Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0202(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0192/2006

Indgivne tekster :

A6-0192/2006

Forhandlinger :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Afstemninger :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Stemmeforklaringer
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Vedtagne tekster
PDF 241kWORD 234k
Onsdag den 14. juni 2006 - Strasbourg
Beskyttelse af personoplysninger *
P6_TA(2006)0258A6-0192/2006

Forslag til Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde (KOM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS))

(Høringsprocedure)

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b),
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, artikel 30, stk. 1, litra b), artikel 31, stk. 1, litra c), og artikel 34, stk. 2, litra b),
Ændring 2
Betragtning 9
(9)  At sikre et højt beskyttelsesniveau for EU-borgernes personoplysninger kræver fælles bestemmelser for at afgøre, om det er lovligt for de kompetente myndigheder i andre medlemsstater at behandle oplysninger, og oplysningernes kvalitet.
(9)  At sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger om alle personer på Den Europæiske Unions område kræver fælles bestemmelser for at fastslå, om det er lovligt for de kompetente myndigheder i andre medlemsstater at behandle oplysninger, og oplysningernes kvalitet. Det kræver også, at personoplysninger indsamles og behandles til legitime og specifikke formål. Oplysninger kan ikke senere behandles på en måde, der er uforenelig med disse formål, herunder som led i den stadig større udveksling af oplysninger mellem de retshåndhævende og retlige myndigheder og i forbindelse med forslaget om databasers samfunktion.
Ændring 3
Betragtning 12
(12)  Når personoplysninger overføres fra en EU-medlemsstat til tredjelande eller internationale organer, bør disse oplysninger principielt være omfattet af en passende grad af beskyttelse.
(12)  Når personoplysninger overføres fra en EU-medlemsstat til tredjelande eller internationale organer, bør disse oplysninger være omfattet af en passende grad af beskyttelse. Denne rammeafgørelse bør sikre, at personoplysninger, der modtages fra tredjelande mindst overholder internationale normer for overholdelse af menneskerettighederne.
Ændring 4 + 5
Betragtning 15
(15)  Det er hensigtsmæssigt at fastsætte fælles regler for fortrolighed og sikkerhed i forbindelse med databehandlingen, for ansvar og sanktioner, hvis de kompetente myndigheder anvender oplysningerne ulovligt, samt for de klagemuligheder, den registrerede har. Det er desuden nødvendigt, at medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om strafferetlige sanktioner for særlig grove og forsætlige overtrædelser af databeskyttelsesbestemmelserne.
(15)  Det er hensigtsmæssigt at fastsætte fælles regler for fortrolighed og sikkerhed i forbindelse med databehandlingen, for ansvar og sanktioner, hvis de kompetente myndigheder eller private parter, der behandler personoplysninger på de kompetente myndigheders vegne eller i en anden offentlig funktion, anvender oplysningerne ulovligt, samt for de klagemuligheder, den registrerede har. Det er desuden nødvendigt, at medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om strafferetlige sanktioner for særlig grove og forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af databeskyttelsesbestemmelserne.
Ændring 6
Betragtning 20
(20)  Denne rammeafgørelse påvirker ikke de særlige databeskyttelsesbestemmelser, der er fastsat i de relevante retsinstrumenter for beskyttelsen af personoplysninger ved behandling i Europol, Eurojust og toldinformationssystemet.
(20)  Denne rammeafgørelse påvirker ikke de særlige databeskyttelsesbestemmelser, der er fastsat i de relevante retsinstrumenter for beskyttelsen af personoplysninger ved behandling i Europol, Eurojust og toldinformationssystemet. Senest to år efter den i artikel 35, stk. 1, anførte dato bør de særlige databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Europol, Eurojust og toldinformationssystemet, dog efter forslag fra Kommissionen bringes i fuld overensstemmelse med denne rammeafgørelse med henblik på at styrke konsekvensen og effektiviteten i den retlige ramme for databeskyttelse.
Ændring 7
Betragtning 20 a (ny)
(20a) De databeskyttelsesregler, der gælder for Europol, Eurojust og toldinformationssystemet, bør opretholdes, i det omfang de klart fastsætter, at personoplysninger kun må behandles, er tilgængelige eller må videregives i henhold til betingelser eller begrænsninger, der er mere specifikke og/eller yder større beskyttelse.
Ændring 8
Betragtning 22
(22)  Det er hensigtsmæssigt, at denne rammeafgørelse finder anvendelse på personoplysninger, der behandles inden for rammerne af anden generation af Schengen-informationssystemet, og den udveksling af supplerende oplysninger, der sker i den forbindelse i medfør af afgørelse RIA/2006/... om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet.
(22)  Det er hensigtsmæssigt, at denne rammeafgørelse finder anvendelse på personoplysninger, der behandles inden for rammerne af anden generation af Schengen-informationssystemet, og den udveksling af supplerende oplysninger, der sker i den forbindelse i medfør af afgørelse RIA/2006/... om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet og som led i visuminformationssystemet i medfør af Rådets afgørelse RIA/2006/… om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for den indre sikkerhed, og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger1.
_______________
1 EUT L
Ændring 9
Betragtning 32 a (ny)
(32a) Der bør tages hensyn til udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.
Ændring 10
Artikel 1, stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer, at videregivelsen af personoplysninger til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater hverken begrænses eller forbydes af årsager, der vedrører beskyttelsen af personoplysninger som fastsat i denne rammeafgørelse.
2.   Denne rammeafgørelse er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører garantier for beskyttelsen af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde, der er mere vidtgående end dem, der er fastlagt i denne rammeafgørelse. Sådanne bestemmelser må imidlertid ikke indebære, at videregivelsen af personoplysninger til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater begrænses eller forbydes af årsager, der vedrører beskyttelsen af personoplysninger som fastsat i denne rammeafgørelse.
Ændring 11
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)
2a. Denne rammeafgørelse finder ikke anvendelse, hvis specifik lovgivning efter EU-traktatens afsnit VI klart fastsætter, at personoplysninger kun må behandles, er tilgængelige eller må videregives i henhold til mere specifikke betingelser eller begrænsninger.
Ændring 12
Artikel 4, stk. 1, litra d
d) skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der træffes alle rimelige foranstaltninger for at slette eller berigtige personoplysninger, der er urigtige eller ufuldstændige i forhold til de formål, hvortil de indsamles, eller de formål, hvortil de behandles, slettes eller berigtiges; medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om forskellige grader af rigtighed og pålidelighed i forbindelse med databehandlingen og skal sikre, at der sondres mellem oplysningerne afhængig af deres grad af rigtighed og pålidelighed, navnlig at oplysninger baseret på kendsgerninger kan sondres fra oplysninger, der er baseret på meninger eller personlige vurderinger
d) skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der træffes alle rimelige foranstaltninger for at slette eller berigtige personoplysninger, der er urigtige eller ufuldstændige i forhold til de formål, hvortil de indsamles, eller de formål, hvortil de behandles, slettes eller berigtiges; medlemsstaterne kan dog fastsætte bestemmelser om forskellige grader af rigtighed og pålidelighed i forbindelse med databehandlingen og skal sikre, at der sondres mellem oplysningerne afhængig af deres grad af rigtighed og pålidelighed, navnlig at oplysninger baseret på kendsgerninger kan sondres fra oplysninger, der er baseret på meninger eller personlige vurderinger; medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at kvaliteten af personoplysningerne kontrolleres regelmæssigt; retsafgørelser og afgørelser om ikke at retsforfølge skal så vidt muligt anføres, og oplysninger baseret på meninger eller personlige vurderinger kontrolleres ved kilden, og oplysningernes grad af rigtighed eller pålidelighed anføres; medmindre andet gælder ifølge national strafferetspleje, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at personoplysninger på anmodning af den registrerede markeres, hvis den registrerede benægter deres rigtighed, og hvis det ikke kan afgøres, om de er rigtige eller ej; en sådan markering slettes kun med den registreredes samtykke eller på grundlag af en afgørelse truffet af den kompetente ret eller den kompetente tilsynsmyndighed
Ændring 13
Artikel 4, stk. 4
4.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at det kun er nødvendigt at behandle personoplysninger, hvis
udgår
- der på grundlag af etablerede kendsgerninger er grund til at tro, at de pågældende personoplysninger vil muliggøre, lette eller fremme forebyggelsen, efterforskningen, afsløringen eller retsforfølgningen af en straffelovsovertrædelse, og
- der ikke findes andre midler, der i mindre grad påvirker den registrerede, og
- behandlingen af oplysningerne ikke er urimeligt vidtgående i forhold til den pågældende overtrædelse.
Ændring 14
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)
4a. Medlemsstaterne tager hensyn til de forskellige kategorier af personoplysninger og de forskellige formål med deres indsamling med henblik på at fastsætte tidsfrister for deres lagring og passende bestemmelser om indsamling, yderligere behandling og overførsel. Personoplysninger om personer, der ikke er mistænkte for at have begået eller taget del i en straffelovsovertrædelse behandles kun til opfyldelse af det formål, hvortil de blev indsamlet og i et begrænset tidsrum. Medlemsstaterne fastsætter passende begrænsninger med hensyn til adgang til og videregivelse af sådanne oplysninger.
Ændring 15
Artikel 4 a, stk. 1 (nyt)
Artikel 4a
Yderligere behandling af personoplysninger
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger kun må behandles yderligere i overensstemmelse med denne rammeafgørelse, særlig artikel 4, 5 og 6,
a) til det særlige formål, hvortil de blev videregivet eller stillet til rådighed, eller
b) hvis de er strengt nødvendige med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af alvorlige straffelovsovertrædelser eller
c) med henblik på forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed eller mod en person, undtagen hvis sådanne hensyn må tilsidesættes som følge af behovet for at beskytte den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder.
Ændring 16
Artikel 4 a, stk. 2 (nyt)
2.  De pågældende personoplysninger må kun behandles yderligere til de i stk. 1, litra c), anførte formål, hvis den myndighed, der videregav personoplysningerne eller stillede dem til rådighed, på forhånd tillader dette, og medlemsstaterne kan vedtage lovgivningsforanstaltninger for at tillade en sådan yderligere behandling, forudsat at der indføres tilstrækkelige retlige garantier.
Ændring 17
Artikel 5
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at de kompetente myndigheder kun må behandle personoplysninger, hvis det er lovbestemt, og det i loven er fastsat, at behandlingen er nødvendig for, at de pågældende myndigheder retmæssigt kan udføre deres opgave og med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge straffelovsovertrædelser.
Medlemsstaterne fastsætter efter at have hørt den i artikel 30 omhandlede tilsynsmyndighed bestemmelser om, at de kompetente myndigheder kun må behandle personoplysninger, hvis det er lovbestemt, og det i loven er fastsat, at behandlingen er nødvendig for, at de pågældende myndigheder retmæssigt kan udføre deres opgave og med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge straffelovsovertrædelser, og i tilfælde hvor
a) den registrerede utvetydigt har givet sit samtykke, forudsat at behandlingen sker i den registreredes interesse, eller
b) behandling er nødvendig i medfør af en juridisk forpligtelse, den registeransvarlige er underlagt, eller
c) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser.
Ændring 18
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)
1a. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger kun må behandles, hvis
- de kompetente myndigheder på grundlag af fastslåede kendsgerninger kan godtgøre, at det er klart nødvendigt at behandle de pågældende personoplysninger med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af en straffelovsovertrædelse,
- der ikke findes andre midler, der i mindre grad påvirker den registrerede, og
- behandlingen af oplysningerne ikke er urimeligt vidtgående i forhold til den pågældende overtrædelse.
Ændring 19
Artikel 6, stk. 2, led 1
- behandlingen er lovbestemt og absolut nødvendig for, at den berørte myndighed retmæssigt kan udføre sin opgave og forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge straffelovsovertrædelser, eller hvis den registrerede implicit har givet sin samtykke til behandlingen, og
- behandlingen er lovbestemt og absolut nødvendig for, at den berørte myndighed retmæssigt kan udføre sin opgave og forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge straffelovsovertrædelser, og begrænset til en specifik undersøgelse, eller hvis den registrerede implicit har givet sit samtykke til behandlingen, forudsat at behandlingen foretages i den registreredes interesse, og at afvisning af samtykke ikke ville medføre konsekvenser for den registrerede, og
Ændring 20
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)
2a. Medlemsstaterne indfører særlige tekniske og organisatoriske krav for behandling af følsomme oplysninger.
Ændring 21
Artikel 6, stk. 2 b (nyt)
2b. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om supplerende specifikke garantier, for så vidt angår biometriske oplysninger og dna-profiler med henblik på at garantere, at
- biometriske oplysninger og dna-profiler kun benyttes på grundlag af veletablerede og kompatible tekniske standarder
- der tages nøje hensyn til graden af rigtighed for biometriske oplysninger og dna-profiler, og at den registrerede kan anke over denne ved let tilgængelige midler
- den personlige værdighed og integritet respekteres fuldt ud.
Ændring 22
Artikel 7, stk. 1
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger ikke kan lagres længere end, hvad der er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil de blev indsamlet, medmindre der er fastsat bestemmelser om andet i national ret. Personoplysninger om de personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, sidste led, lagres ikke længere, end hvad der er absolut nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet.
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger ikke kan lagres længere end, hvad der er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet yderligere, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 4a. Personoplysninger om de personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, sidste led, lagres ikke længere, end hvad der er absolut nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet.
Ændring 23
Artikel 7, stk. 2
2.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om hensigtsmæssige proceduremæssige og tekniske foranstaltninger for at sikre, at tidsfristerne for lagring af personoplysninger overholdes. Det kontrolleres regelmæssigt, at disse tidsfrister overholdes.
2.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om hensigtsmæssige proceduremæssige og tekniske foranstaltninger for at sikre, at tidsfristerne for lagring af personoplysninger overholdes. Disse foranstaltninger omfatter automatisk og regelmæssig sletning af personoplysninger efter et bestemt tidsrum. Det kontrolleres regelmæssigt, at disse tidsfrister overholdes.
Ændring 24
Kapitel III, afdeling I, overskrift
Videregivelse og rådighedsstillelse af personoplysninger til andre medlemsstaters kompetente myndigheder
Videregivelse og rådighedsstillelse af personoplysninger
Ændring 25
Artikel 8
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger kun kan videregives til eller stilles til rådighed for andre medlemsstaters kompetente myndigheder, hvis det er nødvendigt for, at de myndigheder, der sender eller modtager oplysningerne, retmæssigt kan udføre deres opgave, og for at forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge straffelovsovertrædelser.
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger, der indsamles og behandles af de kompetente myndigheder, kun kan videregives til eller stilles til rådighed for andre medlemsstaters kompetente myndigheder, hvis det er nødvendigt for, at de myndigheder, der sender eller modtager oplysningerne, retmæssigt kan udføre deres opgave, og for at forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge specifikke straffelovsovertrædelser.
Ændring 26
Artikel 8 a (ny)
Artikel 8a
Videregivelse til andre myndigheder end de kompetente myndigheder
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger kun videregives til andre myndigheder end medlemsstatens kompetente myndigheder i særlige individuelle og veldokumenterede tilfælde, og hvis alle nedenstående krav er opfyldt:
a) det er tydeligt fastsat i loven, at der er pligt til, eller det er tilladt, at videregive oplysningerne, og
b) videregivelsen af de pågældende oplysninger
er nødvendig af hensyn til de særlige formål, hvortil de blev indsamlet, videregivet eller stillet til rådighed, eller med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser eller for at forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed eller mod en person, undtagen hvis sådanne hensyn må tilsidesættes som følge af behovet for at beskytte den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder
eller
er nødvendig, fordi de pågældende oplysninger er uundværlige for den myndighed, til hvem oplysningerne skal videregives, for at den kan udføre sin retmæssige opgave, og forudsat at formålet med denne myndigheds indsamling eller behandling ikke er uforeneligt med den oprindelige behandling og ikke strider mod de retlige forpligtelser, der påhviler den myndighed, der har til hensigt at videregive oplysningerne
eller
uden tvivl er i den registreredes interesse, og den registrerede enten har givet sit samtykke hertil, eller omstændighederne er af en sådan art, at det uden tvivl kan formodes, at det forholder sig sådan.
Ændring 27
Artikel 8 b (ny)
Artikel 8b
Videregivelse af oplysninger til private
Medmindre andet gælder ifølge nationale strafferetsplejeregler, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at personoplysninger kun kan videregives til private parter i en medlemsstat i særlige tilfælde, og hvis alle nedenstående krav er opfyldt:
a) det er tydeligt fastsat i loven, at der er pligt til, eller det er tilladt, at videregive oplysningerne, og
b) videregivelsen er nødvendig til de formål, hvortil de blev indsamlet, videregivet eller stillet til rådighed, eller med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser eller for at forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed eller mod en person, undtagen hvis sådanne hensyn må tilsidesættes som følge af behovet for at beskytte den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at kompetente myndigheder kun kan få adgang til og behandle personoplysninger, der opbevares af private parter, fra sag til sag under specifikke omstændigheder, til specifikke formål og under retslig kontrol i medlemsstaten.
Ændring 28
Artikel 8 c (ny)
Artikel 8c
Private parters behandling af oplysninger som led i en offentlig funktion
Medlemsstaterne indfører i deres nationale lovgivning bestemmelser om, at private parter, når de indsamler og behandler oplysninger som led i en offentlig funktion, er underlagt forpligtelser, der svarer til eller er strengere end dem, der gælder for de kompetente myndigheder.
Ændring 29
Artikel 8 d (ny)
Artikel 8d
Overførsel til kompetente myndigheder i tredjelande eller til internationale organer
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger ikke videregives til kompetente myndigheder i tredjelande eller til internationale organer, undtagen hvis denne videregivelse er i overensstemmelse med denne rammeafgørelse, og navnlig alle nedenstående krav er opfyldt:
a) det tydeligt er fastsat i loven, at der er pligt til, eller det er tilladt, at overføre oplysningerne
b) overførslen er nødvendig til de formål, hvortil de blev indsamlet, videregivet eller stillet til rådighed, eller med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser, eller for at forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed eller mod en person, undtagen hvis sådanne hensyn må tilsidesættes som følge af behovet for at beskytte den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder
c) der sikres en passende grad af databeskyttelse i tredjelandet eller det internationale organ, til hvem de pågældende oplysninger overføres.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at det i lyset af alle omstændigheder omkring hver enkelt overførsel eller kategori af overførsler vurderes, om tredjelandet eller det internationale organ sikrer en passende grad af beskyttelse af oplysningerne. Vurderingen baseres navnlig på en undersøgelse af følgende elementer: oplysningernes art, behandlingens formål og varighed, oprindelseslandet og det endelige bestemmelsesland, de retsregler - almindelige regler eller sektorregler - der er i kraft i det pågældende tredjeland eller organ, og de regler for god forvaltningsskik og de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder der, samt at modtageren af de overførte oplysninger stiller tilstrækkelige sikkerhedsgarantier.
3.  Medlemsstaterne og Kommissionen underretter gensidigt hinanden og Europa-Parlamentet, hvis de mener, at et tredjeland eller et internationalt organ ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med stk. 2.
4.  Hvis Kommissionen efter høring af Rådet og Europa-Parlamentet fastslår, at et tredjeland eller et internationalt organ ikke sikrer et passende beskyttelsesniveau i den betydning, der anvendes i stk. 2, træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre al overførsel af personoplysninger til det pågældende tredjeland eller internationale organ.
5.  Efter høring af Rådet og Europa-Parlamentet kan Kommissionen fastslå, at et tredjeland eller et internationalt organ sikrer et passende beskyttelsesniveau i den betydning, der anvendes i stk. 2, som følge af dets nationale love eller internationale aftaler for at beskytte privatlivets fred og den enkeltes grundlæggende friheder og rettigheder.
6.  Personoplysninger kan undtagelsesvist uanset stk. 1, litra c), overføres til de kompetente myndigheder i tredjelande eller til internationale organer, som ikke sikrer et passende beskyttelsesniveau, hvis det er absolut nødvendigt for at beskytte en medlemsstats væsentlige interesser eller forebygge en umiddelbart forestående alvorlig fare, der truer den offentlige sikkerhed eller en eller flere specifikke personer. Personoplysninger kan i et sådant tilfælde kun behandles af modtageren, i det omfang de er absolut nødvendige til det særlige formål, hvortil de blev videregivet. Sådanne overførsler skal anmeldes til den kompetente tilsynsmyndighed.
Ændring 30
Artikel 9, stk. 6
6.  Medmindre andet gælder ifølge national strafferetspleje fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at personoplysninger på anmodning af den registrerede markeres, hvis den registrerede nægter, at de er rigtige, og hvis det ikke kan afgøres, om de er rigtige eller ej. En sådan markering slettes kun med den registreredes samtykke eller på grundlag af en afgørelse truffet af den kompetente ret eller den kompetente tilsynsmyndighed.
udgår
Ændring 31
Artikel 9, stk. 7, led 3
- hvis oplysningerne ikke eller ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev videregivet eller stillet til rådighed.
- og under alle omstændigheder hvis oplysningerne ikke eller ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev videregivet eller stillet til rådighed.
Ændring 32
Artikel 9, stk. 9 a (nyt)
9a. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at kvaliteten af personoplysninger, der videregives eller stilles til rådighed af tredjelande, vurderes specifikt, så snart de modtages, og at graden af rigtighed og pålidelighed angives.
Ændring 33
Artikel 10, stk. 1
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at al elektronisk videregivelse og modtagelse af personoplysninger, navnlig ved direkte elektronisk adgang, registreres, således at det efterfølgende er muligt at kontrollere, hvorfor de blev videregivet, hvilke oplysninger der blev videregivet, tidspunktet for videregivelsen, de involverede myndigheder, og for så vidt angår den myndighed, der modtager oplysningerne, hvem der har modtaget oplysningerne, og hvem der har anmodet om at få dem.
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at al elektronisk adgang til og videregivelse og modtagelse af personoplysninger, navnlig ved direkte elektronisk adgang, registreres, således at det efterfølgende er muligt at kontrollere, hvorfor der blev givet adgang, og hvorfor de blev videregivet, hvilke oplysninger der blev videregivet eller givet adgang til, tidspunktet for videregivelsen eller adgangen, de involverede myndigheder og, for så vidt angår den myndighed, der modtager oplysningerne, hvem der har modtaget oplysningerne, og hvem der har anmodet om at få dem.
Ændring 34
Artikel 10, stk. 2
2.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at al elektronisk videregivelse og modtagelse af personoplysninger dokumenteres, således at det efterfølgende er muligt at kontrollere, hvorfor de blev videregivet, hvilke oplysninger der blev videregivet, tidspunktet for videregivelsen, de involverede myndigheder, og for så vidt angår den myndighed, der modtager oplysningerne, hvem der har modtaget oplysningerne, og hvem der har anmodet om at få dem.
2.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at al elektronisk adgang til og videregivelse og modtagelse af personoplysninger dokumenteres, således at det efterfølgende er muligt at kontrollere, hvorfor der blev givet adgang, eller hvorfor de blev videregivet, hvilke oplysninger der blev videregivet eller givet adgang til, tidspunktet for videregivelsen eller adgangen, de involverede myndigheder og, for så vidt angår den myndighed, der modtager oplysningerne, hvem der har modtaget oplysningerne, og hvem der har anmodet om at få dem.
Ændring 35
Artikel 10, stk. 3
3.  Den myndighed, der har registreret eller dokumenteret oplysningerne, meddeler straks dette til den kompetente tilsynsmyndighed på dennes anmodning. Oplysningerne anvendes kun med henblik på kontrol af databeskyttelsen og til at sikre en ordentlig databehandling samt dataenes integritet og sikkerheden omkring dem.
3.  Den myndighed, der har registreret eller dokumenteret oplysningerne, stiller dem til rådighed for den kompetente tilsynsmyndighed og meddeler straks dette til denne myndighed. Oplysningerne anvendes kun med henblik på kontrol af databeskyttelsen og til at sikre en ordentlig databehandling samt dataenes integritet og sikkerheden omkring dem.
Ændring 36
Artikel 12 a (ny)
Artikel 12a
Yderligere videregivelse til andre myndigheder end de kompetente myndigheder
Når personoplysninger er modtaget fra eller stillet til rådighed af den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, kan disse oplysninger kun yderligere videregives til andre myndigheder end de kompetente myndigheder i særlige og veldokumenterede tilfælde og med forbehold af betingelserne i artikel 8a, hvis den medlemsstat, der har videregivet de pågældende oplysninger eller har stillet dem til rådighed, har givet sit forudgående samtykke til den yderligere videregivelse af oplysningerne.
Ændring 37
Artikel 12 b (ny)
Artikel 12b
Yderligere videregivelse til private parter
Når personoplysninger er medtaget fra eller stillet til rådighed af den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, kan disse oplysninger kun yderligere videregives til private parter i særlige tilfælde og med forbehold af betingelserne i artikel 8b, hvis den medlemsstat, der har videregivet de pågældende oplysninger, eller har stillet dem til rådighed, har givet sit forudgående samtykke til den yderligere videregivelse af oplysningerne.
Ændring 38
Artikel 12 c (ny)
Artikel 12c
Yderligere videregivelse til tredjelande eller internationale organer
Når personoplysninger er modtaget fra eller stillet til rådighed af den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, kan disse oplysninger ikke yderligere videregives til kompetente myndigheder i tredjelande eller til internationale organer, medmindre betingelserne i artikel 8c er opfyldt, og den medlemsstat, der har videregivet de pågældende oplysninger, eller har stillet dem til rådighed, har givet sit forudgående samtykke til den yderligere videregivelse af oplysningerne.
Ændring 39
Artikel 13
Artikel 13
Videregivelse til andre myndigheder end de kompetente myndigheder
udgår
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger modtaget fra eller stillet til rådighed af en anden medlemsstats kompetente myndigheder kun videregives til eller stilles til rådighed for andre myndigheder end medlemsstatens kompetente myndigheder i særlige tilfælde, og hvis alle nedenstående krav er opfyldt:
a)  Det er tydeligt fastsat i loven, at der er pligt til eller det er tilladt at videregive oplysningerne, og
b) videregivelsen af de pågældende oplysninger er
nødvendig af hensyn til de særlige formål, hvortil de blev videregivet eller stillet til rådighed, eller med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser eller for at forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed eller mod en person, undtagen hvis sådanne hensyn må tilsidesættes som følge af behovet for at beskytte den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder
eller
nødvendig, fordi de pågældende oplysninger er uundværlige for den myndighed, til hvem oplysningerne skal videregives, for at den kan udføre sin retmæssige opgave, og forudsat at formålet med den myndigheds indsamling eller behandling ikke er uforeneligt med den oprindelige behandling og ikke strider mod de retlige forpligtelser, der påhviler den myndighed, der har til hensigt at videregive oplysningerne
eller
uden tvivl i den registreredes interesse, og enten den registrerede har givet sit samtykke hertil, eller omstændighederne er sådan, at det uden tvivl kan formodes, at det forholder sig sådan.
(c)  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har videregivet eller stillet de pågældende oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed, der har til hensigt selv at videregive dem, har givet sit forudgående samtykke hertil.
Mundtlig ændring
Artikel 14
Artikel 14
udgår
Videregivelse af oplysninger til private
Medmindre andet gælder ifølge nationale strafferetsplejeregler fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at personoplysninger modtaget fra eller stillet til rådighed af en anden medlemsstats kompetente myndighed kun kan videregives til private parter i en medlemsstat i særlige tilfælde, og hvis alle nedenstående krav er opfyldt:
a)  Det er tydeligt fastsat i loven, at der er pligt til eller det er tilladt at videregive oplysningerne, og
b) videregivelsen er nødvendig til de formål, hvortil de blev videregivet eller stillet til rådighed, eller med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser eller for at forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed eller mod en person, undtagen hvis sådanne hensyn må tilsidesættes som følge af behovet for at beskytte den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder, og
c) den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har videregivet eller stillet de pågældende oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed, der har til hensigt selv at videregive dem, har givet sit forudgående samtykke til, at de videregives til private parter.
Ændring 40
Artikel 15
Artikel 15
Overførsel til kompetente myndigheder i tredjelande eller til internationale organer
udgår
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger modtaget fra eller stillet til rådighed af en anden medlemsstats kompetente myndigheder ikke videregives til kompetente myndigheder i tredjelande eller til internationale organer, undtagen hvis denne videregivelse er i overensstemmelse med denne rammeafgørelse og navnlig alle nedenstående krav er opfyldt:
a)  Det er tydeligt fastsat i loven, at der er pligt til eller det er tilladt at overføre oplysningerne.
b)  Overførslen er nødvendig til de formål, hvortil de blev videregivet eller stillet til rådighed, eller med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser, eller for at forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed eller mod en person, undtagen hvis sådanne hensyn må tilsidesættes som følge af behovet for at beskytte den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder.
c)  Den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, som har videregivet eller stillet de pågældende oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed, der har til hensigt selv at videregive dem, eksplicit har givet sit forudgående samtykke hertil.
d)  Der sikres en passende grad af databeskyttelse i tredjelandet eller det internationale organ, til hvem de pågældende oplysninger overføres.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at det i lyset af alle omstændigheder omkring hver overførsel eller kategori af overførsler vurderes, om tredjelandet eller det internationale organ sikrer en passende grad af beskyttelse af oplysningerne. Vurderingen baseres navnlig på en undersøgelse af følgende elementer: oplysningernes art, behandlingens formål og varighed, oprindelseslandet og det endelige bestemmelsesland, de retsregler - almindelige regler eller sektorregler - der er i kraft i det pågældende tredjeland eller organ, samt de regler for god forvaltningsskik og de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder der, samt at modtageren af de overførte oplysninger opstiller tilstrækkelige sikkerhedsgarantier.
3.  Medlemsstaterne og Kommissionen underretter gensidigt hinanden, hvis de mener, at et tredjeland eller et internationalt organ ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med stk. 2.
4.  Når det efter proceduren i artikel 16 fastslås, at et tredjeland eller et internationalt organ ikke sikrer et passende beskyttelsesniveau i den betydning, der anvendes i stk. 2, træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre al overførsel af personoplysninger til det pågældende tredjeland eller internationale organ.
5.  I overensstemmelse med proceduren i artikel 16 kan det fastslås, at et tredjeland eller et internationalt organ sikrer et passende beskyttelsesniveau i den betydning, der anvendes i stk. 2, som følge af dets nationale love eller internationale forpligtelser for at beskytte privatlivets fred og den enkeltes grundlæggende friheder og rettigheder.
6.  Personoplysninger, der modtages fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, kan undtagelsesvis videregives til de kompetente myndigheder i tredjelande eller til internationale organer, som ikke sikrer et passende beskyttelsesniveau, hvis det er absolut nødvendigt for at beskytte en medlemsstats væsentlige interesser eller forebygge en umiddelbart forestående alvorlig fare, der truer den offentlige sikkerhed eller en eller flere specifikke personer.
Ændring 41
Artikel 16
Artikel 16
udgår
Udvalg
1.  Når der henvises til denne artikel, bistås Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2.  Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden efter forslag fra formanden på grundlag af den standardforretningsorden, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
3.  Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i artikel 205, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
4.  Kommissionen vedtager de planlagte foranstaltninger, hvis de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse. Hvis de planlagte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke afgives nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes, og underretter Europa-Parlamentet herom.
5.  Rådet kan træffe afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal, inden for to måneder fra forslaget forelægges for Rådet.
Hvis Rådet inden for denne frist med kvalificeret flertal har tilkendegivet, at det er imod forslaget, behandler Kommissionen forslaget på ny. Den kan forelægge Rådet et ændret forslag, forelægge sit forslag på ny eller fremsætte forslag til en retsakt. Hvis Rådet ved udløbet af denne frist hverken har vedtaget den foreslåede gennemførelsesretsakt eller tilkendegivet, at det er imod forslaget til gennemførelsesforanstaltninger, vedtager Kommissionen den foreslåede gennemførelsesretsakt.
Ændring 42
Artikel 18
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at den kompetente myndighed, hvorfra personoplysningerne blev modtaget, eller af hvem de blev stillet til rådighed, på anmodning informeres om den videre behandling af oplysningerne og de opnåede resultater.
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at den kompetente myndighed, hvorfra personoplysningerne blev modtaget, eller af hvem de blev stillet til rådighed, informeres om den videre behandling af oplysningerne og de opnåede resultater.
Ændring 43
Artikel 19, stk. 1, litra c, led 4 a (nyt)
- tidsgrænserne for opbevaring af oplysninger
Ændring 44
Artikel 19, stk. 2, indledning og litra a og b
2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger må kun nægtes udleveret eller kun udleveret i begrænset, hvis det er nødvendigt:
2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger må ikke udleveres eller kun udleveres i begrænset omfang, hvis det er nødvendigt:
a) for at sætte den registeransvarlige i stand til at udføre sine lovbestemte opgaver på tilfredsstillende vis
b) for at undgå at skade igangværende efterforskninger, undersøgelser eller retssager eller forhindre de kompetente myndigheder i at udføre deres retmæssige opgaver
for at undgå at skade igangværende efterforskninger, undersøgelser eller retssager eller forhindre tilsynsmyndighederne og/eller de kompetente myndigheder i at udføre deres retmæssige opgaver
Ændring 45
Artikel 19, stk. 4
4.  Årsagerne til afslaget eller begrænsningen i henhold til stk. 2 skal ikke videreformidles, hvis dette skader formålet hermed. I så tilfælde informerer den registeransvarlige den registrerede om, at han kan klage til den kompetente tilsynsmyndighed, uden at det påvirker klageadgangen til retten eller en eventuel national strafferetssag. Hvis den registrerede klager til tilsynsmyndigheden, behandler denne klagen. Under behandlingen af klagen informerer tilsynsmyndigheden kun den registrerede om, hvorvidt oplysningerne er blevet korrekt behandlet, og hvis det ikke er tilfældet, om de nødvendige berigtigelser er blevet foretaget.
4.  Årsagerne til afslaget eller begrænsningen i henhold til stk. 2 skal ikke videreformidles, hvis dette skader formålet hermed. I så tilfælde informerer den registeransvarlige den registrerede om, at han kan klage til den kompetente tilsynsmyndighed, uden at det påvirker klageadgangen til retten eller en eventuel national strafferetssag. Hvis den registrerede klager til tilsynsmyndigheden, behandler denne klagen. Tilsynsmyndigheden informerer den registrerede om udfaldet af behandlingen.
Ændring 46
Artikel 20, stk. 1, indledning
1.  Når oplysningerne ikke er indhentet hos den registrerede eller er blevet indhentet uden dennes viden eller kendskab til, at der blev indsamlet oplysninger om ham, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at den registeransvarlige eller dennes repræsentant allerede ved registreringen af oplysningerne, eller hvis oplysningerne videregives til tredjemand, inden for et rimeligt tidsrum, efter at de første gang blev videregivet, skal give den registrerede mindst følgende informationer vederlagsfrit, medmindre den pågældende allerede er bekendt hermed, eller det viser sig at være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at give denne information:
1.  Når oplysningerne ikke er indhentet hos den registrerede eller er blevet indhentet uden dennes viden eller kendskab til, at der blev indsamlet oplysninger om ham, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at den registeransvarlige eller dennes repræsentant allerede ved registreringen af oplysningerne, eller, hvis oplysningerne videregives til tredjemand, senest på det tidspunkt, hvor de første gang videregives, skal give den registrerede mindst følgende informationer vederlagsfrit, medmindre den pågældende allerede er bekendt hermed, eller det viser sig at være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at give denne information:
Ændring 47
Artikel 20, stk. 2, indledning og litra a
2.  De i stk. 1 omhandlede informationer gives ikke, hvis dette er nødvendigt
2.  Det undlades kun at give de i stk. 1 omhandlede informationer, hvis dette er nødvendigt
a) for at sætte den registeransvarlige i stand til at udføre sine lovbestemte opgaver på tilfredsstillende vis
Ændring 48
Artikel 21, stk. 1, litra c
c) at få udvirket, at tredjemand, til hvem sådanne oplysninger er blevet videregivet, underrettes om enhver berigtigelse, sletning eller blokering, der er foretaget i overensstemmelse med litra b), medmindre underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig.
c) at få udvirket, at tredjemand, til hvem sådanne oplysninger er blevet videregivet, underrettes om enhver berigtigelse, sletning eller blokering, der er foretaget i overensstemmelse med litra b).
Ændring 49
Artikel 21, stk. 2, indledning og litra a
2.  Enhver foranstaltning, den registrerede har ret til i henhold til stk. 1, nægtes, hvis dette er nødvendigt
2.  Enhver foranstaltning, den registrerede har ret til i henhold til stk. 1, nægtes kun, hvis dette er nødvendigt
a) for at sætte den registeransvarlige i stand til at udføre sine lovbestemte opgaver tilfredsstillende vis
Ændring 50
Artikel 22 a (ny)
Artikel 22a
Elektroniske individuelle afgørelser
1.  Medlemsstaterne giver enhver person ret til ikke at blive genstand for en afgørelse eller handling, der medfører juridiske konsekvenser for eller påvirker den pågældende væsentligt, og som er baseret udelukkende på elektronisk databehandling med henblik på at vurdere visse personlige aspekter vedrørende den pågældende som f.eks. troværdighed, opførsel osv.
2.  Med forbehold af de øvrige artikler i denne rammeafgørelse fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at en person kan blive genstand for en afgørelse eller handling som omhandlet i stk. 1, såfremt afgørelsen eller handlingen er tilladt i henhold til en lov, der også indeholder foranstaltninger til sikring af den registreredes legitime interesser som f.eks. let tilgængelige midler, der tillader den pågældende at blive informeret om tankegangen bag den elektroniske behandling af oplysninger om ham/hende og at fremsætte sit synspunkt, medmindre dette er uforeneligt med formålet med behandlingen af oplysningerne.
Ændring 51
Artikel 24, stk. 1, afsnit 2
Disse foranstaltninger skal under hensyn til det aktuelle tekniske niveau og de omkostninger, som er forbundet med deres iværksættelse, tilvejebringe et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som behandlingen indebærer, og arten af de oplysninger, som skal beskyttes. Foranstaltningerne vurderes som værende nødvendige, hvis den dermed forbundne indsats står i passende forhold til det tilstræbte sikkerhedsniveau.
Disse foranstaltninger skal under hensyn til det aktuelle tekniske niveau og de omkostninger, som er forbundet med deres iværksættelse, tilvejebringe et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som behandlingen indebærer, og arten af de oplysninger, som skal beskyttes.
Ændring 52
Artikel 24, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)
Medlemsstaterne sikrer, at effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er anført i første afsnit, overvåges systematisk, og rapporterer regelmæssigt herom.
Ændring 53
Artikel 25, stk. 1, indledning
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at alle registeransvarlige fører et register over enhver behandling eller serie af behandlinger, der tjener et enkelt formål eller flere relaterede formål. Informationerne i registret skal omfatte følgende:
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at alle registeransvarlige fører et register over enhver adgang og behandling eller serie af behandlinger, der tjener et enkelt formål eller flere relaterede formål. Informationerne i registret skal omfatte følgende:
Ændring 54
Artikel 26, stk. 3
3.  Medlemsstaterne kan også gennemføre en sådan kontrol som led i udarbejdelsen af en foranstaltning, der vedtages af det nationale parlament, eller af en anden foranstaltning med hjemmel i en sådan lov, som fastlægger karakteren af behandlingen og fastsætter de fornødne garantier.
3.  Tilsynsmyndighederne høres om bestemmelser om beskyttelse af personers rettigheder og friheder, når der udarbejdes lovgivningsmæssige foranstaltninger om databehandling.
Ændring 55
Artikel 29, stk. 2
2.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, for grove og forsætlige overtrædelser af bestemmelser, der er vedtaget i medfør af denne rammeafgørelse, navnlig bestemmelser, der tager sigte på at garantere fortroligheden og sikkerheden omkring databehandlingen.
2.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, for grove og forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelser, der er vedtaget i medfør af denne rammeafgørelse, navnlig bestemmelser, der tager sigte på at garantere fortroligheden og sikkerheden omkring databehandlingen.
Ændring 56
Artikel 29, stk. 2 a (nyt)
2a. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, for overtrædelser, der begås af private parter, der indsamler eller behandler personoplysninger som led i en offentlig funktion, og som er udtryk for grove overtrædelser af bestemmelser, der er vedtaget i medfør af denne rammeafgørelse, navnlig bestemmelser, der tager sigte på at garantere fortroligheden og sikkerheden omkring databehandlingen.
Ændring 57
Artikel 30, stk. 4, afsnit 1 a (nyt)
Navnlig kan enhver tilsynsmyndighed på anmodning af en registreret undersøge lovligheden af behandlingen af oplysninger om den pågældende. Den underretter den registrerede om udfaldet af sin undersøgelse.
Ændring 58
Artikel 31, stk. 2, afsnit 2
Hvert medlem af arbejdsgruppen udpeges af den institution eller den eller de myndigheder, det repræsenterer. Når en medlemsstat har udpeget flere tilsynsmyndigheder, udnævner disse en fælles repræsentant.
Hvert medlem af arbejdsgruppen udpeges af den institution eller den eller de myndigheder, det repræsenterer, i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser om repræsentation. Når en medlemsstat har udpeget flere tilsynsmyndigheder, udnævner disse en fælles repræsentant.
Ændring 59
Artikel 31, stk. 2, afsnit 2 a (nyt)
Formanden for den gruppe, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF, deltager i eller repræsenteres under arbejdsgruppens møder.
Ændring 60
Artikel 31, stk. 3
3.  Arbejdsgruppen træffer beslutning med simpelt flertal blandt repræsentanterne for medlemsstaternes tilsynsmyndigheder.
3.  Arbejdsgruppen træffer beslutning med simpelt flertal blandt repræsentanterne for medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.
Ændring 61
Artikel 34 a (ny)
Artikel 34a
Forbindelse til Europol, Eurojust og toldinformationssystemet
Senest to år efter den i artikel 35, stk. 1, anførte dato og i overensstemmelse med artikel 29, artikel 30, stk. 1, litra b), og artikel 31, stk. 1, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union fremsætter Artikel 29-arbejdsgruppen henstillinger til Kommissionen med henblik på, at de særlige databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Europol, Eurojust og toldinformationssystemet, bringes i fuld overensstemmelse med denne rammeafgørelse.
De databeskyttelsesregler, der gælder for Europol, Eurojust og toldinformationssystemet, opretholdes, i det omfang de klart fastsætter, at personoplysninger kun må behandles, er tilgængelige eller må videregives i henhold til betingelser eller begrænsninger, der er mere specifikke og/eller yder større beskyttelse.

(1) Efter vedtagelsen af ændringsforslagene blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 53, stk. 2 (A6-0192/2006).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik