Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2062(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0176/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0176/2006

Συζήτηση :

PV 13/06/2006 - 12
CRE 13/06/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2006 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0259

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 316kWORD 96k
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο
Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
P6_TA(2006)0259A6-0176/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2006/2062(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

−   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2005)0607),

−   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά το σχεδιασμό της γενικής ετοιμότητας για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ (COM(2005)0605),

−   έχοντας υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ που διέπει την κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας,

−   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τη στρατηγική καταπολέμησης της πανδημίας της γρίπης(1),

−   έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη για την ανάληψη δεσμεύσεων δωρητών για τη γρίπη των πτηνών και την γρίπη των ανθρώπων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2006, και τη δήλωση που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω διάσκεψη,

−   έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο ετοιμότητας για τη γρίπη της ΠΟΥ (έγγραφο WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0176/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γρίπης των πτηνών και ανθρώπινων θυμάτων από τη νόσο στην Ασία, την Αφρική αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες εμπνέει όλο και μεγαλύτερη ανησυχία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί η εν λόγω νόσος στη ρίζα της και να βοηθηθούν οι πληγείσες χώρες και οι χώρες που διατρέχουν κίνδυνο και έχουν ανάγκη,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά θέματα τόσο στην ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα για πανδημία γρίπης όσο και στην ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά τη γενική ετοιμότητα είναι η κατάρτιση και η δοκιμή εθνικών σχεδίων, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, η επιτήρηση από εθνικά εργαστήρια αναφοράς και η μεταξύ τους δικτύωση για τον έγκαιρο εντοπισμό πανδημικών στελεχών, η αποτελεσματική διαχείριση επιδημικών εκρήξεων με την έγκαιρη παροχή συμβουλών, η έγκαιρη κοινοποίηση περιστατικών, η παροχή συνδρομής για επιδημικές εκρήξεις και ο συντονισμός των αντιδράσεων των κρατών μελών, καθώς και ο επαρκής και έγκαιρος εφοδιασμός εμβολίων και αντιιικών φαρμάκων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση των εθνικών σχεδίων πρέπει να στοχεύει:

   στη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών,
   στην πρόληψη του πανικού μεταξύ του κοινού,
   στην καταπολέμηση τυχόν εμπορίας η οποία θα μπορούσε να ανακύψει εάν υπάρχουν πραγματικά σοβαροί κίνδυνοι,
   στον καθορισμό των προς απομόνωση τοποθεσιών κατά προτεραιότητα,
   στην κατάρτιση καταλόγων των προς εμβολιασμό πληθυσμιακών ομάδων κατά προτεραιότητα,
   στη διασφάλιση δίκαιης κατανομής όλων των προϊόντων προς χρήση για την καταπολέμηση της επιδημίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτήρηση των λοιμώξεων γρίπης στα ζώα, ιδίως στους πληθυσμούς των πτηνών, είναι σημαντική και υποχρεωτική δυνάμει του κοινοτικού δικαίου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιιικά φάρμακα αποτελούν τον πρώτο πυλώνα της ιατρικής πρόληψης και παρέμβασης, έως ότου καταστούν διαθέσιμα τα εμβόλια,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει υλικοτεχνική και οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη εμβολίων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η επικοινωνία με, και μεταξύ των εθνικών ιδρυμάτων που είναι αρμόδια για την επιτήρηση της δημόσιας υγείας, την αξιολόγηση των κινδύνων και την παρακολούθηση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού με εκστρατείες πληροφόρησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης σημαντικό να αναληφθούν συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις σε συναφείς τομείς και να αμβλυνθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στους φτωχότερους ανθρώπους και τα νοικοκυριά,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες ανακοινώσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την παρούσα κατάσταση ιατρικής γνώσης, καθώς επίσης ότι οι συστάσεις κατά της έκρηξης της νόσου για το ευρύ κοινό πρέπει να δικαιολογούνται επιστημονικά, να είναι καθολικά κατανοητές και εφικτές,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2003, σημαντικές ποσότητες προσβεβλημένων πουλερικών ανά τον κόσμο έχουν πεθάνει ή έχουν καταστραφεί, θέτοντας σε κίνδυνο την εμπορική παραγωγή πουλερικών και ιδίως τους πόρους διαβίωσης των μικρομεσαίων πτηνοτρόφων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε πανδημία θα επηρέαζε πιθανότατα διαφορετικά κράτη μέλη με διαφορετικούς τρόπους,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της μόλυνσης από τη γρίπη των πτηνών αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ),

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης, επαρκούς χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης σε αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες είτε έχουν πληγεί είτε διατρέχουν κίνδυνο, και ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, θα είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των παγκόσμιων απειλών για την οικονομία, το εμπόριο και την ασφάλεια που ενέχει η γρίπη των πτηνών,

1.   επικροτεί τις προαναφερθείσες ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με το σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης που πραγματοποιούνται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), την Επιτροπή και το Περιφερειακό γραφείο της ΠΟΥ για την Ευρώπη·

2.   τονίζει ότι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της σωστής αντιμετώπισης του προβλήματος πιθανής πανδημίας γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους είναι να υπάρχει η σωστή και επιστημονικά αποδεδειγμένη πληροφόρηση όσον αφορά τα φάρμακα, τα εμβόλια, τη φυσική ανθεκτικότητα στην ασθένεια, καθώς και αξιόπιστα επιδημιολογικά δεδομένα·

3.   επικροτεί το έργο του ΕΚΠΕΝ για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παροχή πληροφοριών για τις απειλές που σχετίζονται με τη γρίπη, καθώς και τη δέσμευσή του να βοηθήσει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αποτρέψουν μια πανδημική έκρηξη· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τις εργασίες του ΕΚΠΕΝ·

4.   τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει ισχυρό συντονιστικό ρόλο μεταξύ των κρατών μελών σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ετοιμότητα ενόψει πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα του ΕΚΠΕΝ να καθορίζει τα βασικά μέτρα δημόσιας υγείας που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση πανδημίας·

5.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις, εκθέσεις αλλά και επιτόπιες έρευνες του ΕΚΠΕΝ και να μεριμνήσουν ώστε τα κράτη μέλη εκείνα που υπολείπονται στο σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας να συμπληρώσουν και να αναβαθμίσουν τα σχέδιά τους, δεδομένου ότι η φύση του κινδύνου είναι τέτοια που απαιτεί την πλήρη ετοιμότητα όλων των κρατών μελών·

6.   θεωρεί ότι, σε περίπτωση πανδημίας γρίπης στην ΕΕ ή στις γειτονικές χώρες, η Επιτροπή πρέπει εντός 24 ωρών να είναι σε θέση να εγκρίνει μηχανισμούς κρίσης όπως η καραντίνα και τα μέτρα απολύμανσης σε αεροδρόμια τα οποία συνδέονται με πτήσεις από ορισμένες περιοχές και ταξιδιωτικούς περιορισμούς·

7.   θεωρεί ότι, στα κράτη μέλη, υπάρχει ανάγκη για ισχυρή πολιτική δέσμευση για σχεδιασμό ετοιμότητας, αυξανόμενους πόρους και έρευνα, διευθέτηση περίπλοκων νομικών και δεοντολογικών ζητημάτων και ανάπτυξη κοινών λύσεων και διασυνοριακής συνεργασίας·

8.   θεωρεί ότι πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο δράσης συγκεκριμένα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε περίπτωση που οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί παρεμποδίζουν διεθνείς συνεδριάσεις όπως αυτές του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

9.   υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναληφθεί άμεση και αποφασιστική δράση για τον έλεγχο της γρίπης των πτηνών, ούτως ώστε να προληφθεί μια πανδημία στον άνθρωπο, καταρχάς με κύριο στόχο την υγεία των ζώων, καθώς πρόκειται για την πρωταρχική πηγή κινδύνου, και ότι πρέπει επίσης να ληφθούν σημαντικά μέτρα όπως η πλήρης εκτίμηση των διαθέσιμων νοσοκομειακών κλινών σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε να είναι διαθέσιμα τα μέσα ελέγχου της, εάν τυχόν εκδηλωθεί· θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας παρασκευής εμβολίων για την πανδημία και αντιιικών φαρμάκων στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ενίσχυση των υποδομών στους τομείς της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας· θεωρεί ότι, εν προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει υλικοτεχνική και οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη εμβολίων·

10.   επισημαίνει ότι οι ασκήσεις προσομοίωσης για πανδημία γρίπης είναι ζωτικής σημασίας για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων για πανδημία γρίπης όλων των κρατών μελών, και ότι πρέπει να διεξάγονται τακτικά, ως μέτρο προφύλαξης, ακόμα και αν δεν υπάρχει πανδημική έκρηξη· υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλούνται από αυτές τις ασκήσεις θα είναι σημαντικά για τις προσπάθειες βελτίωσης των σχεδίων και της διαλειτουργικότητάς τους·

11.   τονίζει ότι οι εν λόγω ασκήσεις προσομοίωσης πρέπει να επεκταθούν στις απόμακρες και στις αγροτικές περιοχές·

12.   αναγνωρίζει την ανάγκη κατάρτισης και εισαγωγής λεπτομερών σεναρίων για την προστασία των παιδιών και των νεαρών ατόμων από τον ιό της γρίπης των πτηνών τύπου Α (H5N1)·

13.   υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα συστήματα επιτήρησης, τα συστήματα ταχείας ειδοποίησης και επιφυλακής, η ανάλυση δεδομένων και η επιδημιολογία για ασθένειες των ζώων και των ανθρώπων, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση και ταυτοποίηση λοιμώξεων των πτηνών και των ανθρώπων, καθώς και η άμεση εφαρμογή αποτελεσματικών αντισταθμιστικών μέτρων·

14.   τονίζει ότι, παράλληλα, χρειάζεται ταχεία αξιολόγηση των άμεσων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της γρίπης των πτηνών, καθώς και θεμάτων αποζημίωσης και συναφών κινήτρων·

15.   επικροτεί την κατηγορηματική δέσμευση για διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών που εξέφρασαν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και το ΕΚΠΕΝ, και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών και βιολογικών δειγμάτων από ύποπτα και επιβεβαιωμένα περιστατικά ανθρώπων και ζώων, ώστε να διευκολυνθεί η επαρκής και ολοκληρωμένη ετοιμότητα και αντίδραση· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας των εργαστηρίων αναφοράς για την ταχύτερη ταυτοποίηση των ιών και τη συνεχή παρακολούθηση των ενδεχόμενων μεταλλάξεων·

16.   προτρέπει την Επιτροπή, το ΕΚΠΕΝ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύστημα συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτών και των πληγεισών χωρών και έτσι να συμβάλουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών·

17.   επισημαίνει ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΕΚΠΕΝ, οι στρατηγικές επικοινωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να βελτιωθούν και να συμπεριλάβουν τη δημοσίευση τακτικών εκθέσεων στο Διαδίκτυο και τη χρήση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή περιορισμένων ιστοτόπων για επαγγελματίες και τα μέσα ενημέρωσης·

18.   τονίζει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τους καλύτερους τρόπους για να προσεγγίσουν τους πολίτες τους, ώστε οι πληροφορίες να φτάσουν στο σύνολο του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των νέων, των αναλφάβητων και όσων δεν έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα μέσα επικοινωνίας·

19.   τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και της σωστής ενημέρωσης σε περιπτώσεις κρίσεων καθώς και ότι η παροχή κατάλληλων οδηγιών πρέπει να καλύπτει όχι μόνο την τήρηση των κανόνων υγιεινής αλλά και την παροχή πληροφοριών που να αφορούν τομείς όπως η κινητικότητα, οι μεταφορές και η απασχόληση·

20.   ζητεί την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την απειλή πανδημίας μέσω του ευρωπαϊκού εποπτικού συστήματος·

21.   αναγνωρίζει ότι μια πιθανή λύση για την ενίσχυση της επικοινωνίας με εθνικά ιδρύματα που είναι αρμόδια για την επιτήρηση της δημόσιας υγείας είναι η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης, το οποίο θα διαχειρίζεται το ΕΚΠΕΝ, για το συντονισμό της αξιολόγησης κινδύνων και της παρακολούθησης·

22.   τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν επαρκή κονδύλια από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την παροχή στους πολίτες καταλληλότερων, πιο κατανοητών και πιο συγκεκριμένων πληροφοριών και, κατ" επέκταση, για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησής τους·

23.   ζητεί οργανωμένη και πολυεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες σε θέματα ανθρώπινης υγείας και υγείας των ζώων, ειδικούς στους τομείς της ιολογίας, της επιδημιολογίας, της παθολογίας και της γεωργίας, καθώς και εμπειρογνώμονες στην επικοινωνία και εμπειρογνώμονες στην εφαρμογή της επιστήμης στην πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο· προτείνει, συνεπώς, τη δημιουργία ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας για τη γρίπη, η οποία θα συντονίζεται από την Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία θα συγκεντρώνει όλους τους προαναφερθέντες τομείς εμπειρογνωμοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω ομάδα εργασίας πρέπει να συνεργάζεται με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών εμβολίων και αντιιικών φαρμάκων·

24.   συνιστά την άμεση έναρξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης για εμφανιζόμενες ασθένειες για την αξιόπιστη και περισσότερο ταχεία ανάπτυξη αντιιικών φαρμάκων, αντιβιοτικών και εμβολίων·

25.   υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ετοιμότητας ενόψει πανδημίας πρέπει να είναι πολυτομεακής φύσεως και να εμπλέκουν όλα τα αρμόδια υπουργεία και τους ενδιαφερόμενους· τονίζει τη σημασία της εκ των προτέρων παραγγελίας εμβολίων·

26.   εφιστά την προσοχή των ευρωπαϊκών αρχών και των αρχών των κρατών μελών στην επιθυμία ενοποίησης των αποθεμάτων αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γρίπης·

27.   τονίζει ότι το υφιστάμενο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργήθηκε με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης, EISS) παρέχει σωστή βάση για την εκτέλεση αυτού του σημαντικού καθήκοντος, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί και να στηριχθεί περαιτέρω, όπως και το δίκτυο εργαστηρίων που ασχολούνται με τη γρίπη στην Κοινότητα·

28.   τονίζει ότι ο σχεδιασμός απόκτησης και χρήσης εμβολίων για πανδημία δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στις περισσότερες χώρες, και, κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξή του σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ, με εντολή προς την Επιτροπή να παραγγείλει εμβόλια και να δημιουργήσει κοινοτικό απόθεμα·

29.   καλεί την Επιτροπή να έλθει σε επαφή με παρασκευαστές εμβολίων, προκειμένου να εκτιμήσει την πρόοδο στην ενίσχυση της ικανότητας παρασκευής εμβολίων και την ισότητα εφοδιασμού σε καταστάσεις πανδημίας και να εξετάσει, μαζί με τα κράτη μέλη, θέματα λογοδοσίας και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού δίκαιης διανομής εμβολίων για πανδημία, ο οποίος δεν παραβιάζει τις συμβατικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη·

30.   θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκή αντιικά φάρμακα και εμβόλια για εκείνους που είναι εκτεθειμένοι στον ιό σε περίπτωση επιδημικής έξαρσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

31.   υπογραμμίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) στον καθορισμό της χρήσης και της αποτελεσματικότητας των αντιιικών φαρμάκων και των εμβολίων για πανδημία, καθώς και τον ρόλο του στην ανίχνευση και τη διερεύνηση κάθε παρενέργειας ή αναφοράς απροθυμίας για λήψη φαρμακευτικής αγωγής· ζητεί εν προκειμένω την έγκαιρη θέσπιση της διαδικασίας "χορήγησης άδειας υπό όρους" που προβλέπεται από το άρθρο 14, παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(2)·

32.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις παραγγελίες των εμβολίων για την εποχιακή γρίπη σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ, προκειμένου να συνδράμει τη φαρμακευτική βιομηχανία στην ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής των εμβολίων γρίπης, ώστε να αντιμετωπιστεί η σημαντική αύξηση της ζήτησης που θα επέφερε μια πανδημία γρίπης·

33.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη επαρκών αποθεμάτων αντιιικών φαρμάκων και τη θέσπιση υποχρεωτικού συστήματος χορήγησης άδειας σε επιχειρήσεις που παράγουν αντιιικά φάρμακα προκειμένου να διασφαλιστεί η μαζική παραγωγή των εν λόγω αντιιικών φαρμάκων· καλεί τις χώρες να παράσχουν ενδεχόμενη κάλυψη για το 25 έως 30% του πληθυσμού με διαθέσιμα αντιιικά φάρμακα·

34.   τονίζει ότι η πλήρης και ακριβής πρακτική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει τις κοινοτικές οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας για τους εργαζόμενους, ιδίως για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου λοιμώξεων· υπογραμμίζει ότι οι εργοδότες πρέπει να αναλάβουν τις ειδικές υποχρεώσεις που ορίζει το κοινοτικό δίκαιο (επί παραδείγματι, αποφυγή κινδύνων, αξιολόγηση κινδύνων, μέτρα πρόληψης και προστασίας), σύμφωνα με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία(3)·

35.   τονίζει ότι η πολιτική και επιστημονική δέσμευση πρέπει να υλοποιηθεί με την παροχή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και στήριξης για την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να προωθηθούν νέοι ταχείς τρόποι παραγωγής αντιιικών φαρμάκων και εμβολίων με μεγάλη ανταπόκριση παραγωγής στις αυξημένες ανάγκες πανδημίας, ιδίως εναντίων νέων στελεχών ιών·

36.   επικροτεί την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108) και ιδίως τις διατάξεις της που αφορούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και μέτρα προστασίας του πληθυσμού από επικείμενες απειλές για την υγεία, περιλαμβανομένης της κάλυψης του κόστους των εμβολίων και του εφοδιασμού σε φαρμακευτικά προϊόντα, εξοπλισμό και υποδομές·

37.   επισημαίνει ότι πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα με σκοπό τη στήριξη σχεδίων που εξετάζουν διάφορες πτυχές της πανδημίας γρίπης και άλλων επιδημιών συμπεριλαμβανομένης της από κοινού έρευνας με φαρμακευτικές εταιρείες για εμβόλια που βασίζονται στα κύτταρα και στο DNA·

38.   επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για 80 εκατ. ευρώ προς τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της γρίπης και για επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για ερευνητικά κονδύλια δεσμευμένα από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, τα οποία αυξάνουν τη συνολική δέσμευση της Επιτροπής στα 100 εκατ. Ευρώ·

39.   συνιστά στην Επιτροπή να εργαστεί για ένα πιο συνεκτικό διεθνές πλαίσιο στην παρακολούθηση της διάσκεψης για την ανάληψη δεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, το οποίο θα υπερβαίνει τη διαχείριση κρίσεων και θα αντιμετωπίζει τα θέματα οικοδόμησης καλύτερης υποδομής για την υγεία των ζώων στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς επίσης και την προαγωγή της έρευνας στα προϊόντα υγείας ζώων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

40.   καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους απρόσκοπτης λειτουργίας ζωτικών υπηρεσιών, όπως είναι οι αγορές, οι τράπεζες, τα νοσοκομεία, καθώς και άλλων, σε περίπτωση εκδήλωσης πανδημίας·

41.   τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας με χώρες της Ασίας και της Αφρικής που πλήττονται επί του παρόντος από τη γρίπη των πτηνών, ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην επιτήρηση και τον έλεγχο ασθενειών·

42.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα και όσο διαρκεί η απειλή της πανδημίας, έκθεση σχετικά με τις επιδημιολογικές εξελίξεις με την πανδημία των πτηνών και τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα των φαρμάκων και εμβολίων καθώς και για το βαθμό ετοιμότητας της Ένωσης και των κρατών μελών·

43.   επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να παράσχει τεχνική, επιστημονική και οικονομική βοήθεια σε χώρες που ήδη πλήττονται, και, ιδίως, να συμβάλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης παγκοσμίως και σε παγκόσμιο γενικό πρόγραμμα συντονισμένο σε διεθνές, περιφερειακό, υποπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο, με κατάλληλο οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα, που θα πρέπει να στηριχθεί από τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και από τις εθνικές κυβερνήσεις·

44.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν εκ του σύνεγγυς με τα γειτονικά κράτη και το περιφερειακό γραφείο της ΠΟΥ για την Ευρώπη προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα παρακολούθησης και αντιμετώπισης των επειγουσών καταστάσεων των γειτονικών κρατών είναι πλήρως αναπτυγμένα και εφαρμόζονται αποτελεσματικά·

45.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει, μέσω διεθνών φορέων, την εκχώρηση πραγματικής εξουσίας έρευνας και παρακολούθησης στην ΠΟΥ όσον αφορά τις επιζωοτίες και τις πανδημίες σε όλες τις χώρες του κόσμου·

46.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και την ΠΟΥ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0406.
(2) ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου