Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0295/2006

Forhandlinger :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Afstemninger :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 23kWORD 44k
Tirsdag den 13. juni 2006 - Strasbourg
Situationen for fangerne i Guantánamo
P6_TA(2006)0254RC-B6-0296/2006

Europa-Parlamentets beslutning om fangernes situation i Guantánamo

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til beslutning af 25. april 2005 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om lovligheden af USA's fængslinger i Guantánamo,

—  der henviser til rapport fra FN's Menneskerettighedskommission af 15. februar 2006 om Guantánamo, hvori det krævedes, at fangelejren i Guantánamo skulle lukkes øjeblikkeligt, og at de resterende fanger skulle stilles for en domstol eller løslades,

—  der henviser til konklusionerne og anbefalingerne af 19. maj 2006 fra FN's Komité mod Tortur vedrørende USA,

—  der henviser til, at USA's forsvarsministerium den 15. maj 2006 offentliggjorde en liste over 759 tidligere og nuværende fanger i Guantánamo, uden angivelse af hvorvidt listen omfatter samtlige fanger,

—  ?der henviser til de seneste tal fra den amerikanske regering, for så vidt angår antallet af fanger i Guantánamo, hvorefter ca. 275 fanger er blevet løsladt, mens 465 stadig er fængslet, idet 133 af disse dog forventes løsladt,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger om Guantánamo-fangernes ret til en retfærdig rettergang og navnlig sin beslutning af 7. februar 2002 om Guantánamo-fangernes situation(1) og sin henstilling til Rådet af 10. marts 2004 om Guantánamo-fangernes ret til en retfærdig rettergang(2), og sin beslutning af 16. februar 2006 om Guantánamo(3),

—  der henviser til sin beslutning af 18. maj 2006 om menneskerettighedssituationen i verden i 2005(4),

—  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (UNCAT), som blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 10. december 1984,

—  der henviser til EU's retningslinjer for bekæmpelse af tortur og dødsstraf og til EU-retningslinjerne for dialogen med tredjelande om menneskerettighederne, der blev vedtaget i 2001,

—  der henviser til EU-udenrigsministrenes uformelle møde i Wien den 27.-28. maj 2006,

—  der henviser til, at bl.a. den tyske forbundskansler, den britiske premierminister og FN's generalsekretær har opfordret til at lukke fangelejren i Guantánamo,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at det er fastsat i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, at ingen må underkastes vilkårlig arrest eller frihedsberøvelse, og at ingen må berøves sin frihed undtagen af sådanne grunde, og i overensstemmelse med sådanne fremgangsmåder, som er fastsat ved lov, og der indtrængende opfordrer alle parter til at respektere konventionens bestemmelser,

B.   der henviser til, at forlydender om overgreb mod de fanger, som USA tilbageholder, selvmordsforsøg blandt fanger og et fangeoprør i Guantánamo, vækker stor bekymring, og bemærker, at USA kun har taget begrænsede skridt til at gennemføre en efterforskning og straffe det implicerede personale, i det omfang der foreligger beviser,

C.   der henviser til, at tre fanger begik selvmord den 10. juni 2006, hvilket har givet anledning til yderligere international bekymring for de forhold, fangerne lever under,

D.   der glæder sig over, at nogle fanger har fået ret til adgang til private samtaler med uafhængige sagførere;

1.   gentager sin opfordring til de amerikanske myndigheder til at lukke fangelejren i Guantánamo og understreger, at alle fanger bør behandles i overensstemmelse med den internationale humanitære folkeret og at de, såfremt de anklages, har ret til omgående at få deres sag prøvet ved en kompetent, uafhængig og upartisk domstol eller et internationalt tribunal;

2.   fordømmer alle former for tortur og mishandling og gentager behovet for at overholde folkeretten;

3.   opfordrer de amerikanske myndigheder til at gennemføre UNCAT-henstillingerne og sikre, at såkaldte "særlige forhørsteknikker", herunder metoder, der indebærer seksuel ydmygelse, fingeret drukning ("water boarding"), fiksering ved hjælp af lænker ("short shackling") og skabelse af angsttilstande ved hjælp af hunde, hvilket kan sidestilles med tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, ikke anvendes;

4.   opfordrer den amerikanske regering til at give de respektive FN-organer og internationale menneskerettighedsorganisationer uhindret adgang til Guantánamo-fangerne, og bemærker, at Røde Kors er den eneste internationale organisation, der officielt har adgang til fangerne;

5.   bemærker, at det amerikanske militær har gjort en stor indsats for at sikre, at fangerne har bedre vilkår end før, navnlig hvad angår medicinsk pleje, forplejning, religiøse rettigheder og rekreation;

6.   er af den opfattelse, at en forbedring af fængselsvilkårene ikke løser det egentlige problem, der giver anledning til reel bekymring, dvs. krænkelsen af retsstatsprincippet, folkeretten og menneskerettighedsnormerne;

7.   beklager, at USA's forsvarsministerium øjensynligt har planer om at slette en linje i regulativet om behandling af fanger, der forbyder nedværdigende behandling, og slette den udtrykkelige henvisning til Genève-konventionerne og UNCAT i den amerikanske militærhåndbog om forhør;

8.   bemærker, at USA definerer kampen mod terror som "krig", men alligevel ikke anerkender fangernes rettigheder i henhold til Genève-konventionerne; mener, at folkeretten skal overholdes, selv om kampen mod terror er af en speciel karakter;

9.   bemærker, at opførelsen af det nye lejrafsnit 6, der skal åbnes i august 2006, og som kommer til at indeholde det mest moderne udstyr, men ingen vinduer, ikke tyder på, at lukningen af lejren er nært forestående;

10.   opfordrer de amerikanske myndigheder til at sikre, at samtlige anklager om tortur og dårlig behandling, der involverer amerikansk personale, gøres til genstand for en hurtig, grundig og troværdig undersøgelse og retssag;

11.   opfordrer den amerikanske regering til at afklare, hvorvidt der har været eller fortsat er mindreårige, der er fængslet i Guantánamo i modstrid med FN's konvention om børns rettigheder;

12.   opfordrer de amerikanske myndigheder til at sikre, at løsladte fanger ikke hjemsendes til stater, hvor de kan risikere at blive udsat for tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling;

13.   understreger, at nutidens terrorisme og især den globale terrorisme, der er rettet mod stater og deres indbyggere, er en trussel mod de grundlæggende og fundamentale menneskerettigheder, som vore samfund nyder godt af; bekræfter sin overbevisning om, at kampen mod terrorisme, som både EU og USA prioriterer, ikke kan føres på bekostning af de anerkendte, grundlæggende, fælles værdier såsom respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

14.   er af den opfattelse, at en tilsidesættelse af folkeretten i forbindelse med den erklærede "krig mod terror" i allerhøjeste grad svækker troværdigheden og styrken i kampen mod terror;

15.   opfordrer EU til at finde en fælles holdning med henblik på topmødet mellem EU og USA og tage initiativ til en fælles aktion med en opfordring til den amerikanske regering om at lukke fangelejren i Guantánamo og handle i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt angår behandlingen af fanger;

16.   foreslår under henvisning til anbefalingen fra en delegation af medlemmer af Europa-Parlamentet, der for nylig aflagde besøg i Guantánamo, at der sendes en ad hoc-delegation til Guantánamo, når Europa-Parlamentet finder det nødvendigt og passende;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for FUSP, medlemsstaternes parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren og formanden for Europarådets Parlamentariske Forsamling og De Forenede Staters præsident og Kongres.

(1) EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 353.
(2) EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 640.
(3) P6_TA(2006)0070.
(4) P6_TA(2006)0220.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik