Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0342/2006

Debatter :

PV 15/06/2006 - 14.2
CRE 15/06/2006 - 14.2

Omröstningar :

PV 15/06/2006 - 18.2
CRE 15/06/2006 - 18.2

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 119kWORD 38k
Torsdagen den 15 juni 2006 - Strasbourg
Syrien
P6_TA(2006)0279RC-B6-0342/2006

Europaparlamentets resolution om Syrien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, framför allt resolutionen av den 8 september 2005,(1)

–   med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet, som Europeiska unionen och Syrien är parter i, framför allt dess artikel 2 som föreskriver att respekten för demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter utgör en ledstjärna för parternas inrikes- och utrikespolitik och ingår som en väsentlig beståndsdel i detta avtal,

–   med beaktande av Barcelonaförklaringen av den 28 november 1995 samt förklaringen däri att arbetet för de mänskliga rättigheterna skulle förstärkas,

–   med beaktande av att Europaparlamentets ordförandeskap för partnerskapsavtalet Europa-Medelhavsområdet ställt upp som politisk prioritering 2005 att bygga ut dialogen om de mänskliga rättigheterna med parlamenten i partnerländerna,

–   med beaktande av kommissionens meddelande Europa-Medelhavspartnerskapet tio år - Ett arbetsprogram för att möta utmaningarna under de fem kommande åren (KOM(2005)0139) på tioårsdagen av Barcelonaprocessen samt av målen för de kommande fem åren, framför allt målet om att uppmärksamheten skall inriktas på frågor såsom skyddet för de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2005 om den omgestaltade Barcelonaprocessen(2),

–   med beaktande av EU:s riktlinjer gentemot tredjeländer om dödsstraffet (1998), om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (2001), om dialogen om mänskliga rättigheter (2001) och om försvarare av de mänskliga rättigheterna (2004),

–   med beaktande av EU:s ordförandeskaps förklaring av den 19 maj 2006 om den senaste tidens arresteringar i Syrien,

–   med beaktande av artikel 11.1 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 177 i EG-fördraget, där främjandet av de mänskliga rättigheterna ställs upp som ett mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vikten av de politiska, ekonomiska och kulturella banden mellan Europeiska unionen och Syrien bör erinras.

B.  Den nuvarande presidenten Bashar Al Assads makttillträde föranledde vissa förhoppningar i Syrien och medförde en viss öppning av landets politiska system, som under många år hade dominerats av Baathpartiet.

C.  Parlamentet och dess talman har redan ett flertal gånger ingripit för att söka utverka frigivande av parlamentsledamöter i syriska fängelser. Den 19 maj 2006 gick EU:s ordförandeskap ut med ett upprop till Syriens regering om oinskränkt respekt för yttrande- och mötesfriheten, vilka inskrivits i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, vilken ratificerats av Syrien 1969.

D.  Enligt uppgifter kom ett flertal aktivister från det civila samhället att arresteras och torteras i maj 2006 efter att de undertecknat en framställning till förmån för bättre relationer mellan Syrien och Libanon mot bakgrund av FN:s säkerhetsråds resolution 1680. Bland dessa personer märks framför allt juristen Anwar al Bunni och författaren Michel Kilo, liksom andra, såsom Khalil Hussein, dr Safwan Tayfour, Mahmoud Issa, Fateh Jammous, prof. Suleiman Achmar, Nidal Derwiche, Suleiman Shummor, Ghalem Amer, Muhammad Mahfud och Mahmoud Meri'i och nu senast Yasser Melhem och Omar Adlabi.

E.  Människorättsjuristen Anwar al Bunni arresterades på öppen gata i Damaskus när han stod i begrepp att tillträda en befattning som direktör för ett centrum för de mänskliga rättigheterna, vilket bekostats av Europeiska unionen.

F.  Redan i november 2005 meddelade Amnesty International och Human Rights Watch att den fredlige aktivisten Kamal Al-Labwani arresterats och riskerade att utsättas för tortyr. I dagens läge hotas vederbörande med livstidsstraff för att han uttryckt sina åsikter.

G.  De syriska myndigheterna uppges också ha arresterat ett stort antal journalister och aktivister från det civila samhället under de gångna två månaderna.

H.  Denna arresteringsvåg handlar om direkta repressalier för att det den 12 maj 2006 satts i omlopp en framställning som undertecknats av inemot 500 personer och innehöll ett upprop om normaliserade relationer mellan Syrien och Libanon. Denna framställning var av särskild vikt, eftersom den var ett samfällt initiativ från syriska och libanesiska intellektuella och aktivister, det första i sitt slag.

I.   2005 uttryckte FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna sin oro över att "icke-statliga människorättsorganisationer hindrats att registrera sig och verka fritt i Syrien" samt över "skrämseltaktiken och trakasserierna mot försvarare av de mänskliga rättigheterna".

J.  Syrien styrs med undantagslagar som infördes för 43 år sedan och åberopas till försvar av övergreppen mot de mänskliga rättigheterna.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de syriska myndigheterna att omedelbart frige alla aktivister som fortfarande sitter fängslade för att de skrivit på en framställning med upprop om bättre relationer mellan Syrien och Libanon.

2.  Europaparlamentet uppmanar dessutom med kraft de syriska myndigheterna att bevilja alla politiska fångar resning i målet och omedelbart frige alla samvetsfångar och se till

   a) att personer i fängsligt förvar behandlas väl och inte utsätts för tortyr eller annan misshandel, samt
   b) att häktade eller fängelsedömda snabbt, regelbundet och utan inskränkningar ges möjlighet att kontakta sina advokater, läkare och familjer.

3.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att ratificera konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

4.  Europaparlamentet ställer kraftfullt upp bakom den förklaring som Europeiska unionens ordförandeskap den 19 maj 2006 avgav på Europeiska unionens vägnar om den senaste tidens arresteringar i Syrien.

5.  Europaparlamentet påpekar att respekten för de mänskliga rättigheterna utgör ett väsentligt inslag i ett eventuellt kommande associeringsavtal mellan EU och Syrien och uppmanar Syrien att respektera sina åtaganden inom ramen för Barcelonaprocessen och utgående från den europeiska grannskapspolitiken.

6.  Europaparlamentet framhåller än en gång att kommissionen och rådet också måste göra sitt yttersta för att se till att associeringsavtalet med Syrien, som ännu inte undertecknats, leder till en förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Syrien.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen göra en bedömning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Syrien samt av hur landet fullgjort sina skyldigheter enligt Europa-Medelhavsavtalet och, inom ramen för partnerskapet Europa-Medelhavsområdet, rapportera om vad den då kommit fram till.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Syriens regering och Syriens parlament.

(1) Antagna texter, P6_TA(2005)0340.
(2) Antagna texter, P6_TA(2005)0412

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy