Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0337/2006

Debatter :

PV 15/06/2006 - 14.1
CRE 15/06/2006 - 14.1

Omröstningar :

PV 15/06/2006 - 18.1
CRE 15/06/2006 - 18.1

Antagna texter :

P6_TA(2006)0278

Antagna texter
PDF 116kWORD 35k
Torsdagen den 15 juni 2006 - Strasbourg
Östtimor
P6_TA(2006)0278RC-B6-0337/2006

Europaparlamentets resolution om Östtimor

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Östtimor,

–   med beaktande av det uttalande om Östtimor som ordförandeskapet gjorde på Europeiska unionens vägnar den 31 maj 2006,

–   med beaktande av den genomgång som FN:s generalsekreterares särskilda representant höll inför säkerhetsrådet (5432:e sammanträdet),

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Landet har härjats av våld sedan 600 soldater, dvs. en tredjedel av armén, avskedades i april 2006. Den 28-29 april 2006 dödades ett omtvistat antal människor i en väpnad strid mellan armén och de avskedade trupperna samt civila anhängare till dessa.

B.  Till följd av den sociala oron, upplopp och gängvåld har många människor dödats, ännu fler skadats och tiotusentals invånare har i panik flytt huvudstaden och uppehåller sig nu i de omgivande bergen eller har gett sig iväg för att få skydd av kyrkan, FN eller ambassader.

C.  Enligt information från FN öppnade den 25 maj 2006 soldater eld mot obeväpnade poliser, varvid nio dödades och 27 personer skadades.

D.  Den politiska instabiliteten i Östtimor fortsätter, även efter att inrikesministern och försvarsministern avgått och trots att myndigheterna i Östtimor vidtagit olika åtgärder.

E.  Demonstranter har krävt att premiärminister Mari Alkatiri skall avgå.

F.  Försämringen av den redan dramatiska krisen vad gäller politik och säkerhet har gjort att Östtimors myndigheter begärt att utländska trupper skall hjälpa till att kontrollera det meningslösa våldet och återupprätta lag och ordning.

G.  Europaparlamentet stödjer de insatser som president Xanana Gusmão och minister Ramos Horta har gjort på regeringens vägnar för att återupprätta politisk och social stabilitet, bland annat genom att, i närvaro av observatörer från FN, tala med företrädare för de avskedade soldaterna och de poliser och tjänstemän som lämnat sina organisationer.

H.  FN:s flyktingkommissarie har rapporterat om att mer än 100 000 personer tvingats lämna sina hem under de senaste veckorna till följd av det kaos som uppstod sedan en tredjedel av armén avskedats, polisstyrkorna förlorat sin struktur och det gängbetonade våldet började.

I.  Mandatet för FN:s uppdrag i Östtimor (i dagsläget UNOTIL) omfattade tidigare ungefär 11 000 soldater och civil personal. Nu har det minskat till 130 militärrådgivare, poliser och annan personal. Det löper ut den 20 juni 2006 sedan FN:s säkerhetsråd i maj beslutat om förlängning med endast en månad, trots att FN:s generalsekreterare föreslagit att det borde förlängas med ett år.

J.  I Östtimor ligger arbetslöshetsnivån på omkring 80 procent. Av de arbetslösa lever fyrtio procent under fattigdomsgränsen och sextio procent är arton år eller yngre.

K.  Östtimors folk har en omistlig rätt till suveränitet, och i synnerhet en rätt att själv bestämma över sina naturresurser.

1.  Europaparlamentet vädjar till alla parter i Östtimor att avstå från våld och att medverka i en övergripande dialog för att lösa de politiska meningsskiljaktigheterna och delta i den politiska processen inom de rättsliga och konstitutionella ramarna, och därigenom återupprätta social och politisk stabilitet.

2.  Europaparlamentet välkomnar Östtimors myndigheters beslut att begära en internationell utredning av händelserna den 28-29 april 2006 och den 23-25 maj 2006, då väpnade strider mellan Östtimors armé och tidigare avskedade soldater och deras civila anhängare ledde till ett okänt antal döda.

3.  Europaparlamentet uppmanar Östtimors regering och president att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få ett slut på våldet och återupprätta ett säkert och stabilt samhälle i full överensstämmelse med landets konstitution.

4.  Europaparlamentet noterar att den roll som bör spelas av det internationella samfundet, och i synnerhet av FN och dess säkerhetsråd, är av grundläggande betydelse för försoningsprocessen i Östtimor och för landets oberoende och suveränitet samt för att befästa demokratin i denna unga nation.

5.  Europaparlamentet betonar att den gradvisa minskningen under de senaste fyra åren av antalet personer i FN:s uppdrag i Östtimor måste vändas till en ökning. En FN-ledd polisstyrka bör snabbt sändas till landet för att hjälpa till att återupprätta stabiliteten och en fredsstyrka med FN:s mandat i enlighet med vad Östtimors myndigheter begärt den 13 juni 2006.

6.  Europaparlamentet välkomnar en utökning av FN:s mandat enligt generalsekreterarens förslag och vill att fredsbevarande enheter och civila polisstyrkor skall stanna kvar i Östtimor tills landets armé och polis kan ta över uppgifterna.

7.  Med full respekt för Östtimors myndigheters suveränitet och särarten i det uppdrag som givits var och en av de internationella styrkor som för närvarande befinner sig i landet under FN:s övervakning och kontroll, rekommenderar Europaparlamentet att man inrättar effektiva kanaler för övergripande kommunikation och samarbete mellan de internationella styrkorna, i syfte att tjäna Östtimors folks intressen, få till stånd ett effektivt återupprättande av den allmänna ordningen och snabbt kunna återvända till full institutionell normalitet.

8.  Europaparlamentet välkomnar Östtimors anslutning till AVS-länderna.

9.  Europaparlamentet erkänner Östtimors behov av politiskt, tekniskt och finansiellt stöd för att bygga upp den infrastruktur och förvaltningsstruktur som är nödvändig för att man skall kunna återuppta arbetet med att genomföra landets utvecklingsplan.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och det internationella samfundet att bibehålla och öka det stöd som krävs för att befästa demokratin och det demokratiska tänkandet i Östtimor, med fokus på ett flerpartisystem och institutionsbyggande inriktat på parlament, regering, rättsväsende, säkerhetsstyrkor, försvar, brottsbekämpande organ, och att medverka i den brådskande utvidgningen av medietäckningen till hela landet samt förstärka utbildningssystemet och hälsovården, med särskild uppmärksamhet ägnad åt barns och kvinnors behov.

11.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att väsentligt öka stödet för en effektiv övervakning av de mänskliga rättigheterna i Östtimor och att ge bistånd till utveckling av lokala människorättsgrupper samt till lokala inrättningar för personer som utsatts för övergrepp.

12.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd och kommissionen att vädja till Östtimors myndigheter att förbjuda, upplösa och avväpna alla paramilitära beväpnade gäng och beväpnade civilpersoner, och att vid alla officiella möten och på högsta nivå ta upp EU:s oro över polisvåldet med Östtimors regering.

13.  Europaparlamentet uppmanar de statliga företrädarna för Östtimor att hävda de internationella normerna för mänskliga rättigheter för att se till att polisens och arméns behandling av medborgarna överensstämmer med dessa normer.

14.  Europaparlamentet begär att talmanskonferensen tillåter att det sänds en särskild delegation till Östtimor i höst för att bedöma den politiska situationen och undersöka lämpligheten i EU:s biståndsprogram.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Östtimors president, parlament och regering samt till högrepresentanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, FN:s generalsekreterare och FN:s säkerhetsråd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy