Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0342/2006

Debatai :

PV 15/06/2006 - 14.2
CRE 15/06/2006 - 14.2

Balsavimas :

PV 15/06/2006 - 18.2
CRE 15/06/2006 - 18.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 204kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2006 m. birželio 15 d. - Strasbūras
Sirija: žmogaus teisių pažeidimai
P6_TA(2006)0279RC-B6-0342/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių pažeidimų Sirijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją(1),

–   atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, kurį yra pasirašiusios Europos bendrija ir Sirija, ypač į šio susitarimo 2 straipsnį, nustatantį, kad svarbiausia susitarimo dalis – pagarba demokratijos principams ir pagrindinėms laisvėms, kuria grindžiama susitarimo šalių vidaus ir užsienio politika,

–   atsižvelgdamas į Barselonos proceso 1995 m. lapkričio 28 d. deklaraciją ir joje esantį prioritetą siekti, kad būtų labiau gerbiamos žmogaus teisės,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. EP pirmininkavimo Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje metu teiktą politinį prioritetą tam, kad su šalių partnerių parlamentais būtų plėtojamas dialogas žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Dešimties metų Europos ir Viduržemio jūros valstybių regiono partnerystės jubiliejus: darbo programa artimiausių penkerių merų problemoms spręsti" (KOM(2005)0139),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl patikslinto Barselonos proceso(2),

–   atsižvelgdamas į ES politikos trečiųjų šalių atžvilgiu gaires dėl mirties bausmės (1998), kankinimų ir kito žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo (2001), dialogų su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais (2001) ir dėl žmogaus teisių gynėjų (2004),

–   atsižvelgdamas į ES pirmininkavusios valstybės 2006 m. gegužės 19 d. pareiškimą dėl neseniai Sirijoje vykusių areštų,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Sutarties 11 straipsnio 1 dalį ir į EB sutarties 177 straipsnį, pagal kurį žmogaus teisių rėmimas yra vienas iš bendros užsienio ir saugumo politikos tikslų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   prisimindamas esamų Europos Sąjungos ir Sirijos politinių, ekonominių ir kultūrinių ryšių svarbą,

B.   kadangi dabartinio prezidento Bashar Al Assad atėjimas į valdžią Sirijoje suteikė tam tikrų vilčių ir kažkiek prisidėjo prie to, kad Sirijos politinė sistema, kurioje daugelį metų dominavo Baath partija, taptų atviresnė,

C.   kadangi Parlamentas ir jo Pirmininkas jau keletą kartų pareikalavo, kad būtų išlaisvinti Sirijos kalėjimuose laikomi parlamento nariai, ir kadangi Europos Sąjungai pirmininkaujanti valstybė 2006 m. gegužės 19 d. paragino Sirijos vyriausybę deramai gerbti žodžio ir susirinkimų laisvę, kurios įrašytos 1969 m. Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, kurį Sirija ratifikavo 1969 m.,

D.   kadangi 2006 m. gegužės mėn., po to, kai atsižvelgiant į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1680 buvo pasirašyta peticija dėl Sirijos ir Libano santykių pagerinimo, buvo užregistruoti kelių pilietinės visuomenės veikėjų, ypač teisininko Anwar al Bunni ir rašytojo Michel Kilo ir kitų asmenų, pavyzdžiui, Khalil Hussein, dr. Safwan Tayfour, Mahmoud ´Issa, Fateh Jammous, prof. Suleiman Achmar, Nidal Derwiche, Suleiman Shummor, Ghalem Amer, Muhammad Mahfud, Mahmoud Meri´i ir, neseniai - Yasser Melhem ir Mr Omar Adlabi, areštai ir kankinimai,

E.   kadangi teisininkas Anwar Al Bunni, kuris specializuojasi žmogaus teisių klausimais, buvo areštuotas Damaske tuo metu, kai ketino pradėti eiti Europos Sąjungos finansuojamo Žmogaus teisių centro direktoriaus pareigas,

F.   kadangi jau 2005 m. lapkričio mėn. organizacijos Amnesty International ir Human Rights Watch pranešė apie taikaus aktyvisto Kamal Al-Labwani areštą ir pavojų, kad jis gali būti kankinamas, kuris už atvirai išsakytą savo nuomonę šiuo metu nuteistas kalėti iki gyvos galvos,

G.   kadangi taip pat pranešama, kad Sirijos valdžios institucijos per pastaruosius du mėnesius areštavo daug žurnalistų ir aktyvių pilietinės visuomenės veikėjų,

H.   kadangi ši areštų banga yra tiesioginis atsakas į 2006 m. gegužės 12 d. išplatintą peticiją, kurią pasirašė maždaug 500 žmonių ir kurioje raginama normalizuoti Libano ir Sirijos santykius; kadangi ši peticija, pirmoji tokio pobūdžio peticija, buvo itin svarbi, nes ją drauge inicijavo Sirijos ir Libano intelektualai ir žmogaus teisių gynėjai,

I.   kadangi 2005 m. JT Žmogaus teisių komitetas išreiškė susirūpinimą dėl Sirijoje "daromų kliūčių, kad nebūtų įregistruojamos ir negalėtų nekliudomos veikti nevyriausybinės žmogaus teisių organizacijos," ir dėl "žmogaus teisių gynėjų bauginimo ir persekiojimo",

J.   kadangi Sirija valdoma pagal prieš 43 metus priimtus nepaprastosios padėties įstatymus, kurie naudojami kaip teisinis žmogaus teisių pažeidinėjimų pagrindas,

1.   ragina Sirijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti į laisvę visus už peticijos, kurioje raginama pagerinti Sirijos ir Libano santykius, pasirašymą vis dar sulaikytus aktyvistus;

2.   taip pat ragina Sirijos valdžios institucijas dar kartą išnagrinėti visų politinių kalinių bylas, nedelsiant paleisti į laisvę visus sąžinės kalinius ir užtikrinti, kad:

   - su sulaikytaisiais būtų gerai elgiamasi, kad jie nebūtų kankinami ar nebūtų kitaip netinkamai su jais elgiamasi;
   - sulaikytiems arba įkalintiems asmenims nedelsiant, nuolat ir be apribojimų būtų teikiama galimybė susitikti su savo advokatais, gydytojais ir šeimomis;

3.   ragina Sirijos valdžios institucijas ratifikuoti Konvenciją prieš kankinimus ir kitą nežmonišką ar žiaurų elgesį arba baudimą;

4.   tvirtai pritaria ES pirmininkavusios valstybės 2006 m. gegužės 19 d. pareiškimui Europos Sąjungos vardu dėl neseniai Sirijoje vykusių areštų,

5.   atkreipia dėmesį į tai, kad pagarba žmogaus teisėms yra gyvybiškai svarbi bet kokio būsimo ES ir Sirijos bendradarbiavimo susitarimo dalis ir ragina Siriją laikytis savo įsipareigojimų, prisiimtų Barselonos proceso metu ir įgyvendinant Europos kaimynystės politiką;

6.   dar kartą patvirtina būtinybę, kad Komisija ir Taryba, darytų visa, kas įmanoma, siekdamos užtikrinti, kad asociacijos su Sirija sutartis, kuri dar vis nepasirašyta, užtikrintų žmogaus teisių padėties pagerėjimą Sirijoje;

7.   ragina Komisiją kasmet vertinti žmogaus teisių padėtį Sirijoje, nustatyti, ar ji atitinka Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarime prisiimtus įsipareigojimus, ir pateikti išvadas Europos ir Viduržemio jūros regiono partnerystės šalims;

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sirijos vyriausybei ir Sirijos parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0340.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0412.

Teisinė informacija - Privatumo politika