Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0202(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0192/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0192/2006

Keskustelut :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Äänestykset :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Äänestysselitykset
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Hyväksytyt tekstit
PDF 404kWORD 214k
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2006 - Strasbourg
Henkilötietojen suojaaminen (poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö) *
P6_TA(2006)0258A6-0192/2006

Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Kuulemismenettely)

Ehdotusta muutettiin seuraavasti(1):

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 30 ja 31 artiklan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 31 artiklan 1 kohdan c alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,
Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Euroopan kansalaisten henkilötietojen korkeatasoisen suojan varmistaminen edellyttää yhteisiä säännöksiä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuuden ja laadun määrittämiseksi.
(9)  Kaikkien Euroopan unionin alueella olevien kansalaisten henkilötietojen korkeatasoisen suojan varmistaminen edellyttää yhteisiä säännöksiä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuuden ja laadun määrittämiseksi. Se edellyttää myös, että henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään tiettyä laillista tarkoitusta varten. Tietoja ei saa käsitellä edelleen myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla edes silloin, kun lisätään tiedotusta lainvalvontaviranomaisten ja oikeusviranomaisten välillä, tai tietokantojen yhteentoimivuutta koskevan ehdotuksen yhteydessä.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmansiin maihin tai kansainvälisille elimille siirrettäville henkilötiedoille olisi periaatteessa taattava riittävä suojan taso.
(12)  Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmansiin maihin tai kansainvälisille elimille siirrettäville henkilötiedoille olisi taattava riittävä suojan taso. Tällä puitepäätöksellä olisi varmistettava, että kolmansista maista saadut henkilötiedot ovat vähintäänkin kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisia.
Tarkistukset 4 ja 5
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  On suotavaa laatia yhteiset säännöt, jotka koskevat käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, vastuuta ja seuraamuksia, silloin kun toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tietoja laittomasti, sekä rekisteröityjen käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja. Lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä rikosoikeudellisten seuraamusten langettamisesta tietosuojasäännösten erityisen vakavista ja tahallisista rikkomisista.
(15)  On suotavaa laatia yhteiset säännöt, jotka koskevat käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, vastuuta ja seuraamuksia, silloin kun toimivaltaiset viranomaiset ja henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten puolesta tai julkisessa tehtävässä käsittelevät yksityiset tahot käyttävät tietoja laittomasti, sekä rekisteröityjen käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja. Lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä rikosoikeudellisten seuraamusten langettamisesta tietosuojasäännösten erityisen vakavista ja tahallisista tai vakavaan laiminlyöntiin perustuvista rikkomisista.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Tämä puitepäätös ei rajoita oikeudellisissa välineissä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Europolissa, Eurojustissa ja tullitietojärjestelmässä, asetettujen erityisten tietosuojasäännösten soveltamista.
(20)  Tämä puitepäätös ei rajoita oikeudellisissa välineissä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Europolissa, Eurojustissa ja tullitietojärjestelmässä, asetettujen erityisten tietosuojasäännösten soveltamista. Europoliin, Eurojustiin ja tullitietojärjestelmään sovellettavat erityiset tietosuojasäännökset olisi kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta saatettava täysin johdonmukaisiksi tämän puitepäätöksen kanssa, jotta tietosuojan oikeudellisen kehyksen yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta lujitetaan komission ehdotuksen mukaisesti.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a) Europolin, Eurojustin ja tullitietojärjestelmän tietosuojasäännöt säilytetään siltä osin kuin niissä ilmaistaan selvästi, että henkilötietojen käsittelyyn, käyttämiseen ja siirtämiseen on aina sovellettava erityisiä ja/tai suojaavia ehtoja tai rajoituksia.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Tätä puitepäätöstä on suotavaa soveltaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän puitteissa käsiteltäviin henkilötietoihin sekä toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä … tehdyn päätöksen YOS/2006/… mukaiseen lisätietojen vaihtoon.
(22)  Tätä puitepäätöstä on suotavaa soveltaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän puitteissa käsiteltäviin henkilötietoihin ja toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä … tehdyn päätöksen YOS/2006/… mukaiseen lisätietojen vaihtoon sekä sisäisestä turvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi ... tehdyn neuvoston päätöksen 2006/.../YOS1 mukaisen viisumitietojärjestelmän yhteydessä.
______
1 EUVL L ...
Tarkistus 9
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
(32 a) Tässä puitepäätöksessä otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto,
Tarkistus 10
1 artiklan 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilötietojen luovuttamista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ei rajoiteta eikä estetä tämän puitepäätöksen mukaiseen henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä.
2.  Tällä puitepäätöksellä ei estetä jäsenvaltioita soveltamasta rikosasioissa tehtävässä poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä tässä puitepäätöksessä vahvistettua suojaa korkeamman tasoista henkilötietojen suojaa. Tällaisilla säännöksillä ei kuitenkaan saa rajoittaa eikä estää henkilötietojen luovuttamista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tämän puitepäätöksen mukaiseen henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä.
Tarkistus 11
3 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Tätä puitepäätöstä ei sovelleta, jos Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla annetussa erityislainsäädännössä nimenomaisesti säädetään, että henkilötietoja saa käsitellä, asettaa saataville tai siirtää ainoastaan tietyin erityisedellytyksin tai rajoituksin.
Tarkistus 12
4 artiklan 1 kohdan d alakohta
d) henkilötietojen on oltava virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä. On toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niihin tarkoituksiin nähden virheelliset tai puutteelliset tiedot, joita varten tiedot kerättiin tai joita varten niitä myöhemmin käsitellään, poistetaan tai oikaistaan. Jäsenvaltiot voivat säätää tietojenkäsittelyn virheettömyyden ja luotettavuuden asteista, jolloin niiden on säädettävä, että tiedot erotetaan toisistaan niiden virheettömyyden ja luotettavuuden asteen perusteella, erityisesti on erotettava toisistaan tosiasioihin perustuvat tiedot ja lausuntoihin tai henkilökohtaisiin arvioihin perustuvat tiedot,
d) henkilötietojen on oltava virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä. On toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niihin tarkoituksiin nähden virheelliset tai puutteelliset tiedot, joita varten tiedot kerättiin tai joita varten niitä myöhemmin käsitellään, poistetaan tai oikaistaan. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää tietojenkäsittelyn virheettömyyden ja luotettavuuden asteista, jolloin niiden on säädettävä, että tiedot erotetaan toisistaan niiden virheettömyyden ja luotettavuuden asteen perusteella, erityisesti on erotettava toisistaan tosiasioihin perustuvat tiedot ja lausuntoihin tai henkilökohtaisiin arvioihin perustuvat tiedot. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietojen laatu varmennetaan säännöllisesti. Mahdollisuuksien mukaan on tuotava ilmi tuomioistuinten päätökset sekä päätökset syyttämättä jättämisestä, ja lausuntoihin tai henkilökohtaisiin arvioihin perustuvat tiedot on tarkistettava niiden lähteestä ja niiden virheettömyyden tai luotettavuuden aste on ilmoitettava. Jäsenvaltioiden on, kansallisen rikosprosessin soveltamista rajoittamatta, säädettävä, että henkilötietoihin lisätään rekisteröidyn pyynnöstä maininta silloin, kun rekisteröity kiistää tietojen virheettömyyden eikä tietojen virheettömyyttä tai virheellisyyttä voida vahvistaa. Tällaisen maininnan saa poistaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätöksellä,
Tarkistus 13
4 artiklan 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietojen käsittely on tarpeen ainoastaan, jos
Poistetaan.
– on tosiseikkojen perusteella aiheellista uskoa, että kyseiset henkilötiedot voivat mahdollistaa, helpottaa tai nopeuttaa rikoksen torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa, ja
– ei ole muita rekisteröityyn vähemmän vaikuttavia keinoja ja
– tietojenkäsittely ei ole liian laaja kyseiseen rikokseen nähden.
Tarkistus 14
4 artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon erilaiset henkilötietoryhmät ja erilaiset tarkoitukset, joihin tietoja kerätään, henkilötietojen säilyttämistä koskevien aikarajoitusten ja asianmukaisten edellytysten määrittämiseksi kyseisten henkilötietojen keräämiselle ja niiden edelleenkäsittelylle ja siirrolle. Muiden kuin sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joiden epäillään syyllistyneen tai osallistuneen rikokseen, käsitellään ainoastaan sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on kerätty, ja rajoitettuna aikana. Jäsenvaltioiden on määrättävä tietoihin pääsyä ja niiden lähettämistä koskevista asianmukaisista rajoituksista.
Tarkistus 15
4 a artiklan 1 kohta (uusi)
4 a artikla
Henkilötietojen edelleenkäsittely
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että henkilötietoja käsitellään edelleen tämän puitepäätöksen, ja erityisesti sen 4, 5 ja 6 artiklan, mukaisesti ainoastaan
a) sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on siirretty tai asetettu saataville, tai
b) jos se on ehdottoman tarpeellista, rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten, taikka
c) yleiseen turvallisuuteen tai henkilöön kohdistuvan uhan torjumiseksi, paitsi milloin tarve suojella rekisteröidyn etuja ja perusoikeuksia syrjäyttää edellä mainitut tarkoitukset.
Tarkistus 16
4 a artiklan 2 kohta (uusi)
2.  Kyseisiä henkilötietoja saa käsitellä edelleen 1 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten ainoastaan henkilötiedot siirtäneen tai saataville asettaneen viranomaisen ennakkosuostumuksella. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädäntötoimia tämän edelleenkäsittelyn hyväksymistä varten edellyttäen, että ne saavat riittävät oikeudelliset takeet.
Tarkistus 17
5 artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan, jos siitä on säädetty laissa, jonka mukaan käsittely on tarpeen kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa.
Jäsenvaltioiden on 30 artiklassa tarkoitettua valvontaviranomaista kuultuaan säädettävä siitä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan, jos siitä on säädetty laissa, jonka mukaan käsittely on tarpeen kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa, ja
a) rekisteröity on antanut siihen selvän suostumuksensa edellyttäen, että käsittely suoritetaan rekisteröidyn edun mukaisesti, tai
b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle asetetun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi taikka
c) käsittely on tarpeen rekisteröidyn olennaisten etujen suojaamiseksi.
Tarkistus 18
5 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietojen käsittely on tarpeen ainoastaan, jos
– toimivaltaiset viranomaiset kykenevät tosiseikkojen perusteella osoittamaan selkeän tarpeen käsitellä kyseisiä henkilötietoja rikoksen torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten, ja
– ei ole muita rekisteröityyn vähemmän vaikuttavia keinoja, ja
– tietojenkäsittely ei ole liian laaja kyseiseen rikokseen nähden.
Tarkistus 19
6 artiklan 2 kohdan 1 luetelmakohta
– käsittelystä on säädetty laissa ja se on ehdottoman välttämätöntä kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa tai rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa käsittelyyn ja
– käsittelystä on säädetty laissa ja se on ehdottoman välttämätöntä kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa ja se rajoitetaan tiettyyn tutkintaan tai rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa käsittelyyn edellyttäen, että käsittely suoritetaan rekisteröidyn edun mukaisesti ja että suostumuksesta kieltäytymisestä ei ole henkilölle kielteisiä vaikutuksia, ja
Tarkistus 20
6 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Jäsenvaltioiden on noudatettava erityisiä teknisiä ja organisaatioon liittyviä vaatimuksia arkaluonteisten tietojen käsittelyssä.
Tarkistus 21
6 artiklan 2 b kohta (uusi)
2 b. Jäsenvaltioiden on säädettävä biometrisiin tunnisteisiin ja DNA-profiileihin liittyvistä ylimääräisistä suojatoimista taatakseen, että
– biometrisiä tunnisteita ja DNA-profiileja käytetään ainoastaan vakiintuneiden ja yhteentoimivien teknisten standardien mukaisesti
– biometristen tunnisteiden ja DNA-profiilien virheettömyyden aste otetaan tarkkaan huomioon ja rekisteröidyllä on mahdollisuus kiistää se tarkoituksenmukaisten keinojen avulla
– ihmisarvoa ja henkilöiden koskemattomuutta kunnioitetaan täysin.
Tarkistus 22
7 artiklan 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin mikä on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne kerättiin, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Edellä 4 artiklan 3 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat henkilötiedot saa säilyttää ainoastaan niin kauan kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne kerättiin.
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin mikä on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne kerättiin tai myöhemmin käsiteltiin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 4 a artiklan mukaisesti. Edellä 4 artiklan 3 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat henkilötiedot saa säilyttää ainoastaan niin kauan kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne kerättiin.
Tarkistus 23
7 artiklan 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista menettelyllisistä ja teknisistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan henkilötietojen säilyttämistä koskevien aikarajoitusten noudattaminen. Aikarajoitusten noudattamista tarkastellaan säännöllisesti.
2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista menettelyllisistä ja teknisistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan henkilötietojen säilyttämistä koskevien aikarajoitusten noudattaminen. Näihin toimenpiteisiin sisältyy henkilötietojen automaattinen ja säännöllinen poistaminen tietyn ajan kuluttua. Aikarajoitusten noudattamista tarkastellaan säännöllisesti.
Tarkistus 24
III Luvun I jakson otsikko
Henkilötietojen siirto ja asettaminen muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville
Henkilötietojen siirto ja asettaminen saataville
Tarkistus 25
8 artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että henkilötietoja siirretään tai saatetaan muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville ainoastaan, jos se on tarpeen siirtävän tai vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa.
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että toimivaltaisten viranomaisten keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja siirretään tai saatetaan muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville ainoastaan, jos se on tarpeen siirtävän tai vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten tiettyjen rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa.
Tarkistus 26
8 a artikla (uusi)
8 a artikla
Siirto viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietoja siirretään jäsenvaltiossa edelleen viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia viranomaisia, ainoastaan yksittäisissä ja hyvin perustelluissa erikoistapauksissa ja jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus;
b) siirto
on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on kerätty, siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin tarve suojella rekisteröidyn etuja tai perusoikeuksia syrjäyttää edellä mainitut tarkoitukset,
tai
on tarpeen, koska tiedot ovat ehdottoman tarpeellisia sille viranomaiselle, jolle ne edelleen siirretään, jotta se voi suorittaa oman lakisääteisen tehtävänsä ja mikäli sen toteuttaman tietojenkeruun tai -käsittelyn tavoite on yhteensopiva alkuperäisen käsittelyn kanssa eivätkä sen toimivaltaisen viranomaisen lakisääteiset velvollisuudet, joka aikoo kyseiset tiedot siirtää, tätä estä,
tai
on varmasti rekisteröidyn edun mukainen ja tämä on antanut suostumuksensa tai olosuhteet ovat sellaiset, että tällainen suostumus voidaan selvästi olettaa annetun.
Tarkistus 27
8 b artikla (uusi)
8 b artikla
Siirto yksityisille tahoille
Jäsenvaltioiden on, kansallisen rikosprosessioikeuden soveltamista rajoittamatta, säädettävä, että henkilötiedot voidaan siirtää jäsenvaltiossa edelleen yksityisille tahoille ainoastaan erityistapauksissa ja jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus, ja
b) siirto on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on kerätty, siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin tarve suojella rekisteröidyn etuja tai perusoikeuksia syrjäyttää edellä mainitut tarkoitukset. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimivaltaiset viranomaiset saavat tutustua yksityisten tahojen hallussa oleviin henkilötietoihin ja käsitellä niitä ainoastaan tapauskohtaisesti, erityisolosuhteissa, erityistarkoituksiin ja jäsenvaltioiden oikeudellisessa valvonnassa.
Tarkistus 28
8 c artikla
8 c artikla
Yksityisten tahojen suorittama tietojenkäsittely julkishallinnossa
Jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisessa lainsäädännössään, että jos yksityiset tahot keräävät ja käsittelevät tietoja julkishallinnossa, niitä koskevat vastaavan tasoiset tai tiukemmat vaatimukset kuin toimivaltaisille viranomaisille asetetut vaatimukset.
Tarkistus 29
8 d artikla (uusi)
8 d artikla
Siirto kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietoja ei siirretä edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille eikä kansainvälisille elimille, paitsi jos siirto on tämän puitepäätöksen mukainen ja kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus, ja
b) siirto on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on kerätty, siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin tarve suojella rekisteröidyn etuja tai perusoikeuksia syrjäyttää edellä mainitut tarkoitukset, ja
c) se kolmas maa tai kansainvälinen elin, johon kyseiset tiedot siirretään, varmistaa tietosuojan riittävän tason.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannen maan tai kansainvälisen elimen tarjoaman tietosuojan tason riittävyys arvioidaan kaikki kutakin siirtoa tai siirtojen ryhmää koskevat olosuhteet huomioon ottaen. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti seuraavia seikkoja: tietotyyppi, sen käsittelyn tarkoitus ja kesto, jota varten tiedot siirretään, alkuperämaa ja lopullinen kohdemaa, kyseisessä kolmannessa maassa tai elimessä sovellettavat yleiset tai alakohtaiset oikeussäännöt, ammatti- ja turvasäännöt sekä se, että siirron vastaanottaja on säätänyt riittävistä suojatoimista.
3.  Jäsenvaltioiden ja komission on tiedotettava toisilleen ja Euroopan parlamentille, jos ne arvioivat, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä ei taata tietosuojan riittävää tasoa 2 kohdan tarkoittamassa merkityksessä.
4.  Jos komissio neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kuultuaan päättää, että kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä ei taata tietosuojan riittävää tasoa 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen siirtojen estämiseksi kyseiseen kolmanteen maahan tai kansainväliseen elimeen.
5.  Komissio voi neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kuultuaan päättää, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä taataan tietosuojan riittävä taso 2 kohdan tarkoittamassa merkityksessä, mikä johtuu sen sisäisestä lainsäädännöstä tai kansainvälisistä sopimuksista, jotka on tehty henkilöiden yksityiselämän ja perusoikeuksien turvaamiseksi.
6.  Henkilötiedot voidaan poikkeuksellisesti poikkeuksena 1 kohdan c alakohtaan siirtää edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille, joissa ei voida taata tietosuojan riittävää tasoa, jos se on ehdottoman välttämätöntä jäsenvaltion keskeisten etujen turvaamiseksi taikka yleistä turvallisuutta tai henkilöä tai henkilöitä uhkaavan välittömän vakavan vaaran torjumiseksi. Tässä tapauksessa vastaanottava taho saa käsitellä henkilötietoja ainoastaan, jos se on ehdottaman välttämätöntä sitä erityistä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on siirretty. Siirroista tiedotetaan toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Tarkistus 30
9 artiklan 6 kohta
6.  Jäsenvaltioiden on, kansallisen rikosprosessin soveltamista rajoittamatta, säädettävä, että henkilötietoihin lisätään rekisteröidyn pyynnöstä maininta silloin, kun rekisteröity kiistää tietojen virheettömyyden eikä tietojen virheettömyyttä tai virheellisyyttä voida vahvistaa. Tällaisen maininnan saa poistaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätöksellä.
Poistetaan.
Tarkistus 31
9 artiklan 7 kohdan 3 luetelmakohta
– jos kyseisiä tietoja ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne siirrettiin tai asetettiin saataville.
joka tapauksessa jos kyseisiä tietoja ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne siirrettiin tai asetettiin saataville.
Tarkistus 32
9 artiklan 9 a kohta (uusi)
9 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kolmannesta maasta siirrettyjen tai saataville asetettujen henkilötietojen laatua arvioidaan erikseen heti niiden vastaanottamisen jälkeen ja niiden virheettömyyden ja luotettavuuden aste osoitetaan.
Tarkistus 33
10 artiklan 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilötietojen automaattinen siirto ja vastaanotto, varsinkin kun on kyse suorasta pääsystä, kirjataan sen varmistamiseksi, että myöhemmin voidaan varmistaa siirron syyt, siirretyt tiedot, siirron ajankohta, asianomaiset viranomaiset ja vastaanottavan viranomaisen osalta henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet henkilötiedot ja joiden toimesta henkilötiedot on vastaanotettu.
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilötietojen automaattinen saataville asettaminen, siirto ja vastaanotto, varsinkin kun on kyse suorasta pääsystä, kirjataan sen varmistamiseksi, että myöhemmin voidaan varmistaa saataville asettamisen tai siirron syyt, siirretyt tai saataville asetetut tiedot, siirron tai saataville asettamisen ajankohta, asianomaiset viranomaiset ja vastaanottavan viranomaisen osalta henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet henkilötiedot ja joiden toimesta henkilötiedot on vastaanotettu.
Tarkistus 34
10 artiklan 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilötietojen muu kuin automaattinen siirto ja vastaanotto dokumentoidaan sen varmistamiseksi, että myöhemmin voidaan varmistaa siirron syyt, siirretyt tiedot, siirron ajankohta, asianomaiset viranomaiset ja vastaanottavan viranomaisen osalta henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet henkilötiedot ja joiden toimesta henkilötiedot on vastaanotettu.
2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilötietojen muu kuin automaattinen saataville asettaminen, siirto ja vastaanotto dokumentoidaan sen varmistamiseksi, että myöhemmin voidaan varmistaa saataville asettamisen tai siirron syyt, siirretyt tai saataville asetetut tiedot, siirron tai saataville asettamisen ajankohta, asianomaiset viranomaiset ja vastaanottavan viranomaisen osalta henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet henkilötiedot ja joiden toimesta henkilötiedot on vastaanotettu.
Tarkistus 35
10 artiklan 3 kohta
3.  Henkilötietojen siirtoa ja vastaanottamista koskevat tiedot kirjannut tai dokumentoinut viranomainen ilmoittaa tästä viipymättä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tämän pyynnöstä. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan tietosuojan valvomiseksi sekä asianmukaisen tietojenkäsittelyn ja tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
3.  Henkilötietojen siirtoa ja vastaanottamista koskevat tiedot kirjannut tai dokumentoinut viranomainen antaa tiedot toimivaltaisen valvontaviranomaisen käytettäväksi ja ilmoittaa niistä viipymättä kyseiselle viranomaiselle. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan tietosuojan valvomiseksi sekä asianmukaisen tietojenkäsittelyn ja tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
Tarkistus 36
12 a artikla (uusi)
12 a artikla
Siirto edelleen viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia
Jos henkilötiedot on saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tämä on asettanut ne saataville, tiedot voidaan siirtää edelleen muille kuin toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan yksittäisissä ja hyvin perustelluissa erikoistapauksissa 8 a artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ja edellyttäen, että jäsenvaltio, joka on siirtänyt kyseiset tiedot tai asettanut ne saataville, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.
Tarkistus 37
12 b artikla (uusi)
12 b artikla
Siirto edelleen yksityisille tahoille
Jos henkilötiedot on saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tämä on asettanut ne saataville, tiedot voidaan siirtää edelleen yksityisille tahoille ainoastaan yksittäisissä erikoistapauksissa 8 b artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ja edellyttäen, että jäsenvaltio, joka on siirtänyt kyseiset tiedot tai asettanut ne saataville, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.
Tarkistus 38
12 c artikla (uusi)
12 c artikla
Siirto edelleen kolmansille maille tai kansainvälisille elimille
Jos henkilötiedot on saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tämä on asettanut ne saataville, niitä ei saa siirtää edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille, paitsi jos 8 c artiklassa vahvistetut ehdot täyttyvät ja jäsenvaltio, joka on siirtänyt kyseiset tiedot tai asettanut ne saataville, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.
Tarkistus 39
13 artikla
13 artikla
Poistetaan.
Siirto viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta saadut tai sen saataville asettamat henkilötiedot siirretään jäsenvaltiossa edelleen viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia, ainoastaan erityistapauksissa ja jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus, ja
b) siirto
on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset,
tai
on tarpeen, koska tiedot ovat ehdottoman tarpeelliset sille viranomaiselle, jolle ne edelleen siirretään, jotta se voi suorittaa oman lakisääteisen tehtävänsä ja mikäli sen toteuttaman tietojenkeruun tai –käsittelyn tavoite on yhteensopiva alkuperäisen käsittelyn kanssa eivätkä sen toimivaltaisen viranomaisen lakisääteiset velvollisuudet, joka aikoo kyseiset tiedot siirtää, tätä estä,
tai
on varmasti rekisteröidyn edun mukainen ja tämä on antanut suostumuksensa tai olosuhteet ovat sellaiset, että tällainen suostumus voidaan selvästi olettaa annetun.
c)  Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka on siirtänyt tai asettanut kyseiset tiedot sen toimivaltaisen viranomaisen saataville, joka aikoo siirtää ne edelleen, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.
Suullinen tarkistus
14 artikla
14 artikla
Poistetaan.
Siirto yksityisille tahoille
Jäsenvaltioiden on, kansallisen rikosprosessioikeuden soveltamista rajoittamatta, säädettävä, että toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta saadut tai sen saataville asettamat henkilötiedot voidaan siirtää jäsenvaltiossa edelleen yksityisille tahoille ainoastaan erityistapauksissa ja jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus, ja
b) siirto on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset, ja
c) jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka on siirtänyt tai asettanut kyseiset tiedot sen toimivaltaisen viranomaisen saataville, joka aikoo siirtää ne edelleen, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen yksityisille tahoille.
Tarkistus 40
15 artikla
15 artikla
Poistetaan.
Siirto kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta saatuja tai tämän saataville asettamia henkilötietoja ei siirretä edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille eikä kansainvälisille elimille, paitsi jos siirto on tämän puitepäätöksen mukainen ja kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät.
a)  Siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus.
b)  Siirto on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset.
c)  Toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka on siirtänyt tai asettanut kyseiset tiedot sen toimivaltaisen viranomaisen saataville, joka aikoo siirtää ne edelleen, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.
d)  Se kolmas maa tai kansainvälinen elin, johon kyseiset tiedot siirretään, varmistaa tietosuojan riittävän tason.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannen maan tai kansainvälisen elimen tarjoaman tietosuojan tason riittävyys arvioidaan kaikki kutakin siirtoa tai siirtojen ryhmää koskevat olosuhteet huomioon ottaen. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti seuraavia seikkoja: tietotyyppi, sen käsittelyn laajuus ja tarkoitus, jota varten tiedot siirretään, alkuperämaa ja lopullinen kohde, kyseisessä kolmannessa maassa tai elimessä sovellettavat yleiset tai alakohtaiset oikeussäännöt, ammattisäännöt ja turvatoimet sekä se, että siirron vastaanottaja on säätänyt riittävistä suojatoimista.
3.  Jäsenvaltioiden ja komission on tiedotettava toisilleen, jos ne arvioivat, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä ei taata tietosuojan riittävää tasoa 2 kohdan tarkoittamassa merkityksessä.
4.  Jos 16 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti todetaan, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä ei taata tietosuojan riittävää tasoa 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen siirtojen estämiseksi kyseiseen kolmanteen maahan tai kansainväliseen elimeen.
5.  On mahdollista todeta 16 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä taataan tietosuojan riittävä taso 2 kohdan tarkoittamassa merkityksessä, mikä johtuu sen sisäisestä lainsäädännöstä tai kansainvälisistä sitoumuksista, jotka on tehty henkilöiden yksityiselämän ja perusoikeuksien turvaamiseksi.
6.  Toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta saadut tiedot voidaan poikkeuksellisesti siirtää edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille, joissa ei voida taata tietosuojan riittävää tasoa, jos se on ehdottoman välttämätöntä jäsenvaltion keskeisten etujen turvaamiseksi taikka yleistä turvallisuutta tai henkilöä tai henkilöitä uhkaavan välittömän vakavan vaaran torjumiseksi.
Tarkistus 41
16 artikla
16 artikla
Poistetaan.
Komitea
1.  Jos tähän artiklaan viitataan, komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.
2.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä puheenjohtajan ehdotuksesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun työjärjestyksen mallin pohjalta.
3.  Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa esityksestä määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestyksiin.
4.  Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä ja antaa siitä tiedon Euroopan parlamentille.
5.  Neuvosto voi päättää ehdotuksesta määräenemmistöllä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa.
Jos neuvosto on tässä määräajassa ilmaissut määräenemmistöllä vastustavansa ehdotusta, komissio tarkastelee sitä uudelleen. Se voi tehdä neuvostolle muutetun ehdotuksen, tehdä ehdotuksensa uudelleen tai antaa säädösehdotuksen. Jos neuvosto ei ole tässä määräajassa antanut ehdotettua täytäntöönpanosäädöstä eikä ilmoittanut vastustavansa ehdotusta täytäntöönpanotoimenpiteiksi, komissio antaa ehdotetun täytäntöönpanosäädöksen.
Tarkistus 42
18 artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimivaltaiselle viranomaiselle, jolta henkilötiedot saatiin tai joka asetti ne saataville, ilmoitetaan pyynnöstä mainittujen tietojen edelleenkäsittelystä ja sen tuloksista.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimivaltaiselle viranomaiselle, jolta henkilötiedot saatiin tai joka asetti ne saataville, ilmoitetaan mainittujen tietojen edelleenkäsittelystä ja sen tuloksista.
Tarkistus 43
19 artiklan 1 kohdan c alakohdan 4 a luetelmakohta (uusi)
– tietojen säilyttämistä koskevat aikarajoitukset,
Tarkistus 44
19 artiklan 2 kohdan johdantokappale ja a ja b alakohta
2.  Rekisterinpitäjä saa kieltäytyä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisesta tai rajoittaa niiden antamista ainoastaan, jos se on tarpeen
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei anneta tai annetaan ainoastaan, jos se on tarpeen
a) jotta rekisterinpitäjä voi suorittaa lakisääteiset tehtävänsä asianmukaisesti,
b) jottei hankaloiteta vireillä olevaa tutkintaa, tiedusteluja tai oikeudenkäyntimenettelyjä taikka toimivaltaisten viranomaisten lakisääteisten tehtävien suorittamista,
jottei hankaloiteta vireillä olevaa tutkintaa, tiedusteluja tai oikeudenkäyntimenettelyjä taikka rekisterinpitäjän ja/tai toimivaltaisten viranomaisten lakisääteisten tehtävien suorittamista,
Tarkistus 45
19 artiklan 4 kohta
4.  Perusteluja sille, miksi rekisterinpitäjä kieltäytyy 2 kohdan nojalla antamasta tietoja tai rajoittaa niiden antamista, ei tarvitse esittää, jos se vaikuttaa haitallisesti kieltäytymisen tarkoitukseen. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle, että hän voi valittaa toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen, muiden oikeussuojakeinojen käyttöä ja kansallisen rikosprosessin soveltamista rajoittamatta. Jos rekisteröity valittaa valvontaviranomaiseen, valvontaviranomaisen on tutkittava valitus. Valvontaviranomainen ilmoittaa hänelle valitusta tutkiessaan ainoastaan, onko tietojenkäsittely suoritettu moitteettomasti ja jos näin ei ole, onko tarpeelliset oikaisut tehty.
4.  Perusteluja sille, miksi rekisterinpitäjä kieltäytyy 2 kohdan nojalla antamasta tietoja tai rajoittaa niiden antamista, ei tarvitse esittää, jos se vaikuttaa haitallisesti kieltäytymisen tarkoitukseen. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle, että hän voi valittaa toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen, muiden oikeussuojakeinojen käyttöä ja kansallisen rikosprosessin soveltamista rajoittamatta. Jos rekisteröity valittaa valvontaviranomaiseen, valvontaviranomaisen on tutkittava valitus. Valvontaviranomainen ilmoittaa rekisteröidylle tutkinnan tuloksista.
Tarkistus 46
20 artiklan 1 kohdan johdantokappale
1.  Silloin kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään tai ne on saatu häneltä hänen tietämättään tai niin, ettei hän ole tiennyt itseään koskevia tietoja kerättävän, jäsenvaltioiden on säädettävä, että rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa on henkilötietoja rekisteröitäessä tai, jos tietoja aiotaan luovuttaa kolmannelle, kohtuullisessa ajassa siitä, kun tietoja ensi kerran luovutetaan, toimitettava kustannuksitta rekisteröidylle vähintään jäljempänä esitetyt tiedot, paitsi jos hänellä jo ne on tai jos tietojen toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa:
1.  Silloin kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään tai ne on saatu häneltä hänen tietämättään tai niin, ettei hän ole tiennyt itseään koskevia tietoja kerättävän, jäsenvaltioiden on säädettävä, että rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa on henkilötietoja rekisteröitäessä tai, jos tietoja aiotaan luovuttaa kolmannelle, viimeistään siinä vaiheessa, kun tietoja ensi kerran luovutetaan, toimitettava kustannuksitta rekisteröidylle vähintään jäljempänä esitetyt tiedot, paitsi jos hänellä jo ne on tai jos tietojen toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa:
Tarkistus 47
20 artiklan 2 kohdan johdantokappale ja a alakohta
2.  Rekisterinpitäjän ei tarvitse toimittaa 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jos se on tarpeen
2.  Rekisterinpitäjän ei tarvitse toimittaa 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, ainoastaan, jos se on tarpeen
a) jotta rekisterinpitäjä voi suorittaa lakisääteiset tehtävänsä asianmukaisesti,
Tarkistus 48
21 artiklan 1 kohdan c alakohta
c) ilmoitus kolmansille, joille tietoja on luovutettu, kaikenlaisista b kohdan mukaisesti tehdyistä oikaisuista, poistamisista tai suojaamisista, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
c) ilmoitus kolmansille, joille tietoja on luovutettu, kaikenlaisista b kohdan mukaisesti tehdyistä oikaisuista, poistamisista tai suojaamisista.
Tarkistus 49
21 artiklan 2 kohdan johdantokappale ja a alakohta
2.  Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä kaikista toimista, joihin rekisteröidyllä on 1 kohdan mukaisesti oikeus, jos se on tarpeen
2.  Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä kaikista toimista, joihin rekisteröidyllä on 1 kohdan mukaisesti oikeus, ainoastaan, jos se on tarpeen
a) jotta rekisterinpitäjä voi suorittaa lakisääteiset tehtävänsä asianmukaisesti,
Tarkistus 50
22 a artikla (uusi)
22 a artikla
Automatisoidut yksittäiset päätökset
1.  Jäsenvaltioiden on myönnettävä jokaiselle henkilölle oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen tai toimen kohteeksi, josta aiheutuu häneen kohdistuvia oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen merkittäväksi ja joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, jolla pyritään arvioimaan tiettyjä häneen liittyviä henkilökohtaisia seikkoja, kuten hänen luotettavuuttaan tai käytöstään.
2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilöön voidaan soveltaa 1 kohdassa tarkoitetun kaltaista päätöstä tai tointa, jos kyseinen päätös tai toimi on lainmukainen ja jos laissa myös määrätään rekisteröidyn laillisten etujen suojaamista koskevista toimista, kuten tarkoituksenmukaiset keinot saada tietoa häntä koskevaan automaattiseen tietojen käsittelyyn liittyvästä johdonmukaisuudesta sekä ilmaista hänen oma kantansa, ellei se ole yhteensopimatonta sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi tietoja käsitellään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän puitepäätöksen muiden artiklojen soveltamista.
Tarkistus 51
24 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
Ottaen huomioon kehityksen taso ja toimenpiteiden kustannukset on taattava asianmukainen turvallisuuden taso suhteessa käsittelyn riskeihin ja suojattavien tietojen luonteeseen. Toimenpiteet katsotaan tarpeellisiksi ainoastaan, jos niiden aiheuttamat kustannukset eivät ole suhteettoman suuret niissä tarkoitettuun suojan tavoitteeseen.
Ottaen huomioon kehityksen taso ja toimenpiteiden kustannukset on taattava asianmukaisen korkea turvallisuuden taso suhteessa käsittelyn riskeihin ja suojattavien tietojen luonteeseen.
Tarkistus 52
24 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia, joilla valvotaan järjestelmällisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimien tehokkuutta, ja raportoitava siitä säännöllisesti.
Tarkistus 53
25 artiklan 1 kohdan johdantokappale
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen rekisterinpitäjä pitää rekisteriä kaikista käsittelyistä tai käsittelyjen sarjoista, joilla on sama tarkoitus tai useita toisiinsa liittyviä tarkoituksia. Rekisterin on sisällettävä seuraavat tiedot:
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen rekisterinpitäjä pitää rekisteriä kaikista saataville asettamisista ja käsittelyistä tai käsittelyjen sarjoista, joilla on sama tarkoitus tai useita toisiinsa liittyviä tarkoituksia. Rekisterin on sisällettävä seuraavat tiedot:
Tarkistus 54
26 artiklan 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot voivat myös tehdä tällaisen tarkastuksen joko kansallisen parlamentin toimenpiteen tai tällaiseen lainsäädännölliseen toimenpiteeseen perustuvan toimenpiteen valmistelun yhteydessä, jotka määrittävät käsittelyn luonteen ja vahvistavat asianmukaiset suojatoimet.
3.  Valvontaviranomaisia kuullaan henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamista koskevista määräyksistä laadittaessa tietojen käsittelyä koskevia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä.
Tarkistus 55
29 artiklan 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tahallisiin rikoksiin, jotka merkitsevät tämän puitepäätöksen mukaisesti toteutettujen säännösten, erityisesti käsittelyn luottamuksellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutettujen säännösten, vakavaa rikkomista, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.
2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tahallisiin rikoksiin tai vakavasta laiminlyönnistä johtuviin rikoksiin, jotka merkitsevät tämän puitepäätöksen mukaisesti toteutettujen säännösten, erityisesti käsittelyn luottamuksellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutettujen säännösten, vakavaa rikkomista, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Tarkistus 56
29 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että henkilötietoja julkisessa tehtävässä keräävien tai käsittelevien yksityisten tahojen tekemiin rikoksiin, jotka merkitsevät tämän puitepäätöksen mukaisesti toteutettujen säännösten, erityisesti käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevien säännösten, vakavaa rikkomista, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Tarkistus 57
30 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Valvontaviranomaisen on rekisteröidyn pyynnöstä tutkittava kyseistä henkilöä koskevien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus. Sen on ilmoitettava rekisteröidylle tutkinnan tulokset.
Tarkistus 58
31 artiklan 2 kohdan 1 alakohta
Tietosuojatyöryhmän kunkin jäsenen nimeää se toimielin, viranomainen tai viranomaiset, jota jäsen edustaa. Jos jäsenvaltio on nimennyt useita valvontaviranomaisia, nämä nimeävät yhteisen edustajan.
Tietosuojatyöryhmän kunkin jäsenen nimeää se toimielin, viranomainen tai viranomaiset, jota jäsen edustaa, edustusta sääntelevien voimassa olevien kansallisten sääntöjen perusteella. Jos jäsenvaltio on nimennyt useita valvontaviranomaisia, nämä nimeävät yhteisen edustajan.
Tarkistus 59
31 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi)
Direktiivin 95/46/EY 29 artiklan mukaisesti perustetun työryhmän puheenjohtaja osallistuu työryhmän kokouksiin tai lähettää niihin edustajansa.
Tarkistus 60
31 artiklan 3 kohta
3.  Tietosuojatyöryhmä tekee päätöksensä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten edustajien yksinkertaisella enemmistöllä.
3.  Tietosuojatyöryhmä tekee päätöksensä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten edustajien yksinkertaisella enemmistöllä ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan.
Tarkistus 61
34 a artikla (uusi)
34 a artikla
Suhde Europoliin, Eurojustiin ja tullitietojärjestelmään
Viimeistään kahden vuoden kuluttua 35 artiklan 1 kohdassa mainitusta päivämäärästä 29 artiklalla perustettu työryhmä antaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan, 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 31 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla komissiolle suosituksia Europoliin, Eurojustiin ja tullitietojärjestelmään sovellettavien erityisten tietosuojasääntöjen saattamiseksi täysin tämän puitepäätöksen mukaisiksi.
Europolin, Eurojustin ja tullitietojärjestelmän tietosuojasäännöt säilytetään siltä osin kuin niissä ilmaistaan selvästi, että henkilötietojen käsittelyyn, käyttämiseen ja siirtämiseen on aina sovellettava erityisiä ja/tai suojaavia ehtoja tai rajoituksia.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti (A6-0192/2006).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö