Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0295/2006

Keskustelut :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Äänestykset :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 40k
Tiistai 13. kesäkuuta 2006 - Strasbourg
Guantánamon vankien tilanne
P6_TA(2006)0254RC-B6-0296/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Guantánamon vankien tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 25. huhtikuuta 2005 antaman päätöslauselman Yhdysvaltojen Guantánamo Bayssa pitämien vankien vangittuna pitämisen laillisuudesta,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeustoimikunnan 15. helmikuuta 2006 Guantánamosta antaman raportin, jossa vaaditaan sulkemaan Guantánamon pidätyskeskus viipymättä ja joko tuomitsemaan jäljellä olevat vangit oikeudessa tai vapauttamaan heidät,

–   ottaa huomioon YK:n kidutuksen vastaisen komitean Amerikan yhdysvalloista 19. toukokuuta 2006 julkaisemat päätelmät ja suositukset,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen puolustusministeriön 15. toukokuuta 2006 julkaiseman luettelon 759 entisestä ja nykyisestä Guantánamon vangista ja ottaa huomioon, ettei mistään käy ilmi, sisältääkö luettelo kaikki vangit,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen hallituksen antamat viimeisimmät luvut Guantánamon vangeista, joissa todetaan, että noin 275 henkilöä on vapautettu ja että edelleen vangittuna on 465 henkilöä, joista 133 on määrä vapauttaa,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Guantánamon vankien oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja erityisesti 7. helmikuuta 2002 Guantánamon tukikohdan vangeista antamansa päätöslauselman(1), neuvostolle 10. maaliskuuta 2004 Guantánamon vankien oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin antamansa suosituksen(2) sekä 16. helmikuuta 2006 Guantánamosta antamansa päätöslauselman(3),

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman(4), joka koskee maailman ihmisoikeustilannetta vuonna 2005,

–   ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen (UNCAT), jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 10. joulukuuta 1984,

–   ottaa huomioon kidutuksen ja kuolemantuomion torjuntaa sekä ihmisoikeusvuoropuhelua kolmansien maiden kanssa koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, jotka hyväksyttiin vuonna 2001,

–   ottaa huomioon EU:n ulkoministereiden Wienissä 27. ja 28. toukokuuta 2006 pitämän epävirallisen kokouksen,

–   ottaa huomioon, että muun muassa Saksan liittokansleri, Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri ja YK:n pääsihteeri ovat pyytäneen sulkemaan Guantánamon pidätyskeskuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa määrätään, että ketään ei saa mielivaltaisesti vangita ja että vapaus voidaan riistää ainoastaan laissa säädetyillä perusteilla ja sen määräämässä järjestyksessä, ja edellyttää kaikkien osapuolien noudattavan yleissopimuksen määräyksiä,

B.   ottaa huomioon, että raportit Yhdysvaltojen pidättämien henkilöiden pahoinpitelystä, vankien itsemurhayrityksistä ja vankilakapinasta ovat erittäin huolestuttavia; katsoo, että Yhdysvallat ei ole tehnyt paljoakaan tapausten tutkimiseksi tai – todisteiden löytyessä – pahoinpitelyihin syyllistyneen henkilöstön rankaisemiseksi,

C.   ottaa huomioon, että kolmen Guantánamo Bayssa pidetyn vangin itsemurhat 10. kesäkuuta 2006 ovat lisänneet entisestään pidätyskeskuksesta johtuvaa huolestuneisuutta kansainvälisellä tasolla,

D.   pitää myönteisenä, että joillekin vangeille on suotu oikeus käydä yksityisiä keskusteluja riippumattomien asianajajien kanssa,

1.   kehottaa jälleen Yhdysvaltojen hallitusta sulkemaan Guantánamo Bayn pidätyskeskuksen ja vaatii kohtelemaan kaikkia vankeja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti ja mikäli heitä syytetään rikoksesta, järjestämään heille viipymättä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisessa ja avoimessa oikeuskäsittelyssä toimivaltaisessa, riippumattomassa ja puolueettomassa oikeusistuimessa tai kansainvälisessä tuomioistuimessa;

2.   tuomitsee kidutuksen ja pahoinpitelyn kaikissa muodoissaan ja toistaa, että on noudatettava kansainvälistä oikeutta;

3.   kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia panemaan täytäntöön kidutuksen vastaisen yleissopimuksen (UNCAT) suositukset ja varmistamaan, ettei käytetä "erityisiä kuulustelutekniikoita", kuten menetelmät, joihin liittyy seksuaalista nöyryyttämistä, waterboarding-kidutusmenetelmän käyttöä, lattiaan kahlitsemista (short shackling) ja koirilla pelottelua, jotka täyttävät kidutuksen tai julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tunnusmerkit;

4.   kehottaa Yhdysvaltojen hallitusta myöntämään asianomaisille YK:n elimille ja kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille esteettömän pääsyn Guantánamo Bayn vankien luo; panee merkille, että Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on ollut ainoa kansainvälinen järjestö, joka on virallisesti saanut pääsyn vankien luo;

5.   panee merkille, että Yhdysvaltojen armeija on toteuttanut merkittäviä toimia sen varmistamiseksi, että vankien oloja parannetaan aiempaan verrattuna etenkin terveydenhuollon, ravinnon, uskonnollisten oikeuksien ilmaisun ja harjoittamisen sekä virkistäytymistoiminnan osalta;

6.   katsoo, että vankien olojen parannuksissa ei puututa todelliseen ongelmaan eli oikeusvaltioperiaatteen, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeusstandardien loukkaamiseen;

7.   pitää valitettavana, että Yhdysvaltain puolustusministeriö on suunnitellut poistavansa vankien kohtelua koskevista säännöksistä kohdan, jossa kielletään nöyryyttävä kohtelu, sekä Yhdysvaltojen armeijan kuulustelukäsikirjasta suoran viittauksen Geneven sopimuksiin ja kidutuksen vastaiseen YK:n yleissopimukseen (UNCAT);

8.   panee merkille, että Yhdysvallat määrittelee terrorismin vastaiset toimet "sodaksi", vaikka se ei kuitenkaan tunnusta vankien asemaa Geneven sopimusten pohjalta; katsoo, että terrorismin vastaisen toiminnan erityisluonteesta huolimatta kansainvälistä oikeutta pitää soveltaa;

9.   panee merkille rakenteilla olevan uuden ns. kuutosleirin, joka pitäisi avata elokuussa 2006 ja jossa on erittäin modernit tilat muttei ikkunoita, ja toteaa, ettei sitä voida pitää osoituksena keskuksen todennäköisestä pikaisesta sulkemisesta;

10.   kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia varmistamaan, että kaikista kidutusta ja muuta epäasianmukaista kohtelua koskevista väitteistä, joihin liittyy Yhdysvaltojen henkilöstöä, järjestetään viipymättä perusteellinen ja luotettava tutkinta ja oikeudenkäynti;

11.   pyytää Yhdysvaltojen hallitusta selvittämään, onko Guantánamossa ollut tai onko siellä edelleen alaikäisiä vankeja lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen vastaisesti;

12.   kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia varmistamaan, ettei vapautettuja vankeja palauteta valtioon, jossa he saattavat joutua kidutetuiksi tai julman, epäinhimillisen ja ihmisarvoa alentavan kohtelun uhreiksi;

13.   korostaa, että nykypäivän terrorismi ja erityisesti valtioita ja niiden kansoja vastaan suunnattu maailmanlaajuinen terrorismi uhkaa yhteiskunnissamme nautittuja perusihmisoikeuksia; toistaa uskovansa, ettei terrorismin torjuntaa, joka on yksi EU:n ja Yhdysvaltojen prioriteeteista, voida toteuttaa yhteisten, vakiintuneiden perusarvojen, kuten ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen kustannuksella;

14.   katsoo, että laiminlyömällä kansainvälistä oikeutta julistetussa "terrorismin vastaisessa sodassa" heikennetään terrorismin vastaisten toimien uskottavuutta ja tehoa merkittävästi;

15.   pyytää Euroopan unionia omaksumaan yhteisen lähestymistavan EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa ja pyytämään yhteisesti Yhdysvaltojen hallitusta sulkemaan Guantánamo Bayn pidätyskeskuksen ja toimimaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti vankien kohtelun suhteen;

16.   ehdottaa Euroopan parlamentin Guantánamossa hiljattain vierailleen valtuuskunnan suosituksen mukaisesti, että Guantánamoon lähetetään tilapäinen valtuuskunta Euroopan parlamentin tarpeelliseksi ja asianmukaiseksi katsomana ajankohtana;

17.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille ja puheenjohtajalle sekä Amerikan yhdysvaltojen presidentille ja kongressille.

(1) EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 353.
(2) EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 640.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0070.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0220.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö