Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0295/2006

Rozpravy :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Hlasovanie :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 211kWORD 53k
Utorok, 13. júna 2006 - Štrasburg
Guantánamo
P6_TA(2006)0254RC-B6-0296/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii väzňov na Guantáname

Európsky parlament,

–   so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 25. apríla 2005 o legitímnosti zadržiavania osôb Spojenými štátmi v zálive Guantánamo,

–   so zreteľom na správu Komisie pre ľudské práva OSN (KĽP OSN) o Guantáname z 15. februára 2006, v ktorej vyzýva na okamžité zatvorenie väznice na Guantáname a následne na súdne konanie o prípadoch zvyšných zadržiavaných alebo na ich prepustenie,

–   so zreteľom na závery a odporúčania Výboru OSN proti mučeniu z 19. mája 2006, týkajúce sa Spojených štátov amerických,

–   so zreteľom na zoznam 759 bývalých a súčasných väzňov v zálive Guantánamo, ktorý zverejnilo americké ministerstvo obrany 15. mája 2006, pričom sa neuvádza, či zoznam obsahuje mená všetkých zadržiavaných,

–   so zreteľom na najnovšie údaje poskytnuté vládou USA v súvislosti s počtom zadržiavaných osôb na základni Guantánamo, podľa ktorých bolo prepustených približne 275 zadržiavaných a vo väzení zostalo 465 osôb, pričom 133 z nich má byť prepustených,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o práve osôb zadržiavaných na Guantáname na spravodlivý súdny proces, a najmä na uznesenie zo 7. februára 2002 o situácii zadržiavaných osôb na základni v zálive Guantánamo(1), so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 10. marca 2004 o práve zadržaných osôb na Guantáname na spravodlivý súdny proces(2) a so zreteľom na svoje uznesenie o Guantáname zo 16. februára 2006(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2006 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2005 a politike Európskej únie v tejto oblasti(4),

–   so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (UNCAT), ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1984,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ pre boj proti mučeniu a trestu smrti a pokyny EÚ pre dialóg o ľudských právach s tretími krajinami, ktoré boli prijaté v roku 2001,

–   so zreteľom na neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ vo Viedni v dňoch 27. až 28. mája 2006,

–   so zreteľom na výzvy nemeckej kancelárky, britského premiéra a generálneho tajomníka OSN a iných osobností, na zatvorenie väznice na Guantáname,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach stanovuje, že nikto nesmie byť svojvoľne zadržovaný a že odňatie slobody musí byť založené na dôvodoch a postupoch stanovených zákonom, pričom nabáda všetky strany dodržiavať jeho ustanovenia,

B.   keďže správy o zneužívaní osôb zadržiavaných Spojenými štátmi, o pokusoch zadržiavaných osôb o samovraždu a o vzbure väzňov na Guantáname vyvolávajú vážne znepokojenie; poznamenávajúc, že Spojené štáty podnikli iba nepatrné kroky na vyšetrenie prípadov personálu, ktorý je do tohto zneužívania zapletený, a na to, aby ho po preukázaní viny potrestali,

C.   keďže samovraždy troch osôb zadržiavaných v Guantanamo Bay 10. júna 2006 vzbudili ďalšie obavy medzinárodného spoločenstva o väzenské zariadenia,

D.   vítajúc skutočnosť, že niektorým zadržiavaným bola daná možnosť súkromných konzultácií s nezávislými právnikmi,

1.   opakuje svoju výzvu vláde USA, aby zatvorila väznicu v zálive Guantánamo a trvá na tom, aby sa s každým väzňom zaobchádzalo podľa medzinárodného humanitárneho práva a aby bol každý väzeň bezodkladne súdený kompetentným, nezávislým a nestranným súdom, a to v spravodlivom konaní prístupnom verejnosti, alebo medzinárodným súdom;

2.   odsudzuje všetky formy mučenia a nedôstojného zaobchádzania a opätovne vyjadruje potrebu dodržiavať medzinárodné právo;

3.   vyzýva orgány USA, aby uplatňovali odporúčanie UNCAT a aby zabezpečili, že sa nebudú používať žiadne "špeciálne metódy výsluchu", ktoré predstavujú mučenie alebo kruté, neľudské či ponižujúce zaobchádzanie, vrátane metód zahŕňajúcich sexuálne ponižovanie, dusenie vodou (waterboarding), spútavanie a priväzovanie k podlahe v drepe (short shackling) a využívanie psov na zastrašovanie;

4.   vyzýva vládu USA, aby príslušným orgánom OSN a medzinárodným humanitárnym organizáciám poskytla neobmedzený prístup k zadržiavaným osobám na Guantáname; poznamenáva, že jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá má oficiálne povolenie na prístup k zadržiavaným, je Medzinárodný výbor Červeného kríža;

5.   konštatuje, že armáda USA vyvinula značné úsilie, aby zadržiavaným zabezpečila lepšie podmienky ako v minulosti, najmä pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, stravu, výkon práva na vyznávanie ich náboženstva a na odpočinok;

6.   zastáva názor, že zlepšenie podmienok zadržiavania nerieši skutočný problém, ktorým sú obavy vyplývajúce z nerešpektovania zásady právneho štátu, porušovania medzinárodného práva a noriem ľudských práv;

7.   vyjadruje poľutovanie nad očividným zámerom ministerstva obrany USA odstrániť z predpisov pre zaobchádzanie so zadržiavanými text, ktorý zakazuje ponižujúce zaobchádzanie, a vypustiť z vojenských predpisov USA pre výsluchy výslovný odkaz na Ženevské dohovory a UNCAT;

8.   poznamenáva, že hoci USA definujú boj proti terorizmu ako "vojnu", neuznávajú práva zadržiavaných vyplývajúce zo Ženevských dohovorov; zastáva názor, že napriek osobitej povahe boja proti terorizmu je potrebné dodržiavať medzinárodné právo;

9.   poznamenáva, že výstavba nového tábora č. 6, ktorý sa má otvoriť v auguste 2006 a jeho súčasťou bude najmodernejšie vybavenie, ale budú v ňom chýbať okná, nenaznačuje, že by sa základňa mala v dohľadnom čase zatvoriť;

10.  10 vyzýva orgány USA, aby zabezpečili, že všetky obvinenia z mučenia a iného nevhodného zaobchádzania zo strany amerických pracovníkov budú bezodkladne predmetom dôkladného a dôveryhodného vyšetrovania a súdneho konania;

11.  11 vyzýva vládu USA, aby objasnila, či na základni Guantánamo sú alebo boli zadržiavané neplnoleté osoby, čo je v rozpore s Dohovorom OSN o právach dieťaťa;

12.  12 vyzýva orgány USA, aby zabezpečili, že zadržiavané osoby sa po prepustení nevrátia do štátu, kde by im hrozilo riziko mučenia alebo kde by mohli byť vystavené krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu;

13.  13 zdôrazňuje, že súčasný terorizmus a najmä globálny terorizmus zameraný proti štátom a ich obyvateľom predstavuje hrozbu pre základné ľudské práva, ktoré sú v našich spoločnostiach rešpektované, pripomína svoje presvedčenie, že boj proti terorizmu, ktorý je jednou z priorít EÚ a USA, nemožno viesť na úkor vžitých základných a spoločných hodnôt, akými sú dodržiavanie ľudských práv a zásady právneho štátu;

14.  14 zastáva názor, že nedodržiavanie medzinárodného práva v proklamovanej "vojne proti terorizmu" vážne oslabuje dôveryhodnosť a silu v boji proti terorizmu;

15.  15 vyzýva EÚ, aby v rámci samitu EÚ – USA uplatňovala spoločný prístup a aby začala spoločnú akciu, v rámci ktorej by vyzvala vládu USA na zatvorenie väznice v zálive Guantánamo a dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti zaobchádzania so zajatcami;

16.  16 na radu delegácie poslancov Európskeho parlamentu, ktorá nedávno navštívila Guantánamo, navrhuje vyslať na Guantánamo delegáciu ad hoc, ak to bude Európsky parlament považovať za potrebné a vhodné;

17.  17 poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Vysokému splnomocnencovi EÚ pre SZBP, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi a predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a prezidentovi a Kongresu Spojených štátov amerických.

(1) Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 353.
(2) Ú. v. ES C 102 E, 28.4.2004, s. 640.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2006)0070.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0220.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia