Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2051(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0229/2006

Předložené texty :

A6-0229/2006

Rozpravy :

PV 03/07/2006 - 17
CRE 03/07/2006 - 17

Hlasování :

PV 04/07/2006 - 6.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0295

Přijaté texty
PDF 306kWORD 77k
Úterý, 4. července 2006 - Štrasburk
Vývoj a vyhlídky v oblasti práva společností
P6_TA(2006)0295A6-0229/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o nedávném vývoji a vyhlídkách v oblasti práva společností (2006/2051(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu z 21. května 2003 nazvané "Modernizace práva společností a posílení řízení a správy podniků na úrovni Evropské unie – Plán kroků vpřed" (KOM(2003) 0284,

-   s ohledem na sdělení Komise jarnímu zasedání Evropské rady "Společně k růstu a zaměstnanosti – Nový začátek lisabonské strategie" (KOM(2005) 0024),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu "Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství" (KOM(2005) 0330),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu "Výsledek prověření legislativních návrhů v legislativním procesu" (KOM(2005) 0462),

-   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané "Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí" (KOM(2005) 0535),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané "Plnění lisabonského programu Společenství: Moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost" (KOM(2005) 0551),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 21. dubna 2004 ohledně modernizace práva společností a posílení řízení a správy podniků(1),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A6-0229/2006),

A.   vzhledem k tomu, že akční plán navržený ve výše zmíněném sdělení Komise z 21. května 2003 ("akční plán 2003") vymezuje důležité cíle v oblasti modernizace práva společností a posílení řízení a správy podniků;

B.   vzhledem k tomu, že při dosahování těchto cílů bylo již dosaženo významných pokroků;

C.   vzhledem k tomu, že protože je třeba vnímat akční plán 2003 v perspektivě revidované Lisabonské strategie, jsou nutná opatření zajišťující takové mechanismy práva společností, které posílí účinnost a konkurenceschopnost podniků v celé Evropě;

D.   vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost evropských podniků vyžaduje ucelený přístup na úrovni EU;

E.   vzhledem k tomu, že k dosažení cílů lisabonské agendy je nezbytné zkvalitnit právní prostředí pro podniky;

F.   vzhledem k tomu, že právními předpisy regulované zapojení zaměstnanců na úrovni podniků, jaké existuje v mnoha členských státech, se má chápat jako nedílná součást evropského řízení podniků, jež rozhodující měrou přispívá k uskutečňování cílů Lisabonské strategie,

G.   vzhledem k tomu, že zlepšení právní úpravy je obzvlášť důležité pro malé a střední podniky (MSP);

H.   vzhledem k tomu, že zjednodušení acquis v oblasti práva společností může být účinným nástrojem zlepšení účinnosti legislativního rámce; vzhledem k tomu, že zjednodušení však neznamená deregulaci;

Všeobecné aspekty

1.   vyzývá Komisi, aby zajistila soulad opatření zaměřených na modernizaci v oblasti práva společností a řízení a správy podniků s opatřeními v souvisejících odvětvích, mj. finančních služeb, průmyslové politiky, sociální politiky a společenské zodpovědnosti podniků;

2.   zdůrazňuje význam zohlednění judikatury Soudního dvora Evropských společenství ohledně zásady svobody usazování;

3.   vyzývá Komisi, aby při rozhodování o dalších opatřeních na rozvoj práva společností vzala v úvahu evropský sociální model, který zahrnuje rovněž účast zaměstnanců;

Zdokonalení právní úpravy a zjednodušení

4.   upozorňuje na význam zdokonalení právní úpravy při vytváření účinnějšího legislativního rámce; zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat kvalitu legislativy systematickými konzultacemi se zainteresovanými aktéry ohledně všech budoucích iniciativ, přísným dodržováním zásady subsidiarity, volbou nástrojů, které méně zatěžují firmy a ponechávají jim co největší pružnost, a uceleným posuzováním dopadů všech nových legislativních iniciativ;

5.   zdůrazňuje, že platné směrnice ES v oblasti práva společností by neměly být předmětem debaty – měly by být zjednodušovány pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy neupravují velmi citlivé otázky ani nejsou výsledkem složitých kompromisů, aby nedošlo k nežádoucím dopadům na dotčené společnosti;

6.   vyzývá Komisi, aby podrobně vysvětlila plány na předložení úplné konsolidace směrnic v oblasti práva společností do jediného předpisu; v této souvislosti zdůrazňuje, že upřednostněn by měl být cíl vyjasnění a ucelení acquis v oblasti práva společností v jednotlivých odvětvích práva společností; vyzývá Komisi, aby zejména konkretizovala, jaké směrnice by byly přepracovány, jaké zrušeny, jaké kodifikovány a jaké upraveny;

Malé a střední podniky

7.   vítá iniciativu Komise zlepšit právní prostředí pro MSP;

8.   vyzývá Komisi, aby při posuzování dopadu legislativních návrhů v oblasti práva společností zkoumala rozměr MSP a aby zajistila patřičné a systematické zohledňování potřeb MSP;

9.   zdůrazňuje, že musí být zejména odstraněny překážky v podobě administrativní zátěže, se kterými se MSP potýkají;

10.   žádá Komisi, aby lépe zohlednila potřeby malých a středních podniků v příštích legislativních návrzích a budoucích revizích stávajících předpisů; připomíná, že MSP vytvářejí pracovní příležitosti a jsou motorem hospodářského růstu;

Řízení a správa podniků

11.   zdůrazňuje význam rozvoje osvědčených postupů zohledňujících rozdílné tradice a systémy v členských státech;

12.   konstatuje, že došlo k založení Evropského fóra o řízení podniků a Poradní skupiny pro řízení a správu podniků, a vyzývá Komisi, aby Parlament pravidelně informovala o výsledcích práce těchto orgánů a o rozhodnutích přijímaných na základě těchto výsledků;

13.   lituje, že Komise nevypracovala jasný plán řízení evropských podniků, ale že přijímá jednotlivá rozhodnutí v rozdílných aktech; opakuje závěry svého výše uvedeného usnesení ze dne 21. dubna 2004 a vybízí Komisi, aby se jimi řídila;

14.   zdůrazňuje, že řízení podniku se netýká pouze vztahu mezi akcionáři a vedením, ale že ostatní akcionáři, v rámci společnosti nebo jí blízcí, mají rovněž význam pro vyrovnaný rozhodovací postup a měli by být schopni přispět k rozhodnutím o strategii společností; zdůrazňuje zejména, že by zde měl být prostor pro poskytování informací a pro konzultace se zaměstnanci;

15.   vyjadřuje pochybnosti o nutnosti evropské iniciativy v oblasti zvláštního práva akcionářů provádět šetření, neboť to má přímý dopad na rozdělení pravomocí mezi ředitele, kteří podnik řídí, a akcionáře, což je oblast, která je obvykle řešena ve vnitrostátním právu společností; domnívá se navíc, že jakákoli další iniciativa by měla být hodnocena s ohledem na probíhající legislativní proces; podotýká, že nedávný návrh směrnice o právech akcionářů již zajišťuje právo přidávat body na pořad jednání valné hromady a právo předkládat usnesení;

16.   zdůrazňuje, že je nezbytné začlenění regulátorů a inspektorů finančních trhů do rozvoje jednoznačných pravidel a doporučení týkajících se řízení společností, a že je nezbytná úzká koordinace politik v oblasti regulace finančních trhů na straně jedné a práva obchodních společností na straně druhé;

Právo společností

17.   vítá Komisí předložený návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vykonávání hlasovacích práv akcionáři společností, které mají své sídlo v členském státě a jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2004/109/ES (2005/0265(COD));

18.   vítá dosažení dohody ohledně následujících návrhů:

   a) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního kapitálu (2004/0256(COD)),
   b) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností a o konsolidovaných účetních závěrkách (2004/0250(COD));

19.   vyzývá Komisi, aby navrhla opatření na zlepšení přeshraniční dostupnosti informací ohledně překážek výkonu funkce statutárního orgánu;

20.   konstatuje, že evropská iniciativa v oblasti porušení povinností souvisejících s prohlášením o konkurzu není potřebná, neboť v členských státech již příslušné předpisy existují; ačkoli se tyto předpisy mohou v jednotlivých členských státech lišit, nepředstavují národní rozdíly překážku pro vnitřní trh;

21.   vyzývá Komisi, aby předložila návrh k odstupňování požadavků na zveřejňování informací u soukromých kapitálových investic; přivítal by, kdyby se předpokládalo následující procentní odstupňování: 3, 5, 10, 15 a 20 procent a od 20 procent oznamovací povinnost s každým dalším procentním bodem; poukazuje na skutečnost, že by odstupňování požadavků na zveřejňování informací mohlo vést k nezbytnému zlepšení průhlednosti ohledně soukromých kapitálových investic;

22.   vyzývá Komisi, aby stanovila jasná pravidla pro přechodná období, tedy "patřičná období", pro výkonné členy představenstva, kteří se chtějí po svém odstoupení z představenstva dozorčí rady (v dualistickém systému) nebo ze správní rady (v monistickém systému) stát nevýkonnými členy; poukazuje na to, že tato přechodná období mají trvat alespoň dva roky; zdůrazňuje význam takových přechodných období pro zajištění nezávislosti dozorčích rad;

23.   vyzývá Komisi, aby řešila legislativní otázky, např. nezávislost ředitelů, namísto doporučeními prostřednictvím legislativy, tedy směrnicemi, na nichž se podílí veřejnost i zákonodárce, a jejichž výsledkem jsou v praxi použitelná ustanovení;

24.   naléhavě vyzývá Komisi, aby upozorňovala na střety zájmů a neúměrné hromadění informací a vlivu některých větších subjektů v řadě prostředníků a poradců zapojených do uplatňování hlasovacího práva akcionářů ve společnostech a zdůrazňuje potřebu průhlednosti a spravedlivých příležitostí pro emitenty, aby se bránili proti přehnané koncentraci a koordinované činnosti subjektů akcionářů;

25.   žádá jasnou právní úpravu pro zveřejňování záměrů a srovnatelnost informací o jednotlivých platech a platových politikách pro ředitele, včetně prvků, jako jsou důchodové programy a plány akciových opcí;

26.   vyzývá Komisi, aby obchodním společnostem zajistila možnost volby mezi různými systémy řízení, včetně monistického a dualistického systému, aniž by bylo potřeba přijímat ustanovení vymezující pravomoci a povinnosti řídících orgánů společnosti;

27.   vyzývá Komisi, aby přezkoumala možnosti revize ustanovení o statutu evropské společnosti týkajících se zakládání těchto společností s cílem zjednodušení těchto ustanovení a jejich přizpůsobení potřebám trhu;

28.   vyzývá Komisi, aby předložila návrh evropské soukromé společnosti, který by odpovídal potřebám MSP;

29.   hluboce lituje skutečnosti, že Komise se již rozhodla stáhnout dva návrhy – návrh nařízení o statutu evropského sdružení (1991/0386(COD)) a návrh nařízení o statutu evropské vzájemné společnosti (1991/0390(COD)) spolu se dvěma návrhy směrnic doplňujících tyto statuty s ohledem na účast zaměstnanců (1991/0387(COD)) a 1991/0391(COD));

30.   poznamenává však, že Komise ve svém akčním plánu 2003 v reakci na přání Parlamentu, aby byla věnována významná pozornost rozvoji nových forem podniků, ohlásila záměr aktivně podporovat legislativní proces týkající se těchto statutů; považuje tyto návrhy za užitečné nástroje rozvoje hospodářské činnosti v celé Evropě pomocí sdružení a vzájemných společností;

31.   vyzývá Komisi, aby předložila nové návrhy statutu evropské společnosti pro evropské vzájemné společnosti a pro evropská sdružení;

32.   zdůrazňuje, že převod sídla je v dnešní době buď zcela nemožný, nebo mu brání požadavky na vnitrostátní úrovni, že směrnice v této oblasti má klíčový význam pro svobodu usazování a že dlouho očekávaná čtrnáctá směrnice v oblasti práva společností o přeshraničním převodu sídla společností s ručením omezeným by zaplnila mezeru v systému vnitřního trhu pro obchodní společnosti;

33.   proto vyzývá Komisi, aby v blízké budoucnosti předložila návrh čtrnácté směrnice v oblasti práva společností o přeshraničním převodu sídla společností s ručením omezeným; zdůrazňuje, že převodu sídla nesmí být znežíváno, například omezováním práv zaměstnanců, zejména pokud jde o účast zaměstnanců na rozhodování firem, nebo omezováním předpisů na ochranu věřitelů; domnívá se zejména, že prohlášeným cílem této směrnice musí být zajištění získaných práv zaměstnanců, pokud jde o zapojení do rozhodování firem;

34.   vyzývá Komisi, aby pokračovala v přípravě právní úpravy Společenství ohledně jiných právních forem podnikání, například evropské nadace;

35.   doporučuje Komisi, aby dále přezkoumala, zda je zapotřebí řešit problémy skupin a pyramid, zejména s ohledem na rámec upravující průhlednost skupinových struktur a specifické problémy pyramidových struktur;

36.   vyzývá Komisi, aby věnovala velkou pozornost tématu "stažení" a předložila legislativní návrh budoucí harmonizace v celé EU; poukazuje na skutečnost, že je stažení v členských státech možné, ale je pro podniky spojeno s ohromným byrokratickým a právním zatížením; proto žádá umožnění budoucího skupování vlastních akcií s co nejmenším byrokratickým zatížením, se zvláštním přihlédnutím k finančním zájmům akcionářů;

37.   vyzývá Komisi, aby účinněji zapojila Parlament do diskusí o mezinárodních a evropských účetních standardech a aby upevnila definici evropského přístupu založeného na osvědčených postupech a tradicích v členských státech, namísto aby slepě následovala tradice provádění auditu v USA; opět zdůrazňuje, že v mezinárodních normovacích orgánech je potřeba více zástupců, kteří pocházejí z Evropy a zdůvodnili by tak skutečně mezinárodní přístup;

38.   lituje skutečnosti, že Mezinárodní rada pro účetní standardy (IASB) postrádá demokratickou kontrolu a přijímá tudíž rozhodnutí, která neodrážejí adekvátně realitu evropských společností a nereaguje např. na potřeby MSP; v této souvislosti uvádí příklad bilančního rozlišení cizího a vlastního kapitálu předepsaného IAS 32, které vede u osobních společností k výrazným problémům, např. zkreslené představě o stupni hodnocení dluhu; vyzývá proto Komisi, aby přikládala větší váhu rozhodnutí Parlamentu v Radě IASB;

39.   rád by vyjasnil skutečnost, že Komise nemá žádnou pravomoc přijímat mezinárodní standardy účetního výkaznictví pro MSP;

40.   vyzývá Komisi, aby přijala další kroky k neustálému přezkumu acquis v oblasti práva společností;

41.   vyzývá Komisi, aby důkladně sledovala provádění acquis v oblasti práva společností ve vnitrostátních předpisech přistupujících zemí během období před jejich vstupem a aby o výsledcích tohoto sledování předložila zprávu;

42.   se zájmem očekává výsledky externí studie o úměrnosti mezi vlastnictvím a řízením podniků vedených v EU, která byla zadána Komisí, očekává, že studie nabídne nejen objektivní analýzu empirických a teoretických důkazů, pokud jde o dopady různých modelů vlastnictví v členských státech na ekonomickou účinnost, řízení podniků vlastníky a možnosti přeshraničních transakcí a zároveň nabídne řádně propracovanou analýzu zákonů týkajících se nadnárodních společností, pokud jde o širší ekonomický a právní kontext v členských státech a různé modely řízení nadnárodních podniků; zdůrazňuje, že je nezbytné řádně zohlednit potřebu průhlednosti v systémech řídících práv;

43.   očekává, že Komise, bude-li to nutné, zpracuje legislativní návrh týkající se zásady "jedna akcie - jeden hlas" teprve poté, co bude mít k dispozici výsledky revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí(2), jak je stanoveno v článku 20 této směrnice, a dále zhodnocení této směrnice;

44.   žádá Komisi, aby navrhla opatření pro zajištění větší průhlednosti, pokud jde o instituční investory; připomíná, že průhlednost je nezbytná s ohledem na investiční politiku, systém hlasování a vlastnictví akcií a že tato průhlednost nesmí omezit vztahy mezi fondy a samostatnými investory; připomíná, že by také měla existovat určitá povinnost zveřejnění pro instituční investory ve vztahu ke společnostem, v nichž jsou zainteresováni, pokud jde o jejich záměry a navrhované trvání jejich zainteresovanosti;

45.   vyzývá Komisi, aby Parlament informovala o výsledcích konzultace ohledně budoucích priorit akčního plánu na rok 2003, kterou Komise zahájila v prosinci 2005, a aby podrobně vysvětlila rozhodnutí, která na základě výsledků této konzultace přijala;

46.   vyzývá Komisi, aby uskutečnila rozbor problémů provádění stávajících právních předpisů tak, aby výsledky tohoto rozboru mohly být zohledněny při posuzování nových legislativních návrhů;

47.   vyzývá Výbor pro právní záležitosti a Hospodářský a měnový výbor, aby pokračovaly v práci Komise;

o
o   o

48.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 714.
(2) Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s.12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí