Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0202(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0192/2006

Esitatud tekstid :

A6-0192/2006

Arutelud :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Hääletused :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Vastuvõetud tekstid
PDF 556kWORD 205k
Kolmapäev, 14. juuni 2006 - Strasbourg
Isikuandmete kaitse *
P6_TA(2006)0258A6-0192/2006

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Ettepanekut muudeti järgmiselt(1):

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Volitus 1
– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 30, 31 ja artikli 34 lõike 2 punkti b,
– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 30 lõike 1 punkti b, artikli 31 lõike 1 punkti c ja artikli 34 lõike 2 punkti b,
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 9
(9)  Euroopa kodanike isikuandmete kõrgetasemelise kaitse tagamine nõuab üldsätete olemasolu, mis määraksid kindlaks teiste liikmesriikide pädevates ametiasutustes töödeldavate andmete õiguspärasuse ja kvaliteedinõuded.
(9)  Kõigi Euroopa Liidu territooriumil elavate isikute isikuandmete kõrgetasemelise kaitse tagamine nõuab üldsätete olemasolu, mis määraksid kindlaks teiste liikmesriikide pädevates ametiasutustes töödeldavate andmete õiguspärasuse ja kvaliteedinõuded. Samuti nõuab see isikuandmete kogumist ja töötlemist õiguslikel ning spetsiifilistel eesmärkidel. Edasine andmete töötlemine, sealhulgas õiguskaitseorganite ja õigusasutuste vahelise kasvava teabevahetuse raamistikus ning seoses andmebaaside ristkasutatavust käsitleva ettepanekuga, ei tohi toimuda vastuolus nimetatud eesmärkidega.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 12
(12)  Kui Euroopa Liidu liikmesriik edastab isikuandmeid kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, tuleks tagada selliste andmete nõuetekohane kaitse.
(12)  Kui Euroopa Liidu liikmesriik edastab isikuandmeid kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, tuleks tagada selliste andmete nõuetekohane kaitse. Käesolevas raamotsuses tuleks tagada kolmandatest riikidest saadud isikuandmete vastavus vähemalt inimõigusi puudutavatele rahvusvahelistele standarditele.
Muudatusettepanekud 4 ja 5
Põhjendus 15
(15)  Tuleks kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad andmete töötlemise konfidentsiaalsust ja turvalisust, vastutust, andmesubjekti õiguskaitsevahendeid ja sanktsioone, kui pädevad asutused kasutavad andmeid ebaseaduslikult. Lisaks tuleb liikmesriikidel näha ette kriminaalkaristused andmekaitsesätete tõsiste ja tahtlike rikkumiste puhul.
(15)  Tuleks kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad andmete töötlemise konfidentsiaalsust ja turvalisust, vastutust, andmesubjekti õiguskaitsevahendeid ja sanktsioone, kui pädevad asutused ning pädevate asutuste nimel või avalikke ülesandeid täitvad isikuandmeid töötlevad eraõiguslikud isikud kasutavad andmeid ebaseaduslikult. Lisaks tuleb liikmesriikidel näha ette kriminaalkaristused andmekaitsesätete tõsiste ja tahtlike või raske hooletusest tingitud rikkumiste puhul.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 20
(20)  Käesolev raamotsus ei piira andmekaitsesätete rakendamist, mille asjaomased õigusaktid näevad ette Europoli, Eurojusti ja tolliinfosüsteemi kaudu töödeldavate isikuandmete kaitseks.
(20)  Käesolev raamotsus ei piira andmekaitsesätete rakendamist, mille asjaomased õigusaktid näevad ette Europoli, Eurojusti ja tolliinfosüsteemi kaudu töödeldavate isikuandmete kaitseks. Sellegipoolest tuleks Europolile, Eurojustile ja tolliinfosüsteemile kohaldatavad konkreetsed andmekaitse-eeskirjad viia hiljemalt kahe aasta jooksul pärast artikli 35 lõikes 1 nimetatud kuupäeva käesoleva raamotsusega täielikult vastavusse, et suurendada vastavalt komisjoni ettepanekule andmekaitse õigusliku raamistiku kooskõla ja efektiivsust.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 20 a (uus)
(20 a) Europol, Eurojust ja tolliinfosüsteem peaksid säilitama need andmekaitse-eeskirjad, milles selgelt sätestatakse, et isikuandmeid võib töödelda, teha kättesaadavaks ja edastada üksnes veelgi spetsiifilisemate ja/või kaitsvamate tingimuste või piirangute alusel.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 22
(22)  Käesolevat raamotsust tuleks kohaldada isikuandmete suhtes, mida töödeldakse teise põlvkonna Schengeni infosüsteemis, ja täiendava teabevahetuse suhtes, mis toimub vastavalt otsusele JSK/2006/ … Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomise, toimimise ja kasutamise kohta.
(22)  Käesolevat raamotsust tuleks kohaldada isikuandmete suhtes, mida töödeldakse teise põlvkonna Schengeni infosüsteemis, ja täiendava teabevahetuse suhtes, mis toimub vastavalt otsusele 2006/…/JSK Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomise, toimimise ja kasutamise kohta ning viisade infosüsteemis vastavalt otsusele 2006/.../JSK, mis käsitleb liikmesriikide sisejulgeoleku eest vastutavate ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja teiste raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel.1
_______________
1 ELT L ...
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 35 a (uus)
(35 a) arvestades Euroopa andmekaitseinspektori arvamust;
Muudatusettepanek 10
Artikli 1 lõige 2
2.  Liikmesriigid näevad ette, et nad ei piira ega keela isikuandmete avaldamist teise liikmesriigi pädevale asutusele põhjustel, mis on seotud käesolevas raamotsuses sätestatud isikuandmete kaitsega.
2.  Käesolev raamotsus ei vabasta liikmesriike kohustusest tagada kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks politsei- ja õigusalase koostöö raames seoses kriminaalasjadega, mis on tõsisemad, kui käesolevas raamotsuses sätestatud kriminaalasjad. Sellegipoolest ei tohi niisugused sätted piirata ega keelata isikuandmete avaldamist teise liikmesriigi pädevale asutusele põhjustel, mis on seotud käesolevas raamotsuses sätestatud isikuandmete kaitsega.
Muudatusettepanek 11
Artikli 3 lõige 2 a (uus)
2 a. Käesolevat raamotsust ei kohaldata, kui Euroopa Liidu lepingu VI jaotises määratletud spetsiifilises õigusloomes sätestatakse selgesõnaliselt, et isikuandmeid töödeldakse, tehakse kättesaadavaks või edastatakse üksnes veelgi spetsiifilisemate tingimuste või piirangute alusel.
Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõike 1 punkt d
d) andmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud. Tuleb võtta kõik mõistlikud meetmed, et kustutada või parandada andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged või mittetäielikud andmed. Liikmesriigid võivad töödeldavate andmete suhtes ette näha erineva täpsuse ja usaldusväärsuse tasemed, mille puhul tuleb liikmesriikidel sätestada, et selliseid andmeid eristatakse vastavalt nende täpsusele ja usaldusväärsusele ning eelkõige, et faktidel tuginevaid andmeid eristatakse arvamustel ja isiklikel hinnangutel tuginevatest andmetest,
d) andmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud. Tuleb võtta kõik mõistlikud meetmed, et kustutada või parandada andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged või mittetäielikud andmed. Liikmesriigid võivad sellegipoolest töödeldavate andmete suhtes ette näha erineva täpsuse ja usaldusväärsuse tasemed, mille puhul tuleb liikmesriikidel sätestada, et selliseid andmeid eristatakse vastavalt nende täpsusele ja usaldusväärsusele ning eelkõige, et faktidel tuginevaid andmeid eristatakse arvamustel ja isiklikel hinnangutel tuginevatest andmetest, Liikmesriigid tagavad isikuandmete kvaliteedi korrapärase kontrolli. Võimalikult suures ulatuses osutatakse kohtuotsustele ja otsustele süüdistust mitte esitada ning arvamustel või isiklikel hinnangutel põhinevad andmed kontrollitakse allika kaudu ja osutatakse nende täpsuse või usaldusväärsuse astmele. Ilma et see piiraks siseriiklikku kriminaalmenetlust, tagavad liikmesriigid, et isikuandmetele tehakse märge andmesubjekti taotluse korral, kui andmesubjekt nende andmete õigsust eitab ja kui nende täpsust või ebatäpsust ei ole võimalik kindlaks teha. Selline märge kustutatakse ainult andmesubjekti nõusolekul või pädeva kohtu või järelevalveasutuse otsuse alusel.
Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõige 4
4.  Liikmesriigid näevad ette, et isikuandmeid töödeldakse ainult siis, kui
– tuvastatud asjaolude põhjal on põhjust arvata, et asjaomased andmed võimaldaksid, lihtsustaksid või kiirendaksid kuriteo ennetamist, uurimist, avastamist ja kuriteo eest vastutusele võtmist,
– puuduvad muud andmesubjekti vähem mõjutavad meetmed ja
– andmete töötlemine ei ole ulatuslikum, kui kuriteo uurimiseks vaja.
välja jäetud
Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõige 4 a (uus)
4 a. Liikmesriigid võtavad arvesse isikuandmete erinevaid kategooriaid ja andmekogumise erinevaid eesmärke eesmärgiga kehtestada ajalised piirangud nende säilitamiseks ning asjakohased tingimused nende kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks. Nende isikute isikuandmeid, keda ei kahtlustata kuriteo toimepanemises või selles osalemises, töödeldakse vaid sel eesmärgil, milleks need koguti ning piiratud ajavahemiku jooksul. Liikmesriigid kehtestavad seoses nende andmetega asjakohased juurdepääsu- ja edastamispiirangud.
Muudatusettepanek 15
Artikli 4 a lõige 1 (uus)
Artikkel 4 a
Isikuandmete edasine töötlemine
1.  Liikmesriigid näevad ette isikuandmete edasise töötlemise ainult vastavalt käesolevale raamotsusele, eriti selle artiklitele 4, 5 ja 6:
a) andmete edastamise või kättesaadavaks tegemise konkreetsel eesmärgil või;
b) kui see on erijuhul rangelt vajalik raskete kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise eesmärgil;
c) avalikku julgeolekut või üksikisikut ähvardava ohu ennetamise eesmärgil, välja arvatud juhul, kui sellise põhjenduse kaalub üles andmesubjekti huvide või põhiõiguste kaitse vajadus.
Muudatusettepanek 16
Artikli 4 a lõige 2 (uus)
2.  Asjassepuutuvate isikuandmete edasine töötlemine käesoleva artikli lõike 1 punktis c toodud eesmärkidel toimub üksnes isikuandmed edastanud või kättesaadavaks teinud asutuse eelneval loal ja liikmesriigid võivad asjakohaste õiguslike tagatiste alusel võtta õiguslikke meetmeid edasise töötlemise võimaldamiseks.
Muudatusettepanek 17
Artikkel 5
Liikmesriigid näevad ette, et pädevad asutused tohivad isikuandmeid töödelda ainult siis, kui seadusega on ette nähtud, et selline töötlemine on vajalik asjaomase ametiasutuse õiguspäraste ülesannete täitmiseks ja kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja kuritegude eest vastutusele võtmiseks.
Liikmesriigid näevad pärast konsulteerimist artiklis 30 sätestatud järelevalveasutusega ette, et pädevad asutused tohivad isikuandmeid töödelda ainult siis, kui seadusega on ette nähtud, et selline töötlemine on vajalik asjaomase ametiasutuse õiguspäraste ülesannete täitmiseks ja kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja kuritegude eest vastutusele võtmiseks ja kui:
a) andmesubjekt on andnud oma ühemõttelise nõusoleku, eeldusel et töötlemine viiakse läbi andmesubjekti huvides; või
b) töötlemine on vajalik kooskõla saavutamiseks vastutava töötleja õigusliku kohustusega; või
c) töötlemine on vajalik andmesubjekti oluliste huvide kaitsmiseks.
Muudatusettepanek 18
Artikli 5 lõige 1 a (uus)
1 a. Liikmesriigid näevad ette, et isikuandmeid töödeldakse ainult siis, kui:
– pädevad asutused saavad põhjendatud faktidele tuginedes näidata selget vajadust asjassepuutuvate isikuandmete töötlemise järele seoses kuriteo ennetamise, uurimise, avastamise ja kuriteo eest vastutusele võtmisega; ja
– puuduvad muud, andmesubjekti vähem mõjutavad meetmed; ja
– andmete töötlemine ei ole ulatuslikum, kui kuriteo uurimiseks vaja.
Muudatusettepanek 19
Artikli 6 lõike 2 esimene taane
– andmete töötlemine on seadusega ette nähtud ja asjaomase ametiasutuse õiguspäraste ülesannete täitmiseks ja kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks vältimatult vajalik või kui andmesubjekt on andnud nende andmete töötlemiseks oma selgesõnalise nõusoleku ja
– andmete töötlemine on seadusega ette nähtud ja asjaomase ametiasutuse õiguspäraste ülesannete täitmiseks ja kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks vältimatult vajalik ning toimub konkreetse uurimise piirides või kui andmesubjekt on andnud nende andmete töötlemiseks oma selgesõnalise nõusoleku, eeldusel et töötlemine viiakse läbi andmesubjekti huvides ja et nõusoleku andmisest keeldumine ei viiks andmetele avalduvate negatiivsete tagajärgedeni; ja
Muudatusettepanek 20
Artikli 6 lõige 2 a (uus)
2 a. Tundliku sisuga andmete töötlemiseks kohaldatakse liikmesriikides tehnilisi ja organisatsioonilisi erinõudeid.
Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõike 2 b (uus)
2 b. Liikmesriigid näevad ette täiendavad spetsiifilised tagatised seoses biomeetriliste andmete ja DNA profiilidega, et tagada:
– biomeetriliste andmete ja DNA profiilide kasutamine vaid hästi põhjendatud ning koostalitlevate tehniliste standardite alusel;
– biomeetriliste andmete ja DNA profiilide õigsuse taseme hoolikas arvessevõtmine ja andmesubjektile võimalus seda nõuda koheselt kättesaadavate vahendite abil;
– täielikult isikute väärikuse ja terviklikkuse austamine.
Muudatusettepanek 22
Artikli 7 lõige 1
1.  Kui siseriiklikus õiguses ei ole sätestatud teisiti, peavad liikmesriigid nägema ette, et isikuandmeid ei säilitataks kauem, kui seda asjaomase eesmärgi saavutamiseks on vaja. Artikli 4 lõike 3 viimases taandes osutatud isikute andmeid tohib säilitada vaid niikaua, kuni nende talletamine on asjaomase eesmärgi täitmiseks vältimatult vajalik.
1.  Liikmesriigid peavad nägema ette, et isikuandmeid ei säilitataks kauem, kui seda asjaomase eesmärgi saavutamiseks on vaja või on hilisemalt töödeldud vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile e ja artiklile 4 a. Artikli 4 lõike 3 viimases taandes osutatud isikute andmeid tohib säilitada vaid niikaua, kuni nende talletamine on asjaomase eesmärgi täitmiseks vältimatult vajalik.
Muudatusettepanek 23
Artikli 7 lõige 2
2.  Liikmesriigid näevad ette tehnilised ja menetluslikud meetmed, millega tagatakse isikuandmete säilitamise tähtaegade järgimine. Tähtaegadest kinnipidamist tuleb korrapäraselt kontrollida.
2.  Liikmesriigid näevad ette tehnilised ja menetluslikud meetmed, millega tagatakse isikuandmete säilitamise tähtaegade järgimine. Nimetatud meetmete hulka kuulub isikuandmete automaatne ja korrapärane kustutamine teatud ajavahemiku tagant. Tähtaegadest kinnipidamist tuleb korrapäraselt kontrollida.
Muudatusettepanek 24
III peatüki I osa pealkiri
Isikuandmete edastamine ja kättesaadavaks tegemine teiste liikmesriikide pädevatele asutustele
Isikuandmete edastamine ja kättesaadavaks tegemine
Muudatusettepanek 25
Artikkel 8
Liikmesriigid näevad ette, et teise liikmesriigi pädevale asutusele tohib isikuandmeid edastada või kättesaadavaks teha ainult siis, kui see on vajalik asjaomaste saatvate ja saavate ametiasutuse õiguspäraste ülesannete täitmiseks ja kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.
Liikmesriigid näevad ette, et teise liikmesriigi pädevale asutusele tohib pädevate asutuste poolt kogutud ja töödeldud isikuandmeid edastada või kättesaadavaks teha ainult siis, kui see on vajalik asjaomaste saatvate ja saavate ametiasutuse õiguspäraste ülesannete täitmiseks ja teatud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.
Muudatusettepanek 26
Artikkel 8 a (uus)
Artikkel 8 a
Isikuandmete edastamine muudele ametiasutustele, mis ei ole pädevad asutused
Liikmesriigid näevad ette, et isikuandmeid edastatakse liikmesriigi muudele ametiasutustele kui pädevatele asutustele üksnes hästi tõendatud üksikjuhtudel, kui on täidetud kõik järgmised nõuded:
a) andmete edastamine on seadusega ette nähtud selge kohustus või pädevus; ja
b) andmete edastamine on
vajalik selleks, milleks neid koguti, edastati või kättesaadavaks tehti, või kriminaalkuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või avalikku või üksikisiku turvalisust ähvardavate ohtude ennetamiseks, välja arvatud juhul, kui seda ei kaalu üles andmesubjekti huvide või põhiõiguste kaitsmise vajadus
või
vajalik, sest asjaomased andmed on ametiasutusele, kellele need edasi saadetakse, hädavajalikud tema seaduspärase ülesande täitmiseks, tingimusel, et eesmärk, mille tarvis see asutus andmeid kogub või töötleb, ei ole vastuolus esialgse töötlemise eesmärgiga ja et andmeid edastada kavatseva pädeva asutuse juriidilised kohustused ei ole sellega vastuolus
või
kahtlemata andmesubjekti huvides ja andmesubjekt on andnud nõusoleku või asjaolud võimaldavad sellist nõusolekut selgesti eeldada.
Muudatusettepanek 27
Artikkel 8 b (uus)
Artikkel 8 b
Isikuandmete edastamine eraõiguslikele isikutele
Ilma et see piiraks siseriiklike kriminaalmenetluseeskirjade kohaldamist, näevad liikmesriigid ette, et isikuandmeid võib edastada liikmesriigi eraõiguslikele isikutele ainult erijuhtudel ja siis, kui on täidetud kõik järgmised nõuded:
a) andmete edastamine on seadusega ette nähtud selge kohustus või pädevus ja;
b) andmete edastamine on vajalik selleks, milleks neid koguti, edastati või kättesaadavaks tehti või kriminaalkuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või avalikku või üksikisiku turvalisust ähvardavate ohtude ennetamiseks, välja arvatud juhul, kui seda ei kaalu üles andmesubjekti huvide või põhiõiguste kaitsmise vajadus. Liikmesriigid näevad ette, et pädevatele asutustele tehakse kättesaadavaks ja nad tohivad töödelda eraõiguslike isikute käsutuses olevaid isikuandmeid vaid iga üksikjuhtumi puhul eraldi tehtava otsuse alusel, täpsustatud tingimustel, täpsustatud eesmärkidel ning liikmesriikide kohtuliku kontrolli all.
Muudatusettepanek 28
Artikkel 8 c (uus)
Artikkel 8 c
Eraõiguslike isikute poolt avaliku ülesande raames läbiviidav andmete töötlemine
Liikmesriigid näevad oma siseriiklikes õigusaktides ette, et eraõiguslike isikute poolt avaliku ülesande raames toimuva andmete kogumise ja töötlemise korral kehtivad neile vähemalt samaväärsed või rangemad kohustused kui pädevatele asutustele kehtivad kohustused.
Muudatusettepanek 29
Artikkel 8 d (uus)
Artikkel 8 d
Isikuandmete edastamine kolmandate riikide pädevatele asutustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele
1.  Liikmesriigid näevad ette, et isikuandmeid ei edastata kolmandate riikide pädevatele asutustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, välja arvatud juhul, kui selline edastamine on kooskõlas käesoleva raamotsusega, ning eelkõige siis, kui on täidetud kõik järgmised nõuded:
a) andmete edastamine on seadusega ette nähtud selge kohustus või pädevus;
b) andmete edastamine on vajalik selleks, milleks neid koguti, edastati või kättesaadavaks tehti või kriminaalkuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või avalikku või üksikisiku turvalisust ähvardavate ohtude ennetamiseks, välja arvatud juhul, kui seda ei kaalu üles andmesubjekti huvide või põhiõiguste kaitsmise vajadus;
c) kolmandas riigis või rahvusvahelises organisatsioonis, kuhu asjaomased andmed edastatakse, on tagatud andmekaitse piisav tase.
2.  Liikmesriigid tagavad kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni andmekaitse taseme piisavuse hindamise, võttes arvesse iga edastamise või edastamise kategooria kõiki asjaolusid. Hindamisel pööratakse eelkõige tähelepanu järgmistele elementidele: andmete laad, edastatavate andmete kavandatava töötlemise eesmärk ja kestus, päritoluriik ja lõppsihtkohaks olev riik, kõnealuses kolmandas riigis või organisatsioonis kehtivad nii üldised kui ka eriõigusnormid, seal kohaldatavad ameti- ja turvaeeskirjad ning andmete vastuvõtja kehtestatud piisavate kaitsemeetmete olemasolu.
3.  Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele ja Euroopa Parlamendile juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon ei taga kaitse piisavat taset lõike 2 tähenduses.
4.  Kui komisjon teeb pärast konsulteerimist nõukogu ja Euroopa Parlamendiga kindlaks, et kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon ei taga kaitse piisavat taset lõike 2 tähenduses, võtavad liikmesriigid meetmeid, mis on vajalikud isikuandmete kõnealusesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni edastamise ärahoidmiseks.
5.  Komisjon võib pärast konsulteerimist nõukogu ja Euroopa Parlamendiga teha kindlaks, et kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon tagab kaitse piisava taseme lõike 2 tähenduses oma riigisisese õigusega või endale võetud rahvusvaheliste eraelu puutumatuse ning üksikisikute põhivabaduste ja -õiguste kaitse lepingutega.
6.  Erandjuhtudel, erandina lõike 1 punktile c võib saadud isikuandmeid esitada kolmandate riikide pädevatele asutustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, kelle andmekaitse tase ei ole piisav, kui andmete edastamine on hädavajalik asjaomase liikmesriigi oluliste huvide kaitsmiseks või riigi julgeolekut, konkreetset isikut või isikuid ähvardava tõsise ohu vältimiseks. Sellisel juhul töötleb isikuandmed saanud asutus neid vaid sellisel määral, mis on tingimata vajalik nende edastamise konkreetse põhjuse seisukohast. Sellistest edastamistest teavitatakse pädevat järelevalveasutust
Muudatusettepanek 30
Artikli 9 lõige 6
6.  Ilma et see piiraks siseriiklikku kriminaalmenetlust, tagavad liikmesriigid, et isikuandmetele tehakse märge andmesubjekti taotluse korral, kui andmesubjekt nende andmete õigsust eitab ja kui nende täpsust või ebatäpsust ei ole võimalik kindlaks teha. Selline märge kustutatakse ainult andmesubjekti nõusolekul või pädeva kohtu või järelevalveasutuse otsuse alusel.
välja jäetud
Muudatusettepanek 31
Artikli 9 lõike 7 kolmas taane
– kui need andmed ei ole enam vajalikud sel eesmärgil, milleks neid edastati või kättesaadavaks tehti.
ja mis tahes juhul, kui need andmed ei ole enam vajalikud sel eesmärgil, milleks neid edastati või kättesaadavaks tehti.
Muudatusettepanek 32
Artikli 9 lõige 9 a (uus)
9 a. Liikmesriigid näevad ette kolmandate riikide poolt edastatud või kättesaadavaks tehtud isikuandmete kvaliteedi spetsiifilise hindamise kohe pärast nende kättesaamist ning andmete õigusele ja usaldusväärsusele osutamise.
Muudatusettepanek 33
Artikli 10 lõige 1
1.  Liikmesriigid näevad ette, et iga eelkõige automaatse otsejuurdepääsu kaudu toimuv automaatne isikuandmete edastus ja vastuvõtt registreeritakse, et hiljem oleks võimalik tõendada andmete edastamise põhjusi, edastatud andmeid, andmeedastuse aega, asjaomaseid ametiasutusi ning andmeid vastuvõtva asutuse puhul ka isikud, kellele andmed edastati ning kes andmed tellisid.
1.  Liikmesriigid näevad ette, et iga eelkõige automaatse otsejuurdepääsu kaudu toimuv automaatne isikuandmete kättesaadavaks tegemine, edastus ja vastuvõtt registreeritakse, et hiljem oleks võimalik tõendada andmete kättesaadavaks tegemise ja edastamise põhjusi, edastatud või kättesaadavaks tehtud andmeid, andmeedastuse või andmete kättesaadavaks tegemise aega, asjaomaseid ametiasutusi ning andmeid vastuvõtva asutuse puhul ka isikud, kellele andmed edastati ning kes andmed tellisid.
Muudatusettepanek 34
Artikli 10 lõige 2
2.  Liikmesriigid näevad ette, et iga mitteautomaatne isikuandmete edastus ja vastuvõtt dokumenteeritakse, et hiljem oleks võimalik tõendada andmete edastamise põhjusi, edastatud andmeid, andmeedastuse aega, asjaomaseid ametiasutusi ning andmeid vastuvõtva asutuse puhul ka isikud, kellele andmed edastati ning kes andmed tellisid.
2.  Liikmesriigid näevad ette, et iga mitteautomaatne isikuandmete kättesaadavaks tegemine, edastus ja vastuvõtt dokumenteeritakse, et hiljem oleks võimalik tõendada andmete kättesaadavaks tegemise või edastamise põhjusi, edastatud või kättesaadavaks tehtud andmeid, andmeedastuse või kättesaadavaks tegemise aega, asjaomaseid ametiasutusi ning andmeid vastuvõtva asutuse puhul ka isikud, kellele andmed edastati ning kes andmed tellisid.
Muudatusettepanek 35
Artikli 10 lõige 3
3.  Ametiasutus, kes sellise teabe registreeris või dokumenteeris, edastab selle viivitamatult ka pädevale järelevalveasutusele, kui viimane seda taotleb. Seda teavet kasutatakse ainult andmekaitse kontrollimiseks, nõuetekohase andmetöötluse ja andmete terviklikkuse tagamiseks ning andmekaitseks.
3.  Ametiasutus, kes sellise teabe registreeris või dokumenteeris, hoiab seda pädeva järelevalveasutuse käsutuses ja edastab selle viivitamatult nimetatud asutusele. Seda teavet kasutatakse ainult andmekaitse kontrollimiseks, nõuetekohase andmetöötluse ja andmete terviklikkuse tagamiseks ning andmekaitseks.
Muudatusettepanek 36
Artikkel 12 a (uus)
Artikkel 12 a
Edasisaatmine muudele ametiasutustele, mis ei ole pädevad asutused
Kui isikuandmed on saadud teise liikmesriigi pädevalt asutuselt või see on need kättesaadavaks teinud, võib neid andmeid edasi saata muudele ametiasutustele, mis ei ole pädevad asutused, vaid teatud hästi dokumenteeritud üksikjuhtudel ja kooskõlas artiklis 8 a sätestatud tingimustega vaid siis, kui liikmesriik, kes on asjaomased andmed edastanud või kättesaadavaks teinud, on andnud oma eelneva nõusoleku nende edasisaatmiseks.
Muudatusettepanek 37
Artikkel 12 b (uus)
Artikkel 12 b
Edasisaatmine eraõiguslikele isikutele
Kui isikuandmed on saadud teise liikmesriigi pädevalt asutuselt või see on need kättesaadavaks teinud, võib neid andmeid eraõiguslikele isikutele edasi saata vaid erijuhtudel ja kooskõlas artiklis 8 b sätestatud tingimustega vaid siis, kui liikmesriik, kes on asjaomased andmed edastanud või kättesaadavaks teinud, on andnud oma eelneva nõusoleku nende edasisaatmiseks.
Muudatusettepanek 38
Artikkel 12 c (uus)
Artikkel 12 c
Edasisaatmine kolmandate riikide pädevatele asutustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele
Kui isikuandmed on saadud teise liikmesriigi pädevalt asutuselt või see on need kättesaadavaks teinud, ei või neid andmeid kolmandate riikide pädevatele asutustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele edasi saata, välja arvatud siis, kui on täidetud artiklis 8 c sätestatud tingimused ja liikmesriik, kes on asjaomased andmed edastanud või kättesaadavaks teinud, on andnud oma eelneva nõusoleku nende edasisaatmiseks.
Muudatusettepanek 39
Artikkel 13
Artikkel 13
välja jäetud
Andmete edastamine muudele ametiasutustele
Liikmesriigid näevad ette, et teise liikmesriigi pädevalt asutuselt saadud või selle poolt kättesaadavaks tehtud isikuandmeid esitatakse edasi või tehakse kättesaadavaks liikmesriigi muudele ametiasutustele, kui on täidetud kõik järgmised nõuded:
(a) isikuandmete edastamine on seadusega ettenähtud selge kohustus või pädevus ja
(b) isikuandmete edastamine
on vajalik selleks, milleks neid edastati või kättesaadavaks tehti, samuti kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või kuritegude eest vastutusele võtmiseks või avalikku turvalisust või isiku turvalisust ähvardavate ohtude ennetamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseid kaalutlusi ei kaalu üles andmesubjekti põhiõiguste kaitsemisega seotud huvid
või
on vajalik, sest asjaomased andmed on hädavajalikud ametiasutusele tema enda seaduspärase ülesande täitmiseks, tingimusel et eesmärk, mille tarvis saaja andmeid kogub ja töötleb, ei ole kokkusobimatu esialgse eesmärgiga ja et andmeid edastava pädeva asutuse juriidilised kohustused ei ole sellega vastuolus
või
edastamine on kahtlemata andmesubjekti huvides ja andmesubjekt on andnud nõusoleku või kui asjaolud võimaldavad sellist nõusolekut selgesti eeldada,
(c)  Liikmesriigi pädev asutus, kes on asjaomased andmed edastanud või kättesaadavaks teinud pädevale asutusele, kes kavatseb neid andmeid edasi esitada või kättesaadavaks teha, on andnud oma eelneva nõusoleku nende andmete edasiesitamiseks.
Suuline muudatusettepanek
Artikkel 14
Artikkel 14
välja jäetud
Andmete edastamine eraõiguslikele isikutele
Ilma et see piiraks siseriiklike õigusaktide kohaldamist, näevad liikmesriigid ette, et teise liikmesriigi pädevalt asutuselt saadud või selle poolt kättesaadavaks tehtud isikuandmeid esitatakse edasi või tehakse kättesaadavaks liikmesriigi eraõiguslikele isikutele ainult teatavatel erijuhtudel, kui on täidetud kõik järgmised nõuded:
(a) isikuandmete edastamine on seadusega ettenähtud selge kohustus või pädevus ja
(b) andmete edastamine on vajalik selleks, milleks neid edastati või kättesaadavaks tehti, samuti kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või kuritegude eest vastutusele võtmiseks või avalikku turvalisust või isiku turvalisust ähvardavate ohtude ennetamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseid kaalutlusi ei kaalu üles andmesubjekti põhiõiguste kaitsemisega seotud huvid ja
(c) liikmesriigi pädev asutus, kes edastas asjaomased andmed või tegi need kättesaadavaks pädevale asutusele, kes kavatseb neid andmeid edasi esitada või kättesaadavaks teha, on andnud oma eelneva nõusoleku nende andmete edasiesitamiseks eraõiguslikele isikutele.
Muudatusettepanek 40
Artikkel 15
Artikkel 15
välja jäetud
Andmete edastamine kolmandate riikide pädevatele asutustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele
1.  Liikmesriigid näevad ette, et teise liikmesriigi pädevalt asutuselt saadud või selle poolt kättesaadavaks tehtud isikuandmeid ei esitata edasi ega tehta kättesaadavaks kolmandate riikide pädevatele asutustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, välja arvatud juhul, kui selline edastamine on kooskõlas käesoleva raamotsusega ning kui on täidetud kõik järgmised nõuded:
(a) isikuandmete edastamine on seadusega ettenähtud selge kohustus või pädevus,
(b) andmete edastamine on vajalik selleks, milleks neid edastati või kättesaadavaks tehti, samuti kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või kuritegude eest vastutusele võtmiseks või avalikku turvalisust või isiku turvalisust ähvardavate ohtude ennetamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseid kaalutlusi ei kaalu üles andmesubjekti põhiõiguste kaitsemisega seotud huvid,
(c) liikmesriigi pädev asutus, kes edastas asjaomased andmed või tegi need kättesaadavaks pädevale asutusele, kes kavatseb neid andmeid edasi esitada või kättesaadavaks teha, on nende andmete edasiesitamiseks andnud oma eelneva nõusoleku,
(d) kolmandas riigis või rahvusvahelises organisatsioonis, kuhu asjaomased andmed edastatakse, on tagatud andmekaitse piisav tase.
2.  Liikmesriigid näevad ette, et hindavad andmekaitse taset kolmandates riikides või rahvusvahelises organisatsioonis, pidades silmas kõiki andmete edastamise või andmete edastamise kategooriate asjaolusid. Hindamisel pööratakse eelkõige tähelepanu andmete laadile, kavandatud töötlemistoimingu eesmärgile ja kestusele, päritoluriigile ja lõppsihtkohaks olevale riigile, kõnealuses kolmandas riigis või kõnealuse rahvusvahelise organisatsiooni suhtes kehtivatele nii üldistele kui ka konkreetse sektori õigusnormidele ja kõnealuses kolmandas riigis või rahvusvahelises organisatsioonis järgitavatele ametieeskirjadele ja turvameetmetele ning andmete vastuvõtja kehtestatud piisavate kaitsemeetmete olemasolule.
3.  Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon ei taga kaitse piisavat taset lõike 2 tähenduses.
4.  Kui artiklis 16 ettenähtud korras leitakse, et kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon ei taga kaitse piisavat taset käesoleva artikli lõike 2 tähenduses, võtavad liikmesriigid meetmeid, mis on vajalikud isikuandmete kõnealusesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni edastamise ärahoidmiseks.
5.  Artiklis 16 sätestatud korras võidakse kehtestada, et kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon tagab kaitse piisava taseme käesoleva artikli lõike 2 tähenduses oma siseriikliku õigusega või endale võetud rahvusvaheliste kohustustega, et kaitsta eraelu puutumatust ja üksikisikute põhivabadusi ja õigusi.
6.  Erandjuhtudel võib teise liikmesriigi pädevalt asutuselt saadud isikuandmeid edasi esitada kolmandate riikide pädevatele asutustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, kelle andmekaitse tase ei ole piisav, kui andmete edastamine on hädavajalik asjaomase liikmesriigi oluliste huvide kaitsmiseks või riigi julgeolekut, konkreetset isikut või isikuid ähvardava tõsise ohu vältimiseks.
Muudatusettepanek 41
Artikkel 16
Artikkel 16
Komitee
1.  Käesoleva artikli alusel abistab komisjoni komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja mida juhatab komisjoni esindaja.
2.  Komitee võtab eesistuja ettepanekul vastu oma töökorra, mille aluseks on töökorra standardeeskirjad ja mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
3.  Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Komitee esitab eelnõu kohta arvamuse tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on ette nähtud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 205 lõikes 2 komisjoni ettepaneku põhjal tehtud nõukogu otsuste vastuvõtmiseks. Liikmesriikide esindajate häälte osakaal komitees määratakse kõnealuses artiklis osutatud viisil. Eesistuja ei hääleta.
4.  Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu. Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule ning teavitab sellest Euroopa Parlamenti.
5.  Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega teha ettepaneku suhtes otsuse kahe kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest.
Kui nõukogu on selle tähtaja jooksul kvalifitseeritud häälteenamusega otsustanud, et ta on ettepaneku vastu, vaatab komisjon selle uuesti läbi. Komisjon võib esitada nõukogule muudetud ettepaneku või sama ettepaneku uuesti või teha õigusloome ettepaneku. Kui nimetatud tähtaja möödumisel ei ole nõukogu ettepandud rakendusakti vastu võtnud ega väljendanud oma vastuseisu rakendusmeetmete ettepanekule, võtab ettepandud rakendusakti vastu komisjon.
välja jäetud
Muudatusettepanek 42
Artikkel 18
Liikmesriigid näevad ette, et nad teavitavad isikuandmed edastanud või kättesaadavaks teinud pädevat asutust nende andmete edasisest töötlemisest ja tulemustest, kui viimane seda taotleb.
Liikmesriigid näevad ette, et nad teavitavad isikuandmed edastanud või kättesaadavaks teinud pädevat asutust nende andmete edasisest töötlemisest ja tulemustest.
Muudatusettepanek 43
Artikli 19 lõike 1 punkti c neljas a taane (uus)
– andmete säilitamise tähtaeg,
Muudatusettepanek 44
Artikli 19 lõike 2 sissejuhatav osa ning punktid a ja b
2.  Lõikes 1 sätestatud teabe andmisest keeldutakse või seda esitatakse ainult piiratud ulatuses, kui see on vajalik
2.  Lõikes 1 sätestatud teavet ei anta või seda esitatakse ainult piiratud ulatuses, kui see on vajalik
(a) vastutavale töötlejale oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks,
(b) käimasolevate uurimiste, kohtu- või haldusmenetluste kahjustamise vältimiseks või pädevate asutuste ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks,
käimasolevate uurimiste, kohtu- või haldusmenetluste kahjustamise vältimiseks või vastutava töötleja ja/või pädevate asutuste ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks,
Muudatusettepanek 45
Artikli 19 lõige 4
4.  Lõike 2 kohase keeldumise või piiramise põhjusi ei esitata, kui nende avalikustamine takistaks püstitatud eesmärgi saavutamist. Sellisel juhul teavitab vastutav töötleja andmesubjekti tema õigusest pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, ilma et see piiraks õiguskaitsevahendite ja siseriikliku kriminaalmenetluse kohaldamist. Kui andmesubjekt esitab järelevalveasutusele kaebuse, vaatab järelevalveasutus selle läbi. Kaebuse läbivaatamisel teavitab järelevalveasutus andmesubjekti sellest, kas andmeid on töödeldud nõuetekohaselt, ning kui mitte, siis kas vajalikud parandused on tehtud.
4.  Lõike 2 kohase keeldumise või piiramise põhjusi ei esitata, kui nende avalikustamine takistaks püstitatud eesmärgi saavutamist. Sellisel juhul teavitab vastutav töötleja andmesubjekti tema õigusest pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, ilma et see piiraks õiguskaitsevahendite ja siseriikliku kriminaalmenetluse kohaldamist. Kui andmesubjekt esitab järelevalveasutusele kaebuse, vaatab järelevalveasutus selle läbi. Järelevalveasutus teavitab andmesubjekti kaebuse tulemustest.
Muudatusettepanek 46
Artikli 20 lõike 1 sissejuhatav osa
1.  Kui andmed ei ole saadud andmesubjektilt või on saadud andmesubjektilt tema teadmata, näeb liikmesriik ette, et hiljemalt isikuandmete salvestamise ajal, või kui andmed kavatsetakse avalikustada kolmandale isikule, siis hiljemalt andmete esmakordse avaldamise ajal esitab vastutav töötleja või tema esindaja andmesubjektile vähemalt järgmise tasuta teabe, välja arvatud juhul, kui andmesubjektil on see teave juba olemas, kui nimetatud teabe andmine osutub võimatuks või nõuaks ülemääraseid jõupingutusi:
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 47
Artikli 20 lõike 2 sissejuhatav osa ja punkt a
2.  Lõikes 1 osutatud teavet ei esitata, kui see on vajalik
2.  Lõikes 1 osutatud teavet ei esitata vaid juhul, kui see on vajalik
(a) vastutavale töötlejale oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks,
Muudatusettepanek 48
Artikli 21 lõike 1 punkt c
(c) teatise saatmist kolmandatele isikutele, kellele andmed on avalikustatud, kõigi punkti b kohaste paranduste, kustutamiste või sulgemiste kohta, kui see ei ole võimatu või kui sellega ei kaasne ülemääraseid jõupingutusi.
c) teatise saatmist kolmandatele isikutele, kellele andmed on avalikustatud, kõigi punkti b kohaste paranduste, kustutamiste või sulgemiste kohta.
Muudatusettepanek 49
Artikli 21 lõike 2 sissejuhatav osa ja punkt a
2.  Andmesubjektil keelatakse teostada lõikes 1 osutatud toiminguid, kui see on vajalik
2.  Andmesubjektil keelatakse teostada lõikes 1 osutatud toiminguid vaid juhul, kui see on vajalik
(a) vastutavale töötlejale oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks,
Muudatusettepanek 50
Artikkel 22 a (uus)
Artikkel 22 a
Automatiseeritud üksikotsused
1.  Liikmesriigid annavad igale isikule õiguse, et tema suhtes ei tehta otsust ega võeta meetmeid, millel on teda puudutav õiguslik mõju või mis teda märkimisväärselt mõjutab, ja mis põhineb üksnes andmete automatiseeritud töötlemisel, mis on mõeldud nimetatud isikuga seotud teatud isiklike aspektide, näiteks usaldusväärsuse, teguviisi jne hindamiseks.
2.  Kui käesoleva raamotsuse muudes artiklites ei ole sätestatud teisiti, näevad liikmesriigid ette, et isiku kohta võib teha lõikes 1 viidatud otsuse või võtta meetmeid, kui see otsus või meede on lubatud õigusaktiga, milles määratletakse samuti andmesubjekti õiguslikke huve tagavad meetmed, nagu näiteks koheselt kättesaadavad vahendid, mis võimaldavad tema teavitamist teda puudutavate andmete automatiseeritud töötlemise loogikast ning oma arvamuse väljendamist, kui see ei ole vastuolus andmete töötlemise eesmärgiga.
Muudatusettepanek 51
Artikli 24 lõike 1 teine lõik
Võttes arvesse tehnika taset ja selliste meetmete elluviimise kulusid, peavad kõnealused meetmed tagama töötlemise ja kaitstavate andmete laadiga kaasnevale ohule vastava turvalisuse taseme. Meetmed on vajalikud ainult siis, kui nendega kaasnevad kulutused on proportsionaalsed kavandatud andmekaitse taseme saavutamisega.
Võttes arvesse tehnika taset ja selliste meetmete elluviimise kulusid, peavad kõnealused meetmed tagama töötlemise ja kaitstavate andmete laadiga kaasnevale ohule vastava turvalisuse kõrge taseme.
Muudatusettepanek 52
Artikli 24 lõike 2 esimene a lõik (uus)
Liikmesriigid tagavad, et esimeses lõigus nimetatud meetmete tõhustust jälgitakse süsteemselt ja teavitavad tõhususest regulaarselt.
Muudatusettepanek 53
Artikli 25 lõike 1 sissejuhatav osa
1.  Liikmesriigid näevad ette, et vastutav töötleja peab andmetöötlemiste registrit või töötlemiste kogumit, millel on üks eesmärk või mitu omavahel seotud eesmärki. Registrisse tuleb kanda järgmised andmed:
1.  Liikmesriigid näevad ette, et vastutav töötleja peab kättesaadavaks tegemise ja andmetöötlemiste registrit või töötlemiste kogumit, millel on üks eesmärk või mitu omavahel seotud eesmärki. Registrisse tuleb kanda järgmised andmed:
Muudatusettepanek 54
Artikli 26 lõige 3
3.  Liikmesriigid võivad sellist kontrollimist teostada ka kas liikmesriigi parlamendi meetme või sellisel õigusaktil põhineva meetme ettevalmistamise käigus, millega määratletakse töötlemise laad ja nähakse ette vajalikud tagatised.
3.  Andmete töötlemisega seotud õiguslike meetmete väljatöötamisel konsulteeritakse järelevalveasutustega üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitsega seonduvate sätete osas.
Muudatusettepanek 55
Artikli 29 lõige 2
2.  Liikmesriigid näevad ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad kriminaalkaristused, mida kohaldatakse käesoleva raamotsuse kohaselt vastuvõetud sätete tahtliku rikkumise puhul, eelkõige töötlemise konfidentsiaalsuse ja turvalisuse sätete rikkumiste puhul.
2.  Liikmesriigid näevad ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad kriminaalkaristused, mida kohaldatakse käesoleva raamotsuse kohaselt vastuvõetud sätete tahtliku või raskest hooletusest tingitud rikkumise puhul, eelkõige töötlemise konfidentsiaalsuse ja turvalisuse sätete rikkumiste puhul.
Muudatusettepanek 56
Artikli 29 lõige 2 a (uus)
2 a. Liikmesriigid näevad ette, et eraõiguslike isikute poolt avaliku ülesande raames isikuandmete kogumisel või töötlemisel toimunud õigusrikkumiste korral, mis rikuvad tõsiselt käesolevast raamotsusest tulenevaid sätteid, eriti andmete töötlemise konfidentsiaalsust ja turvalisust puudutavaid sätteid, kohaldatakse efektiivseid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi.
Muudatusettepanek 57
Artikli 30 lõike 4 esimene a lõik (uus)
Iga järelevalveasutus kontrollib andmesubjekti nõudmisel selle isikuga seotud isikuandmete töötlemise õiguspärasust. Andmesubjekti teavitatakse kontrollimise tulemusest.
Muudatusettepanek 58
Artikli 31 lõike 2 teine lõik
Töörühma iga liikme määrab ametisse institutsioon, asutus või asutused, mida asjaomane liige esindab. Kui liikmesriik on ametisse määranud mitu järelevalveasutust, nimetavad need ametisse ühise esindaja.
Töörühma iga liikme määrab ametisse institutsioon, asutus või asutused, mida asjaomane liige esindab vastavalt esindamist reguleerivatele olemasolevatele siseriiklikele eeskirjadele. Kui liikmesriik on ametisse määranud mitu järelevalveasutust, nimetavad need ametisse ühise esindaja.
Muudatusettepanek 59
Artikli 31 lõike 2 teine a lõik (uus)
Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 29 sätestatud töörühma juht osaleb või on esindatud töörühma koosolekutel.
Muudatusettepanek 60
Artikli 31 lõige 3
3.  Töörühm võtab otsused vastu liikmesriikide järelevalveasutuste esindajate lihthäälteenamusega.
3.  Töörühm võtab otsused vastu liikmesriikide järelevalveasutuste esindajate lihthäälteenamusega ja pärast konsulteerimist Euroopa andmekaitseinspektoriga.
Muudatusettepanek 61
Artikkel 34 a (uus)
Artikkel 34 a
Suhted Europoli, Eurojusti ja tolliinfosüsteemiga
Artikli 29 töörühm esitab mitte hiljem kui kaks aastat alates Euroopa Liidu lepingu artikli 35 lõikes 1 sätestatud kuupäevast ja kooskõlas artikliga 29, artikli 30 lõike 1 punktiga b ning artikli 31 lõike 1 punktiga c komisjonile soovitused eesmärgiga viia Europolile, Eurojustile ja tolliinfosüsteemile kohaldatavad andmekaitset käsitlevad eeskirjad käesoleva raamotsusega täielikult vastavusse.
Europol, Eurojust ja tolliinfosüsteem peaksid säilitama need andmekaitse-eeskirjad, milles selgelt sätestatakse, et isikuandmeid võib töödelda, teha kättesaadavaks ja edastada üksnes veelgi spetsiifilisemate ja/või kaitsvamate tingimuste või piirangute alusel.

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 53 lõikele 2 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks (A6-0192/2006).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika