Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0202(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0192/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0192/2006

Συζήτηση :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 507kWORD 283k
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αστυνομική και δικαστική συνεργασία) *
P6_TA(2006)0258A6-0192/2006

Πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Η πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη την συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 30, 31 και 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Έχοντας υπόψη την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο β), το άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο γ), και το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β),
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η εγγύηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων πολιτών απαιτεί κοινές διατάξεις για τον καθορισμό της νομιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.
(9)  Η εγγύηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των προσώπων που κατοικούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί κοινές διατάξεις για τον καθορισμό της νομιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων τα οποία εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών. Απαιτεί επίσης η συλλογή και η εξέταση προσωπικών δεδομένων να γίνεται για νόμιμους και συγκεκριμένους σκοπούς. Τα δεδομένα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τους εν λόγω σκοπούς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών και σε σχέση με την πρόταση για τη διαλειτουργικότητα των τραπεζών δεδομένων.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα δεδομένα αυτά θα έπρεπε καταρχήν να τυγχάνουν του κατάλληλου επιπέδου προστασίας.
(12)  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα δεδομένα αυτά θα έπρεπε να τυγχάνουν του κατάλληλου επιπέδου προστασίας. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από τρίτες χώρες είναι σύμφωνα τουλάχιστον με τα διεθνή πρότυπα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τροπολογίες 4 και 5
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες στον τομέα της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας της επεξεργασίας, της ευθύνης και των κυρώσεων για την παράνομη χρήση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τα ένδικα μέσα που προσφέρονται στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Εξάλλου, είναι απαραίτητο να προβλέπουν τα κράτη μέλη ποινικές κυρώσεις για ιδιαίτερα σοβαρές και εκ προθέσεως παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.
(15)  Πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες στον τομέα της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας της επεξεργασίας, της ευθύνης και των κυρώσεων για την παράνομη χρήση από τις αρμόδιες αρχές και από ιδιώτες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό των αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και τα ένδικα μέσα που προσφέρονται στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Εξάλλου, είναι απαραίτητο να προβλέπουν τα κράτη μέλη ποινικές κυρώσεις για ιδιαίτερα σοβαρές και εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν επηρεάζει τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων από τα οικεία νομικά μέσα σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, τη Eurojust και το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών.
(20)  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν επηρεάζει τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων από τα οικεία νομικά μέσα σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, τη Eurojust και το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών. Ωστόσο, το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 35, παράγραφος 1, οι ειδικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρωπόλ, τη Eurojust και το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως συνεπείς προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, προκειμένου να ενισχυθούν η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, βάσει πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)
(20α) Η Ευρωπόλ, η Eurojust και το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών διατηρούν τις διατάξεις τους περί προστασίας των δεδομένων, όταν αυτές ορίζουν σαφώς ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας, αναζήτησης ή διαβίβασης παρά μόνον βάσει ειδικότερων ή/και πιο προστατευτικών όρων ή περιορισμών.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Ενδείκνυται η παρούσα απόφαση-πλαίσιο να εφαρμοστεί στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς και στη συναφή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΥ/2006/ … για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς.
(22)  Ενδείκνυται η παρούσα απόφαση-πλαίσιο να εφαρμοστεί στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς και στη συναφή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με την απόφαση 2006/…/ΔΕΥ για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, καθώς και στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 2006/.../ΔΕΥ σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εσωτερική ασφάλεια καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων1.
___________________
1 ΕΕ L ...
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα)
(32α) Λαμβάνεται υπόψη η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων.
Τροπολογία 10
Άρθρο 1, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών δεν θα υφίσταται ούτε περιορισμούς ούτε απαγορεύσεις για λόγους που συνδέονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
2.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να προβλέψουν, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, μεγαλύτερες διασφαλίσεις από αυτές που ορίζονται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Ωστόσο, οιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη δεν μπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για λόγους που συνδέονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
Τροπολογία 11
Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)
2a. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν εφαρμόζεται, εάν ειδική νομοθεσία βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ ορίζει ρητώς ότι η επεξεργασία, πρόσβαση ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μόνο υπό ειδικότερους όρους ή περιορισμούς.
Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)
(δ) να είναι ακριβή και, εφόσον είναι απαραίτητο, να ενημερώνονται. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να διαγράφονται ή να διορθώνονται δεδομένα ανακριβή ή ελλιπή σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν επεξεργασία δεδομένων σε διαφορετικό βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας, περίπτωση κατά την οποία οφείλουν να προβλέψουν ότι τα δεδομένα ταξινομούνται αναλόγως του βαθμού ακρίβειας και αξιοπιστίας και ιδίως ότι τα δεδομένα που βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά πρέπει να διακρίνονται από τα δεδομένα που βασίζονται σε γνώμες ή προσωπικές εκτιμήσεις·
(δ) να είναι ακριβή και, εφόσον είναι απαραίτητο, να ενημερώνονται. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να διαγράφονται ή να διορθώνονται δεδομένα ανακριβή ή ελλιπή σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν επεξεργασία δεδομένων σε διαφορετικό βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας, περίπτωση κατά την οποία οφείλουν να προβλέψουν ότι τα δεδομένα ταξινομούνται αναλόγως του βαθμού ακρίβειας και αξιοπιστίας και ιδίως ότι τα δεδομένα που βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά πρέπει να διακρίνονται από τα δεδομένα που βασίζονται σε γνώμες ή προσωπικές εκτιμήσεις· τα κράτη μέλη προβλέπουν τον τακτικό έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον είναι δυνατόν, οι δικαστικές αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις για μη δίωξη επισημαίνονται, τα δεδομένα που βασίζονται σε γνώμες ή προσωπικές εκτιμήσεις ελέγχονται στην πηγή τους και διευκρινίζεται ο βαθμός ακρίβειας ή αξιοπιστίας τους. Με την επιφύλαξη της εθνικής ποινικής δικονομίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται μετά από αίτημα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εάν το εν λόγω πρόσωπο αμφισβητεί την ακρίβειά τους και εάν δεν μπορεί να επαληθευτεί η ακρίβεια ή η ανακρίβειά τους. Η εν λόγω επισήμανση διαγράφεται μόνο με τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή βάσει απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου ή της αρμόδιας αρχής ελέγχου·
Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη μόνον εφόσον:
Διαγράφεται
- υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται, σύμφωνα με διαπιστωθέντα γεγονότα, ότι τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστούσαν δυνατή, θα διευκόλυναν ή θα επιτάχυναν την πρόληψη και διερεύνηση αξιόποινων πράξεων καθώς και τις έρευνες και διώξεις για τις πράξεις αυτές,
- δεν υφίσταται άλλο μέσο που επηρεάζει λιγότερο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, και
- η επεξεργασία δεδομένων δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με την εν λόγω αξιόποινη πράξη.
Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 4α (νέα)
4a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες κατηγορίες δεδομένων και τους διάφορους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, προκειμένου να καθορίσουν τους κατάλληλους όρους συλλογής, χρονικών προθεσμιών, περαιτέρω επεξεργασίας και διαβίβασης των συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν μη υπόπτους τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους περιορισμούς ως προς την πρόσβαση και τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων.
Τροπολογία 15
Άρθρο 4α, παράγραφος 1 (νέα)
Άρθρο 4α
Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πλαίσιο, ιδίως δε τα άρθρα της 4, 5 και 6, μόνο
α) για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν,
β) εάν είναι απολύτως απαραίτητο, για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ή
γ) με σκοπό την πρόληψη απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας ή κατά ενός προσώπου, εκτός αν οι πτυχές αυτές υποσκελίζονται από την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
Τροπολογία 16
Άρθρο 4α, παράγραφος 2 (νέα)
2.  Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής που διαβίβασε ή διέθεσε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και τα κράτη μέλη μπορούν, υπό την επιφύλαξη των κατάλληλων νομικών διασφαλίσεων, να εγκρίνουν νομοθετικά μέτρα που να επιτρέπουν την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία.
Τροπολογία 17
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές μόνο βάσει νόμου που θα προβλέπει ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους και για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων.
Τα κράτη μέλη, ύστερα από διαβούλευση με την αρχή ελέγχου που θεσπίζεται στο άρθρο 30, προβλέπουν τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές μόνο βάσει νόμου που θα προβλέπει ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους και για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων, και
α) εάν το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ξεκάθαρα, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία γίνεται προς το συμφέρον του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδομένα· ή
β) εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος για την επεξεργασία· ή
γ) εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδομένα.
Τροπολογία 18
Άρθρο 5, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Τα κράτη προβλέπουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μόνον εάν:
- οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποδείξουν στοιχειοθετημένα τη σαφή ανάγκη επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων,
- δεν υπάρχει άλλο μέσο το οποίο να επηρεάζει λιγότερο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και
- η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη.
Τροπολογία 19
Άρθρο 6, παράγραφος 2, 1η περίπτωση
- η επεξεργασία προβλέπεται από το νόμο και είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση νόμιμων πράξεων της ενδιαφερόμενης αρχής για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων στον τομέα αυτό ή εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συναίνεσε ρητά για την επεξεργασία, και
- η επεξεργασία προβλέπεται από το νόμο και είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση νόμιμων πράξεων της ενδιαφερόμενης αρχής για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων στον τομέα αυτό και περιορίζεται σε συγκεκριμένη έρευνα ή εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συναίνεσε ρητά για την επεξεργασία, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία γίνεται προς το συμφέρον του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδομένα και η άρνηση συγκατάθεσης δεν θα είχε συνέπειες για το πρόσωπο αυτό, και
Τροπολογία 20
Άρθρο 6, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Τα κράτη μέλη θέτουν ειδικές τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.
Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 2β (νέα)
2β. Τα κράτη μέλη προβλέπουν πρόσθετες ειδικές διασφαλίσεις για τα βιομετρικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά DNA, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι:
- τα βιομετρικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά DNA χρησιμοποιούνται μόνο βάσει σαφώς καθιερωμένων και διαλειτουργικών τεχνικών προτύπων,
- το επίπεδο ακρίβειας των βιομετρικών δεδομένων και των χαρακτηριστικών DNA λαμβάνεται δεόντως υπόψη και μπορεί να αμφισβητηθεί ευχερώς από το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα,
- διασφαλίζεται πλήρως ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας των προσώπων.
Τροπολογία 22
Άρθρο 7, παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο που δεν υπερβαίνει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο εθνικό δίκαιο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τελευταία περίπτωση αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους στόχους για τους οποίους συλλέχθηκαν.
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο που δεν υπερβαίνει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν ή έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο ε) και το άρθρο 4α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, τελευταία περίπτωση αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους στόχους για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Τροπολογία 23
Άρθρο 7, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα κατάλληλα διαδικαστικά και τεχνικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθεί η διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η τήρηση της διάρκειας αυτής ελέγχεται τακτικά.
2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα κατάλληλα διαδικαστικά και τεχνικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθεί η διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται και η αυτόματη και τακτική διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ύστερα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Η τήρηση της διάρκειας αυτής ελέγχεται τακτικά.
Τροπολογία 24
Κεφάλαιο III, Τμήμα I, τίτλος
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της διάθεσής τους στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της διάθεσής τους
Τροπολογία 25
Άρθρο 8
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών ή θα τίθενται στη διάθεσή τους, μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων της διαβιβάστριας ή παραλήπτριας αρχής για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης αξιόποινων πράξεων.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών ή θα τίθενται στη διάθεσή τους, μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων της διαβιβάστριας ή παραλήπτριας αρχής για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων.
Τροπολογία 26
Άρθρο 8α (νέο)
Άρθρο 8α
Διαβίβαση σε αρχές άλλες από τις αρμόδιες
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διαβιβάζονται σε αρχές άλλες από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, παρά μόνον σε ειδικές ατομικές και καλά τεκμηριωμένες περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) η διαβίβαση αποτελεί αντικείμενο σαφώς προβλεπόμενης στο νόμο υποχρέωσης ή άδειας·
β) η διαβίβαση:
είναι αναγκαία για την επίτευξη του ειδικού στόχου για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή για λόγους πρόληψης απειλών έναντι της δημόσιας ασφάλειας ή ενός προσώπου, εκτός εάν η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εν λόγω προσώπου υπερέχει,
ή
είναι αναγκαία διότι τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα για να επιτραπεί στην αρχή στην οποία διαβιβάζονται περαιτέρω τα εν λόγω δεδομένα να εκτελέσει τα νόμιμα καθήκοντά της και εφόσον ο στόχος της συλλογής ή της επεξεργασίας τον οποίο πρέπει να πραγματοποιήσει η εν λόγω αρχή δεν είναι ασυμβίβαστος προς την αρχικά προβλεπόμενη επεξεργασία και δεν αντίκειται στις νόμιμες υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής η οποία προτίθεται να διαβιβάσει τα δεδομένα,
ή
είναι αναμφισβήτητα προς το συμφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και εάν το πρόσωπο αυτό συναίνεσε ή εάν οι περιστάσεις επιτρέπουν να εικαστεί σαφώς η συγκατάθεσή του.
Τροπολογία 27
Άρθρο 8β (νέο)
Άρθρο 8β
Διαβίβαση σε ιδιώτες
Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων ποινικής δικονομίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε ιδιώτες σε κράτος μέλος παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον πληρείται το σύνολο των ακόλουθων όρων:
α) η διαβίβαση αποτελεί αντικείμενο ρητά προβλεπόμενης στο νόμο υποχρέωσης ή άδειας·
β) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο τα εν λόγω δεδομένα συλλέχθηκαν, διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν ή για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή για την πρόληψη απειλών έναντι της δημόσιας ασφάλειας ή ενός προσώπου, εκτός εάν η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εν λόγω προσώπου υπερέχει. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ελεγχόμενα από ιδιώτες μόνο σε κατά περίπτωση βάση, υπό ειδικές περιστάσεις, για ειδικούς σκοπούς, και υπό την επιφύλαξη του δικαστικού ελέγχου στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 28
Άρθρο 8γ (νέο)
Άρθρο 8γ
Επεξεργασία δεδομένων από ιδιώτες σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση
Τα κράτη μέλη ορίζουν στην εθνική τους νομοθεσία ότι, όταν ιδιώτες συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση, αυτοί υποβάλλονται σε υποχρεώσεις που είναι είτε ισότιμες είτε αυστηρότερες από αυτές που επιβάλλονται στις αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 29
Άρθρο 8δ (νέο)
Άρθρο 8δ
Διαβίβαση σε αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή σε διεθνείς οργανισμούς
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται περαιτέρω στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή σε διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η εν λόγω διαβίβαση συμφωνεί προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο και ιδίως εάν πληρούται το σύνολο των ακόλουθων όρων:
α) η διαβίβαση αποτελεί αντικείμενο ρητά προβλεπόμενης στο νόμο υποχρέωσης ή άδειας·
β) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο τα εν λόγω δεδομένα συλλέχθηκαν ή διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν ή για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη αξιόποινων πράξεων ή για την πρόληψη απειλών έναντι της δημόσιας ασφάλειας ή ενός προσώπου, εκτός εάν η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εν λόγω προσώπου υπερέχει·
γ) διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό όπου διαβιβάστηκαν τα εν λόγω δεδομένα.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κατάλληλο επίπεδο προστασίας που προσφέρεται από τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό εκτιμάται λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιβάλλουν κάθε διαβίβαση ή κατηγορία διαβιβάσεων. Ειδικότερα, η εκτίμηση βασίζεται στην εξέταση των ακόλουθων στοιχείων: το είδος των δεδομένων, τους στόχους και τη διάρκεια της επεξεργασίας ενόψει της οποίας διαβιβάζονται τα δεδομένα, τη χώρα προέλευσης και τη χώρα τελικού προορισμού, τους ισχύοντες γενικούς και τομεακούς κανόνες δικαίου της τρίτης χώρας ή τους κανόνες που εφαρμόζονται από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό, τους επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται εκεί, καθώς και την ύπαρξη επαρκών εγγυήσεων που παρέχονται από τον παραλήπτη της διαβίβασης.
3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις περιπτώσεις όπου θεωρούν ότι τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δυνάμει της παραγράφου 2.
4.  Όταν η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαπιστώνει ότι τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δυνάμει της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κάθε διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την εν λόγω τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.
5.  Η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να διαπιστώσει ότι τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δυνάμει της παραγράφου 2, λόγω της εσωτερικής τους νομοθεσίας ή των διεθνών τους συμφωνιών, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων.
6.  Κατ' εξαίρεση, παρεκκλίνοντας από την παράγραφο 1, στοιχείο (γ), είναι δυνατή η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή σε διεθνείς οργανισμούς που δεν διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων, εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαφύλαξη των ουσιωδών συμφερόντων ενός κράτους μέλους ή για την πρόληψη επικείμενου σοβαρού κινδύνου που απειλεί τη δημόσια ασφάλεια ή συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από τον παραλήπτη, μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαία για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν. Οι εν λόγω διαβιβάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή ελέγχου.
Τροπολογία 30
Άρθρο 9, παράγραφος 6
6.  Με την επιφύλαξη της εθνικής ποινικής διαδικασίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα "επισημαίνονται" μετά από αίτημα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εάν το εν λόγω πρόσωπο αμφισβητεί την ακρίβειά τους και εάν δεν μπορεί να επαληθευτεί η ακρίβεια ή η ανακρίβειά τους. Η εν λόγω "επισήμανση" δεν διαγράφεται παρά με τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή βάσει απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου ή της αρμόδιας αρχής ελέγχου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 31
Άρθρο 9, παράγραφος 7, 3η παύλα
- εάν τα δεδομένα αυτά δεν είναι ή δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν.
- και σε κάθε περίπτωση, εάν τα δεδομένα αυτά δεν είναι ή δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν.
Τροπολογία 32
Άρθρο 9, παράγραφος 9α (νέα)
9α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η ποιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διατίθενται από τρίτες χώρες υπόκεινται σε ειδική αξιολόγηση αμέσως μόλις λαμβάνονται και επισημαίνεται ο βαθμός ακρίβειας και αξιοπιστίας τους.
Τροπολογία 33
Άρθρο 10, παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αυτοματοποιημένη διαβίβαση και παραλαβή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως με άμεση αυτοματοποιημένη πρόσβαση, προϋποθέτει σύνδεση ώστε να διασφαλίζεται μια μεταγενέστερη επαλήθευση των λόγων της διαβίβασης, των διαβιβασθέντων δεδομένων, του χρόνου της διαβίβασης, των εμπλεκόμενων αρχών και όσον αφορά την παραλήπτρια αρχή, των προσώπων που παρέλαβαν τα δεδομένα και των προσώπων που τα παρέλαβαν αρχικά.
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε αυτοματοποιημένη πρόσβαση, διαβίβαση και παραλαβή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως με άμεση αυτοματοποιημένη πρόσβαση, προϋποθέτει σύνδεση ώστε να διασφαλίζεται μια μεταγενέστερη επαλήθευση των λόγων της πρόσβασης και διαβίβασης, των διαβιβασθέντων ή υποβληθέντων σε πρόσβαση δεδομένων, του χρόνου της διαβίβασης ή πρόσβασης, των εμπλεκόμενων αρχών και όσον αφορά την παραλήπτρια αρχή, των προσώπων που παρέλαβαν τα δεδομένα και των προσώπων που τα παρέλαβαν αρχικά.
Τροπολογία 34
Άρθρο 10, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε μη αυτοματοποιημένη διαβίβαση και παραλαβή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί αντικείμενο τεκμηρίωσης ώστε να διασφαλίζεται μια μεταγενέστερη επαλήθευση των λόγων της διαβίβασης, των διαβιβασθέντων δεδομένων, του χρόνου της διαβίβασης, των εμπλεκόμενων αρχών και όσον αφορά την παραλήπτρια αρχή των προσώπων που παρέλαβαν τα δεδομένα και των προσώπων που τα παρέλαβαν αρχικά.
2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε μη αυτοματοποιημένη πρόσβαση, διαβίβαση και παραλαβή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί αντικείμενο τεκμηρίωσης ώστε να διασφαλίζεται μια μεταγενέστερη επαλήθευση των λόγων της πρόσβασης ή διαβίβασης, των διαβιβασθέντων ή υποβληθέντων σε πρόσβαση δεδομένων, του χρόνου της διαβίβασης ή πρόσβασης, των εμπλεκόμενων αρχών και όσον αφορά την παραλήπτρια αρχή των προσώπων που παρέλαβαν τα δεδομένα και των προσώπων που τα παρέλαβαν αρχικά.
Τροπολογία 35
Άρθρο 10, παράγραφος 3
3.  Η αρχή που συνέδεσε ή τεκμηρίωσε τέτοιου είδους πληροφορίες τις κοινοποιεί το συντομότερο στην αρμόδια αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήσεως αυτής της τελευταίας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων και την εγγύηση της κατάλληλης επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και της ακεραιότητας και ασφάλειάς τους.
3.  Η αρχή που συνέδεσε ή τεκμηρίωσε τέτοιου είδους πληροφορίες τις θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ελέγχου και τις κοινοποιεί το συντομότερο στην εν λόγω αρχή. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων και την εγγύηση της κατάλληλης επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και της ακεραιότητας και ασφάλειάς τους.
Τροπολογία 36
Άρθρο 12α (νέο)
Άρθρο 12α
Περαιτέρω διαβίβαση σε αρχές άλλες από τις αρμόδιες
Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί ή διατεθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, τότε τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται περαιτέρω, παρά μόνον σε ατομικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 8α, και δεν μπορούν να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές, παρά μόνον εάν το κράτος μέλος που διαβίβασε τα εν λόγω δεδομένα στην αρμόδια αρχή που προτίθεται να τα διαβιβάσει περαιτέρω, ή τα διέθεσε στην αρχή αυτή, έχει δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή του για την περαιτέρω διαβίβασή τους.
Τροπολογία 37
Άρθρο 12β (νέο)
Άρθρο 12β
Περαιτέρω διαβίβαση σε ιδιώτες
Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί ή διατεθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, τότε τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε ιδιώτες, παρά μόνον σε ειδικές περιπτώσεις υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 8β, και εφόσον το κράτος μέλος που διαβίβασε τα εν λόγω δεδομένα στην αρμόδια αρχή που προτίθεται να τα διαβιβάσει περαιτέρω, ή τα διέθεσε στην αρχή αυτή, έχει δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή του για την περαιτέρω διαβίβασή τους.
Τροπολογία 38
Άρθρο 12γ (νέο)
Άρθρο 12γ
Περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί ή διατεθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται περαιτέρω στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή σε διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8γ και εφόσον το κράτος μέλος που διαβίβασε τα εν λόγω δεδομένα στην αρμόδια αρχή που προτίθεται να τα διαβιβάσει περαιτέρω, ή τα διέθεσε στην αρχή αυτή, έχει δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή του για την περαιτέρω διαβίβασή τους.
Τροπολογία 39
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Διαγράφεται
Διαβίβαση σε αρχές άλλες από τις αρμόδιες
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή τίθενται στη διάθεση ή δεν θα διαβιβάζονται περαιτέρω σε αρχές άλλες από τις αρμόδιες, παρά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον πληροίται το σύνολο των ακόλουθων όρων:
(α) η διαβίβαση αποτελεί αντικείμενο μιας σαφώς προβλεπόμενης στο νόμο υποχρέωσης ή άδειας·
(β) η διαβίβαση:
είναι αναγκαία για την επίτευξη του ειδικού στόχου για τον οποίο διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν τα δεδομένα ή για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή για λόγους πρόληψης απειλών έναντι της δημόσιας ασφάλειας ή ενός προσώπου, εκτός εάν η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εν λόγω προσώπου υπερέχει,
ή
είναι αναγκαία διότι τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα για να επιτραπεί στην αρχή στην οποία διαβιβάζονται περαιτέρω τα εν λόγω δεδομένα να εκτελέσει τα νόμιμα καθήκοντά της και εφόσον ο στόχος της συλλογής ή της επεξεργασίας τον οποίο πρέπει να πραγματοποιήσει η εν λόγω αρχή δεν είναι ασυμβίβαστος προς την αρχικά προβλεπόμενη επεξεργασία και δεν αντίκειται στις νόμιμες υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής η οποία προτίθεται να διαβιβάσει τα δεδομένα,
ή
αναμφισβήτητα είναι προς το συμφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και εάν το πρόσωπο αυτό συναίνεσε ή εάν οι περιστάσεις επιτρέπουν να εικαστεί σαφώς η συγκατάθεσή του·
(γ) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διαβίβασε ή διέθεσε τα εν λόγω δεδομένα στην αρμόδια αρχή που προτίθεται να τα διαβιβάσει περαιτέρω, έδωσε προηγούμενη συγκατάθεση για την περαιτέρω διαβίβασή τους.
Προφορική τροπολογία
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Διαγράφεται
Διαβίβαση σε ιδιώτες
Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων ποινικής δικονομίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή τίθενται στη διάθεσή της δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε ιδιώτες σε ένα κράτος μέλος παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον πληροίται το σύνολο των ακόλουθων όρων:
(α) η διαβίβαση αποτελεί ένα αντικείμενο ρητά προβλεπόμενης στο νόμο υποχρέωσης ή άδειας·
(β) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν ή για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή για λόγους πρόληψης απειλών έναντι της δημόσιας ασφάλειας ή ενός προσώπου, εκτός εάν η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εν λόγω προσώπου υπερέχει·
(γ) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διαβίβασε ή διέθεσε τα εν λόγω δεδομένα στην αρμόδια αρχή που προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω διαβίβαση, έδωσε την προηγούμενη συγκατάθεσή της για την περαιτέρω διαβίβαση σε ιδιώτες.
Τροπολογία 40
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Διαγράφεται
Διαβίβαση σε αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή σε διεθνείς οργανισμούς
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή τίθενται στη διάθεσή της δεν διαβιβάζονται περαιτέρω στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή σε διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η εν λόγω διαβίβαση συμφωνεί προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο και ιδίως εάν πληροίται το σύνολο των ακόλουθων όρων:
α) η διαβίβαση αποτελεί αντικείμενο ρητά προβλεπόμενης στο νόμο υποχρέωσης ή άδειας·
β) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν ή για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή για λόγους πρόληψης απειλών έναντι της δημόσιας ασφάλειας ή ενός προσώπου, εκτός εάν η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εν λόγω προσώπου υπερέχει·
γ) η αρμόδια αρχή ενός άλλου κράτους μέλους που διαβίβασε ή διέθεσε τα εν λόγω δεδομένα στην αρμόδια αρχή που προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω διαβίβαση έδωσε την προηγούμενη συγκατάθεσή της για την περαιτέρω διαβίβασή τους·
δ) διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό όπου διαβιβάστηκαν τα εν λόγω δεδομένα.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κατάλληλο επίπεδο προστασίας που προσφέρεται από μια τρίτη χώρα ή ένα διεθνή οργανισμό εκτιμάται λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιβάλλουν κάθε διαβίβαση ή κατηγορία διαβιβάσεων. Ειδικότερα, η εκτίμηση απορρέει από την εξέταση των ακόλουθων στοιχείων: το είδος των δεδομένων, τους στόχους και τη διάρκεια της επεξεργασίας ενόψει της οποίας διαβιβάζονται τα δεδομένα, τη χώρα προέλευσης και τη χώρα τελικού προορισμού, τους ισχύοντες γενικούς και τομεακούς κανόνες δικαίου της τρίτης χώρας ή τους κανόνες που εφαρμόζονται από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό, τους επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται εκεί, καθώς και την ύπαρξη επαρκών εγγυήσεων που παρέχονται από τον παραλήπτη της διαβίβασης.
3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται αμοιβαία για τις περιπτώσεις όπου θεωρούν ότι μια τρίτη χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δυνάμει της παραγράφου 2.
4.  Όταν διαπιστώνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, ότι μια τρίτη χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δυνάμει της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κάθε διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την εν λόγω τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.
5.  Μπορεί να διαπιστωθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, ότι μια τρίτη χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δυνάμει της παραγράφου 2, λόγω της εσωτερικής τους νομοθεσίας ή των διεθνών τους δεσμεύσεων, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων.
6.  Κατ" εξαίρεση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μπορούν να τύχουν περαιτέρω διαβίβασης στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών στις οποίες ή στους οποίους δεν διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας, σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης που συνδέεται με τη διαφύλαξη των ουσιωδών συμφερόντων ενός κράτους μέλους ή για λόγους πρόληψης επικείμενων σοβαρών απειλών έναντι της δημόσιας ασφάλειας ή έναντι ενός συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων.
Τροπολογία 41
Άρθρο 16
Άρθρο 16
Διαγράφεται
Επιτροπή
1.  Όταν γίνεται μνεία στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό μετά από πρόταση του προέδρου της βάσει των πρότυπων διαδικαστικών κανόνων που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή ένα σχέδιο των προς λήψη μέτρων. Η επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της σχετικά με το εν λόγω σχέδιο, εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθορίσει ο πρόεδρος σε σχέση με το επείγον του εν λόγω ζητήματος. Η γνώμη εκδίδεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέσπιση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται με την αναλογία που καθορίζει το εν λόγω άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει τα μέτρα που λαμβάνονται όταν υπάρχει συμφωνία με τη γνώμη της επιτροπής. Όταν τα προβλεπόμενα μέτρα δεν συμφωνούν με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει αυτής της γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει το συντομότερο στο Συμβούλιο πρόταση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5.  Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία για την πρόταση, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής στο Συμβούλιο.
Εάν εντός αυτής της προθεσμίας το Συμβούλιο δηλώσει με ειδική πλειοψηφία ότι διαφωνεί με την πρόταση, η Επιτροπή την επανεξετάζει. Μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο τροποποιημένη πρόταση, να υποβάλλει εκ νέου την πρότασή της ή να υποβάλλει νομοθετική πρόταση. Εάν κατά τη λήξη της προθεσμίας το Συμβούλιο δεν έχει ούτε εγκρίνει την προτεινόμενη εκτελεστική πράξη ούτε έχει εκδηλώσει τη διαφωνία του με τα προτεινόμενα εκτελεστικά μέτρα, η προτεινόμενη εκτελεστική πράξη εγκρίνεται από την Επιτροπή.
Τροπολογία 42
Άρθρο 18
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια αρχή από την οποία παραλήφθηκαν ή διατέθηκαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνεται κατόπιν αιτήσεώς της για την περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων καθώς και για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια αρχή από την οποία παραλήφθηκαν ή διατέθηκαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνεται για την περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων καθώς και για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.
Τροπολογία 43
Άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), περίπτωση 4α (νέα)
- τα χρονικά όρια αποθήκευσης των δεδομένων
Τροπολογία 44
Άρθρο 19, παράγραφος 2, εισαγωγικό τμήμα και στοιχεία (α) και (β)
2.  Η παροχή των πληροφοριών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δεν γίνεται δεκτή ή περιορίζεται μόνον εφόσον είναι αναγκαίο:
2.  Η παροχή των πληροφοριών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δεν διασφαλίζεται ή περιορίζεται μόνον εφόσον είναι αναγκαίο
(α) για να επιτραπεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας να εκτελέσει τα νόμιμα καθήκοντά του με ικανοποιητικό τρόπο,
(β) για να αποφευχθεί η δυσλειτουργία τρεχουσών ερευνών ή διαδικασιών ή για την εκπλήρωση των νομίμων καθηκόντων των αρμοδίων αρχών,
για να αποφευχθεί η δυσλειτουργία τρεχουσών ερευνών ή διαδικασιών ή για την εκπλήρωση των νομίμων καθηκόντων του υπεύθυνου της επεξεργασίας ή/και των αρμοδίων αρχών,
Τροπολογία 45
Άρθρο 19, παράγραφος 4
4.  Οι λόγοι άρνησης ή περιορισμού βάσει της παραγράφου 2 δεν κοινοποιούνται εάν η κοινοποίησή τους θέτει σε κίνδυνο το στόχο της άρνησης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ότι μπορεί να προσφύγει ενώπιον της αρμόδιας αρχής ελέγχου, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης άσκησης ένδικων μέσων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής ποινικής δικονομίας. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αρχής ελέγχου, αυτή η τελευταία εξετάζει την προσφυγή. Κατά την εξέταση της προσφυγής, η αρχή ελέγχου γνωστοποιεί στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μόνον εάν υπήρξε θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων και εάν όχι, εάν έγιναν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις.
4.  Οι λόγοι άρνησης ή περιορισμού βάσει της παραγράφου 2 δεν κοινοποιούνται εάν η κοινοποίησή τους θέτει σε κίνδυνο το στόχο της άρνησης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ότι μπορεί να προσφύγει ενώπιον της αρμόδιας αρχής ελέγχου, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης άσκησης ένδικων μέσων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής ποινικής δικονομίας. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αρχής ελέγχου, αυτή η τελευταία εξετάζει την προσφυγή. Κατά την εξέταση της προσφυγής, η αρχή ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την έκβαση της προσφυγής του.
Τροπολογία 46
Άρθρο 20, παράγραφος 1, εισαγωγή
1.  Όταν τα δεδομένα δεν συλλέχθηκαν από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται ή συλλέχθηκαν χωρίς το εν λόγω πρόσωπο να είναι εν γνώσει ή εν επιγνώσει του γεγονότος ότι συλλέχθηκαν δεδομένα που το αφορούν, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο αντιπρόσωπός του παρέχει δωρεάν στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, από τη στιγμή της καταχώρησης των δεδομένων ή εάν προβλέπεται κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτο, εντός εύλογης προθεσμίας μετά την πρώτη κοινοποίηση των δεδομένων, τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται παρακάτω, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές ή εάν η παροχή πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια:
1.  Όταν τα δεδομένα δεν συλλέχθηκαν από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται ή συλλέχθηκαν χωρίς το εν λόγω πρόσωπο να είναι εν γνώσει ή εν επιγνώσει του γεγονότος ότι συλλέχθηκαν δεδομένα που το αφορούν, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο αντιπρόσωπός του παρέχει δωρεάν στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, από τη στιγμή της καταχώρησης των δεδομένων ή εάν προβλέπεται κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτο, το αργότερο κατά τη στιγμή της πρώτης κοινοποίησης των δεδομένων, τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται παρακάτω, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές ή εάν η παροχή πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια:
Τροπολογία 47
Άρθρο 20, παράγραφος 2, εισαγωγή και στοιχείο (α)
2.  Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δεν παρέχονται εάν αυτό αποδειχθεί αναγκαίο:
2.  Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δεν παρέχονται μόνο εάν αυτό αποδειχθεί αναγκαίο:
(a) για να επιτραπεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας να εκτελέσει τα νόμιμα καθήκοντά του με ικανοποιητικό τρόπο,
Τροπολογία 48
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)
(γ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος που διενεργείται σύμφωνα με το σημείο β), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο και δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.
(γ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο β),
Τροπολογία 49
Άρθρο 21, παράγραφος 2, εισαγωγή και στοιχείο (α)
2.  Κάθε πράξη του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει της παραγράφου 1 μπορεί να μην γίνει δεκτή εάν αυτό είναι αναγκαίο:
2.  Κάθε πράξη του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει της παραγράφου 1 μπορεί να μην γίνει δεκτή μόνο εάν αυτό είναι αναγκαίο:
(α) για να επιτραπεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας να εκτελέσει τα νόμιμα καθήκοντά του με ικανοποιητικό τρόπο,
Τροπολογία 50
Άρθρο 22α (νέο)
Άρθρο 22α
Αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις
1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τα δικαίωμα σε κάθε πρόσωπο να μην υποβάλλεται σε απόφαση ή ενέργεια που παράγει έννομες συνέπειες για αυτό ή που το επηρεάζει σημαντικά και η οποία βασίζεται μόνο σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων που έχει στόχο να αξιολογήσει ορισμένες προσωπικές πτυχές που το αφορούν, όπως η αξιοπιστία, η συμπεριφορά του, κ.λπ.
2.  Με την επιφύλαξη των άλλων άρθρων της παρούσας απόφασης-πλαισίου, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ένα πρόσωπο μπορεί να υποβληθεί σε απόφαση ή ενέργεια του είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν η εν λόγω απόφαση ή ενέργεια έχει εγκριθεί από νόμο, ο οποίος προβλέπει επίσης μέτρα για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδομένα, όπως το να διαθέτει ευχερώς μέσα που του επιτρέπουν να ενημερώνεται για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, και να εκφράζει την άποψή του, εκτός εάν τούτο είναι ασύμβατο με το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων.
Τροπολογία 51
Άρθρο 24, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και το σχετικό κόστος εφαρμογής, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την κατοχύρωση βαθμού ασφάλειας ο οποίος να κρίνεται ικανοποιητικός σε σχέση με τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και με τον χαρακτήρα των προστατευτέων δεδομένων. Τα μέτρα θεωρούνται αναγκαία εάν η προσπάθεια που καταβάλλεται για την εφαρμογή τους δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο προστασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και το σχετικό κόστος εφαρμογής, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την κατοχύρωση υψηλού βαθμού ασφάλειας ο οποίος να κρίνεται ικανοποιητικός σε σχέση με τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και με τον χαρακτήρα των προστατευτέων δεδομένων.
Τροπολογία 52
Άρθρο 24, παράγραφος 2, στοιχείο (ια) (νέο)
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εφαρμογή των μέτρων του πρώτου εδαφίου να παρακολουθείται συστηματικά και υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων.
Τροπολογία 53
Άρθρο 25, παράγραφος 1, εισαγωγή
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε υπεύθυνος της επεξεργασίας τηρεί μητρώο επεξεργασιών ή σειράς επεξεργασιών που ακολουθούν τον ίδιο στόχο ή σχετικούς στόχους. Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στο μητρώο περιλαμβάνουν:
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε υπεύθυνος της επεξεργασίας τηρεί μητρώο προσβάσεων και επεξεργασιών ή σειράς επεξεργασιών που ακολουθούν τον ίδιο στόχο ή σχετικούς στόχους. Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στο μητρώο περιλαμβάνουν:
Τροπολογία 54
Άρθρο 26, παράγραφος 3
3.   Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβούν σε μια τέτοια εξέταση στο πλαίσιο της επεξεργασίας είτε ενός μέτρου του εθνικού κοινοβουλίου είτε ενός μέτρου που βασίζεται σε νομοθετικό μέτρο, το οποίο καθορίζει τη φύση της επεξεργασίας και προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις.
3.   Κατά την κατάρτιση νομοθετικών μέτρων σχετικών με την επεξεργασία δεδομένων, διεξάγεται διαβούλευση με τις αρχές ελέγχου όσον αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των προσώπων.
Τροπολογία 55
Άρθρο 29, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τη διάπραξη εκ προθέσεως αξιόποινων πράξεων που συνεπάγονται σοβαρές παραβιάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας απόφασης-πλαισίου και ιδίως τις διατάξεις που στοχεύουν στη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.
2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τη διάπραξη εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας αξιόποινων πράξεων που συνεπάγονται σοβαρές παραβιάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας απόφασης-πλαισίου και ιδίως τις διατάξεις που στοχεύουν στη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.
Τροπολογία 56
Άρθρο 29, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα αδικήματα που διαπράττονται από τους ιδιώτες που συλλέγουν ή επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο δημόσιου λειτουργήματος και που αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των διατάξεων οι οποίες εγκρίνονται κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ιδίως των διατάξεών της για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, υπόκεινται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις.
Τροπολογία 57
Άρθρο 30, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)
Ειδικότερα, κάθε αρχή ελέγχου ακούει κάθε πρόσωπο που αιτείται έλεγχο της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται για τη διεξαγωγή ελέγχου.
Τροπολογία 58
Άρθρο 31, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
Κάθε μέλος της ομάδας εργασίας διορίζεται από το θεσμικό όργανο, την αρχή ή τις αρχές που εκπροσωπεί. Όταν ένα κράτος μέλος ορίζει περισσότερες από μια αρχές ελέγχου, οι αρχές αυτές επιλέγουν ένα κοινό αντιπρόσωπο.
Κάθε μέλος της ομάδας εργασίας διορίζεται από το θεσμικό όργανο, την αρχή ή τις αρχές που εκπροσωπεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις που διέπουν την εκπροσώπηση. Όταν ένα κράτος μέλος ορίζει περισσότερες από μια αρχές ελέγχου, οι αρχές αυτές επιλέγουν ένα κοινό αντιπρόσωπο.
Τροπολογία 59
Άρθρο 31, παράγραφος 2, εδάφιο 2α (νέο)
Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας που συγκροτείται με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ συμμετέχει ή εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της ομάδας.
Τροπολογία 60
Άρθρο 31, παράγραφος 3
3.  Η ομάδα εργασίας λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων των αρχών ελέγχου των κρατών μελών.
3.  Η ομάδα εργασίας λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων των αρχών ελέγχου των κρατών μελών και ύστερα από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων.
Τροπολογία 61
Άρθρο 34α (νέο)
Άρθρο 34α
Σχέσεις με την Ευρωπόλ, τη Eurojust και το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών
Το αργότερο δύο έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 35, παράγραφος 1, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 υποβάλλει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 29, το άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο β) και το άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο γ), της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συστάσεις για την πλήρη σύγκλιση των ειδικών διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται στην Ευρωπόλ, τη Eurojust και το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου.
Η Ευρωπόλ, η Eurojust και το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών διατηρούν τις διατάξεις τους περί προστασίας των δεδομένων, όταν αυτές ορίζουν σαφώς ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας, αναζήτησης ή διαβίβασης παρά μόνον βάσει ειδικότερων ή/και πιο προστατευτικών όρων ή περιορισμών.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2 του Κανονισμού (Α6-0192/2006).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου