Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0295/2006

Arutelud :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Hääletused :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 45k
Teisipäev, 13. juuni 2006 - Strasbourg
Kinnipeetavate olukord Guantánamos
P6_TA(2006)0254RC-B6-0296/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon kinnipeetavate olukorra kohta Guantánamos

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 25. aprilli 2005. aasta resolutsiooni Ameerika Ühendriikide poolt ebaseaduslike kinnipidamiste kohta Guantánamo Bays;

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste komisjoni (UNCHR)15. veebruari 2006. aasta aruannet Guantánamo kohta, milles nõutakse Guantánamo kinnipidamiskeskuse viivitamatut sulgemist ning kinnipeetavate üle kas kohtumõistmist või nende vabastamist;

–   võttes arvesse 19. mail 2006. aastal avaldatud ÜRO piinamisvastase komisjoni Ameerika Ühendriike puudutavaid järeldusi ja soovitusi;

–   võttes arvesse USA Kaitseministeeriumi 15. mail 2006. aastal avaldatud nimekirja 759st endisest ja praegusest Guantánamo Bay vangist, kusjuures pole viidatud sellele, kas nimekirja on kantud kõik kinnipeetavad;

–   võttes arvesse USA valitsuse viimaseid andmeid Guantánamos kinnipeetavate arvu kohta, mille kohaselt umbes 275 kinnipeetavat on vabastatud ja 133 kohta ülejäänud 465st on tehtud märge, et nad vabastatakse;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Guantánamo kinnipeetavate õiguse kohta õiglasele kohtupidamisele ja eriti oma 7.veebruari 2002. aasta resolutsiooni Guantánamo Bay kinnipeetavate kohta(1), oma 10. märtsi 2004. aasta soovitust nõukogule Guantánamo kinnipeetavate õiguse kohta õiglasele kohtupidamisele(2) ning oma 16. veebruari 2006. aasta resolutsiooni Guantánamo kohta(3);

–   võttes arvesse oma 18. mai 2006. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorda maailmas 2005. aastal käsitleva aastaaruande ja ELi poliitika kohta antud valdkonnas(4);

–   võttes arvesse piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 10. detsembril 1984;

–   võttes arvesse ELi suuniseid piinamise ja surmanuhtluse vastase võitluse kohta ning suuniseid inimõiguste alase dialoogi kohta kolmandate riikidega, mis võeti vastu 2001. aastal;

–   võttes arvesse ELi välisministrite mitteametlikku kohtumist Viinis 27.–28. mail 2006;

–   võttes arvesse, et Guantánamo kinnipidamiskeskuse sulgemist on teiste seas nõudnud Saksamaa kantsler, Briti peaminister ja ÜRO peasekretär;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis on ette nähtud, et kedagi ei tohi meelevaldselt kinni pidada ja et vabaduse võtmine peab põhinema seaduses sätestatud alustel ja menetlustel, ning õhutades kõiki osalisi selle sätteid kohaldama;

B.   arvestades, et teated USA vahistatud isikute väärkohtlemisest, kinnipeetavate enesetapukatsetest ja kinnipeetavate mässust Guantánamo Bays tekitavad tõsist muret; märkides, et Ameerika Ühendriigid on teinud väga vähe, et neid juhtumeid uurida ja tõendite leidmisel süüdiolevaid vanglatöötajaid karistada;

C.   arvestades, et kolme Guantánamo Bay kinnipeetava enesetapud 10. juunil 2006. aastal on suurendanud rahvusvahelise üldsuse muret kinnipidamisasutuse osas;

D.   tervitades asjaolu, et mõnele kinnipeetavale on antud õigus eraviisiliselt konsulteerida sõltumatute advokaatidega,

1.   kordab oma nõuet USA valitsusele sulgeda Guantánamo Bay kinnipidamisasutus ja nõuab, et iga kinnipeetavate koheldaks vastavalt rahvusvahelisele humanitaarõigusele ning süüdistuse esitamise korral toimuks viivitamata õiglane ja avalik kohtuistung pädevas, sõltumatus ja erapooletus kohtus või rahvusvahelises tribunalis;

2.   mõistab hukka igasuguse piinamise ja väärkohtlemise ning kordab vajadust järgida rahvusvahelist õigust;

3.   kutsub USA ametivõime üles rakendama ÜRO piinamisvastase komisjoni soovitusi ja tagama, et ei kasutata "erilisi ülekuulamismeetodeid", kaasa arvatud meetodeid, mis on seotud seksuaalse alandamisega, uppumistunde tekitamist ("water boarding"), põranda külge aheldamist looteasendis ("short shackling") ning koertega hirmutamist, mis kujutavad endast piinamist või julma, ebainimlikku või alandavat kohtlemist;

4.   kutsub USA valitsust üles tagama asjakohastele ÜRO organitele ja rahvusvahelistele inimõiguste organisatsioonidele takistamatu juurdepääs Guantánamo Bay kinnipeetavatele; märgib, et Rahvusvaheline Punase Risti Komitee on senini ainus rahvusvaheline organisatsioon, kellel on olnud juurdepääes kinnipeetavatele;

5.   märgib, et USA sõjaväelased on teinud olulisi jõupingutusi, et tagada kinnipeetavatele varasemast paremad tingimused, eelkõige seoses meditsiinilise abi, toidu, usuliste õiguste väljendamise ja täitmise ning puhkamisega;

6.   on seisukohal, et kinnipidamistingimuste parandamine ei lahenda tegelikku probleemi, milleks on õigusriigi põhimõtete, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste normide rikkumine;

7.   avaldab kahetsust USA Kaitseministeeriumi selgete kavatsuste üle välja jätta kinnipeetavate kohtlemist reguleerivatest õigusaktidest alandavat kohtlemist keelav säte ja Ameerika Ühendriikide sõjaväe ülekuulamise käsiraamatust selgesõnaline viide Genfi konventsioonidele ja ÜRO piinamisvastasele konventsioonile;

8.   märgib, et USA määratleb terrorismivastase võitluse sõjana, kuid ei tunnista Genfi konventsioonidel põhinevaid kinnipeetavate õigusi; on seisukohal, et terrorismivastase võitluse erilaadist olenemata tuleb kohaldada rahvusvahelist õigust;

9.   märgib, et uue, 6. laagri ehitamine, mis avatakse 2006. aasta augustis ja kus on kõige kaasaegsem sisseseade, aga puuduvad aknad, ei anna tunnistust koha peatsest sulgemisest;

10.  10 kutsub USA ametivõime üles tagama, et kõiki piinamise või muu väärkohtlemise süüdistusi, mis on seotud USA vanglatöötajatega, uuritakse viivitamatult põhjalikult ja usaldusväärselt ning süüdlased antakse kohtu alla;

11.   palub Ameerika Ühendriikide valitsuse selgitada, kas Guantánamos on kinni peetud või peetakse praegu kinni alaealisi, mis on vastuolus ÜRO lapse õiguste konventsiooniga;

12.   kutsub USA ametivõime üles tagama, et vabastatud kinnipeetavaid ei saadeta tagasi riiki, kus neid võiks ähvardada piinamine või julm, ebainimlik ja inimväärikust alandav kohtlemine;

13.   rõhutab, et nüüdisaegne terrorism, eriti ülemaailmne riikide ja nende elanikkonna vastu suunatud terrorism kujutab endast ohtu meie ühiskondade peamistele ja põhilistele inimõigustele; kinnitab oma veendumust, et terrorismivastast võitlust, mis on ELi ja USA üks esmatähtsatest eesmärkidest, ei saa pidada väljakujunenud, ühiste põhiväärtuste, nagu inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete järgimise arvelt;

14.   on seisukohal, et rahvusvahelise õiguse ignoreerimine välja kuulutatud "terrorismivastases sõjas" kahjustab väga tõsiselt terrorismivastase võitluse usaldusväärsust ja tõhusust;

15.   kutsub ELi üles omama ELi–USA tippkohtumisel ühist seisukohta ning ühise algatuse raames nõudma USA valitsuselt Guantánamo Bay kinnipidamiskeskuse sulgemist ja kinnipeetavate kohtlemist kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

16.   teeb ettepaneku, et hiljuti Guantánamot külastanud Euroopa Parlamendi liikmete delegatsiooni soovituse kohaselt saadetakse Guantánamosse ajutine delegatsioon, kui Euroopa Parlament peab seda vajalikuks ja asjakohaseks;

17.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee peasekretärile ja presidendile ning Ameerika Ühendriikide presidendile ja Kongressile.

(1) EÜT C 284 E, 21.11.2002, lk 353.
(2) ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 640.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0070.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0220.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika