Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0341/2006

Debatter :

PV 15/06/2006 - 14.3
CRE 15/06/2006 - 14.3

Omröstningar :

PV 15/06/2006 - 18.3

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 120kWORD 42k
Torsdagen den 15 juni 2006 - Strasbourg
Nordkorea
P6_TA(2006)0280RC-B6-0341/2006

Europaparlamentets resolution om Nordkorea

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nordkorea,

–   med beaktande av EU:s riktlinjer gentemot tredje land om dödsstraff (1998), och om tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling (2001), samt EU:s riktlinjer om människorättsdialog (2001) och om människorättsförsvarare (2004),

–   med beaktande av resolutionen av den 16 april 2003 från FN:s människorättskommission,

–   med beaktande av uttalandet av den 31 maj 2006 från FN:s särskilde rapportör för utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar, ordföranden och rapportören i FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande, FN:s särskilde rapportör för tortyrfrågor och FN:s särskilde rapportör för situationen beträffande mänsklig rättigheter i demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea),

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  FN:s människorättskommission uttrycker i sin resolution djup oro över Nordkoreas tillämpning av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt offentliga avrättningar liksom över landets omfattande och allvarliga inskränkningar av tankefriheten, samvetsfriheten, religionsfriheten, åsiktsfriheten och yttrandefriheten.

B.  Nordkoreas regering fortsätter att utestänga FN:s särskilde rapportör för människorättsläget i Nordkorea, FN:s särskilde rapportör för rätten till mat samt icke-statliga människorättsorganisationer, vilket försvårar kontrollen av människorättsläget. Ett stort antal rapporter, framför allt från offer som lyckats fly ut ur landet, vittnar emellertid om ytterst allvarliga övergrepp med bland annat avrättningar, tortyr, kvarhållande av politiska fångar och omänskliga fängelseförhållanden.

C.  Ingen form av opposition tillåts och alla personer som uttrycker en åsikt som strider mot det regerande nordkoreanska arbetarpartiets riskerar stränga straff, vilket i många fall även deras familjemedlemmar gör.

D.  Son Jong Nam, som bott i Kina och gått i kyrkan och blivit kristen i landet, skall enligt rapporter ha torterats av den nationella säkerhetstjänsten och sedan dömts till döden för påstått högförräderi, utan rättegång och utan tillgång till de rättsliga garantier som krävs enligt internationell humanitär rätt.

E.  Fyra FN-experter på människorättsområdet, däribland den särskilde rapportören för människorättsläget i Nordkorea, som uppmanat Nordkoreas regering att skjuta upp avrättningen och ompröva domen, har med bestörtning tagit emot regeringens svar, i vilket deras skrivelse betecknas "som ett led i en konspiration med det illasinnade syftet att sprida falska uppgifter och bistå de fientliga krafter som vill förtala, sönderdela och störta den nordkoreanska staten och dess sociala system med mänskliga rättigheter som förevändning".

F.  Nordkorea har ratificerat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

G.  Nordkoreas regering har sedan 2001 minskat antalet grunder för att utdöma dödsstraff från 33 till fem, men fyra av dessa grunden är huvudsakligen av politisk natur.

H.  Nationella nyhetsmedier är kraftigt censurerade och tillgången till internationella nyhetssändningar är begränsad. Radio- och TV-apparater är inställda så att de endast kan ta in statliga sändningar och de som lyssnar på utländska radiostationer riskerar att straffas.

I.  Alla otillåtna sammankomster eller möten betraktas som "störande av allmän ordning" och är straffbara. Religionsfriheten är visserligen grundlagsfäst men i praktiken starkt begränsad. Det förekommer rapporter om att personer som deltar i offentlig och privat religiös verksamhet utsätts för kraftiga repressalier i form av fängsling, tortyr och avrättningar.

J.  Vittnen uppskattar antalet människor som befinner sig i "omskolningsläger" (arbetsläger), fångläger och fängelser till upp till 200 000, och rapporter från bland annat personer som nyligen frigivits från läger som Kang Chol Hwan vittnar om omfattande tortyr och misshandel och om mycket svåra förhållanden.

K.  Många människor i Nordkorea lider brist på mat och är beroende av det humanitära bistånd som landet får från givare som EU, som beslutade att anslå 13 715 000 euro till Nordkorea under 2005, och FN:s världslivsmedelsprogram, som den 10 maj 2006 nådde en överenskommelse med regeringen om att förse 1,9 miljoner nordkoreaner med 150 000 ton förnödenheter under två års tid.

L.  Tiotusentals nordkoreaner har flytt till Kina och lämnat sitt land på grund av förtryck och omfattande hungersnöd.

1.  Europaparlamentet beklagar att Nordkorea inte samarbetar med internationella institutioner på människorättsområdet och framför allt att landet vägrar att följa de förfaranden som FN:s människorättskommission föreskriver.

2.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att

   efterleva principerna i de fördrag inom ramen för internationell humanitär rätt som landet ratificerat (exempelvis den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter) och att införliva dessa principer med sin nationella lagstiftning,
   avskaffa dödsstraffet,
   frige alla människor som frihetsberövats eller fängslats sedan de fredligt utövat sina grundläggande mänskliga rättigheter,
   garantera yttrande- och rörelsefriheten för alla nordkoreaner,
   se över befintlig lagstiftning så att den görs förenlig med normerna i internationell humanitär rätt och införa säkerhetsmekanismer för att ge medborgarna skydd och rättsmedel mot människorättsbrott.

3.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att lämna information om fallet med Son Jong Nam och att inte genomföra hans avrättning.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att kräva att Nordkoreas regering upphör med sina brott mot de mänskliga rättigheterna, lämnar information om fallet med Son Jong Nam och inte genomför hans avrättning.

5.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att noga se över situationen för alla dem som dömts till döden och att bevilja uppskov med avrättningen och kräver att FN:s särskilde rapportör för människorättsläget i Nordkorea, professor Vitit Muntarbhorn, skall tillåtas besöka dem.

6.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Nordkoreas regering att upphöra med de svåra brott mot de mänskliga rättigheterna – bland annat fängslingarna och avrättningarna på grund av religion eller tro – som drabbar medborgare som inte tillhör de statligt understödda religiösa sammanslutningarna, och att låta troende personer mötas för att utöva sin tro, inrätta och underhålla platser för religiös verksamhet och fritt ge ut religiös litteratur.

7.  Europaparlamentet konstaterar att EU som första och enda part inledde en dialog om mänskliga rättigheter med Nordkorea efter besöket 2001 av den trojka som leddes av Sveriges statsminister och tillika rådets ordförande Göran Persson, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och Europeiska unionens generalsekreterare Javier Solana och kommissionsledamoten Chris Patten, och att dialogen avbröts 2003 när ministerrådet stödde en UNCHR-resolution om de mänskliga rättigheterna utan att informera nordkoreanerna. Parlamentet uppmanar båda parter att verka för att åter få igång människorättsdialogen mellan EU och Nordkorea.

8.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina skyldigheter enligt de akter på människorättsområdet som den anslutit sig till och att se till att humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer, FN:s särskilde rapportör för människorättsläget i Nordkorea och FN:s särskilde rapportör för religions- och trosfrihet har fritt tillträde till landet.

9.  Europaparlamentet välkomnar avtalet mellan FN:s världslivsmedelsprogram och Nordkoreas regering om stöd till 1,9 miljoner av de mest utsatta människorna, i synnerhet kvinnor och barn. Parlamentet beklagar emellertid det pågående och onödiga lidande som det nordkoreanska folket är offer för och som är en följd av regeringens politik. Parlamentet betonar att det ständigt bör finnas en riktad och rättvis livsmedelsdistribution i landet och uppmanar Nordkoreas regering att upphöra med diskrimineringen i livsmedelsdistributionen till förmån för högt uppsatta partifunktionärer och militärer samt tjänstemän inom underrättelsetjänsten och polisen.

10.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att slutgiltigt och utan inskränkningar lämna över all information om de medborgare i Sydkorea och Japan som bortförts under de senaste årtiondena och att omedelbart frige de bortförda personer som fortfarande kvarhålls i landet.

11.  Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kinas regering att upphöra med utlämningen av nordkoreanska medborgare till Nordkorea där de, oavsett vilka skäl de haft för att lämna sitt land, riskerar att bli utsatta för brutal behandling med allt från frihetsberövande till tortyr, långa fängelsestraff och till och med avrättningar. Europaparlamentet uppmanar Republiken Korea (Sydkorea) att ta sitt ansvar för nordkoreanska flyktingar i Kina och uppmanar den sydkoreanska regeringen att låta dessa människor resa till Sydkorea.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Nordkoreas regering, Sydkoreas regering, Folkrepubliken Kinas regering, FN:s särskilde rapportör för utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar, ordföranden och rapportören för FN:s människorättskommissions arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande, FN:s särskilde rapportör för tortyr och FN:s särskilde rapportör för människorättsläget i Nordkorea.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy