Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2062(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0176/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0176/2006

Keskustelut :

PV 13/06/2006 - 12
CRE 13/06/2006 - 12

Äänestykset :

PV 14/06/2006 - 4.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0259

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 63k
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2006 - Strasbourg
Influenssapandemiaa koskevat valmius- ja reagointisuunnitelmat Euroopan yhteisössä
P6_TA(2006)0259A6-0176/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma influenssapandemiaa koskevista valmius- ja reagointisuunnitelmista Euroopan yhteisössä (2006/2062(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2005)0607),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kansanterveydellisiä hätätilanteita koskevien yleisten valmiussuunnitelmien koordinoinnin vahvistamisesta EU:n tasolla (KOM(2005)0605),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklan, joka ohjaa yhteisön toimia kansanterveyden alalla,

–   ottaa huomioon 26. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman influenssapandemian torjuntastrategiasta(1),

–   ottaa huomioon Pekingissä 17. ja 18. tammikuuta 2006 pidetyn lintuinfluenssaa ja ihmisissä esiintyvää influenssaa käsitelleen avunantajamaiden kokouksen ja siellä annetun julistuksen,

–   ottaa huomioon WHO:n maailmanlaajuisen valmiussuunnitelman influenssan varalta (asiakirja WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6-0176/2006),

A.   ottaa huomioon, että lintuinfluenssan viimeaikainen yleistyminen Aasiassa, Afrikassa ja myös Euroopan maissa ja siitä aiheutuneet ihmisten kuolemat ovat yhä suurempia huolenaiheita; katsoo, että tähän tautiin on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avustamalla avun tarpeessa olevia maita, joissa tartuntoja on ilmennyt tai jotka ovat vaaravyöhykkeessä,

B.   ottaa huomioon, että tiedonannoissa influenssapandemiaa koskevista valmiussuunnitelmista sekä yleisten valmiussuunnitelmien koordinoinnin vahvistamisesta tärkeimpiä kohtia ovat kansallisten suunnitelmien valmistelu ja testaaminen komission koordinoimana, kansallisten laboratorioiden suorittama valvonta ja verkostoituminen pandemiakantojen havaitsemiseksi nopeasti, tartuntojen tehokas hallinnointi ajantasaisella neuvonnalla, tapausten aikaisella ilmoittamisella, epidemian puhjetessa tarjottavalla avulla ja jäsenvaltioiden toimenpiteiden koordinoinnilla sekä rokotteiden ja viruslääkkeiden riittävällä ja oikea-aikaisella toimittamisella,

C.   katsoo, että kansallisten suunnitelmien suunnittelussa olisi pyrittävä

   varmistamaan tarvittava yhteistyö jäsenvaltioiden välillä,
   ehkäisemään paniikkia kansalaisten keskuudessa,
   torjumaan kaikenlaista laitonta kauppaa, jota voi syntyä vakavissa riskitilanteissa,
   määrittelemään ensisijaisesti eristettävät alueet,
   laatimaan luettelot ensisijaisesti rokotettavista väestöryhmistä,
   varmistamaan kaikkien epidemian torjumisessa käytettävien tuotteiden oikeudenmukainen jakaminen,

D.   ottaa huomioon, että eläinten ja etenkin lintujen influenssatartuntojen seuraaminen on tärkeää ja yhteisön oikeudessa edellytettyä toimintaa,

E.   ottaa huomioon, että viruslääkkeet ovat ensimmäinen lääketieteellinen suojakeino ennen rokotteiden saamista,

F.   katsoo, että Euroopan unionin on tarjottava logistista ja taloudellista tukea rokotteiden kehittämiselle,

G.   ottaa huomioon, että yhteydenpitoa kansanterveyden valvonnasta, riskien arvioinnista ja seurannasta vastaavien kansallisten laitosten kanssa on lujitettava,

H.   ottaa huomioon, että väestön tietoisuutta olisi parannettava tiedotuskampanjoilla ja että olisi toteutettava täydentäviä uudistuksia asiaan liittyvillä sektoreilla sekä lievennettävä sosioekonomisia vaikutuksia köyhimpiin kansalaisiin ja kotitalouksiin,

I.   katsoo, että julkisten ilmoitusten on heijastettava sen hetkistä lääketieteellistä tietämystä ja että tartuntojen torjumista koskevien suurelle yleisölle annettavien suositusten on oltava tieteellisesti perusteltuja, yleisesti ymmärrettäviä ja toteuttamiskelpoisia,

J.   ottaa huomioon, että vuoden 2003 jälkeen huomattava määrä tartunnan saanutta siipikarjaa on kuollut tai tuhottu, mikä vaarantaa kaupallisen siipikarjantuotannon ja etenkin pienten ja keskisuurten siipikarjankasvattajien elinkeinon,

K.   ottaa huomioon, että pandemia vaikuttaisi eri jäsenvaltioihin luultavasti eri tavalla,

L.   katsoo, että lintuinfluenssan tarttuminen on maailmanlaajuinen ongelma, johon on puututtava tiiviissä yhteistyössä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa,

M.   ottaa huomioon, että riittävän rahoitustuen ja teknisen tuen myöntäminen pitkän aikavälin strategisen kumppanuuden puitteissa sellaisille maille, joissa tartuntoja on esiintynyt tai jotka ovat vaaravyöhykkeessä, ja etenkin vähiten kehittyneille maille on elintärkeää lintuinfluenssasta aiheutuvien maailmanlaajuisten taloudellisten, kaupallisten ja turvallisuutta koskevien riskien torjumiseksi,

1.   pitää myönteisinä edellä mainittuja komission tiedonantoja sekä influenssapandemiaa koskevien kansallisten suunnitelmien arviointeja, joita Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC), komissio ja WHO:n Euroopan yksikkö ovat parhaillaan toteuttamassa;

2.   korostaa, että yksi tärkeimmistä näkökohdista mahdollisen ihmisille vaarallisen lintuinfluenssapandemian asianmukaisessa käsittelyssä on se, että käytettävissä on paikkansapitävää ja tieteellisesti todistettua tietoa lääkkeistä, rokotteista ja luonnollisesta vastustuskyvystä tautia vastaan sekä luotettavaa epidemiologista tietoa;

3.   pitää myönteisenä ECDC:n toimintaa influenssaan liittyvien uhkien havaitsemiseksi, arvioimiseksi ja niistä tiedottamiseksi sekä sen sitoutuneisuutta auttaa jäsenvaltioita ja komissiota estämään pandemian puhkeaminen; korostaa, että ECDC:n toiminnalle olisi taattava riittävä rahoitus;

4.   korostaa, että komission on toimittava päättäväisesti jäsenvaltioiden välisenä koordinaattorina kaikessa Euroopan unionin pandemiavalmiuksiin liittyvässä toiminnassa ja että sen olisi lujitettava ECDC:n kykyä yksilöidä keskeisimmät kansanterveydelliset toimenpiteet pandemian varalta;

5.   pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon ECDC:n merkitykselliset havainnot, raportit ja paikanpäällä tehdyt tutkimukset sekä varmistamaan, että ne jäsenvaltiot, joiden suunnitelmat pandemian torjumiseksi eivät täytä asetettuja vaatimuksia, täydentävät ja kehittävät suunnitelmiaan, sillä vaara on laadultaan sellainen, että kaikkien jäsenvaltioiden on oltava täysin valmistautuneita;

6.   katsoo, että influenssapandemian puhjetessa EU:ssa tai naapurimaissa komission olisi pystyttävä 24 tunnin sisällä ryhtymään kriisitoimenpiteisiin, esimerkiksi karanteeni- ja desinfiointitoimiin tietyiltä alueilta saapuvia lentoja vastaanottavilla lentoasemilla sekä matkustusrajoitusten määräämiseen;

7.   katsoo, että jäsenvaltioissa on vahva poliittinen sitoumus valmiussuunnitteluun, resurssien ja tutkimuksen lisäämiseen, vaikeiden oikeudellisten ja eettisten kysymysten ratkaisemiseen ja yhteisten ratkaisujen löytämiseen sekä rajat ylittävään yhteistyöhön;

8.   katsoo, että olisi laadittava erityisesti Euroopan unionin toimielimille suunniteltu toimintasuunnitelma sen varalle, että matkustusrajoitukset estävät kansainvälisten kokousten, kuten neuvoston ja parlamentin kokousten järjestämisen;

9.   tähdentää, että lintuinfluenssan torjumiseksi ja ihmisille vaarallisen pandemian välttämiseksi tarvitaan nopeaa ja päättäväistä toimintaa ensinnäkin eläinten terveyden suhteen, sillä se on pääasiallisin riskin lähde, ja että huomattaviin toimiin, kuten sairaalapaikkojen laajamittaiseen arviointiin jäsenvaltiotasolla, on ryhdyttävä myös ihmisille vaaralliseen pandemiaan valmistautumiseksi siten, että torjuntakeinot ovat tarvittaessa saatavilla; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä pandemiarokotteiden ja viruslääkkeiden tuotantokyvyn kehittämiseen jäsenvaltioissa ja Euroopan tasolla sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevan infrastruktuurin lujittamiseen; katsoo, että Euroopan unionin olisi tässä yhteydessä tarjottava logistista ja taloudellista tukea rokotteiden kehittämiselle;

10.   huomauttaa, että influenssapandemiaan liittyvät simulaatioharjoitukset ovat tärkeitä jäsenvaltioiden kansallisten influenssapandemiasuunnitelmien tehokkuuden testaamiseksi ja että näitä harjoituksia olisi ennaltaehkäisevässä mielessä toteutettava säännöllisesti, vaikka pandemiaa ei tulisikaan; korostaa, että näistä harjoituksista saadut kokemukset ovat tärkeitä suunnitelmien ja niiden yhteentoimivuuden parantamiseksi;

11.   korostaa, että näitä simulaatioharjoituksia olisi ulotettava myös syrjäisille alueille ja maaseudulle;

12.   tunnustaa tarpeen laatia ja antaa yksityiskohtaisia suunnitelmia lasten ja nuorten suojelemiseksi A-tyypin lintuinfluenssavirukselta (H5N1);

13.   korostaa, että seurantajärjestelmiä, ilmoitus- ja hälytysjärjestelmiä, tietojen analysointia ja eläintautien ja ihmisten tautien epidemiologiaa on vahvistettava, jotta influenssan tarttuminen lintuihin ja ihmisiin voidaan havaita varhain ja jotta tehokkaita vastatoimia voidaan panna täytäntöön nopeasti;

14.   korostaa samalla, että lintuinfluenssan välittömiä sosioekonomisia vaikutuksia, korvauskysymyksiä ja niihin liittyviä kannustimia on arvioitava nopeasti;

15.   pitää myönteisenä jäsenvaltioiden, komission ja ECDC:n yksimielistä sitoutuneisuutta avoimuuteen ja tietojen jakamiseen, ja korostaa nopean tiedonkulun ja tartunnan saaneista ja tautiepäilyn piiriin kuuluvista ihmisistä ja eläimistä otettujen biologisten näytteiden merkitystä riittävän ja perinpohjaisen valmiuden ja reagoinnin helpottamiseksi; kehottaa vahvistamaan viitelaboratorioiden välistä yhteistyötä virusten tunnistamisen nopeuttamiseksi ja mahdollisten mutaatioiden syntymisen jatkuvan valvonnan jatkamiseksi;

16.   vaatii, että komissio, ECDC ja jäsenvaltiot ottavat käyttöön järjestelmän jatkuvan tiedonkulun varmistamiseksi niiden ja tartuntamaiden välillä, jolloin edesautetaan parhaiden käytäntöjen kehittymistä;

17.   toteaa, että ECDC:n esimerkin mukaisesti kansallisen ja Euroopan tason tiedotusstrategiaa olisi parannettava, ja siihen olisi sisällytettävä säännöllisten selvitysten antaminen Internetin välityksellä sekä sähköpostin tai Intranetin käyttö kansanterveysalan ammattilaisten ja tiedotusvälineiden edustajille;

18.   korostaa kuitenkin, että jäsenvaltioiden olisi tutkittava parhaita tapoja lähestyä kansalaisiaan niin, että tieto kulkee koko väestölle, mukaan luettuna vanhukset, nuoret, lukutaidottomat ja ne, jotka eivät käytä nykyaikaisia viestintävälineitä;

19.   korostaa kouluttamisen ja täsmällisen tiedon merkitystä kriisitilanteissa sekä sitä, että asiaankuuluvien ohjeiden olisi liityttävä sekä hygieniasääntöjen noudattamiseen että esimerkiksi liikkuvuutta, liikennettä ja työllisyyttä koskevan tiedon välittämiseen;

20.   kehottaa antamaan luotettavaa tietoa pandemiauhasta eurooppalaisen valvontajärjestelmän välityksellä;

21.   tunnustaa, että jos viestintää kansanterveyden valvonnasta vastaaviin kansallisiin viranomaisten kanssa halutaan parantaa, yksi mahdollinen ratkaisu on kehittää ECDC:n johdolla ennakkovaroitusjärjestelmä riskien koordinoinnin ja tarkkailun tehostamiseksi;

22.   korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden olisi myönnettävä riittävästi varoja, jotta väestölle voidaan antaa tarkempaa, ymmärrettävämpää ja konkreettisempaa tietoa ja siten parantaa väestön tietoisuutta asiasta;

23.   kehottaa ihmisten ja eläinten terveyden asiantuntijoita, virologian, epidemiologian, patologian ja maatalouden erityisasiantuntijoita sekä viestintäasiantuntijoita ja tieteen muuntamiseen globaaleiksi toimintalinjoiksi erikoistuneita asiantuntijoita jäsenneltyyn ja monialaiseen yhteistyöhön; ehdottaa siksi sellaisen komission koordinoiman Euroopan influenssatyöryhmän (European Influenza Task Force) perustamista, jossa Euroopan parlamentti on edustettuna ja jossa tuodaan eurooppalaisella tasolla yhteen kaikki edellä mainittujen alojen asiantuntemus; korostaa, että työryhmän olisi toimittava yhdessä Euroopan rokote- ja viruslääketeollisuuden kanssa;

24.   kehottaa käynnistämään puhkeavia tauteja käsitteleviä eurooppalaisia tutkimus- ja kehittämisohjelmia välittömästi, jotta viruslääkkeitä, antibiootteja ja rokotteita voitaisiin kehittää luotettavasti ja nykyistä nopeammin;

25.   korostaa, että pandemiaa koskevien kansallisten valmiussuunnitelmien arvioinnin on oltava monialaista ja että siinä olisi oltava mukana kaikkien asianomaisten alojen ministerit ja sidosryhmät; korostaa rokotteiden ennakolta tilaamisen tärkeyttä;

26.   kiinnittää Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden viranomaisten huomion siihen, että antibioottivarastoja olisi toivottavaa vahvistaa, jotta influenssaan liittyviä komplikaatioita voitaisiin hoitaa;

27.   korostaa, että yhteisön yhteisrahoituksella perustettu nykyinen valvontaverkosto (eurooppalainen influenssan seurantahanke EISS) on hyvä perusta tässä ratkaisevan tärkeässä tehtävässä, mutta sitä on kehitettävä ja tuettava edelleen, kuten myös yhteisön alueella influenssaa tutkivien laboratorioiden verkostoa;

28.   korostaa, että pandemiarokotteiden saantia ja käyttöä koskevat suunnitelmat ovat useimmissa jäsenvaltioissa alkutekijöissään ja että asiaa koskeviin toimiin olisi ryhdyttävä WHO:n suositusten mukaisesti antamalla komissiolle valtuudet tilata rokotteita ja perustaa yhteisön yhteinen varasto;

29.   kehottaa komissiota yhteistoimintaan rokotevalmistajien kanssa arvioidakseen, miten rokotteiden valmistuskapasiteetin nostaminen ja oikeudenmukainen tarjonta pandemiatilanteessa on edistynyt; kehottaa komissiota arvioimaan jäsenvaltioiden kanssa vastuukysymyksiä ja sellaisen Euroopan kattavan mekanismin perustamista, joka takaisi pandemiarokotteiden oikeudenmukaisen jakelun rikkomatta jäsenvaltioiden tekemiä sopimuksia rokotevalmistajien kanssa;

30.   katsoo, että komission olisi ryhdyttävä toimiin varmistaakseen, että taudin puhjetessa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa viruslääkkeitä ja rokotteita on riittävästi tarjolla niille, jotka ovat altistuneet virukselle;

31.   korostaa Euroopan lääkeviraston roolia virus- ja pandemialääkkeiden käytön ja tehokkuuden määrittämisessä sekä mahdollisten haittavaikutusten ja sellaisten tapausten havaitsemisessa ja tutkimisessa, joissa lääkitykseen on suhtauduttu vastahakoisesti; kehottaa tässä yhteydessä käynnistämään hyvissä ajoin ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004(2)14 artiklan 7 kohdan mukaisen "ehdollisen lupamenettelyn";

32.   kehottaa jäsenvaltioita lisäämään kausiluonteisen influenssan vastaisten rokotteiden tilauksia WHO:n suositusten mukaisesti ja auttamaan täten lääketeollisuutta lisäämään influenssarokotteiden valmistamiskapasiteettia, jotta se voisi vastata kysynnän huomattavaan kasvuun, jonka influenssapandemia aiheuttaisi;

33.   pyytää Euroopan unionia ryhtymään tarvittaviin toimiin viruslääkkeiden riittävien varastojen hankkimiseksi ja pakollisen lupajärjestelmän luomiseksi viruslääkkeitä valmistaville yrityksille, jotta viruslääkkeiden massatuotanto voitaisiin taata; kehottaa valtioita antamaan mahdollisen suojan 25–30 prosentille väestöstä tarjolla olevien viruslääkkeiden avulla;

34.   korostaa, että työntekijöiden ja erityisesti tartuntavaaran kannalta riskiryhmässä olevien työntekijöiden riittävän suojelun kannalta on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot panevat täysimääräisesti, täsmällisesti ja käytännöllisesti täytäntöön kansallisen lainsäädännön osaksi sisällytetyt yhteisön direktiivit työterveydestä ja -turvallisuudesta; korostaa, että työnantajien on noudatettava niille yhteisön oikeudessa määrättyjä velvoitteita (esimerkiksi riskien välttäminen, riskien arvioiminen, ennaltaehkäisy ja suojelutoimet) työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä, 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY(3) mukaisesti;

35.   korostaa, että poliittinen ja tieteellinen sitoutuminen olisi saatava näkymään henkilöresurssien ja rahoituksen myöntämisenä sekä tutkimuksen ja kehittämisen tukemisena, jotta edistettäisiin viruslääkkeiden ja rokotteiden uusia ja nopeita tuotantomenetelmiä, joilla voitaisiin vastata pandemian aikana esiintyviin erityistarpeisiin ja erityisesti torjua uusia viruskantoja;

36.   pitää myönteisenä ehdotusta asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (KOM(2005)0108) ja etenkin sen säännöksiä, jotka koskevat kansanterveydellisiä hätätilanteita ja väestön suojelemista välittömiltä terveysuhkilta, mukaan luettuna rokotteista aiheutuvista kustannuksista huolehtiminen sekä lääkinnällisten tuotteiden, laitteiden ja infrastruktuurin tarjoaminen;

37.   huomauttaa, että seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa olisi myönnettävä riittävästi rahoitusta influenssapandemian ja muiden epidemioiden eri näkökohtia käsittelevien hankkeiden tukemiseen, mukaan luettuna lääkeyhtiöiden kanssa suoritettavat solu- ja DNA-rokotteita koskevat yhteiset tutkimushankkeet;

38.   pitää myönteisenä komission lupausta 80 miljoonan euron myöntämisestä kolmansille maille influenssan torjumiseen ja kuudennessa puiteohjelmassa korvamerkittyjen 20 miljoonan euron myöntämisestä tutkimusvaroihin, mikä nostaa komission sitoumuksen 100 miljoonaan euroon;

39.   kehottaa komissiota pyrkimään Pekingissä järjestetyn avunantajien konferenssin jatkotoimena yhtenäisempään kansainväliseen puitekehykseen, jonka tavoitteena on muukin kuin kriisinhallinta ja jossa keskitytään eläinten terveyttä koskevan paremman infrastruktuurin vahvistamiseen kehitysmaissa ja joka tämän lisäksi edistää sekä kehittyneissä valtioissa että kehitysmaissa käytettäväksi sopivien eläinten terveyteen liittyvien tuotteiden tutkimista;

40.   pyytää komissiota tutkimaan keinoja ylläpitää kitkattomasti toimivia peruspalveluita, kuten kauppoja, pankkeja, sairaaloita ja muita, pandemian puhjetessa;

41.   korostaa, että kansainvälisellä yhteistyöllä on myönnettävä riittävästi rahoitustukea niille Aasian ja Afrikan maille, joissa tartuntoja on jo ilmennyt, tauteja koskevan seuranta- ja valvontakyvyn lisäämiseksi;

42.   pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle tasaisin väliajoin ja koko pandemiauhan ajan kertomuksen lintuinfluenssapandemian epidemiologisesta kehittymisestä, lääkkeiden ja rokotteiden kehittämistyön etenemisestä sekä valmiustasosta unionissa ja jäsenvaltioissa;

43.   huomauttaa, että Euroopan unionilla on oikeutettu peruste antaa teknistä, tieteellistä ja taloudellista tukea maille, joissa tartuntoja on ilmennyt, ja erityisesti pyrkiä lisäämään maailmanlaajuista tietoisuutta influenssasta ja saamaan aikaan etenemissuunnitelmalla ja aikataululla asianmukaisesti varustettu maailmanlaajuinen suunnitelma, jota koordinoitaisiin kansainvälisellä, alueellisella ja kansallisella tasolla ja jonka kansainväliset ja alueelliset järjestöt sekä kansalliset hallitukset hyväksyisivät;

44.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä naapurivaltioiden ja WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa varmistaakseen, että naapurivaltioiden valvonta- ja hätäapujärjestelmät ovat täysin kehittyneitä ja että niitä pannaan tehokkaasti täytäntöön;

45.   pyytää Euroopan unionia myöntämään kansainvälisten elinten kautta WHO:lle täydet tutkimus- ja valvontaoikeudet kaikissa maailman valtioissa esiintyvien eläinkulkutautien ja pandemioiden osalta;

46.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille sekä WHO:lle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0406.
(2) EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.
(3) EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö