista Etyjin alueella koskevan Etyjin toimintasuunnitelman(3), jossa korostetaan periaatetta ottaa romaninaisten edut täysin huomioon kaikissa asioissa ja varmistaa romaninaisten osallistuminen elämän kaikkiin osa-alueisiin sekä periaatetta "romanien välisestä" yhteistyöstä,

–   ottaa huomioon naisten oikeuksista annetun Pekingin julistuksen 32 artiklan, jossa todetaan, että valtioiden täytyy "tehostaa ponnisteluja kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaamiseksi kaikille naisille ja tytöille, joiden vaikutusvallan ja aseman edistämisen tiellä on monenlaisia […] esteitä"(4),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa toimivan rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean antaman yleissuosituksen XXVII romaneihin kohdistuvasta syrjinnästä (57. istunto, 2000),

–   ottaa huomioon Euroopan romanien oikeuksien keskuksen ja kumppanijärjestöjen laatimat asiakirjat, jotka on toimitettu YK:n alaisuudessa toimivalle naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle (CEDAW) ja jotka koskevat jäsenvaltioita, tulevia jäsenvaltioita ja ehdokasvaltioita, ja ottaa huomioon CEDAWin suositukset romaninaisten tilanteesta ja tarpeen ryhtyä pikaisesti toimiin romaninaisten Euroopassa kohtaamien moninaisten ongelmien ratkaisemiseksi,

–   ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY(5),

–   ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY(6),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A6-0148/2006).

A.   ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien suojeleminen on erityisen tärkeää Euroopan unionissa ja että romaninaiset ovat nykyisin yksi jäsenvaltioiden sekä tulevien jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden uhatuimmista ryhmistä ja yksilöistä,

B.   ottaa huomioon, että havaintojen mukaan patriarkaalisten traditioiden seurauksena useat naiset – mukaan lukien romaninaiset ja -tytöt – eivät pysty hyödyntämään täysin valinnanvapauttaan elämänsä tärkeimmissä kysymyksissä ja että heitä näin estetään käyttämästä perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia,

C.   ottaa huomioon, että EU:n poliitikot ja lainsäätäjät ovat hyväksyneet runsaasti säädöksiä ja laatineet monia politiikkoja rotuun ja sukupuoleen perustuvan kaksinkertaisen syrjinnän ja niiden yhteisvaikutusten torjumiseksi,

D.   ottaa huomioon, että Euroopan poliitikot ja lainsäätäjät eivät ole vielä onnistuneet varmistamaan romaninaisten täydellistä ja toimivaa tasa-arvoa eivätkä heidän tasa-arvoista osallisuuttaan Euroopan yhteiskuntiin heidän ihmisarvoaan kunnioittaen,

E.   ottaa huomioon, että romaninaiset kohtaavat huomattavaa syrjintää, mukaan luettuna moninkertainen syrjintä, jota ruokkivat erittäin laajalle levinneet mustalaisvastaisuutena tunnetut stereotypiat,

F.   ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan romaninaisten odotettavissa oleva elinikä on joillakin maantieteellisillä alueilla lyhyempi kuin muiden naisten,

G.   ottaa huomioon, että useat asiakirjat osoittavat, että erityisesti romaninaiset on jätetty terveydenhuollon ulkopuolelle, ja usein heidän ainoa mahdollisuutensa saada terveydenhuoltoa on äärimmäinen hätätilanne tai synnytys,

H.   ottaa huomioon, että romaninaisiin on viime vuosina kohdistunut Euroopassa törkeitä ihmisoikeusloukkauksia ja erityisesti heidän henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa kohdistuvia loukkauksia, mukaan luettuna pakkosterilisaatio; ottaa huomioon, että vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat tarjonneet korvauksia tällaisista loukkauksista, toiset eivät vielä ole niin tehneet,

I.   ottaa huomioon, että kuilu muiden kuin romaninaisten ja romaninaisten koulutustason välillä on kohtuuttoman suuri(7); ottaa huomioon, että monet romanitytöt eivät suorita oppivelvollisuuttaan loppuun saakka(8),

J.   ottaa huomioon, että koulujen rotuerottelu sekä opettajien ja hallintohenkilöstön ennakkoluuloiset asenteet ovat syynä romanivanhempien alhaisiin odotuksiin erityisesti heidän tytärtensä osalta,

K.   ottaa huomioon, että aikuisten romaninaisten työttömyysaste on monin paikoin moninkertainen muuhun naispuoliseen aikuisväestöön verrattuna,

L.   ottaa huomioon, että tällä hetkellä suuri osa romaninaisista elää kaikkialla Euroopassa asunnoissa, jotka ovat uhka heidän terveydelleen, ja ottaa huomioon, että romaninaisia uhkaa monin paikoin jatkuvasti häätö,

M.   ottaa huomioon, että romaninaiset ovat usein ihmiskaupan uhreja Euroopassa,

N.   ottaa huomioon, että YK:n väliaikaista Kosovon siviilioperaatiota (UNMIKia) vastaan on äskettäin nostettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa syyte vakavan vahingon aiheuttamisesta monille ihmisille, myös romaninaisille ja -tytöille(9),

1.   on tyytyväinen ehdotukseen perustaa EU:n tasa-arvoinstituutti ja vetoaa, että instituutti panostaisi voimakkaasti moninkertaisesta syrjinnästä kärsivien naisten, mukaan lukien romaninaiset, asemaan;

2.   kehottaa julkisia viranomaisia kaikkialla unionissa tutkimaan ripeästi väitteet romaninaisiin kohdistuneista törkeistä ihmisoikeusloukkauksista, rankaisemaan rikollisia nopeasti ja tarjoamaan uhreille asianmukaisia korvauksia, ja kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle toimet, joilla pyritään parantamaan naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden suojelua, estämään ja kriminalisoimaan pakkosteriloinnit sekä edistämään perhesuunnittelua, lapsiavioliitot korvaavia järjestelyjä ja sukupuolivalistusta, ryhtymään ennakoiviin toimiin rotuerotteluun perustuvien synnytysosastojen torjumiseksi, varmistamaan romanien perheväkivallan uhreille suunnattujen ohjelmien kehittämisen, suhtautumaan erityisen valppaasti romaninaisilla harjoitettavaan kauppaan, ja kehottaa komissiota kannattamaan hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan aloitteita kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi ja varmistamaan uhrien perusihmisoikeudet;

3.   kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan kaikkien politiikan alojen täytäntöönpanon sen varmistamiseksi, että romaninaiset otetaan mukaan näiden prosessien valmisteluun, suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;

4.   kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään avoimen koordinoinnin menetelmän puitteissa vähimmäisstandardit, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin laadukkaan koulutuksen takaamiseksi naisille ja tytöille yhtäläisin edellytyksin; tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa myönteiset lait, joissa vaaditaan rotuerottelun lopettamista kouluissa ja säädetään sellaisten suunnitelmien yksityiskohdista, joilla pyritään lopettamaan romanilasten erillinen, ala-arvoinen koulutus;

5.   korostaa, että romanilasten on ehdottomasti opittava lukemaan ja kirjoittamaan ja että tämän on oltava näiden lasten käymien koulujen ensisijainen tavoite;

6.   kehottaa jäsenvaltioita parantamaan romanien asuinoloja ja tunnustamaan kansallisessa lainsäädännössä oikeuden asianmukaiseen asumiseen, korjaamaan kansallisen lainsäädännön häätösuojaa koskevat puutteet, hyväksymään neuvotteluissa kyseisten yhteisöjen edustajien kanssa laajamittaisia rahoitussuunnitelmia elin- ja asuinolojen parantamiseksi kaupunginosissa, joissa elää merkittävä romaniväestö, sekä määräämään paikallisviranomaiset välittömästi huolehtimaan juomavedestä, sähköstä, jätehuollosta, julkisesta liikenteestä ja teistä;

7.   kehottaa jäsenvaltioita suosimaan yhteiskuntaryhmien sekoittumista asuntopolitiikassa;

8.   pyytää jäsenvaltioita järjestämään kiertäville romaneille vastaanottopisteitä, joissa he voivat asua riittävän mukavissa ja terveellisissä olosuhteissa;

9.   pyytää siirtämään erityisesti pakolaisena olevat romaninaiset asianmukaisesti turvallisempiin asuntoihin lyijyn pahasti saastuttamalla Mitrovican alueella Kosovossa; kiinnittää huomiota ranskalaisilta KFOR-joukoilta vapautuneen Camp Osteroden väliaikaisiin ja vastikään uudistettuihin tiloihin tilapäisenä ratkaisuna; pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita järjestämään riittävästi varoja pakolaisten palauttamiseksi kotiseudulleen; korostaa, että ihmisoikeuksia on valvottava samalla kun jatketaan vakaus- ja assosiaatioprosessia;

10.   kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki romaninaiset saavat perusterveydenhuoltoa, ensiapua ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, kehittämään ja panemaan täytäntöön politiikkaa sen varmistamiseksi, että myös kaikkein syrjäytyneimmät yhteisöt saavat terveydenhuoltopalveluja, sekä käynnistämään terveydenhoitohenkilökunnan syrjinnänvastaisen koulutuksen;

11.   kehottaa hallituksia varmistamaan yhtäläisen kohtelun ja mahdollisuudet työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevassa politiikassa ja selvittämään romaninaisten huomattavan korkeaa työttömyysastetta ja erityisesti tarttumaan suoran syrjinnän aiheuttamiin vakaviin esteisiin rekrytointimenettelyissä;

12.   kehottaa hyväksymään "positiivisten velvoitteiden" käsitteen, jossa valtion ja muiden kuin valtion organisaatioiden on lain mukaan varmistettava, että romaninaiset ovat edustettuina suhteessa heidän osuuteensa paikallisessa väestössä;

13.   kehottaa hallituksia tutkimaan romaninaisten itsenäisen ammatinharjoittamisen esteitä ja perustamaan ohjelmia yrittäjinä ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien romaninaisten helpon, nopean ja edullisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi, luomaan keinoja luottojen – myös mikroluottojen – tarjoamiseksi romaninaisten yritysten rahoittamiseksi, ja kehottaa komissiota tukemaan kyseisiä toimia asianmukaisilla rahoitusjärjestelmillä;

14.   suosittelee, että jäsenvaltiot ja komissio edistävät erityisesti romaninaisille kohdistettuja sosiaalisen yrittäjyyden malleja;

15.   kehottaa komissiota ja parlamenttia pitämään eri rahastoissa monialaisena tavoitteena romaninaisten ja heidän järjestöjensä valmiuksien kehittämistä ja aseman parantamista koulutuksen, työllisyyden, johtajuuden ja poliittisen osallistumisen alalla;

16.   kehottaa komissiota tukemaan kyseisten rahoitusjärjestelmiensä avulla toimia, jotka kohdistetaan erityisesti romaninaisiin, sekä tarkistamaan rahoituksen kohdentamista koskevia sääntöjä sen varmistamiseksi, että romaninaisia varten tehdään erityinen varaus, ja kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään samanlaisiin toimiin kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa instituutioissa;

17.   kehottaa komissiota käynnistämään oikeustoimet ja perimään varoittavia sakkoja sellaisilta jäsenvaltioilta, jotka eivät vielä ole saattaneet syrjinnän vastaisia direktiivejä(10) osaksi kansallista lainsäädäntöä tai panneet niitä käytännössä kokonaan täytäntöön romaninaisten osalta, ja varmistamaan, että yhteisöjen tuomioistuimen antamat tuomiot jäsenyysvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä pannaan täytäntöön;

18.   kehottaa EU:n toimielimiä pitämään romaninaisten tilannetta ehdokasvaltioissa, mukaan lukien romaninaisten tilanne niissä ehdokasvaltioissa, joita ei perinteisesti tai helposti yhdistetä romanikysymyksiin, keskeisenä perusteena arvioitaessa niiden valmiutta liittyä Euroopan unioniin;

19.   suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät täysin avoimen koordinointimenetelmän kaltaisia poliittisia prosesseja, jotta voidaan kehittää ja panna täytäntöön politiikkaa, jolla romaninaisten täydellinen tasa-arvo varmistetaan käytännössä;

20.   kehottaa unionin toimielimiä kannustamaan hallituksia keräämään ja julkaisemaan sukupuolen ja etnisen alkuperän mukaan eriteltyä tietoa romanimiesten ja -naisten tilanteesta koulutuksessa, asumisessa, työllisyydessä, terveydenhuollossa ja muilla aloilla saavutetun edistyksen mittaamiseksi; katsoo, että EU:n olisi kehotettava hallituksia tiedottamaan viranomaisille ja yleisölle siitä, että etnistä tietoa voidaan kerätä yksilöimättä henkilöitä, ja rohkaistava hallituksia käyttämään kaikkia olemassa olevia, turvallisia ja innovatiivisia menetelmiä;

21.   muistuttaa, että monialainen lähestymistapa mahdollistaa onnistuneesti Euroopan unionissa asuvien romaninaisten vuosittaisen foorumin järjestämisen tukemisen;

22.   kehottaa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskusta käynnistämään tutkimussarjan median roolista mustalaisvastaisuuden ja erityisesti romaninaisia vahingoittavien stereotyyppisten asenteiden edistämisessä;

23.   kehottaa pikaisesti tekemään tiivistä yhteistyötä romaninaisten kanssa, kun laaditaan heihin mahdollisesti vaikuttavia EU:n tai jäsenvaltioiden elinten ohjelmia ja hankkeita, sekä hyväksymään heille suunnattuja positiivisia toimia;

24.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden sekä liittymässä olevien valtioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 45 E, 23.2.2006, s. 129.
(2) Komission työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto, D3-yksikkö, 2004.
(3) PC.DEC/566, 2003.
(4) Neljäs naisten maailmankonferenssi, Pekingin julistus ja toimintasuunnitelma, 1995.
(5) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
(6) EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
(7) Romaniassa 3 prosenttia romaninaisista on tutkimusten mukaan suorittanut keskiasteen koulutuksen, kun naisilla yleensä osuus on 63 prosenttia (Open Society Institute, Research on Selected Roma Education Programs in Central and Eastern Europe, 2002).
(8) Raportti "Avoiding Dependency trap – the Roma in Central and Eastern Europe", UNDP, Bratislava 2002.
(9) Katso Euroopan romanien oikeuksien keskuksen lehdistötiedote, "Victims of Kosovo Poisoning Bring Lawsuit at European Court of Human Rights", 20. helmikuuta 2006, osoitteessa: www.errc.org.
(10) Mukaan luettuna direktiivit, jotka on hyväksytty Amsterdamin sopimuksella muutetun Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesti, sekä niihin liittyvät direktiivit, joissa määritellään naisten syrjintäkiellon laajuus ja ulottuvuus EU:n lainsäädännössä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö