Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2164(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0148/2006

Pateikti tekstai :

A6-0148/2006

Debatai :

PV 01/06/2006 - 4
CRE 01/06/2006 - 4

Balsavimas :

PV 01/06/2006 - 7.17
CRE 01/06/2006 - 7.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0244

Priimti tekstai
PDF 240kWORD 82k
Ketvirtadienis, 2006 m. birželio 1 d. - Briuselis
Romų tautybės moterų padėtis Europos Sąjungoje
P6_TA(2006)0244A6-0148/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl romų tautybės moterų padėties Europos Sąjungoje (2005/2164(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Sąjunga ir jos institucijos nerimą arba net baimę dėl romų apskritai ir ypač dėl romų tautybės moterų padėties išsakė daugeliu atvejų, ypač šiuose dokumentuose ir šiais veiksmais:

   - 2005 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl romų padėties Europos Sąjungoje(1),
   - Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėsenos centro pranešime "Romų tautybės moterys ir galimybės naudotis valstybine sveikatos priežiūra. Kliūčių panaikinimas",
   - svarbiame ir nerimą keliančiame Komisijos pranešime apie romų padėtį Europos Sąjungoje po plėtros, įskaitant tai, kad šiame pranešime nagrinėjant romų padėtį Europoje ypatingas dėmesys skiriamas lyčių aspektui(2),
   - Komisijos remiamais veiksmais, pavyzdžiui, romų tautybės moterų padėties Ispanijos kalėjimuose tyrimu pagal Daphne programą,

–   atsižvelgdamas į tai, kad įvairiuose dokumentuose keli Europos Tarybos organai taip pat išreiškė nepasitenkinimą romų padėtimi Europoje ir paragino politikos ir įstatymų kūrėjus taisyti nepriimtiną romų, įskaitant moteris, padėtį Europoje, pavyzdžiui:

   - Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rekomendacijoje 1203 (1993) dėl čigonų Europoje, kurioje, inter alia, pabrėžiama romų tautybės moterų švietimo svarba,
   - Europos Tarybos Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija bendrosios politikos rekomendacijoje Nr. 3 (1998) dėl kovos su rasizmu ir romų (čigonų) netolerancija, kurioje pabrėžiama dviguba diskriminacija, su kuria susiduria romų tautybės moterys,
   - neseniai Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro Alvaro Gil-Robles paskelbtame pranešime "Romų, sintų ir klajoklių žmogaus teisių padėtis" (2006),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlemento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą (KOM(2005)0081),

–   atsižvelgdamas į ESBO veiksmų planą, skirtą romų ir sintų padėčiai ESBO erdvėje gerinti(3), kuriame pabrėžiamas principas, kad reikia visais klausimais atsižvelgti į visus romų tautybės moterų interesus ir užtikrinti, kad jos galėtų visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse, ir romų bendradarbiavimo su romaisprincipas,

–   atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją dėl moterų teisių, kurios 32 straipsnyje numatyta, kad valstybės turi "dėti daugiau pastangų, siekdamos užtikrinti, kad visos moterys ir mergaitės, susiduriančios su daugybe kliūčių teisių gavimui ir pažangai, naudotųsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis"(4),

–   atsižvelgdamas į Bendrąją rekomendaciją XXVII dėl romų diskriminacijos, priimtą Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto penkiasdešimt septintojoje sesijoje (2000),

–   atsižvelgdamas į Europos romų teisių centro ir organizacijų-partnerių surinktus ir JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui pateiktus su valstybėmis narėmis, stojančiomis šalimis ir šalimis kandidatėmis susijusius dokumentus, į JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijas dėl romų tautybės moterų padėties ir į poreikį imtis skubių priemonių siekiant išspręsti įvairias problemas, su kuriomis susiduria romų tautybės moterys Europoje,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo rasės ar tautinės priklausomybės(5),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus(6),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6–0148/2006),

A.   kadangi Europos Sąjungoje žmogaus teisių apsauga yra ypatingos svarbos dalykas, ir kadangi šiuo metu romų tautybės moterys yra viena iš grupių ir asmenų, kuriems gresia didžiausias pavojus, valstybėse narėse bei stojančiosiose šalyse ir šalyse kandidatėse,

B.   kadangi yra požymių, kad dėl patriarchalinių tradicijų nevisiškai gerbiama daugelio moterų, įskaitant romų tautybės moteris ir mergaites, pasirinkimo laisvė sprendžiant klausimus, susijusius su svarbiausiais sprendimais jų gyvenime, taip trukdant joms naudotis savo pagrindinėmis žmogaus teisėmis,

C.   kadangi ES teisės aktų ir politikos kūrėjai priėmė daug teisės aktų ir politikos priemonių, skirtų dvigubiems rasinės ir lyčių diskriminacijos neigiamiems padariniams bei jų bendram poveikiui pašalinti,

D.   kadangi Europos politikos ir teisės aktų kūrėjams dar nepasisekė visiškai užtikrinti veiksmingos romų tautybės moterų lygybės ir vienodos šių moterų integracijos į Europos visuomenę gerbiant jų orumą,

E.   kadangi romų tautybės moterys susiduria su ypač didele diskriminacija, įskaitant įvairiapusę diskriminaciją, kurią kursto labai paplitusi neapykanta čigonams,

F.   kadangi apklausos rodo, kad romų tautybės moterų gyvenimo trukmė kai kuriose geografinėse teritorijose yra trumpesnė nei kitų moterų,

G.   kadangi esama užtektinai dokumentų, kuriuose nurodoma, kad romų tautybės moterys negali naudotis sveikatos priežiūra, ir sveikatos priežiūros paslaugos joms dažnai suteikiamos tik įvykus dideliam nelaimingam atsitikimui ir (arba) gimdant,

H.   kadangi romų tautybės moterys pastaraisiais metais tapo radikalių žmogaus teisių pažeidimų, ypač pasikėsinimų į jų fizinę neliečiamybę, įskaitant prievartinę sterilizaciją, aukomis Europoje; nors vienos valstybės numatė žalos dėl tokios prievartos atlyginimo priemones, kitos valstybės narės to dar nepadarė,

I.   kadangi romų tautybės moterų ir kitų moterų išsilavinimas labai skiriasi ir tai yra nepriimtina;(7) kadangi daugelis romų tautybės mergaičių nebaigia pradinės mokyklos(8),

J.   kadangi rasinė izoliacija mokyklose ir neobjektyvios mokytojų ir administratorių nuostatos prisideda prie romų tautybės tėvų nedidelių lūkesčių, ypač susijusių su dukromis,

K.   kadangi suaugusių romų tautybės moterų nedarbo lygis daugelyje vietovių yra kelis kartus didesnis negu kitų suaugusių moterų grupių,

L.   kadangi didelė romų tautybės moterų dalis visoje Europoje šiuo metu gyvena būstuose, kurie kelia grėsmę jų sveikatai, ir kadangi daugelyje vietų romų tautybės moterims nuolat gresia prievartinis iškeldinimas,

M.   kadangi romų tautybės moterys dažnai būna prekybos žmonėmis Europoje aukos,

N.   kadangi neseniai Europos žmogaus teisių teisme buvo iškelta byla Jungtinių Tautų laikinajai misijai Kosove (UNMIK) kaltinant padarius didžiulės žalos daugeliui žmonių, įskaitant romų tautybės moteris ir mergaites(9),

1.   palankiai vertima pasiūlymą įkurti ES lyčių lygybės institutą ir ragina institutą intensyviai sutelkti dėmesį į daugialypę diskriminaciją patiriančių moterų, įskaitant romų tautybės moteris, padėtį.

2.   ragina visos Europos Sąjungos valdžios institucijas tinkamai ištirti kaltinimus padarius didelių romų tautybės moterų žmogaus teisių pažeidimų, skubiai nubausti kaltininkus ir aukoms suteikti atitinkamą kompensaciją, ir todėl ragina valstybes laikyti vienu didžiausių prioritetų priemones, skirtas suteikti geresnę apsaugą moterų reprodukcinei ir seksualinei sveikatai, panaikinti ir pripažinti neteisėta priverstinę sterilizaciją ir propaguoti šeimos planavimą ir alternatyvias priemones ankstyvoms santuokoms bei lytinį švietimą, imtis aktyvių priemonių panaikinti rasiniu pagrindu atskirtas gimdymo palatas, užtikrinti, kad būtų rengiamos programos, pagal kurias būtų teikiamos paslaugos romų tautybės moterims, kurios tapo smurto šeimoje aukomis, itin greitai reaguoti į prekybos romų tautybės moterimis atvejus, ir ragina Komisiją remti vyriausybių ir pilietinės visuomenės iniciatyvas kovoti su minėtomis problemomis kartu apsaugant pagrindines aukų žmogaus teises;

3.   ragina valstybes nares apsvarstyti visų politikos krypčių įgyvendinimą siekiant užtikrinti, kad romų tautybės moterys dalyvautų rengiant, planuojant ir įgyvendinant šiuos procesus;

4.   ragina valstybes nares priimti mažiausius standartus pagal atviro koordinavimo metodą, siekiant imtis įvairių priemonių, skirtų užtikrinti, kad moterys ir mergaitės lygiomis sąlygomis galėtų gauti kokybišką išsilavinimą visiems, įskaitant: priimti pozityvius teisės aktus, pagal kuriuos privaloma panaikinti mokyklų segregaciją, ir parengti konkrečius planus, kaip panaikinti izoliuotą, standartų neatitinkantį romų tautybės vaikų mokymą;

5.   primygtinai reikalauja, kad romų tautybės vaikai būtų mokomi skaityti ir rašyti, ir kad tai būtų mokyklų, kuriose lavinami tokie vaikai, prioritetas;

6.   ragina valstybes nares gerinti romų gyvenimo sąlygas, pvz., vidaus teisėje pripažinti teisę turėti pakankamą būstą, ištaisyti valstybės teisėje esamus trūkumus, susijusius su asmenų apsauga juos priverstinai iškraustant iš būsto, pasikonsultavus su atitinkamų bendruomenių atstovais patvirtinti išsamius planus, skirtus finansuoti būsto ir gyvenimo sąlygų gerinimą srityse, kuriose yra didelės romų populiacijos, bei pavesti vietos valdžios institucijoms kuo skubiau tiekti užtektinai geriamo vandens, elektros energijos, išvežti šiukšles, teikti viešojo transporto paslaugas ir tiesti kelius;

7.   ragina valstybes nares skatinti socialiai mišrių gyvenamųjų vietų kūrimą;

8.   ragina valstybes nares migruojantiems romų tautybės asmenims suteikti vietas, kuriose jie galėtų turėti pakankamo lygio patogumus ir higienos sąlygas;

9.   reikalauja, kad labai švinu užterštame Kosovo Mitrivicos regione ypač romų tautybės moterys pabėgėlės, būtų tinkamai perkeltos į saugesnius būstus; atkreipia dėmesį į laikiną naujai suremontuotą prancūzų KFOR Osterodės stovyklą, kuri skirta laikinai išspręsti problemą; ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares suteikti pakankamai finansinių išteklių perkėlimui į kilmės vietovę; pabrėžia poreikį užtikrinti žmogaus teises ir tęsti Stabilizavimo ir asociacijos procesą;

10.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad visoms romų tautybės moterims būtų suteikiama pirminė, skubioji ir prevencinė sveikatos priežiūra, kurti ir įgyvendinti politiką, padėsiančią užtikrinti, kad net atokiausios bendruomenės galėtų naudotis visomis sveikatos priežiūros sistemos paslaugomis, ir padėti rengti mokymus nediskriminavimo klausimais sveikatos priežiūros darbuotojams;

11.   ragina vyriausybes užtikrinti, kad vienodas požiūris ir vienodos galimybės taptų sudedamąja užimtumo ir socialinės įtraukties politikos dalimi, spręsti labai aukšto bedarbystės lygio tarp romų tautybės moterų problemą ir ypač pašalinti rimtas kliūtis dėl tiesioginės diskriminacijos įdarbinimo metu;

12.   ragina patvirtinti "teigiamų pareigų" koncepciją, pagal kurią būtų teisiškai reikalaujama, kad valstybės ir nevalstybiniai subjektai užtikrintų, jog romų tautybės moterims būtų atstovaujama proporcingai jų skaičiui tarp vietos gyventojų;

13.   ragina vyriausybes ištirti kliūtis, trukdančias romų tautybės moterims imtis savarankiško verslo, ir rengti programas, kuriomis būtų sudaromos sąlygos verslininkėms ir savarankiškai dirbančioms romų tautybės moterims prieinamai, greitai ir nebrangiai registruotis, nustatyti kreditavimo, įskaitant nedidelius kreditus, būdus romų tautybės moterų verslui finansuoti, ir ragina Komisiją remti minėtus veiksmus pasitelkiant atitinkamas finansavimo priemones;

14.   rekomenduoja valstybėms narėms ir Komisijai skatinti socialinius verslininkystės modelius, konkrečiai skirtus romų tautybės moterims;

15.   ragina Komisiją ir Parlamentą įvairiuose fonduose horizontaliu tikslu laikyti romų tautybės moterų ir jų organizacijų pajėgumų plėtojimą ir padėties švietimo, užimtumo, vadovavimo ir politikos srityse gerinimą;

16.   ragina Komisiją, pasitelkus savo daugelį finansinių priemonių, remti ypač į romų tautybės moteris orientuotą veiklą, peržiūrėti finansavimo skyrimo taisykles, užtikrinti, kad būtų specialiai numatyta romų tautybės moterų integracija, ir ragina valstybes nares imtis tokios pat praktikos nacionaliniu, regionų ir vietos institucijų lygiais;

17.   rekomenduoja, kad Komisija imtųsi teisinių veiksmų ir skirtų atgrasančias baudas toms valstybėms narėms, kurios dar neperkėlė į savo teisę nediskriminavimo direktyvų(10) ir (arba) visiškai praktiškai neįgyvendino su romų tautybės moterimis susijusių nuostatų, ir kad ji stebėtų kaip vykdomi Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimai dėl nepakankamo pareigų įgyvendinimo;

18.   ragina ES institucijas vertinant pasirengimą stoti į Europos Sąjungą svarbiu kriterijumi laikyti romų tautybės moterų padėtį šalyse kandidatėse, įskaitant romų tautybės moterų padėtį tose šalyse kandidatėse, kurios tradiciškai ar paprastai nesiejamos su romų problemomis;

19.   rekomenduoja valstybėms narėms pasinaudoti visais politikos procesais, pavyzdžiui, atviro koordinavimo metodu, siekiant plėtoti ir įgyvendinti politikos kryptis, kuriomis praktiškai užtikrinamos lygios romų tautybės moterų galimybės;

20.   ragina Europos Sąjungos institucijas imtis iniciatyvos ir skatinti vyriausybes kaupti ir skelbti pagal lytį ir tautybę suskirstytus duomenis apie romų tautybės vyrų ir moterų padėtį, siekiant nustatyti pažangą švietimo, būsto suteikimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir kitose srityse; mano, kad ES turėtų raginti vyriausybes labiau informuoti valstybės administraciją ir visuomenę apie tai, kad etniniai duomenys gali būti kaupiami nekeliant grėsmės asmens tapatybei, ir turėtų skatinti vyriausybes naudoti visus esamus, saugius ir naujoviškus metodus;

21.   primena, kad pasitelkus horizontalųjį požiūrį kasmet sėkmingai galima suteikti paramą surengti kasmetinį forumą romų tautybės moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje;

22.   ragina Europos Sąjungos rasizmo ir ksenofobijos stebėsenos centrą inicijuoti tyrimus apie žiniasklaidos vaidmenį skatinant priešišką nusistatymą prieš čigonus ir ypač apie žalingų romų tautybės moterų stereotipų propagavimą;

23.   primygtinai ragina išsamiai tartis su romų tautybės moterimis kuriant bet kokias jas paveikti galinčias programas ar projektus, kurių imasi ES institucijos ir (arba) valstybės narės, ir imtis teigiamų veiksmų jų naudai;

24.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių bei stojančiųjų šalių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 45 E, 2006 2 23, p.129.
(2) Komisijos Užimtumo ir socialinių reikalų generalinis direktoratas, D3 skyrius, 2004.
(3) PC.DEC/566, 2003.
(4) Ketvirtoji pasaulinė konferencija moterų klausimais. Pekino deklaracija ir veiksmų platforma, 1995.
(5) OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
(6) OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
(7) Turimais duomenimis, Rumunijoje 3 proc. romų tautybės moterų baigė vidurinę mokyklą, palyginti su 63 proc. vidurinį išsilavinimą turinčių moterų apskritai (Atviros visuomenės institutas, Atrinktų romų švietimo programų Centrinėje ir Rytų Europoje tyrimas, 2002).
(8) UNDP pranešimas "Stengiantis išvengti priklausomybės spąstų: romai Centrinėje ir Rytų Europoje" Bratislava, 2002.
(9) Žr. Europos romų teisių centro pranešimą spaudai "Nuodijimo Kosove aukos iškėlė bylą Europos žmogaus teisių teisme", 2006 m. vasario 20 d., www.errc.org.
(10) Įskaitant direktyvas, priimtas laikantis po Amsterdamo sutarties iš dalies pakeisto EB sutarties 13 straipsnio, ir kitas susijusias direktyvas, kuriomis nustatomi ES teisėje numatyto moterų diskriminacijos draudimo mastas ir aspektai.

Teisinė informacija - Privatumo politika