Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0202(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0192/2006

Předložené texty :

A6-0192/2006

Rozpravy :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Hlasování :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Vysvětlení hlasování
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Přijaté texty
PDF 508kWORD 285k
Středa, 14. června 2006 - Štrasburk
Ochrana osobních údajů *
P6_TA(2006)0258A6-0192/2006

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Postup konzultace)

Návrh byl pozměněn takto(1):

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 30 a 31 a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 30 odst. 1 písm. b), čl. 31 odst. 1 písm. c) a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 9
(9)  Zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů evropských občanů vyžaduje společné předpisy, které určí zákonnost a kvalitu údajů zpracovávaných příslušnými orgány v jiných členských státech.
(9)  Zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů všech osob s bydlištěm na území Evropské unie vyžaduje společné předpisy, které určí zákonnost a kvalitu údajů zpracovávaných příslušnými orgány v jiných členských státech. Rovněž vyžaduje, aby byly osobní údaje shromažďovány a zpracovávány k zákonným a konkrétním účelům. Údaje nemohou být dále zpracovávány způsobem, který neodpovídá těmto účelům, a to ani v rámci zvyšující se výměny informací mezi orgány činnými v trestním řízení ani ve vztahu k návrhu týkajícímu se interoperability databází.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 12
(12)  Jsou-li osobní údaje přenášeny z členského státu Evropské unie do třetí země nebo mezinárodnímu subjektu, měly by tyto údaje v zásadě požívat odpovídající úrovně ochrany.
(12)  Jsou-li osobní údaje přenášeny z členského státu Evropské unie do třetí země nebo mezinárodnímu subjektu, měly by tyto údaje požívat odpovídající úrovně ochrany. Tímto rámcovým rozhodnutím by mělo být zajištěno, že osobní údaje získané z třetích zemí odpovídají přinejmenším mezinárodním normám v oblasti lidských práv.
Pozměňovací návrh 4 a 5
Bod odůvodnění 15
(15)  Je vhodné zavést společná pravidla o důvěrné povaze a bezpečnosti zpracování, odpovědnosti a sankcích za nezákonné využití ze strany příslušných orgánů i soudní opravné prostředky, které má subjekt údajů k dispozici. Dále je nezbytné, aby členské státy stanovily trestněprávní sankce za zvláště závažná a úmyslně spáchaná porušení předpisů na ochranu údajů.
(15)  Je vhodné zavést společná pravidla o důvěrné povaze a bezpečnosti zpracování, odpovědnosti a sankcích za nezákonné využití ze strany příslušných orgánů a soukromých subjektů, které zpracovávají osobní údaje z pověření příslušných orgánů nebo v rámci výkonu veřejné funkce, a rovněž soudní opravné prostředky, které má subjekt údajů k dispozici. Dále je nezbytné, aby členské státy stanovily trestněprávní sankce za zvláště závažná a úmyslná porušení předpisů na ochranu údajů nebo za jejich porušení z hrubé nedbalosti.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 20
(20)  Předkládaným rámcovým rozhodnutím nejsou dotčena zvláštní ustanovení o ochraně údajů obsažená v příslušných právních nástrojích, která se týkají zpracování a ochrany osobních údajů ze strany Europolu, Eurojustu a celního informačního systému.
(20)  Předkládaným rámcovým rozhodnutím nejsou dotčena zvláštní ustanovení o ochraně údajů obsažená v příslušných právních nástrojích, která se týkají zpracování a ochrany osobních údajů ze strany Europolu, Eurojustu a celního informačního systému. V zájmu zvýšení soudržnosti a účinnosti právního rámce ochrany údajů by měla být ustanovení o ochraně údajů, která se vztahují na Europol, Eurojust a celní informační systém, nejpozději do dvou let od data uvedeného v čl. 35 odst. 1 uvedena na návrh Komise plně do souladu s tímto rámcovým rozhodnutím.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 20a (nový)
(20a) Europol, Eurojust a celní informační systém by měly zachovávat své předpisy o ochraně údajů, které stanoví, že zpracovávání osobních údajů, přístup k nim a jejich předávání podléhá konkrétnějším nebo přísnějším podmínkám nebo omezením.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 22
(22)  Je vhodné, aby se toto rámcové rozhodnutí použilo na osobní údaje, které se zpracovávají v rámci Schengenského informačního systému druhé generace, a na související výměnu doplňujících informací podle rozhodnutí JHA/2006/ … o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace.
(22)  Je vhodné, aby se toto rámcové rozhodnutí použilo na osobní údaje, které se zpracovávají v rámci Schengenského informačního systému druhé generace, a na související výměnu doplňujících informací podle rozhodnutí 2006/ /SVV o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace a v rámci Vízového informačního systému podle rozhodnutí Rady 2006/../SVV ze dne ... o přístupu do Vízového informačního systému (VIS) za účelem jeho prohlížení pro orgány členských států odpovědné za vnitřní bezpečnost a pro Europol pro účely předcházení teroristickým trestným činům a jiným závažným trestným činům a jejich odhalování a vyšetřování1.
__________________
1 Úř. věst. L ....
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 32a (nový)
(32a) S ohledem na stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů,
Pozměňovací návrh 10
Čl. 1 odst. 2
2.   Členské státy zajistí, aby sdělování osobních údajů příslušným orgánům jiných členských států nebylo omezováno ani zakazováno z důvodů souvisejících s ochranou osobních údajů podle ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí.
2.   Toto rámcové rozhodnutí nebrání členským státům přijmout přísnější opatření na ochranu osobních údajů v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, než jsou opatření stanovená tímto rámcovým rozhodnutím. Tato opatření však nesmějí omezovat ani zakazovat sdělování osobních údajů příslušným orgánům jiných členských států z důvodů souvisejících s ochranou osobních údajů podle ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 odst. 2a (nový)
2a. Toto rámcové rozhodnutí se nepoužije, pokud zvláštní právní předpisy na základě hlavy VI Smlouvy o EU výslovně stanoví, že zpracovávání osobních údajů, přístup k nim a jejich předávání podléhá zvláštním podmínkám nebo omezením.
Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 1 písm. d)
(d) přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované. Musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které byly shromažďovány nebo jsou dále zpracovávány, byly vymazány nebo opraveny. Členské státy mohou stanovit, že lze zpracovávat údaje s rozdílným stupněm přesnosti a spolehlivosti; v takovém případě musí stanovit, že údaje se rozlišují podle míry přesnosti a spolehlivosti, a zejména že údaje založené na faktech se odlišují od údajů založených na názorech nebo osobních hodnoceních;
(d) přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované. Musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které byly shromažďovány nebo jsou dále zpracovávány, byly vymazány nebo opraveny. Členské státy však mohou stanovit, že lze zpracovávat údaje s rozdílným stupněm přesnosti a spolehlivosti; v takovém případě musí stanovit, že údaje se rozlišují podle míry přesnosti a spolehlivosti, a zejména že údaje založené na faktech se odlišují od údajů založených na názorech nebo osobních hodnoceních. Členské státy zajistí pravidelné kontroly kvality osobních údajů. Je-li to možné, jsou uvedena veškerá soudní rozhodnutí a rozhodnutí o zastavení stíhání a údaje založené na názorech nebo osobních hodnoceních jsou zkontrolovány u zdroje a je uvedena míra jejich přesnosti nebo spolehlivosti. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující trestní řízení, členské státy stanoví, že pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů a nelze zjistit, zda jsou údaje přesné či nikoli, jsou tyto údaje na žádost jejich subjektu odpovídajícím způsobem označeny. Toto označení se odstraní pouze se souhlasem subjektu údajů nebo na základě rozhodnutí příslušného soudu či příslušného orgánu dozoru;
Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 4
4.  Členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů je nezbytné, pouze pokud
vypouští se
- na základě zjištěných skutečností existují rozumné důvody domnívat se, že dotyčné osobní údaje by umožnily, usnadnily či urychlily předejití trestnému činu, jeho vyšetření, odhalení nebo stíhání, a
- neexistují jiné prostředky, kterými by byl subjekt údajů méně dotčen, a
- zpracování údajů není nepřiměřené ve vztahu k dotyčnému trestnému činu.
Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 4a (nový)
4a. Členské státy posoudí různé kategorie osobních údajů a různé účely, pro něž jsou tyto údaje shromažďovány, s cílem stanovit lhůty pro jejich uchovávání a vhodné podmínky pro jejich shromažďování, další zpracování a předávání. Osobní údaje týkající se osob, které nejsou podezřelé ze spáchání trestného činu nebo z účastenství na trestném činu, lze zpracovávat pouze pro účely, pro něž byly shromážděn a po omezenou dobu. Členské státy stanoví přiměřená omezení přístupu a přenosu těchto údajů.
Pozměňovací návrh 15
Čl. 4a odst. 1 (nový)
Článek 4a
Další zpracovávání osobních údajů
1.  Členské státy stanoví, že osobní údaje je povoleno dále zpracovávat pouze v souladu s tímto rámcovým rozhodnutím, zejména s články 4,5 a 6, a to
a) pro účely, pro něž byly předány nebo zpřístupněny,
b) pro účely předcházení závažným trestným činů, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání, pokud je to nezbytně nutné,
c) pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 4a odst. 2 (nový)
2.  Příslušné osobní údaje se pro účely uvedené v odstavci 1 písm. c) dále zpracovávají pouze s předchozím souhlasem orgánu, který osobní údaje předal nebo zpřístupnil. Členské státy mohou přijmout právní předpisy, které toto další zpracování umožní, pokud budou dodrženy přiměřené právní ochranné prostředky.
Pozměňovací návrh 17
Článek 5
Členské státy stanoví, že osobní údaje smějí příslušné orgány zpracovávat pouze tehdy, pokud tak stanoví právní předpis s tím, že zpracování je nezbytné pro vykonání legitimního úkolu dotyčného orgánu za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání.
Členské státy po konzultaci s orgánem dozoru uvedeným v článku 30 stanoví, že osobní údaje smějí příslušné orgány zpracovávat pouze tehdy, pokud tak stanoví právní předpis s tím, že zpracování je nezbytné pro vykonání legitimního úkolu dotyčného orgánu za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání, a pokud:
a) subjekt údajů jednoznačně vyjádřil svůj souhlas a zpracování údajů probíhá v jeho zájmu,
b) je zpracování údajů nezbytné pro splnění právních závazků správce,
c) je zpracování údajů nezbytné z důvodu ochrany podstatných zájmů subjektu. údajů.
Pozměňovací návrh 18
Čl. 5 odst. 1a (nový)
1a. Členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů je nezbytné, pouze pokud
- příslušné orgány mohou na základě zjištěných skutečností jednoznačně prokázat, že dotyčné osobní údaje je třeba zpracovávat za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání,
- neexistují jiné prostředky, kterými by byl subjekt údajů méně dotčen,
- zpracování údajů není nepřiměřené ve vztahu k danému trestnému činu.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 6 odst. 2 odrážka 1
- zpracování je stanoveno zákonem a je naprosto nezbytné pro vykonání legitimního úkolu dotyčného orgánu za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání, nebo jestliže subjekt údajů dal se zpracováním svůj výslovný souhlas, a
- zpracování je stanoveno zákonem, je naprosto nezbytné pro vykonání legitimního úkolu dotyčného orgánu za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání a je omezeno na konkrétní vyšetřování, nebo jestliže subjekt údajů dal se zpracováním svůj výslovný souhlas, údaje jsou zpracovávány v jeho zájmu a odmítnutí poskytnout souhlas by pro něj nevedlo k negativním důsledkům; a
Pozměňovací návrh 20
Čl. 6 odst. 2a (nový)
2a. Členské státy přijmou zvláštní technická a organizační opatření pro zpracovávání citlivých údajů.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 2b (nový)
2b. Členské státy přijmou další zvláštní ochranná opatření, pokud jde o biometrické údaje a profily DNA s cílem zajistit, že:
- biometrické údaje a profily DNA jsou používány pouze na základě všeobecně uznávaných a vzájemně kompatibilních technických norem;
- je náležitě zohledněna přesnost biometrických údajů a profilů DNA a subjekt údajů může přesnost údajů zpochybnit snadno dostupnými prostředky;
- je plně zachována důstojnost a nedotknutelnost osoby.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 7 odst. 1
1.  Členské státy stanoví, že se osobní údaje neuchovávají po dobu delší, než je nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, ledaže vnitrostátní právo stanoví jinak. Osobní údaje osob uvedených v čl. 4 odst. 3 poslední odrážce se uchovávají pouze po dobu naprosto nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny.
1.  Členské státy stanoví, že se osobní údaje neuchovávají po dobu delší, než je nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny nebo dále zpracovávány v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. e) a článkem 4a. Osobní údaje osob uvedených v čl. 4 odst. 3 poslední odrážce se uchovávají pouze po dobu naprosto nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny.
Pozměňovací návrh 23
Čl. 7 odst. 2
2.  Členské státy stanoví přiměřená procedurální a technická opatření, která zajistí dodržování lhůt pro uchovávání osobních údajů. Dodržování těchto lhůt se pravidelně přezkoumává.
2.  Členské státy stanoví přiměřená procedurální a technická opatření, která zajistí dodržování lhůt pro uchovávání osobních údajů. Tato opatření zahrnují pravidelné automatické odstraňování osobních údajů po uplynutí určitého období. Dodržování těchto lhůt se pravidelně přezkoumává.
Pozměňovací návrh 24
Kapitola III oddíl I název
Předávání a zpřístupňování osobních údajů příslušným orgánům jiných členských států
Předávání a zpřístupňování osobních údajů
Pozměňovací návrh 25
Článek 8
Členské státy stanoví, že se osobní údaje předávají nebo zpřístupňují příslušným orgánům jiných členských států pouze tehdy, je-li to nezbytné pro vykonání legitimního úkolu předávajícího nebo zpřístupňujícího orgánu a za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání.
Členské státy stanoví, že se osobní údaje shromažďované a zpracovávané příslušnými orgány předávají nebo zpřístupňují příslušným orgánům jiných členských států pouze tehdy, je-li to nezbytné pro vykonání legitimního úkolu předávajícího nebo zpřístupňujícího orgánu a za účelem předcházení konkrétním trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání.
Pozměňovací návrh 26
Článek 8a (nový)
Článek 8a
Předávání údajů jiným než příslušným orgánům
Členské státy stanoví, že osobní údaje se dále předávají jiným orgánům členského státu než příslušným orgánům pouze v jednotlivých a odůvodněných zvláštních případech, jsou-li splněny následující požadavky:
a) předání je jednoznačně vyžadováno nebo povoleno zákonem;
b) předání je
nezbytné pro účel, pro který byly dotyčné údaje shromážděny, předány nebo zpřístupněny, nebo pro účely předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů,
nebo
nezbytné, protože dotyčné údaje jsou nepostradatelné pro orgán, kterému mají být dále předány, aby mu umožnily vykonání jeho zákonem stanovených úkolů, a za předpokladu, že cíl shromažďování nebo zpracovávání, které má provádět uvedený orgán, není neslučitelný s původním zpracováním a že zákonná povinnost příslušného orgánu, který hodlá údaje přenášet, s tím není v rozporu,
nebo
nade vší pochybnost v zájmu dotyčné osoby a tato osoba s tím souhlasí, nebo okolnosti jsou takové, že je možné s určitostí předpokládat, že takový souhlas by byl dán;
Pozměňovací návrh 27
Článek 8b (nový)
Článek 8b
Předávání údajů soukromým osobám
Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující trestní řízení, členské státy stanoví, že osobní údaje mohou být předávány soukromým osobám pouze ve zvláštních případech, jsou-li zároveň splněny všechny následující požadavky:
a) předání je jednoznačně vyžadováno nebo povoleno zákonem,
b) předání je nezbytné pro účel, pro který byly dotyčné údaje shromážděny, předány nebo zpřístupněny, nebo pro účely předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů. Členské státy stanoví, že příslušné orgány mají přístup k osobním údajům spravovaných soukromými osobami a mohou tyto údaje zpracovávat pouze v individuálních případech za stanovených okolností, pro stanovené účely a pod kontrolou soudních orgánů členských států.
Pozměňovací návrh 28
Článek 8c (nový)
Článek 8c
Zpracování údajů soukromými subjekty v souvislosti s veřejnou správou
Členské státy stanoví ve svých vnitrostátních právních předpisech, že pokud soukromé subjekty shromažďují a zpracovávají údaje v souvislosti s veřejnou správou, vztahují se na ně stejné nebo přísnější povinnosti, které se vztahují na příslušné orgány.
Pozměňovací návrh 29
Článek 8d (nový)
Článek 8d
Přenos údajů příslušným orgánům ve třetích zemích nebo mezinárodním subjektům
1.  Členské státy stanoví, že u osobních údajů nedojde k dalšímu přenosu příslušným orgánům třetích zemí nebo mezinárodním subjektům, s výjimkou případů, kdy je tento přenos v souladu s tímto rámcovým rozhodnutím, zejména jsou-li splněny všechny následující požadavky:
a) přenos je jednoznačně vyžadován nebo povolen zákonem;
b) přenos je nezbytný pro účel, pro který byly dotyčné údaje shromážděny, předány nebo zpřístupněny, nebo pro účely předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů;
c) třetí země nebo mezinárodní subjekt, do nichž mají být dotyčné údaje přeneseny, zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů.
2.  Členské státy zajistí, že odpovídající úroveň ochrany poskytované třetí zemí nebo mezinárodním subjektem se posuzuje z hlediska všech okolností pro každý přenos nebo kategorii přenosu. Toto posuzování se provádí zejména na základě zkoumání těchto prvků: typ údajů, účel a doba trvání zpracování, ke kterému se údaje přenášejí, země původu a země konečného určení, obecné a odvětvové předpisy použitelného práva v dotyčné třetí zemi nebo subjektu, použitelné profesní předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti, jakož i existence dostatečných ochranných opatření, která zavedl příjemce přenášených údajů.
3.  Členské státy a Komise se vzájemně informují o případech, kdy se domnívají, že třetí země nebo mezinárodní subjekt nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2, a rovněž o tom informují Evropský parlament.
4.  Zjistí-li Komise po konzultaci s Radou a s Evropským parlamentem, že třetí země nebo mezinárodní subjekt nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2, přijmou členské státy opatření nezbytná pro zamezení jakéhokoli přenosu osobních údajů do dotyčné třetí země nebo mezinárodního subjektu.
5.  Komise může po konzultaci s Radou a Evropským parlamentem určit, že třetí země nebo mezinárodní subjekt zajišťuje na základě svých vnitrostátních předpisů nebo svých mezinárodních dohod na ochranu soukromého života a základních práv a svobod fyzických osob odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2.
6.  Odchylně od odst. 1 písm. c) může být výjimečně uskutečněn přenos osobních údajů příslušným orgánům třetích zemí nebo mezinárodním subjektům, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů, jestliže je to naprosto nezbytné pro zajištění podstatných zájmů členského státu nebo pro zabránění bezprostřednímu závažnému nebezpečí, které ohrožuje veřejnou bezpečnost nebo konkrétní osobu či osoby. Příjemce v tomto případě může osobní údaje zpracovávat v míře nezbytně nutné pro konkrétní účel, pro nějž byly předány. Tyto případy přenosu údajů se oznamují příslušnému orgánu dozoru.
Pozměňovací návrh 30
Čl. 9 odst. 6
6.  Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující trestní řízení, členské státy stanoví, že se osobní údaje označí na žádost subjektu údajů, jestliže subjekt údajů popírá jejich přesnost, a jestliže nelze zjistit, zda jsou přesné či nikoli. Toto označení se odstraní pouze se souhlasem subjektu údajů nebo na základě rozhodnutí příslušného soudu či příslušného orgánu dozoru.
vypouští se
Pozměňovací návrh 31
Čl. 9 odst. 7 odrážka 3
- jestliže již tyto údaje nejsou nezbytné pro účel, pro který byly předány nebo zpřístupněny.
- v každém případě, jestliže již tyto údaje nejsou nezbytné pro účel, pro který byly předány nebo zpřístupněny.
Pozměňovací návrh 32
Čl. 9 odst. 9a (nový)
9a. Členské státy stanoví, že kvalita osobních údajů předaných nebo zpřístupněných třetími zeměmi je podrobně zkoumána ihned po jejich obdržení a je uveden stupeň jejich přesnosti a spolehlivosti.
Pozměňovací návrh 33
Čl. 10 odst. 1
1.  Členské státy zajistí, že se každé automatizované předání a příjem osobních údajů, zejména prostřednictvím přímého automatizovaného přístupu, zaprotokoluje, aby se zajistilo následné ověření důvodů pro předání, předaných údajů, doby předání, zúčastněných orgánů a v případě orgánu, který údaje obdržel, totožnosti osob, které údaje obdržely a které daly podnět k jejich přijetí.
1.  Členské státy zajistí, že se každé automatizované zpřístupnění, předání a příjem osobních údajů, zejména prostřednictvím přímého automatizovaného přístupu, zaprotokoluje, aby se zajistilo následné ověření důvodů pro zpřístupnění a předání, předaných nebo zpřístupněných údajů, doby předání nebo zpřístupnění, zúčastněných orgánů a v případě orgánu, který údaje obdržel, totožnosti osob, které údaje obdržely a které daly podnět k jejich přijetí.
Pozměňovací návrh 34
Čl. 10 odst. 2
2.  Členské státy zajistí, že se každé neautomatizované předání a příjem osobních údajů zdokumentuje, aby se zajistilo následné ověření důvodů pro předání, předaných údajů, doby předání, zúčastněných orgánů a v případě orgánu, který údaje obdržel, totožnosti osob, které údaje obdržely a které daly podnět k jejich přijetí.
2.  Členské státy zajistí, že se každé neautomatizované zpřístupnění, předání a příjem osobních údajů zdokumentuje, aby se zajistilo následné ověření důvodů pro zpřístupnění nebo předání, předaných nebo zpřístupněných údajů, doby předání nebo zpřístupnění, zúčastněných orgánů a v případě orgánu, který údaje obdržel, totožnosti osob, které údaje obdržely a které daly podnět k jejich přijetí.
Pozměňovací návrh 35
Čl. 10 odst. 3
3.  Orgán, který takovou informaci zaprotokoloval a zdokumentoval, o tom neprodleně informuje příslušný orgán dozoru, který o to požádá. Informace se použije pouze pro kontrolu ochrany údajů a pro zajištění řádného zpracování údajů, jakož i úplnosti a zabezpečení údajů.
3.  Orgán, který takovou informaci zaprotokoloval a zdokumentoval, zajistí, že je tato informace dostupná příslušnému orgánu dozoru, a neprodleně o tom tento orgán informuje. Informace se použije pouze pro kontrolu ochrany údajů a pro zajištění řádného zpracování údajů, jakož i úplnosti a zabezpečení údajů.
Pozměňovací návrh 36
Článek 12a (nový)
Článek 12a
Další předávání údajů jiným než příslušným orgánům
Pokud příslušný orgán jiného členského státu předal nebo zpřístupnil osobní údaje, smí být tyto údaje předány jiným než příslušným orgánům pouze v jednotlivých a odůvodněných zvláštních případech a po splnění podmínek stanovených v článku 8a a pouze v případě, že členský stát, který tyto údaje předal nebo zpřístupnil, dal předchozí souhlas s jejich dalším předáním.
Pozměňovací návrh 37
Článek 12b (nový)
Článek 12b
Další předávání údajů soukromým subjektům
Pokud příslušný orgán jiného členského státu předal nebo zpřístupnil osobní údaje, smí být tyto údaje předány soukromým subjektům pouze v jednotlivých a odůvodněných zvláštních případech a po splnění podmínek stanovených v článku 8b a pouze v případě, že členský stát, který tyto údaje předal nebo zpřístupnil, dal předchozí souhlas s jejich dalším předáním.
Pozměňovací návrh 38
Článek 12c (nový)
Článek 12c
Další předávání údajů třetím zemím nebo mezinárodním subjektům
Pokud příslušný orgán jiného členského státu poskytl nebo zpřístupnil osobní údaje, nemohou být tyto údaje předány příslušným orgánům třetích zemí nebo mezinárodním subjektům s výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky stanovené v článku 8c a členský stát, který příslušné údaje předal nebo zpřístupnil, dal předchozí souhlas s jejich dalším předáním.
Pozměňovací návrh 39
Článek 13
Článek 13
Předávání jiným než příslušným orgánům
vypouští se
Členské státy stanoví, že osobní údaje obdržené od příslušného orgánu jiného členského státu nebo tímto orgánem zpřístupněné se dále předávají jiným než příslušným orgánům členského státu pouze ve zvláštních případech, jsou-li splněny všechny následující požadavky:
a) předání umožňuje právní předpis, který jednoznačně zakládá povinnost nebo povolení, a
b) předání je
nezbytné pro přesně vymezený účel, pro který byly dotčené údaje předány nebo zpřístupněny, nebo pro účely předcházení trestným činům, jejich vyšetřování,odhalování a stíhání nebo pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů,.
nebo
nezbytné, protože dotčené údaje jsou nepostradatelné pro orgán, kterému mají být dále předány, aby mu umožnily vykonání jeho zákonem stanovených úkolů, a za předpokladu, že cíl shromažďování nebo zpracovávání, které má provádět uvedený orgán, není neslučitelný s původním zpracováním a že zákonná povinnost příslušného orgánu, který hodlá údaje přenášet, s tím není v rozporu,
nebo
nade vší pochybnost v zájmu subjektu údajů a subjekt údajů s tím souhlasí, nebo okolnosti jsou takové, že je možné s určitostí předpokládat, že takový souhlas by byl dán;
c) příslušný orgán členského státu, který předal nebo zpřístupnil dotčené údaje příslušnému orgánu, který je hodlá dále předat, dal svůj předchozí souhlas s jejich dalším předáním.
Ústní pozměňovací návrh
Článek 14
Článek 14
vypouští se
Předávání soukromým osobám
Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující trestní řízení, členské státy stanoví, že osobní údaje obdržené od příslušného orgánu jiného členského státu nebo tímto orgánem zpřístupněné mohou být dále předávány soukromým osobám v členském státu pouze ve zvláštních případech, jsou-li zároveň splněny všechny následující požadavky:
a) předání umožňuje právní předpis, který jednoznačně zakládá povinnost nebo povolení, a
b) předání je nezbytné pro účel, pro který byly dotčené údaje předány nebo zpřístupněny, nebo pro účely předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů, a
c) příslušný orgán členského státu, který předal nebo zpřístupnil dotčené údaje příslušnému orgánu, který je hodlá dále předat, dal svůj předchozí souhlas s jejich dalším předáním soukromým osobám.
Pozměňovací návrh 40
Článek 15
Článek 15
vypouští se
Přenos údajů příslušným orgánům ve třetích zemích nebo mezinárodním subjektům
1.  Členské státy stanoví, že u osobních údajů obdržených od příslušného orgánu jiného členského státu nebo tímto orgánem zpřístupněných nedojde k dalšímu přenosu příslušným orgánům třetích zemí nebo mezinárodním subjektům, s výjimkou případů, kdy je takový přenos v souladu s tímto rámcovým rozhodnutím, zejména jsou-li splněny všechny následující požadavky:
a) přenos umožňuje právní předpis, který jednoznačně zakládá povinnost nebo povolení;
b) přenos je nezbytný pro účel, pro který byly dotčené údaje předány nebo zpřístupněny, nebo pro účely předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů;
c) příslušný orgán jiného členského státu, který předal nebo zpřístupnil dotčené údaje příslušnému orgánu, který je hodlá dále přenést, dal svůj předchozí souhlas s jejich dalším přenosem;
d) třetí země nebo mezinárodní subjekt, kterým mají být dotčené údaje přeneseny, zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů.
2.  Členské státy zajistí, že bude odpovídající úroveň ochrany poskytované třetí zemí nebo mezinárodním subjektem posuzována ve světle všech okolností pro každý přenos nebo kategorii přenosů. Posouzení vychází zejména z přezkoumání následujících prvků: typ údajů, účel a doba trvání zpracování, ke kterému se údaje přenášejí, země původu a země konečného určení, obecné a odvětvové předpisy použitelného práva v dotyčné třetí zemi nebo subjektu, použitelné profesní předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti, jakož i existence dostatečných ochranných opatření, která zavedl příjemce přenášených údajů.
3.  Členské státy a Komise se vzájemně informují o případech, kdy se domnívají, že třetí země nebo mezinárodní subjekt nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2.
4.  Pokud se postupem podle článku 16 zjistí, že třetí země nebo mezinárodní subjekt nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2, přijmou členské státy opatření nezbytná pro zamezení jakéhokoli přenosu osobních údajů do dotčené třetí země nebo mezinárodního subjektu.
5.  Postupem podle článku 16 může být zjištěno, že třetí země nebo mezinárodní subjekt zajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2 na základě svých vnitrostátních předpisů nebo svých mezinárodních závazků na ochranu soukromého života a základních práv a svobod fyzických osob.
6.  Osobní údaje obdržené od příslušného orgánu jiného členského státu mohou být výjimečně dále přeneseny příslušným orgánům třetích zemí nebo mezinárodním subjektům, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů, jestliže je to naprosto nezbytné pro zajištění zásadních zájmů členského státu nebo pro zabránění bezprostřednímu závažnému nebezpečí, které ohrožuje veřejnou bezpečnost nebo konkrétní osobu či osoby.
Pozměňovací návrh 41
Článek 16
Článek 16
vypouští se
Výbor
1.  Odkazuje-li se na tento článek, pomáhá Komisi výbor, jehož členy jsou zástupci členských států a jehož předsedou je zástupce Komise.
2.  Výbor přijme na návrh předsedy svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu, který byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.
3.  Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. V případě rozhodnutí, která má Rada přijmout na návrh Komise, musí být stanovisko přijato většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.
4.  Komise zamýšlená opatření přijme, pokud jsou v souladu se stanoviskem výboru. Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nevydá, Komise předloží Radě bezodkladně návrh týkající se daných opatření a informuje o této situaci Evropský parlament.
5.  Rada je oprávněna o tomto návrhu rozhodnout kvalifikovanou většinou do dvou měsíců od data, kdy jí byl předložen.
Pokud Rada v této lhůtě kvalifikovanou většinou sdělí, že s návrhem nesouhlasí, Komise daný návrh přezkoumá. Je pak oprávněna předložit Radě upravený návrh, původní návrh nebo legislativní návrh. Pokud po uplynutí uvedené lhůty Rada návrh prováděcího právního aktu ani nepřijme, ani neuvede, že s tímto návrhem prováděcích opatření nesouhlasí, Komise tento prováděcí právní akt přijme.
Pozměňovací návrh 42
Článek 18
Členské státy stanoví, že příslušný orgán, který osobní údaje poskytnul nebo je zpřístupnil, bude na vyžádání informován o jejich dalším zpracování a o dosažených výsledcích.
Členské státy stanoví, že příslušný orgán, který osobní údaje poskytnul nebo je zpřístupnil, bude informován o jejich dalším zpracování a o dosažených výsledcích.
Pozměňovací návrh 43
Čl. 19 odst. 1 písm. c) odrážka 4a (nová)
- lhůty pro uchovávání údajů,
Pozměňovací návrh 44
Čl. 19 odst. 2 návětí a písm. a) a b)
2.  Poskytnutí informací stanovených v odstavci 1 se odepře či omezí pouze tehdy, je-li to nezbytné, aby se
2.  Informace stanovené v odstavci 1 se poskytnou nebo se jejich poskytnutí omezí pouze tehdy, je-li to nezbytné, aby se
a) správci umožnilo řádně splnit jeho zákonné povinnosti,
b) zabránilo ovlivnění probíhajících vyšetřování, dotazování nebo řízení nebo splnění zákonných povinností příslušných orgánů,
zabránilo ovlivnění probíhajících vyšetřování, dotazování nebo řízení nebo splnění zákonných povinností správce nebo příslušných orgánů,
Pozměňovací návrh 45
Čl. 19 odst. 4
4.  Důvody pro odepření nebo omezení podle odstavce 2 se nesdělí, jestliže by jejich sdělení ohrozilo účel odepření. V takovém případě správce informuje subjekt údajů o tom, že se může odvolat k příslušnému orgánu dozoru, aniž by tím bylo dotčeno případné podání opravného prostředku u soudu a aniž by bylo dotčeno vnitrostátní trestní řízení. Jestliže subjekt údajů podá odvolání k orgánu dozoru, tento orgán odvolání přezkoumá. Orgán dozoru jej při prošetřování odvolání informuje pouze o tom, zda byly údaje zpracovány řádně, a pokud se tak nestalo, zda byla učiněna veškerá nezbytná náprava.
4.  Důvody pro odepření nebo omezení podle odstavce 2 se nesdělí, jestliže by jejich sdělení ohrozilo účel odepření. V takovém případě správce informuje subjekt údajů o tom, že se může odvolat k příslušnému orgánu dozoru, aniž by tím bylo dotčeno případné podání opravného prostředku u soudu a aniž by bylo dotčeno vnitrostátní trestní řízení. Jestliže subjekt údajů podá odvolání k orgánu dozoru, tento orgán odvolání přezkoumá. Orgán dozoru jej informuje o výsledku odvolání.
Pozměňovací návrh 46
Čl. 20 odst. 1 návětí
1.  Pokud údaje nebyly získány od subjektu údajů nebo od něj byly získány bez jeho vědomí či znalosti toho, že jsou shromažďovány údaje, které se jej týkají, stanoví členské státy, že správce nebo jeho zástupce musí v okamžiku provedení záznamu osobních údajů nebo, pokud jsou údaje sdělovány třetí osobě, v přiměřené lhůtě po jejich prvním sdělení poskytnout subjektu údajů bezplatně alespoň dále uvedené informace, ledaže s nimi subjekt údajů již byl seznámen nebo ledaže se poskytnutí informací ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí:
1.  Pokud údaje nebyly získány od subjektu údajů nebo od něj byly získány bez jeho vědomí či znalosti toho, že jsou shromažďovány údaje, které se jej týkají, stanoví členské státy, že správce nebo jeho zástupce musí v okamžiku provedení záznamu osobních údajů nebo, pokud jsou údaje sdělovány třetí osobě, nejpozději při jejich prvním sdělení poskytnout subjektu údajů bezplatně alespoň dále uvedené informace, ledaže s nimi subjekt údajů již byl seznámen nebo ledaže se poskytnutí informací ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí:
Pozměňovací návrh 47
Čl. 20 odst. 2 návětí a písm. a)
2.  Informace stanovené v odstavci 1 se neposkytnou, je-li to nezbytné, aby se
2.  Informace stanovené v odstavci 1 se neposkytnou, pouze je-li to nezbytné, aby se
a) správci umožnilo řádně splnit jeho zákonné povinnosti,
Pozměňovací návrh 48
Čl. 21 odst. 1 písm. c)
c) oznámení třetím osobám, kterým byly údaje sděleny, o veškerých opravách, výmazech nebo blokováních provedených v souladu s písmenem b), nebude-li takový postup nemožný, nebo si nevyžádá nepřiměřené úsilí.
c) oznámení třetím osobám, kterým byly údaje sděleny, o veškerých opravách, výmazech nebo blokováních provedených v souladu s písmenem b).
Pozměňovací návrh 49
Čl. 21 odst. 2 návětí a písm. a)
2.  Každé jednání, na které má subjekt údajů nárok podle odstavce 1, se odepře, je-li to nezbytné, aby se
2.  Každé jednání, na které má subjekt údajů nárok podle odstavce 1, se odepře, pouze je-li to nezbytné, aby se
a) správci umožnilo řádně splnit jeho zákonné povinnosti,
Pozměňovací návrh 50
Článek 22a (nový)
Článek 22a
Automatizovaná jednotlivá rozhodnutí
1.  Členské státy poskytnou každé osobě právo, aby se na ni nevztahovalo žádné rozhodnutí nebo akce, které mají za následek právní účinky týkající se této osoby nebo ji významně ovlivňují a které jsou založeny výhradně na automatizovaném zpracování údajů za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů této osoby, například její spolehlivosti, chování apod.
2.  V souladu s ostatními články tohoto rámcového rozhodnutí členské státy stanoví, že rozhodnutí uvedená v odstavci 1 mohou být použita na osoby pouze v případě, pokud jsou tato rozhodnutí nebo akce v souladu se zákonem, který současně stanoví opatření na ochranu legitimních zájmů subjektu údajů, jako jsou snadno dostupné prostředky, které mu umožní získat informace o algoritmu automatizovaného zpracování jeho osobních údajů a předložit své stanovisko, pokud to není v rozporu s účelem, pro nějž jsou údaje zpracovávány.
Pozměňovací návrh 51
Čl. 24 odst.1 pododstavec 2
Tato opatření mají zajistit, s ohledem na stav techniky a na náklady na jejich provedení, přiměřenou úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být chráněny. Opatření se považují za nezbytná, jestliže úsilí, které vyžadují, není nepřiměřené cíli, jehož mají dosáhnout z hlediska ochrany.
Tato opatření mají zajistit, s ohledem na stav techniky a na náklady na jejich provedení, vysokou úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být chráněny.
Pozměňovací návrh 52
Čl. 24 odst. 2 pododstavec 1a (nový)
Členské státy zajistí, aby byla systematicky sledována účinnost opatření stanovených v prvním pododstavci, a pravidelně podávají zprávy o jejich účinnosti.
Pozměňovací návrh 53
Čl. 25 odst. 1 návětí
1.  Členské státy stanoví, že každý správce vede rejstřík všech zpracování nebo souborů zpracování, jež mají sloužit jedinému účelu nebo několika souvisejícím účelům. Informace obsažené v rejstříku zahrnují:
1.  Členské státy stanoví, že každý správce vede rejstřík všech přístupů a zpracování nebo souborů přístupů a zpracování, jež mají sloužit jedinému účelu nebo několika souvisejícím účelům. Informace obsažené v rejstříku zahrnují:
Pozměňovací návrh 54
Čl. 26 odst. 3
3.  Členské státy mohou provádět tyto kontroly rovněž v rámci vypracování opatření přijatého vnitrostátním parlamentem nebo opatření založeného na takovém legislativním opatření, které vymezuje povahu zpracování a stanoví vhodná ochranná opatření.
3.  Při přípravě legislativních opatření týkajících se zpracování údajů jsou ustanovení na ochranu práv a svobod jednotlivců konzultována s orgány dozoru.
Pozměňovací návrh 55
Čl. 29 odst. 2
2.  Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce za úmyslně spáchané trestné činy, které s sebou nesou závažná porušení předpisů přijatých na základě tohoto rámcového rozhodnutí, zejména předpisů, jejichž cílem je zajištění důvěrné povahy a bezpečnosti zpracování.
2.  Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce za trestné činy, spáchané úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a které s sebou nesou závažná porušení předpisů přijatých na základě tohoto rámcového rozhodnutí, zejména předpisů, jejichž cílem je zajištění důvěrné povahy a bezpečnosti zpracování.
Pozměňovací návrh 56
Čl. 29 odst. 2a (nový)
2a. Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce za trestné činy, jichž se dopustí soukromé subjekty, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje v souvislosti s veřejnou správou, a jež jsou vážným porušením ustanovení přijatých v rámci provádění tohoto rámcového rozhodnutí, zejména ustanovení o důvěrnosti a bezpečnosti při zpracování údajů.
Pozměňovací návrh 57
Čl. 30 odst. 4 pododstavec 1a (nový)
Orgán dozoru na žádost subjektu údajů přezkoumá zákonnost zpracování osobních údajů vztahujících se k dotyčné osobě. Orgán dozoru informuje subjekt údajů o výsledku přezkumu.
Pozměňovací návrh 58
Čl. 31 odst. 2 pododstavec 1
Každý člen pracovní skupiny je jmenován institucí, orgánem nebo orgány, které zastupuje. Pokud členský stát určil několik orgánů dozoru, jmenují tyto orgány společného zástupce.
Každý člen pracovní skupiny je jmenován institucí, orgánem nebo orgány, které zastupuje, v souladu s platnými vnitrostátními předpisy pro zastupování. Pokud členský stát určil několik orgánů dozoru, jmenují tyto orgány společného zástupce.
Pozměňovací návrh 59
Čl. 31 odst. 2 pododstavec 2a (nový)
Schůzí pracovní skupiny se účastní nebo je zastupován předseda pracovní skupiny zřízené podle článku 29 směrnice 95/46/ES.
Pozměňovací návrh 60
Čl. 31 odst. 3
3.  Pracovní skupina přijímá rozhodnutí prostou většinou zástupců orgánů dozoru členských států.
3.  Pracovní skupina přijímá rozhodnutí prostou většinou zástupců orgánů dozoru členských států a po konzultaci s Evropským inspektorem ochrany údajů.
Pozměňovací návrh 61
Článek 34a (nový)
Článek 34a
Vztahy k Europolu, Eurojustu a celnímu informačnímu systému
Do dvou let od data uvedeného v čl. 35 odst. 1 a v souladu s článkem 29, čl. 30 odst. 1 písm. b) a čl. 31 odst. 1 písm. c) Smlouvy o Evropské unii předloží pracovní skupina zřízená podle článku 29 Komisi doporučení s cílem zavést zvláštní ustanovení na ochranu údajů, která se vztahují na Europol, Eurojust a celní informační systém, a která jsou v souladu s tímto rámcovým rozhodnutím.
Europol, Eurojust a celní informační systém zachovají své předpisy o ochraně údajů, které stanoví, že zpracovávání osobních údajů, přístup k nim a jejich předávání podléhá konkrétnějším nebo přísnějším podmínkám nebo omezením.

(1) Dokument byl tímto vrácen výboru podle čl. 53 odst. 2 (A6-0192/2006).

Právní upozornění - Ochrana soukromí