Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 23. marts 2006 - Bruxelles
Hjul til personbiler og påhængskøretøjer ***
 Adaptive forlygtesystemer til motorkøretøjer ***
 Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Staten Israel som følge af udvidelsen ***
 Aftale EF/Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område *
 Aftale EF/Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager *
 EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I
 Juridiske erhverv
 Europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem
 EU's energiforsyningssikkerhed
 Kriterierne for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo
 Revision af Cotonou-aftalen og fastsættelse af bevillingen til den tiende EUF
 Økonomiske partnerskabsaftalers virkning på udviklingen
 Politiske partier på europæisk plan
 Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne
 Planteafgrøder til nonfoodformål

Hjul til personbiler og påhængskøretøjer ***
PDF 9kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om hjul til personbiler og påhængskøretøjer dertil (KOM(2005)0453 - 14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC))
P6_TA(2006)0102A6-0046/2006

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0453 - 14451/2005)(1),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. artikel 4, stk. 2, 2. led, i Rådets afgørelse nr. 97/836/EF(2) (C6-0444/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A6-0046/2006),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets afgørelse;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Rådets afgørelse af af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).


Adaptive forlygtesystemer til motorkøretøjer ***
PDF 9kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer (KOM(2005)0454 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC))
P6_TA(2006)0103A6-0045/2006

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0454 - 14454/2005)(1),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. artikel 4, stk. 2, 2. led i Rådets afgørelse nr. 97/836/EF(2) (C6-0445/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A6-0045/2006),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets afgørelse;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Rådets afgørelse af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).


Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Staten Israel som følge af udvidelsen ***
PDF 9kWORD 35k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (6060/2006 - KOM(2004)0754 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC))
P6_TA(2006)0104A6-0059/2006

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0754)(1),

-   der henviser til Rådets tekst (6060/2006),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 310 og 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum (C6-0077/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1

-   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6-0059/2006),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af protokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Staten Israel.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område *
PDF 9kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område til også at omfatte Danmark (KOM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS))
P6_TA(2006)0105A6-0038/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0145)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 61, litra c), og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0305/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0038/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Kongeriget Danmarks og de øvrige medlemsstaters regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Aftale EF/Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager *
PDF 9kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager til også at omfatte Danmark (KOM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056 (CNS))
P6_TA(2006)0106A6-0039/2006

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM (2005)0146)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 61, litra c), og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0306/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0039/2006),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Kongeriget Danmarks og de øvrige medlemsstaters regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I
PDF 144kWORD 108k
Beslutning
Konsolideret tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013) - forbrugeraspekter (KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD))
P6_TA(2006)0107A6-0032/2006

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0115)(1),

-   der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 30. juni 2005 om at opsplitte forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013), således at det henvises til både Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse med henblik på udarbejdelse af to særskilte betænkninger,

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 153 (C6-0225/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Budgetudvalget og Retsudvalget (A6-0032/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   understreger, at bevillingerne i lovgivningsforslaget for perioden efter 2006 er angivet med forbehold af den afgørelse, der træffes vedrørende den næste flerårige finansielle ramme;

3.   anmoder Kommissionen om - om nødvendigt - at fremsætte et forslag til justering af det finansielle referencebeløb, når den næste flerårige finansielle ramme er vedtaget;

4.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. marts 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2006/EF om oprettelse af et EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013)

P6_TC1-COD(2005)0042B


(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 153,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse af borgernes sikkerhed og økonomiske interesser gennem aktioner inden for forbrugerbeskyttelse.

(2)  Der bør derfor etableres et EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse til afløsning af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007(5). Sidstnævnte afgørelse bør derfor ophæves.

(3)  Der bør lægges stor vægt på at integrere forbrugerbeskyttelseshensyn i alle Fællesskabets politikker i overensstemmelse med traktatens artikel 153 og på de forbrugerpolitiske målsætninger, der opstilles i dette program. Koordineringen med andre fællesskabspolitikker og -programmer er et vigtigt led i at indarbejde forbrugerbeskyttelsen i andre politikker. For at fremme synergi og undgå dobbeltarbejde bør andre fællesskabsfonde og -programmer åbne mulighed for at yde finansiel støtte til at indarbejde forbrugerinteresser på deres respektive områder.

(4)  Det er af generel europæisk interesse, at sikkerheden i forbindelse med tjenesteydelser og nonfoodvarer, borgernes økonomiske interesser og forbrugernes interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser varetages på fællesskabsplan. For nogle af programmets vigtige målsætninger kan det desuden være udslagsgivende, at der findes specialiserede netværk, som også skal have fællesskabsmidler for at kunne udvikle sig og fungere. Af hensyn til den særlige karakter af de organisationer, der vil være tale om, og i tilfælde af særlig stor nytteværdi, bør videreførelsen af Fællesskabets støtte til de pågældende organisationers drift ikke være underlagt princippet om gradvis nedsættelse af støttens omfang.

(5)  Programmet bør ved gennemførelsen tage udgangspunkt i og videreudvikle eksisterende aktioner og strukturer inden for forbrugerbeskyttelse. Gennemførelsen bør ske i tæt samarbejde med relevante organisationer og agenturer.

(6)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6), under hensyntagen til behovet for gennemsigtighed og en rimelig balance mellem programmets forskellige målsætninger.

(7)  Ved gennemførelsen af programmet bør der tages højde for, at det indre marked ikke kan fungere efter hensigten, hvis forbrugerne ikke nyder godt af den samme beskyttelse i alle medlemsstater. Programmet bør derfor lægge særlig vægt på at styrke forbrugerbeskyttelsen og forbrugerbevidstheden i de nye medlemsstater i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2005 om fremme af forbrugerbeskyttelsen i de nye medlemsstater(7).

(8)  Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt EØS-aftalen) indeholder bestemmelser om samarbejde inden for forbrugerbeskyttelse mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt EFTA/EØS-lande), på den anden side. Andre lande bør også kunne deltage i programmet, herunder især Fællesskabets nabolande, lande, der har ansøgt om EU-medlemsskab, kandidatlande og tiltrædende lande.

(9)  For at fremme programmets målsætninger bør der tilstræbes passende forbindelser med tredjelande, som ikke deltager i programmet, idet der tages hensyn til relevante aftaler mellem disse tredjelande og Fællesskabet. Der kan være tale om tredjelande, som på områder af fælles interesse gennemfører supplerende aktiviteter i forhold til dem, der finansieres i henhold til dette program, men uden at der vil kunne ydes noget finansielt bidrag hertil via programmet.

(10)  Der bør udvikles et samarbejde med relevante internationale organisationer med henblik på at gennemføre programmets aktioner for forbrugerbeskyttelse i Fællesskabet og på internationalt plan så effektivt som muligt, idet der tages hensyn til de forskellige organisationers særlige kompetencer og roller.

(11)  For at øge programmets værdi og indvirkning bør der regelmæssigt foretages overvågning og evaluering, herunder uafhængig ekstern evaluering, af de gennemførte foranstaltninger. For at kunne foretage en evaluering af forbrugerpolitikken bør der så vidt muligt fastlægges målbare målsætninger og udvikles relevante indikatorer.

(12)  I dagligdagen spiller små virksomheder og håndværksvirksomheder en vigtig rolle ved at informere og rådgive forbrugerne om produkter og tjenesteydelser og om sundhedstruende kriser og risici i forbindelse med anvendelsen af visse materialer, og det er derfor hensigtsmæssigt at støtte den indsats, som disse virksomheder og erhverv og deres organisationer gør over for forbrugerne, og at sikre, at EU-reglerne kan efterleves af dem.

(13)  Målene for den indsats, der skal gøres inden for forbrugerbeskyttelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af de berørte områders tværnationale karakter og kan derfor - da Fællesskabets indsats potentielt vil være mere effektiv end nationale aktioner alene, når det drejer sig om at beskytte borgernes sikkerhed og økonomiske interesser - bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går afgørelsen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(14)  Kommissionen bør sikre en passende overgang mellem dette program og det program, det afløser, navnlig hvad angår videreførelse af flerårige foranstaltninger samt evaluering af resultaterne af det foregående program og af områder, der kræver yderligere opmærksomhed.

(15)  Såfremt Kommissionen træffer afgørelse om en uddelegering af beføjelser vedrørende de logistiske og forvaltningsmæssige aspekter i forbindelse med programmets gennemførelse, bør dette ske efter en cost-benefit-analyse med et positivt resultat, og der bør foretages en undersøgelse af, hvorvidt det ville være mere hensigtsmæssigt at udvide beføjelserne for Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet end at oprette et yderligere forvaltningsorgan -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af programmet

Der oprettes et EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse for perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013, i det følgende benævnt "programmet".

Artikel 2

Målsætninger

1.  Programmet supplerer og støtter medlemsstaternes politikker og bidrager til beskyttelse af borgernes sikkerhed og økonomiske interesser gennem foranstaltninger, der har merværdi.

2.  Det overordnede mål i stk. 1 forfølges gennem følgende målsætninger, som skal opnås ved hjælp af de aktioner og redskaber, der er fastsat i bilag I:

   a) (a) bedre forståelse af forbrugere og markeder med særlig vægt på forskellige aldersgruppers forskellige behov
   b) (b) bedre lovgivning om forbrugerbeskyttelse, herunder øget inddragelse af forbrugerrepræsentanter, andre berørte parter i civilsamfundet og forskningsinstitutioner, og som små virksomheder og håndværksvirksomheder kan efterleve
   c) (c) bedre retshåndhævelse, overvågning og adgang til domstolsprøvelse eller prøvelse ved udenretslige instanser, såvel individuelt som kollektivt
   d) (d) mere oplyste, bevidste og ansvarlige forbrugere.

Artikel 3

Gennemførelsesmetoder

1.  I forbindelse med de aktioner, der iværksættes med henblik på at opfylde målsætningerne i artikel 2, gøres der fuldt ud brug af passende gennemførelsesmetoder, herunder især:

   a) direkte eller indirekte central gennemførelse ved Kommissionen, og
   b) fælles forvaltning sammen med internationale organisationer.

2.  For stå vidt angår stk. 1, litra a), må Fællesskabets finansielle bidrag ikke overstige følgende niveauer:

   a) 50 % til en aktion, der har til formål at bidrage til opfyldelse af en målsætning, der indgår i en fællesskabspolitik for forbrugerbeskyttelse, undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 80 %, på de i bilag II angivne betingelser
   b) 50 % af udgifterne til driften af et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse, når støtten er nødvendig for at sikre, at forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på fællesskabsplan, eller for at gennemføre vigtige målsætninger i programmet, på de i bilag II angivne betingelser, og
   c) 95 % af udgifterne til driften af forbrugerorganisationer i Fællesskabet, som varetager forbrugernes interesser ved udviklingen af standarder for produkter og tjenesteydelser på fællesskabsplan, på de i bilag II angivne betingelser.

3.  Princippet om gradvis nedsættelse kan fraviges ved videreførelsen af finansielle bidrag til de i stk. 2, litra b) og c), omhandlede aktioner.

4.  For så vidt angår stk. 1, litra a), kan en del af de finansielle bidrag fra Fællesskabet samfinansieres af Fællesskabet og en eller flere medlemsstater eller af Fællesskabet og andre deltagende landes kompetente myndigheder, når det er hensigtsmæssigt i betragtning af den tilstræbte målsætnings karakter. I så fald må Fællesskabets bidrag ikke overstige 50 %, undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 70 %.

5.  For så vidt angår stk. 1, litra a), kan de finansielle bidrag fra Fællesskabet også tildeles i form af faste tilskudsbeløb, når det er hensigtsmæssigt i betragtning af de berørte aktioners karakter. I forbindelse med sådanne finansielle bidrag finder de i stk. 2 og 4 anførte procentsatser ikke anvendelse. Kriterierne for udvælgelse, overvågning og evaluering af sådanne aktioner tilpasses efter behov.

6.  Kriterierne for vurderingen af, om der er tale om særlig stor nytteværdi som omhandlet i stk. 2, litra a), og stk. 4, fastsættes på forhånd i det i artikel 7, stk. 1, litra a), omhandlede årlige arbejdsprogram.

Artikel 4

Programmets gennemførelse

Kommissionen sikrer programmets gennemførelse efter bestemmelserne i artikel 7.

Artikel 5

Finansiering

1.  Den vejledende finansieringsramme for gennemførelsen af programmet fastsættes for den i artikel 1 nævnte syvårige periode, der begynder den 1. januar 2007, til 233 460 000 EUR.

2.  De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det finansielle overslag.

3.  De samlede administrationsudgifter til programmet, herunder interne udgifter og forvaltningsudgifter for forvaltningsorganer, der oprettes eller udvides til administration af dette program, skal stå i et rimeligt forhold til de opgaver, der varetages i henhold til programmet, og godkendes af budget- og lovgivningsmyndigheden.

Artikel 6

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt "udvalget").

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.  Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

1.  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2, for så vidt angår følgende områder:

   a) det årlige arbejdsprogram til gennemførelse af programmet, hvori der fastsættes prioriteringer og aktioner, som skal gennemføres, herunder tildelingen af ressourcer og kriterierne bl.a. for udvælgelse og støttetildeling og for procentsatsen for Fællesskabets bidrag
   b) de nærmere bestemmelser for evalueringen af programmet, jf. artikel 10.

2.  Kommissionen vedtager alle andre nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse. Udvalget underrettes herom.

Artikel 8

Tredjelandes deltagelse

Programmet er åbent for deltagelse af:

   a) EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen, og
   b) tredjelande, herunder især EU's nabolande, lande, der har ansøgt om EU-medlemsskab eller er kandidatlande eller tiltrædende lande, og de af de vestlige Balkanlande, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, i overensstemmelse med betingelserne i de respektive bilaterale eller multilaterale aftaler om de generelle principper for disse landes deltagelse i Fællesskabets programmer.

Artikel 9

Internationalt samarbejde

Under gennemførelsen af programmet fremmes forbindelserne med tredjelande, der ikke deltager i programmet, og relevante internationale organisationer.

Artikel 10

Overvågning, evaluering og resultatformidling

1.  Kommissionen overvåger i nært samarbejde med medlemsstaterne gennemførelsen af aktionerne i programmet på baggrund af dettes målsætninger. Den rapporterer til udvalget og holder Europa-Parlamentet og Rådet underrettet.

2.  På opfordring af Kommissionen indsender medlemsstaterne oplysninger om gennemførelsen og virkningerne af dette program.

3.  Kommissionen sikrer, at programmet evalueres tre år efter dets igangsættelse, og når det er afsluttet. Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget konklusionerne af evalueringen og sine bemærkninger hertil.

4.  Kommissionen sørger for, at resultaterne af de aktioner, der iværksættes i henhold til denne afgørelse, gøres offentligt tilgængelige, og at kendskabet hertil udbredes.

Artikel 11

Ophævelse

Afgørelse nr. 20/2004/EF ophæves.

Artikel 12

Overgangsforanstaltninger

Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at sikre overgangen mellem de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til afgørelse nr. 20/2004/EF, og de foranstaltninger, der skal gennemføres i henhold til dette program.

Artikel 13

Afsluttende bestemmelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Aktioner og redskaber, jf. artikel 2

Målsætning I - Bedre forståelse af forbrugere og markeder

Aktion 1: Overvågning og vurdering af markedstendenser af betydning for forbrugernes økonomiske og andre interesser, herunder gennemførelse af prisundersøgelser, udarbejdelse af oversigter over og analyse af klager fra forbrugerne, analyse af markedsføring på tværs af grænserne og af B2C-handel (handel mellem virksomheder og forbrugere) samt gennemførelse af undersøgelser af forandringer i markedsstrukturer.

Aktion 2: Indsamling og udveksling af oplysninger, der kan udgøre et evidensgrundlag for udvikling af forbrugerpolitikken og for indarbejdelse af forbrugernes interesser i andre fællesskabspolitikker, bl.a. gennem undersøgelser af forbrugernes og virksomhedernes holdninger, forbrugerrelateret og anden markedsforskning i finansielle tjenesteydelser samt indsamling og analyse af statistiske oplysninger og andre relevante data, idet der til det statistiske arbejde eventuelt kan gøres brug af Fællesskabets statistiske program.

Aktion 3: Indsamling, udveksling og analyse af data og udvikling af vurderingsredskaber, der kan udgøre et videnskabeligt evidensgrundlag vedrørende forbrugsvarers og tjenesteydelsers sikkerhed, herunder forbrugeres eksponering for kemiske produkter.

Aktion 4: Etablering af en mekanisme til regelmæssig indberetning om forbrug og forbrugerbeskyttelse på det europæiske marked, baseret på indførelse af et permanent forbrugerinformations- og observationssystem på europæisk plan, som samler, behandler og analyserer de relevante oplysninger for at levere objektive, troværdige og sammenlignelige oplysninger, der gør det muligt for Fællesskabet og medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne, evaluere resultaterne af disse foranstaltninger, fremme udveksling af oplysninger om den bedste praksis og garantere, at offentligheden holdes korrekt informeret om forbrugerspørgsmål på det indre marked.

Aktion 5: Statusopgørelse over eksisterende lovgivning, regler og sædvaner i medlemsstaterne og evaluering af, i hvor høj grad Fællesskabets lovgivning er gennemført i medlemsstaterne.

Målsætning II - Bedre lovgivning om forbrugerbeskyttelse og et ensartet regelsæt for forbrugerbeskyttelse

Aktion 6: Udarbejdelse af initiativer til lovgivning og andre former for regulering og fremme af selvregulering under inddragelse af de berørte parter, såsom de små og mellemstore virksomheders, mikrovirksomhedernes og håndværksvirksomhedernes respektive organisationer, herunder:

   6.1. Sammenlignende analyse af markeder og reguleringsordninger.
   6.2. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af politik vedrørende sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser.
   6. 3. Teknisk ekspertise til vurdering af behovet for produktsikkerhedsstandarder og til udarbejdelse af CEN-standardiseringsmandater for varer og tjenesteydelser.
   6. 4. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af politik vedrørende forbrugernes økonomiske interesser.
   6.5. Workshopper med berørte parter og sagkyndige.
   6.6. En dialog mellem forbrugerorganisationer, repræsentanter for erhvervslivet - med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder - og Kommissionen.
   6.7. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af et harmoniseringsinstrument for forbrugerbeskyttelse og grænseoverskridende aftaler.
   6.8. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af retningslinjer for god forretningsskik, herunder et krav om, at producenten efter anmodning skal kunne underbygge sine udsagn om produktet eller tjenesteydelsen, og et krav om, at forbrugeren på forhånd modtager oplysninger om vilkårene for købet.

Målsætning III - Bedre retshåndhævelse, overvågning og adgang til klage og til domstolsprøvelse

Aktion 7: Koordinering af overvågnings- og håndhævelsesaktioner i forbindelse med anvendelsen af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, herunder:

   7.1. Udvikling og vedligeholdelse af it-værktøjer (f.eks. databaser og informations- og kommunikationssystemer).
   7.2. Uddannelse, seminarer og konferencer om håndhævelse.
   7.3. Planlægning og udvikling af fælles håndhævelsesaktioner.
   7.4. Fælles håndhævelsesaktioner på forsøgsbasis.
   7.5. Analyse af håndhævelsesproblemer og -løsninger.

Aktion 8: Etablering af generelle institutionelle og juridiske rammer for samarbejdet mellem medlemsstaterne ved gennemførelsen af lovgivningen.

Aktion 9: Finansiel støtte til specifikke fælles overvågnings- og håndhævelsesaktioner med henblik på forbedring af det administrative samarbejde og samarbejdet om håndhævelse for så vidt angår Fællesskabets lovgivning om forbrugerbeskyttelse, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed(8), og andre aktioner i forbindelse med administrativt samarbejde

Aktion 10: Overvågning og vurdering af sikkerheden i forbindelse med nonfoodvarer og tjenesteydelser, herunder:

   10.1. Styrkelse af RAPEX-systemet for hurtig udveksling af oplysninger og udvidelse af dets anvendelsesområde under hensyntagen til udviklingen inden for udveksling af markedsovervågningsinformationer.
   10.2. Teknisk analyse af advarselsunderretninger.
   10.3. Indsamling og vurdering af data om risiciene ved specifikke forbrugsvarer og tjenesteydelser.
   10.4. Støtte til videnskabelig rådgivning og risikovurdering, herunder de opgaver, der påhviler de uafhængige videnskabelige komitéer, som er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2004/210/EF af 3. marts 2004 om oprettelse af videnskabelige komitéer inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø(9).
   10.5. Videreudvikling af netværket for forbrugsvaresikkerhed, som omhandlet i direktiv 2001/95/EF.
   10.6. Analyse af personskadedata og udvikling af retningslinjer for bedste praksis i forbindelse med forbrugsvarers og tjenesteydelsers sikkerhed og foranstaltninger med henblik på at sikre, at disse oplysninger er let tilgængelige for forbrugerne.
   10.7. Udvikling af metoder og databasevedligeholdelse med henblik på indsamling af data om personskader i forbindelse med forbrugsvarers og tjenesteydelsers sikkerhed.

Aktion 11: Overvågning af, hvordan alternative tvistbilæggelsesordninger fungerer, og evaluering af deres virkninger for forbrugerne.

Aktion 12: Overvågning af medlemsstaternes gennemførelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis)(10) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejdet)(11), og af nationale forbrugerpolitikker.

Aktion 13: Specifik teknisk og juridisk ekspertbistand til forbrugerorganisationer og særlig til forbrugerorganisationer i de nye medlemsstater med det formål at støtte disses bidrag til håndhævelses- og overvågningsaktioner.

Målsætning IV - Forøgelse af borgernes evne til at træffe bedre beslutninger, der vedrører deres interesser som forbrugere - mere oplyste, bevidste og ansvarlige forbrugere

Aktion 14: Forbedring af kommunikationen med EU's borgere om forbrugerspørgsmål, herunder:

   14.1. Konferencer, seminarer og møder med eksperter og berørte parter.
   14.2. Publikationer om emner af interesse for forbrugerpolitikken.
   14.3. Online oplysninger.

Aktion 15: Udvikling og vedligeholdelse af offentligt og let tilgængelige databaser med oplysninger om håndhævelsen af og retspraksis i forbindelse med Fællesskabets lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

Aktion 16: Aktioner vedrørende oplysning om foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne og forbrugerrettigheder, navnlig i de nye medlemsstater, i samarbejde med forbrugerorganisationerne i disse lande.

Aktion 17: Forbrugeruddannelse, herunder særlige aktioner rettet mod unge forbrugere, ældre forbrugere og særlige grupper af forbrugere, som klart har sværere ved at gøre deres interesser gældende, samt udvikling af interaktive onlineredskaber til uddannelse af forbrugerne.

Aktion 18: Repræsentation af EF-forbrugernes interesser i internationale fora, herunder internationale standardiseringsorganer og internationale handelsorganisationer.

Aktion 19: Uddannelse af personalet i regionale og nationale forbrugerorganisationer og i forbrugerorganisationer på fællesskabsplan samt andre kapacitetsopbyggende aktioner.

Aktion 20: Finansiel støtte til fælles aktioner med offentlige organer eller almennyttige organisationer, som indgår i fællesskabsnetværk, der informerer forbrugerne og bistår dem med at udøve deres rettigheder og få adgang til retshjælp og juridisk rådgivning, mægling og andre former for alternative tvistbilæggelsesprocedurer, herunder Kommissionens SOLVIT-system; disse skal lægges ind under Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre. Der lægges særlig vægt på støtte til de nye medlemsstater og tiltrædelseslande.

Aktion 21: Finansiel støtte til driften af EF-forbrugerorganisationer, som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser på fællesskabsplan.

Aktion 22: Finansiel støtte til driften af Fællesskabets forbrugerorganisationer.

Aktion 23: Opbygning af kapaciteten hos forbrugerorganisationerne i medlemsstater, som har kortere tradition for forbrugerbeskyttelse og -deltagelse i udformningen af forbrugerpolitikken, ved at tilbyde dem uddannelse med henblik på at opbygge ekspertise samt finansiel støtte til oplysningskampagner og overvågning af Fællesskabets forbrugerlovgivning.

Aktion 24: Specifik teknisk og juridisk ekspertbistand til forbrugerorganisationer med det formål at støtte disses deltagelse i og bidrag til høringer om forslag til lovgivning og andre politiske initiativer på fællesskabsplan på relevante politikområder som f.eks. politikker vedrørende det indre marked, tjenesteydelser af almen interesse og det tiårige rammeprogram for bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug.

Målsætning V - Tilskyndelse til civilsamfundets, forskningsinstitutioners og berørte parters deltagelse i udformningen af forbrugerbeskyttelsespolitikker og opbygning af et internationalt samarbejde inden for forbrugerrelateret forskning for at opfylde samfundets behov og undgå overlapninger

Aktion 25: Fremme og styrkelse af forbrugerorganisationer på fællesskabsplan.

Aktion 26: Netværksdannelse for ngo'er på forbrugerbeskyttelsesområdet og andre berørte parter.

Aktion 27: Styrkelse af rådgivende organer og mekanismer på fællesskabsplan.

Målsætning VI - Integration af forbrugerpolitikken

Aktion 28: Udvikling og anvendelse af metoder til vurdering af Fællesskabets politikker og aktiviteter på forbrugerbeskyttelsesområdet.

Aktion 29: Udveksling med medlemsstaterne af bedste praksis i forbindelse med nationale politikker.

Målsætning VII - Fremme af internationalt samarbejde om forbrugerbeskyttelse

Aktion 30: Foranstaltninger med henblik på samarbejde med internationale organisationer.

Aktion 31: Foranstaltninger med henblik på samarbejde med tredjelande, der ikke deltager i programmet.

Aktion 32: Tilskyndelse til dialog mellem forbrugerorganisationer.

Fælles for alle målsætninger

Aktion 33: Finansiel støtte til specifikke projekter på fællesskabsplan eller nationalt plan til fremme af forbrugerpolitiske målsætninger, herunder projekter til fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger og bedste praksis.

BILAG II

Støttemodtagere - kriterier for anvendelsen af artikel 3

1.  De finansielle bidrag til de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede aktioner kan tildeles juridiske personer eller sammenslutninger af juridiske personer, herunder relevante uafhængige offentlige organer og regionale forbrugerorganisationer, der handler uafhængigt af industri og handel, og som er ansvarlige for projektgennemførelsen.

2.  De finansielle bidrag til de i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede aktioner kan tildeles forbrugerorganisationer i Fællesskabet, som

   a) er ikke-statslige almennyttige organisationer, som er uafhængige af industri, handels- og erhvervsinteresser eller andre modstridende interesser, og hvis primære formål og aktiviteter er fremme og beskyttelse af forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser i Fællesskabet
   b) har fået til opgave at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan af nationale forbrugerorganisationer i mindst halvdelen af medlemsstaterne, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer forbrugerne, og som opererer på regionalt eller nationalt plan, og
   c) over for Kommissionen på tilfredsstillende måde har redegjort for deres medlemstal, vedtægter og finansieringskilder.

3.  De finansielle bidrag til de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede aktioner kan tildeles forbrugerorganisationer i Fællesskabet, som

   a) er ikke-statslige almennyttige organisationer, som er uafhængige af industri, handels- og erhvervsinteresser eller andre modstridende interesser, og hvis primære formål og aktiviteter er at repræsentere forbrugernes interesser i standardiseringsprocessen på fællesskabsplan
  b) i mindst to tredjedele af medlemsstaterne har fået til opgave at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan
   - af organer, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer nationale forbrugerorganisationer i medlemsstaterne, eller
   - i mangel af sådanne organer af nationale forbrugerorganisationer i medlemsstaterne, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer forbrugerne, og som opererer på nationalt plan, og
   c) over for Kommissionen på tilfredsstillende måde har redegjort for deres medlemstal, vedtægter og finansieringskilder.

4.  De finansielle bidrag til de i artikel 3, stk. 4, omhandlede aktioner kan tildeles et offentligt organ eller en almennyttig organisation, som er udpeget af den pågældende medlemsstat eller kompetente myndighed og godkendt af Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) 14.2.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(3) 16.2.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(4) Europa-Parlamentets holdning af 23.3.2006.
(5) EUT L 5 af 9.1.2004, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7.).
(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0526.
(8) EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4.
(9) EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45.
(10) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
(11) EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1. Ændret ved direktiv 2005/29/EF.


Juridiske erhverv
PDF 85kWORD 68k
Europa-Parlamentets beslutning om juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem
P6_TA(2006)0108B6-0203/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til FN's grundprincipper af 7. september 1990 vedrørende advokaters rolle,

-   der henviser til Europarådets henstilling R(2000)21 af 25. oktober 2000 om fri udøvelse af advokaterhvervet,

-   der henviser til sin beslutning af 18. januar 1994 om notarerhvervet i Fællesskabet(1),

-   der henviser til sin beslutning af 5. april 2001 om takstbaserede honorarer og bindende takster for visse liberale erhverv, især advokater, og om de liberale erhvervs særlige rolle og stilling i det moderne samfund(2),

-   der henviser til sin beslutning af 16. december 2003 om markedsforordninger og konkurrenceregler for liberale erhverv(3),

-   der henviser til Rådets direktiv 77/249/EØF af 22 marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser(4),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået(5),

-   der henviser til Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art(6),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer(7),

-   der henviser til Europa-Parlamentets holdning af 16. februar 2006 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked(8),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Liberale erhverv - mulighed for flere reformer" af 5. september 2005 (KOM(2005)0405),

-   der henviser til Domstolens retspraksis med hensyn til Fællesskabets konkurrencelovgivning og fri udveksling af tjenesteydelser, navnlig for så vidt angår nationale bestemmelser om minimumsadvokatsalærer,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at De Europæiske Fællesskabers Domstol har anerkendt, at:

   - uafhængighed og undgåelse af interessekonflikter samt tavshedspligt/fortrolighed er kerneværdier i det juridiske erhverv, der må betegnes som værende af samfundsmæssig interesse,
   - det for at sikre en korrekt udøvelse af advokaterhvervet er nødvendigt at vedtage forskrifter til beskyttelse af disse kerneværdier trods de mulige iboende konkurrencebegrænsende virkninger af sådanne forskrifter,
   - sigtet med at anvende princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for de juridiske erhverv er at udvirke en åbning af de nationale markeder ved at lade tjenesteudbydere og deres kunder få fuld udbytte af det indre fællesskabsmarked,

B.   der henviser til, at enhver reform af de juridiske erhverv har vidtrækkende konsekvenser, ikke blot for konkurrencereglerne, men også inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed og mere generelt for beskyttelsen af retsstatsprincippet i Den Europæiske Union,

C.   der henviser til FN's grundprincipper af 7. september 1990 vedrørende advokaters rolle, som fastsætter, at:

   - advokater har ret til at stifte og deltage i selvstyrende faglige organisationer, som repræsenterer deres interesser, fremmer efter- og videreuddannelse og beskytter deres faglige integritet; bestyrelsen for en sådan faglig organisation vælges blandt medlemmerne og udøver sine opgaver uden indblanding udefra,
   - sådanne advokatorganisationer spiller en vigtig rolle med hensyn til opretholdelse af faglige og etiske standarder, beskyttelse af deres medlemmer mod retsforfølgning, uhensigtsmæssige restriktioner og indgreb, ydelse af juridiske tjenester til alle, der måtte have behov for det, og samarbejde med regeringsorganer og andre instanser for at fremme retssikkerheden og samfundets interesser,
   - disciplinærsager mod advokater indbringes for et upartisk disciplinærudvalg, der er nedsat af advokaterhvervet, en uafhængig administrativ myndighed eller en domstol og skal kunne gøres til genstand for en uafhængig domstolsprøvelse,

D.   der henviser til, at det for at sikre alle mennesker den beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder - uanset om de er økonomiske, sociale og kulturelle eller civile og politiske - som de har ret til, kræves, at alle har effektiv adgang til juridiske tjenesteydelser leveret af et uafhængigt advokaterhverv,

E.   der henviser til, at juristers forpligtelser til at værne om deres uafhængighed, undgå interessekonflikter og bevare et tillidsforhold til deres klienter navnlig bringes i fare, når de har mulighed for at udøve deres erhverv i en organisation, hvis anliggender helt eller delvis kan kontrolleres af ikke-jurister, f.eks. gennem kapitalinvesteringer, eller hvis de indgår tværfaglige partnerskaber med erhvervsfolk, som ikke er bundet af tilsvarende faglige forpligtelser,

F.   der henviser til, at ureguleret priskonkurrence mellem jurister, som forringer kvaliteten af tjenesteydelserne, er til skade for forbrugerne,

G.   der henviser til, at markedet for juridiske tjenesteydelser er præget af asymmetrisk information mellem advokater og forbrugere, herunder små og mellemstore virksomheder, eftersom sidstnævnte ikke har de nødvendige forudsætninger for at kunne vurdere kvaliteten af tjenesteydelserne,

H.   der henviser til, at det med henblik på at sikre etisk adfærd, bevarelse af tillidsforholdet til klienterne og et højt niveau af specialviden kræves, at der indføres selvstyrende ordninger som dem, der i dag varetages af f.eks. advokatforbundene,

I.   der henviser til, at notarer udnævnes af medlemsstaterne som embedsmænd, der blandt andet skal udfærdige officielle dokumenter med særlig retskraft, og som umiddelbart kan fuldbyrdes,

J.   der henviser til, at notarer udfører et omfattende undersøgelses- og kontrolarbejde for staten i sager vedrørende ikke-retslig juridisk beskyttelse, særlig i forbindelse med selskabsret - i nogle tilfælde under fællesskabsretten - og at de som led i dette arbejde er underlagt disciplinær kontrol fra den pågældende medlemsstats side svarende til den, der gælder for dommere og embedsmænd,

K.   der henviser til, at den delvise uddelegering af statens beføjelser er et grundlæggende element i udøvelsen af notarerhvervet, og at den i dag udøves regelmæssigt som en vigtig del af notarens virksomhed,

1.   anerkender fuldt ud den vigtige rolle, som de juridiske erhverv spiller i et demokratisk samfund med hensyn til at garantere respekt for grundlæggende rettigheder, overholdelse af retsstatsprincippet og en sikker retsanvendelse, både når advokaterne repræsenterer og forsvarer deres klienter i retten og i forbindelse med juridisk rådgivning;

2.   bekræfter på ny de holdninger, det fremførte i sine beslutninger af 18. januar 1994 og 5. april 2001 og i sin holdning af 16. december 2003;

3.   anfører, at der kræves høje kvalifikationer for at udøve de juridiske erhverv, at det er nødvendigt at beskytte de kvalifikationer, som kendetegner de juridiske erhverv til gavn for EU-borgerne, og at der skal etableres et særligt forhold baseret på tillid mellem medlemmerne af de juridiske erhverv og deres klienter;

4.   understreger, at det er vigtigt med bestemmelser inden for de juridiske erhverv for at sikre deres medlemmers upartiskhed, kompetence, integritet og ansvar og således sikre kvaliteten af deres tjenesteydelser til gavn for deres klienter og samfundet generelt samt for at beskytte den samfundsmæssige interesse;

5.   hilser med tilfredshed Kommissionens erkendelse af, at reformer bedst gennemføres på nationalt plan, og at medlemsstaternes myndigheder, og navnlig de lovgivende organer, er bedst rustet til at fastlægge de bestemmelser, der skal finde anvendelse på de juridiske erhverv;

6.   påpeger, at Domstolen har overladt de nationale lovgivere og de faglige organisationer og organer en vis skønsmæssig margen, når de afgør, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at beskytte en korrekt udøvelse af de juridiske erhverv i en medlemsstat;

7.   konstaterer, at det er nødvendigt at se særskilt på hver enkelt form for aktivitet i en faglig organisation, så konkurrencereglerne kun finder anvendelse på organisationen, når den udelukkende varetager sine medlemmers interesser og ikke, når den handler i samfundets interesse;

8.   minder Kommissionen om, at formålet med reglerne om juridiske tjenesteydelser er at beskytte offentligheden, sikre retten til en forsvarer og adgangen til domstolene samt en sikker retsanvendelse, og at de derfor ikke kan skræddersys efter klientens behov;

9.   opfordrer de faglige organer, organisationer og sammenslutninger, der repræsenterer de juridiske erhverv, til at indføre adfærdskodekser på europæisk plan, herunder bestemmelser vedrørende organisation, kvalifikationer, fagetik, overvågning, ansvar og kommunikation, for at sikre slutforbrugerne af de juridiske tjenesteydelser de nødvendige garantier for integritet og erfaring og for at sikre en sund retsforvaltning;

10.   opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til den specifikke rolle, som de juridiske erhverv spiller i et samfund, der er baseret på retsstatsprincippet, og til at foretage en grundig analyse af den måde, som markederne for juridiske tjenesteydelser fungerer på under henvisning til, at Kommissionen hylder princippet om, at mindre lovgivning er bedre lovgivning;

11.   opfordrer Kommissionen til i påkommende fald at anvende konkurrencereglerne i overensstemmelse med Domstolens retspraksis;

12.   mener, at den almene samfundsmæssige interesse, der går forud for EU-konkurrencerettens principper, skal være defineret i retsordenen i den medlemsstat, hvor de relevante regler finder anvendelse eller har virkning, og at der ikke findes EU-kriterier for samfundsmæssige interesse, uanset hvordan det defineres;

13.   opfordrer Kommissionen til ikke at anvende EU's konkurrenceregler på anliggender, som i henhold til EU's konstitutionelle ramme henhører under medlemsstaternes jurisdiktion, såsom domstolsadgang, hvilket bl.a. omfatter domstolenes anvendelse af takstbaserede honorarer til advokater;

14.   understreger, at tidligere hindringer for advokaters etableringsfrihed og frihed til at udveksle tjenesteydelser i teorien effektivt er fjernet af direktiverne 77/249/EØF, 98/5/EF og 2005/36/EF; henviser imidlertid til, at en fornyet gennemgang af direktiverne vil finde sted om to år, og afventer med interesse resultatet af denne grundige vurdering;

15.   mener ikke, at anvendelse af salærtakster og andre bindende takster for advokater og andre jurister, selv for udenretslige ydelser, udgør en overtrædelse af EF-traktatens artikel 10 og artikel 81, forudsat at vedtagelsen er begrundet med hensynet til en legitim samfundsmæssig interesse, og at medlemsstaterne aktivt kontrollerer private aktørers medvirken i beslutningsprocessen;

16.   henviser til, at bestemmelseslandsprincippet i medfør af EF-traktatens artikel 49, direktiv 2005/36/EF og direktiv 77/249/EØF skal anvendes på takstbaserede honorarer og bindende takster for advokater og andre jurister;

17.   mener, at EF-traktatens artikel 45 fuldt ud skal finde anvendelse på notarerhvervet som sådant;

18.   opfordrer Kommissionen til grundigt at overveje de principper og anliggender, som er omhandlet i denne beslutning, når den analyserer bestemmelserne for udøvelse af de juridiske erhverv i medlemsstaterne;

19.   opfordrer de juridiske erhverv til at fortsætte udviklingen af deres virksomhed inden for retshjælp for at sikre, at alle får ret til juridisk bistand og repræsentation;

20.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.

(1) EFT C 44 af 14.2.1994, s. 36.
(2) EFT C 21 E af 24.1.2002, s. 364.
(3) EUT C 91 E af 15.4.2004, s. 126.
(4) EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17.
(5) EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36.
(6) EFT L 26 af 31.1.2003, s. 41.
(7) EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0061


Europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem
PDF 33kWORD 55k
Europa-Parlamentets beslutning om europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem (2005/2022(INI))
P6_TA(2006)0109A6-0055/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0055/2006),

A.   der henviser til, at det europæiske aftaleretlige initiativ, der er beskrevet i Kommissionens meddelelse af 11. oktober 2004 (KOM(2004)0651) og omhandlet i Kommissionens første årlige statusrapport (KOM(2005)0456), tilsyneladende først og fremmest må betragtes som en øvelse i bedre lovgivning på EU-plan, samtidig med at det på ingen måde står klart, hvad dette initiativ vil føre til i praksis, eller på hvilket retsgrundlag et bindende instrument eller bindende instrumenter vil blive vedtaget,

B.   der henviser til, at mange af de forskere og interesserede parter, som arbejder på projektet, tydeligvis mener, at det endelige langsigtede resultat vil blive en europæisk obligationsret eller måske ligefrem en komplet europæisk civilret - selv om Kommissionen benægter, at det skulle være formålet - og at projektet under alle omstændigheder er langt det vigtigste initiativ, der er på vej på det civilretlige område,

C.   der henviser til, at det tilkommer politikerne at træffe afgørelse om, hvorvidt man skal arbejde hen imod og videre med en sådan civilret, eftersom det er en rent politisk beslutning at satse på en civilret og indholdet af en sådan civilret - trods dens juridiske karakter - er baseret på sociale og politiske mål; der henviser til, at det er meget tænkeligt, at der på et senere tidspunkt vil være politisk vilje til at vedtage en sådan civilret, og at det derfor er vigtigt, at det igangværende arbejde udføres grundigt og med et passende politisk input,

D.   der henviser til, at det er vigtigt, at politikerne leverer et ordentligt bidrag til processen, selv om initiativet i sin nuværende udformning kun går ud på at rationalisere og rydde op i gældende EU-ret inden for forbrugerbeskyttelse og at udarbejde fakultative standardaftalevilkår; der henviser til, at de seneste erfaringer med vedtagelsen af en ny civilret i Nederlandene vil kunne fungere som forbillede,

E.   der henviser til, at der bør vedtages et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, hvis målet er at revidere gældende EU-ret inden for forbrugerbeskyttelse med henblik på at styrke offentlighedens tillid til det indre marked,

F.   der henviser til, at det endelige resultat af initiativet bør kunne ændres af EF's lovgivende myndigheder og formelt bør vedtages af disse myndigheder,

G.   der henviser til, at den gældende forbrugerbeskyttelsesret udgør et særskilt område inden for fællesskabsretten, der afspejler EF-lovgivningsmagtens vilje til at levere et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i overensstemmelse med traktaterne; der henviser til, at det står klart, at det europæiske aftaleretlige initiativ går videre i sin beskyttelse og udvikling af aftaleretten som helhed, men at denne øvelse ikke bør føre til en udvanding af de centrale værdier i den gældende forbrugerbeskyttelsesret,

Underliggende principper og målsætning

1.   bekræfter på ny i overensstemmelse med den holdning, det gav udtryk for i sine beslutninger af 26. maj 1989(1), 6. maj 1994(2), 15. november 2001(3) og 2. september 2003(4), at et homogent indre marked ikke kan fungere optimalt, hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger i retning af en harmonisering af civilretten;

2.   opfordrer Kommissionen til uden tøven at gøre brug af det arbejde, der udføres af forskergrupperne i forbindelse med udformningen af den europæiske aftaleret samt af netværket for en fælles referenceramme (FR-netværket)(5), med henblik på at udnytte resultaterne til i første omgang at revidere gældende EU-ret inden for civilretten og senere til at udvikle en fælles europæisk civilret;

Materielretlige spørgsmål

3.   henstiller indtrængende, at den foreslåede fælles referenceramme og aftaleretten ikke udformes på en sådan måde, at de ensidigt begunstiger en enkelt gruppe deltagere i retlige transaktioner;

4.   erindrer Kommissionen om, at begrebet "virksomhed" dækker over andet og mere end store selskaber og omfatter små virksomheder - endog enkeltmandsvirksomheder - der ofte har brug for kontrakter, som er særligt afpasset efter deres behov, og som tager højde for, at de er relativt sårbare, når de kontraherer med store selskaber;

5.   henleder opmærksomheden på, at den lovgivning, der udformes, ikke alene skal gælde retlige transaktioner mellem virksomheder, men også retlige transaktioner mellem virksomheder og forbrugere;

6.   opfordrer Kommissionen til, når det er nødvendigt, at skelne mellem de retlige bestemmelser, der vedrører transaktioner mellem virksomheder, og dem, der vedrører transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, og systematisk at holde disse adskilt;

7.   fremhæver betydningen af at tage hensyn til det grundlæggende princip om aftalefrihed, navnlig når det gælder virksomheder indbyrdes;

8.   fremhæver betydningen af at tage højde for den europæiske socialmodel i forbindelse med harmoniseringen af aftaleretten;

9.   henstiller, at de forskellige retstraditioner og retssystemer respekteres;

10.   anmoder Kommissionen om i sine fremtidige forslag dækkende og præcist at definere vekselvirkningen mellem disse forslag og hhv. Fællesskabets lovkonfliktregler og de nationale lovgivninger, navnlig for så vidt angår betingelser, som bestemmer gyldigheden af et lovvalg, ufravigelige regler og brugen af lex fori-princippet;

11.   henleder opmærksomheden på, at det, hvis der fastlægges alt for detaljerede retlige bestemmelser om individuelle aspekter inden for aftaleret, kan blive vanskeligt at reagere fleksibelt på ændrede retlige forhold, og går derfor ind for, at der vedtages generelle forskrifter, herunder retlige begreber, som ikke er præcist defineret, således at domstolene gives de nødvendige skønsbeføjelser, når de skal afsige domme;

12.   anmoder Kommissionen om at udarbejde en tilbundsgående analyse af de juridiske og økonomiske konsekvenser for alle lovgivningsinitiativer på det civilretlige område;

Procedurespørgsmål

13.   bifalder Kommissionens første årlige statusrapport og støtter dens velovervejede og afmålte tilgang til spørgsmålet om revision af den gældende forbrugerbeskyttelsesret;

14.   kræver, at Kommissionen som helhed, under ledelse af Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed samt med deltagelse af Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser og Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, deltager i dette arbejde og stiller de materielle og menneskelige ressourcer, som er nødvendige i betragtning af projektets betydning og omfang, til rådighed;

15.   opfordrer Kommissionen til snarest at forelægge en klar plan for lovgivningsarbejdet under angivelse af, med hvilke retlige instrumenter den agter at udnytte resultaterne af forskergruppernes og FR-netværkets arbejde i juridiske transaktioner;

16.   opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en formel plan for den trinvise høring af Parlamentet, der skal finde sted, efterhånden som arbejdet skrider frem, og for den endelige implementering af resultaterne af forskernes og FR-netværkets arbejde;

17.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at forskergrupperne tager behørigt hensyn til FR-netværkets resultater i deres arbejde;

18.   støtter Kommissionen i dens bestræbelser for at skabe bedre lovgivning, men understreger, at forskernes arbejde med at udvikle FR må foregå ud fra klare retningslinjer, som er nedfæstet i EF's lovgivning;

19.   opfordrer Kommissionen til at medvirke til at klarlægge processen for forskerne og de interesserede parter ved at udarbejde et organisationsdiagram og/eller et flowdiagram, der klart synliggør alle de forskellige grupper, arbejdsgrupper og andre parter, der er involveret, og viser deres rolle og placering i processerne;

20.   finder det ønskværdigt, at Kommissionen på baggrund af forskernes endelige rapport forelægger Parlamentet de forskellige retlige valgmuligheder, og minder om, at den endelige vedtagelse af den fælles referenceramme (FR) først kan ske efter Parlamentets og Rådets politiske godkendelse;

21.   kræver, at Kommissionen holder Parlamentet løbende orienteret, som minimum ved kvartalsvise rapporter, om de opnåede resultater og fremskridtene i forskergruppernes og FR-netværkets arbejde;

22.   kræver, at de kvartalsvise rapporter mindst indeholder de tre nedenstående former for oplysninger:

   a) en oversigt over de vigtigste resultater, som de forskellige arbejdsgrupper er nået frem til,
   b) forskergruppernes reaktioner, og
   c) en redegørelse fra Kommissionen om, hvorledes den agter at tage hensyn til disse resultater i sit efterfølgende arbejde;

23.   opfordrer Kommissionen til at samarbejde med Parlamentet i videst muligt omfang i hver enkelt fase af FR-udviklingsprocessen; mener, at Parlamentet bør høres formelt - først om udkastet til en disposition og bagefter om hver enkelt afdeling eller hvert enkelt afsnit i FR (afhængig af referencerammens endelige disposition) - efterhånden som arbejdet færdiggøres, inden Parlamentet afslutningsvis høres om det endelige instrument;

24.   kræver, at Kommissionen hører Parlamentet, før den iværksætter yderligere planlægningsforanstaltninger;

25.   opfordrer Kommissionen til at give repræsentanter for praksisorienterede interesser mere tid til at forberede og drøfte de komplicerede emner, som behandles i FR-netværkets arbejdsgrupper;

26.   henstiller indtrængende, at de organisationer, som repræsenterer interessegrupperne i FR-netværket, selv skal kunne beslutte, hvilke repræsentanter der skal deltage i møderne;

27.   pålægger Udvalget om Retlige Anliggender og de udvalg, der er anmodet om at afgive udtalelse om europæisk aftaleret, løbende at følge med i det arbejde, der udføres af Kommissionen, forskergrupperne og FR-netværket, og efter omstændighederne at udtale sig om de resultater, Kommissionen regelmæssigt fremlægger;

28.   opfordrer de enkelte rådsformandskaber til i samarbejde med Kommissionen og Parlamentet at arrangere et forum, hvor fremskridtene i og resultaterne af proceduren kan fremlægges og drøftes;

29.   ønsker at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring dette ambitiøse og langsigtede projekt og giver derfor tilsagn om omhyggeligt at overveje, hvordan Parlamentet selv kan behandle projektet bedst muligt, og foreslår, at der nedsættes en parlamentarisk projektgruppe, som gives de nødvendige ressourcer til at engagere sig i dette langsigtede projekt i denne valgperiode, og som afspejler proceduren med udvidet samarbejde mellem udvalg;

o
o   o

30.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 158 af 26.6.1989, s. 400.
(2) EFT C 205 af 25.7.1994, s. 518.
(3) EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 538.
(4) EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 95.
(5) Netværk af repræsentanter for forbrugerorganisationerne, industrien, erhvervslivet og advokaterhvervet (FR-netværk).


EU's energiforsyningssikkerhed
PDF 47kWORD 69k
Europa-Parlamentets beslutning om EU's energiforsyningssikkerhed
P6_TA(2006)0110RC-B6-0189/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at energisikkerhed bør betragtes som et afgørende element i spørgsmålet om global sikkerhed og har stigende betydning for Den Europæiske Unions generelle sikkerhed,

B.   der henviser til, at Kommissionen har vedtaget sin grønbog - En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed (KOM(2006)0105),

C.   der henviser til, at der er tre hovedmål for EU's energipolitik: forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og miljøbeskyttelse,

D.   der henviser til, at EU-25's afhængighed af energiimport er på 48 % (2002) og forventes at stige til 71 % inden 2030, hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger, og til, at forsyningssikkerhed er en af de vigtigste forudsætninger for energisikkerhed,

E.   der henviser til, at 76,6 % af EU's olieforbrug, 53 % af gasforbruget, 35,4 % af kulforbruget og næsten 100 % af forbruget af uran og uranprodukter dækkes af import,

F.   der henviser til, at det primære energiforbrug i EU-25 i 2005 var på 1 700 mio. tons olieækvivalenter (Mtoe), heraf 38 % olie, 23 % gas, 18 % kul/fast brændsel, 15 % atomkraft og 6 % vedvarende energikilder,

G.   der henviser til, at det endelige energiforbrug i EU-25 i 2004 var fordelt på 28 % i industrisektoren, 31 % i transportsektoren og 41 % i bygninger,

H.   der henviser til, at EU-25's bruttoelproduktion stammer fra følgende kilder: 31 % fra kernekraft, 25 % fra fast brændsel (hovedsageligt kul), 18 % fra gas, 14 % fra vedvarende energikilder og 5 % fra olie,

I.   der henviser til, at den endelige energiintensitet i EU-25 er falder støt, så der i 2004 kun var behov for ca. 70 % af den energi, der anvendtes pr. enhed økonomisk output i 1980; der henviser til, at det samlede primære energiforbrug i EU-25 i gennemsnit er steget med 0,8 % årligt, svarende til 0,5 % per capita årligt i samme tidsrum,

J.   der henviser til, at 59 % af den olie, der blev brugt i EU-25 i 2004, blev anvendt i transportsektoren, 17 % i bygninger, 16 % til ikke-energiformål og 8 % i industrien, og at Kommissionen forventer, at energiefterspørgslen i transportsektoren vil stige med mindst 30 % frem til 2030, med en stigning på op til 5 % årligt inden for lufttransport,

K.   der henviser til, at 29 % af gasforbruget i EU-25 i 2004 blev anvendt til fremstilling af elektricitet, og at de resterende 71 % blev anvendt til andre formål (industri, boligsektoren osv.),

L.   der henviser til, at efterspørgslen efter kul i EU har været faldende i mange år, og at importafhængigheden allerede er på 35,4 % og stiger som andel af kulforbruget,

M.   der henviser til, at tretten medlemsstater fremstiller nuklear elektricitet, og at visse medlemsstater har som erklæret politik at udfase kernekraft,

N.   der henviser til, at EU's energimarked på nuværende tidspunkt ikke er integreret og ikke er tilstrækkeligt konkurrencedygtigt,

O.   der henviser til, at EU har opstillet mål for en forhøjelse af den andel af energiforbruget, der hidrører fra vedvarende energikilder, fra 6 % til 12 %, for elektricitet til 22,1 % og for brændstof til 5,75 % inden 2010, og at disse mål kan nås, hvis alle medlemsstaterne justerer deres politik i overensstemmelse hermed,

P.   der henviser til, at Parlamentet og Rådet står over for at skulle vedtage direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester, ifølge hvilket medlemsstaterne skal udarbejde en række handlingsplaner i forbindelse med deres strategier for energibesparelser i de kommende ni år;

Q.   der henviser til, at vedvarende energikilder hovedsageligt stammer fra naturlige kilder og vil kunne anvendes inden for alle sektorer, dvs. elektricitet, opvarmning og nedkøling samt transport,

R.   der henviser til, at næsten halvdelen af alle EU-borgere (48 %) ifølge den seneste udgave af Eurobarometer on Energy mener, at deres nationale regering bør fokusere på at øge anvendelsen af solenergi, fremme avanceret forskning i nye energiteknologier (41 %) og øge anvendelsen af vindenergi (31 %), mens regulering med henblik på at nedbringe afhængigheden af olie (23 %) og øget anvendelse af kernekraft (12 %) ikke tillægges lige så stor værdi hos respondenterne,

S.   der henviser til, at EU bør udnytte sit enorme potentiale for energibesparelse i samtlige sektorer, herunder transport, og udvikle nye vedvarende energikilder og -teknologier,

T.   der henviser til, at energi udgør en vital ressource i forbindelse med økonomisk vækst, beskæftigelse og social udvikling, og at forstyrrelser i energiforsyningen kan skabe ustabilitet og bringe freden i fare,

U.   der henviser til, at aftalen mellem Rusland og Algeriet kan være det første skridt i retning af etableringen af en "OPEC" for gasproducenter (i betragtning af, at Rusland og Algeriet er blandt Europas vigtigste gasleverandører), hvilket vil kunne få alvorlige mellem- og langfristede konsekvenser for gaspriser og forsyningssikkerhed,

Tale med en stemme

1.   glæder sig over Kommissionens nye grønbog om en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energipolitik i Europa; bemærker imidlertid, at grønbogen ikke foreslår nye mål eller stiller konkrete forslag til imødekommelse af de seneste krav om en fælles energipolitik; opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre en hurtig politisk proces med henblik på at nå frem til en mere ambitiøs europæisk energipolitik, hvori der indgår en konkret handlingsplan så hurtigt som muligt; kræver, at Parlamentet inddrages fuldt ud i denne proces;

2.   bemærker, at grønbogen ikke omhandler vitale sektorer, som er særdeles afhængige af importerede energikilder, navnlig transport og luftfart; mener, at grønbogen er mindre ambitiøs, hvad angår transportsektoren end Kommissionens endelige rapport om CARS 21;

3.   konstaterer, at striden om gaspriser mellem Rusland og dets nabolande for nylig samt de seneste forhøjelser af prisen på råolie har afsløret, hvor sårbar forsyningen og distributionen af energi er; konstaterer, at energipolitikken i snæver forstand bør kædes sammen med udenrigs- og sikkerhedspolitikken; opfordrer Kommissionen til at reagere på de aktuelle opfordringer til indførelse af en fælles energipolitik;

4.   opfordrer EU til at tage initiativ til etablering af et bredt samarbejde med samtlige store olie- og gasforbrugende lande, USA, Japan og de store vækstøkonomier som Indien og Kina, for at udarbejde en generel og overordnet strategi med henblik på at organisere efterspørgselssiden og kombinere deres indsats som modvægt til oligopolet på produktionssiden; understreger, at energibesparelser og -effektivitet samt anvendelsen af alternative energikilder også bør fremmes gennem denne strategi;

5.   anerkender betydningen af gode politiske forbindelser med de vigtigste partnerlande, som leverer energi til EU, især med Norge, som fortsat er verdens tredjestørste olieproducent, og som kan tilbyde stabile energiforsyninger, og som også har opnået gode resultater i energisektoren i forholdet til Rusland;

6.   er enig med Rådet i, at et fælles syn på en strategi for forsyningssikkerhed bør respektere de geografiske, økonomiske, regionale, klimatiske og strukturelle forskelle;

7.   opfordrer de enkelte medlemsstater til at udarbejde en fremadrettet energiplan, der er baseret på mellem- og langfristede prognoser for forvaltningen af udbud og efterspørgsel, og oplyse, hvordan de vil opfylde energibehovet, både for så vidt angår egenproduktion og energiimport, og hvilke virkninger denne balance vil få for emissionerne af drivhusgasser;

8.   understreger, at en aktiv politik til støtte af demokratiske reformer, udvikling af civilsamfundet og sociale fremskridt i de energiproducerende lande og i lande med transitfaciliteter vil kunne bidrage væsentligt til politisk stabilitet på længere sigt, hvilket er nødvendigt for at sikre energiforsyningen - og distributionen;

9.   opfordrer Kommissionen og Rådet til at foreslå en internationalt anerkendt mæglingsordning for konflikter og uenighed om levering og distribution af energi; mener, at EU kan tage initiativ til en sådan proces ved at udvikle en mæglingsordning både som en del af sin naboskabspolitik og sammen med andre centrale leverandørlande og aktivt kan fremme denne mæglingsordning globalt; mener, at EU bør udvikle en modelstrategi for international styring af energidistribution;

10.   understreger betydningen af at lade EU's nye energidiplomati ledsage af en konstruktiv dialog med alle de større energiforbrugere, navnlig vækstøkonomier, om energieffektivitet og energibesparelse med det formål at indføre minimumsnormer for en trinvis harmonisering af globale goder som biler, husholdningsapparater, forbrugerelektronik og kontorudstyr, og på globalt plan fremme integrationen af miljøet i transport- og energiafgørelser;

11.   kræver, at der udvikles nye strategier for at mindske mulighederne for, at uran og radioaktivt affald kan anvendes til at fremstille og sprede atomvåben; opfordrer derfor Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at give deres fulde støtte til IAEA's forslag om en multilateralisering af udbuddet af fissilt materiale til fremstilling af atomkraft;

Solidaritet i EU

12.   understreger, at øget solidaritet mellem medlemsstaterne i forbindelse med håndtering af vanskeligheder med infrastrukturers fysiske sikkerhed og forsyningssikkerhed bør være et væsentligt element i den fælles energipolitik; mener desuden, at en sådan øget solidaritet i betydelig grad vil styrke EU's evne til at forsvare sine fælles interesser vedrørende energispørgsmål på internationalt plan;

13.   går ind for en styrkelse af den europæiske naboskabspolitik med særlig vægt på samarbejde med nabolandene på energiområdet, herunder transportinfrastrukturer, som bør have særlig finansiel støtte; mener, at det energipolitiske samarbejde bør integreres i de handlingsplaner, der udarbejdes under den europæiske naboskabspolitik;

14.   slår til lyd for en strategi, der bygger på retfærdighed og delt ansvar for gennemførelsen af energipolitikker på nationalt plan, således at de strategiske beslutninger træffes bl.a. efter høring af de partnere blandt medlemsstater, som måtte blive berørt af disse beslutninger;

Et velfungerende indre marked

15.   er stærkt overbevist om, at et vigtigt aspekt af opretholdelsen af forsyningssikkerheden er, at alle medlemsstater hurtigt gennemfører de gældende EU-bestemmelser med henblik på at få etableret et velfungerende indre marked for elektricitet og gas, hvilket vil øge konkurrenceevne, gennemskuelighed og energieffektivitet;

16.   er derfor alvorligt bekymret over fordrejningen af det indre marked som følge af protektionistisk støtte til førende nationale selskaber og opfordrer Kommissionen til at sørge for, at det indre markeds regler gennemføres fuldt ud, for derigennem at sikre en retfærdig og ikke-diskriminerende konkurrence og undgå oligopolistiske energimarkeder;

17.   opfordrer Kommissionen til at reagere kraftigt på den markedsdominans og de ufuldkommenheder på markedet, der beskrives i den sektorundersøgelse, som blev fremsendt af Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence den 16. februar 2006, og forelægge nye forslag til, hvordan markedsdominans og ufuldkommenheder på markedet kan bekæmpes, gennem et sæt konkrete tiltag og instrumenter; anmoder om et tættere samarbejde mellem de europæiske og de nationale konkurrencemyndigheder for at sikre et koordineret og europæisk svar på den spirende nationale økonomiske patriotisme;

18.   opfordrer Rådet til at godkende Parlamentets holdning til prioriteterne for de transeuropæiske energinet (TEN) med henblik på at færdiggøre de manglende led i disse net, således at der kan undgås flaskehalse, energiforsyningssikkerheden kan blive forbedret og det indre marked gennemført, eventuelt gennem støtte til specifikke projekter;

19.   opfordrer medlemsstaterne til at indføre et indre energimarked i EU ved at skabe balance mellem interne og eksterne forsyningskilder, sikre interoperabilitet mellem de nationale energinet, skabe et konkurrencedygtigt miljø for energi ved at adskille leverandørernes og distributørernes funktioner og samtidig sikre konkurrence mellem distributørerne;

20.   mener, at det med henblik på udviklingen af Kyoto-rammen efter 2012 er nødvendigt med seriøse overvejelser allerede nu for at give markederne mulighed for at tage højde for prisen på kul i forbindelse med større investeringsprogrammer, da den europæiske konkurrenceevne og vækst allerede er ved at blive forringet af stigende omkostninger til lønninger og elektricitet;

Bæredygtige energikilder

21.   opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete energiforanstaltninger og til hurtigt og massivt at investere i en reelt energieffektiv økonomi for at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer drastisk og for at skabe den mest energieffektive økonomi i verden i 2020; opfordrer desuden Kommissionen til enhver tid at stå fast på den afgørende rolle, som energibesparelser og energieffektivitet spiller for en begrænsning af energiafhængigheden;

22.   understreger de enorme innovationsforskelle, der på nuværende tidspunkt eksisterer inden for energisektoren, og opfordrer Kommissionen til at udarbejde en køreplan for at fremme indtrængningen på markedet af eksisterende bedste praksis og bedste teknologier på områder som belysning, husholdningsapparater, kontorudstyr, forbrugerelektronik, byggeri, biler og decentraliseret elproduktion, idet der anvendes en række instrumenter, f.eks. offentligt indkøb og innovative finansieringsmekanismer, såsom finansiering fra tredjeparter;

23.   understreger den store betydning af vedvarende energikilder og energieffektivitet i forbindelse med en europæisk energipolitik for fremtidens energiforsyninger; anmoder derfor Kommissionen og Rådet om at foreslå nye ambitiøse målsætninger for perioden efter 2010 samt aktioner på dette område for at sikre en hurtigere udvikling i de enkelte medlemsstater; understreger, at der bør vedtages et direktiv om opvarmning og nedkøling ved hjælp af vedvarende energikilder, hvilket Parlamentet har støttet, for at sikre, at de vedvarende energikilder kan trænge mere ind på markedet for opvarmning;

24.   gentager sin kraftige støtte til vedvarende energikilder, opfordrer medlemsstaterne til at forstærke deres indsats for at nå målene om, at vedvarende energikilder skal dække 12 % af det samlede energiforbrug og 22,1 % af elektricitetsforbruget inden 2010, og støtter fortsat Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet(1);

25.   glæder sig over de nye initiativer i Kommissionens handlingsplan for biomasse (KOM(2005)0628) og dens EU-strategi for biobrændstoffer (KOM(2006)0034) og opfordrer alle EU-institutionerne til at øge indsatsen for at udnytte potentialet i vedvarende energi fra biomasse, idet der samtidig tages behørigt hensyn til miljøovervejelser;

26.   anser det for særdeles vigtigt, at Kommissionen forelægger forslag og samarbejder med erhvervslivet om at fremskynde anvendelsen af brint- og brændselsceller for at opnå en bæredygtig og langsigtet forbedring af energieffektiviteten og af energibesparelserne i transportsektoren; bemærker, at biomasse generelt kan bidrage til opfyldelse af energibehovet i EU ved traditionel forbrænding; opfordrer i betragtning af fordelene ved de yderligere indtægter for land- og skovbrug Kommissionen til at gennemføre et intensivt program for hurtigst muligt at tilrettelægge produktion, indsamling af affaldsstoffer fra land- og skovbrug, forgasning og anvendelse af den producerede gas;

27.   erkender den voksende betydning af gas, idet denne energiforms andel af det samlede energiforbrug er stigende, og erkender, at der er behov for at anvende forskellige strategier for forsyningssikkerheden for gas, f.eks. etablering af flydende naturgas (LNG)-terminaler og gaslagre samt nye rørledninger;

28.   mener, at kernekraft er en del af den europæiske politiske debat om energimix; anerkender den rolle, som kernekraften spiller i visse medlemsstater i opretholdelsen af forsyningssikkerheden som et element i energimixet og for at forhindre co2-emissioner; mener, hvis kerneenergi fortsat skal spille en rolle i nogle medlemsstaterne kun kan træffes på medlemsstatsniveau inden for rammerne af nærhedsprincippet;

29.   tilslutter sig Kommissionens konklusion, nemlig at indsatsen på området for forvaltning af efterspørgslen bør prioriteres højst for at forbedre effektiviteten i energiforbruget og begrænse forbruget gennem besparelser; beklager i denne forbindelse dybt, at forslagene vedrørende transportsektoren er blevet forsinket; bemærker, at der er et økonomisk potentiale for at nedbringe energiforbruget med mindst 20 %, og at dette potentiale vil øges med stigende energipriser, tekniske forbedringer og stordriftsfordele;

30.   bemærker, at bygningsområdet, som står for over 40 % af det samlede energiforbrug i EU-25, er det område, der forbruger langt den meste energi; bemærker endvidere, at de stigende energipriser ikke kun påvirker den samlede økonomi, men frem for alt de socialt dårligt stillede; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde et koordineret initiativ til forbedring af den europæiske bygningsmasse med forslag til innovative finansieringsløsninger i tæt samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank;

31.   erkender, at udviklingen af opvarmnings- og kølingsnetværk i byområderne er en vigtig metode til at forbedre energiforsyningssikkerheden i bygninger, da det giver mulighed for en mere fleksibel brændstofanvendelse; mener, at kombineret varme- og elproduktion og tresidet produktion er teknologier, der bør fremmes, og som ikke kun kan bidrage til en større andel af energi fra vedvarende energikilder, men også kan forbedre energieffektiviteten, mens industriel kraftvarmeproduktion ligeledes giver store industrielle forbrugere mulighed for at imødegå ustabile energipriser;

Forskning og udvikling

32.   er klar over betydningen af øgede investeringer i forskning og udvikling, idet der drages fordel af eksisterende teknologier og nye teknologier, som kan sikre, at Europa bliver ved med at være førende i forhold til sine konkurrenter, og idet der skabes nye varige og langfristede job, samtidig med at Lissabon-målene respekteres, og idet der skabes grundlag for generelt at nå millenniumudviklingsmål nr. 7 om at sikre miljømæssig bæredygtighed;

33.   bemærker, at der i høj grad er brug for yderligere forbedringer af de vedvarende energikilder og for et globalt marked for nyt udstyr og nye systemer på grundlag af vedvarende energikilder, og opfordrer EU til at sikre, at vedvarende energiteknologier tildeles tilstrækkelige ressourcer under det syvende rammeprogram for forskning og udvikling og til at bistå små og mellemstore virksomheder inden for denne sektor, så de kan udnytte deres førende teknologiske position til at opnå succes på det globale marked;

34.   konstaterer, at det af alle prognoser fremgår, at konventionelle kraftværker selv på lang sigt vil tegne sig for en betydelig del af elproduktionen, og går derfor ind for støtte til forskning og udvikling vedrørende disse kraftværkers effektivitet og metoder til forøgelse af effektiviteten;

35.   mener, at viden om nuklear fusionsteknologi og dennes anvendelse er af strategisk værdi, og at den derfor bør udvikles yderligere i EU;

36.   henviser til, at frivillige aftaler ligeledes vil kunne være nyttige, når det gælder om at øge olie- og gasselskabernes indsats inden for forskning i og udvikling af nye teknologier på energiområdet som led i virksomhedernes sociale ansvar;

37.   kræver, at der som led i det syvende rammeprogram gennemføres forskning i biomasse, alle vedvarende energikilder, inklusive bølge- og tidevandsenergi og energioplagring, og kulforgasningsteknologi for at reducere emissionerne af forurenende stoffer og skabe et verdensmarked;

o
o   o

38.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33.


Kriterierne for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo
PDF 16kWORD 43k
Europa-Parlamentets beslutning om kriterierne for EU's fredshåndhævelsesoperationer i Den Demokratiske Republik Congo
P6_TA(2006)0111B6-0190/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til det "beskyttelsesansvar", som er fastlagt i det slutdokument, der blev vedtaget på FN's verdenstopmøde den 16. september 2005,

-   der henviser til, at stabiliteten af Den Demokratiske Republik Congo er af afgørende betydning for stabiliteten i hele det centrale Afrika og De Store Søers Område,

-   der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo kæmper for at komme på fode igen efter den ødelæggende konflikt, der har kostet over 4 millioner mennesker livet,

-   der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo befinder sig i en vanskelig overgangsfase, hvor man bl.a. skal løse den svære opgave at oprette demokratiske institutioner,

-   der henviser til, at FN har 17 000 fredsbevarende styrker i Den Demokratiske Republik Congo, som har til opgave at stabilisere landet,

-   der henviser til, at EU som led i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) er involveret i stabiliseringen af Den Demokratiske Republik Congo via de to igangværende ESFP-missioner vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo ("EU SEC DR Congo") og EU's politimission i Kinshasa ("EUPOL Kinshasa"),

-   der henviser til de opmuntrende resultater af folkeafstemningen om forfatningen i december 2005,

-   der henviser til, at der efter planerne skal afholdes valg i Den Demokratiske Republik Congo i juni 2006,

-   der henviser til, at FN har anmodet om bistand i perioden omkring valget i Den Demokratiske Republik Congo,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at Den Europæiske Union kun råder over et begrænset antal tropper til udstationering, og at den bør prioritere bevarelsen af freden og stabiliteten på Balkan og i umiddelbar geografisk nærhed af Den Europæiske Union,

B.   der dog samtidig henviser til det forhold, at anmodningen kommer fra FN, og at det er et overordnet mål for Den Europæiske Union og dens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) samt den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS), at FN skal styrkes som ramme om en effektiv multilateralisme som beskrevet i ESS,

1.   finder, at opfyldelsen af følgende betingelser bør være en forudsætning for denne komplekse og potentielt risikable udstationering af tropper under EU's kommando:

   - en sådan operation bør have et stærkt og klart mandat, som alene skal vedrøre sikkerheden under præsident- og parlamentsvalget i 2006;
   - de militære operationer skal tidsmæssigt være begrænset til perioden omkring valget; der skal foreligge en klar strategi for, hvordan opgaverne efter mandatets udløb skal overdrages til FN og/eller det congolesiske politi og militær;
   - sikkerheden i landet, navnlig i Katanga-regionen og ved grænsen til Rwanda, bør fortsat henhøre under FN's ansvar; det geografiske omfang af EU's mandat skal fastlægges ud fra antallet af disponible tropper, deres sikkerhedsbehov og missionens operationelle behov;
   - den militære operation må under ingen omstændigheder bestå af tropper fra kun en medlemsstat; operationens europæiske karakter bør tilkendegives gennem deltagelse af flere medlemsstater;
   - en EU-intervention kan kun ske efter formel anmodning fra den congolesiske overgangsregering;
   - udstationeringen af tropper under EU's kommando vil skulle tjene to formål: dels afskrækkelse af potentielle uromagere, dels opmuntring af de congolesiske borgere til at gøre brug af deres stemmeret; det er derfor nødvendigt, at den europæiske operation får en passende og troværdig størrelse;
   - med henblik på at nå disse mål må Rådet udforme en klar strategi for, hvordan de nødvendige tropper eller politistyrker (eventuelt gendarmeri) skal udstationeres;
   - en tidsbegrænset militær operation vil skulle kædes tæt sammen med det internationale samfunds bestræbelser på at genopbygge Den Demokratiske Republik Congo efter borgerkrigen;
   - der er behov for klare tilsagn fra det internationale samfunds side om forbedring af de congolesiske militær- og politistyrkers effektivitet og bæredygtighed på længere sigt;

2.   anmoder Rådet om at give møde for Parlamentet for at fremlægge et klart forslag med et stærkt mandat baseret på et velfunderet scenario for behovene, inklusive en tidsplan; bemærker, at en eventuel EU-mission til Den Demokratiske Republik Congo har behov for et specifikt EU-mandat baseret på FN-pagten;

3.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, overgangsregeringen i Den Demokratiske Republik Congo og FN's generalsekretær.


Revision af Cotonou-aftalen og fastsættelse af bevillingen til den tiende EUF
PDF 23kWORD 44k
Europa-Parlamentets beslutning om revisionen af Cotonou-aftalen og fastsættelse af bevillingen til den tiende EUF
P6_TA(2006)0112RC-B6-0191/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000(1), som ændret i Luxembourg den 24. juni 2005 (Cotonou-aftalen), og særlig til bilag 1a om den flerårige finansielle ramme for Cotonou-aftalen,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. oktober 2003 til Rådet og Europa-Parlamentet: Gennemførelse af fuld integration af AVS-landene i EU's budget (KOM(2003)0590),

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 15. og 16. december 2005, særlig punkt 70 og bilag II om medlemsstaternes respektive bidrag til AVS-samarbejdet,

-   der henviser til sine beslutninger af hhv. 1. april 2004 om opførelse af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) på budgettet(2), af 8. juni 2005 om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU (2007-2013)(3) og af 17. november 2005 om en udviklingsstrategi for Afrika(4),

-   der henviser til, at medlemsstaterne i 2005 forpligtede sig til:

   - sammen med EU at nå op på FN-målet på 0,7 % af EU's BNI i 2015, hvilket vil øge EU's bidrag til millenniumudviklingsmålene fra 33 mia. EUR i 2003 til mere end 84 mia. EUR i 2015 (formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles, 16. og 17. juni 2005)
   - at opfylde en midlertidig EU-målsætning på 0.56 % i 2010, hvilket vil forhøje EU's offentlige udviklingsbistand (ODA) til 67 mia. EUR (formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles, 16. og 17. juni 2005),
   - at EU og andre giverlande ville fordoble bistanden til Afrika og dermed yde Afrika 25 mia. USD i offentlig udviklingsbistand i 2010(5) (Gleneagles-kommunikéet, udsendt den 8. juli 2005 af G8 i Gleneagles),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til bilag 1a i Cotonou-aftalen, hvori det hedder: "I denne periode vil Den Europæiske Union opretholde sin bistand til AVS-staterne på mindst samme niveau som 9. EUF, restbeløb ikke medregnet; hertil føjes på basis af EU-skøn virkningerne af inflationen, væksten i Den Europæiske Union og udvidelsen med 10 nye medlemsstater i 2004",

B.   der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit møde i Bruxelles den 15. og 16. december 2005 enedes om et beløb på 22 682 mio. EUR, mens Kommissionen oprindeligt havde beregnet et beløb til den 10. EUF for perioden 2008 - 2013 (6 år) på 24 948 mio. EUR,

C.   der henviser til, at denne nedskæring på 2 mia. EUR er i modstrid med de tilsagn, som EU gav i forbindelse med bilag 1a til Cotonou-aftalen, og ikke afspejler de mange politiske løfter, der blev afgivet i 2005 om en væsentlig forhøjelse af udviklingsbistanden,

D.   der henviser til, at AVS-landene ikke ville have godkendt Cotonou-aftalen uden bilag 1a om finansieringen, og at det er nødvendigt, at EU-medlemsstaterne holder deres løfter,

E.   der henviser til, at der er en hel række punkter, der skal afklares, før det kan afgive samstemmende udtalelse om Cotonou-aftalen,

F.   der henviser til, at opførelsen af EUF på budgettet ikke er et universalmiddel, som vil løse alle problemer, men at den til gengæld heller ikke er nogen hindring for, at AVS-EU-partnerskabet kan fungere godt,

G.   der henviser til, at det er legitimt nu 40 år efter oprettelsen af EUF at undersøge mulighederne for en reform, og til, at problemerne i forbindelse dels med, hvor lang tid udbetalinger tager, dels med ophobningen af uudnyttede bevillinger (11 mia. EUR) endnu ikke er blevet løst med det nuværende system,

H.   der henviser til, at udvidelsen af Den Europæiske Union med Bulgarien og Rumænien efter planerne skal finde sted i 2007,

I.   der henviser til Østtimors tiltrædelse af Cotonou-aftalen den 15. december 2005,

J.   der henviser til den bekymring, der er kommet til udtryk fra de oversøiske landes og territoriers (OLT) side som følge af deres udelukkelse fra den 10. EUF og usikkerheden omkring det fremtidige samarbejde mellem de oversøiske lande og territorier og EU,

K.   der henviser til, at hovedsigtet med Cotonou-aftalen er afskaffelse af fattigdom, bæredygtig udvikling og en gradvis integrering af AVS-landene i verdensøkonomien; der henviser til, at alle AVS- og EU-lande tilslutter sig gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene,

L.   der henviser til, at den politiske dialog har fået større betydning i Cotonou-aftalen, og til, at udviklingen skal fremme respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper, god regeringsførelse og en bæredygtig udvikling,

1.   beklager, at den samlede bevilling til den 10. EUF som vedtaget af Det Europæiske Råd ligger under Kommissionens oprindelige beregninger;

2.   beklager, at de mange politiske løfter i 2005 om en væsentlig forhøjelse af den offentlige udviklingsbistand ikke har givet sig udslag i en væsentlig forhøjelse af medlemsstaternes bidrag til EUF; understreger at den foreslåede bevilling til den 10. EUF blot vil repræsentere 0,028 % af medlemsstaternes BNI;

3.   beklager, at mens medlemsstaterne på den ene side har lovet at forhøje udviklingsbistanden, så vil den andel af den samlede offentlige udviklingsbistand, som forvaltes af Kommissionen, på den anden side falde fra 19 % til kun 14 % i 2015, hvis den 10. EUF fastholdes på det niveau, som er fastsat af Det Europæiske Råd, hvilket vil være en de facto renationalisering af udviklingspolitikken;

4.   opfordrer medlemsstaterne til at overveje en væsentlig forhøjelse af deres bidrag til den 10. EUF;

5.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at skabe klarhed omkring finansieringen af udviklingsdimensionen i de økonomiske partnerskabsaftaler, som der forhandles om for øjeblikket;

6.   opfordrer indtrængende Rådet til at afsætte nye bevillinger til handelsbistandsprogrammer ("aid for trade") og kræver, at sådanne programmer ikke må bevirke en overflytning af ressourcer, som allerede er afsat til andre udviklingsinitiativer som f.eks. millenniumudviklingsmålene;

7.   opfordrer Rådet til at sikre, at Rumæniens og Bulgariens bidrag til den 10. EUF lægges til, når de bliver medlemmer af EU;

8.   opfordrer Rådet til at tage hensyn til, at Østtimor har tilsluttet sig Cotonou-aftalen, og til at sikre, at støtten til dette nye land klart fremstår som et tillægsbeløb i fordelingsnøglen i bilag 1a til Cotonou-aftalen;

9.   opfordrer Rådet og Kommissionen til snarest muligt at skabe klarhed omkring den fremtidige finansiering af samarbejde med de oversøiske lande og territorier;

10.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at skabe klarhed om den fremtidige finansiering af Den Afrikanske Union, herunder hvor stor en del af finansieringen, der skal komme fra Meda-programmet;

11.   henviser til, at samtlige EUF-udbetalinger skal opfylde de gældende kriterier for offentlig udviklingsbistand som fastsat af OECD's Komité for Udviklingsbistand;

12.   opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen for en samordning mellem medlemsstaterne for at øge effektiviteten af såvel EU's udviklingsbistand som den bilaterale udviklingsbistand;

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og EU-medlemsstaternes og AVS-landenes regeringer.

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2) EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 833.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0445.
(5) En fordobling af bistanden i forhold til 2004.


Økonomiske partnerskabsaftalers virkning på udviklingen
PDF 51kWORD 74k
Europa-Parlamentets beslutning om de økonomiske partnerskabsaftalers (ØPA'ers) virkning på udviklingen (2005/2162(INI))
P6_TA(2006)0113A6-0053/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000(1) (Cotonou-aftalen),

-   der henviser til Den Afrikanske Unions ministererklæring om forhandlingerne om ØPA fra den tredje ordinære samling i Den Afrikanske Unions handelsministerkonference i Kairo den 5.-9. juni 2005,

-   der henviser til Cape Town-erklæringen, som blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU på dens fjerde samling den 21. marts 2002(2),

-   der henviser til erklæringen fra AVS-Ministerrådets 81. møde i Bruxelles den 21.-22. juni 2005,

-   der henviser til Sir John Kaputins afsluttende erklæring på de regionale ØPA-forhandleres møde i London den 4. oktober 2005,

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 9. november 2005 om handels- og udviklingsaspekter af ØPA-forhandlingerne (SEK(2005)1459),

-   der henviser til den fælles betænkning fra Bruxelles den 2. oktober 2003 om den fase af ØPA-forhandlingerne, hvor alle AVS-lande og EU deltager (ACP/00/118/03 Rev.1, ACP-EC/NG/43),

-   der henviser til De Forenede Nationers millenniumerklæring af 18. september 2000, hvor millenniumudviklingsmålene opstilles som det internationale samfunds fælles kriterier for fattigdomsudryddelse,

-   der henviser til slutdokumentet fra FN's 2005-verdenstopmøde (Millennium+5) vedtaget i New York den 16. september 2005(3),

-   der henviser til rapporten fra FN's Taskforce for Millenniumprojektet, som ledes af professor Jeffrey Sachs, om investering i udvikling - En praktisk plan for opfyldelse af millenniumudviklingsmålene,

-   der henviser til Kommissionens rapport af 29. oktober 2004 om millenniumudviklingsmålene 2000-2004 (SEK(2004)1379),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. april 2005 til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om hurtigere opfyldelse af millenniumudviklingsmålene - Den Europæiske Unions bidrag (KOM(2005)0132),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. juli 2005 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om forslag til fælleserklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om Den Europæiske Unions udviklingspolitik - Den europæiske konsensus (KOM(2005)0311),

-   der henviser til den økonomiske Afrika-rapport for 2004 om mobilisering af Afrikas handelspotentiale fra FN's Økonomiske Kommission for Afrika,

-   der henviser til fremskridtsrapporten fra G8's personlige repræsentanter for Afrika om gennemførelsen af handlingsplanen for Afrika, som G8 udsendte den 1. juli 2005 i London,

-   der henviser til Gleneagles-kommunikéet, som G8 udsendte den 8. juli 2005 i Gleneagles,

-   der henviser til konklusionerne fra Rådets (almindelige anliggender) møde den 23.-24. maj 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget (A6-0053/2006),

A.   der henviser til, at EU's handelsforbindelser med AVS-landene i perioden 1975-2000 var baseret på Lomé-konventionerne, hvormed AVS-landene opnåede ikke-gensidig præferenceadgang til EU's marked,

B.   der henviser til, at undertegnelsen af Cotonou-aftalen i 2000 indvarslede en ny epoke i forbindelserne mellem AVS og EU, herunder bestemmelser om nye forbindelser på handelsområdet,

C.   der henviser til, at det vigtigste formål med AVS-EU-partnerskabet og Cotonou-aftalen er en forbedring af AVS-landenes muligheder for social og økonomisk udvikling,

D.   der henviser til, at det fortsat ligger EU på sinde at få opfyldt millenniumudviklingsmålene, men at de kun bør betragtes som et første skridt på vejen til udryddelse af fattigdommen,

E.   der henviser til, at målene for Cotonou-aftalen og EU er klare, men at ØPA'ernes rolle i opfyldelsen af disse mål i stigende grad er blevet tvivlsom ud fra deres forventede konsekvenser i deres nuværende skikkelse for de skrøbelige økonomier i AVS-landene og forskellene i udviklingsniveau mellem økonomierne i EU- og i AVS-landene, hvilket flere aktører har givet udtryk for, herunder afrikanske ministre, nogle EU-medlemsstater og civilsamfundet i Europa og udviklingslandene,

F.   der henviser til, at markedsintegrationen inden for EU har været ledsaget af samhørighedsforanstaltninger til støtte for økonomisk svagere lande,

G.   der henviser til, at det i Cotonou-aftalen understreges, at der er behov for at bygge på AVS-landenes regionale integrationsinitiativer, da større regionale markeder og bedre regional integration vil udgøre et incitament for handlende og investorer,

H.   der henviser til, at det i Cotonou-aftalen fastsættes, at parterne er enige om at indgå nye handelsordninger, der er forenelige med Verdenshandelsorganisationen (WTO)'s bestemmelser, og gradvis fjerne handelshindringer mellem dem samt styrke samarbejdet på alle handelsrelevante områder,

I.   der henviser til, at de eksisterende handelsordninger (Cotonou-aftalens bilag V: Handelsordning gældende i den i artikel 37, stk. 1, omhandlede forberedelsesperiode) er dækket af en WTO-fritagelsesklausul, der efter planen udløber i slutningen af 2007,

J.   der henviser til, at sigtet med ØPA'erne er, at der skal defineres nye handelsforbindelser mellem EU-medlemsstaterne og AVS-landene, selv om det har vist sig, at liberalisering af handelen mellem ulige partnere historisk har været ineffektiv og ligefrem har givet bagslag,

K.   der henviser til, at de regionale aspekter i ØPA'erne er afgørende for styrkelsen af ikke kun nord-syd-handelen, men også syd-syd-handelen,

L.   der henviser til, at de mindst udviklede lande blandt AVS-landene har opnået adgang til EU's marked i kraft af Alt undtagen våben-initiativet,

M.   der henviser til, at Cotonou-aftalens artikel 19 giver mulighed for at tilpasse rammerne for AVS-EU-samarbejdet til hvert enkelt AVS-lands individuelle forhold,

N.   der henviser til, at EU-medlemsstaterne i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i november 2005 blev enige om, at der skal iværksættes og gennemføres en bedre overvågningsmekanisme til måling af fremskridt hen imod udviklingsmålene som led i ØPA-processen,

O.   der henviser til, at AVS-lande i henhold til Cotonou-aftalens artikel 37, stk. 6, har ret til at undersøge alternativer til ØPA'er,

P.   der henviser til, at ØPA-forhandlingerne nu foregår på fjerde år, men at der tilsyneladende fortsat er mange hindringer, der skal fjernes, hvis de skal kunne afsluttes inden den 31. december 2007 som fastsat i Cotonou-aftalen, og henviser til artikel XXIV i GATT, hvorefter der skal fastsættes en plan og en tidsplan for gennemførelsen af et frihandelsområde "inden for en rimelig frist",

1.   erkender, at ØPA-forhandlingerne udspringer af behovet for at bringe AVS-EU-handelsforbindelserne i overensstemmelse med WTO-bestemmelserne, men opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på, at denne overensstemmelse ikke kommer til at overskygge det overordnede mål, som er udvikling; anmoder Kommissionen om ikke kun at fokusere på overensstemmelse med WTO-bestemmelserne, men også at sigte mod i samarbejde med udviklingslandene at forbedre WTO-bestemmelserne så de i højere grad bidrager til udvikling;

2.   mener, at ØPA'erne, hvis de udformes hensigtsmæssigt, er en lejlighed til at give handelsforbindelserne mellem EU og AVS-landene en saltvandsindsprøjtning, fremme økonomisk diversificering i AVS-landene og regional integration og mindske fattigdommen i disse lande;

3.   glæder sig over Kommissionens gentagne understregning af, at udvikling er det vigtigste mål med alle ØPA'er;

4.   udtrykker sin bekymring over, at ØPA-/frihandelsaftaleforhandlingerne er blevet iværksat og bevæger sig hen imod en væsentlig fase uden egentlig demokratisk debat i de fleste AVS-lande; opfordrer derfor til en reel offentlig debat, der omfatter civilsamfund, lovgivere og statslige institutioner og reelle feedback- og høringsmekanismer for at ændre forholdene og skabe mulighed for demokratisk deltagelse;

5.   mener, at ØPA'er, for at disse udviklingsmål skal kunne nås, bør sigte mod at skabe en god økonomisk styring, fremme regional integration af AVS-landenes økonomier og tiltrække og bibeholde høje investeringsniveauer inden for AVS-landene;

6.   opfordrer derfor Kommissionen og AVS-regionerne til at udforme ØPA'er på grundlag af princippet om asymmetri til fordel for AVS-regionerne, støtte den regionale integration i AVS-landene, etablere forsvarlige og forudsigelige rammebetingelser for fremme af handel og investering i AVS-regionerne;

7.   konstaterer imidlertid, at der mangler konkrete udviklingsvenlige resultater i forhandlingerne, hvilket fremgår af AVS-landenes stigende bekymring og utilfredshed med, at der ikke træffes de udviklingsstøttende foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå konkrete fordele ved en ØPA, såsom bindende forpligtelser til udviklingssamarbejde, konkrete tilpasningsforanstaltninger for at overvinde virkningerne af præferenceudhuling, samt teknologioverførsel og forbedret konkurrenceevne;

8.   understreger, at et resultat af ØPA-forhandlingerne bør være, at der gives tilstrækkelig tid til, at AVS-producenternes indenlandske og regionale markeder kan tilpasse sig, og at AVS-landene får det nødvendige politiske råderum til at følge deres egne udviklingsstrategier;

9.   opfordrer Kommissionen til at handle i overensstemmelse med Cotonou-målet at udrydde fattigdom og til at støtte den sociale og økonomiske udvikling i hver regional gruppe og navnlig de økonomisk svagere lande i hver gruppe, da de ellers kan blive marginaliseret, og til at acceptere behovet for større fleksibilitet, hvad angår tidsplanen for forhandlingerne vedrørende den gradvise åbning for handel, længden af overgangsperioden og spørgsmålet om, hvor mange produkter der skal omfattes, hvis slutresultatet af ØPA'erne skal være en langsigtet bæredygtig udvikling; understreger, at ØPA'erne bør gøre det lettere for AVS-landene at integrere sig i verdensøkonomien ved at fremme udvikling gennem handel og tage højde for asymmetrien i deres økonomier;

10.   understreger, at den udviklingspolitiske erklæring, især punkt 36, indeholder retningslinjer for ØPA-forhandlerne; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Generaldirektorat for Handel til at overholde princippet om asymmetri og fleksibilitet, at lade "udviklingslande fastsætte og reformere handelspolitikken i overensstemmelse med deres bredere nationale udviklingsplaner" samt til i fuld udstrækning at tilpasse dets forhandlingsstrategi, til den udviklingspolitiske erklærings overordnede princip om en sammenhængende udviklingspolitik;

11.   pointerer den betydning, som offentlige tjenesteydelser har for udvikling og demokrati, og opfordrer derfor Kommissionen til altid at prioritere alles adgang til overkommelige priser i forbindelse med overvejelserne om liberalisering eller alternative muligheder på områder som vandforsyning og sanitet, sundhed, uddannelse, transport og energi;

12.   erkender, at der er stor forskel på det økonomiske udviklingsniveau i EU og AVS-landene, og er derfor stærkt foruroliget ved tanken om, at en for hurtig gensidig handelsliberalisering mellem EU og AVS ville kunne få meget negative konsekvenser for de skrøbelige økonomier og samfund i AVS-landene på et tidspunkt, hvor det internationale samfund burde gøre mest muligt for at bistå landene i deres indsats for at nå millenniumudviklingsmålene; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at AVS-landene i ØPA'erne får en speciel og differentieret behandling, jf. Cotonou-aftalens artikel 34, stk. 4;

13.   understreger, at respekt for arbejdstagernes rettigheder er et vigtigt element i bekæmpelse af fattigdom og i bestræbelserne på at nå millenniumudviklingsmålene, idet man på den måde fremmer udviklingen af bæredygtige levevilkår og sociale forhold, hvor lighed og demokrati kan styrkes;

14.   betoner, at det ikke er lykkedes Lomé-konventionerne at stimulere en hensigtsmæssig udvikling i AVS-landene, at bedre markedsadgang alene ikke er nok til at fremme udviklingen, og at udhulningen af præferencer kræver, at man tager nye instrumenter i brug; understreger dog, at ØPA'erne ikke vil medføre gode resultater, hvis de ikke fuldt ud sigter mod bæredygtig udvikling, og mener derfor, at ØPA-forhandlingerne rent faktisk skal skabe nye og bedre muligheder for markedsadgang for eksport af varer og tjenesteydelser fra AVS-landene;

15.   understreger vigtigheden af et initiativ fra Kommissionens side med henblik på at stimulere produktdiversificering og forædling af produkter;

16.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte mekanismer, der, når det er muligt, skal involvere og inddrage producenter i prisfastsættelse, jf. Cotonou-aftalekompendiet; opfordrer EU til at fremme fair handel som en mekanisme til forbedring af betingelserne for små og marginaliserede producenter og fattige arbejdstagere;

17.   henstiller indtrængende til Kommissionen at tage hensyn til toldindtægternes betydning for budgettet i mange AVS-lande, idet disse indtægter vil blive drastisk begrænset med enhver aftale om gensidighed med EU; opfordrer Kommissionen til at foreslå og støtte omfattende skattereformer, før der gennemføres en fuldt ud gensidig markedsåbning; kræver, at der indføres WTO-forenelige beskyttelsesordninger, der åbner mulighed for midlertidige importbegrænsninger, hvis en indenlandsk industri bliver skadet eller trues på grund af en voldsom importstigning;

18.   erkender, at der kan kompenseres for dette provenutab ved indførelse af andre direkte afgifter eller moms, men peger på det regressive i nogle af disse afgiftssystemer, som i uforholdsmæssig grad vil kunne ramme de fattige, og på de tekniske problemer i tilknytning til indførelsen og den praktiske gennemførelse;

19.   opfordrer Kommissionen til at indføre beskyttelsesordninger i ØPA'erne for at give AVS-landene tilstrækkeligt politisk råderum og, om nødvendigt, muligheder for at gribe ind i tilfælde af problemer med betalingsbalancen eller makroøkonomiske chok;

20.   understreger, hvor vigtigt det er, at Kommissionen opfylder José Manuel Barrosos løfte om at give udviklingslandene 1 mia. EUR i Aid for Trade (hjælp til handel), og opfordrer til om nødvendigt at stille flere midler til rådighed som et supplement til de nuværende forpligtelser fra Den Europæiske Udviklingsfond; beklager, at der i Rådets aftale om de næste finansielle overslag ikke i tilstrækkeligt omfang er taget højde for dette og for de lovede årlige 190 mio. EUR til landene omfattet af sukkerprotokollen;

21.   konstaterer, at investeringer er vigtige for AVS-landenes økonomiske udvikling; opfordrer Kommissionen til at forsøge at ændre brugen af Den Europæiske Investeringsbanks investeringsfacilitet for at give den mulighed for at fremme yderligere og udviklingsfremmende investeringer;

22.   anser en forbedring af uddannelsessektoren og infrastrukturerne for at være nødvendige forudsætninger for en åbning af AVS-markederne og opfordrer derfor Kommissionen til at sikre flere midler og en mekanisme, der giver mulighed for hurtig udbetaling til AVS-landene for at imødegå mangler på udbudssiden, de eksterne virkninger af reformen af den fælles landbrugspolitik og de stadig mere krævende EU-normer;

23.   opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på de mindst udviklede landes behov, give tilstrækkelig støtte til kapacitetsopbygning og prøve at afklare situationer med manglende udbud for at give disse lande mulighed for at drage fordel af den markedsadgang, som Alt undtagen våben-initiativet (EBA) giver dem;

24.   opfordrer lederne i AVS-landene til at bruge ressourcerne mere effektivt som led i større ansvarlighed, god regeringsførelse og demokrati;

25.   mener, at enhver markedsåbning inden for ØPA'ernes rammer skal være betinget af, at specifikke udviklingsmål er opfyldt, og at der tildeles tilstrækkelige midler til at afholde de yderligere omkostninger;

26.   fremhæver, at det er vigtigt, at der er opnået en betydelig grad af tværregional integration, inden der iværksættes et program for en sådan integration;

27.   insisterer på, at AVS-lande og -regioner skal garanteres rettidig og effektiv handelsrelateret støtte for at styrke deres handelskapacitet op til ØPA-forhandlingerne;

28.   konstaterer, at ØPA-forhandlingerne i nogle tilfælde har ført til dannelsen af nye regionale økonomiske grupperinger, som omfatter lande med udpræget forskellige udviklingsniveauer, hvad der fører til problemer i AVS-landene og bidrager til en overlapning mellem de regionale økonomiske fællesskaber;

29.   udtrykker tilfredshed med, at de regionale integrationsprocesser, som stimuleres af ØPA'er og prioriteres i Cotonou-aftalen, spiller en rolle ved at hjælpe lande med at udvikle indre markeder, tiltrække investorer og afklare situationer med manglende udbud; opfordrer dog Kommissionen til at tage i betragtning, at der er behov for overgangsperioder for at beskytte strategiske produkter og industrier og indføre WTO-forenelige beskyttelsesordninger og finde kompensation for mistede toldindtægter;

30.   gør Kommissionen opmærksom på, at alle regionale grupperinger måske ikke vil være i stand til gradvist at iværksætte gennemførelsen af en asymmetrisk gensidig frihandelsaftale med EU i 2008, medmindre der træffes passende støtteforanstaltninger;

31.   opfordrer Kommissionen til at sikre bedre sammenhæng og samhørighed mellem det handelsrelaterede indhold af ØPA'er, støtte- og ledsageforanstaltninger og den rettidige og effektive tildeling af støtte; opfordrer til bedre samarbejde mellem Generaldirektoraterne for Udvikling, Handel og Eksterne Forbindelser, EuropeAid-Samarbejdskontoret samt mellem EU-medlemsstater om, hvordan man bedst kan yde ØPA-udviklingsbistand;

32.   opfordrer indtrængende Kommissionen til snarere at koncentrere sin opmærksomhed om samt prioritere en forbedring af produktions- og forarbejdningskapaciteten og den regionale og nationale handel inden for AVS;

33.   beklager den hastighed, hvormed de indledende faser af de ØPA-forhandlinger, hvor alle AVS-lande og EU deltog, blev gennemført, og beklager, at der ikke er opnået egentlige konklusioner på dette stadium;

34.   mener, at AVS-Sekretariatets rolle i koordineringen af disse forhandlinger burde forstærkes, hvis det kunne give relevante oplysninger om, hvor langt forhandlingerne er nået i forskellige AVS-regioner;

35.   opfordrer Kommissionen til at respektere ønskerne fra AVS-landenes ledere, såfremt de ønsker at genåbne fasen med deltagelse af alle AVS-lande for at afklare alle resterende meningsforskelle;

36.   opfordrer Kommissionen til at indlede udviklingen af alternativer, så AVS-staterne kan foretage et velovervejet valg, og især overveje en bedre gennemførelse af en GSP+ordning;

37.   minder om, at det fremgår af Cotonou-aftalen, at et land eller en region, der ikke ønsker at indgå en ØPA/frihandelsaftale, ikke skal stilles ringere, hvad angår markedsadgang; opfordrer Kommissionen til at undersøge alle alternative muligheder, herunder ikke-gensidige ordninger som anført i Cotonou-aftalens artikel 37, stk. 6, som skal overholdes, hvis AVS-landene accepterer dette;

38.   konstaterer, at Kommissionen og AVS-landene for at opnå støre fleksibilitet må samarbejde i et partnerskab i Cotonou-aftalens ånd for at presse på for en udviklingsfremmende ændring af artikel XXIV i GATT-aftalen, så ikke-gensidige ØPA'er tillades; opfordrer Kommissionen til at betragte EU- og AVS-landene som en gruppe, der tilsammen er tilstrækkelig stor til, at den kan kræve reformer af WTO-reglerne, at gøre disse mere retfærdige og bedre tilpasset såvel udviklingslandenes som de mindre europæiske producenters behov;

39.   opfordrer Kommissionens til ikke at forsøge at opnå bestemmelser om investeringer, konkurrence og offentlige indkøb under ØPA-forhandlingerne, uden at der først er opnået enighed med AVS-regionerne;

40.   kræver større gennemsigtighed med hensyn til de opnåede fremskridt og selve indholdet i forhandlingerne såvel som tildeling af ØPA-udviklingsbistand samt en udvidet inddragelse i forhandlingerne af aktørerne i AVS-landenes civilsamfund, den private sektor, de nationale parlamenter, de lokale myndigheder, Europa-Parlamentet og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU;

41.   udtrykker tilfredshed med den samlede undersøgelse af ØPA-forhandlingerne, der skal gennemføres i 2006 som fastsat i Cotonou-aftalens artikel 37, stk. 4, og forventer, at den vil blive betragtet som en mulighed for at gennemføre en omfattende og reel vurdering af, i hvilket omfang ØPA'erne vil fremme de rette betingelser for udryddelse af fattigdommen og for en blomstrende langsigtet social og økonomisk udvikling;

42.   henviser til og støtter Cape Town-erklæringen, som Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU vedtog enstemmigt, og som indeholdt en opfordring til udarbejdelse af referencenormer for udvikling, som kan anvendes til evaluering af forløbet og resultaterne af AVS-EU-forhandlingerne om handel; kræver, at sådanne referencenormer anvendes ved enhver evaluering af de fremskridt, der er gjort;

43.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte denne kurs og anvende en ny overvågningsmekanisme med fuld inddragelse af parlamentsmedlemmer og civilsamfundet for under hele forhandlingsprocessen at sikre politisk kontrol og klare ansvarsforhold ud fra udviklingsmålene eller de fastsatte referencenormer;

44.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne i EU-medlemsstaterne og AVS-landene, AVS-EU-Ministerrådet og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2) EFT C 231 af 27.9.2002, s. 63.
(3) http://www.un.org/summit2005/ See also http://www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.html.


Politiske partier på europæisk plan
PDF 38kWORD 63k
Europa-Parlamentets beslutning om politiske partier på europæisk plan (2005/2224 (INI))
P6_TA(2006)0114A6-0042/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 12, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 6, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union,

-   der henviser til artikel I-46, stk. 4, i traktaten om en forfatning for Europa,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan(1), særlig artikel 12 (i det følgende benævnt forordningen),

-   der henviser til generalsekretærens rapport af 21. september 2005 til Præsidiet om finansiering af politiske partier på europæisk plan, jf. artikel 15 i Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004 med gennemførelsesbestemmelser til forordningen(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0042/2006),

A.   der henviser til, at videreudvikling af en borgernær og demokratisk Union er en forudsætning for, at borgerne støtter de næste skridt i den europæiske integration, og at virkeliggørelsen af det europæiske demokrati derfor må prioriteres højt,

B.   der henviser til, at de politiske partier, herunder de europæiske politiske partier, er et afgørende element i opbygningen af et europæisk politisk område til gavn for demokrati på europæisk plan,

C.   der henviser til, at politiske partier spiller en væsentlig rolle for fremme af demokratiske værdier som frihed, tolerance, solidaritet og ligestilling mellem mænd og kvinder,

D.   der henviser til, at den dybtgående tænkepause om Europas fremtid kræver en omfattende dialog med borgerne, og at de politiske partier på europæisk plan her må spille en nøglerolle,

E.   der henviser til, at politiske partier i mange stater i Den Europæiske Union støttes med offentlige midler til deres opgaver inden for politisk information og meningsdannelse,

F.   der henviser til, at de politiske familier har sluttet sig sammen i politiske partier på europæisk plan, og at deres arbejde fremmes med fællesskabsmidler,

G.   der henviser til, at offentlig finansiering af partier på europæisk plan sker i henhold til traktatens artikel 191,

H.   der henviser til, at politiske partier på europæisk plan ikke må opbygge reserver ved ikke at opbruge støttebeløb eller ved at opspare deres egne ressourcer, og til, at overskuddet trækkes fra det endelige støttebeløb, når statusopgørelsen viser, at et parti ender med et positivt økonomisk resultat (overskud),

I.   der henviser til, at der med forordningen er taget et første skridt til at skabe en juridisk ramme for politiske partier på europæisk plan,

J.   der henviser til, at de politiske partier har fremsat en række ønsker med hensyn til, hvordan den fremtidige partifinansiering på europæisk plan skal udformes(3),

K.   der henviser til, at Europa-Parlamentets generalsekretær har forelagt en rapport om anvendelsen af forordningen,

L.   der henviser til, at offentlig partifinansiering ifølge forordningen ikke har til formål at gøre det sværere eller umuligt for politiske partier på europæisk plan at opbygge reserver ved opsparing af egne midler (gaver, medlemsbidrag, betaling for ydelser), og at det kun er forbudt for disse partier at have opnået et overskud ved opsparing af disse støttebeløb ved regnskabsårets udgang,

M.   der henviser til, at politiske partier på europæisk plan på samme måde som en hvilken som helst anden profit- eller nonprofit-organisation i deres langsigtede planlægning har behov for et mindstemål af økonomisk sikkerhed, ikke mindst for at kunne overholde deres forpligtelser i forhold til ansatte, leverandører og aftalepartnere over en længere periode,

N.   der henviser til, at politiske partier på europæisk plan i overensstemmelse med de gældende bestemmelser ikke modtager finansiel støtte, der strækker sig over en periode på over et år, at den støtte, de tildeles, fastlægges hvert år og fuldstændig afhænger af antallet af partier, der ansøger om godkendelse, og af antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet i de enkelte partier, og at de pågældende støttebeløb kan variere drastisk fra år til år, hvis der dannes nye politiske partier, eller der sker en ændring af antallet af medlemmer i de enkelte politiske partier,

O.   der henviser til, at to nye partier for nylig har ansøgt om godkendelse og har indgivet ansøgninger om tilskud til Europa-Parlamentet, hvilket har øget antallet af politiske partier på europæisk plan fra otte til ti,

P.   der henviser til, at den nuværende situation gør partierne stærkt økonomisk afhængige af Europa-Parlamentet, da de kun kan finansiere deres langsigtede forpligtelser, når der er en stabil og sikker strøm af støttemidler fra Parlamentet,

Q.   der henviser til, at den nuværende situation ikke tilskynder de politiske partier på europæisk plan til korrekt budgetføring, da der ikke er noget reelt incitament til at anvende principper om økonomisk effektivitet i forvaltningen af udgifterne,

R.   der henviser til, at de politiske partier på europæisk plan skal forelægge et årligt budget, som er opdelt i fem kategorier, og til, at budgetstrukturen er fastlagt af Europa-Parlamentet,

S.   der henviser til, at overførsler mellem budgetposter (områder) ifølge artikel I.3.3 i standardaftalen om driftstilskud mellem Europa-Parlamentet og et politisk parti på europæisk plan(4) ikke må overstige 20 % af beløbet under det enkelte område,

T.   der henviser til, at loftet over overførsler af midler mellem budgetområderne forhindrer de politiske partier på europæisk plan i at ændre deres politiske prioriteringer i årets løb,

U.   der henviser til, at de politiske partier på europæisk plan nu kan have en juridisk status i kraft af deres status som juridisk person i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende, og til, at nogle partier har valgt at have juridisk status som belgisk nonprofit-organisation, mens andre har valgt at have juridisk status som international nonprofit-organisation,

V.   der henviser til, at der fortsat er stor forskel mellem den skattemæssige behandling af politiske partier på europæisk plan og europæiske institutioner,

W.   der henviser til, at forordningen pålægger Europa-Parlamentet at forelægge en rapport om anvendelsen af forordningen og at foreslå eventuelle ændringer i denne rapport,

Den politiske baggrund

1.   konstaterer, at der er en kløft mellem mange borgere og de europæiske institutioner, hvilket også skyldes, at den politiske kommunikation og information om Europapolitik indtil nu har været utilstrækkelig;

2.   er overbevist om, at politiske partier på europæisk plan må videreudvikle sig fra deres rolle som paraplyorganisationer til levende aktører for Europapolitikken med forgreninger på alle samfundsniveauer og arbejde for reel inddragelse af borgerne, ikke kun gennem valg til Europa-Parlamentet, men ligeledes i alle andre aspekter af det europæiske politiske liv;

3.   mener, at politiske partier på europæisk plan er et væsentligt element i udvikling og bevidstgørelse af en europæiske offentlighed, og at Den Europæiske Union ikke kan udvikle sig videre uden den;

4.   betoner, at det ud over bestemmelserne om finansiering af politiske partier på europæisk plan er nødvendigt at udarbejde en ægte europæisk partistatut, der fastlægger deres rettigheder og pligter og giver dem mulighed for at få status som juridiske personer med udgangspunkt i fællesskabsretten og gyldighed i medlemsstaterne; opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til at behandle spørgsmålet om en europæisk statut for politiske partier på europæisk plan set ud fra et lovgivningsmæssigt og skattemæssigt synspunkt og til at udarbejde specifikke forslag herom;

5.   opfordrer indtrængende til, at statutten kommer til at omfatte bestemmelser om individuelt medlemskab af partier på europæisk plan, deres ledelse, opstilling af kandidater og valg samt planlægning af og støtte til partikongresser og -forsamlinger;

Erfaringer og forslag til forbedringer

6.   anmoder Kommissionen om at undersøge, om det i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 2004/2003 er muligt at indføre regler om finansiering af politiske partier på europæisk plan over fællesskabsbudgettet, som ikke er baseret på princippet om tilskud som defineret i del I, afsnit VI, i finansforordningen, når det tages i betragtning, at dette princip ikke omfatter de specifikke karakteristika ved politiske partier;

7.   tager til efterretning, at forordningen har været genstand for tre annulationssøgsmål, og at Retten i Første Instans den 11. juli 2005 afviste dem som uberettigede, og at en af kendelserne er anket;

8.   glæder sig over, at der siden valgperiodens begyndelse efter valgene til Europa-Parlamentet i juni 2004 er dannet otte sammenslutninger af politiske partier fra medlemsstaterne som politiske partier på europæisk plan, der kan støttes finansielt efter bestemmelserne i forordningen;

9.   konstaterer, at udbetalingen af finansiel støtte i regnskabsåret 2004 på 4,648 mio. EUR begyndte den 18. juni 2004 med opfordring til at indgive forslag og afsluttedes efter forskrifterne med Præsidiets afgørelse af 6. juli 2005 om den endelige fastsættelse af den finansielle støtte;

10.   bemærker med tilfredshed, at politiske partier på europæisk plan ved personaleansættelse i vid udstrækning har taget hensyn til princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd, og opfordrer dem til at sikre bedre repræsentation af kvinder og mænd på lister og blandt valgte medlemmer;

11.   gør opmærksom på, at der i EU-budgettet for 2005 opførtes 8,4 mio. EUR til partifinansiering, som Præsidiet har fordelt i overensstemmelse med forordningens fordelingsnøgle på de otte partier, der har indgivet ansøgning;

12.   tager til efterretning, at de politiske partier på europæisk plan i 2004 har fået en regning på 20 071 EUR for teknisk støtte i form af mødeværelser, teknikere og særlig tolketjeneste, som Europa-Parlamentet efter forordningen kan stille til deres rådighed mod betaling;

13.   anser følgende ændringer i finansieringsordningen for nødvendige i lyset af de hidtidige praktiske erfaringer og under hensyntagen til budgetbestemmelserne:

   a) Forordningen regulerer kun ansøgningsproceduren i hovedtræk. For at undgå unødvendige udgifter for ansøgerne bør den falde i to faser, hvor det i første fase afgøres, om et parti principielt opfylder forudsætningerne for støtte, mens midlernes størrelse fastsættes i anden fase.
   b) Rytmen i udbetalingen af midler er ikke afstemt optimalt efter modtagernes arbejdsmåde. Den bør ændres således, at 80 % af den finansielle støtte kommer til udbetaling efter undertegnelsen af finansieringsaftalen, og at restbetalingen falder efter regnskabsårets afslutning på grundlag af modtagernes forelæggelse af regnskaber.
   c) For at give modtagerne en større grad af finansiel planlægningssikkerhed inden for rammerne af de regnskabsprincipper, der er fastsat i finansforordningen, bør de organer, Præsidiet og Budgetudvalget, der deltager i den årlige opstilling af budgetoverslaget, ved begyndelsen af en valgperiode enes om en flerårig finansplanlægning, både hvad angår grundbeløbet pr. parti (15 % af de samlede bevillinger), og hvad angår det supplerende beløb til partiet pr. medlem i Europa-Parlamentet (85 % af de samlede bevillinger), som dermed også bliver fleksibel, så der kan tages højde for dannelse af nye partier.
   d) Politiske partier på europæisk plan skal have mulighed for at foretage langsigtet finansiel planlægning. Det er derfor nødvendigt, at de kan anvende egne midler - især fra gaver og medlemsbidrag - der overstiger den foreskrevne egenfinansieringsandel på 25 % af deres udgifter, til opbygning af reserver.
   e) I forbindelse med den igangværende procedure til revision af finansforordningen eller ved ændring af forordningen bør der tilstræbes en begrænset undtagelse, der gør det muligt at anvende 25 % af de midler, der er bevilget for et regnskabsår, i første kvartal af det følgende år.
   f) Den stive fordeling af finansielle midler mellem de fem kategorier og den begrænsede overførsel af midler mellem disse tager ikke højde for behovene hos partierne på europæisk plan. Finansieringsaftalen bør derfor ændres således, at det er muligt at overføre en større del af midlerne mellem kategorierne på betingelse af, at den administrative byrde i forbindelse med denne procedure forbliver minimal.
   g) Der bør desuden åbnes mulighed for at håndtere det årlige arbejdsprogram, partierne skal indgive, så fleksibelt, at partierne også kan reagere på uforudsete begivenheder i deres politiske arbejde.
   h) For at sikre en effektiv afvikling af finansieringen bør fristen for partiernes fremsendelse af slutopgørelse fremrykkes til den 15. maj det følgende år.
   i) Det vil være hensigtsmæssigt at videreudvikle den finansielle støtte til politiske partier for at opnå målet om at styrke politiske partier på europæisk plan som elementer i det europæiske demokrati og på baggrund af de stigende krav til deres politiske arbejde som følge af udvidelserne (oversættelsesudgifter, rejseudgifter osv.).

14.   finder det hensigtsmæssigt i tænkepausen om Den Europæiske Unions fremtid også at drøfte følgende spørgsmål:

   a) Under hvilken form kunne europæiske politiske fonde fremmes for at supplere det politiske informations- og uddannelsesarbejde, der varetages af de politiske partier på europæisk plan? Parlamentet opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om dette spørgsmål.
   b) Hvordan kunne europæiske lister for partier på europæisk plan opstilles til valgene til Europa-Parlamentet for at fremme dannelsen af en europæisk politisk offentlighed?
   c) Hvilken rolle kunne politiske partier på europæisk plan spille ved folkeafstemninger om europæiske emner, valg til Europa-Parlamentet og valg af Kommissionens formand?
   d) Hvordan kan man udnytte og fremme arbejdet i de europæiske politiske ungdomsorganisationer og -bevægelser, som spiller en afgørende rolle for opbygningen af en europæisk bevidsthed og en europæisk identitet hos de yngre generationer? Parlamentet anbefaler, at der nedsættes en intern arbejdsgruppe med repræsentanter for de pågældende udvalg, politiske partier på europæisk plan og de partipolitiske ungdomsorganisationer, der inden for et år skal forelægge Præsidiet en rapport om partipolitiske ungdomsorganisationers rolle og den bedste måde at støtte dem på nu og i den fremtidige statut.

o
o   o

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.
(2) PE 362.124/BUR/AN.2.
(3) Fælles skrivelse af 1. juni 2005 fra Hoyer, Nyrup Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou og Rutelli til Europa-Parlamentets formand.
(4) Bilag 2 til Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 med gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 2004/2003 (EUT C 155 af 12.6.2004, s. 1).


Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne
PDF 72kWORD 100k
Europa-Parlamentets beslutning om de demografiske udfordringer og solidariteten mellem generationerne (2005/2147(INI))
P6_TA(2006)0115A6-0041/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sin beslutning af 14. marts 1997 om Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om den demografiske situation i Den Europæiske Union i 1995(1),

-   der henviser til sin beslutning af 12. marts 1998 om Kommissionens demografiske rapport 1997(2),

-   der henviser til sin beslutning af 15. december 2000 om Kommissionens meddelelse "Et Europa for alle aldersgrupper - til fremme af velstand og solidaritet mellem generationerne"(3),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: "Europas reaktion på verdens aldring - Fremme af økonomiske og sociale femskridt i en aldrende verden - Et bidrag fra Europa-Kommissionen til den anden verdensforsamling om aldring" (KOM(2002)0143),

-   der henviser til den europæiske ungdomspagt, der blev vedtaget på Det Europæiske Råd i Bruxelles den 22.-23. marts 2005,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse: Grønbogen "Demografiske ændringer - behov for ny solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0041/2006),

A.   der henviser til, at de demografiske ændringer, der bl.a. kan tilskrives en stigning i den forventede levealder, ikke kun bør betragtes som et problem, men også udgør en positiv udfordring for samfundene til at komme mennesker af alle aldersgrupper i møde og tilbyde muligheder, der ikke har eksisteret tidligere,

B.   der henviser til, at Lissabon-strategien understreger behovet for, at kvinder i højere grad deltager på arbejdsmarkedet med henblik på at nå Lissabon-målene om fuld beskæftigelse og stillinger af høj kvalitet,

C.   der henviser til, at direktiv 92/85/EØF(4) fastsætter foranstaltninger om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer,

1.   glæder sig over Kommissionens meddelelse: Grønbogen "Demografiske ændringer - behov for ny solidaritet mellem generationerne" (Grønbogen);

2.   glæder sig over, at Kommissionen med grønbogen på europæisk plan tager stilling til en central politisk og samfundsmæssig udfordring, og understreger samtidig, at mange spørgsmål i forbindelse med de demografiske ændringer i samfundet henhører under medlemsstaternes enekompetence, således at der ikke eksisterer nogen generel fællesskabskompetence på dette område;

3.   beklager, at der i Kommissionens grønbog ikke systematisk tages hensyn til kønsaspektet, hverken på makro- eller mikroanalyseniveau, selv om dette er af afgørende betydning for omfattende overvejelser og aktioner;

4.   er af den opfattelse, at de demografiske ændringer og deres indvirkning på samfundet er af central betydning for medlemsstaterne og EU's fremtid; opfordrer derfor Kommissionen til at anerkende, at de demografiske ændringer er en tværgående opgave, og at tage behørigt hensyn til den ved at integrere den i alle EU's aktiviteter;

5.   konstaterer, at kombinationen af demografiske ændringer og lav økonomisk vækst/fortsat høj arbejdsløshed vil øge udfordringerne eksponentielt over tid; konkluderer derfor, at væksten skal øges, og den høje arbejdsløshed nedbringes for at imødegå de negative konsekvenser af de demografiske ændringer;

6.   er overrasket over, at de sundhedspolitiske aspekter af de demografiske ændringer kun nævnes sporadisk i grønbogen; understreger, at befolkningens aldring medfører, at efterspørgslen efter sundhedsydelser og langtidspleje vokser, både kvalitativt og kvantitativt; er overbevist om, at investeringer i foranstaltninger til livslang sygdomsforebyggelse er et vigtigt middel til at løse de menneskelige og økonomiske problemer forbundet med de demografiske ændringer; understreger, at jo længere mennesker har et godt helbred, desto længere kan de forblive aktive og arbejde;

7.   er enig i, at økonomisk vækst med det faldende fødselstal kan sikres gennem foranstaltninger, der sigter mod højere beskæftigelse, innovation og øget produktivitet, samt gennem modernisering af den sociale beskyttelse;

8.   slår i betragtning af de ændrede demografiske rammebetingelser til lyd for en ny solidaritet mellem generationerne og for videreudvikling af de eksisterende europæiske sociale modeller, hvis væsentligste målsætning bør være at sikre deltagelse i samfundet, social sikring og socialt sammenhold for alle mennesker og fremme alle generationers potentiale;

9.   anerkender, at medlemsstaterne kæmper med fælles udfordringer på dette område og undersøger forskellige løsningsmetoder med varierende held; mener, at der ikke findes en standardløsning, navnlig ikke i et EU med 25 eller flere medlemsstater; understreger, at behovet for en varieret strategi til håndtering af demografiske udfordringer forstærkes yderligere af de betydelige forskelle medlemsstaternes forskellige regioner og underregioner imellem - forskelle, der kræver opfindsomme og ikke-ensartede løsninger;

10.   beklager, at den reproduktive og seksuelle sundheds betydning for de demografiske forandringer ikke fremhæves i grønbogen; understreger, at infertilitet og navnlig infertilitet blandt mænd er stigende, især i højtindustrialiserede områder, at op til 15% af samtlige par i visse europæiske lande nu er barnløse, og at kemiske produkter er en af grundene til denne infertilitet;

11.   beklager, at der i grønbogen ikke tages højde for det stigende antal familier med enlige forældre, hvoraf 85 % har en kvinde som familieoverhoved, og som for de flestes vedkommende har øget risiko for at blive ramt af fattigdom, hvorfor det er nødvendigt at yde en specifik støtte;

12.   noterer sig erfaringerne i de medlemsstater, hvor der findes en "garanteret mindsteløn";

13.   er bekymret over forskellene på sundhedsområdet i medlemsstaterne og i regioner og sociale grupper; understreger, at sundhedsforskelle (lav forventet levetid, hyppige kroniske lidelser og levevilkårsbetingede sygdomme) sammen med en lav fødselsrate og emigration fører til en yderligere forøgelse af skævhederne mellem regionerne og til en ond cirkel, som det vil være vanskeligt at bryde; anmoder medlemsstaterne om at indberette sundhedsmæssige forskelle, således at der med Kommissionens hjælp kan opnås en systematisk udveksling af bedste praksis og effektive løsninger;

14.   opfordrer medlemsstaterne til at anerkende de demografiske ændringer som en fælles udfordring og til på Det Europæiske Råds forårsmøde at træffe afgørelse om forstærket udveksling af erfaringer om virkningerne af de demografiske ændringer og velegnede procedurer, især på områder som aktiv aldring, familiers levevilkår og forening af arbejds- og familieliv;

15.   mener, at alle medlemsstaterne kan lære mere af hinanden ved i højere grad at udveksle bedste praksis, især med de skandinaviske lande, hvor mænd og kvinders høje deltagelse på arbejdsmarkedet er kombineret med nogle af de højeste fertilitetskvotienter i Europa, og hvor adgangen til børnepasning, der enten er gratis eller økonomisk overkommelig, forældreorlovsmulighederne og reglerne om barselsorlov bidrager positivt til kvinders høje deltagelse på arbejdsmarkedet;

16.   glæder sig over, at EU vil støtte de enkelte stater i bestræbelserne på at mindske uoverensstemmelsen mellem det antal børn, forældre ønsker sig (2,3), og det faktiske børnetal (1,5) gennem foranstaltninger til forbedring af rammebetingelserne;

17.   anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at foretage og formidle undersøgelser af de demografiske ændringer i de enkelte medlemsstater med inddragelse af årsagerne hertil og de forventede konsekvenser på kort sigt;

18.   foreslår, at der sammenlignes med andre lande, når der sammenlignes bedste praksis vedrørende kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet;

19.   understreger, at det er nødvendigt at skabe favorable vilkår for, at par kan få det antal børn, de ønsker, og at dette er et spørgsmål om overlevelse og udvikling for ethvert samfund i betragtning af de sociale og økonomiske udfordringer, der følger af den faldende fødselsrate, og at der derfor bør træffes foranstaltninger til støtte af moder- og faderskab;

20.   mener, at mange kvinders eller pars beslutning om at begrænse eller udsætte familieforøgelser ikke nødvendigvis er deres ønske, men at beslutningen er påtvunget dem af den udfordring, der ligger i at forene arbejds- og familieliv; mener, at det ikke kun er i forældrenes interesse, at de opnår mulighed for at få det antal børn, de ønsker, og når de ønsker dem, men også i resten af samfundets interesse i betragtning af den faldende fødselsrate i Europa i dag; opfordrer derfor medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at muliggøre og støtte oprettelsen og driften af gode vuggestuer/pasningsmuligheder for børn, ældre, handicappede og andre plejekrævende personer til en overkommelig pris for alle uafhængig af indkomst; understreger, at dette er afgørende for, at mænd og kvinder kan deltage fuldt ud og på lige vilkår på arbejdsmarkedet med henblik på at give kvinder mulighed for at tilpasse deres deltagelse på arbejdsmarkedet til deres livsrytme og bidrage til en bedre forening af familie- og arbejdsliv;

21.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme skattemæssige foranstaltninger, der kan føre til en stigning i fødselsraten, og henleder opmærksomheden på nødvendigheden af, at kvinder, herunder navnlig unge enlige mødre, sikres særlig beskyttelse og støtte efter fødsler;

22.   opfordrer medlemsstaterne til at undersøge fordelene og ulemperne ved ubetalt, frivilligt og ustabilt arbejde, der udføres af unge som en måde at komme ind på arbejdsmarkedet på; understreger, at der muligvis er en forbindelse mellem sådanne aktiviteter og den lave fødselsrate på grund af begrænset adgang til en bolig og begrænset stabilitet; opfordrer private virksomheder til at ændre deres politik på dette område;

23.   mener, at ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af diskrimination af kvinder på arbejdspladsen, både ved ansættelsen og i forbindelse med overdragelse af ansvar, samt hvad angår løn, kan og skal spille en afgørende rolle for familiestiftelse, understøttelse af familien og med hensyn til at råde bod på de lave fødselstal i Europa;

24.   opfordrer medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at identificere og fjerne alle hindringer for familielivet, herunder hindringer uden for arbejdspladsen, ved at træffe foranstaltninger såsom at:

   i) tillade større fleksibilitet på arbejdspladsen, således at folk bedre kan tilpasse arbejdstiden til deres familie- og indkøbsbehov
   ii) forbedre den begrænsede adgang til boligmarkedet, f.eks. ved at fremme lettere adgang til lån, således at flere mennesker får mulighed for at blive boligejere og blive uafhængige på et tidligere tidspunkt
   iii) fastsætte en mere familievenlig skattepolitik
   iv) fremme flere og lettere tilgængelige muligheder for pasning af børn og pasningskrævende personer
   v) fremme velfungerende, lokale skoler
   vi) forbedre foreneligheden mellem arbejdstid og skoletid og samtidig fremme fleksible arbejdstider og bekæmpe lange arbejdstider
   vii) fortsætte med at fremme ligestilling på arbejdspladen
   viii) styrke bestræbelserne på at fremme ligestilling i hjemmet, en mere retfærdig fordeling af de huslige og familiemæssige pligter og bekæmpelse af stereotyper gennem oplysnings- og bevidstgørelseskampagner;

25.   opfordrer medlemsstaterne til at øge mulighederne for passende boliger til familier, herunder navnlig enlige forsørgere og ældre, f.eks. gennem projekter på tværs af generationerne, i forbindelse med by- og landudvikling og by- og regionalplanlægning;

26.   opfordrer til modernisering og udvikling af de nationale sociale sikringssystemer, navnlig hvad angår mulighederne for pasning af børn og pasningskrævende personer, samtidig med at det anerkendes, at dette område hører under medlemsstaternes kompetence; bemærker, at familier med enlige forsøgere og ældre enlige kvinder er særligt udsat for at blive ramt af social udstødelse, isolering og fattigdom, hvorfor der bør lægges særlig vægt på at forbedre levestandarden og den sociale deltagelse for denne stadigt stigende befolkningsgruppe i forbindelse med overvejelser af sådanne reformer;

27.   ønsker, at medlemsstaterne arbejder hen imod en afbureaukratisering af foranstaltningerne til understøttelse af familier på børnepasningsområdet;

28.   understreger, at der på trods af de fremskridt, medlemsstaterne har gjort hen imod en højere beskæftigelsesgrad for kvinder, stadig findes andre former for forskelsbehandling i tilknytning til kvinders erhvervsarbejde, som i nogle tilfælde bliver stadig mere udbredte; opfordrer specielt i denne sammenhæng medlemsstaterne til at gennemføre Rådets direktiv 75/117/EØF af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder korrekt(5); understreger, at lønforskellen mellem mænd og kvinder og den konsekvente ansættelse af kvinder i lavtlønnede stillinger, der ikke svarer til deres kvalifikationer, skader kvindernes nødvendige økonomiske uafhængighed, hvilket har direkte følger for deres beslutning om at få børn; henstiller til medlemsstaterne at fremme udviklingen af kvinders erhvervsaktivitet og kvinders adgang til kvalitetsbeskæftigelse og ligeløn;

29.   anmoder medlemsstaterne om i overensstemmelse med de målsætninger, blev fastlagt af Det Europæiske Råd i Barcelona, hvorefter medlemsstaterne inden udgangen af 2010 skal tilbyde børnepasning for mindst 90 % af alle børn i aldersgruppen fra tre år til den skolepligtige alder og for mindst 33 % af alle børn under tre, at opstille lignende mål for pleje af ældre og de handicappede;

30.   mener, at demografiske ændringer vil kræve nye og udvidede uddannelsesmæssige og sociale infrastrukturer både for unge og ældre, herunder flere muligheder for livslang læring, børnepasning, sygepleje og ældrepleje; betoner behovet for flere sociale infrastrukturer, der sigter mod at fremme ældre menneskers livskraft og integrere dem mere aktivt i samfundslivet;

31.   understreger, at der er betydelig risiko for, at de offentlige finansieringsforpligtelser ikke vil være bæredygtige på lang sigt, hvilket viser, at der er akut behov for reformer; understreger, at det er af afgørende betydning, at EU's beslutningstagere tager højde for de finansielle følger af ny og eksisterende lovgivning på socialområdet;

32.   opfordrer medlemsstaterne til at fremme arbejdspladsernes og arbejdsmiljøets kvalitet for at gøre det lettere at gennemføre livslang faglig uddannelse, således at kvinder og mænd både kan leve op til deres familiemæssige forpligtelser og de krav, der stilles på arbejdsmarkedet;

33.   opfordrer medlemsstaterne til at prioritere lighed mellem kønnene og balance mellem arbejds- og privatliv højt;

34.   bemærker, at stigende udgifter til social sikring vil kræve en dynamisk økonomisk vækst til finansiering af disse udgifter; betoner, at dette kun kan lade sig gøre, hvis innovationen fremmes; bemærker endvidere, at skattemæssige foranstaltninger såsom skatteforhøjelser til finansiering af social sikring er mindre bæredygtige på lang sigt på grund af det faldende skattegrundlag og den voksende forsørgerkvote samt det akutte behov for at fremme iværksætterånden i Europa; understreger derfor behovet for en helhedsløsning, hvad angår socialsikringsreformer;

35.   mener, at det er nødvendigt at gå bort fra konceptet "velfærdsstat", som primært bygger på, at det er staten, der har ansvaret for velfærden, og udvikle et velfærdssamfund, hvor alle parter anerkender, at de også har et ansvar for at tage sig af hinanden, og at dette ansvar kan være gensidigt forstærkende;

36.   henstiller, at regeringerne altid bør prioritere en forbedring af balancen mellem arbejds- og privatliv højt; bemærker, at denne balance kan blive truet af den stigende arbejdsløshed, samtidig med at den enkeltes arbejdsbyrde øges; understreger, at mere fleksible arbejdstider for kvinder og mænd kan bidrage til en bedre kombination af arbejds- og familieliv, forudsat at de selv frit vælger dem til og ikke bliver pålagt dem under økonomisk pres; mener endelig, at dette kræver, at regeringerne giver borgerne mulighed for at træffe deres egne valg i stedet for at træffe valgene for dem;

37.   opfordrer Kommissionen til at høre begge arbejdsmarkedets parter om spørgsmålet vedrørende bedre forening af arbejds- og familieliv;

38.   mener, at de forretningsmæssige fordele ved at gøre arbejdspladserne mere familievenlige bør fremhæves tydeligere; anbefaler, at medlemsstaterne fastsætter retningslinjer for virksomheder, der ønsker at træffe sådanne foranstaltninger, samtidig med at der tages højde for de særlige udfordringer, små og mellemstore virksomheder står over for;

39.   opfordrer medlemsstaterne til at indføre regler om betalt barselsorlov for mødre og fædre og fremme retten til forældreorlov fordelt ligeligt mellem kvinder og mænd; opfordrer med dette mål for øje medlemsstaterne til at bekæmpe de økonomiske, sociale og kulturelle fordomme, der omgærder retten til forældreorlov for mænd; opfordrer Kommissionen til at ændre Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS(6); er af den opfattelse, at såvel fædre som mødre bør gøre brug af forældreorlov under samtidig garanti for, at de kan vende tilbage til deres stillinger; går ind for et system af incitamenter, der fremmer fordeling af forældreorloven mellem forældrene, og kompensation for de omkostninger, der er forbundet med børneopdragelse; opfordrer Kommissionen til at høre begge arbejdsmarkedets parter om mulige ændringer af den i 1996 gennemførte reform af forældreorlov, hvis mål kunne være at forlænge minimumsperioden fra tre til seks måneder;

40.   minder medlemsstaterne om det tredje princip i det europæiske charter for små virksomheder, nemlig at små virksomheder kan undtages fra visse lovmæssige forpligtelser; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at føre dette princip ud i livet;

41.   kan ikke stærkt nok understrege vigtigheden af muligheder for adgang til uddannelse, kompetenceudvikling og livslang læring samt fremme af en uddannelseskultur, der fremmer deltagelse af folk i alle aldre, og navnlig dem, der er på vej ud på eller vender tilbage til arbejdsmarkedet; understreger, at reelle kvalifikationer såsom tekniske færdigheder og sprogfærdigheder bør prioriteres højere for at fremme den enkeltes mobilitet, tilpasningsevne og beskæftigelsesegnethed samt selvudfoldelse; understreger betydningen af at træffe forebyggende foranstaltninger ved at gribe ind over for elever, der forlader skolen for tidligt, og behovet for at finde alternative måder at vurdere adgangen til videreuddannelse på; understreger især behovet for at undervise ældre inden for områder såsom informationsteknologi for at fjerne hindringer for deres fortsatte deltagelse på arbejdsmarkedet; opfordrer til, at der i dette øjemed udvikles særlige undervisningsmetoder for ældre;

42.   opfordrer derfor medlemsstaterne til især at give de ældre arbejdstagere mulighed for at udnytte faglige videreuddannelsesprogrammer for at sikre, at de kan deltage aktivt på arbejdsmarkedet helt frem til pensionsalderen; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til kun at godkende operationelle programmer for Den Europæiske Socialfond, hvis de specifikt indeholder videreuddannelsesforanstaltninger for ældre;

43.   slår til lyd for indgåelse af partnerskabsaftaler mellem regeringer og arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national praksis og tradition for at fremme beskæftigelsen af ældre arbejdstagere gennem foranstaltninger imod aldersdiskrimination og til fordel for mere fleksibel arbejdstid og genintegrationsforanstaltninger for arbejdsløse ældre arbejdstagere;

44.   mener, at europæiske virksomheder, især hvad angår deres familiepolitik og bekæmpelse af diskrimination på baggrund af alder, køn og familiemæssig status, spiller en afgørende rolle for aktiv fremme og gennemførelse af lige muligheder med henblik på at beskytte de svageste samfundsgrupper (herunder ældre, handicappede og især unge forældre), forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og fremme en tilrettelæggelse af arbejdstiden, der kan sikre en større tilgængelighed; mener desuden, at virksomhederne bør opfordres til som en del af deres sociale ansvar at tage de udfordringer op, der er forbundet med den aldrende befolkning gennem initiativer til fremme af fleksible arbejdstider og deltidsarbejde, især for forældre, vordende forældre og ældre arbejdstagere;

45.   bemærker, at EU-lovgivningen om forskelsbehandling på grund af alder indtil videre ikke har nået de fastsatte mål og opfordrer medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at gennemføre den eksisterende antidiskriminationslovgivning på dette område, navnlig direktiv 2000/78/EF om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv;

46.   støtter Kommissionens initiativ til et rammedirektiv om gennemførelsen af EF-traktatens artikel 13;

47.   konkluderer, at der bør lægges større vægt på, at erhvervslivet skal fastholde de ældre arbejdstagere i betragtning af denne gruppes potentiale; mener, at det vigtigste bør være at opfordre folk til at arbejde længere og muliggøre dette, og at arbejdsgivere bør overbevises om, at dette er i begge parters interesse; mener, at ældre mennesker ved godt helbred bør betragtes som en positiv ressource for samfundet i stedet for en økonomisk trussel; mener, at der bør lægges større vægt på det positive udfald af Det Europæiske År for Ældre og for Solidaritet mellem Generationerne (1993);

48.   appellerer til virksomhederne om at tilbyde mere fleksible arbejdstidsordninger, der tager hensyn til de forskellige livsstadier og skaber beskæftigelsesmuligheder for forældre og ældre arbejdstagere svarende til deres behov;

49.   mener, at medlemsstaterne bør opfordre virksomheder til at udvikle fjernarbejdskonceptet med henblik på, at innovative virksomheder ansætter personer, som kan vælge at arbejde hjemme på tidspunkter efter eget valg, samtidig med at de har e-forbindelse til virksomhedens netværk;

50.   mener, at arbejdsmarkedets parter skal sikre et fleksibelt arbejdsmarked for derved at skabe mere fleksible arbejdspladser, som sikrer, at der er plads til og brug for alle på arbejdsmarkedet;

51.   bemærker, at det på grund af den mobilitet, der karakteriserer de europæiske arbejdstagere, og centraliseringen af arbejdsmarkedet nu er nødvendigt ikke blot at forbedre det gensidige kendskab til de forskellige sociale sikringssystemer, men også at sikre en glidende overgang fra et nationalt system til et andet, hvilket gælder såvel offentlige som private og andre former for forsikring;

52.   understreger, at det er vigtigt at bevare den viden, som de arbejdstagere, der går på pension, besidder, navnlig i den offentlige sektor, f.eks. i Frankrig, hvor 50 % af arbejdsstyrken vil være berettiget til at gå på pension inden for de næste ti år; anmoder medlemsstaterne om at opfordre både den private og den offentlige sektor til at træffe proaktive foranstaltninger for at undgå tab af værdifuld erfaring og indsigt ved f.eks. at lade ældre vejlede nyansatte, sikre en gradvis tilbagetrækning og gennemføre programmer til livslang læring; opfordrer medlemsstaterne til at yde særlig støtte til små og mellemstore virksomheder med henblik på dette;

53.   mener, at der især bør fokuseres på den ældste aldersgruppe (dvs. personer over 80 år), hvoraf 25 % ikke er selvforsørgende; opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag, der sigter mod at sænke denne procentsats gennem kollektive og individuelle foranstaltninger og løse statens problemer vedrørende social sikring, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger for personer, der ikke er selvforsørgende;

54.   erkender dog, at arbejdsintensive erhverv såsom tagdæknings-, bygnings- og landbrugsarbejde står over for endnu større udfordringer, hvad angår udnyttelse af de ældre arbejdstageres produktionsevne og fremme af ansættelse af unge; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle god praksis for disse erhverv med henblik på at undgå personalemangel og tab af færdigheder;

55.   anerkender det potentiale, der er i beskyttede boliger, som gør det muligt for ældre mennesker at klare sig selv længere i et miljø, hvor de kan leve blandt andre ældre mennesker og modtage hjælp fra læger og hjemmehjælpere, hvis dette er nødvendigt;

56.   opfordrer medlemsstaterne og det private erhvervsliv til at ændre på det princip, at højere alder automatisk betyder højere løn, og anerkende, at nogle personer, der nærmer sig pensionsalderen, til trods for at de har brug for en vis indkomst, ikke nødvendigvis har samme behov, hvad angår indkomst og arbejdstider, som da de var unge; understreger vigtigheden af mere fleksible arbejdsmæssige muligheder, såsom deltidsarbejde som en mulig løsning, når man bliver ældre;

57.   opfordrer medlemsstaterne til at fjerne alle hindringer, navnlig hvad angår skat og pension, for ældre, der ønsker at fortsætte med at arbejde, og undersøge muligheden for, at arbejdstagere, der er berettigede til pension, får udbetalt en del af deres pension, mens de fortsætter med at arbejde og får løn herfor;

58.   betoner, at ældre mennesker kan spille en afgørende rolle, hvad angår børnepasning, og at yngre generationer omvendt ofte kan være med til at tage sig af andre, der kræver pleje; opfordrer medlemsstaterne og arbejdsgiverne til i højere grad at vise, at de anerkender dette;

59.   bemærker, at loven i nogle tilfælde, blandt andet hvad angår forskelsbehandling på grund af alder, kan virke mod hensigten og afskrække virksomheder fra eller sågar forhindre dem i at ansætte ældre; anmoder medlemsstaterne om at undersøge virkningerne og anvendelsen af lovgivning på dette område grundigere med henblik på at vurdere, hvorvidt foranstaltningerne har den ønskede effekt; anmoder om, at virkningerne og detaljerne i lovgivning vedrørende ikke-forskelsbehandling overvåges;

60.   understreger, at en aldrende befolkning i EU sandsynligvis vil føre til en større andel af handicappede; bemærker, at der er en vedvarende høj arbejdsløshed i denne gruppe; opfordrer regeringer og virksomheder til at vise et godt eksempel ved at gøre det lettere for disse mennesker at finde et job;

61.   beklager, at en aktiv alderdom i Lissabon-strategien næsten udelukkende defineres ud fra lønnet beskæftigelse, og mener, at konceptet bør finde en bredere anvendelse og omfatte ulønnede aktiviteter såsom samfundsarbejde, politisk engagement og andre former for frivilligt arbejde; erkender, at et sådant aktivt engagement i samfundet gennem ulønnet arbejde kræver en passende indkomst fra andre kilder; anerkender, at en aktiv alderdom i høj grad hænger sammen med en forhøjelse af pensionsalderen, hvilket kan være en løsning på problemet med de demografiske ændringer;

62.   anerkender, at pensionssystemerne hører under medlemsstaternes kompetence; mener dog, at arbejdstagere i den offentlige og i den private sektor bør have samme adgang til pension, og at forskelsbehandling mellem sektorerne ikke bør finde sted; mener, at der bør træffes foranstaltninger til at fremme en gradvis og fleksibel pensionering, således at der tages højde for den forventede højere levealder og en bedre folkesundhed; erkender, at folk - eftersom de lever længere - også kan arbejde længere, og opfordrer regeringerne til at overveje økonomiske incitamenter, der opfordrer dem hertil;

63.   mener, at alle medlemsstaterne kan lære mere af hinanden ved i højere grad at udveksle bedste praksis, hvad angår pensionsreformer;

64.   understreger i betragtning af den demografiske udvikling den centrale betydning af de sociale sikringsordningers kapacitet og finansielle bæredygtighed, især betydningen af pensionsordninger, der fremmer hensigtsmæssige og bæredygtige pensioner, og sundhedssystemer, der bygger på principperne om solidaritet, retfærdighed og universalitet, for at fremme alle borgeres adgang til en passende forsorg af høj kvalitet i tilfælde af sygdom eller plejebehov; opfordrer medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at modernisere pensionssystemerne for at sikre deres økonomiske og sociale levedygtighed og gøre dem i stand til at imødegå konsekvenserne af den aldrende befolkning;

65.   mener, at reformer af de nationale pensionssystemer ikke udelukkende bør fokusere på at gøre disse systemer økonomisk bæredygtige, men også bør være med til i højere grad at gøre de ældres liv økonomisk bæredygtige;

66.   erkender dog, at det er vanskeligt med statsfinansierede pensioner at opfylde pensionisters indkomstbehov; mener, at medlemsstaterne bør lægge større vægt på og mere energi i at udvikle hensigtsmæssige supplerende pensionsordninger og opfordre til private opsparinger;

67.   mener, at nationale statsfinansierede pensioner, ligegyldigt i hvor høj grad disse fastsættes af medlemsstaterne, bør være tilgængelige for alle som en ret og som sådan ikke bør være indtægtsbestemte;

68.   minder om, at ejere af små virksomheder er underkastet de demografiske ændringer i lige så høj grad som arbejdstagere; finder det foruroligende, at en tredjedel af alle ejere af små virksomheder i Europa vil gå på pension inden for de næste ti år, og opfordrer alle aktører til at fremme iværksætterånden - ikke kun for at fastholde den viden og kunnen, denne gruppe besidder, men også for at opveje de negative konsekvenser for væksten;

69.   mener, at indvandringspolitikker, hvis sigte er at fremme en vellykket økonomisk, social og juridisk integration af indvandrere, er afgørende for at opnå en balance mellem henholdsvis indvandrernes og værtslandenes rettigheder og forpligtelser, og at optagelsesmekanismer for tredjelande bør forvaltes effektivt og gennemskueligt; mener desuden, at integrationsprocessen forudsætter, at der opnås ligebehandling, at alle former for forskelsbehandling af indvandrere og deres børn udryddes, og at beskæftigelses- og socialpolitikker koordineres bedre; mener, at der bør opfordres til at føre sådanne politikker i et forsøg på at reducere visse demografiske udfordringer; erkender, at indvandring i sig selv ikke vil løse alle de problemer, der er forbundet med de demografiske ændringer, og også vil medføre nye udfordringer;

70.   konstaterer, at der i de østeuropæiske regioner foregår en massiv afvandring af unge kvinder, og at der er behov for en ansvarlig økonomisk politik og beskæftigelsespolitik samt en målrettet anvendelse af strukturfondene til fordel for kvinder under overholdelse af de gældende bestemmelser for ligestilling og kønsbudgettering;

71.   anerkender, at kontrollen med indvandring hører under medlemsstaternes kompetence; mener, at der bør fokuseres mere på uddannelse og udvikling af kompetencer, navnlig for indvandrere og etniske befolkningsgrupper;

72.   henviser til, at antallet af personer, der tilhører etniske mindretal og kræver langvarig pleje, stiger væsentligt i visse medlemsstater; henviser desuden til, at det ikke kan tages for givet, at indvandrere og deres børn vil foretrække at vende tilbage til deres oprindelsesland, hvilket navnlig gælder ældre og indvandrere med børn, der er vokset op i EU; tilføjer, at det er vigtigt for alle etniske grupper og navnlig for alle kvinder, at der er mulighed for børnepasning og ældrepleje af høj kvalitet, men at det påvirker de etniske grupper forskelligt, og at der bør tages behørigt højde herfor ved planlægningen af disse ydelser; understreger, at det er vigtigt at sikre ikke-forskelsbehandling og ligebehandling i forbindelse med sådanne ydelser; anbefaler, at der fokuseres mere på dette aspekt, navnlig hvad angår sammenligning af bedste praksis;

73.   konstaterer, at integration af indvandrere hidtil ikke har været genstand for tilstrækkelig opmærksomhed, hvilket bl.a. har ført til beskedne uddannelsesresultater og fortsat udstødelse af disse nye medborgere; opfordrer derfor medlemsstaterne til at styrke deres integrationsforanstaltninger, først og fremmest for indvandrere, der allerede har opholdt sig i EU i længere tid;

74.   understreger den vigtige rolle, indvandrerkvinder spiller, og opfordrer medlemsstaterne til at anerkende den plads, de fortjener i forbindelse med deres integrationspolitik, og sikre alle deres rettigheder; understreger, at der er en tendens til, at indvandrerkvinder uden papirer ansættes i private hjem til at tage sig af plejekrævende personer; bemærker, at denne gruppe muligvis udnyttes og opfordrer medlemsstaterne til at tage dette problem op;

75.   betoner, at indvandrere, der er i trediverne eller fyrrerne, når de ankommer, sandsynligvis ikke har nogen pensionsopsparing; opfordrer medlemsstaterne til at finde frem til den bedste praksis for håndtering af denne situation for at undgå et endnu større pres på pensionssystemerne;

76.   minder medlemsstaterne om, at demografiske ændringer også optræder i de mindst udviklede lande, som også står over for udfordringer forbundet med aldrende befolkninger, fattigdom og skæv indkomstfordeling samt voksende problemer med ungdomsarbejdsløshed; opfordrer medlemsstaternes regeringer og EU til at tage dette i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af bistands- og samarbejdsprogrammer;

77.   bemærker endvidere, at politikker, der giver faglærte indvandrere fortrinsret med henblik på at styrke økonomien i EU, også giver det stik modsatte resultat og svækker økonomien i de lande, hvor de faglærte indvandrere kommer fra; mener, at medlemsstaterne bør erkende, at de har et ansvar i denne henseende;

78.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre leveringen af forsyningspligtydelser i landdistrikter for at give ældre mulighed for at fortsætte et uafhængigt liv i længere tid og dermed begrænse presset på sundhedsvæsenet og de sociale sikringssystemer samt undgå en kultur med alt for tidlig afhængighed;

79.   konstaterer, at pleje- og pasningstjenesterne bør sikres i medlemsstaterne som følge af de demografiske ændringer, og kræver øget udveksling af god praksis på dette område; kræver, at pleje- og pasningstjenesterne støttes som tjenesteydelser under forsyningspligtydelserne, og opfordrer derfor Kommissionen til at forankre denne beskyttelse i grønbogen om sociale tjenesteydelser;

80.   understreger, at det er vigtigt at udveksle oplysninger og bedste praksis blandt medlemsstaterne for at vurdere, hvordan sundhedsvæsenet kan forberede sig på det øgede behov, der vil opstå som følge af den aldrende befolkning;

81.   henstiller til medlemsstaterne at gennemføre en politik til forebyggelse af risikoen for udstødelse, navnlig hvad angår skolemæssig udstødelse eller tab af bolig, og minder om, at det er vigtigt at fremme alle foranstaltninger, der har til formål at bevare den familiemæssige solidaritet, især med henblik på beskyttelse af børns rettigheder, men også under hensyntagen til forældrenes rettigheder;

82.   understreger, at det er vigtigt at tilrettelægge kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter for de ældre og anerkende det grå gulds muligheder;

83.   anbefaler, at der gøres en større indsats for at standardisere medlemsstaternes forskellige udgangspunkter i forbindelse med indgivelse af oplysninger til Eurostat med henblik på mere pålidelig sammenligning samt overtagelse af bedste praksis;

84.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bruge det kommende syvende forskningsrammeprogram på spørgsmål vedrørende demografisk udvikling, understøttelse af familien og styrkelse af sundheden;

85.   opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af fællesskabsprogrammet Progress at gennemføre mere vidtgående undersøgelser, analyser og peer reviews af de demografiske ændringer og deres virkninger for samfundet og de relevante politikområder;

86.   konkluderer, at EU fortsat bør sammenligne medlemsstaternes indsats, erfaringer og bedste praksis, hvad angår håndteringen af forskellige udfordringer i forbindelse med de demografiske ændringer, at de eksisterende EU-institutioner er egnede til dette formål, og at der ikke kræves yderligere EU-strukturer;

87.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT C 115 af 14.4.1997, s. 238.
(2) EFT C 104 af 6.4.1998, s. 222.
(3) EFT C 232 af 17.8.2001, s. 381.
(4) EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.
(5) EFT L 45 af 19.2.1975, s. 19.
(6) EFT L 145 AF 19.6.1996, S. 4.


Planteafgrøder til nonfoodformål
PDF 174kWORD 93k
Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til fremme af afgrøder til nonfoodformål (2004/2259(INI))
P6_TA(2006)0116A6-0040/2006

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens grønbog af 29. november 2000: "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed" (KOM(2000)0769),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 1997: "Energi for fremtiden: vedvarende energikilder – Hvidbog vedrørende en strategi- og handlingsplan på fællesskabsplan" (KOM(1997)0599),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet(1),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. maj 2004: "Den vedvarende energis andel i EU - Rapport fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 2001/77/EF med vurdering af lovgivningens og Fællesskabets øvrige politiks indflydelse på udviklingen af de vedvarende energikilders bidrag i EU og forslag til konkrete foranstaltninger" (KOM(2004)0366),

-   der henviser til Kommissionens program "Intelligent energi i Europa"(2), dens meddelelse af 7. december 2005: "Handlingsplan om biomasse" (KOM(2005)0628) og dens meddelelse af 8. februar 2006 om en EU-strategi for biobrændstoffer (KOM(2006)0034),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport(3),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF(4),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere(5),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen(6),

-   der henviser til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (7),

-   der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om den vedvarende energis andel i EU og forslag til konkrete foranstaltninger(8),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0040/2006),

A.   der henviser til, at produktionen af genanvendelige råmaterialer er en måde, hvorpå man kan knytte den fælles landbrugspolitik sammen med moderne og innovative politikker som fastlagt i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i hhv. Lissabon og Göteborg,

B.   der henviser til, at fremstilling af genanvendelige råmaterialer og anvendelse af organisk affald i forbindelse med en strategi for bæredygtig udvikling kan yde et bidrag til miljøforbedring, bæredygtig produktion af energi, beskæftigelse og regional ligevægt og samtidig medvirke til at skabe et diversificeret og mere selvstændigt multifunktionelt landbrug,

C.   der henviser til, at genanvendelige råmaterialer delvis erstatter fossile energikilder og derved sammen med et afbalanceret og strategisk miks af alle energikilder kan bidrage til at reducere EU's afhængighed af energi, idet de minimerer politiske og økonomiske risici i forbindelse med import; der samtidig henviser til, at de genanvendelige råmaterialer ikke kun bidrager til at reducere emissionen af drivhusgasser, men også til en bedre styring af materialernes livscyklus,

D.   der henviser til, at udviklingen af planter til nonfoodformål ikke må bringe det strategiske mål om selvforsyning med fødevarer i fare, som har været et af den fælles landbrugspolitiks mål fra starten,

E.   der henviser til, at planter til nonfoodformål ganske vist synes at give moderne landbrug nye perspektiver, specielt på energiområdet, men at fastsættelsen af konkurrenceniveauer, som skal kunne bære overgangen til planter til nonfoodformål og muliggøre en ny forarbejdningsindustri, skal være nøje gennemtænkt,

F.   der henviser til, at politikkerne til udvikling af biobrændstoffer og udnyttelse af biomasse i sig selv skal være orienteret mod energisparende produktionsmodeller, hvis energidiversificering i Europa med henblik på bekæmpelse af drivhuseffekten skal have nogen mening,

G.   der henviser til, at udviklingen af planter til nonfoodformål ganske vist kan have positive effekter med hensyn til klimaopvarmningen, men at det alligevel er nødvendigt først at udarbejde cost-benefit-analyser på energi- og miljøområdet for at kunne beregne alle produktionsomkostninger og nøjagtigt anslå værdien af eventuelle nye retningslinjer,

H.   der henviser til, at olie- og gasreserverne hele tiden bliver mindre, at olieproduktionen i løbet af de næste 15 år sandsynligvis vil falde, hvilket vil medføre en prisstigning på olie; henviser til, at en sparsom og effektiv omgang med energi i landbrugs- og fødevaresektoren derfor er særdeles nødvendig, fortrinsvis via en forkortelse af forsyningsvejene og en decentral fødevareforsyning og energiproduktion,

I.   der henviser til, at anvendelse af biomasse til energiproduktion dækker mange forskellige områder, som f.eks. energiproduktion, miljøbeskyttelse, standardisering og forsyningssikkerhed gennem anvendelse af lokale vedvarende energikilder og genanvendelige råmaterialer,

J.   der henviser til, at behovet for konventionelle brændstoffer i de hurtigt voksende industrier i Asien og andre områder i udvikling snart vil stige kraftigt, hvilket vil bidrage til en drastisk reduktion af de globale olielagre,

K.   der henviser til, at energiforsyningssikkerheden skal sikres ved hjælp af diversificering af energikilder for at reducere EU's afhængighed af import af fossile brændstoffer fra tredjelande,

L.   der henviser til, at biobrændstoffer kan skabe meget mere beskæftigelse i landdistrikter end fossile brændstoffer, og at de på mange områder, hvor dyrkningen af lokale kulturplanter går tilbage eller er ved at forsvinde som følge af ændringer af den fælles landbrugspolitik, sågar kan udvikle sig til et socioøkonomisk alternativ, som f.eks. sukkerroer eller bomuld,

M.   der henviser til, at den øgede anvendelse af vedvarende energikilder kan have en positiv effekt, blandt andet på beskæftigelsessituationen i områder med høj arbejdsløshed, som følge af større produktion i landbrugsområder, øget beskæftigelse, udvikling af industri og tjenesteydelser i sammenhæng med vedvarende energikilder og genoptagelse af landbrugsdriften på de landbrugsarealer, der er taget ud af drift som følge af politiske ændringer i de nye medlemsstater,

N.   der henviser til, at der med direktiv 2003/30/EF om biobrændstoffer fastsættes et mål for forbruget af biobrændstoffer som en andel af alle brændstoffer til transport på 5,75 % i 2010, hvilket svarer til 40 millioner t CO2 om året; der henviser til, at forbruget af biobrændstoffer i medlemsstaterne på nuværende tidspunkt kun ligger på 1,4 % af det samlede forbrug af brændstoffer til transport; der henviser til, at der derfor anbefales en drastisk ændring i den politik, der føres,

O.   der henviser til, at mange medlemsstater forlader sig på afgiftsfritagelser på brændstoffer for at støtte produktionen af biobrændstoffer, hvilket fremmes af direktiv 2003/96/EF om beskatning af energi,

P.   der henviser til, at det er nødvendigt med et indre marked for landbrugsprodukter til energi- og brændstofformål,

Q.   der henviser til, at al EU-støtte og støtte fra medlemsstaterne, told og alle forordninger og direktiver til fremme af energiafgrøder og biobrændstoffer skal følge WTO-bestemmelserne på et bæredygtigt grundlag,

R.   der henviser til, at dyrkning af energiafgrøder kan have en positiv indflydelse på biodiversiteten, jorden og vandressourcerne, hvis dyrkningen bevirker en udvidelse af vekseldriften, hvis der tages fuldt hensyn til kravene til krydsoverensstemmelse, og hvis der sker en aktiv forbedring af jordens frugtbarhed,

S.   der henviser til, at potentialet fra biprodukter fra land- og skovbrug som træ, uld, gylle, strå og slagteriaffald fortsat bør udnyttes bedre i forbindelse med produktionen af energi fra landbrugsprodukter,

T.   der henviser til, at ikke kun forbrugerne, men også landmænd og skovejere skal informeres om anvendelsen af afgrøder til nonfoodformål, biomasseproduktion, vedvarende energi og de muligheder, som disse tilvejebringer for landbrugs- og skovbrugssektorerne,

U.   der henviser til, at den nylige reform af den fælles landbrugspolitik har skabt de vilkår, som er nødvendige for udvikling af afgrøder til nonfoodformål, ved at indføre afkoblet støtte samt ordninger for energiafgrøder og dyrkning af udtaget jord,

V.   der henviser til, at biomasseenergi er en vedvarende energikilde med et meget stort potentiale, navnlig for bæredygtigt landbrug,

W.   der henviser til, at de væsentligste former for biomasseenergi omfatter biobrændstoffer til transport (som oftest fremstilles af korn, sukker, olieafgrøder eller olieaffald), national udnyttelse af biomasse til varmeformål (træ eller skovaffald), afbrænding af træaffald og halm samt landbrugsaffald i kraftværker til produktion af elektricitet eller varme eller begge dele,

X.   der henviser til, at vedvarende energi på nuværende tidspunkt kun har udsigt til at udgøre 9-10 % af EU's energimiks i 2010 og ikke målet på 12 %,

Y.   der henviser til, at de nye medlemsstater i Mellem- og Østeuropa, samt Bulgarien og Rumænien, der snart bliver medlemmer af EU, er potentielle producenter af vedvarende energikilder, og at de modtager eller vil modtage en betydelig andel af støtten fra EU's strukturfonde og landbrugsfonde, og at det derfor er nødvendigt kraftigt at opfordre disse lande til effektivt at udnytte deres ressourcer og lade dem være omfattet af de horisontale bestemmelser i den fælles landbrugspolitik,

Z.   der henviser til, at sukkermarkedet i EU reformeres, og dyrkningen af sukkerroer reduceres, og at mulighederne for en mere omfattende udnyttelse af det eksisterende potentiale med hensyn til produktionen af biobrændstof af sukkerroer eller andre alternative afgrøder på disse dyrkningsarealer derfor bør afprøves grundigt,

En fremtid for afgrøder til nonfoodformål

1.   understreger vigtigheden af, at støtten til forskning og udvikling af teknologien i forbindelse med afgrøder til nonfoodformål øges for at forbedre industriens potentiale og effektivitet; opfordrer til, at der lægges størst vægt på de mest effektive bioenergiprojekter, der vil bidrage mest til landbrugets økonomi, og som tydeligt demonstrerer biomassens evne til i væsentlig grad at bidrage til at dække den europæiske energiefterspørgsel;

2.   opfordrer Kommissionen til at definere en EU-strategi og -handlingsplan til fremme af vedvarende energikilder med henblik på at forbedre fødevaresikkerheden og Fællesskabets energieffektivitet, således at en sikker forsyning med fødevarer styrkes gennem en optimal udnyttelse af genanvendelige råmaterialer;

3.   understreger, at dyrkning af biobrændstof og landbrugsproduktion langtfra gensidigt udelukker hinanden, da fremme af førstnævnte kan spille en væsentlig rolle med hensyn til at sikre fødevareforsyningen ved at opretholde produktionen på landbrugsjorden;

4.   opfordrer Kommissionen til med hjælp fra medlemsstaterne, de respektive foreninger og aktører at lave en opgørelse over alle individuelle og kollektive erfaringer med udnyttelsen af biomasse (genanvendelige råstoffer og organisk affald fra land- og skovbrug) med henblik på produktion af biobrændstoffer, varme og elektricitet, så det bliver muligt at tage de mest interessante initiativer op i EU-regi;

5.   glæder sig over de anstrengelser, som Kommissionen allerede har gjort sig for at fremme yderligere udbredelse af afgrøder til nonfoodformål og for at opnå en mere effektiv energiudnyttelse inden for rammerne af programmet "Intelligent energi i Europa" og handlingsplanen for biomasse samt meddelelsen om biobrændstoffer, men kræver en bedre samordning med allerede eksisterende tiltag i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at holde sig til tidsplanen for begge initiativer og gennemføre de deraf følgende tiltag inden for en meget kort frist;

6.   finder det nødvendigt, at der inden for rammerne af den langfristede planlægning af EU's energipolitik og for at garantere både den økonomiske og erhvervsmæssige sikkerhed for investorer og producenter på baggrund af integrerede forslag fastlægges nationale handlingsplaner for biomasse, hvor man fastsætter forskellige prioriteter for brugen af de forskellige typer biomasse og fastlægger målrettede miljøtiltag og kampagner til information af forbrugerne vedrørende fordelene og ulemperne ved biomasse, samt denne vedvarende energikildes bidrag til en bæredygtig udvikling,

7.   henviser til nødvendigheden af, at der gennemføres en undersøgelse for at kontrollere de økonomiske, økologiske og tekniske parametre, der ligger til grund for valget af de afgrøder, der er egnet til dyrkning, på baggrund af jord- og klimaforholdene i den enkelte region,

8.   opfordrer Kommissionen også inden for landbrugssektoren fortrinsvis at fremme energibesparelse, udnyttelse af biprodukter til energiproduktion og den decentrale brug af genanvendelige råmaterialer;

9.   understreger, at råstofferne til fremstilling af biodiesel og bioethanol samt til varme- og strømproduktion fra biomasse først og fremmest skal komme fra medlemsstaternes egne råstofreserver;

10.   understreger det potentiale, der kommer fra udviklingen og investeringerne i den nonfoodrelaterede plantesektor, for landmænd der er omfattet af reformen af EU's sukkermarked;

11.   understreger vigtigheden af at gøre målene i direktiv 2003/30/EF om biobrændstoffer obligatoriske og indføre strenge overvågningsmekanismer med det mål, at forpligtelserne primært skal opfyldes på grundlag af lokal europæisk produktion; mener derfor, at det er nødvendigt med en EU-handelspolitik, der stemmer overens med dette mål;

12.   understreger, at fastsættelsen af obligatoriske mål ikke må føre til, at de eksisterende incitamenter til produktion af biobrændstof i EU bortfalder eller forringes; er af den opfattelse, at fastsættelsen af disse mål skal gøres afhængig af en revision af EU's skatteretlige bestemmelser for energiprodukter;

13.   understreger på baggrund af de stadig mere begrænsede råmaterialeressourcer betydningen af markedsmekanismer, som giver energikilder i form af biomasse en vedvarende konkurrencedygtighed, også uden offentlige tilskud;

14.   understreger, at beslutninger om mere udbredt anvendelse af vedvarende energikilder bør træffes af de enkelte medlemsstater under hensyntagen til lokale forhold og specielt mulighederne i denne udvikling;

15.   påpeger, at alle landdistrikter har et stort potentiale til produktion af biomasse, men at de dårligst stillede af dem altid vil have sværest ved at udnytte dette potentiale på grund af det dårlige produktionsniveau og deres naturlige og strukturelle handicap; påpeger derfor, at disse områder skal prioriteres ved anvendelsen af strukturfondsmidler, så deres potentiale kan udnyttes;

16.   påpeger nødvendigheden af at fastlægge operationelle programmer inden for rammerne af de nationale og regionale udviklingsstrategier for 2007-2013 til udnyttelse af biomasse og garantere deres økonomiske støtte fra strukturfondene, Samhørighedsfonden og Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013);

17.   kræver, at tiltag til fremme af energiafgrøder ikke må føre til en yderligere fordyrelse af energiforsyningen til private og virksomheder og dermed til en forringelse af den europæiske konkurrencesituation i den globale konkurrence om placering af virksomheder;

18.   anmoder indtrængende Kommissionen om at tage ordningen for jordudtagning i energiafgrødeordningen op til revision som fastsat i reformen af den fælles landbrugspolitik og øge det maksimale areal, som er berettiget til supplerende støtte, og betalingsniveauet væsentligt; minder i den forbindelse om, at det for nylig har krævet en forhøjelse af støtten til jord med energiplanter til 80 EUR pr. hektar om året på baggrund af et maksimalt garanteret areal på 2 200 000 hektar;

19.   foreslår Kommissionen at udvide listen over støtteberettigede afgrøder til udvinding af biobrændstoffer i forbindelse med støtteordningerne, sikre, at valget af de mest egnede energiplanter sker på regionalt og lokalt niveau, sikre, at der for alle typer vedvarende energikilder, som f.eks. bioethanol, biodiesel og anaerob forgæring (biogas) er ens mulighed for støtte, og motivere producenterne nok til, at de vender blikket mod disse afgrøder;

20.   understreger, at tiltag til fremme af afgrøder til nonfoodformål skal finansieres på en hensigtsmæssig måde, med henblik på en rationel anvendelse af støtten, uden at dette indvirker negativt på de mål om anvendelse af støtten fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005;

21.   opfordrer Kommissionen til at fjerne forhindringerne for udviklingen af dyrkningen af energiplanter i de nye medlemsstater, der anvender den forenklede generelle arealbetalingsordning og derfor ikke modtager finansiel støtte fra EU;

22.   finder det nødvendigt at afkoble præmierne til dyrkning af energiplanter i de nye medlemsstater fra "phasing in"-mekanismen;

23.   er af den opfattelse, at dyrkningen af energiplanter i de nye medlemsstater bør adskilles fra den generelle arealbetalingsordning, så der sikres yderligere støtte til dyrkningen af energiplanter;

24.   fremhæver, at afgrøder til nonfoodformål på langt sigt skal være økonomisk bæredygtige; opfordrer Kommissionen til at støtte holdbare løsninger og stabile ordninger for industrien for at tilskynde den til at foretage tilpasninger og investeringer, så disse afgrøder ikke længere skal finansieres med offentlige midler;

25.   henviser til, at man specielt skal sørge for at undgå en intensivering af produktionen, som kan påvirke miljøet i negativ retning, f.eks.belastning af jorden med gødningsreststoffer og plantebeskyttelsesmidler og opbrugning og forurening af vandreserverne;

26.   understreger vigtigheden af at tilskynde landbrugs- og forarbejdningssektoren til at kommunikere med hinanden gennem klare kontrakter, overførsel af teknologi og andre tiltag;

27.   beder Kommissionen om - ud fra situationen i hver enkelt medlemsstat - at fremme tilskuds- og låneprogrammer på europæisk, nationalt og regionalt plan til formål som f.eks. anlæg af forarbejdningsvirksomheder og udvikling af råvarer;

28.   beder Kommissionen om at vurdere, hvilken effekt dyrkningen af afgrøder til nonfoodformål vil have på beskæftigelsesmulighederne, og hvor meget transportomkostningerne vil kunne reduceres, hvis der bygges kraftværker til vedvarende energi i landdistrikter;

29.   understreger vigtigheden af at indføre foranstaltninger til sikring af, at importerede råvarer er af en vis kvalitet, og at de overholder de miljømæssige minimumsstandarder på baggrund af de standarder, der gælder i EU;

30.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage yderligere skridt til at sammenkøre produktstandarder og støtten til genanvendelige råstoffer i hele EU med henblik på at fremme et indre marked for vedvarende energikilder;

31.   opfordrer Kommissionen til at støtte tilpasningen af reglerne for støtte af planter til nonfoodformål, i det omfang de svarer til kriterierne for en bæredygtig udvikling og styrker et multifunktionelt landbrug i hele EU;

32.   understreger, at virkningerne af dyrkningen af energiplanter på miljøet i landdistrikterne skal overvåges, og at indførelsen af regler, der forhindrer en ukontrolleret udbredelse af dyrkningen af invasive plantearter i visse områder, skal overvejes;

33.   opfordrer til anvendelse af de eksisterende kontrolmekanismer, som f.eks. krydsoverensstemmelsen, for at sikre, at biodiversiteten og miljøgoderne jord, vand og luft ikke lider overlast som følge af en biologisk produktion af brændstoffer, energi og materialer, og at der faktisk opnås en formindskelse af drivhusgasserne;

34.   beder Kommissionen om at overveje at udvikle en gennemskuelig, offentligt tilgængelig database på EU-plan, som klarlægger fordelene ved de genanvendelige råmaterialer og resultaterne fra vurderinger af deres livscyklus;

35.   anmoder om, at offentlige indkøbsstrategier støtter indførelsen af materialer, som er udvundet af biomasse, for at øge bevidstheden om de potentielle anvendelsesområder for genanvendelige råstoffer og deres miljø- og sundhedsmæssige fordele;

36.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte udbredelse og teknisk overførsel af europæisk forskning, udvikling og afprøvning af biomaterialer, bioenergi og biobrændstoffer og støtte en kampagne, der skal øge den offentlige bevidsthed;

37.   understreger, at det er nødvendigt at integrere national forskning, udvikling og afprøvning af biomaterialer på EU-plan, navnlig med hensyn til oprettelsen af et EU-dækkende forskningsprogram for teknikker til omdannelse af biomasse til energi, brændstof og kemikalier;

38.   opfordrer Kommissionen til at tage skridt til hurtigst muligt at nå frem til et kompromis om produktion af biobrændstoffer mellem bilindustrien og oliesektoren efter princippet "biobrændstof til køretøjer, ikke køretøjer til biobrændstof";

Muligheder i forbindelse med specialiserede afgrøder og produkter

39.   opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at fremme produktionen af specialiserede kemikalier fra landbrugsråvarer for at øge landbrugernes indkomst og forsyne markedet med miljøvenlige og sunde produkter, der erstatter ikke-nedbrydelige kemiske produkter;

40.   anerkender, at anvendelsen af specialiserede afgrøder decentralt og i det små kan være meget effektiv og derfor gavne en stor del af landmændene; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at fremme udvikling på dette område for efterhånden at øge produktionen;

41.   støtter den seneste udvikling inden for plastic-, smøreolie- og isoleringsindustrien med henblik på at erstatte konventionelle produkter med plantebaserede produkter; opfordrer Kommissionen til at gøre anvendelsen af disse produkter obligatorisk, hvis de er gode alternativer til oprindelige produkter;

42.   understreger den mulighed, som landbruget har for at dyrke farmaceutiske afgrøder til fremstilling af vacciner og andre produkter med henblik på at give medicinalindustrien hensigtsmæssige værktøjer på sundhedsområdet;

43.   støtter anvendelsen inden for landbruget af præparater udvundet af landbrugsprodukter som f.eks. gødning, plantebeskyttelsesmidler og skadedyrsbekæmpelsesmidler, da de biologiske dyrkningsmetoder, for så vidt angår gødning og plantebeskyttelse derved fremmes;

44.   påpeger, at forbrugernes stigende efterspørgsel efter miljøvenlige og sundhedsfremmende produkter stiller krav til landbrugsindustrien om at producere råvarer til brug i naturlig og hyperallergisikker kosmetik, produkter fremstillet af naturlige, miljøvenlige tekstiler og nye levnedsmidler;

45.   opfordrer Kommissionen til at fremme yderligere innovation og lovende nye teknologier som f.eks. kombineret produktion af papir og bioethanol fra halm;

Fremme af varme- og elektricitetsproduktion på basis af ressourcer fra landbruget

46.   påpeger de muligheder, der ligger i at udnytte restprodukter fra landbruget og affald til produktion af varme, køling og elektricitet med anvendelse af økonomisk effektive og miljøvenlige metoder, som kan give landbrugssektoren og landdistrikterne større autonomi;

47.   kræver, at støtten til forskning og landbrugsudvikling hovedsagelig rettes mod en mere effektiv og bedre udnyttelse af organisk affald fra land- og skovbrug til individuelle og kollektive formål i landdistrikterne;

48.   anmoder Kommissionen om at fremme en effektiv anvendelse af den tilgængelige biomasse fra land- og skovbrugsaffald samt produktion af energiplanter til bestemte formål, f.eks. hurtigtvoksende træer som pil og poppel eller græsser som visse poaceae, idet der tages hensyn til de enkelte medlemsstaters lokale planter, med henblik på at producere varme og samtidig bidrage til udnyttelse af bestemte former for affald;

49.   understreger vigtigheden af, at der opstilles obligatoriske mål for varmeproduktion på grundlag af vedvarende energikilder og biprodukter fra landbruget samt til potentialerne i udnyttelse af fjernvarme, som vil tilskynde til en effektiv anvendelse af biomasse som vedvarende energikilde og skabe nye lokale markeder for landbrugsprodukter;

50.   finder det påkrævet at skaffe de mest optimale betingelser for anvendelse af biomasse, at fastlægge klare regler for støttesystemerne og at forhøje den finansielle støtte til forøgelse og bedre udnyttelse af produktionen af biomasse;

51.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde en henstilling til medlemsstaterne, som tilskynder dem til at indføre effektive incitamenter, som f.eks. skattelettelser, for at fremme anvendelse af vedvarende energi og vedvarende lokale råstoffer i deres energiproduktion;

52.   foreslår endvidere at fremme bestræbelserne på at tilskynde til produktion og anvendelse af vedvarende energi direkte i landbruget, hvilket allerede er blevet gennemført i mange mindre forarbejdningsvirksomheder, hvor der er gode chancer for snarlig succes på markedet uden behov for varige tilskud;

53.   oplyser landmændene om perspektiverne og de nye afsætningsmuligheder, som dyrkning af energiplanter giver efter de restriktioner, der er indført med reformen af den fælles landbrugspolitik;

54.   opfordrer til opførelse af bioraffinaderier, der øger slutprodukternes omkostningseffektivitet ved den integrerede brug af biomasse;

55.   opfordrer medlemsstaterne til at gøre borgerne opmærksomme på de positive virkninger, som anvendelsen af biomasse og vedvarende energikilder har på miljøet, og til at gennemføre informationskampner, hvis hovedmålgruppe er den unge generation, med henblik på udviklingen af en økologisk bevidsthed;

56.   understreger, at vigtigheden af at udnytte landbrugets biprodukter og andet biomasseaffald, herunder nedbrydeligt industriaffald, ikke bør ignoreres;

Perspektiverne i biobrændstoffer

57.   fremhæver, at hvis fossile brændstoffer erstattes af biobrændstoffer, kan der skabes økonomiske muligheder og nye job i overensstemmelse med Lissabon-strategien;

58.   minder om, at eftersom EU skal træffe foranstaltninger til bekæmpelse af drivhuseffekten og til beskyttelse af miljøet, skal produktionen af biobrændstof, der kan føre til diversificering af energikilder, overholde bestemmelserne for et bæredygtigt landbrug;

59.   henviser til, at udforskningen af nye teknologier til produktion og udnyttelse af vedvarende brændstof bør have høj prioritet;

60.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overveje foranstaltninger, som f.eks. yderligere skattelettelser og blanding af biobrændstoffer og fossile brændstoffer som lovende måder, hvorpå anvendelsen af biobrændstoffer kan øges i fremtiden;

61.   understreger imidlertid, at valget af skattemæssige tiltag, som f.eks. skattelettelser, skal håndteres med forsigtighed for at undgå en forvridning af markedet gennem overkompensation for importerede biobrændstoffer og energiformer, hvis produktionsomkostninger ligger ekstremt lavt;

62.   opfordrer medlemsstaterne til at indføre skatter og afgifter, som gælder i en så lang periode, at industrien har tillid hertil og tør foretage investeringer;

63.   opfordrer Kommissionen til at overveje at indføre begrænset markedsadgang for import af biobrændstof fra tredjelande som f.eks. Brasilien for at sikre den globale fødevaresikkerhed, biodiversitet og urkovenes CO2-absorptionskapacitet via målrettet afgiftsbetaling og fremme af projekter til udvikling af landbrugsdistrikter til vedvarende ressourceudnyttelse i tredjelande, således at også den europæiske biobrændstofindustri med høje miljøstandarder kan forblive konkurrencedygtig;

64.   opfordrer til, at der afsættes flere midler til forskning i nye omkostningseffektive og bæredygtige teknologier, som er bedre tilpassede til biobrændstofindustriens vedvarende behov;

65.   glæder sig over, at der tages passende hensyn til fremme af forskning i nye og mere omkostningseffektive biobrændstofteknologier;

66.   anbefaler, at forskning og udvikling i andengenerations-biobrændstoffer støttes kraftigt, samtidig med at man tager de muligheder i betragtning, der er i allerede eksisterende forslag, der bidrager væsentligt til løsningen af miljøproblemerne - f.eks. ved udvinding af brint fra vedvarende energikilder;

67.   erkender, at biobrændstoffer - i hvert fald i øjeblikket og indtil der findes metoder til at producere dem billigere - er dyrere end fossile brændstoffer, hvilket viser, at det er vigtigt at tildele midler til forskning, men påpeger, at de ved blanding med fossile brændstoffer har en positiv indvirkning på miljøet;

68.   opfordrer Kommissionen til snarest at foreslå en revision af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, så det kan fastslås, hvordan man bedst kan nå målene i direktiv 2003/30/EF om biobrændstoffer og dermed fremme anvendelsen af biobrændstoffer yderligere;

o
o   o

69.   opfordrer sin formand til at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1230/2003/EF af 26. juni 2003 om et flerårigt program for tiltag på energiområdet: "Intelligent Energi-Europa" (2003-2006) (EUT L 176 af 15.7.2003, s. 29).
(3) EUT L 123 af 17.5.2003, s. 42.
(4) EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(5) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 319/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 32).
(6) EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.
(7) EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51. Senest ændret ved direktiv 2004/75/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 100).
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0365.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik