Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0202(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0192/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0192/2006

Debates :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Balsojumi :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Balsojumu skaidrojumi
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Pieņemtie teksti
PDF 557kWORD 214k
Trešdiena, 2006. gada 14. jūnijs - Strasbūra
Personas datu aizsardzība *
P6_TA(2006)0258A6-0192/2006

Priekšlikums Padomes pamatlēmumam par personas datu, ko apstrādā, sadarbojoties policijas un tiesu iestādēm krimināllietās, aizsardzību (KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Ierosinātais teksts tika grozīts sekojoši(1)

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. atsauce
– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 30. pantu, 31. pantu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,
– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 30. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 31. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,
Grozījums Nr. 2
9. apsvērums
(9)  Lai nodrošinātu Eiropas pilsoņu personas datu augstu aizsardzības līmeni, ir vajadzīgi kopēji nosacījumi, lai noteiktu datu, kurus apstrādājušas kompetentas iestādes citās dalībvalstīs, likumību un kvalitāti.
(9)  Lai nodrošinātu visu personu, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, personas datu augstu aizsardzības līmeni, ir vajadzīgi kopēji nosacījumi, lai noteiktu datu, kurus apstrādājušas kompetentas iestādes citās dalībvalstīs, likumību un kvalitāti. Tāpat ir nepieciešams, ka personas datus vāc un apstrādā leģitīmiem un īpašiem mērķiem. Datus aizliegts turpināt apstrādāt veidā, kas neatbilst šiem mērķiem, ieskaitot arvien pieaugošā informācijas apjoma apmaiņu starp tiesībsargājošām un tiesu iestādēm kontekstā, un sakarā ar priekšlikumu par datu bāzu savstarpēju izmantošanu.
Grozījums Nr. 3
12. apsvērums
(12)  Gadījumos, kad personas dati tiek nosūtīti no Eiropas Savienības dalībvalsts uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, šiem datiem principā ir jāsaņem pienācīga aizsardzības līmeņa priekšrocības.
(12)  Gadījumos, kad personas dati tiek nosūtīti no Eiropas Savienības dalībvalsts uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, šiem datiem ir jāsaņem pienācīga aizsardzības līmeņa priekšrocības. Šim pamatlēmumam jānodrošina, lai no trešām valstīm saņemtie personas dati atbilst vismaz starptautiskajām cilvēktiesību normām.
Grozījumi Nr. 4 un Nr. 5
15. apsvērums
(15)  Ir lietderīgi izveidot kopējus noteikumus attiecībā uz datu apstrādes konfidencialitāti un drošību, kompetento iestāžu atbildību un tām piemērojamām sankcijām par datu nelikumīgu izmantošanu, kā arī attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas ir pieejami datu subjektam. Turklāt ir nepieciešams, lai dalībvalstis paredz kriminālsankcijas par īpaši nopietniem un starptautiska mēroga datu aizsardzības nosacījumu pārkāpumiem.
(15)  Ir lietderīgi izveidot kopējus noteikumus attiecībā uz datu apstrādes konfidencialitāti un drošību, kompetento iestāžu un privāto struktūru, kas apstrādā personu datus kompetento iestāžu vārdā vai valsts uzdevumā, atbildību un tām piemērojamām sankcijām par datu nelikumīgu izmantošanu, kā arī attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas ir pieejami datu subjektam. Turklāt ir nepieciešams, lai dalībvalstis paredz kriminālsankcijas par īpaši nopietniem un tīšiem vai rupjas nolaidības izraisītiem datu aizsardzības nosacījumu pārkāpumiem.
Grozījums Nr. 6
20. apsvērums
(20)  Šis pamatlēmums neierobežo īpašos datu aizsardzības nosacījumus, kas paredzēti attiecīgajos tiesību aktos par personas datu apstrādi un aizsardzību, ko veic Eiropols, Eurojust un Muitas informācijas sistēma.
(20)  Šis pamatlēmums neierobežo īpašos datu aizsardzības nosacījumus, kas paredzēti attiecīgajos tiesību aktos par personas datu apstrādi un aizsardzību, ko veic Eiropols, Eurojust un Muitas informācijas sistēma. Tomēr vēlākais divu gadu laikā pēc dienas, kas minēta 35. panta 1. punktā, īpašie datu aizsardzības noteikumi, kurus piemēro Eiropolam, Eurojust un Muitas informācijas sistēmai, pilnībā jāsaskaņo ar šo pamatlēmumu, lai atbilstoši Komisijas priekšlikumam uzlabotu datu aizsardzības tiesiskā regulējuma konsekvenci un efektivitāti.
Grozījums Nr. 7
20.a apsvērums (jauns)
(20a) Eiropolam, Eurojust un Muitas informācijas sistēmai jāatstāj spēkā tie datu aizsardzības noteikumi, kuri skaidri paredz, ka personas datus var apstrādāt, izmantot vai pārsūtīt, tikai pamatojoties uz konkrētākiem un/vai aizsargājošākiem noteikumiem vai ierobežojumiem.
Grozījums Nr. 8
22. apsvērums
(22)  Ir lietderīgi šo pamatlēmumu piemērot personas datiem, ko apstrādā otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmā, un ar to saistītajai papildu informācijas apmaiņai atbilstoši Lēmumam TI/2006/ … par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas izveidošanu, darbību un izmantošanu.
(22)  Ir lietderīgi šo pamatlēmumu piemērot personas datiem, ko apstrādā otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmā, un ar to saistītajai papildu informācijas apmaiņai atbilstoši Lēmumam 2006/…/TI par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas izveidošanu, darbību un izmantošanu, kā arī vīzu informācijas sistēmai atbilstīgi Padomes Lēmumam 2006/…/TI par dalībvalstu iestāžu, kas ir atbildīgas par iekšējo drošību, un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultēšanās nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus1.
___________
1 OV L ...
Grozījums Nr. 9
32.a apsvērums (jauns)
(32a) Ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu,
Grozījums Nr. 10
1. panta 2. punkts
Dalībvalstis nodrošina, lai personas datu atklāšana citu dalībvalstu kompetentām iestādēm netiktu ierobežota vai aizliegta, pamatojoties uz šajā pamatlēmumā paredzēto personas datu aizsardzību.
Šis pamatlēmums neliedz dalībvalstīm izmantot stingrākus drošības pasākumus par šajā pamatlēmumā paredzētajiem, lai kontekstā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās aizsargātu personas datus. Tomēr šādi noteikumi nedrīkst ierobežot vai aizliegt personas datu atklāšanu citu dalībvalstu kompetentām iestādēm, pamatojoties uz šajā pamatlēmumā paredzēto personas datu aizsardzību.
Grozījums Nr. 11
3. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Šo pamatlēmumu nepiemēro, ja kāds cits tiesību akts atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļai skaidri nosaka, ka personas datus apstrādā, tiem piekļūst vai tos nosūta tikai saskaņā ar vēl konkrētākiem nosacījumiem vai ierobežojumiem.
Grozījums Nr. 12
4. panta 1. punkta d) apakšpunkts
(d) precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem. Jāveic visi pamatotie pasākumi, lai nodrošinātu, ka datus, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, dzēš vai izlabo, ņemot vērā to vākšanas vai turpmākās apstrādes nolūkus. Dalībvalstis var noteikt atšķirīgas datu apstrādes precizitātes un uzticamības pakāpes, un tādā gadījumā tām ir jānosaka, ka datus izšķir atbilstoši to precizitātes un uzticamības pakāpei, un jo īpaši, ka datus, kas pamatojas uz faktiem, atšķir no datiem, kas pamatojas uz viedokļiem vai personīgiem vērtējumiem;
(d) precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem. Jāveic visi pamatotie pasākumi, lai nodrošinātu, ka datus, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, dzēš vai izlabo, ņemot vērā to vākšanas vai turpmākās apstrādes nolūkus. Tomēr dalībvalstis var noteikt atšķirīgas datu apstrādes precizitātes un uzticamības pakāpes, un tādā gadījumā tām ir jānosaka, ka datus izšķir atbilstoši to precizitātes un uzticamības pakāpei, un jo īpaši, ka datus, kas pamatojas uz faktiem, atšķir no datiem, kas pamatojas uz viedokļiem vai personīgiem vērtējumiem; dalībvalstis nodrošina personas datu kvalitātes regulāras pārbaudes. Pēc iespējas jānorāda tiesu nolēmumi, kā arī lēmumi pārtraukt kriminālvajāšanu, un dati, kas pamatojas uz viedokļiem vai personīgiem vērtējumiem, jāpārbauda to izcelsmes vietā un jānorāda to precizitātes vai uzticamības pakāpe. Neierobežojot valsts kriminālprocesu, dalībvalstis nosaka, ka pēc datu subjekta pieprasījuma personas datus iezīmē, ja datu subjekts noliedz to precizitāti vai ja par to precizitāti vai neprecizitāti nav iespējams pārliecināties. Minēto atzīmi dzēš vienīgi ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz kompetentas tiesas vai kompetentas uzraudzības iestādes lēmumu;
Grozījums Nr. 13
4. panta 4. punkts
4.  Dalībvalstis paredz to, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama tikai tad, ja:
– pamatojoties uz konstatētiem faktiem, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka attiecīgie personas dati padarīs iespējamu, atvieglos vai paātrinās noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un kriminālvajāšanu,
– nav citu līdzekļu, kuri mazāk ietekmē datu subjektu,
– datu apstrāde nav pārmērīga attiecībā pret attiecīgo noziedzīgo nodarījumu.
svītrots
Grozījums Nr. 14
4. panta 4.a punkts (jauns)
4.a Lai noteiktu attiecīgo personas datu atbilstošus vākšanas, laika ierobežošanas, tālākas apstrādes un nosūtīšanas noteikumus, dalībvalstis ņem vērā dažādas personas datu kategorijas un vākšanas mērķus. Ja persona netiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tās dati jāapstrādā tikai tiem mērķiem, kuru dēļ tie ir ievākti, un tikai noteiktā laikā, un piekļuve tiem, kā arī to tālāknosūtīšana ir ierobežota.
Grozījums Nr. 15
4.a panta 1. punkts (jauns)
4.a pants
Personas datu turpmāka apstrāde
1.  Dalībvalstis nosaka, ka personas datu turpmāka apstrāde notiek tikai saskaņā ar šo pamatlēmumu, it īpaši tā 4., 5. un 6. pantu,
a) konkrēti tam mērķim, kuram tie nosūtīti vai atklāti,
b) īpašas vajadzības gadījumā nopietnu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai vai,
c) lai novērstu draudus sabiedrības vai personu drošībai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem.
Grozījums Nr. 16
4.a panta 2. punkts (jauns)
2.  Attiecīgos personas datus turpmāk apstrādā mērķiem, kas minēti šā panta 1. punkta (c) apakšpunktā, vienīgi ar iestādes, kura nosūtījusi vai atklājusi personas datus, iepriekšēju piekrišanu, un dalībvalstis, ievērojot attiecīgus juridiskus drošības pasākumus, drīkst pieņemt normatīvos aktus, lai atļautu turpmāku apstrādi.
Grozījums Nr. 17
5. pants
Dalībvalstis nosaka, ka kompetentās iestādes var apstrādāt personas datus tikai tad, ja to paredz tiesību akts, kas nosaka, ka šī apstrāde ir nepieciešama attiecīgās iestādes likumīgo uzdevumu izpildei un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.
Dalībvalstis, konsultējoties ar uzraudzības iestādi, kas izveidota saskaņā ar 30. pantu, nosaka, ka kompetentās iestādes var apstrādāt personas datus tikai tad, ja: to paredz tiesību akts, kas nosaka, ka šī apstrāde ir nepieciešama attiecīgās iestādes likumīgo uzdevumu izpildei un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem, un kur
a) datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu un apstrāde notiek datu subjekta interesēs vai
b) apstrāde ir nepieciešama, lai datu kontrolētājs izpildītu juridiskas saistības, vai
c) apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta būtiskas intereses.
Grozījums Nr. 18
5. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Dalībvalstis nosaka, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama tikai tad, ja:
– pamatojoties uz konstatētajiem faktiem, kompetentās iestādes var pierādīt skaidru nepieciešamību apstrādāt attiecīgos personas datus, lai veiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un kriminālvajāšanu,
– nav citu līdzekļu, kuri mazāk ietekmē datu subjektu, un
– datu apstrāde nav pārmērīga salīdzinājumā ar iespējamo noziedzīgo nodarījumu.
Grozījums Nr. 19
6. panta 2. punkta 1. ievilkums
– apstrāde paredzēta kādā no tiesību aktiem un ir pilnīgi nepieciešama attiecīgās institūcijas likumīgā uzdevuma izpildei noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem vai, ja datu subjekts ir devis skaidri izteiktu piekrišanu apstrādei,
– apstrāde paredzēta kādā no tiesību aktiem un ir pilnīgi nepieciešama attiecīgās institūcijas likumīgā uzdevuma izpildei noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem, un ierobežota ar konkrētu izmeklēšanu vai, ja datu subjekts ir devis skaidri izteiktu piekrišanu apstrādei, ar noteikumu, ka apstrāde tiek veikta datu subjekta interesēs un atteikums neradītu negatīvas sekas datu subjektam,
Grozījums Nr. 20
6. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Dalībvalstis ievieš īpašas tehniskas un organizatoriskas prasības jutīgo datu apstrādei.
Grozījums Nr. 21
6. panta 2.b punkts (jauns)
2.b Dalībvalstis veic īpašus papildu drošības pasākumus attiecībā uz biometriskajiem datiem un DNS datiem, lai garantētu to, ka:
– biometriskie un DNS dati tiek izmantoti tikai pamatojoties uz labi iedibinātiem un savietojamiem tehniskiem standartiem,
– ar piesardzību tiek ņemts vērā biometrisko un DNS datu precizitātes līmenis, un datu subjekts to var apšaubīt ar viegli pieejamiem līdzekļiem,
– pilnībā tiek nodrošināta cilvēka cieņa un integritāte.
Grozījums Nr. 22
7. panta 1. punkts
1.  Dalībvalstis nosaka, ka personas datus uzglabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca, ja vien valsts tiesību akti neparedz citādi. To personu datus, kuras minētas 4. panta 3. punkta pēdējā ievilkumā, uzglabā tik ilgi, cik tas ir pilnīgi nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca.
1.  Dalībvalstis nosaka, ka personas datus uzglabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca, vai turpmāk apstrādā saskaņā ar 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 4.a pantu. To personu datus, kuras minētas 4. panta 3. punkta pēdējā ievilkumā, uzglabā tik ilgi, cik tas ir pilnīgi nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca.
Grozījums Nr. 23
7. panta 2. punkts
2.  Dalībvalstis nosaka atbilstošus procedūras un tehniskos pasākumus, kas nodrošina, lai tiktu ievēroti personas datu uzglabāšanas termiņi. Minēto termiņu ievērošanu regulāri pārbauda.
2.  Dalībvalstis nosaka atbilstošus procedūras un tehniskos pasākumus, kas nodrošina, lai tiktu ievēroti personas datu uzglabāšanas termiņi. Šie pasākumi ietver personas datu automātisku un regulāru izdzēšanu pēc noteikta laika. Minēto termiņu ievērošanu regulāri pārbauda.
Grozījums Nr. 24
III nodaļas I iedaļas virsraksts
Personas datu nosūtīšana un atklāšana citu dalībvalstu kompetentām iestādēm
Personas datu nosūtīšana un atklāšana
Grozījums Nr. 25
8. pants
Dalībvalstis nosaka, ka personas datus var apstrādāt vai atklāt citu dalībvalstu kompetentām iestādēm tikai tad, ja tas ir nepieciešams nosūtītājas vai saņēmējas iestādes likumīgo uzdevumu izpildei un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.
Dalībvalstis nosaka, ka personas datus, ko savākušas un apstrādājušas kompetentās iestādes, var apstrādāt vai atklāt citu dalībvalstu kompetentām iestādēm tikai tad, ja tas ir nepieciešams nosūtītājas vai saņēmējas iestādes likumīgo uzdevumu izpildei un īpašu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai.
Grozījums Nr. 26
8.a pants (jauns)
8.a pants
Pārsūtīšana iestādēm, kas nav kompetentās iestādes
Dalībvalstis nosaka, ka personas datus pārsūta citas dalībvalsts iestādēm, kas nav kompetentās iestādes, vienīgi īpašos un pienācīgi dokumentētos gadījumos un, ja tiek izpildītas visas turpmāk minētās prasības:
a) pārsūtīšana ir paredzēta tiesību aktos, kas to skaidri uzliek par pienākumu vai atļauj,
b) pārsūtīšana ir
nepieciešama konkrēti tam mērķim, kuram dati ievākti, nosūtīti vai atklāti, vai noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai, vai draudu sabiedrībai vai kādas personas drošībai novēršanai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem,
vai
nepieciešama tādēļ, ka attiecīgie dati ir obligāti vajadzīgi iestādei, kurai tos tālāk pārsūta, lai tā varētu izpildīt savu likumīgo uzdevumu un ja ar sākotnēji noteikto apstrādi nav pretrunā minētās iestādes veiktās datu vākšanas un apstrādes mērķis un tās kompetentās iestādes juridiskās saistības, kura ir iecerējusi šos datus nosūtīt ,
vai
neapšaubāmi datu subjekta interesēs, un vai nu datu subjekts ir piekritis, vai arī apstākļi ir tādi, kas ļauj nepārprotami uzskatīt, ka minētā piekrišana ir saņemta.
Grozījums Nr. 27
8.b pants (jauns)
8.b pants
Pārsūtīšana privātajām struktūrām
Dalībvalstis, ievērojot valsts kriminālprocesa noteikumus, nosaka, ka personas datus var pārsūtīt privātajām struktūrām kādā dalībvalstī vienīgi īpašos gadījumos un tad, ja tiek izpildītas visas turpmāk minētās prasības:
a) pārsūtīšana ir paredzēta tiesību aktos, kas to skaidri uzliek par pienākumu vai atļauj, un
b) pārsūtīšana ir nepieciešama mērķim, kuram dati ievākti, nosūtīti vai atklāti, vai noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai, vai, lai novērstu draudus sabiedrības vai kādas personas drošībai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes var piekļūt personas datiem, kurus kontrolē privātās struktūras, un tos apstrādāt tikai atsevišķos gadījumos, īpašos apstākļos, konkrētiem mērķiem un dalībvalsts tiesu iestāžu kontrolē.
Grozījums Nr. 28
8.c pants (jauns)
8.c pants
Datu apstrāde, ko veic privātās struktūras saistībā ar valsts pārvaldi
Dalībvalstis tiesību aktos nosaka, ka, ja ar valsts pārvaldi saistītus datus savāc un apstrādā privātās struktūras, uz tām attiecas noteikumi, kas ir līdzvērtīgi vai stingrāki nekā tie, kuri regulē kompetentās iestādes.
Grozījums Nr. 29
8.d pants (jauns)
8.d pants
Nosūtīšana trešo valstu kompetentajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām
1.  Dalībvalstis nodrošina, ka personas datus pārsūta trešo valstu kompetentajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām tikai tad, ja pārsūtīšana ir saskaņā ar šo pamatlēmumu un it īpaši ja tiek izpildītas visas turpmāk minētās prasības:
a) pārsūtīšana ir paredzēta tiesību aktos, kas skaidri uzliek to par pienākumu vai atļauj,
b) pārsūtīšana ir nepieciešama mērķim, kuram dati ievākti, nosūtīti vai atklāti, vai noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai, vai, lai novērstu draudus sabiedrības vai kādas personas drošībai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem,
c) trešā valsts vai starptautiska organizācija, uz kuru tiek nosūtīti attiecīgie dati, nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni.
2.  Dalībvalstis nodrošina, ka trešās valsts vai starptautiskās organizācijas nodrošinātā aizsardzības līmeņa atbilstība tiek novērtēta, ņemot vērā katras nosūtīšanas vai sūtījumu kategorijas visus apstākļus. Novērtējumam it īpaši ir jāpamatojas uz šādu elementu pārbaudi: datu veids, nosūtīto datu apstrādes mērķis un ilgums, izcelsmes valsts un galamērķa valsts, vispārējās un konkrētās likumu normas, ko piemēro attiecīgajā trešā valstī vai organizācijā, profesionālie un drošības noteikumi, ko tur piemēro, kā arī datu saņēmēja īstenoti pietiekami aizsardzības pasākumi.
3.  Dalībvalstis un Komisija informē viena otru un Eiropas Parlamentu par gadījumiem, kad tās uzskata, ka trešā valsts vai starptautiska organizācija nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta nozīmē.
4.  Ja Komisija pēc apspriešanās ar Padomi un Eiropas Parlamentu konstatē, ka trešā valsts vai starptautiska organizācija nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta nozīmē, dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu personas datu jebkādu pārsūtīšanu uz attiecīgo trešo valsti vai starptautisko organizāciju.
5.  Komisija pēc apspriešanās ar Padomi un Eiropas Parlamentu var noteikt, ka trešā valsts vai starptautiska organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni šā panta 2. punkta nozīmē, pamatojoties uz attiecīgās valsts tiesību aktiem un uz starptautiskajiem nolīgumiem, kuras tā noslēgusi personu privātās dzīves, pamatbrīvību un tiesību aizsardzībai.
6.  Izņēmuma kārtā, atkāpjoties no 1. punkta (c) apakšpunkta, personas datus var pārsūtīt trešo valstu kompetentām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, kuras nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni, ja tas ir pilnīgi nepieciešams, lai aizsargātu kādas dalībvalsts būtiski svarīgas intereses vai lai darbotos pret nenovēršamiem, nopietniem draudiem sabiedrības vai kādas konkrētas personas vai personu drošībai. Šajā gadījumā datu saņēmējs personas datus apstrādā tikai tādā mērā, cik tas ir absolūti nepieciešams konkrētajam mērķim, kuram tie ir pārsūtīti. Par šādu pārsūtīšanu jāinformē kompetentā uzraudzības iestāde.
Grozījums Nr. 30
9. panta 6. punkts
6.  Neierobežojot valsts kriminālprocesu, dalībvalstis nosaka, ka pēc datu subjekta pieprasījuma personas datus iezīmē, ja datu subjekts noliedz to precizitāti vai, ja par to precizitāti vai neprecizitāti nav iespējams pārliecināties. Minēto atzīmi dzēš vienīgi ar datu subjekta piekrišanu vai, pamatojoties uz kompetentas tiesas vai kompetentas uzraudzības iestādes lēmumu.
svītrots
Grozījums Nr. 31
9. panta 7. punkta 3. ievilkums
– ja šie dati nav vai vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tos nosūtīja vai atklāja.
un jebkurā gadījumā, ja šie dati nav vai vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tos nosūtīja vai atklāja.
Grozījums Nr. 32
9. panta 9.a punkts (jauns)
9.a Dalībvalstis nodrošina, ka trešo valstu pārsūtīto vai atklāto personas datu kvalitāte tiek īpaši novērtēta tiklīdz tie tiek saņemti un tiek norādīta pareizības un uzticamības pakāpe.
Grozījums Nr. 33
10. panta 1. punkts
1.  Dalībvalstis nosaka, ka personas datu katru automatizētu nosūtīšanu vai saņemšanu, jo īpaši, izmantojot tiešu automatizētu piekļuvi, reģistrē, lai nodrošinātu nosūtīšanas iemeslu, nosūtīto datu, nosūtīšanas laika, iesaistīto iestāžu un, ciktāl tas attiecas uz saņēmēju, personu, kuras saņēmušas šos datus, un personu, kuras ierosinājušas to saņemšanu, turpmāku noskaidrošanu.
1.  Dalībvalstis nosaka, ka personas datu katru automatizētu piekļuvi, nosūtīšanu vai saņemšanu, jo īpaši, izmantojot tiešu automatizētu piekļuvi, reģistrē, lai nodrošinātu piekļuves un nosūtīšanas iemeslu, nosūtīto datu vai datu, kuriem ir piekļūts, nosūtīšanas vai piekļuves laika, iesaistīto iestāžu un, ciktāl tas attiecas uz saņēmēju, personu, kuras saņēmušas šos datus, un personu, kuras ierosinājušas to saņemšanu, turpmāku noskaidrošanu.
Grozījums Nr. 34
10. panta 2. punkts
2.  Dalībvalstis nosaka, ka personas datu katru neautomatizētu nosūtīšanu vai saņemšanu reģistrē, lai nodrošinātu nosūtīšanas iemeslu, nosūtīto datu, nosūtīšanas laika, iesaistīto iestāžu un, ciktāl tas attiecas uz saņēmēju, personu, kuras saņēmušas šos datus, un personu, kuras ierosinājušas to saņemšanu, turpmāku noskaidrošanu.
2.  Dalībvalstis nosaka, ka personas datu katru neautomatizētu nosūtīšanu vai saņemšanu un piekļuvi tiem reģistrē, lai nodrošinātu piekļuves un nosūtīšanas iemeslu, nosūtīto datu vai datu, kuriem ir piekļūts, nosūtīšanas vai piekļuves laika, iesaistīto iestāžu un, ciktāl tas attiecas uz saņēmēju, personu, kuras saņēmušas šos datus, un personu, kuras ierosinājušas to saņemšanu, turpmāku noskaidrošanu.
Grozījums Nr. 35
10. panta 3. punkts
3.  Iestāde, kas reģistrējusi vai dokumentējusi minēto informāciju, pēc pieprasījuma tūlīt par to paziņo kompetentai uzraudzības iestādei. Šo informāciju izmanto vienīgi datu aizsardzības nolūkā un, lai nodrošinātu datu atbilstīgu apstrādi, kā arī datu integritāti un drošību.
3.  Iestāde, kas reģistrējusi vai dokumentējusi minēto informāciju, nodrošina kompetentajai uzraudzības iestādei piekļuvi šai informācijai un tūlīt par to paziņo minētajai iestādei. Šo informāciju izmanto vienīgi datu aizsardzības nolūkā un, lai nodrošinātu datu atbilstīgu apstrādi, kā arī datu integritāti un drošību.
Grozījums Nr. 36
12.a pants (jauns)
12.a pants
Tālāka pārsūtīšana iestādēm, kas nav kompetentās iestādes
Ja personas dati ir saņemti no citas dalībvalsts kompetentās iestādes vai tā tos ir atklājusi, šos datus var tālāk pārsūtīt citām iestādēm nekā kompetentās iestādes vienīgi īpašos un pienācīgi dokumentētos gadījumos un saskaņā ar 8.a pantā noteiktajiem priekšnosacījumiem, kā arī tos var pārsūtīt kompetentajām iestādēm tikai tad, ja dalībvalsts, kas pārsūtījusi attiecīgos datus vai atklājusi tos, ir devusi iepriekšēju piekrišanu šo datu tālākai pārsūtīšanai.
Grozījums Nr. 37
12. b pants (jauns)
12.b pants
Tālāka pārsūtīšana privātajām struktūrām
Ja personas dati ir saņemti no citas dalībvalsts kompetentās iestādes vai tā tos ir atklājusi, šos datus var tālāk pārsūtīt vienīgi īpašos gadījumos un saskaņā ar 8.b pantā noteiktajiem nosacījumiem, un privātpersonām tikai tad, ja dalībvalsts, kas pārsūtījusi attiecīgos datus vai atklājusi tos, ir devusi iepriekšēju piekrišanu šo datu tālākai pārsūtīšanai.
Grozījums Nr. 38
12. c pants (jauns)
12.c pants
Tālāka pārsūtīšana trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām
Ja personas dati ir saņemti no citas dalībvalsts kompetentās iestādes vai tā tos ir atklājusi, šos datus nevar tālāk pārsūtīt trešās valsts kompetentajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, ja nav izpildīti 8.c pantā noteiktie priekšnosacījumi un ja dalībvalsts, kas pārsūtījusi attiecīgos datus vai atklājusi tos, nav devusi iepriekšēju piekrišanu šo datu tālākai pārsūtīšanai.
Grozījums Nr. 39
13. pants
13. pants
svītrots
Pārsūtīšana iestādēm, kas nav kompetentas iestādes
Dalībvalstis nosaka, ka personas datus, kas saņemti no citas dalībvalsts kompetentām iestādēm, vai kurus tās atklājušas, tālāk pārsūta vai atklāj citas dalībvalsts iestādēm, kas nav kompetentas iestādes, vienīgi īpašos gadījumos un, ja tiek izpildītas visas turpmāk minētās prasības:
(a) pārsūtīšana ir paredzēta tiesību aktos, kas skaidri uzliek par pienākumu vai atļauj to;
(b) pārsūtīšana ir
nepieciešama konkrēti tam mērķim, kuram tie nosūtīti vai atklāti, vai noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem vai, lai novērstu draudus sabiedrības vai kādas personas drošībai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem,
vai
nepieciešama tāpēc, ka attiecīgie dati ir obligāti vajadzīgi iestādei, kurai tos tālāk pārsūta, lai tā varētu izpildīt savu likumīgo uzdevumu, un, ja datu vākšanas un apstrādes, ko veic minētā iestāde, mērķis nav nesavienojams ar sākotnējo apstrādi un ar to nav pretrunā kompetentās iestādes, kura ir iecerējusi šos datus nosūtīt, juridiskās saistības,
vai
neapšaubāmi datu subjekta interesēs, un vai nu datu subjekts ir piekritis, vai arī apstākļi ir tādi, kas ļauj nepārprotami uzskatīt, ka minētā piekrišana ir saņemta.
(c)  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas nosūtījusi vai atklājusi attiecīgos datus kompetentajai iestādei, kura ir iecerējusi tos pārsūtīt tālāk, ir devusi iepriekšēju piekrišanu to tālākai pārsūtīšanai.
Mutisks grozījums
14. pants
14. pants
svītrots
Pārsūtīšana privātpersonām
Dalībvalstis nosaka ka, neierobežojot atbilstību valsts kriminālprocesa noteikumiem, personas datus, kas saņemti no citas dalībvalstu kompetentās iestādes, vai kurus tā atklājusi, var tālāk pārsūtīt vai atklāt privātpersonām kādā dalībvalstī vienīgi īpašos gadījumos un, ja tiek izpildītas visas turpmāk minētās prasības:
(a) pārsūtīšana ir paredzēta tiesību aktos, kas skaidri uzliek par pienākumu vai atļauj to;
(b) pārsūtīšana nepieciešama tam mērķim, kuram tie nosūtīti vai atklāti, vai noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem vai, lai novērstu draudus sabiedrības vai kādas personas drošībai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem;
(c) tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas nosūtījusi vai atklājusi attiecīgos datus kompetentajai iestādei, kura ir iecerējusi tos pārsūtīt, ir devusi iepriekšēju piekrišanu to tālākai pārsūtīšanai privātpersonām.
Grozījums Nr. 40
15. pants
15. pants
svītrots
Pārsūtīšana kompetentām iestādēm trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām
1.  Dalībvalstis nosaka, ka personas datus, kas saņemti no citu dalībvalstu kompetentām iestādēm, vai kurus tās atklājušas, tālāk nepārsūta trešo valstu iestādēm vai starptautiskām organizācijām, izņemot gadījumus, kad minētā pārsūtīšana ir saskaņā ar šo pamatlēmumu un, ja tiek izpildītas visas turpmāk minētās prasības.
(a)  Pārsūtīšana ir paredzēta tiesību aktos, kas skaidri uzliek par pienākumu vai atļauj to.
(b)  Pārsūtīšana ir nepieciešama tam mērķim, kuram tie nosūtīti vai atklāti, vai noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem vai, lai novērstu draudus sabiedrības vai kādas personas drošībai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem.
(c)  Citas dalībvalsts kompetentā iestāde, kura ir nosūtījusi vai atklājusi attiecīgos datus kompetentajai iestādei, kura ir iecerējusi tos tālāk pārsūtīt, ir devusi iepriekšēju piekrišanu to tālākai pārsūtīšanai.
(d)  Trešā valsts vai starptautiskā organizācija, kurai tiek pārsūtīti attiecīgie dati, nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni.
2.  Dalībvalstis nodrošina, ka aizsardzības līmeņa, kuru sniedz kāda trešā valsts vai starptautiska organizācija, pietiekamību novērtē, ievērojot visus pārsūtīšanas vai pārsūtīšanas kategorijas apstākļus. Jo īpaši novērtējums izriet no šādu elementu pārbaudes: datu veids, apstrādes, kurai dati tiek nosūtīti, nolūks un ilgums, izcelsmes valsts un valsts, kura ir galamērķis, trešā valstī vai attiecīgajā organizācijā spēkā esošās vispārējo un nozaru tiesību normas, šajā valstī ievērotie profesionālie un drošības noteikumi, kā arī pietiekamu aizsardzības pasākumu, kurus ieviesis sūtījuma saņēmējs, esamība.
3.  Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par gadījumiem, kad tās uzskata, ka trešā valsts vai starptautiska organizācija nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta nozīmē.
4.  Ja saskaņā ar 16. pantā paredzēto procedūru tiek konstatēts, ka trešā valsts vai starptautiska organizācija nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 2. punkta nozīmē, dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu personas datu jebkādu pārsūtīšanu uz attiecīgo trešo valsti vai starptautisko organizāciju.
5.  Saskaņā ar 16. pantā minēto procedūru var konstatēt, ka trešā valsts vai starptautiska organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni šā panta 2. punkta nozīmē, pamatojoties uz savas valsts tiesību aktiem vai uz starptautiskajām saistībām, kuras tā noslēgusi personu privātās dzīves un pamatbrīvību un tiesību aizsardzībai.
6.  Izņēmuma kārtā personas datus, kas saņemti no citas dalībvalsts kompetentās iestādes, var tālāk pārsūtīt trešo valstu kompetentām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, kuras nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni, ja tas ir pilnīgi nepieciešams, lai aizsargātu kādas dalībvalsts būtiski svarīgās intereses vai, lai darbotos pret nenovēršamām, nopietnām briesmām, kas apdraud sabiedrības vai kādas konkrētas personas vai personu drošību.
Grozījums Nr. 41
16. pants
16. pants
Komiteja
1.  Ja ir atsauce uz šo pantu, Komisijai palīdz komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.
2.  Komiteja apstiprina savu reglamentu pēc priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz standarta reglamentu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
3.  Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas 205. panta 2. punktā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsu skaitu šajā komitejā vērtē saskaņā ar minēto pantu. Priekšsēdētājs nebalso.
4.  Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar komitejas atzinumu. Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu vai, ja atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem un informē par to Eiropas Parlamentu.
5.  Divu mēnešu laikā no priekšlikuma iesniegšanas dienas Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var lemt par priekšlikumu.
Ja minētajā termiņā Padome ar kvalificētu balsu vairākumu ir norādījusi, ka tā iebilst priekšlikumam, Komisija to izskata atkārtoti. Tā var iesniegt Padomei grozītu priekšlikumu, iesniegt atkārtotu priekšlikumu vai tiesību akta projektu. Ja minētā termiņa beigās Padome nav pieņēmusi ierosināto ieviešanas aktu vai norādījusi iebildumus ieviešanas pasākumu priekšlikumam, ierosināto ieviešanas aktu pieņem Komisija.
svītrots
Grozījums Nr. 42
18. pants
Dalībvalstis nosaka, ka kompetento iestādi, no kuras saņemti personas dati, vai kura tos ir saņēmusi vai atklājusi, pēc pieprasījuma informē par to turpmāku apstrādi un iegūtajiem rezultātiem.
Dalībvalstis nosaka, ka kompetento iestādi, no kuras saņemti personas dati, vai kura tos ir saņēmusi vai atklājusi, informē par to turpmāku apstrādi un iegūtajiem rezultātiem.
Grozījums Nr. 43
19. panta 1. punkta c) apakšpunkta 4.a ievilkums (jauns)
– datu uzglabāšanas laika ierobežojums
Grozījums Nr. 44
19. panta 2. punkta ievaddaļa, a) un b) apakšpunkti
2.  Informācijas, kas minēta 1. punktā, sniegšanu atsaka vai ierobežo vienīgi, ja tas ir vajadzīgs,
2.  Informāciju, kas minēta 1. punktā, nesniedz vai ierobežo vienīgi, ja tas ir vajadzīgs,
(a) lai personas datu apstrādātājs varētu pienācīgi izpildīt savus likumīgos pienākumus,
(b) lai izvairītos no notiekošu izmeklēšanu vai lietu izskatīšanas vai kompetento iestāžu likumīgo pienākumu izpildes kavēšanas,
lai izvairītos no notiekošu izmeklēšanu, lietu izskatīšanas vai kontrolētāja un/vai kompetento iestāžu likumīgo pienākumu izpildes kavēšanas,
Grozījums Nr. 45
19. panta 4. punkts
4.  Atteikuma vai ierobežojuma iemeslus atbilstoši 2. punktam neatklāj, ja to paziņošana apdraud atteikuma nolūku. Šādā gadījumā personas datu apstrādātājs informē datu subjektu, ka, neierobežojot tiesiskas aizsardzības līdzekļus un valsts kriminālprocesa noteikumus, viņš var iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei. Ja datu subjekts iesniedz sūdzību uzraudzības iestādei, tā izskata šo sūdzību. Izskatot sūdzību, uzraudzības iestāde viņu vienīgi informē, vai dati ir apstrādāti pareizi, un, ja nē, vai ir izdarīti jebkādi vajadzīgi labojumi.
4.  Atteikuma vai ierobežojuma iemeslus atbilstoši 2. punktam neatklāj, ja to paziņošana apdraud atteikuma nolūku. Šādā gadījumā personas datu apstrādātājs informē datu subjektu, ka, neierobežojot tiesiskas aizsardzības līdzekļus un valsts kriminālprocesa noteikumus, viņš var iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei. Ja datu subjekts iesniedz sūdzību uzraudzības iestādei, tā izskata šo sūdzību. Izskatot sūdzību, uzraudzības iestāde informē datu subjektu par izmeklēšanas rezultātiem.
Grozījums Nr. 46
20. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Ja dati nav iegūti no datu subjekta vai, ja tie iegūti no datu subjekta bez viņa ziņas vai, viņam neapzinoties, ka tiek vākti dati, kas uz viņu attiecas, dalībvalstis paredz to, ka personas datu apstrādātājam vai viņa pārstāvim personas datu reģistrācijas pasākuma laikā vai, ja ir paredzēta datu atklāšana trešai personai, atbilstošā laikā pēc tam, kad datus pirmoreiz atklāj, bez maksas jāsniedz datu subjektam vismaz šāda informācija, ja viņam tā jau nav zināma vai, ja šīs informācijas sniegšana nav neiespējama vai būtu saistīta ar nesamērīgām pūlēm:
1.  Ja dati nav iegūti no datu subjekta vai ja tie iegūti no datu subjekta bez viņa ziņas, vai viņam neapzinoties, ka tiek vākti dati, kas uz viņu attiecas, dalībvalstis paredz to, ka personas datu apstrādātājam vai viņa pārstāvim personas datu reģistrācijas pasākuma laikā vai, ja ir paredzēta datu atklāšana trešai personai, ne vēlāk par brīdi, kad datus pirmoreiz atklāj, bez maksas jāsniedz datu subjektam vismaz šāda informācija, ja viņam tā jau nav zināma vai ja šīs informācijas sniegšana nav neiespējama, vai būtu saistīta ar nesamērīgām pūlēm:
Grozījums Nr. 47
20. panta 2. punkta ievaddaļa un a) apakšpunkts
2.  Informāciju, kas minēta 1. punktā, nesniedz, ja tā ir vajadzīga,
Informāciju, kas minēta 1. punktā, nesniedz vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams,
(a) lai personas datu apstrādātājs varētu pienācīgi izpildīt savus likumīgos pienākumus,
Grozījums Nr. 48
21. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
(c) paziņojumu trešām personām, kurām dati atklāti, par jebkuru saskaņā ar b) apakšpunktu veikto izlabošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu, ja vien tas neizrādās neiespējami vai nav saistīts ar nesamērīgām pūlēm.
(c) paziņojumu trešām personām, kurām dati atklāti, par jebkuru saskaņā ar b) apakšpunktu veikto izlabošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu.
Grozījums Nr. 49
21. panta 2. punkta ievaddaļa un a) apakšpunkts
2.  Jebkuras darbības, uz kurām datu subjektam ir tiesības saskaņā ar 1. punktu, vajadzības gadījumā atsaka,
2.  Jebkuras darbības, uz kurām datu subjektam ir tiesības saskaņā ar 1. punktu, atsaka tikai vajadzības gadījumā,
(a) lai personas datu apstrādātājs varētu pienācīgi izpildīt savus likumīgos pienākumus,
Grozījums Nr. 50
22.a pants (jauns)
22.a pants
Automatizēti individuāli lēmumi
1.  Dalībvalstis katrai personai piešķir tiesības nepakļauties lēmumam vai rīcībai, kam attiecībā uz viņu ir juridisks spēks vai ievērojami viņu ietekmē un kas balstās tikai uz datu automatizētu apstrādi, kura ir paredzēta, lai novērtētu noteiktus attiecīgās personas aspektus, piemēram, uzticamību, uzvedību utt.
2.  Ievērojot šī pamatlēmuma citus pantus, dalībvalstis nosaka, ka uz personu var attiecināt 1. punktā minēto lēmumu, ja attiecīgo lēmumu vai rīcību pieļauj likums, kas aizsargā arī datu subjekta likumīgās intereses, piemēram, viņam pieejamos līdzekļus, kuri ļauj būt informētam par personas datu automatizētās apstrādes sistēmu, kā arī ļauj izteikt savu viedokli, ja tas nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi.
Grozījums Nr. 51
24. panta 1. punkta 2. daļa
Ņemot vērā tehnisko un organizatorisko pasākumu pašreizējo līmeni un to īstenošanas izmaksas, minētie pasākumi nodrošina raksturīgajiem apstrādes un aizsargājamo datu riskiem atbilstošu drošības pakāpi. Pasākumus uzskata par vajadzīgiem, ja pūles, ko tie rada, nav nesamērīgas salīdzinājumā ar mērķiem, kuru sasniegšanai tie paredzēti attiecībā uz aizsardzību.
Ņemot vērā tehnisko un organizatorisko pasākumu pašreizējo līmeni, tie nodrošina augstu drošības pakāpi, kas atbilst apstrādes un aizsargājamo datu riskiem.
Grozījums Nr. 52
24. panta 2. punkta ja) apakšpunkts (jauns)
Dalībvalstis nodrošina pirmajā apakšpunktā minēto pasākumu efektivitātes sistemātisko uzraudzību un regulāru ziņošanu par to efektivitāti.
Grozījums Nr. 53
25. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Dalībvalstis nosaka, ka katrs datu apstrādātājs reģistrē datus par jebkādām apstrādes darbībām vai minēto darbību kopumu, kuras paredzētas vienam nolūkam vai vairākiem saistītiem nolūkiem. Reģistrā iekļaujama šāda informācija
1.  Dalībvalstis nosaka, ka katrs datu apstrādātājs reģistrē datus par jebkādām piekļūšanām un apstrādes darbībām vai minēto darbību kopumu, kuras paredzētas vienam nolūkam vai vairākiem saistītiem nolūkiem. Reģistrā iekļaujama šāda informācija
Grozījums Nr. 54
26. panta 3. punkts
3.  Dalībvalstis arī var veikt šādas pārbaudes valsts parlamenta pasākuma vai pasākuma, kas balstās uz tādu tiesību aktu, kurš nosaka apstrādes raksturu un paredz atbilstošas garantijas, sagatavošanas kontekstā.
3.  Sagatavojot tiesību aktus par datu apstrādi, uzraudzības iestādēm tiek lūgta konsultācija par noteikumiem saistībā ar personas tiesību aizsardzību un brīvību.
Grozījums Nr. 55
29. panta 2. punkts
2.  Dalībvalstis nosaka efektīvas, samērīgas un preventīvas kriminālsankcijas par tīši izdarītiem nodarījumiem, kas saistīti ar nopietniem nosacījumu, kas pieņemti atbilstoši šim pamatlēmumam, pārkāpumiem, īpaši to nosacījumu, kas vērsti uz apstrādes konfidencialitātes un drošības nodrošināšanu.
2.  Dalībvalstis nosaka efektīvas, samērīgas un preventīvas kriminālsankcijas par tīši izdarītiem vai rupjas nolaidības izraisītiem nodarījumiem, kas saistīti ar nopietniem nosacījumu, kas pieņemti atbilstoši šim pamatlēmumam, pārkāpumiem, īpaši to nosacījumu, kas vērsti uz apstrādes konfidencialitātes un drošības nodrošināšanu.
Grozījums Nr. 56
29. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Dalībvalstis nosaka, ka par nodarījumiem, ko izdarījušas privātās struktūras, kuras vāc un apstrādā personas datus valsts uzdevumā, un kas ir nopietni šī pamatlēmuma piemērošanai paredzēto noteikumu pārkāpumi, it īpaši noteikumu par konfidencialitāti un datu apstrādes drošību, var piemērot efektīvu, samērīgu un no attiecīgas rīcības atturošu kriminālsodu.
Grozījums Nr. 57
30. panta 4. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)
Katra uzraudzības iestāde īpaši pārbauda, pēc jebkura datu subjekta pieprasījuma, personas datu, kas attiecas uz šo personu, apstrādes likumību. Tā informē datu subjektu par pārbaudes rezultātu.
Grozījums Nr. 58
31. panta 2. punkta 1. daļa
Katru darba grupas locekli norīko viņa pārstāvētā institūcija, iestāde vai iestādes. Ja dalībvalsts ir izraudzījusies vairāk nekā vienu uzraudzības iestādi, tās izvirza kopēju pārstāvi.
Katru darba grupas locekli norīko viņa pārstāvētā institūcija, iestāde vai iestādes saskaņā ar spēkā esošajiem valstu noteikumiem, kas regulē pārstāvniecību. Ja dalībvalsts ir izraudzījusies vairāk nekā vienu uzraudzības iestādi, tās izvirza kopēju pārstāvi.
Grozījums Nr. 59
31. panta 2. punkta 2.a daļa (jauna)
Saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu izveidotās darba grupas priekšsēdētājs piedalās vai ir pārstāvēts darba grupas sanāksmēs.
Grozījums Nr. 60
31. panta 3. punkts
3.  Darba grupa pieņem lēmumus ar dalībvalstu uzraudzības iestāžu pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu.
3.  Darba grupa pieņem lēmumus ar dalībvalstu uzraudzības iestāžu pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu un pēc konsultācijām ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.
Grozījums Nr. 61
34.a pants (jauns)
34.a pants
Noteikumi attiecībā uz Eiropolu, Eurojust un Muitas informācijas sistēmu
Ne vēlāk kā divus gadus pēc dienas, kas minēta 35. panta 1. punktā, un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 29. pantu, 30. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 31. panta 1. punkta c) apakšpunktu darba grupa, kas minēta 29. pantā, iesniedz ieteikumus Komisijai, lai datu aizsardzības īpašie noteikumi, kurus piemēro Eiropolam, Eurojust un Muitas informācijas sistēmai, pilnībā atbilstu šim pamatlēmumam.
Eiropolam, Eurojust un Muitas informācijas sistēmai paliek spēkā tie datu aizsardzības noteikumi, kuri skaidri paredz, ka personas datus var apstrādāt, izmantot vai pārsūtīt, tikai pamatojoties uz konkrētākiem un/vai aizsargājošākiem nosacījumiem vai ierobežojumiem.

(1) Jautājums tika attiecināts atpakaļ komitejai saskaņā ar 53. panta 2. punktu (A6-0192/2006)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika