Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel
Henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyörät ***
 Moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS) hyväksyminen ***
 Israelin kanssa tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi ***
 EY:n ja Tanskan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla *
 EY:n ja Tanskan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa *
 Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I
 Oikeudellisen alan ammatit
 Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet
 Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa
 Rauhaanpakottamistoimien perusteet erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa
 Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja kymmenennen EKR:n rahoituksen vahvistaminen
 Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla
 Euroopan tason poliittiset puolueet
 Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus
 Non food -viljelyn edistäminen

Henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyörät ***
PDF 184kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen kannasta Yhdistyneen Kansakunnan Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen, joka koskee henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyöriä (KOM(2005)0453 – 14451/2005 – C6-0444/2005 – 2005/0181(AVC))
P6_TA(2006)0102A6-0046/2006

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2005)0453 – 14451/2005)(1),

–   ottaa huomioon puoltavaa lausuntoa koskevan pyynnön, jonka neuvosto esitti neuvoston päätöksen 97/836/EY(2) 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti (C6-0444/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A6-0046/2006),

1.   antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).


Moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS) hyväksyminen ***
PDF 185kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen, joka koskee moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS-järjestelmien) hyväksymistä (KOM(2005)0454 – 14454/2005 – C6-0445/2005 – 2005/0180(AVC))
P6_TA(2006)0103A6-0045/2006

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2005)0454 – 14454/2005)(1),

–   ottaa huomioon puoltavaa lausuntoa koskevan pyynnön, jonka neuvosto esitti neuvoston päätöksen 97/836/EY(2) 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti (C6-0445/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A6-0045/2006),

1.   antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).


Israelin kanssa tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi ***
PDF 183kWORD 32k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6-0077/2006 – 2004/0266(AVC))
P6_TA(2006)0104A6-0059/2006

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0754)(1),

–   ottaa huomioon neuvoston tekstin (6060/2006),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 310 artiklan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0077/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A6-0059/2006),

1.   antaa puoltavan lausunnon pöytäkirjan tekemisestä;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Israelin hallituksille ja parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


EY:n ja Tanskan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla *
PDF 184kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa (KOM(2005)0145 – C6-0305/2005 – 2005/0055(CNS))
P6_TA(2006)0105A6-0038/2006

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2005)0145)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan c kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto kuuli Euroopan parlamenttia (C6-0305/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0038/2006),

1.   hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Tanskan kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


EY:n ja Tanskan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa *
PDF 186kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa (KOM(2005)0146 – C6-0306/2005 – 2005/0056(CNS))
P6_TA(2006)0106A6-0039/2006

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2005)0146)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan c kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0306/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0039/2006),

1.   hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Tanskan kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I
PDF 345kWORD 95k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) – kuluttajanäkökohdat (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))
P6_TA(2006)0107A6-0032/2006

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0115)(1),

–   ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 30. kesäkuuta 2005 tekemän päätöksen jakaa ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kesken siten, että laaditaan kaksi erillistä mietintöä,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0225/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0032/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   huomauttaa, että komission ehdotuksessa mainitut määrärahat vuoden 2006 jälkeiselle kaudelle riippuvat seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevasta päätöksestä;

3.   kehottaa komissiota seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen jälkeen esittämään tarvittaessa ehdotuksen ohjelman ohjeellisten rahoituspuitteiden tarkistamisesta;

4.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2006/EY tekemiseksi yhteisön toimintaohjelmasta kuluttajansuojan alalla (2007–2013)

P6_TC1-COD(2005)0042B


(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhteisö voi myötävaikuttaa kansalaistensa turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen toteuttamalla toimia kuluttajansuojan alalla.

(2)  Tämän vuoksi olisi perustettava kuluttajansuoja-alaa koskeva yhteisön toimintaohjelma, jolla korvataan kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004–2007 8 päivänä joulukuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY(5). Kyseinen päätös olisi sen vuoksi kumottava.

(3)  Kuluttajien etujen sisällyttäminen kaikkeen yhteisön politiikkaan perustamissopimuksen 153 artiklan mukaisesti olisi asetettava etusijalle tässä ohjelmassa vahvistettujen kuluttajapolitiikkaa koskevien tavoitteiden ohella. Yhteisön politiikkojen ja ohjelmien koordinoiminen on keskeinen osa kuluttajansuojan sisällyttämistä muihin politiikan aloihin. Yhteisvaikutusten lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi yhteisön muista rahastoista ja ohjelmista olisi tuettava kuluttajien etujen sisällyttämistä kulloiseenkin alaan.

(4)  Euroopan yleinen etu on, että palveluiden ja muiden kuin elintarvikkeiden turvallisuutta ja kansalaisten taloudellisia etuja samoin kuin kuluttajien etunäkökohtia tuote- ja palvelustandardien kehittämisessä puolustetaan yhteisön tasolla. Ohjelman avaintavoitteet voivat olla riippuvaisia myös erityisverkostoista, jotka tarvitsevat yhteisön tukea kehittyäkseen ja toimiakseen. Kun otetaan huomioon kyseeseen tulevien organisaatioiden erityisluonne, erityisen hyödyllisissä tapauksissa tällaisten organisaatioiden toimintaan annettavaan yhteisön tuen uusimiseen ei pitäisi soveltaa yhteisön tuen asteittaisen vähentämisen periaatetta.

(5)  Ohjelman täytäntöönpanon olisi pohjauduttava kuluttajansuoja-alan nykyisiin toimiin ja rakenteellisiin järjestelyihin ja siinä olisi laajennettava näitä toimia ja järjestelyitä. Ohjelma olisi pantava täytäntöön läheisessä yhteistyössä asiaankuuluvien organisaatioiden ja virastojen kanssa.

(6)  Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti ottaen huomioon avoimuuden tarve sekä kohtuullinen tasapaino ohjelman eri tavoitteiden välillä.

(7)  Ohjelmaa toteutettaessa olisi otettava huomioon, etteivät sisämarkkinat voi toimia moitteettomasti, jos kuluttajia ei suojata joissain jäsenvaltioissa yhtä hyvin kuin muissa. Tämän vuoksi ohjelmassa olisi keskityttävä erityisesti kuluttajansuojan ja kuluttajavalistuksen vahvistamiseen uusissa jäsenvaltioissa kuluttajien etujen edistämisestä ja suojelusta uusissa jäsenvaltioissa 15 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman(7) mukaisesti.

(8)  Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (jäljempänä 'ETA-sopimus') määrätään kuluttajansuoja-alan yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien Euroopan vapaakauppaliiton valtioiden (jäljempänä 'EFTA-/ETA-valtiot') välillä. Olisi myös säädettävä muiden maiden, etenkin yhteisön naapurimaiden, yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden, ehdokasmaiden sekä liittymässä olevien maiden, osallistumisesta ohjelmaan.

(9)  Olisi edistettävä soveltuvia suhteita ohjelmaan osallistumattomiin kolmansiin maihin ohjelman tavoitteiden edistämiseksi ottaen huomioon mahdolliset asiaan vaikuttavat sopimukset kyseisten maiden ja yhteisön välillä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kolmannet maat toteuttavat tämän ohjelman kautta rahoitettuja toimia täydentäviä toimia yhteistä etua koskevilla aloilla, mutta eivät saa rahoitustukea ohjelmasta.

(10)  Olisi kehitettävä yhteistyötä asiaan kuuluvien organisaatioiden kanssa, jotta ohjelma voidaan panna täytäntöön maksimoimalla yhteisön ja kansainvälisellä tasolla toteutettavien kuluttajansuojaa koskevien toimien tehokkuus ja vaikuttavuus ottaen huomioon eri organisaatioiden erityiset valmiudet.

(11)  Jotta ohjelman arvoa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä, toteutettavia toimenpiteitä olisi seurattava ja arvioitava säännöllisin väliajoin myös ulkopuolisten riippumattomien arviointien avulla. Kuluttajapolitiikan arvioitavuutta silmällä pitäen olisi syytä määritellä mahdollisimman monta mitattavissa olevaa tavoitetta ja kehittää myös mahdollisimman monta tarkoituksenmukaista indikaattoria.

(12)  Kun otetaan huomioon pienyritysten ja käsiteollisuusyritysten jokapäiväinen merkitys kuluttajille tiedottamisessa ja näiden valistamisessa tuotteiden ja palvelujen terveydellisten seurausten tai tiettyjen materiaalien käyttöön liittyvien riskien suhteen, on syytä tukea tällaisten yritysten ja niitä edustavien järjestöjen kuluttajiin kohdistamia toimia kaikilla tasoilla ja huolehtia, että ne voivat soveltaa yhteisön säännöksiä.

(13)  Kuluttajansuojaa koskevan toiminnan tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin kyseeseen tulevien asioiden kansainvälisen luonteen vuoksi ja ne voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, koska yhteisön toiminnan avulla kansalaisten turvallisuutta ja taloudellisia etuja voidaan suojella tehokkaammin ja vaikuttavammin, ja tämän vuoksi yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(14)  Komission olisi varmistettava asianmukainen siirtyminen korvattavasta ohjelmasta tähän ohjelmaan etenkin monivuotisten toimenpiteiden jatkuvuuden, edellisen ohjelman menestyksekkyyden arvioinnin sekä enemmän huomiota edellyttävien alojen osalta.

(15)  Mikäli komissio päättää siirtää toimivaltaa tämän ohjelman täytäntöönpanon logististen ja hallinnollisten näkökohtien osalta, sen pitäisi tehdä sitä ennen myönteisen tuloksen tuottava kustannushyötyanalyysi ja selvittää, eikö olisi parempi laajentaa kansanterveysalan toimintaohjelmaa varten luodun toimeenpanoviraston toimivaltaa kuin perustaa uusi toimeenpanovirasto,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

Perustetaan kuluttajansuoja-alaa koskeva yhteisön toimintaohjelma, jäljempänä 'ohjelma', joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

2 artikla

Päämäärä ja tavoitteet

1.  Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan lisäarvoa tuottavilla toimilla jäsenvaltioiden politiikkaa ja edistetään kansalaisten turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamista.

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun päämäärään pyritään tämän päätöksen liitteessä I vahvistettujen toimien ja toteutusvälineiden avulla seuraavien tavoitteiden kautta:

   a) lisätään kuluttajiin ja markkinoihin liittyvien näkökohtien ymmärtämystä kiinnittäen erityistä huomiota eri ikäryhmien toisistaan poikkeaviin tarpeisiin,
   b) parannetaan kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä ja lisätään kuluttajien edustajien, kansalaisyhteiskunnan muiden toimijoiden ja tutkimuslaitosten osallistumista tavalla, joka sopii pienyrityksille ja käsiteollisuusyrityksille,
   c) parannetaan soveltamisen valvontaa, seurantaa sekä yksittäisen kansalaisen ja ryhmän käytettävissä olevan oikeussuojan saatavuutta tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella,
   d) lisätään kuluttajille suunnattua tiedotusta ja valistusta.

3 artikla

Täytäntöönpanomenetelmät

1.  Edellä olevassa 2 artiklassa vahvistettuihin päämäärään ja tavoitteisiin pyrittäessä on hyödynnettävä täysimääräisesti asianmukaisia käytettävissä olevia täytäntöönpanomenetelmiä, etenkin seuraavia:

   a) komission suoraan tai välillisesti toteuttama keskitetty täytäntöönpano, ja
   b) hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

2.  Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa varten yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään:

   a) 50 prosenttia sellaisen toimen osalta, jolla pyritään edistämään tavoitetta, joka on osa yhteisön politiikkaa kuluttajansuojan alalla, lukuun ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla enintään 80 prosenttia liitteessä II vahvistettujen edellytysten mukaisesti,
   b) 50 prosenttia sellaisen elimen toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen varmistamiseksi, että kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman avaintavoitteiden toteuttamiseksi liitteessä II vahvistettujen edellytysten mukaisesti, ja
   c) 95 prosenttia sellaisten yhteisön kuluttajajärjestöjen toimintamenoista, jotka edustavat kuluttajien etuja tuotteita ja palveluja koskevia standardeja kehitettäessä liitteessä II vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

3.  Edellä 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen toimien rahoitusta uusittaessa voidaan poiketa tuen asteittaisen vähentämisen periaatteesta.

4.  Edellä 1 kohdan a alakohtaa varten yhteisön rahoitustukeen voi tapauksen mukaan ja saavutettavan tavoitteen luonne huomioon ottaen sisältyä yhteisön ja vähintään yhden jäsenvaltion yhteisrahoitusta tai yhteisön ja osallistuvien maiden toimivaltaisten viranomaisten yhteisrahoitusta. Tällöin yhteisön rahoitustuki saa olla enintään 50 prosenttia lukuun ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä tapauksia, joissa yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.

5.  Edellä 1 kohdan a alakohtaa varten yhteisön rahoitusosuus voidaan antaa myös kiinteämääräisenä rahoituksena silloin, kun tämä muoto soveltuu kyseisten toimien luonteeseen. Tällaisiin rahoitustukiin ei sovelleta edellä 2 ja 4 kohdassa vahvistettuja prosenttirajoja. Näiden toimien valinta-, seuranta- ja arviointiperusteita mukautetaan tarvittaessa.

6.  Kriteerit sen määrittämiseksi, onko kyseessä 2 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettu poikkeuksellisen hyödyllinen tapaus, on vahvistettava etukäteen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitussa vuotuisessa työsuunnitelmassa.

4 artikla

Ohjelman täytäntöönpano

Komissio varmistaa ohjelman täytäntöönpanon 7 artiklan säännösten mukaisesti.

5 artikla

Rahoitus

1.  Ohjeelliset rahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi 1 artiklassa tarkoitetuksi 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavaksi seitsemän vuoden kaudeksi ovat 233 460 000 EUR.

2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

3.  Ohjelman kokonaishallintomenojen, ohjelman hallinnoimiseksi perustetun toimeenpanoviraston sisäiset menot ja hallintomenot mukaan lukien, olisi vastattava asianomaiseen ohjelmaan kuuluvia tehtäviä, ja ne riippuvat budjetti- ja lainsäädäntövallan käyttäjien päätöksestä.

6 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa komitea (jäljempänä 'komitea').

2.  Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 8 artikla.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta.

3.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.  Tämän päätöksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, jotka koskevat seuraavia seikkoja, päätetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

   a) ohjelman täytäntöönpanoa koskeva vuotuinen työsuunnitelma, jossa esitetään painotusalueet ja toteutettavat toimet, myös määrärahojen jako ja asiaan liittyvät perusteet, mukaan lukien ne, jotka koskevat sovellettavan yhteisön rahoituksen prosenttiosuuden valintaa ja myöntämistä,
   b) 10 artiklassa tarkoitetut ohjelman arviointijärjestelyt.

2.  Komissio vahvistaa tämän päätöksen täytäntöönpanemisessa tarvittavat mahdolliset muut toimenpiteet. Niistä ilmoitetaan komitealle.

8 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

   a) EFTA-/ETA-maat ETA-sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti, ja
   b) kolmannet maat, etenkin yhteisön naapurimaat, yhteisön jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat ja liittymässä olevat maat sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu maiden kanssa tehdyissä kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa yleisperiaatteista, jotka koskevat näiden maiden osallistumista yhteisön ohjelmiin.

9 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä on kannustettava suhteita ohjelmaan osallistumattomiin kolmansiin maihin ja asiaankuuluviin kansainvälisiin organisaatioihin.

10 artikla

Seuranta, arviointi ja tulosten tunnetuksi tekeminen

1.  Komissio seuraa säännöllisesti läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman toimien toteuttamista sen tavoitteiden pohjalta. Se raportoi seurannasta komitealle ja tiedottaa siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava komission pyynnöstä tietoja tämän ohjelman täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

3.  Komissio varmistaa, että ohjelma arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen käynnistymisestä ja ohjelman päätyttyä. Komissio toimittaa arvioinnin päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

4.  Komissio saattaa toteutettujen toimien tulokset yleisön saataville ja varmistaa niiden tunnetuksi tekemisen.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös N:o 20/2004/EY.

12 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Komissio vahvistaa tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan siirtyminen päätöksellä N:o 20/2004/EY hyväksytyistä toimenpiteistä tämän ohjelman mukaisesti toteutettaviin toimenpiteisiin.

13 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Tämän päätöksen 2 artiklassa tarkoitetut toimet ja välineet

Tavoite I – Ymmärretään paremmin kuluttajia ja markkinoita.

Toimi 1: Seurataan ja arvioidaan kuluttajien taloudellisiin ja muihin etuihin vaikuttavaa markkinoiden kehitystä seuraavin tavoin: hintatutkimukset, kuluttajien valitusten kokoaminen ja analysointi, rajatylittävän markkinoinnin ja kuluttajakaupan analysointi sekä selvitykset markkinarakenteiden muutoksista.

Toimi 2: Kerätään ja vaihdetaan tietoja tarkoituksena koota tietopohja kuluttajapolitiikan kehittämiseen ja kuluttajien etujen huomioimiseen unionin muussa politiikassa seuraavin tavoin: selvitykset kuluttajien ja yritysten asenteista, kulutus- ja muut markkinatutkimukset rahoituspalvelualalla, tilastollisten ja muiden merkityksellisten tietojen keruu ja analysointi; tilastollinen osuus kehitetään hyödyntäen tarpeen mukaan yhteisön tilasto-ohjelmaa.

Toimi 3: Kerätään, vaihdetaan ja analysoidaan tietoja ja kehitetään arviointivälineitä tieteellisen näytön saamiseksi kulutustuotteiden ja -palveluiden turvallisuudesta sekä kuluttajien altistumisesta tuotteista vapautuville kemikaaleille.

Toimi 4: Otetaan käyttöön Euroopan markkinoilla ilmenevää kulutusta ja kuluttajansuojaa koskeva säännöllinen raportointijärjestelmä, joka perustuu kuluttajille suunnattuun jatkuvaan tiedottamiseen ja seurantajärjestelmään Euroopan tasolla ja jolla kootaan, käsitellään ja analysoidaan tietoja ja saadaan puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia, joiden avulla yhteisö ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia suojatakseen kuluttajia, arvioidakseen toimien vaikutuksia, edistääkseen parhaita käytänteitä koskevaa tiedonvaihtoa ja varmistaakseen, että kansalaisille jaetaan asianmukaista tietoa sisämarkkinoilla kuluttajia koskevista asioista.

Toimi 5: Kartoitetaan jäsenvaltioissa sovellettavat säädökset, säännökset ja parhaat käytänteet ja arvioidaan yhteisön lainsäädännön kansallista täytäntöönpanoa.

Tavoite II – Parannetaan ja yhdenmukaistetaan kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä.

Toimi 6: Valmistellaan asianomaisten toimijoiden, kuten pk-yrityksiä, mikroyrityksiä ja käsiteollisuusyrityksiä edustavien järjestöjen, osallistumisen takaavia lainsäädännöllisiä ja muita sääntelyyn ja itsesääntelyn edistämiseen liittyviä aloitteita mukaan luettuina seuraavat:

   6.1. Vertaileva markkina- ja sääntelyjärjestelmäanalyysi
   6.2. Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus palvelujen turvallisuuteen liittyvän politiikan suunnittelua varten
   6.3. Tekninen asiantuntemus tuoteturvallisuusstandardien tarve-arviointia sekä tuotteita ja palveluja koskevien CEN-standardointitoimeksiantojen laatimista varten
   6.4. Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus kuluttajien taloudellisiin etuihin liittyvän politiikan kehittämistä varten
   6.5. Seminaarit sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa
   6.6. Yhteisön kuluttajajärjestöjen ja yritysmaailman edustajien sekä komission välinen vuoropuhelu, jossa otetaan huomioon erityisesti pk-yritykset
   6.7. Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus kuluttajansuojaa ja rajatylittäviä sopimuksia koskevan yhdenmukaistamisvälineen kehittämistä varten
   6.8. Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus hyvää kaupankäyntitapaa koskevan ohjeistuksen laatimista varten, mihin sisältyy, että tuottajan on voitava pyydettäessä todentaa tuotetta tai palvelua koskevat ilmoitukset ja annettava kuluttajalle etukäteen tietoa ostoehdoista.

Tavoite III – Parannetaan soveltamisen valvontaa, seurantaa ja muutoksenhakukeinoja.

Toimi 7: Koordinoidaan kuluttajasuojalainsäädännön soveltamisen seuranta- ja valvontatoimia mukaan luettuina seuraavat:

   7.1. Tietoteknisten välineiden (esim. tietokantojen ja tieto- ja viestintäjärjestelmien) kehittäminen ja ylläpito
   7.2. Soveltamisen valvontaa koskeva koulutus, seminaarit ja konferenssit
   7.3. Yhteisten täytäntöönpanotoimien suunnittelu ja kehittäminen
   7.4. Yhteisten täytäntöönpanotoimien testaaminen
   7.5. Soveltamisen valvonnan ongelmien analysointi ja niiden ratkaisut.

Toimi 8: Luodaan institutionaalinen ja yleinen oikeudellinen kehys lainsäädännön soveltamisessa harjoitettavaa jäsenvaltioiden yhteistyötä varten.

Toimi 9: Annetaan rahoitustukea erityisiin yhteisiin soveltamisen seuranta- ja valvontatoimiin, joilla pyritään parantamaan yhteisön kuluttajansuojalainsäädäntöön, yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY(8) mukaan luettuna, liittyvää hallinto- ja täytäntöönpanoyhteistyötä, sekä muihin hallinnolliseen yhteistyöhön liittyviin toimiin.

Toimi 10: Seurataan ja arvioidaan muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden ja palvelujen turvallisuutta seuraavat toimet mukaan luettuina:

   10.1. RAPEX-järjestelmän (yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän) vahvistaminen ja sen soveltamisalan ja toiminnan laajentaminen ottaen huomioon markkinavalvontaa koskevan tiedonvaihdon kehitys
   10.2. Kiireellisten ilmoitusten tekninen analysointi
   10.3. Kulutustavaroiden ja -palvelujen aiheuttamia riskejä koskevien tietojen keruu ja arviointi
   10.4. Tieteellisen neuvonnan ja riskinarvioinnin sekä tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla 3 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/210/EY(9) perustettujen riippumattomien tiedekomiteoiden tehtävien tukeminen
   10.5. Direktiivissä 2001/95/EY tarkoitetun kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevän verkon jatkokehittäminen
   10.6. Vammoja koskevien tietojen analysointi ja kulutustavaroihin ja -palveluihin liittyvien parhaiden toimintatapojen ohjeistojen kehittäminen sekä niitä koskevien tietojen toimittaminen kansalaisten saataville helppokäyttöisesti
   10.7. Menetelmien ja tietokannan ylläpidon kehittäminen kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuuteen liittyviä vahinkoja koskevien tietojen keräämistä varten.

Toimi 11: Seurataan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien toimintaa ja arvioidaan niiden vaikutuksia.

Toimi 12: Seurataan kuluttajansuojalainsäädännön ja etenkin sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)(10) sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä)(11) saattamista osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä jäsenvaltioiden kuluttajapolitiikkaa.

Toimi 13: Tarjotaan kuluttajajärjestöille ja erityisesti uusien jäsenvaltioiden kuluttajajärjestöille teknistä ja oikeudellista asiantuntemusta, jolla tuetaan niiden osallistumista lainsäädännön soveltamisen valvontaan ja seurantaan.

Tavoite IV – Lisätään kansalaisten valmiuksia tehdä päätöksiä eduistaan kuluttajina – lisätään kuluttajien tietoa, koulutusta ja vastuuta.

Toimi 14: Parannetaan kuluttaja-asioita koskevaa tiedonvaihtoa EU:n kansalaisten kanssa mukaan lukien:

   14.1. Konferenssit ja seminaarit sekä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kokoukset
   14.2. Kuluttajapolitiikan aiheita käsittelevät julkaisut
   14.3. Online-tiedon tarjoaminen.

Toimi 15: Kehitetään ja ylläpidetään helppokäyttöisiä julkisia tietokantoja, joiden aiheena on yhteisön kuluttajansuojalainsäädännön soveltaminen ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö.

Toimi 16: Tiedotetaan kuluttajansuojatoimenpiteistä ja kuluttajien oikeuksista etenkin uusissa jäsenvaltioissa yhteistyössä niiden kuluttajajärjestöjen kanssa.

Toimi 17: Annetaan kuluttajavalistusta myös nuorille kuluttajille, iäkkäille kuluttajille ja tietyille selkeästi muita heikommassa asemassa oleville kuluttajaryhmille suunnatuin erityistoimin ja kehitetään interaktiivisia kuluttajavalistusvälineitä.

Toimi 18: Edustetaan eurooppalaisia kuluttajia kansainvälisillä foorumeilla, kuten kansainvälisissä standardointielimissä ja kauppajärjestöissä.

Toimi 19: Järjestetään koulutusta alueellisten, kansallisten ja yhteisön tason kuluttajajärjestöjen henkilöstölle ja toteutetaan muita toimintavalmiutta lisääviä toimia.

Toimi 20: Annetaan rahoitustukea yhteisiin toimiin julkisille tai voittoa tavoittelemattomille elimille, jotka muodostavat yhteisön tason verkkoja, jotka tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta nämä voivat hyödyntää oikeuksiaan ja käyttää oikeusapua ja -neuvontaa, sovittelua ja muita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, mukaan lukien komission SOLVIT-järjestelmä, joiden kaikkien on määrä olla EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkon alaisuudessa. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien jäsenvaltioiden ja jäseneksi liittyvien valtioiden avustamiseen.

Toimi 21: Rahoitetaan yhteisön tason kuluttajajärjestöjen ja kuluttajien etuja tuotteita ja palveluja koskevien yhteisön tason standardien kehittämisessä edustavien järjestöjen toimintaa.

Toimi 22: Annetaan rahoitusta yhteisön kuluttajajärjestöjen toimintaan.

Toimi 23: Kehitetään kuluttajajärjestöjen valmiuksia jäsenvaltioissa, joissa kuluttajansuojaa ja kuluttajien osallistumista politiikan määrittelyyn koskeva perinne on vielä kehittymätön, tarjoamalla heille koulutusta asiantuntemuksen hankkimiseksi ja rahoitusta tiedotuskampanjoita ja yhteisön kuluttajasuojalainsäädännön noudattamisen valvontaa varten.

Toimi 24: Tarjotaan kuluttajajärjestöille teknistä ja oikeudellista asiantuntemusta, jolla tuetaan niiden osallistumista kuulemismenettelyyn yhteisön lainsäädäntö- ja muista hankkeista asiaankuuluvilla politiikan aloilla, kuten sisämarkkinapolitiikassa ja yleishyödyllisten palveluiden ja kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevan kymmenvuotisen puiteohjelman yhteydessä.

Tavoite V – Lisätään kansalaisyhteiskunnan, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien osallistumista kuluttajansuojaa koskevan politiikan määrittelyyn ja kuluttaja-asioita koskevan tutkimuksen alalla tehtävän yhteistyön kehittämiseen, jotta voidaan vastata yhteiskunnan tarpeisiin ja välttää päällekkäisyys.

Toimi 25: Edistetään ja vahvistetaan yhteisön tason kuluttajajärjestöjen toimintaa.

Toimi 26: Verkotetaan hallituksista riippumattomia kuluttajajärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Toimi 27: Vahvistetaan yhteisön tason neuvoa-antavia elimiä ja järjestelmiä.

Tavoite VI – Sisällytetään kuluttajapolitiikan tavoitteet muuhun politiikkaan.

Toimi 28: Kehitetään menetelmiä kuluttajien etuja koskevan yhteisön politiikan ja toimien arvioimiseksi ja sovelletaan niitä.

Toimi 29: Vaihdetaan kansallisia toimintalinjoja koskevia parhaita toimintatapoja jäsenvaltioiden kesken.

Tavoite VII – Lisätään kuluttajansuojaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä.

Toimi 30: Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Toimi 31: Yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien kolmansien maiden kanssa.

Toimi 32: Kuluttajajärjestöjen välisen vuoropuhelun kannustaminen.

Kaikkia tavoitteita koskeva toimi

Toimi 33: Rahoitetaan yhteisön tai jäsenvaltioiden tasolla toteutettavia yksittäisiä hankkeita, joilla tuetaan kuluttajapolitiikan tavoitteita, kuten hankkeita, joilla tuetaan rajatylittävää tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa.

LIITE II

Edunsaajat – 3 artiklan soveltamisperusteet

1.  Rahoitustukea voidaan myöntää 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimia varten kaikille sellaisille oikeushenkilöille tai oikeushenkiöiden muodostamille yhteenliittymille asianmukaiset riippumattomat julkiset elimet ja alueelliset kuluttajajärjestöt mukaan lukien, jotka toimivat riippumattomasti teollisuudesta ja kaupasta ja ovat vastuussa hankkeiden toteuttamisesta.

2.  Rahoitustukea voidaan myöntää 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia varten yhteisön kuluttajajärjestöille, jotka:

   a) ovat hallituksista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia sekä riippumattomia teollisuudesta, kaupasta ja yrityksistä tai muista ristiriidassa olevista eduista ja joiden ensisijaisena tavoitteena ja toimintana on kansanterveyden, turvallisuuden ja kuluttajien taloudellisten etujen edistäminen ja suojaaminen yhteisössä,
   b) ovat saaneet kansallisilta kuluttajajärjestöiltä valtuudet edustaa kuluttajien etuja yhteisön tasolla ainakin puolessa jäsenvaltioista ja jotka edustavat kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaan kuluttajia ja jotka toimivat alueellisella tai kansallisella tasolla, ja
   c) ovat toimittaneet komissiolle riittävät tiedot jäsenistöstään, sisäisistä säännöistään ja rahoituslähteistään.

3.  Rahoitustukea voidaan myöntää 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimia varten yhteisön kuluttajajärjestöille, jotka:

   a) ovat hallituksista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia sekä riippumattomia teollisuudesta, kaupasta ja yrityksistä tai muista ristiriidassa olevista eduista ja joiden ensisijaisena tavoitteena ja toimintana on edustaa kuluttajien etuja yhteisön tason standardointiprosessissa,
  b) on nimennyt vähintään kahdessa kolmasosasta jäsenvaltioita edustamaan kansalaisten etuja yhteisön tasolla:
   kansallisia kuluttajajärjestöjä edustava elin kansallisten määräysten tai käytänteiden mukaisesti, tai
   ellei edustavaa elintä ole, kansalliset kuluttajajärjestöt, jotka edustavat kuluttajia ja toimivat kansallisella tasolla kansallisten määräysten tai käytänteiden mukaisesti, ja
   c) ovat antaneet komissiolle riittävät tiedot jäsenistöstään, sisäisistä säännöistään sekä rahoituslähteistään.

4.  Rahoitustukea 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimia varten voidaan myöntää julkiselle elimelle tai voittoa tavoittelemattomalle taholle, jonka kyseinen jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen on nimennyt ja jonka komissio on hyväksynyt.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Lausunto annettu 14. helmikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) Lausunto annettu 16. helmikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(4) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. maaliskuuta 2006.
(5) EUVL L 5, 9.1.2004, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 786/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 7).
(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0526.
(8) EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.
(9) EUVL L 66, 4.3.2004, s. 45.
(10) EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
(11) EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/29/EY.


Oikeudellisen alan ammatit
PDF 120kWORD 54k
Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeudellisen alan ammateista ja yleisestä edusta oikeusjärjestelmien toiminnassa
P6_TA(2006)0108B6-0203/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 7. syyskuuta 1990 antamat perusperiaatteet oikeudellisen alan ammatinharjoittajien roolista,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston 25. lokakuuta 2000 antaman suosituksen Rec(2000)21 oikeudellisen alan ammatin harjoittamisen vapaudesta,

–   ottaa huomioon 18. tammikuuta 1994 antamansa päätöslauselman notaarin ammatista yhteisössä(1),

–   ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2001 antamansa päätöslauselman tiettyjen vapaiden ammattien harjoittajien, erityisesti lakimiesten, pakollisista taksoista ja vapaiden ammattien harjoittajien erityisestä tehtävästä ja asemasta nyky-yhteiskunnassa(2),

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2003 antamansa päätöslauselman vapaiden ammattien harjoittajien markkinasäännöksistä ja kilpailusäännöistä(3),

–   ottaa huomioon asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta 22 päivänä maaliskuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/249/ETY(4),

–   ottaa huomioon asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu, 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/5/EY(5),

–   ottaa huomioon oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY(6),

–   ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY(7),

–   ottaa huomioon 16. helmikuuta 2006 vahvistamansa kannan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla(8),

–   ottaa huomioon komission 5. syyskuuta 2005 antaman tiedonannon "Asiantuntijapalvelut – tilaa lisäuudistuksille" (KOM(2005)0405),

–   ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön yhteisön kilpailulainsäädännön ja palvelujen tarjoamisen vapauden alalla, erityisesti mitä tulee oikeudellisen alan ammatinharjoittajien vähimmäistaksoja koskeviin kansallisiin sääntöihin,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   katsoo, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että

   riippumattomuus, eturistiriidattomuus ja salassapitovelvollisuus/luottamuksellisuus ovat oikeudellisen alan ammatin perusarvoja, joita voidaan pitää yleisen edun mukaisina näkökohtina,
   perusarvoja suojaavat säännöt ovat tarpeen oikeudellisen alan ammatin asianmukaiseksi harjoittamiseksi huolimatta niistä mahdollisesti luonnostaan aiheutuvista kilpailua rajoittavista vaikutuksista,
   oikeudellisen alan ammatteihin sovellettavan palvelujen tarjoamisen vapautta koskevan periaatteen tarkoituksena on oltava kansallisten markkinoiden avaamisen edistäminen siten, että palvelujen tarjoajilla ja heidän asiakkaillaan on mahdollisuus hyötyä täysimääräisesti yhteisön sisämarkkinoista,

B.   oikeudellisen alan ammatteihin kohdistuvilla uudistuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia, jotka ulottuvat kilpailulainsäädäntöä pidemmälle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalle ja koskevat laajemmin oikeusvaltion turvaamista Euroopan unionissa,

C.   ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien 7. syyskuuta 1990 antamien oikeudellisen alan ammatinharjoittajien asemaa koskevien perusperiaatteiden mukaan:

   oikeudellisen alan ammatinharjoittajien on voitava muodostaa itsenäisiä ammatillisia yhdistyksiä ja liittyä niihin omien etujensa ajamiseksi, jatkuvan koulutuksen edistämiseksi ja ammatillisen rehellisyyden turvaamiseksi, ammatillisten yhdistysten toimeenpanevat elimet valitsevat niiden jäsenet ja ne harjoittavat tehtäväänsä riippumattomasti,
   oikeudellisen alan ammatillisilla yhdistyksillä on elintärkeä asema ammatillisten normien ja ammattietiikan noudattamisessa, ne suojelevat jäseniään syytteeseenpanolta ja epäasianmukaisilta rajoituksilta ja sääntöjenvastaisuuksilta, tarjoavat lainopillisia palveluita niitä tarvitseville ja tekevät yhteistyötä hallitusten ja muiden toimielinten kanssa oikeuden ja yleisen edun tavoitteiden edistämiseksi,
   kurinpidolliset menettelyt oikeudellisen alan ammatinharjoittajia vastaan on vietävä näiden perustamaan puolueettomaan kurinpitolautakuntaan, lakisääteiselle viranomaiselle tai tuomioistuimeen, ja riippumaton muutoksenhakumenettely on varmistettava,

D.   katsoo, että kaikille ihmisille kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien asianmukainen suojelu, olivatpa ne taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia taikka kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, ja vaatii kaikille todellisia mahdollisuuksia käyttää riippumattomien oikeudellisen alan ammatinharjoittajien palveluita,

E.   katsoo, että oikeudellisen alan ammatinharjoittajien velvollisuus pysyä riippumattomina ja välttää eturistiriitoja sekä toimia luottamuksellisesti on erityisessä vaarassa silloin, kun oikeudellisen alan ammatinharjoittajilla on oikeus harjoittaa ammattiaan organisaatiossa, jossa oikeudellisen alan ammatinharjoittajien lisäksi muut henkilöt voivat käyttää valtaa organisaation asioiden suhteen, esimerkiksi pääomainvestointien muodossa, tai kun kyseessä on monialainen kumppanuus sellaisten ammatinharjoittajien kanssa, joita vastaavat ammatilliset velvoitteet eivät sido,

F.   katsoo, että oikeudellisen alan ammatinharjoittajien välinen sääntelemätön hintakilpailu, joka johtaa tuotettujen palvelujen laadun heikkenemiseen, on haitaksi kuluttajille,

G.   katsoo, että oikeudellisten palvelujen markkinoille on tyypillistä tiedon eri määrä oikeudellisen alan ammatinharjoittajien ja kuluttajien, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan luettuna, välillä, sillä asiakkailla ei ole tarvittavia edellytyksiä tuotettujen palvelujen laadun arvioimiseksi,

H.   katsoo, että ammattietiikan, asiakaskuntaan kohdistuvan luottamuksen säilyttämisen ja korkeatasoisen ammattitaidon merkityksen takia on perustettava sellaisia itsesääntelyjärjestelmiä kuin nykyään on käytössä oikeudellisen alan ammattikunnissa ja ammatillisissa järjestöissä,

I.   notaarit ovat jäsenvaltioiden nimittämiä virkamiehiä, joiden tehtävänä on muun muassa sellaisten julkisten asiakirjojen laatiminen, joilla on erityinen todistusvoima ja jotka voidaan välittömästi panna täytäntöön,

J.   katsoo, että notaarit suorittavat laajamittaisia valtion tarkastus- ja valvontatehtäviä, jotka koskevat tuomioistuinlaitoksen ulkopuolista oikeussuojaa, erityisesti yrityslainsäädännön alalla, eräissä tapauksissa myös yhteisöoikeudellisten määräysten perusteella, ja että näiden tehtävien suorittamisessa he ovat tuomarien ja virkamiesten tavoin kyseisen jäsenvaltion kurinpidollisen valvonnan alaisia,

K.   katsoo, että valtion toimivallan osittainen käyttäminen kuuluu luonnostaan notaarin ammatin harjoittamiseen ja että nykyään sitä tehdään säännöllisesti ja se on merkittävä osa notaarin ammatillista toimintaa,

1.   tunnustaa oikeudellisen alan ammatinharjoittajien ratkaisevan aseman, kun ne asiakkaitaan edustamalla ja puolustamalla oikeudessa sekä oikeusopillista neuvontaa antamalla huolehtivat demokraattisissa yhteiskunnissa perusoikeuksien kunnioittamisesta, oikeusvaltion periaatteen noudattamisesta ja lainkäytön oikeusvarmuudesta;

2.   toistaa mielipiteensä, jonka se on esittänyt 18. tammikuuta 1994 ja 5. huhtikuuta 2001 antamissaan päätöslauselmissa sekä 16. joulukuuta 2003 hyväksymässään kannassa;

3.   panee merkille oikeudellisen alan ammatteihin vaadittavat korkeat pätevyysvaatimukset ja tarpeen suojella tätä näille ammateille ominaista pätevyyttä Euroopan unionin kansalaisten hyödyksi sekä tarpeen vakiinnuttaa erityinen luottamukseen perustuva suhde oikeudellisen alan ammatinharjoittajien ja heidän asiakkaidensa välille;

4.   korostaa edelleen, että tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan oikeudellisen alan ammateissa toimivien henkilöiden puolueettomuus, pätevyys, rehellisyys ja vastuu ja taataan asiakkaita ja yhteiskuntaa yleensä hyödyttävien palveluiden laatu yleisen edun turvaamiseksi;

5.   panee tyytyväisenä merkille komission tunnustuksen, että uudistukset on parhaiten toteutettavissa kansallisella tasolla ja että jäsenvaltioiden viranomaiset ja erityisesti lainsäädäntöelimet ovat parhaassa asemassa määrittelemään oikeudellisen alan ammatinharjoittajia koskevat säännöt;

6.   huomauttaa, että tuomioistuin on antanut kansallisille lainsäätäjille ja ammatillisille yhdistyksille ja järjestöille liikkumavaraa päättää, mikä on aiheellista ja tarpeellista jäsenvaltion oikeudellisen alan ammattien asianmukaisen harjoittamisen turvaamiseksi;

7.   huomauttaa, että tietyn ammattijärjestön jokaista toimintamuotoa on tarkasteltava erikseen, jotta kilpailusääntöjä sovelletaan kyseiseen järjestöön vain silloin, kun se toimii yksinomaan jäsentensä etujen mukaisesti eikä yleisen edun mukaisesti;

8.   muistuttaa komissiota, että oikeudellisia palveluja koskevien sääntöjen tavoitteena on suuren yleisön suojeleminen ja puolustautumisoikeuden, oikeussuojan saatavuuden sekä oikeudenkäytön turvallisuuden varmistaminen ja siksi niitä ei voida räätälöidä täsmälleen kunkin asiakkaan mukaisesti;

9.   kannustaa oikeudellisen alan ammatillisia elimiä, järjestöjä ja yhdistyksiä laatimaan Euroopan tason käytännesäännöt, johon sisältyvät organisaatiota, ammattitaitoa, ammattietiikkaa, valvontaa, vastuuta ja tiedottamista koskevat säännöt, jotta varmistetaan, että lainopillisten palveluiden loppukäyttäjillä on tarvittavat takeet rehellisyydestä ja kokemuksesta ja varmistetaan asianmukainen lainkäyttö;

10.   kehottaa komissiota ottamaan huomioon oikeudellisen alan ammatinharjoittajien erityisaseman yhteiskunnassa, jossa vallitsee oikeusvaltioperiaate, ja analysoimaan tarkasti, kuinka oikeudellisten palvelujen markkinat toimivat komission edistäessä periaatetta, että vähemmän sääntelyä on parempaa sääntelyä;

11.   pyytää komissiota soveltamaan tarvittaessa kilpailusääntöjä EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

12.   katsoo, että EU:n kilpailuperiaatteiden edelle menevän yleisen edun pitää löytyä sen jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä, jossa asiaa koskevat säädökset on annettu tai jossa sen oikeusvaikutukset ovat voimassa, ja että EU:n yleisen edun arviointia ei ole olemassakaan olipa se määritelty miten tahansa;

13.   pyytää komissiota olemaan soveltamatta EU:n kilpailulainsäädäntöä asioihin, jotka kuuluvat EU:n perussääntöjen mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, kuten oikeussuojan saatavuus, johon liittyy sellaisia asioita kuin tuomioistuinten asianajopalkkioiden maksamisessa soveltamat aikataulut;

14.   korostaa, että oikeudellisen alan ammatinharjoittajien sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden aiemmat esteet on teoriassa tehokkaasti poistettu direktiiveillä 77/249/ETY, 98/5/EY ja 2005/36/EY; toteaa kuitenkin, että tarkistaminen on edessä kahden vuoden päästä, ja odottaa perinpohjaisen arvioinnin tuloksia mielenkiinnolla;

15.   katsoo, että oikeudellisen alan ammatinharjoittajien ja muiden oikeudellisten ammattien harjoittajien pakolliset taksat myös muista kuin oikeudenkäyntiin liittyvistä palveluista eivät ole perustamissopimuksen 10 ja 81 artiklan vastaisia, jos ne on hyväksytty laillisen yleisen edun nimissä ja jos jäsenvaltiot valvovat aktiivisesti yksityisten toimijoiden osallistumista päätöksentekoprosessiin;

16.   katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan, direktiivin 2005/36/EY sekä direktiivin 77/249/ETY nojalla lakimiesten ja muiden oikeudellisten ammattien harjoittajien pakollisiin taksoihin sovelletaan kohdemaaperiaatetta;

17.   katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 45 artiklaa pitää soveltaa täysimääräisesti notaarin ammattiin sellaisenaan;

18.   kehottaa komissiota harkitsemaan huolellisesti tässä päätöslauselmassa ilmaistuja periaatteita ja huolenaiheita arvioidessaan sääntöjä, jotka koskevat oikeudellisten ammattien harjoittamista jäsenvaltioissa;

19.   kannustaa ammatillisia järjestöjä jatkamaan oikeusapua koskevan toimintansa kehittämistä, jotta kaikilla olisi oikeus saada oikeusapua ja asianajopalveluja;

20.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

(1) EYVL C 44, 14.2.1994, s. 36.
(2) EYVL C 21 E, 24.1.2002, s. 364.
(3) EUVL C 91 E, 15.4.2004, s. 126.
(4) EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17.
(5) EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36.
(6) EYVL L 26, 31.1.2003, s. 41.
(7) EYVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0061.


Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet
PDF 123kWORD 50k
Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta "Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet" (2005/2022(INI))
P6_TA(2006)0109A6-0055/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A6-0055/2006),

A.   katsoo, että vaikka Euroopan sopimusoikeutta koskevassa aloitteessa, jota kuvataan 11. lokakuuta 2004 annetussa komission tiedonannossa (KOM(2004)0651) ja jonka etenemisestä tiedotetaan komission ensimmäisessä edistymistä käsittelevässä vuosikertomuksessa (KOM(2005)0456), näyttäisi ensisijaisesti olevan kyse pyrkimyksestä parantaa lainsäädäntöä Euroopan unionin tasolla, ei kuitenkaan ole lainkaan selvää, mihin aloite käytännössä johtaa tai mikä on mahdollisesti annettavien säädösten ja muiden välineiden oikeusperusta,

B.   ottaa huomioon, että monet hankkeen parissa työskentelevät tutkijat ja sidosryhmät uskovat selvästi, että pitkän aikavälin tuloksena on eurooppalainen velvoiteoikeudellinen lainsäädäntö tai jopa kattava eurooppalainen siviilioikeudellinen lakikoonnos, vaikka komissio kieltääkin tämän olevan tavoitteena; katsoo lisäksi, että kyseinen hanke on joka tapauksessa selvästi tärkein siviilioikeuden alalla meneillään oleva aloite,

C.   katsoo, että päätöksen tekeminen tällaisen lainsäädännön valmistelusta ja antamisesta kuuluu poliittisille päättäjille, sillä päätös lakikoonnoksen hyväksymisestä on pohjimmiltaan poliittinen ja lainsäädännön sinänsä oikeudellinen sisältö määräytyy sosiaalisten ja poliittisten tavoitteiden perusteella; pitää ensiarvoisen tärkeänä, että meneillään oleva työ tehdään hyvin ja poliittisen tahon asianmukaisella myötävaikutuksella, sillä tulevaisuudessa voi hyvinkin olla riittävästi poliittista tahtoa tällaisen lainsäädännön antamiseksi,

D.   pitää ensisijaisen tärkeänä, että poliittiset päättäjät paneutuvat huolellisesti prosessiin, vaikka aloitteessa sen nykymuodossa pitäydytäänkin kuluttajansuojan alalla vallitsevan säännöstön järkeistämiseen ja karsimiseen sekä valinnaisten vakiosopimuslausekkeiden ja -ehtojen muotoilemiseen; katsoo, että tässä yhteydessä voitaisiin ottaa mallia Alankomaiden uuden siviililakikoonnoksen säätämisestä äskettäin saaduista kokemuksista,

E.   katsoo, että pyrittäessä kuluttajansuojasäännöstön tarkistamiseen yleisön luottamuksen lisäämiseksi sisämarkkinoihin on välttämätöntä varmistaa kuluttajansuojan korkea taso,

F.   katsoo, että Euroopan yhteisön lainsäätäjällä olisi oltava mahdollisuus tehdä lopulliseen aloitteeseen tarkistuksia ja että aloitteelle olisi saatava lainsäätäjän virallinen hyväksyntä,

G.   katsoo, että koska nykyinen kuluttajansuojasäännöstö on erillinen osa-alue yhteisön lainsäädännössä, mikä ilmentää yhteisön lainsäätäjän halua varmistaa perustamissopimusten mukaisesti kuluttajansuojan korkea taso, ja vaikka on selvää, että Euroopan sopimusoikeutta koskeva aloite turvaa laajemmin koko sopimusoikeuden yhtenäisyyden ja parantaa sitä, tämä toimenpide ei saisi vesittää nykyisen kuluttajansuojasäännöstön keskeisiä arvoja,

Taustalla vaikuttavat periaatteet ja tavoitteet

1.   toistaa 26. toukokuuta 1989(1), 6. toukokuuta 1994(2), 15. marraskuuta 2001(3) ja 2. syyskuuta 2003(4) hyväksymissään päätöslauselmissa esittämänsä kannan, että yhtenäisten sisämarkkinoiden toteutuminen edellyttää siviilioikeuden yhtenäistämiseen tähtääviä toimia;

2.   kehottaa komissiota heti hyödyntämään Euroopan sopimusoikeutta valmistelevien tutkimusryhmien ja yhteisten puitteiden asiantuntijaverkoston (CFR-Net(5)) käynnissä olevaa työtä, jotta niiden tuloksia voitaisiin käyttää ensisijaisesti yhteisön siviilioikeudellisen säännöstön tarkistamiseen ja toissijaisesti yhteisön siviilioikeuden luomiseen;

Aineellisoikeudelliset seikat

3.   suosittaa painokkaasti, että yhteisiä puitteita ja sopimusoikeutta ei pitäisi suunnitella niin, että ne yksipuolisesti suosivat yhtä oikeustoimiin osallistuvien suppeaa ryhmää;

4.   muistuttaa komissiota siitä, että käsite "yritys" kattaa muitakin kuin vain suuret yritykset ja siihen sisältyvät myös pienet, jopa yhden hengen yritykset, jotka tarvitsevat usein erityisesti niiden tarpeisiin laadittuja sopimuksia, joissa otetaan huomioon näiden yritysten suhteellisesti heikompi asema niiden tehdessä sopimuksia suurten yritysten kanssa;

5.   huomauttaa, että laadittavaa lainsäädäntöä pitää voida soveltaa sekä yritysten välisiin että yrityksen ja kuluttajan välisiin oikeustoimiin;

6.   kehottaa komissiota tarvittavin osin erottelemaan yritysten välisiin toimiin sovellettavat säännökset yritysten ja kuluttajien välisiin toimiin sovellettavista säännöksistä ja pitämään nämä järjestelmällisesti erillään toisistaan;

7.   korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon sopimuksen tekemisen vapautta koskeva perusperiaate erityisesti yritysten välillä;

8.   korostaa, että sopimusoikeudellista lainsäädäntöä yhdenmukaistettaessa on tärkeää ottaa huomioon eurooppalainen sosiaalinen malli;

9.   kehottaa kunnioittamaan erilaisia oikeusperinteitä ja -järjestelmiä;

10.   kehottaa komissiota tulevissa ehdotuksissaan asianmukaisesti ja täsmällisesti määrittelemään näiden ehdotusten suhteen yhteisön lainvalintasääntöihin ja kansallisiin oikeusjärjestelmiin erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat lainvalinnan oikeellisuuden määrittämisperusteita, pakottavia säännöksiä sekä oikeuspaikan lain (lex fori) merkitystä;

11.   panee merkille, että jos sopimusoikeuden yksittäisistä näkökohdista annetaan liian yksityiskohtaisia säännöksiä, on vaarana, ettei muuttuneisiin oikeudellisiin olosuhteisiin kyetä reagoimaan joustavasti, ja pitää tämän vuoksi parempana, että annettavat säädökset ovat yleisluontoisia eikä niihin sisältyviä oikeudellisia käsitteitä määritellä yksityiskohtaisesti, jotta tuomioistuimille jää riittävästi harkintavaltaa ratkaisutoiminnassaan;

12.   pyytää komissiota teettämään perusteellisen arvion kaikkien yksityisoikeutta koskevien lainsäädäntötoimien oikeudellisista ja taloudellisista vaikutuksista;

Menettelytapaa koskevat seikat

13.   suhtautuu myönteisesti komission ensimmäiseen edistymistä käsittelevään vuosikertomukseen ja tukee sen maltillista ja oikeasuhtaista asennoitumista kuluttajansuojasäännöstön tarkistamiseen;

14.   kehottaa koko komissiota, oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston johdolla ja yhdessä sisämarkkinoiden ja palvelujen sekä terveyden ja kuluttajasuojan pääosaston kanssa, osallistumaan tähän työhön ja katsoo, että siihen olisi oltava käytettävissä tarvittavat materiaali- ja henkilöstöresurssit ottaen huomioon hankkeen tärkeyden ja laajuuden;

15.   kehottaa komissiota toimittamaan viipymättä selvän lainsäädäntösuunnitelman, jossa esitetään tulevat säädökset, joilla komissio aikoo saattaa tutkimusryhmien ja CFR-Netin työn tulokset käytettäviksi oikeustoimissa;

16.   kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille virallisen suunnitelman parlamentin kuulemisesta uudelleen työn edistyessä ja tutkijoiden ja CFR-netin työn tulosten lopullisesta täytäntöönpanosta;

17.   kehottaa komissiota varmistamaan, että verkoston saavuttamat tulokset otetaan asianmukaisesti huomioon tutkimusryhmien työssä;

18.   tukee komissiota sen pyrkimyksissä lainsäädännön parantamiseksi mutta korostaa, että tutkijoiden on yhteistä viitekehystä luodessaan noudatettava Euroopan yhteisön lainsäätäjän vahvistamia selkeitä suuntaviivoja;

19.   pyytää komissiota edistämään tutkimus- ja sidosryhmäprosessien selvittämistä laatimalla organisaatiokaavion ja/tai vuokaavion, jossa määritellään selvästi kaikki eri ryhmät, työryhmät ja osapuolet ja muut sellaiset tahot, jotka ovat mukana prosessissa, ja ilmoitetaan niiden tehtävä ja asema prosesseissa;

20.   pitää toivottavana, että komissio tekee parlamentille selkoa tutkijoiden loppuraportin perusteella erilaisista mahdollisista juridisista vaihtoehdoista, ja muistuttaa, että yhteinen viitekehys voidaan hyväksyä lopullisesti vasta, kun se on saanut parlamentin ja neuvoston poliittisen hyväksynnän;

21.   pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille toistuvasti, vähintäänkin neljännesvuosittain, tutkimusryhmien ja verkoston työn etenemisestä ja sen tuloksista;

22.   vaatii, että neljännesvuosittain annettavista tiedonannoista ilmenee tiedot ainakin seuraaviin kolmeen ryhmään kuuluvista asioista:

   a) tiivistelmä työryhmien merkittävimmistä siihenastisista tuloksista
   b) tutkimusryhmien vastaukset
   c) komission lausuma siitä, kuinka se aikoo ottaa nämä tulokset huomioon tulevassa työssään;

23.   kehottaa komissiota toimimaan mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa yhteisen viitekehyksen luomisen kaikissa vaiheissa; on sitä mieltä, että ennen kuin parlamenttia kuullaan lopullisesta asiakirjasta, sitä olisi kuultava virallisesti ensin asiakirjan alustavasta rakenteesta ja yhteisen viitekehyksen valmistuttua sen jokaisesta osastosta tai jaksosta (riippuen sen lopullisesta rakenteesta);

24.   pyytää komissiota kuulemaan parlamenttia ennen uusiin suunnittelutoimenpiteisiin ryhtymistä;

25.   pyytää komissiota antamaan sidosryhmiä edustaville asiantuntijoille enemmän aikaa valmistella CFR-Netin työryhmien monipuolista työtä ja keskustella sen sisällöstä;

26.   pyytää, että asiantuntijaverkostossa sidosryhmiä edustavat järjestöt voisivat päättää itse siitä, ketkä osallistuvat kokouksiin niiden edustajina;

27.   kehottaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ja niitä valiokuntia, joilta on pyydetty lausuntoa Euroopan sopimusoikeudesta, seuraamaan jatkuvasti komission, tutkimusryhmien ja verkoston työtä ja antamaan tarvittaessa lausuntoja tuloksista, joista komissio tiedottaa säännöllisesti;

28.   kehottaa neuvoston kulloistakin puheenjohtajavaltiota järjestämään yhdessä komission ja Euroopan parlamentin kanssa foorumin, jossa voidaan esitellä työn edistymistä ja tuloksia ja keskustella niistä;

29.   harkitsee huolellisesti, miten asia pitäisi parhaiten käsitellä itse parlamentissa, jotta tämä kunnianhimoinen ja pitkäaikainen hanke saisi ansaitsemansa näkyvyyden ja huomion, ja ehdottaa tämän vuoksi perustettavaksi sellaisen parlamentaarisen hankeryhmän, jolla on asianmukaiset resurssit tämän pitkäaikaisen hankkeen hoitamiseen meneillään olevan vaalikauden ajan ja joka ilmentää valiokuntien välistä tehostettua yhteistyömenettelyä;

o
o   o

30.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 158, 26.6.1989, s. 400.
(2) EYVL C 205, 25.7.1994, s. 518.
(3) EYVL C 140 E, 13.6.2002, s. 538.
(4) EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 95.
(5) Kuluttajajärjestöjen, teollisuuden, liike-elämän ja oikeusalan edunsaajien edustajien verkosto (ns. CFR-Net).


Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa
PDF 138kWORD 64k
Euroopan parlamentin päätöslauselma energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa
P6_TA(2006)0110RC-B6-0189/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että energiahuollon varmuutta olisi pidettävä yleisen turvallisuuskäsitteen olennaisena osana ja että sen vaikutus Euroopan unionin yleiseen turvallisuuteen kasvaa jatkuvasti,

B.   ottaa huomioon, että komissio on hyväksynyt vihreän kirjan Euroopan strategiasta kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi (KOM(2006)0105),

C.   ottaa huomioon, että EU:n energiapolitiikalla on kolme päätavoitetta: huoltovarmuus, kilpailukyky ja ympäristönsuojelu,

D.   ottaa huomioon, että 25 jäsenvaltion EU:n riippuvuus tuontienergiasta on 48 prosenttia (vuonna 2002) ja ilman lisätoimia sen ennustetaan nousevan 71 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ja että toimitusvarmuus on yksi energiahuollon varmuuden tärkeimmistä edellytyksistä,

E.   ottaa huomioon, että tuonti kattaa EU:ssa 76,6 prosenttia öljyn, 53 prosenttia kaasun, 35,4 prosenttia hiilen ja melkein 100 prosenttia uraanin ja uraanituotteiden kysynnästä,

F.   ottaa huomioon, että 25 jäsenvaltion EU:n primaarienergian kulutus vuonna 2005 oli 1700 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (Mtoe), josta 38 prosenttia oli öljyä, 23 prosenttia kaasua, 18 prosenttia hiiltä / kiinteitä polttoaineita, 15 prosenttia ydinenergiaa ja 6 prosenttia uusiutuvia energialähteitä,

G.   ottaa huomioon, että vuonna 2004 teollisuus vastasi 28 prosentista, liikenne 31 prosentista ja rakennukset 41 prosentista 25 jäsenvaltion EU:n energian loppukulutuksesta vuonna 2004,

H.   ottaa huomioon, että 25 jäsenvaltion EU:n sähkön bruttotuotannosta 31 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla, 25 prosenttia kiinteillä polttoaineilla (etupäässä hiilellä), 18 prosenttia kaasulla, 14 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä ja 5 prosenttia öljyllä,

I.   toteaa, että energian loppukäytön intensiteetti on 25 jäsenvaltion EU:ssa alentunut tasaisesti niin, että vuonna 2004 vaadittiin vain noin 70 prosenttia vuonna 1980 taloudellisen tuotoksen yksikön tuottamiseen käytetystä energiasta; ottaa huomioon, että 25 jäsenvaltion EU:n primaarienergian kokonaiskulutus on samaan aikaan kasvanut keskimäärin 0,8 prosentilla vuodessa eli 0,5 prosentilla henkeä ja vuotta kohti,

J.   ottaa huomioon, että vuonna 2004 Euroopassa kulutetusta öljystä 59 prosenttia käytettiin liikenteessä, 17 prosenttia rakennuksissa, 16 prosenttia muussa kuin energiakäytössä ja 8 prosenttia teollisuudessa; ottaa huomioon, että komissio arvioi liikenteen alan energiantarpeen kasvavan vähintään 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja lentoliikenteessä jopa 5 prosenttia vuodessa,

K.   ottaa huomioon, että 29 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2004 kulutetusta kaasusta käytettiin sähköntuotantoon ja loput 71 prosenttia muihin tarkoituksiin (muun muassa teollisuudessa ja asumisessa),

L.   ottaa huomioon, että hiilen kysyntä EU:ssa on vähentynyt jo vuosien ajan ja riippuvuus tuonnista on jo 35,4 prosenttia ja kasvussa suhteessa hiilen kulutukseen,

M.   ottaa huomioon, että kolmetoista jäsenvaltiota tuottaa ydinsähköä ja että eräissä jäsenvaltioissa on päätetty luopua asteittain ydinvoimasta,

N.   ottaa huomioon, että EU:n energiamarkkinat eivät nykyisin ole yhdentyneet eivätkä riittävän kilpailukykyiset,

O.   ottaa huomioon, että EU on asettanut tavoitteekseen uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian kulutuksen osuuden lisäämisen 6 prosentista 12 prosenttiin sekä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuuden nostamisen 22,1 prosenttiin ja polttoaineen osuuden nostamisen 5,75 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä; ottaa huomioon, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kaikki jäsenvaltiot muuttavat politiikkaansa vastaavasti,

P.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat parhaillaan hyväksymässä energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskevan direktiivin 2006/32/EY, jossa jäsenvaltioita vaaditaan laatimaan toimintasuunnitelmat seuraavien yhdeksän vuoden energiansäästöstrategioiksi,

Q.   ottaa huomioon, että uusiutuvat energialähteet ovat pääasiassa kotoperäisiä ja niitä voitaisiin käyttää kaikilla aloilla, toisin sanoen sähköntuotantoon, lämmitykseen, jäähdytykseen ja liikenteeseen,

R.   ottaa huomioon, että tuoreimman energia-alan eurobarometrin mukaan lähes puolet EU:n kansalaisista (48 prosenttia) katsoo, että heidän maansa hallituksen olisi keskityttävä kehittämään aurinkoenergian käyttöä, edistämään uuden energiateknologian syventävää tutkimusta (41 prosenttia) ja kehittämään tuulivoiman käyttöä (31 prosenttia), kun taas öljyriippuvuuden vähentämiseen tähtäävä sääntely (23 prosenttia) ja ydinvoiman käytön kehittäminen (12 prosenttia) olivat vähemmän suosittuja vastaajien keskuudessa,

S.   katsoo, että EU:n olisi hyödynnettävä valtavia mahdollisuuksiaan energiansäästöön kaikilla aloilla, muun muassa liikenteessä, sekä kehitettävä uusia uusiutuvia energialähteitä ja tekniikoita,

T.   ottaa huomioon, että energia on talouskasvun, työllisyyden ja yhteiskunnallisen kehityksen olennainen voimavara ja että häiriöt energiahuollossa saattavat johtaa tasapainon ja rauhan horjumiseen,

U.   toteaa, että Venäjän ja Algerian sopimus saattaa olla ensiaskel kohti kaasunviejämaiden "OPECia" ja että mainitut maat ovat EU:n pääasiallisia kaasutoimittajia; toteaa, että tällä saattaa olla merkittävä keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutus kaasun hintaan ja toimitusvarmuuteen,

Yhtenäinen linja

1.   pitää myönteisenä komission uutta vihreää kirjaa Euroopan strategiasta kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi; panee kuitenkin merkille, ettei vihreässä kirjassa esitetä uusia tavoitteita tai tehdä konkreettisia ehdotuksia, jotka vastaisivat viimeaikaisia yhteistä energiapolitiikkaa koskevia vaatimuksia; kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että käynnistetään nopea poliittinen prosessi, joka johtaa entistä kunnianhimoisempaan unionin energiapolitiikkaan ja jonka osana kehitetään mahdollisimman pian konkreettinen toimintasuunnitelma; vaatii, että parlamenttia kuullaan prosessin aikana täysimääräisesti;

2.   panee merkille, ettei vihreässä kirjassa käsitellä lainkaan tuontienergiaan raskaasti nojautuvia olennaisia sektoreita, etenkään liikenne- ja ilmailualaa; arvioi, että liikennealan kannalta komission CARS 21 -työryhmän lopullinen kertomus on vihreää kirja kunnianhimoisempi;

3.   toteaa, että Venäjän ja sen naapureiden väliset viimeaikaiset kiistat kaasun hinnoista sekä myös raakaöljyn viimeaikainen hinnannousu ovat paljastaneet energian tarjonnan ja jakelun haavoittuvuuden; toteaa, että energiapolitiikan suppeasti ymmärrettynä on oltava sidoksissa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan; kehottaa komissiota vastaamaan viimeaikaisiin kehotuksiin yhteisestä energiapolitiikasta;

4.   kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin laajan yhteistyön aikaansaamiseksi kaikkien suurten öljyn- ja kaasunkuluttajamaiden – Yhdysvaltojen, Japanin ja suurten kehittyvien talouksien, kuten Intian ja Kiinan – kanssa, jotta voidaan laatia kysyntäpuolen järjestelyä koskeva kattava ja maailmanlaajuinen strategia sekä yhdistää ponnistelut tuotantopuolen oligopolin vastapainoksi; edellyttää, että strategialla myös edistetään energian säästämistä ja energiatehokkuutta koskevia parhaita tekniikoita sekä vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä;

5.   tunnustaa, että on tärkeää ylläpitää hyviä poliittisia suhteita tärkeimpiin EU:lle energiaa toimittaviin kumppanimaihin ja erityisesti Norjaan, joka on yhä maailman kolmanneksi suurin öljyntuottaja ja tarjoaa varmat energiatoimitukset ja jolla on tunnetusti hyvät suhteet Venäjään energia-alalla;

6.   yhtyy neuvoston näkemykseen, että pyrittäessä yhteiseen näkemykseen huoltovarmuutta koskevasta strategiasta olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden maantieteelliset, taloudelliset, alueelliset, ilmastolliset ja rakenteelliset eroavaisuudet;

7.   kehottaa jokaista jäsenvaltiota laatimaan tulevaisuuteen suuntautuvan energiasuunnitelman, joka perustuu kysynnän ja tarjonnan hallintaa koskeviin keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteisiin, ja ilmoittamaan, millä keinoilla se aikoo kattaa energian kysynnän sekä kansallisen tuotannon että tuontienergian suhteen ilmoittaen samalla tämän tasapainon vaikutukset kasvihuonekaasujen päästöihin;

8.   korostaa, että demokraattisia uudistuksia tukeva aktiivinen politiikka, kansalaisyhteiskunnan kehittäminen ja yhteiskunnallinen kehitys energiaa tuottavissa ja kauttakulkumaissa edistää huomattavasti pitkän aikavälin poliittista vakautta, joka on välttämätöntä energiahuollon ja energian jakelun varmuudelle;

9.   kehottaa komissiota ja neuvostoa esittämään kansainvälisesti tunnustettua sovittelujärjestelmää energiatoimituksia ja energian jakelua koskevia konflikteja ja riitatapauksia varten; katsoo, että EU voisi panna tällaisen prosessin alulle kehittämällä sovittelujärjestelmän osana naapuruuspolitiikkaansa ja myös muiden tärkeiden toimittajamaidensa kanssa ja se voisi toimia aktiivisesti tämän sovittelujärjestelmän puolesta globaalilla tasolla; katsoo, että EU:n pitäisi kehittää malli energian kansainvälisen jakelun hallintaa varten;

10.   korostaa, kuinka tärkeää on sisällyttää EU:n uuteen energia-alan diplomatiaan energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä kaikkien tärkeimpien energiankuluttajien ja erityisesti kehittyvien talouksien kanssa käytävä rakentava vuoropuhelu, jolla pyritään vahvistamaan tehokuutta koskevat asteittain yhdenmukaistettavat vähimmäisvaatimukset globaaleille hyödykkeille, kuten autoille, kodinkoneille, viihde-elektroniikalle ja toimistolaitteille, sekä edistetään maailmanlaajuisesti ympäristöasioiden huomioon ottamista liikenne- ja energia-alan päätöksissä;

11.   vaatii kehittämään uusia strategioita, joilla vähennetään uraanin ja ydinjätteen käyttömahdollisuuksia ydinaseiden tuotannossa ja levittämisessä; pyytää sen tähden komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita antamaan täyden tukensa Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ehdotuksille tehdä halkeamiskelpoisten aineiden toimitukset ydinenergian tuotantoa varten monenkeskisiksi;

Solidaarisuus EU:ssa

12.   tähdentää, että jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden vahvistamista infrastruktuurin fyysiseen turvaamiseen ja huoltovarmuuteen liittyvien ongelmien hoitamiseksi olisi pidettävä olennaisena osana yhteistä energiapolitiikkaa; katsoo myös, että solidaarisuuden lujittaminen vahvistaisi merkittävästi EU:n kykyä puolustaa energia-alan yhteisiä etujaan kansainvälisellä tasolla;

13.   kannattaa Euroopan naapuruuspolitiikan vahvistamista korostaen erityisesti yhteistyötä naapurimaiden kanssa energia-alalla, mikä kattaa myös kuljetusinfrastruktuurin, jolle olisi annettava erityistä rahoitustukea; kehottaa sisällyttämään energiapoliittisen yhteistyön toimintasuunnitelmiin, joita ollaan laatimassa osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa;

14.   edellyttää lähestymistapaa, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja jaettuun vastuuseen energiapolitiikan toteuttamisesta kansallisella tasolla, niin että strategisia päätöksiä tehtäessä kuullaan myös niitä kumppaneita jäsenvaltioiden joukossa, joihin päätökset saattavat vaikuttaa;

Toimivat sisämarkkinat

15.   on vahvasti sitä mieltä, että huoltovarmuuden ylläpidon kannalta olennaista on, että kaikki jäsenvaltiot saattavat nykyiset EU-säännökset pikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään, jotta saavutetaan täysin toimivat sähkön ja kaasun sisämarkkinat ja parannetaan näin kilpailukykyä, avoimuutta ja energiatehokkuutta;

16.   on siksi erittäin huolestunut kansallisten markkinajohtajien saaman protektionistisen tuen aiheuttamasta sisämarkkinoiden vääristymisestä ja kehottaa komissiota varmistamaan, että sisämarkkinasäännöt pannaan täysimääräisesti täytäntöön reilun ja syrjimättömän kilpailun takaamiseksi ja oligopolisten energiamarkkinoiden muodostumisen estämiseksi;

17.   kehottaa komissiota reagoimaan voimakkaasti kilpailun pääosaston 16. helmikuuta 2006 toimittamassa alakohtaisessa selvityksessä kuvailemaan määräävään markkina-asemaan ja markkinoiden puutteisiin sekä tekemään uusia ehdotuksia määräävän markkina-aseman ja markkinoiden puutteiden torjumiseksi konkreettisilla toimilla ja välineillä; kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisia tekemään tiiviimpää yhteistyötä, jotta voidaan vastata koordinoidulla ja aidosti eurooppalaisella tavalla jäsenvaltioissa heräävään taloudelliseen patriotismiin;

18.   kehottaa neuvostoa hyväksymään parlamentin kannan Euroopan laajuisten energiaverkkojen painopisteisiin, jotta verkkojen puuttuvat osuudet saataisiin täydennettyä pullonkaulojen välttämiseksi, huoltovarmuuden parantamiseksi ja sisämarkkinoiden saattamiseksi päätökseen tukemalla tarvittaessa erityisiä hankkeita;

19.   kehottaa jäsenvaltioita luomaan EU:lle energian sisämarkkinat saattamalla sisäiset ja ulkoiset tarjonnan lähteet tasapainoon, varmistamalla kansallisten energiaverkkojen yhteentoimivuuden ja luomalla energia-alalle kilpailukykyisen ympäristön erottamalla tarjonta- ja jakelutoiminnat toisistaan samalla kun huolehditaan jakelijoiden välisestä kilpailusta;

20.   katsoo, että Kioton kehyksen kehittymiseen vuoden 2012 jälkeen on kiinnitettävä aktiivisesti huomiota jo nyt, jotta markkinat voivat merkittävissä investointisuunnitelmissaan ottaa huomioon hiileen liittyvät kustannukset, ottaen huomioon että korkeammat työvoima- ja sähkökustannukset haittaavat jo muutenkin Euroopan kilpailukykyä ja kasvua;

Kestävät energialähteet

21.   kehottaa komissiota esittämään energiaan liittyviä konkreettisia toimenpiteitä ja kohdistamaan pikaisesti suuria investointeja talouden todelliseen energiatehokkuuteen, jotta voisimme vähentää rajusti riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja tulla maailman energiatehokkaimmaksi taloudeksi vuoteen 2020 mennessä; vaatii komissiota kehottaa komissiota myös pitämään aina kiinni kannasta, että energiansäästö ja energiatehokkuus ovat ratkaisevassa asemassa energiariippuvuuden vähentämisessä;

22.   korostaa, että energia-alalla on nykyään valtava innovaatiokuilu, ja kehottaa komissiota laatimaan toimintasuunnitelman nopeuttaakseen nykyisten hyvien toimintatapojen ja parhaiden tekniikoiden pääsyä esimerkiksi valaistus-, kodinkone-, toimistolaite-, kulutuselektroniikka-, kiinteistö- ja automarkkinoille sekä hajautetun sähköntuotannon markkinoille, käyttämällä erilaisia julkisten hankintojen ja innovatiivisten rahoitusmekanismien, kuten kolmansilta osapuolilta saatavan rahoituksen, kaltaisia välineitä;

23.   tähdentää uusiutuvien energialähteiden poikkeuksellista merkitystä energiatehokkuuden ohella tulevaisuuden energiahuoltoa koskevalle Euroopan energiapolitiikalle; pyytää siksi komissiota ja neuvostoa esittämään uusia, kunnianhimoisia tavoitteita vuoden 2010 jälkeiselle ajalle sekä alan toimia, joilla varmistetaan nopeampi kehitys kaikissa jäsenvaltioissa; edellyttää direktiivin laatimista uusiutuvien energiamuotojen käytöstä lämmitykseen ja jäähdytykseen Euroopan parlamentin vaatimuksen mukaisesti, jotta varmistetaan uusiutuvien energiamuotojen parempi pääsy lämmitysmarkkinoille;

24.   vakuuttaa jälleen tukevansa voimakkaasti uudistuvien energialähteiden käyttöä ja kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan asetetun tavoitteen saavuttamiseksi, joka on uusiutuvien energialähteiden 12 prosentin osuus energian kokonaiskulutuksesta ja 22,1 prosentin osuus sähköntuotannosta vuoteen 2010 mennessä; toistaa kannattavansa edelleen sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla 27. syyskuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/77/EY(1);

25.   pitää komission biomassaa koskevassa toimintasuunnitelmassaan (KOM(2005)0628) ja EU:n biopolttoainestrategiassaan (KOM(2006)0034) esittämiä uusia aloitteita myönteisinä ja kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä vauhdittamaan biomassalla tuotettavan uusiutuvan energian mahdollisuuksien hyödyntämistä ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristönäkökohdat;

26.   katsoo, että komission olisi pikaisesti annettava ehdotuksia ja työskenneltävä yhdessä teollisuuden kanssa, jotta voidaan nopeuttaa vety- ja polttokennosovellusten käyttöönottoa ja näin parantaa kestävästi ja pitkällä aikavälillä energiatehokkuutta ja energiansäästöä liikennealalla; toteaa, että biomassalla yleensä voidaan kattaa osa perinteisellä polttotekniikalla saatavan energian tarpeista unionissa; ottaen huomioon maa- ja metsätalouden lisätulojen tuoman hyödyn kehottaa komissiota panemaan täytäntöön pikaohjelman tuotannon, maa- ja metsätalouden jäämien keräämisen, pyrolyysin ja tuotetun kaasun käytön järjestämiseksi mahdollisimman nopeasti;

27.   tunnustaa kaasun merkityksen kasvun, kun sen osuus kokonaisenergiasta nousee, sekä tarpeen käyttää erilaisia strategioita kaasun huoltovarmuuden turvaamiseksi, kuten nestekaasuterminaalien ja varastojen sekä uusien kaasuputkien rakentaminen;

28.   katsoo, että ydinenergia kuuluu eri energialähteiden käytöstä unionissa käytävän poliittisen keskustelun piiriin; tunnustaa ydinvoiman nykyisen roolin sähkön huoltovarmuuden ylläpitämisessä eräissä jäsenvaltioissa, koska se on osa energiavalikoimaa ja sen avulla voidaan välttää hiilidioksidipäästöjä; katsoo, että jos ydinvoima on jatkossakin osa joidenkin jäsenvaltioiden energiatuotantoa, sitä koskevat päätökset voidaan tehdä ainoastaan kansallisella tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;

29.   yhtyy komission johtopäätökseen, jonka mukaan toiminnan tulisi keskittyä ensisijaisesti kysynnän hallintaan energiankäytön tehokkuuden lisäämiseksi ja kulutuksen vähentämiseksi energiansäästön avulla; pahoittelee tässä suhteessa syvästi liikennealaa koskevien ehdotusten viivästymistä; panee merkille vähintään 20 prosentin energiansäästöstä koituvat mahdolliset taloudelliset hyödyt ja toteaa niiden kasvavan energian hintojen noustessa, tekniikan kehittyessä ja mittakaavaetujen toteutuessa;

30.   panee merkille, että suurin yksittäinen energiankulutuksen sektori ovat rakennukset, joiden osuus EU:n 25 jäsenvaltion kokonaisenergiankulutuksesta on yli 40 prosenttia; toteaa myös, että energian hintojen kohoaminen ei vaikuta yksinomaan kansantalouteen kokonaisuutena, vaan ennen kaikkea sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään Euroopan rakennuskannan parantamiseksi koordinoidun aloitteen, jossa ehdotetaan innovatiivisia rahoitusratkaisuja tiiviissä yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa;

31.   tunnustaa, että kaupunkialueiden lämmitys- ja jäähdytysverkostojen kehittäminen on keskeinen keino lisätä rakennusten energiahuoltovarmuutta, sillä se mahdollistaa suuremman joustavuuden polttoaineen valinnassa; panee merkille, että yhdistetty lämmön- ja energiantuotanto ja kolmoistuotanto (trigeneration) ovat tekniikoita, joita olisi edistettävä ja jotka voisivat osaltaan lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossa ja parantaa lisäksi energiatehokkuutta, ja katsoo, että myös yhteistuotanto teollisuustarkoituksiin on keskeinen keino, jolla voidaan tasoittaa teollisuuden energiahintojen vaihtelua;

Tutkimus ja kehitys

32.   tunnustaa, että on tärkeää lisätä investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen, käyttää hyödyksi olemassa olevaa ja edistää uutta teknologiaa, jotta Eurooppa säilyisi kehityksen kärjessä kilpailijoihinsa nähden, sekä luoda uusia kestäviä ja pitkäaikaisia työpaikkoja pitäen näin yllä Lissabonin tavoitteita ja helpottaen kestävää ympäristöpolitiikkaa koskevan seitsemännen vuosituhattavoitteen saavuttamista kaikkialla;

33.   panee merkille, että uusiutuvissa energialähteissä ja niihin perustuvien uusien laitteiden ja järjestelmien maailmanlaajuisissa markkinoissa on vielä paljon parantamisen varaa, ja kehottaa Euroopan unionia myöntämään seitsemänteen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaan riittävästi varoja uusiutuvaan energiaan liittyvälle teknologialle sekä auttamaan alalla toimivia pk-yrityksiä hyödyntämään teknologista johtoasemaansa menestyäkseen maailmanmarkkinoilla;

34.   huomauttaa kaikkien ennusteiden olevan yhtä mieltä siitä, että perinteiset voimalat tuottavat jatkossakin suuren osan sähköstä myös pitkällä aikavälillä, ja kannattaa siksi näiden voimaloiden tehokkuutta ja tehokkuuden lisäämiskeinoja koskevan tutkimus- ja kehitystyön tukemista;

35.   katsoo, että ydinfuusioteknologiaa koskeva tietämys ja sen soveltaminen on strategisesti arvokasta ja siksi sitä olisi kehitettävä edelleen EU:ssa;

36.   toteaa, että vapaaehtoisten sopimusten avulla voitaisiin lisätä öljy- ja kaasuyhtiöiden tutkimus- ja kehitystoimintaa uusien energia-alan tekniikoiden kehittämiseksi osana yritysten sosiaalista vastuuta;

37.   esittää, että seitsemännessä puiteohjelmassa tutkitaan biomassaa, kaikkia uusiutuvia energialähteitä, mukaan luettuina aalto- ja vuorovesienergia sekä energian varastointi, sekä kivihiilen kaasutustekniikkaa, jotta saastepäästöt vähenisivät ja saataisiin aikaan maailmanmarkkinat;

o
o   o

38.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33.


Rauhaanpakottamistoimien perusteet erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa
PDF 109kWORD 37k
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n rauhaanpakottamistoimien perusteista erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa
P6_TA(2006)0111B6-0190/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon YK:n huippukokouksen New Yorkissa 16. syyskuuta 2005 hyväksymään päätösasiakirjaan sisältyvän maininnan suojeluvelvollisuudesta,

–   ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan vakauden perustavaa laatua olevan merkityksen koko Keski-Afrikan ja Suurten järvien alueen vakaudelle,

–   ottaa huomioon, että Kongon demokraattinen tasavalta kamppailee parhaillaan toipuakseen tuhoisasta selkkauksesta, joka aiheutti yli neljän miljoonan ihmisen kuoleman,

–   ottaa huomioon, että Kongon demokraattinen tasavalta on herkässä siirtymävaiheessa ja vaikean tehtävän edessä perustamassa demokraattisia elimiä,

–   ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on 17 000 YK:n rauhanturvasotilasta, joiden tehtävänä on maan tilanteen vakauttaminen,

–   panee merkille, että EU osallistuu Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen vakauttamiseen kahden meneillään olevan Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaation kautta: Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskeva Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatio ("EUSEC RD Congo") ja Euroopan unionin poliisioperaatio Kinshasassa (EUPOL "Kinshasa"),

–   ottaa huomioon joulukuussa 2005 järjestetyn perustuslakikansanäänestyksen rohkaisevat tulokset,

–   ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on tarkoitus järjestää vaalit kesäkuussa 2006,

–   panee merkille, että YK on pyytänyt Kongon demokraattiseen tasavaltaan apua vaalien ajaksi,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   toteaa, että EU:lla on käytössään vain rajoitettu määrä joukkoja ja että sen olisi pidettävä etusijalla rauhan ja vakauden turvaaminen Balkanin alueella ja unionin välittömässä maantieteellisessä läheisyydessä,

B.   ottaa kuitenkin huomioon YK:n esittämän pyynnön ja sen seikan, että YK:n aseman vahvistaminen tehokkaan monenvälisen toiminnan puitekehyksenä EU:n turvallisuusstrategian mukaisesti on yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja EU:n turvallisuusstrategian yleinen tavoite,

1.   katsoo, että seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta EU:n joukot voivat osallistua tähän monitahoiseen ja mahdollisesti vaaralliseen operaatioon:

   Operaatiolla on oltava selkeästi määritelty tehtävä, joka liittyy ainoastaan vuonna 2006 järjestettävien presidentin- ja parlamenttivaalien turvallisuuteen.
   Sotilasoperaation kesto rajoittuu ainoastaan vaalien ajankohtaan; On oltava olemassa selkeä suunnitelma siitä, kuinka tehtävät siirretään operaation päättymisen jälkeen Yhdistyneille Kansakunnille ja/tai Kongon poliisille ja armeijalle.
   YK:n tulisi edelleenkin olla vastuussa maan turvallisuudesta, erityisesti Katangassa ja Ruandan rajoilla. EU-operaation maantieteellinen kattavuus on määriteltävä käytettävissä olevien joukkojen, niiden turvallisuusvaatimusten ja operaation toiminnallisten vaatimusten perusteella.
   Missään tapauksessa sotilasoperaation joukot eivät saa olla peräisin vain yhdestä jäsenvaltiosta. Operaation eurooppalaisen luonteen olisi käytävä ilmi siitä, että siihen osallistuu useita jäsenvaltioita.
   EU voi ryhtyä toimiin vain Kongon väliaikaisen hallituksen virallisesti esittämän pyynnön johdosta.
   EU:n alaisuudessa toimivilla joukoilla olisi oltava kaksitahoinen tehtävä: mahdollisten häiriöiden estäminen ja Kongon kansalaisten kannustaminen käyttämään äänioikeuttaan. Tätä varten EU-operaation on oltava kooltaan riittävän suuri ja uskottava.
   Jotta näihin tavoitteisiin päästään, neuvoston olisi luotava selkeä suunnitelma, kuinka tarvittavia sotilas- tai poliisivoimia, mahdollisesti myös santarmeja, käytetään.
   Määräaikaisen sotilasoperaation olisi liityttävä läheisesti kansainvälisen yhteisön ponnisteluihin Kongon demokraattisen tasavallan jälleenrakentamiseksi sisällissodan jälkeen.
   Kansainvälisen yhteisön olisi annettava selkeitä sitoumuksia Kongon poliisin ja armeijan tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi pitkällä aikavälillä;

2.   pyytää neuvostoa esittämään parlamentille selkeän ehdotuksen selkeästä tehtävänmäärittelystä, joka perustuu huolelliseen tarveharkintaan ja jolle on laadittu aikataulu; toteaa, että EU:n mahdolliselle sotilasoperaatiolle Kongossa tarvitaan YK:n peruskirjaan perustuva EU:n erityisvaltuutus;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Kongon demokraattisen tasavallan väliaikaishallitukselle ja YK:n pääsihteerille.


Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja kymmenennen EKR:n rahoituksen vahvistaminen
PDF 119kWORD 44k
Euroopan parlamentin päätöslauselma Cotonoun sopimuksen tarkistamisesta ja kymmenennen EKR:n rahoituksen vahvistamisesta
P6_TA(2006)0112RC-B6-0191/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten (AKT-maat) sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen(1) sellaisena kuin se on tarkistettuna Luxemburgissa 24. kesäkuuta 2005 (Cotonoun sopimus) ja erityisesti sen liitteen I a, joka koskee monivuotista rahoituskehystä Cotonoun sopimuksen mukaiselle yhteistyölle,

–   ottaa huomioon komission 8. lokakuuta 2003 päivätyn tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Kohti AKT-maiden kanssa tehtävän yhteistyön täydellistä integroimista EU:n talousarvioon" (KOM(2003)0590),

–   ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja erityisesti 70 kohdan ja liitteen II, jotka koskevat jäsenvaltioiden maksuosuuksia AKT-maille,

–   ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2004 Euroopan kehitysrahaston budjetoinnista(2), 8. kesäkuuta 2005 politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013(3) ja 17. marraskuuta 2005 Afrikan kehitysstrategiasta(4) hyväksymänsä päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon jäsenvaltioiden vuonna 2005 tekemät sitoumukset erityisesti siihen, että

   EU ja sen jäsenvaltiot aikovat saavuttaa YK:n tavoitteen eli 0,70 prosenttia yhteisön bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä, jolloin EU:n rahoitusosuus vuosituhannen kehitystavoitteissa kasvaisi 33 miljardista eurosta vuonna 2003 yli 84 miljardiin euroon vuonna 2015 (Brysselissä 16. ja 17. kesäkuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät),
   EU:n välitavoitteeksi asettama 0,56 prosenttia on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2010 mennessä, jolloin EU:n virallinen kehitysapu kasvaisi 67 miljardiin euroon (Brysselissä 16. ja 17. kesäkuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät),
   EU ja muut avunantajat aikovat kaksinkertaistaa Afrikalle annettavan avun eli nostaa virallisen kehitysavun 25 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2010 mennessä(5) (Gleneaglesin julkilausuma, jonka G8-maat antoivat 8. heinäkuuta 2005 Gleneaglesissa),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen liitteen I a, jonka mukaan "Tämän uuden kauden ajan Euroopan unioni pitää AKT-maille antamansa avun vähintään samalla tasolla kuin yhdeksännessä EKR:ssä jäljellä olevia määriä lukuun ottamatta; määrään lisätään yhteisön arvioiden perusteella inflaation vaikutukset, kasvu Euroopan unionissa ja laajentuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla vuonna 2004",

B.   ottaa huomioon, että vaikka komissio oli alustavasti laskenut kymmenennen Euroopan kehitysrahaston (EKR) keskimääräiseksi summaksi 24 948 miljoonaa euroa kaudeksi 2008–2013 (6 vuodeksi), Brysselissä 15. ja 16. joulukuuta 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti summaksi vain 22 682 miljoonaa euroa,

C.   katsoo, että tehty kahden miljardin euron vähennys on vastoin niitä sitoumuksia, jotka EU on tehnyt Cotonoun sopimuksen liitteen I a yhteydessä, eikä ilmennä 2005 annettuja lukuisia poliittisia lupauksia virallisen kehitysavun lisäämisestä merkittävästi,

D.   katsoo, että AKT-maat eivät olisi hyväksyneet Cotonoun sopimusta, jollei sopimukseen olisi lisätty rahoitusta koskevaa liitettä I a, ja että EU:n jäsenvaltioiden on siksi pidettävä lupauksensa,

E.   huomauttaa, että eräitä asioita on selvennettävä ennen kuin parlamentti voi antaa hyväksyntänsä Cotonoun sopimukselle,

F.   tähdentää, että EKR:n budjetointi ei ole yleislääke kaikkiin ongelmiin, eikä se ole este sille, että AKT–EU-kumppanuus voisi toimia asianmukaisesti,

G.   tähdentää painokkaasti, että ei ole kiellettyä vaatia EKR:n uudistusta, onhan sen perustamisesta kulunut jo 40 vuotta, ja että nykyisessä järjestelmässä ei ole tähän päivään mennessä pystytty ratkaisemaan varojen nostamisen nopeuteen ja käyttämättä jääneiden määrärahojen kertymiseen (11 miljardia euroa) liittyviä ongelmia,

H.   ottaa huomioon, että Romanian ja Bulgarian on suunniteltu liittyvän EU:hun vuonna 2007,

I.   panee merkille, että Itä-Timor liittyi Cotonoun sopimukseen 15. joulukuuta 2005,

J.   ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) ilmaiseman huolen niiden jättämisestä kymmenennen EKR:n ulkopuolelle sekä EU:n ja niiden välisen yhteistyön epävarmuudesta,

K.   ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksen ensisijaiset tavoitteet ovat köyhyyden poistaminen, kestävä kehitys ja AKT-maiden asteittainen liittäminen maailmantalouteen; ottaa huomioon, että kaikki AKT-maat ovat sitoutuneet saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet,

L.   katsoo, että poliittisen vuoropuhelun merkitys on lisääntynyt Cotonoun sopimuksessa ja että kehitysyhteistyöllä on tuettava ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokratian periaatteita ja hyvää hallintotapaa sekä kestävää kehitystä,

1.   pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvoston hyväksymä kymmenennen EKR:n kokonaissumma on pienempi kuin komission alkuperäisten laskelmien mukainen summa;

2.   pitää valitettavana, että 2005 tehdyt lukuisat poliittiset lupaukset virallisen kehitysavun merkittävästä lisäämisestä eivät näy EKR:ssä jäsenvaltioiden maksuosuuksien huomattavana kasvuna; korostaa, että ehdotettu kymmenennen EKR:n määrä olisi vain 0,028 prosenttia jäsenvaltioiden BKT:stä;

3.   pahoittelee, että toisaalta jäsenvaltiot ovat tehneet sitoumuksia lisätä kehitysapua, mutta toisaalta, jos kymmenes EKR jää Eurooppa-neuvoston vahvistamalle tasolle, komission hallinnoima virallisen kehitysavun yleinen taso laskee 19 prosentista vain 14 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä, mikä tosiasiassa palauttaa kehityspolitiikan takaisin kansalliselle tasolle;

4.   kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan, voisivatko ne lisätä huomattavasti maksuosuuksiaan kymmenenteen EKR:ään;

5.   kehottaa neuvostoa ja komissiota selventämään, millä tavalla paraikaa neuvoteltavina olevien talouskumppanuussopimusten kehitysulottuvuus on tarkoitus rahoittaa;

6.   kehottaa neuvostoa myöntämään uutta rahoitusta "aid for trade" -ohjelmille ja vaatii, että tällaiset ohjelmat eivät saisi siirtää muille kehitysaloitteille kuten vuosituhannen kehitystavoitteille jo korvamerkittyjä määrärahoja;

7.   kehottaa neuvostoa varmistamaan, että Romanian ja Bulgarian osuus lisätään kymmenenteen EKR:ään niiden liityttyä EU:hun;

8.   kehottaa neuvostoa ottamaan huomioon Itä-Timorin liittymisen kumppanuussopimukseen ja katsoo, että tälle uudelle maalle annettavan avun olisi näyttävä selvänä lisäyksenä tarkistetun Cotonoun sopimuksen liitteessä I a;

9.   kehottaa neuvostoa ja komissiota selvittämään mahdollisimman pian kysymyksen merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön tulevasta rahoituksesta;

10.   kehottaa neuvostoa ja komissiota selventämään Afrikan unionin tulevaa rahoitusta, mukaan lukien sen, miten paljon rahoitusta pitäisi tulla Meda-ohjelmasta;

11.   palauttaa mieliin, että EKR:n kaikkien menojen on täytettävä virallisen kehitysavun kelpoisuusvaatimukset OECD:n kehitysapukomitean määrittelemällä tavalla;

12.   kehottaa komissiota ottamaan johdon käsiinsä jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin varmistamiseksi, jotta parannetaan sekä EU:n että kahdenvälisen kehitysavun rahoituksen tehokkuutta;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä EU:n jäsenvaltioiden ja AKT-maiden hallituksille.

(1) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EUVL C 103 E, 29.4.2004, s. 833.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0224.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0445.
(5) Vuoden 2004 tasoon verrattuna tämä merkitsee avun kaksinkertaistamista.


Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla
PDF 146kWORD 71k
Euroopan parlamentin päätöslauselma talouskumppanuussopimusten vaikutuksesta kehitysyhteistyön alalla (2005/2162(INI))
P6_TA(2006)0113A6-0053/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen(1),

–   ottaa huomioon Afrikan unionin ministerikokouksen talouskumppanuussopimuksesta käytäviä neuvotteluita koskevan julistuksen, joka annettiin Afrikan unionin kauppaministerikokouksen kolmannessa sääntömääräisessä istunnossa Kairossa 5.–9. kesäkuuta 2005,

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen neljännessä istunnossaan 21. maaliskuuta 2002 hyväksymän Kapkaupungin julistuksen(2),

–   ottaa huomioon Brysselissä 21. ja 22. kesäkuuta 2005 pidetyssä AKT:n ministerineuvoston 81. istunnossa annetun julistuksen,

–   ottaa huomioon John Kaputinin päätöspuheenvuoron AKT:n alueellisten talouskumppanuussopimusten neuvottelijoiden kokouksessa Lontoossa 4. lokakuuta 2005,

–   ottaa huomioon komission 9. marraskuuta 2005 päivätyn valmisteluasiakirjan "Talouskumppanuussopimuksista käytävien neuvotteluiden kauppaa ja kehitysyhteistyötä koskevat näkökulmat" (SEC(2005)1459),

–   ottaa huomioon Brysselissä laaditun 2. lokakuuta 2003 päivätyn yhteisen mietinnön kaikkien AKT:n ja EY:n välisten talouskumppanuussopimuksista käytävien neuvotteluiden tilanteesta (ACP/00/118/03 Rev.1, ACP-EC/NG/43),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 18. syyskuuta 2000 antaman vuosituhatjulistuksen, jossa asetetaan vuosituhannen kehitystavoitteet kansainvälisen yhteisön yhteisesti sopimaksi köyhyyden poistamisen perusteeksi,

–   ottaa huomioon New Yorkissa 16. syyskuuta 2005 pidetyssä YK:n vuoden 2005 huippukokouksessa (vuosituhatjulistuksen 5-vuotisseurantakokous) hyväksytyn päätösasiakirjan(3),

–   ottaa huomioon professori Jeffrey Sachsin johtaman Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhatkampanjan työryhmän vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista koskevan raportin "Investing in Development: a practical plan to achieve the Millennium Development Goals",

–   ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteita vuosina 2000–2004 koskevan 29. lokakuuta 2004 julkaistun komission kertomuksen (SEC(2004)1379),

–   ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2005 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle "Vuosituhattavoitteiden saavuttamisen nopeuttaminen – Euroopan unionin panos" (KOM(2005)0132),

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2005 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Ehdotus neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission yhteiseksi julistukseksi Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta – 'Eurooppalainen konsensus'" (KOM(2005)0311),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien alaisen Afrikan talouskomission Afrikan taloudellista tilaa koskevan vuoden 2004 raportin "Unlocking Africa's Trade Potential",

–   ottaa huomioon G8-maiden johtajien henkilökohtaisten Afrikan asioiden avustajien laatiman, Afrikkaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan seurantaraportin, jonka G8-maat julkaisivat Lontoossa 1. heinäkuuta 2005,

–   ottaa huomioon G8-maiden Gleneaglesissa 8. heinäkuuta 2005 julkaiseman Gleneaglesin tiedonannon,

–   ottaa huomioon 23. ja 24. toukokuuta 2005 kokoontuneen yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön (A6-0053/2006),

A.   ottaa huomioon, että vuosina 1975–2000 EU:n ja AKT-maiden välisiin kauppasuhteisiin sovellettiin Lomén yleissopimuksia, joiden nojalla AKT-maat saivat yksipuolisen ja etuuskohteluun perustuvan pääsyn EU:n markkinoille,

B.   katsoo, että Cotonoun sopimuksen allekirjoittaminen vuonna 2000 aloitti uuden jakson AKT:n ja EU:n välisissä suhteissa ja loi säännöt uusille kauppasuhteille,

C.   katsoo, että AKT:n ja EU:n välisen kumppanuuden ja Cotonoun sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on parantaa AKT-maiden sosiaalisia ja taloudellisia kehitysnäkymiä,

D.   katsoo, että EU on sitoutunut vuosituhannen kehitystavoitteisiin ja niitä olisi pidettävä vasta ensimmäisenä askeleena kohti köyhyyden poistamista,

E.   katsoo, että Cotonoun sopimuksen ja EU:n tavoitteet ovat selvät, mutta useat asiassa mukana olevat tahot, muun muassa afrikkalaiset ministerit, jotkin EU:n jäsenvaltiot ja Euroopan ja kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnat, ovat kyseenalaistaneet sen, että talouskumppanuussopimusten avulla saavutettaisiin nämä tavoitteet, ottaen huomioon nykyisessä muodossaan olevien talouskumppanuussopimusten ennakoidun vaikutuksen AKT-maiden heikkoihin talouksiin ja kehityserot AKT- ja EU-maiden talouksien välillä,

F.   ottaa huomioon, että EU:ssa markkinoiden yhdentämisen yhteydessä on toteutettu koheesiotoimenpiteitä taloudellisesti heikommassa asemassa olevien maiden tukemiseksi,

G.   ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksessa korostetaan tarvetta kehittää AKT valtioiden alueellista yhdentymistä koskevia aloitteita, kun laajempien alueellisten markkinoiden luominen ja syvempi alueellinen yhdentyminen kannustavat liikkeenharjoittajia ja sijoittajia,

H.   ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksessa vahvistetaan, että osapuolet sopivat tekevänsä uusia Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen mukaisia kaupankäyntijärjestelyjä, joilla poistetaan asteittain niiden välisen kaupan esteitä ja vahvistetaan yhteistyötä kaikilla kauppaan liittyvillä aloilla,

I.   ottaa huomioon, että olemassa voimassaoleviin kaupankäyntijärjestelyihin (Cotonoun sopimuksen liite V "37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valmisteluvaiheen aikana sovellettava kauppajärjestelmä") sovelletaan WTO:n poikkeuslupaa, jonka voimassaolo päättyy vuoden 2007 lopussa,

J.   katsoo, että vaikka talouskumppanuussopimuksissa on tarkoitus määritellä EU:n ja AKT-maiden väliset uudet kauppasuhteet, epätasa-arvoisten kumppaneiden välisen kaupan vapauttaminen on kautta aikojen osoittautunut tehottomaksi ja jopa haitalliseksi kehitysyhteistyön välineeksi,

K.   katsoo, että talouskumppanuussopimusten alueellinen näkökohta on keskeinen paitsi pohjoisen ja etelän välisen kaupan myös eteläisten maiden keskinäisen kaupan vahvistamiseksi,

L.   ottaa huomioon, että vähiten kehittyneet AKT-maat pääsevät tällä hetkellä EU:n markkinoille Kaikki paitsi aseet -aloitteen (Everything But Arms, EBA) kautta,

M.   ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksen 19 artiklan mukaan AKT:n ja EU:n yhteistyön toimintakehys on mahdollista määritellä kunkin yksittäisen AKT-valtion olosuhteiden mukaan,

N.   ottaa huomioon, että marraskuun 2005 Eurooppa-neuvoston päätelmissä EU:n jäsenvaltiot sopivat, että on perustettava ja pantava täytäntöön tehostettu seurantajärjestelmä, jolla mitataan talouskumppanuussopimusprosessin kehitystavoitteiden suhteen saavutettua edistystä,

O.   ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksen 37 artiklan 6 kohdan mukaisesti AKT-valtioilla on oikeus tarkastella talouskumppanuussopimuksille vaihtoehtoisia mahdollisuuksia,

P.   katsoo, että vaikka talouskumppanuussopimuksista käytävät neuvottelut jatkuvat jo neljättä vuotta, monia ongelmia on jäljellä, mikäli neuvottelut halutaan saada päätökseen Cotonoun sopimuksessa asetettuun määräaikaan eli 31. joulukuuta 2007 mennessä; ottaa huomioon, että GATT-sopimuksen 24 artiklassa edellytetään vapaakauppa-alueen toteuttamista koskevan suunnitelman ja aikataulun laatimista kohtuullisen ajan kuluessa,

1.   ymmärtää, että talouskumppanuussopimuksista käytävät neuvottelut juontavat juurensa tarpeesta sovittaa AKT:n ja EU:n väliset kauppasuhteet WTO:n säännöksiin, mutta pyytää komissiota olemaan valppaana sen suhteen, että yhteensovittaminen ei syrjäytä kokonaistavoitteena olevaa kehitysyhteistyötä; kehottaa komissiota kauppasuhteiden edellä tarkoitetun säännöksiin sovittamiseen keskittymisen ohella myös pyrkimään yhdessä kehitysmaiden kanssa kehittämään WTO:n säännöksiä siten, että ne edistävät paremmin kehitysyhteistyötä;

2.   uskoo, että asianmukaisesti suunniteltuina talouskumppanuussopimukset tarjoavat tilaisuuden elvyttää AKT-maiden ja EU:n välisiä kauppasuhteita, edistää AKT-maiden talouksien monipuolistamista ja alueellista yhdentymistä sekä lievittää AKT-maiden köyhyyttä;

3.   suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio korostaa jatkuvasti kehitysyhteistyön olevan edelleen kaikkien talouskumppanuussopimusten päätavoite;

4.   ilmaisee olevansa huolestunut siitä, että talouskumppanuus- tai vapaakauppasopimuksia koskevat neuvottelut on käynnistetty ja että neuvotteluissa ollaan siirtymässä keskeisiin vaiheisiin, vaikka useimmissa AKT-maissa ei käydä todellista demokraattista keskustelua; vaatii siksi todellista julkista keskustelua, johon kansalaisyhteiskunta, lainsäätäjät ja valtion laitokset osallistuvat, sekä asianmukaisia palaute- ja kuulemismekanismeja tämän tilanteen poistamiseksi ja demokraattisen osallistumisen mahdollistamiseksi;

5.   katsoo, että näiden kehitysyhteistyötä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi talouskumppanuussopimuksissa olisi keskityttävä erityisesti edistämään hyvää taloushallintoa, AKT-maiden talouksien alueellista yhdentymistä sekä AKT-maihin suuntautuvien investointien lisäämistä ja siellä pitämistä;

6.   kehottaa siksi komissiota ja AKT-alueita suunnittelemaan seuraaville periaatteille pohjautuvia talouskumppanuussopimuksia: AKT-alueita suosiva epätasapaino, AKT-maiden alueellisen yhdentymisen tukeminen, AKT-alueiden kauppaa ja investointeja edistävän asianmukaisen ja ennustettavan kehyksen täytäntöönpano;

7.   panee kuitenkin merkille, että talouskumppanuussopimuksista käytävissä neuvotteluissa ei tähän asti ole saavutettu konkreettisia kehitysyhteistyötä edistäviä tuloksia; tästä on osoituksena AKT-maiden huoli ja pettymys sen suhteen, ettei ole päätetty sellaisista kehitysyhteistyötä tukevista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen konkreettisten etujen saamiseksi kyseisistä sopimuksista, kuten kehitysyhteistyötä koskevat sitovat lupaukset, konkreettiset korjaavat toimet etuoikeuksien murenemisen vaikutusten tasoittamiseksi, teknologian siirrot ja kilpailukyvyn parantaminen;

8.   korostaa, että talouskumppanuussopimuksista käytävien neuvottelujen lopputuloksen pitäisi antaa riittävästi aikaa AKT:n tuottajien kotimarkkinoiden ja alueellisten markkinoiden mukauttamiselle sekä mahdollistaa se, että AKT-maat saavat riittävästi poliittista tilaa toimia voidakseen toteuttaa omia kehitysstrategioitaan;

9.   kehottaa komissiota toimimaan Cotonoun sopimuksessa asetetun köyhyyden poistamistavoitteen mukaisesti ja tukemaan kunkin alueryhmittymän sosiaalista ja taloudellista kehitystä – ja etenkin kunkin ryhmittymän taloudellisesti heikoimpia jäseniä, jotka muuten voivat syrjäytyä – sekä hyväksymään tarpeen olla joustavampi, mitä tulee niiden neuvottelujen aikatauluun, jotka koskevat kaupan asteittaista vapauttamista, siirtymäkauden kestoa ja vapautettavien tuotteiden osuutta, jos talouskumppanuussopimusten yleistavoitteena on tarkoitus olla pitkän aikavälin kestävä kehitys; painottaa, että talouskumppanuussopimusten avulla olisi tuettava AKT-maiden integroitumista maailmantalouteen siten, että edistetään kehitystä kaupan avulla ja otetaan huomioon talouksien eroavaisuudet;

10.   korostaa, että kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskeva julkilausuma (DPS), erityisesti sen 36 kappale, sisältää ohjeita talouskumppanuussopimusten neuvotteluosapuolia varten; kehottaa tältä osin kauppapolitiikan pääosastoa noudattamaan epäsymmetrian ja joustavuuden periaatetta, antamaan kehitysmaiden päättää ja uudistaa kauppapolitiikkaansa niin, että se on linjassa niiden laajempien kansallisten kehityssuunnitelmien kanssa, ja muuttamaan neuvottelustrategiansa vastaamaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevan julkilausuman sisältämää, kaikkia yhdistävää periaatetta, joka liittyy kehitysyhteistyöpolitiikan yhtenäisyyteen;

11.   korostaa julkisten palveluiden merkitystä kehitysyhteistyölle ja demokratialle, ja siksi pyytääkin komissiota laittamaan aina etusijalle tarjonnan, johon kaikilla on varaa, kun se harkitsee vapauttamisen edistämistä tai muita vaihtoehtoja esimerkiksi vedenjakelu- ja viemäröinti-, terveydenhuolto-, koulutus-, liikenne- ja energia-aloilla;

12.   tunnustaa taloudellisen kehityksen tason olevan EU:ssa ja AKT-maissa hyvin erilainen ja on siksi on erittäin huolissaan siitä, että liian nopea vastavuoroinen kaupan vapauttaminen EU:n ja AKT:n välillä voi vaikuttaa tuhoisasti AKT-maihin ja niiden herkkiin talouksiin juuri silloin, kun kansainvälisen yhteisön pitäisi tehdä kaikkensa tukeakseen AKT-maita niiden pyrkiessä saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että talouskumppanuussopimuksissa AKT-maille myönnetään erityis- ja etuisuuskohtelua Cotonoun sopimuksen 34 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

13.   korostaa, että työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa köyhyyden torjumista ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista, koska se edistää kestävien elinkeinojen ja sellaisten sosiaalisten olosuhteiden kehittymistä, joissa tasa-arvo ja demokratia voivat vahvistua;

14.   painottaa, että Lomén yleissopimukset eivät ole onnistuneet saamaan aikaan riittävää kehitystä AKT-maissa, että vapaampi pääsy markkinoille ei riitä yksin vauhdittamaan kehitystä ja että etuuskohtelun heikkeneminen edellyttää uusia välineitä; korostaa kuitenkin, etteivät talouskumppanuussopimukset voi olla sen menestyksekkäämpiä, ellei niissä keskitytä täysipainoisesti kestävään kehitykseen, ja pyytää siksi luomaan neuvotteluissa talouskumppanuussopimuksista AKT-maiden vientipalveluille ja -tuotteille aidosti uusia ja parempia mahdollisuuksia päästä markkinoille;

15.   korostaa, että komission aloitteilla on suuri merkitys tuotteiden erilaistamisen ja lisäarvoa tuovan tuotannon vauhdittamisen kannalta;

16.   kehottaa komissiota tukemaan mekanismeja, joilla tuottajat saadaan mukaan, ja osallistumaan hinnan asettamiseen, kun mahdollista, Cotonoun sopimuksen yhteenvedon mukaisesti; kehottaa EU:ta edistämään reilua kauppaa mekanismina, jolla parannetaan pienten ja syrjäytyneiden tuottajien sekä köyhien työläisten olosuhteita;

17.   kehottaa komissiota ottamaan huomioon tariffitulojen vaikutuksen monien AKT-maiden talouksiin, koska tulot pienenisivät huomattavasti EU:n kanssa solmittavan vastavuoroisuutta koskevan sopimuksen myötä; pyytää siksi komissiota ehdottamaan ja rahoittamaan kokonaisvaltaisia verouudistusohjelmia ennen talouskumppanuussopimusten voimaantuloa; pyytää ottamaan käyttöön WTO:n kanssa yhteensopivat suojamekanismit, jotka mahdollistavat tuonnin väliaikaisen rajoittamisen, mikäli kotimainen teollisuudenala on vaikeuksissa tai uhkaa joutua vaikeuksiin tuonnin äkillisen kasvun vuoksi;

18.   tunnustaa mahdollisuudet, jotka syntyisivät korvattaessa tariffeista saatavia tuloja muilla suorilla veroilla tai arvonlisäverolla, mutta korostaa köyhään väestöön suhteettoman paljon vaikuttavien tiettyjen verouudistusten regressiivistä luonnetta sekä uudistusten käyttöönottoon ja käytännön täytäntöönpanoon liittyviä teknisiä ongelmia;

19.   kehottaa komissiota lisäämään talouskumppanuussopimuksiin suojamekanismin, jotta AKT-maille voidaan tarjota riittävästi poliittista toimintatilaa ja jotta tarpeen vaatiessa voidaan toteuttaa toimia maksutasevaikeuksien tai kansantalouden häiriöiden vuoksi;

20.   korostaa, että on tärkeää, että komissio täyttää José Manuel Barroson tekemän sitoumuksen, joka koskee miljardin euron suuruisen tuen maksamista kehitysmaiden kaupalle, ja pyytää myöntämään olemassa olevien Euroopan kehitysrahaston sitoumuksien lisäksi lisää määrärahaa, mikäli tarve sitä vaatii; pitää valitettavana, ettei neuvoston sopimuksessa seuraavista rahoitusnäkymistä ole varattu tarpeeksi määrärahoja tätä tarkoitusta varten eikä ehdotettua 190 miljoonan euron vuotuista tukea varten, joka on luvattu sokeripöytäkirjan allekirjoittajamaille;

21.   panee merkille investointien suuren merkityksen AKT:n talouskehityksen kannalta; kehottaa komissiota muuttamaan Euroopan investointipankin investointikehyksen toimintaa, jotta se voisi edistää lisäinvestointeja ja kehitystä tukevia investointeja;

22.   pitää koulutuksen ja infrastruktuurin kehittämistä perusedellytyksinä AKT-maiden markkinoiden avaamiselle, ja siksi pyytääkin komissiota takaamaan enemmän resursseja ja mekanismin, joka mahdollistaa maksun suorittamisen varhaisessa vaiheessa, AKT-maille, jotta ne voisivat puuttua tarjontatekijöiden rajoituksiin, yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen ulkoisiin vaikutuksiin sekä entistä vaativimpiin EU:n määräyksiin;

23.   kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota vähiten kehittyneiden maiden tarpeisiin ja tarjoamaan asianmukaista tukea voimavarojen kehittämiseen sekä puuttumaan tarjontapuolen rajoituksiin, jotta tällaiset maat voisivat hyötyä Kaikki paitsi aseet -aloitteen kautta myönnetystä pääsystä markkinoille;

24.   pyytää AKT-maiden johtajia käyttämään resursseja tehokkaammin suuremman vastuun, hyvän hallintotavan ja demokratian puitteissa;

25.   pyytää, että kaikenlainen talouskumppanuussopimusten nojalla tapahtuva kaupan vapauttaminen edellyttäisi erityisten kehitystavoitteiden saavuttamista ja että kaikkia lisäkustannuksia varten myönnetään riittävästi resursseja;

26.   korostaa, miten tärkeää on saavuttaa vakaa alueiden sisäisen yhdentymisen aste ennen kuin alueiden välisen yhdentymisen ohjelma aloitetaan;

27.   korostaa, että pitäisi taata, että AKT-maille ja -alueille maksetaan kauppaan liittyvää oikea-aikaista ja tehokasta tukea, jotta ne voivat vahvistaa kaupankäyntivalmiuksiaan ennen talouskumppanuussopimusneuvottelujen alkamista;

28.   panee merkille, että talouskumppanuussopimuksista käytävät keskustelut ovat joissakin tapauksissa synnyttäneet sellaisia uusia alueellisia talousryhmittymiä, joihin kuuluu selkeästi eri kehitysasteilla olevia valtioita, mikä on aiheuttanut ongelmia AKT-maissa ja edesauttanut alueellisten talousyhteisöjen päällekkäisyyksien syntymistä;

29.   pitää myönteisenä sitä, millainen tehtävä talouskumppanuussopimusten vauhdittamilla ja Cotonoun sopimuksessa ensisijaisen tärkeiksi tunnustetuilla alueellisilla yhdentymisprosesseilla on autettaessa maita kehittämään sisämarkkinoitaan, houkuttelemaan sijoittajia ja puuttumaan tarjontapuolen rajoituksiin; kehottaa kuitenkin komissiota ottamaan huomioon, että tarvitaan siirtymäkausia, jotta voidaan suojella strategisia tuotteita ja teollisuudenaloja sekä ottaa käyttöön WTO:n kanssa yhteensopivia suojamekanismeja ja löytää sopivia tapoja kompensoida tariffitulojen menetyksiä;

30.   muistuttaa komissiota, etteivät kaikki alueelliset ryhmittymät ole välttämättä valmiita aloittamaan EU:n kanssa solmitun epäsymmetriseen vastavuoroisuuteen perustuvan vapaakauppasopimuksen asteittaista täytäntöönpanoa vuoteen 2008 mennessä, ellei asianmukaisia tukitoimenpiteitä toteuteta;

31.   kehottaa komissiota varmistamaan, että talouskumppanuussopimusten kauppaan liittyvät sisällöt, niiden tukitoimet ja sopeuttamistoimet ovat keskenään yhtenäisiä ja johdonmukaisia ja että tukea toimitetaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti; vaatii, että kehitysyhteistyön pääosaston, kauppapolitiikan pääosaston, ulkosuhteiden pääosaston ja EuropeAid -yhteistyötoimiston sekä EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tehostetaan, kun kyse on siitä, kuinka talouskumppanuussopimusten mukaista kehitystukea voitaisiin toimittaa parhaiten;

32.   kannustaa komissiota keskittämään huomionsa AKT:n tuotanto- ja prosessointikapasiteetin parantamiseen ja sisäisen ja alueellisen kaupan valmiuksien kehittämiseen ja asettamaan nämä pyrkimykset etusijalle;

33.   paheksuu nopeaa vauhtia, jolla neuvottelut talouskumppanuussopimuksesta koko AKT-aluetta koskevassa alustavassa vaiheessa hoidettiin, ja pahoittelee todellisen konkreettisen päätöksen puutetta kyseisessä vaiheessa;

34.   katsoo, että AKT-sihteeristön tehtäviä, jotka koskevat näiden neuvottelujen koordinointia, pitäisi lisätä, jos tällä tavoin saataisiin olennaista tietoa neuvottelujen vaiheista eri AKT-alueilla;

35.   pyytää komissiota kunnioittamaan AKT-maiden johtajien toivetta, jos he haluavat avata uudelleen neuvottelujen koko AKT:tä koskevan vaiheen ja ratkaista jäljellä olevat kiistanaiheet;

36.   pyytää komissiota aloittamaan vaihtoehtojen kehittämisen, jotta AKT-maat voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan, ja erityisesti harkitsemaan yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP+) parempaa täytäntöönpanoa;

37.   muistuttaa, että Cotonoun sopimuksessa määrätään, että mikäli jokin maa tai alue ei halua allekirjoittaa talouskumppanuussopimusta tai vapaakauppasopimusta, se ei joudu huonompaan asemaan markkinoille pääsyn suhteen; kehottaa komissiota tarkastelemaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, myös muita kuin vastavuoroisia järjestelyjä, sen mukaisesti, mitä Cotonoun sopimuksen 37 artiklan 6 kohdassa määrätään: tätä artiklaa olisi noudatettava, jos AKT-maat ovat hyväksyneet sen;

38.   panee merkille, että suuremman joustavuuden aikaansaamiseksi komission ja AKT-maiden on työskenneltävä kumppaneina, Cotonou-sopimuksen hengessä, vaatiakseen GATT-sopimuksen XXIV artiklan tarkistamista kehitysyhteistyötä edistävällä tavalla siten, että muut kuin vastavuoroiset talouskumppanuussopimukset voitaisiin sallia; tätä varten pyytää komissiota ottamaan huomioon, että EU ja AKT-maat muodostavat yhdessä riittävän suuren alueen vaatimaan uudistuksia WTO:n säännöksiin, jotta niistä muokattaisiin oikeudenmukaisempia ja ne vastaisivat sekä kehitysmaiden että pienten eurooppalaisten tuottajien tarpeita;

39.   kehottaa komissiota olemaan ajamatta investointeja, kilpailusääntöjä ja valtionhankintoja talouskumppanuussopimusneuvottelujen yhteydessä ennen kuin se on päässyt AKT-alueiden kanssa selvästi julkilausuttuun yksimielisyyteen;

40.   toivoo suurempaa avoimuutta neuvotteluiden edistymisen ja sisällön ja talouskumppanuussopimusten kehitysavun antamisen suhteen sekä AKT-maiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, yksityisen sektorin, kansallisen tason parlamenttien, paikallisviranomaisten, Euroopan parlamentin ja AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen tehokkaampaa osallistumista neuvotteluprosessiin;

41.   pitää myönteisenä Cotonoun sopimuksen 37 artiklan 4 kohdassa säädettyä vuonna 2006 suoritettavaa talouskumppanuussopimuksista käytävien neuvotteluiden tarkastelua ja luottaa siihen, että sitä pidetään mahdollisuutena arvioida talouskumppanuussopimuksia kattavasti ja aidosti siltä kannalta, missä määrin ne edistävät köyhyyden poistamista ja pitkän aikavälin sosiaalista ja taloudellista kehitystä;

42.   palauttaa mieliin AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yksimielisesti hyväksymän Kapkaupungin julistuksen, jossa vaaditaan sellaisten kehitystä koskevien virstanpylväiden asettamista, joiden valossa voidaan arvioida AKT-maiden ja EU:n kauppaneuvotteluiden toteuttamista ja tuloksia; pyytää käyttämään tällaisia virstanpylväitä kaikissa edistymistä koskevissa arvioinneissa;

43.   kehottaa komissiota etenemään kyseisten linjojen mukaisesti ottamalla käyttöön uuden valvontamekanismin, jonka toimintaan parlamenttien jäsenet ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat täysipainoisesti, jotta voitaisiin taata poliittinen tarkastelu ja vastuullisuus suhteessa kehitystavoitteisiin tai asetettuihin virstanpylväisiin koko neuvotteluprosessin ajan;

44.   kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden ja AKT-maiden hallituksille, AKT:n ja EU:n neuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EYVL C 231, 27.9.2002, s. 63.
(3) http://www.un.org/summit2005/ Ks. myös http://www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.html


Euroopan tason poliittiset puolueet
PDF 132kWORD 57k
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan tason poliittisista puolueista (2005/2224(INI))
P6_TA(2006)0114A6-0042/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 191 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan perustuslakisopimuksen I-46 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöksistä 4. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003(1) ja erityisesti sen 12 artiklan (jäljempänä "asetus"),

–   ottaa huomioon pääsihteerinsä puhemiehistölle 21. syyskuuta 2005 antaman mietinnön Euroopan tason puolueiden rahoituksesta puhemiehistön 29. maaliskuuta 2004 tekemän päätöksen 15 artiklan ja asetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0042/2006) ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon,

A.   katsoo, että kansalaisläheisen ja demokraattisen unionin kehittäminen on edellytyksenä sille, että unionin kansalaiset kannattavat Euroopan integraation seuraavia vaiheita, ja että sen tähden eurooppalaisen demokratian toteuttamisen täytyy olla ensisijainen tavoite,

B.   ottaa huomioon, että poliittiset puolueet, mukaan lukien eurooppalaiset poliittiset puolueet, ovat ratkaiseva tekijä kehitettäessä yhtenäistä eurooppalaista poliittista aluetta, joka edistää demokratiaa yhteisön tasolla,

C.   katsoo, että poliittisilla puolueilla on tärkeä tehtävä vapauden, suvaitsevaisuuden, solidaarisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon kaltaisten demokraattisten arvojen edistämisessä,

D.   katsoo, että syvällinen pohdinta Euroopan tulevaisuudesta vaatii laajamittaista unionin kansalaisten kanssa käytävää keskustelua, ja että tässä Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy olla keskeisessä roolissa,

E.   ottaa huomioon, että monissa Euroopan unionin valtioissa poliittisia puolueita tuetaan julkisin varoin niiden tehtävässä poliittisen informaation jakajina ja mielipiteen muodostajina,

F.   ottaa huomioon, että poliittiset "perheet" ovat yhdistyneet eurooppalaisiksi poliittisiksi puolueiksi, ja että niiden toimintaa rahoitetaan yhteisön varoista,

G.   ottaa huomioon, että eurooppalaisten puolueiden julkinen rahoitus Euroopan unionin tasolla hoidetaan perustamissopimuksen 191 artiklan mukaisesti,

H.   ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet eivät saa luoda varantoja jättämällä niille myönnettyjä määrärahoja käyttämättä tai säästämällä omista varoista; ottaa huomioon, että kun tase osoittaa puolueiden päässeen positiiviseen taloudelliseen tulokseen (tehneen voittoa), vähennetään ylijäämä lopullisesta määrärahasta,

I.   katsoo, että asetuksella on otettu ensimmäinen askel kohti Euroopan tason poliittisten puolueiden oikeudellisia puitteita,

J.   ottaa huomioon, että poliittiset puolueet ovat esittäneet joukon toiveita Euroopan tason puoluerahoituksen tulevasta kehityksestä(3),

K.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin pääsihteeri on esittänyt mietinnön asetuksen soveltamisesta,

L.   ottaa huomioon, että julkisella puoluerahoituksella ei asetuksen mukaan aiota hankaloittaa tai poistaa eurooppalaisten poliittisten puolueiden mahdollisuutta tehdä varausta omista varoistaan (lahjoituksista, jäsenmaksuista, palveluista saaduista korvauksista) vaan kiellettyä on ainoastaan käyttää tästä rahoituksesta saatuja varoja ylijäämän saavuttamiseen varainhoitovuoden lopussa,

M.   katsoo, että eurooppalaiset poliittiset puolueet, kuten mitkä tahansa voittoa tavoittelevat tai voittoa tavoittelemattomat järjestöt, tarvitsevat pitkäaikaisia suunnitelmiaan varten taloudellista vähimmäisturvaa jo pelkästään henkilöstöön, tavaran- ja palveluntoimittajiin ja sopimuskumppaneihin liittyvien sitoumustensa täyttämiseksi pitkällä aikavälillä,

N.   ottaa huomioon, että nykyisten asetusten mukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat saada taloudellisia takeita enintään yhdeksi vuodeksi; ottaa huomioon, että puolueille myönnettävät määrärahat määritellään vuosittain ja että varojen määrä on täysin riippuvainen hyväksyntää hakeneiden puolueiden ja niissä jäseninä olevien Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärästä; ottaa huomioon, että kyseisten varojen määrä voi suuresti vaihdella vuodesta toiseen, jos uusia poliittisia puolueita perustetaan tai jos puolueisiin kuuluvien parlamentin jäsenten lukumäärässä tapahtuu muutoksia,

O.   ottaa huomioon, että kaksi uutta puoluetta haki Euroopan parlamentilta vastikään hyväksyntää ja jätti tälle määrärahahakemuksen nostaen näin eurooppalaisten poliittisten puolueiden määrän kahdeksasta kymmeneen,

P.   katsoo, että nykyisessä tilanteessa puolueet ovat suuresti riippuvaisia Euroopan parlamentista, koska ne voivat rahoittaa pitkän aikavälin sitoumuksiaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti takaa niille määrärahojen jatkuvuuden,

Q.   katsoo, että nykyinen tilanne ei rohkaise eurooppalaisia poliittisia puolueita harjoittamaan omaa taloudenhoitoa niin kauan kuin taloudellisten tehokkuusperiaatteiden soveltamiseksi menojen hallintaan ei ole olemassa mitään todellisia kannustimia,

R.   ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat velvollisia esittämään vuosittaisen talousarvion, joka jaetaan viiteen luokkaan ja että Euroopan parlamentti vaatii kyseistä budjettirakennetta,

S.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja eurooppalaisten poliittisten puolueiden välisen määrärahojen myöntämistä koskevan standardisopimuksen(4) I artiklan 3 kohdan 3 alakohdan mukaan budjettikohtien (luokkien) välillä tehtävien siirtojen suuruus voi olla enintään 20 prosenttia kunkin luokan suuruudesta,

T.   ottaa huomioon, että budjettiluokkien välillä tehtäviin siirtoihin sovellettavat rajoitukset estävät eurooppalaisia poliittisia puolueita muuttamasta ensisijaisia poliittisia tavoitteitaan kesken vuoden,

U.   ottaa huomioon, että eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla voi nyt olla oikeudellinen asema, joka perustuu oikeushenkilön asemaan siinä maassa, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee; ottaa huomioon, että jotkut puolueet ovat valinneet belgialaisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön oikeusaseman ja toiset taas kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön oikeusaseman,

V.   katsoo, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja unionin toimielinten verotuskohtelussa on edelleen suuria eroavaisuuksia,

W.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti velvoitettiin asetuksessa julkaisemaan mietintö asetuksen soveltamisesta ja viittaamaan tässä mietinnössä mahdollisiin muutoksiin,

Poliittinen tausta

1.   toteaa, että monien Euroopan unionin kansalaisten ja Euroopan unionin toimielinten välillä on kuilu, mikä johtuu osittain siitä, että tähän mennessä poliittinen viestintä ja tiedotus Eurooppa-politiikasta on ollut riittämätöntä;

2.   ilmoittaa olevansa vakuuttunut, että Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy kehittyä katto-organisaatioista Eurooppa-politiikan eri vaihtoehtojen aktiivisiksi eläviksi toimijoiksi ja juurtua kaikille yhteiskunnan tasoille ja että niiden on ponnisteltava sen puolesta, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti Euroopan parlamentin vaalien lisäksi myös kaikkiin muihin eurooppalaisen politiikan ilmenemismuotoihin;

3.   katsoo, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat merkittävä tekijä muodostettaessa ja ilmaistaessa Euroopan julkista mielipidettä, jota ilman unionin kehittyminen ei voi onnistua;

4.   korostaa, että on välttämätöntä päästä Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitussäännöksistä aitoon eurooppalaiseen puolueohjesääntöön, joka määrittää puolueiden oikeudet ja velvollisuudet ja antaa puolueille mahdollisuuden hakea yhteisön lainsäädäntöön perustuvan ja jäsenvaltioissa pätevän oikeushenkilön asemaa; pyytää perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa tutkimaan eurooppalaiseen puolueohjesääntöön liittyviä oikeudellisia ja verotuksellisia näkökohtia sekä antamaan konkreettisia asiaa koskevia ehdotuksia;

5.   kehottaa sisällyttämään kyseiseen ohjesääntöön sääntöjä, jotka koskevat yhteisön tason puolueiden henkilöjäsenyyttä, niiden hallintoa, ehdokasasettelua ja vaaleja sekä puolueiden kongressien ja kokousten järjestämisen yksityiskohtia ja tukemista;

Kokemuksia ja parannusehdotuksia

6.   pyytää komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa asetuksen (EY) N:o 2004/2003 tarkistamisen yhteydessä käyttöön Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta yhteisön talousarviosta koskevat säännöt, jotka eivät perustu avustusten käsitteeseen sellaisena kuin se on määriteltynä varainhoitoasetuksen ensimmäisen osan VI osastossa, koska mainitussa käsitteessä ei oteta huomioon poliittisten puolueiden erityispiirteitä;

7.   ottaa huomioon, että asetuksen mitätöimiseksi on nostettu kolme kannetta, jotka ensimmäisen asteen tuomioistuin hylkäsi perusteettomina 11. heinäkuuta 2005, joskin yhdestä tuomiosta on pantu muutoksenhaku vireille;

8.   pitää myönteisenä sitä, että kesäkuussa 2004 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeisen lainsäädäntökauden alkamisen jälkeen on jäsenvaltioiden poliittisten puolueiden kahdeksasta yhteenliittymästä perustettu Euroopan tason poliittiset puolueet ja niitä voitiin tukea taloudellisesti asetuksen säännösten mukaisesti;

9.   toteaa, että 4,648 miljoonan euron suuruisen taloudellisen tuen antaminen varainhoitovuodelle 2004 aloitettiin kesäkuun 18. päivänä 2004 vaatimuksella ehdotusten jättämisestä ja päätettiin järjestyksenmukaisesti puhemiehistön 6. heinäkuuta 2005 tekemällä päätöksellä tuen lopullisesta vahvistamisesta;

10.   panee tyytyväisenä merkille, että palkatessaan työntekijöitä Euroopan tason poliittiset puolueet ovat ottaneet merkittävässä määrin huomioon miesten ja naisten tasapuolista kohtelua koskevan periaatteen ja rohkaisee niitä varmistamaan eri sukupuolten paremman edustuksen ehdokaslistoillaan ja valittujen jäsentensä keskuudessa;

11.   viittaa siihen, että Euroopan unionin talousarviossa varattiin vuodeksi 2005 varoja puolueiden rahoitukseen 8,4 miljoonaa euroa, jotka puhemiehistö on jakanut asetuksessa kirjatun jakoperusteen mukaan niille kahdeksalle puolueelle, jotka ovat tehneet anomuksen;

12.   ottaa huomioon, että Euroopan tason poliittisille puolueille Euroopan parlamentin asetuksen mukaan korvausta vastaan myönnettävää teknistä tukea on laskutettu yhteensä 20 071 euroa vuodelta 2004 salien käytöstä, teknikkojen ja erityisesti tulkkien palveluista;

13.   pitää tähänastisten käytännön kokemusten perusteella ja ottaen huomioon budjettioikeudelliset periaatteet seuraavia rahoitusjärjestelmän muutoksia tarpeellisina:

   a) hakemusmenettelystä on asetuksessa säädetty vain pääpiirteissään; jotta hakijat välttyisivät turhalta työltä, pitäisi menettely tehdä kaksiportaiseksi siten, että ensimmäisessä vaiheessa päätetään siitä, täyttääkö puolue periaatteessa edellytykset tukeen, ja toisessa vaiheessa määritetään tuen suuruus;
   b) tuen maksamisen ajoitus ei ole ihanteellinen suhteessa vastaanottajien toimintatapaan; ajoitusta pitäisi muuttaa niin, että 80 prosenttia rahoitustuesta maksetaan rahoitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja loppusumma varainhoitovuoden päättymisen jälkeen avun vastaanottajien tilinpäätöksen mukaan;
   c) jotta vastaanottajille voitaisiin varainhoitoasetuksessa sitovasti määriteltyjen budjettiperiaatteiden puitteissa antaa enemmän varmuutta taloudelliseen suunnitteluun, pitäisi vuosittaiseen ennakkoarvion tekemiseen osallistuvien tahojen, puhemiehistön ja budjettivaliokunnan, päästä yksimielisyyteen lainsäädäntökauden alkuun mennessä monivuotisesta rahoitussuunnitelmasta, joka koskee sekä puoluekohtaista perussummaa (15 prosenttia kaikista määrärahoista) että kunkin puolueen saamaa Euroopan parlamentin jäsentensä lukumäärän mukaista lisäsummaa (85 prosenttia kaikista määrärahoista) ja jonka on oltava myös joustava sellaisten tapausten varalle, että uusia puolueita perustetaan;
   d) eurooppalaisten poliittisten puolueiden on vastedes kyettävä suunnittelemaan rahoitustaan pitemmällä aikavälillä; niiden on siksi voitava käyttää erityisesti lahjoituksista ja jäsenmaksuista peräisin olevia omia varoja, jotka ylittävät säädetyn 25 prosentin rajan niiden menojen omarahoitusosuudesta, varausten muodostamiseen;
   e) tällä hetkellä käynnissä olevalla varainhoitoasetuksen tarkistuksia koskevalla menettelyllä tai asetuksen muutoksella pitäisi pyrkiä rajoitettuun poikkeusmenettelyyn, joka sallisi käyttää 25 prosenttia budjettivuodeksi myönnetyistä varoista vielä seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä;
   f) rahavarojen kaavamainen jakaminen viiden kategorian kesken ja rajoitettu mahdollisuus siirtää varoja niiden välillä ei vastaa eurooppalaisten puolueiden tarpeita; rahoitussopimusta pitäisi sen tähden muuttaa niin, että on mahdollista siirtää suurempi osa varoista kategoriasta toiseen tilanteen mukaan, pitäen kuitenkin huolta siitä, että kyseiseen menettelyyn liittyvä hallinnollinen taakka pysyy mahdollisimman vähäisenä;
   g) lisäksi puolueille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä vuoden työsuunnitelma niin joustavaksi, että ne voivat poliittisessa työssään reagoida myös odottamattomiin tapahtumiin;
   h) jotta rahoituksen käsittely sujuisi tehokkaasti, pitäisi puolueiden loppukertomusten jättäminen aikaistaa seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään;
   i) poliittisten puolueiden taloudellisen tukemisen kohtuullinen kehittäminen vaikuttaa toivottavalta, jotta tavoite Euroopan tason poliittisten puolueiden vahvistamisesta eurooppalaisen demokratian perustekijöinä voitaisiin saavuttaa ja ottaen huomioon laajentumisen myötä kasvavat puolueiden poliittiseen työhön kohdistuvat vaatimukset (käännöskustannukset, matkakustannukset jne.);

14.   pitää aiheellisena keskustella tämän Euroopan unionin tulevaisuutta koskevan pohdinnan lisäksi seuraavista kysymyksistä:

   a) Missä muodossa eurooppalaisia poliittisia säätiöitä voidaan tukea ja siten täydentää eurooppalaisten poliittisten puolueiden poliittista tiedotus- ja sivistystyötä? Parlamentti kehottaa komissiota antamaan tätä kysymystä koskevia ehdotuksia.
   b) Millä tavoin Euroopan parlamentin puolueiden vaalilistat voitaisiin tehdä niin, että ne edistäisivät Euroopan poliittisen julkisen elämän muotoutumista?
   c) Mitä mahdollisuuksia eurooppalaisilla puolueilla on vaikuttaa Eurooppaa koskevista aiheista järjestettyihin kansanäänestyksiin, Euroopan parlamentin vaaleihin ja Euroopan komission puheenjohtajan valintaan?
   d) Miten uusissa sukupolvissa kehittyvän eurooppalaisen tietoisuuden ja identiteetin avainasemassa olevia eurooppalaisia puoluepoliittisia nuorisojärjestöjä ja -liikkeitä voidaan hyödyntää ja tukea? Parlamentti suosittaa, että asetetaan sisäinen työryhmä, jossa on edustajia asiasta vastaavista valiokunnista, Euroopan tason poliittisista puolueista ja puoluepoliittisista nuorisojärjestöistä ja joka antaisi puhemiehistölle vuoden kuluessa kertomuksen puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen roolista ja parhaista keinoista tukea niitä nykyään ja tulevaisuudessa.

o
o   o

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
(2) Asiakirja PE 362.124/BUR/AN2.
(3) Hoyerin, Rasmussenin, Martensin, Francescaton, Maesin, Bertinottin, Kaminskin, Bayroun ja Ruttellin 1. kesäkuuta 2005 päivätty yhteinen kirjelmä Euroopan parlamentin puhemiehelle.
(4) Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksen liite 2 (EUVL C 155, 12.6.2004, s. 1).


Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus
PDF 154kWORD 90k
Euroopan parlamentin päätöslauselma väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta (2005/2147(INI))
P6_TA(2006)0115A6-0041/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 14. maaliskuuta 1997 antamansa päätöslauselman komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionin väestötilanteesta (1995)(1),

–   ottaa huomioon asiakirjasta "Väestöraportti 1997" 12. maaliskuuta 1998 antamansa päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon komission tiedonannosta "Kaikenikäisten Eurooppaan – Hyvinvoinnin ja sukupolvien solidaarisuuden puolesta" 15. joulukuuta 2000 antamansa päätöslauselman(3),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Euroopan vastaus maailman väestön ikääntymiseen – Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen ikääntyvässä maailmassa – Euroopan komission panos ikääntymisen toiseen maailmankokoukseen" (KOM(2002)0143),

–   ottaa huomioon 22. ja 23. maaliskuuta 2005 Brysselissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän eurooppalaisen nuorisosopimuksen,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vihreästä kirjasta "Kohti väestörakenteen muutoksia: uusi solidaarisuus sukupolvien välillä" (KOM(2005)0094),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0041/2006),

A.   katsoo, että väestörakenteen muutosta, joka johtuu muun muassa kasvaneesta elinajanodotteesta, ei pidä leimata pelkästään ongelmaksi vaan se on myös myönteinen yhteiskunnallinen haaste kaikkien ikäryhmien ihmisten huomioon ottamiseksi ja sellaisten mahdollisuuksien tarjoamiseksi, joita ei ole ennen ollut,

B.   katsoo, että Lissabonin strategiassa painotetaan tarvetta naisten laajempaan osallistumiseen työmarkkinoilla, jotta saavutetaan Lissabonin tavoitteet täystyöllisyydestä ja korkealuokkaisista työpaikoista,

C.   toteaa, että direktiivissä 92/85/ETY(4) säädetään toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi työssä,

1.   pitää tervetulleena komission tiedonantoa "Kohti väestörakenteen muutoksia: uusi solidaarisuus sukupolvien välillä" (vihreä kirja);

2.   pitää myönteisenä, että komissio on laatimallaan vihreällä kirjalla ottanut yhteisön tasolla kantaa keskeiseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen; korostaa kuitenkin, että hyvin monet yhteiskunnan väestörakenteen muutokseen liittyvät kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, joten näissä asioissa yhteisöllä ei ole yleistä toimivaltaa antaa säännöksiä;

3.   pahoittelee, ettei komission vihreään kirjaan ole systemaattisemmin sisällytetty tasa-arvonäkökulmaa sen paremmin makro- kuin mikrotaloudellisen analyysin tasollakaan, vaikka tämä olisi olennaisen tärkeää laaja-alaisten pohdintojen ja toimien kehittämiseksi;

4.   katsoo, että väestörakenteen muutos ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat jäsenvaltioiden ja unionin tulevaisuuden kannalta merkittävä tekijä; kehottaa siksi komissiota tunnustamaan väestörakenteen muutoksen valtavirtaistamistehtävänä ja ottamaan tasa-arvoasiat asianmukaisesti huomioon unionin kaikissa toimintalinjoissa;

5.   panee merkille, että väestörakenteen muutokseen liittyvät haasteet moninkertaistuvat ajan mittaan, jos talouskasvu on hidasta ja työttömyysaste pysyy samanaikaisesti korkeana; katsoo näin ollen, että väestörakenteen muutoksen kielteisten seurauksien lieventämiseksi on vauhditettava kasvua ja vähennettävä työttömyyttä;

6.   on yllättynyt siitä, että vihreä kirja sisältää vain pintapuolisia mainintoja väestörakenteen muutoksen terveyspoliittisista näkökohdista; korostaa, että väestön ikääntymisen seurauksena terveyden- ja pitkäaikaishoidon palvelujen kysyntä kasvaa laadullisesti ja määrällisesti; on vakuuttunut, että investoinnit elinikäiseen sairauksien ennaltaehkäisyyn ovat tärkeitä, jotta selviydytään väestörakenteen muutoksista sekä inhimilliseltä että taloudelliselta kannalta; painottaa, että mitä kauemmin ihmiset kykenevät nauttimaan terveistä elinvuosistaan, sitä pidempään he pysyvät aktiivisina ja ovat mukana työelämässä;

7.   on samaa mieltä siitä, että kun syntyvyys laskee, talouskasvu voi jatkua korkeamman työllisyysasteen, innovoinnin ja tuotannon lisäämisen aloilla toteutettavilla toimilla sekä uudistamalla sosiaaliturvajärjestelmää;

8.   puolustaa selvästi muuttuneen väestörakenteen yhteydessä sukupolvien välistä uudenlaista solidaarisuutta ja Euroopan unionin olemassa olevien sosiaalisten mallien kehittämistä, joiden keskeisiksi tavoitteiksi olisi asetettava jokaisen ihmisen sosiaalisen osallisuuden, turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden varmistaminen ja jokaisen sukupolven mahdollisuuksien edistäminen;

9.   toteaa, että monet jäsenvaltiot painiskelevat samojen haasteiden kanssa tällä alalla ja kokeilevat erilaisia ratkaisuja vaihtelevalla menestyksellä; katsoo, ettei kaikille sopivia "oikeita" vastauksia ole varsinkaan 25:n tai useamman jäsenvaltion unionissa; korostaa, että väestörakenteen muutoksesta aiheutuviin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan erilaisia lähestymistapoja myös siksi, että jäsenvaltioiden eri alueiden ja tätä pienempien yksiköiden välillä on huomattavia eroja, joiden vuoksi tarvitaan kekseliäitä, vaihtelevia keinoja;

10.   pitää valitettavana, että vihreässä kirjassa ei korosteta lisääntymis- ja seksuaaliterveyden merkitystä väestörakenteen muutoksissa; huomauttaa, että hedelmättömyys yleensä ja erityisesti miesten hedelmättömyys on lisääntymässä, varsinkin teollistuneimmilla alueilla, että eräissä Euroopan maissa jopa 15 prosenttia pariskunnista on hedelmättömiä ja että yhtenä hedelmättömyyden syynä pidetään kemiallisia saasteita;

11.   pahoittelee, ettei vihreässä kirjassa kiinnitetä huomiota yhä lisääntyvään määrään yksinhuoltajaperheitä, joista 85 prosentissa perheenpäänä on nainen ja joista useimmilla on muita perheitä suurempi uhka köyhtyä, minkä vuoksi niille on annettava erityisapua;

12.   panee merkille niissä jäsenvaltioissa saadut kokemukset, joissa sovelletaan taatun vähimmäistulon järjestelmää;

13.   on huolestunut terveydenhuoltojärjestelmien eroista jäsenvaltioiden, alueiden ja sosiaalisten ryhmien välillä; painottaa, että terveydelliset erot (lyhyt elinaika, yleiset krooniset vaivat, elinoloista johtuvat vaivat) voivat yhdessä alhaisen syntyvyyden ja maastamuuton kanssa johtaa alueellisen epätasa-arvoisuuden lisääntymiseen ja noidankehään, jota on vaikea katkaista; kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan terveydenhuoltoon liittyvistä eroista, jotta voidaan komission välityksellä vaihtaa parhaita mahdollisia käytäntöjä ja ratkaista tämä kysymys tehokkaasti;

14.   kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan väestörakenteen muutoksen yhteiseksi haasteeksi ja vaihtamaan kevään Eurooppa-neuvoston kokouksessa kokemuksia väestörakenteen muutoksen vaikutuksista ja hyviksi osoittautuneista menetelmistä erityisesti seuraavilla osa-alueilla: aktiivinen ikääntyminen, perheiden elinolot sekä perhe- ja työelämän yhteensovittaminen;

15.   katsoo, että kaikki jäsenvaltiot voivat oppia toisiltaan vaihtamalla aktiivisemmin tietoa parhaista toimintatavoista erityisesti niiden Skandinavian maiden kanssa, joissa naisten ja miesten osuus työmarkkinoilla on suuri ja syntyvyysaste silti yksi Euroopan korkeimmista ja joissa ilmainen tai kohtuuhintainen päivähoito, vanhempainlomamahdollisuudet ja äitiyslomaa koskevat säännökset myötävaikuttavat naisten korkeaan osuuteen työmarkkinoilla;

16.   pitää myönteisenä, että Euroopan unioni tukee jäsenvaltioita vanhempien toivoman lapsiluvun (2,3) ja todellisen lapsiluvun (1,5) välisen eron pienentämisessä toimilla, joilla pyritään parantamaan olosuhteita;

17.   pyytää komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja julkaisemaan tutkimuksia kussakin jäsenvaltiossa todetuista väestönmuutoksista ottaen huomioon niiden syyt ja ennakoitavissa olevat seuraukset lyhyellä aikavälillä;

18.   ehdottaa, että verrattaessa parhaita käytäntöjä, jotka koskevat naisten osallistumista työmarkkinoille, vertailua tehtäisiin muihin valtioihin;

19.   korostaa, että pariskunnille on luotava suotuisat olosuhteet hankkia niin monta lasta kuin he haluavat, sillä tämä on yksi yhteiskuntien olemassaolon ja kehityksen ehto, kun otetaan huomioon syntyvyyden alenemisesta aiheutuvat sosiaaliset ja taloudelliset haasteet, minkä vuoksi on tuettava sekä äitiyttä että isyyttä;

20.   katsoo, että monille naisille päätös rajoittaa tai lykätä perheen perustamista ei välttämättä ole vapaaehtoinen, vaan he joutuvat tekemään tämän työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvien ongelmien pakottamana; katsoo, ettei lasten hankkimisen helpottaminen ole pelkästään naisten vaan koko yhteiskunnan etujen mukaista, kun otetaan huomioon se, että syntyvyys laskee Euroopassa tällä hetkellä; vaatii tämän vuoksi jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan laadukkaiden seimien ja päivähoitopalvelujen perustaminen ja toiminta lapsille, vanhuksille, vammaisille ja muille huollettaville henkilöille, ja tuetaan tätä, sellaiseen hintaan, että kaikilla on tuloista riippumatta varaa niihin; korostaa, että tämä on olennaisen tärkeätä, jotta miehet ja naiset voivat täysipainoisesti ja tasa-arvoisesti osallistua työmarkkinoihin, jotta naiset voivat sovittaa työelämään osallistumisensa elämänrytmiinsä ja jotta perhe- ja työelämä voidaan sovittaa paremmin yhteen;

21.   kehottaa jäsenvaltioita kehittämään verotuksellisia keinoja, joilla kannustetaan hankkimaan lapsia, ja pitää tärkeänä varmistaa, että naiset ja varsinkin nuoret yksinhuoltajaäidit saavat synnytyksen jälkeen erityissuojelua ja -apua;

22.   kehottaa jäsenvaltioita selvittämään niitä kustannuksia ja hyötyjä, joita syntyy nuorten tehdessä palkatonta, vapaaehtoista ja määräaikaista työtä päästäkseen työmarkkinoille; huomauttaa mahdollisista yhteyksistä tällaisen toiminnan ja alhaisen syntyvyyden välillä, koska mahdollisuudet asunnon hankkimiseen ja vakauteen ovat vähentyneet; kehottaa yksityisyrityksiä tarkistamaan toimintatapojaan tältä osin;

23.   katsoo, että sukupuolten tasa-arvolla ja naisten syrjinnän torjunnalla työpaikoilla, perustuupa syrjintä sitten vaikeuksiin työllistyä ja päästä vastuullisiin tehtäviin tai palkkaukseen, voi olla ja niillä olisi oltava ratkaiseva rooli perheiden perustamisessa, niiden tukemisessa ja samalla Euroopan alhaisen syntyvyyden kääntämisessä nousuun;

24.   kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään tehokkaammin tunnistamaan ja voittamaan kaikki perhe-elämän edistämisen esteet, joita on myös muualla kuin työpaikoilla, esimerkiksi seuraavin keinoin:

   i) sallimalla enemmän joustavuutta työssä ja tunnustamalla työntekijöiden tarpeet, niin että he voivat paremmin mukauttaa työaikansa perheeseen ja välttämättömien ostosten tekemistä koskeviin edellytyksiin
   ii) parantamalla mahdollisuuksia asunnon hankintaan esimerkiksi tukemalla asuntolainojen rahoituksen helpottamista, niin että useammat ihmiset voivat ostaa asunnon ja siten itsenäistyä aikaisemmin
   iii) luomalla perheystävällisempiä veropolitiikkoja
   iv) edistämällä laajempia ja helpommin saatavilla olevia lastenhoidon muotoja
   v) tukemalla menestyviä paikallisia kouluja
   vi) parantamalla työaikojen yhteensopivuutta kouluaikojen kanssa ja edistämällä samanaikaisesti työaikojen joustavuutta ja torjumalla pitkien päivien työkulttuuria"
   vii) tukemalla jatkuvasti tasa-arvoa työpaikoilla
   viii) jatkamalla pyrkimyksiä edistää tasa-arvoa kotona sekä kotitöiden ja perhevelvollisuuksien tasapuolisempaa jakoa ja poistamalla stereotyyppistä ajattelua yleisillä tiedotuskampanjoilla;

25.   kehottaa jäsenvaltioita lisäämään kaupunkien ja maaseudun kehittämisen sekä kaupunki- ja aluesuunnittelun yhteydessä perheille, erityisesti yksinhuoltajaperheille ja ikääntyneille henkilöille soveltuvien asuntojen saatavuutta (esimerkiksi "sukupolvienväliset hankkeet");

26.   kehottaa nykyaikaistamaan ja kehittämään kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä etenkin lasten ja muiden huollettavien päivähoidon alalla tunnustaen samalla, että tämä ala kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; huomauttaa, että yksinhuoltajaperheet ja ikääntyneemmät yksinäiset naiset ovat erityisessä vaarassa joutua sosiaalisen syrjinnän, eristymisen ja köyhyyden uhreiksi ja siksi olisi kiinnitettävä erityishuomiota tämän yhä laajenevan väestönosan elinolojen ja sosiaalisen osallistumisen parantamiseksi, kun tällaista uudistusta harkitaan;

27.   toivoo, että jäsenvaltiot purkaisivat byrokratiaa toimista, jotka on tarkoitettu perheiden tukemiseksi lastenhoitoasioissa;

28.   korostaa, että vaikka jäsenvaltiot ovat onnistuneet kohentamaan naisten työllisyysastetta, muita naisten työntekoon liittyviä syrjinnän muotoja esiintyy edelleen tai ne lisääntyvät entisestään; kehottaa erityisesti tässä yhteydessä jäsenvaltioita panemaan asianmukaisesti täytäntöön miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/117/ETY(5); korostaa, että miesten ja naisten palkkojen välinen kuilu sekä se, että naiset edelleen työskentelevät pienipalkkaisissa ja pätevyyttään alemmissa asemissa, vähentää välttämätöntä naisten taloudellista riippumattomuutta, joka on läheisessä yhteydessä lastenhankkimispäätökseen; kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan naisten työssäkäyntiä ja pääsyä laadukkaisiin työpaikkoihin ja edistämään palkkatasa-arvoa;

29.   kehottaa jäsenvaltioita Barcelonan Eurooppa-neuvoston vuonna 2002 asettamien tavoitteiden mukaisesti, joissa todettiin, että jäsenvaltioiden olisi tarjottava lastenhoitopalveluja vuoteen 2010 mennessä vähintään 90 prosentille 3-vuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle 3-vuotiaista lapsista, asettamaan samankaltaiset tavoitteet vanhusten ja vammaisten hoitopalveluille;

30.   katsoo, että väestörakenteen muutos edellyttää uusia ja tehostettuja koulutus- ja sosiaalisia perusrakenteita yhtä lailla nuorille kuin vanhuksille, mukaan lukien paremmat mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen, lastenhoitoon, hoitopalveluihin ja vanhustenhoitoon; painottaa tarvetta tehostettuihin sosiaalisiin perusrakenteisiin, jotka on suunniteltu tukemaan vanhusten elinvoimaisuutta ja ottamaan heidät jälleen aktiivisemmin mukaan yhteiskunnalliseen elämään;

31.   korostaa, että monissa jäsenvaltioissa on olemassa riski siitä, että julkisen rahoituksen sitoumuksia ei pitkällä aikavälillä voida täyttää, mikä kuvastaa kiireellistä uudistuksen tarvetta; painottaa, että on elintärkeää, että EU:n päättäjät tarkastelevat uuden ja voimassa olevan sosiaalilainsäädännön rahoitusvaikutuksia;

32.   kehottaa jäsenvaltioita edistämään työpaikkojen ja työympäristön laatua, jotta voidaan toteuttaa helpommin koko työuran kestävä ammatillinen täydennyskoulutus, jonka ansiosta naiset ja miehet voivat hoitaa perheeseen liittyvät velvollisuutensa ja täyttää samalla työelämän vaatimukset;

33.   kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että hallitukset ottavat ensisijaisina asioina huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon sekä työ- ja yksityiselämän tasapainon;

34.   toteaa, että kasvavat sosiaaliturvakustannukset edellyttävät dynaamista talouskasvua niiden rahoittamiseksi; huomauttaa, että tämä voi onnistua vain jos rohkaistaan innovaatioihin; toteaa, että verotusmenetelmät, kuten verojen korottaminen sosiaaliturvan rahoittamiseksi, eivät ole pitkällä aikavälillä kovin kestäviä ratkaisuja, ottaen huomioon, että veropohja kapenee ja huoltosuhde kasvaa ja että Euroopassa on kiireellisesti elvytettävä yrittäjyyttä; korostaa tämän vuoksi tarvetta kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, kun sosiaaliturvauudistusta suunnitellaan;

35.   katsoo, että meidän on päästävä ulommaksi käsitteestä "hyvinvointivaltio", jossa vastuu hyvinvoinnista on valtiolla, ja edettävä enemmän kohti "hyvinvointiyhteiskuntaa", jossa kaikki toimijat tunnustavat, että heilläkin on keskinäinen vastuunsa ja että nämä vastuut voivat olla vastavuoroisesti toinen toistaan vahvistavia;

36.   on sitä mieltä, että hallitusten jatkuvana tavoitteena pitäisi olla työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon parantaminen yksilötasolla; katsoo, että tätä tasapainoa voivat uhata kasvava työttömyys ja yksilöiden lisääntyvät työtaakat; huomauttaa, että joustavampi työaika miehille ja naisille, edellyttäen että se on vapaan valinnan tulosta eikä taloudellisen paineenalaisena toteutettu, voi helpottaa työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon löytymistä; tekee sen johtopäätöksen, että hallitusten pitäisi sitä varten antaa yksilöille mahdollisuus tehdä omia valintojaan sen sijaan, että valinnat tehdään heidän puolestaan;

37.   kehottaa komissiota kuulemaan työmarkkinaosapuolia perhe- ja työelämän yhteensovittamisen helpottamisesta;

38.   katsoo, että työpaikkojen tekemisestä perheystävällisemmiksi pitäisi painottaa enemmän; suosittaa, että jäsenvaltiot laativat suuntaviivoja tähän tavoitteeseen pyrkiville yrityksille, ja ottavat tässä yhteydessä huomioon pk-yrityksille koituvat erityiset haasteet;

39.   kehottaa jäsenvaltioita luomaan järjestelmän, jonka perusteella lapsen syntymän johdosta on mahdollista saada palkallista äitiys-/isyyslomaa, sekä edistämään vanhempainlomaoikeuden jakamista tasapuolisesti naisten ja miesten kesken; kannustaa tästä syystä jäsenvaltioita torjumaan isän vanhempainlomaoikeuteen liittyviä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ennakkoluuloja; kehottaa komissiota tarkistamaan UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta 3 päivänä kesäkuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/34/EY(6); katsoo, että sekä isien että äitien olisi voitava olla vanhempainlomalla ilman pelkoa työpaikan menetyksestä; kannattaa sellaista kannustinjärjestelmää, joka suosii vanhempainloman jakamista kumppanien kesken, sekä lasten kasvatukseen liittyvien kustannusten korvaamista; kehottaa komissiota järjestämään työmarkkinaosapuolten kuulemisen vuonna 1996 toteutetun vanhempainlomauudistuksen mahdollisesta uudistamisesta niin, että tavoitteena voisi olla kolmen kuukauden vähimmäisajan pidentäminen kuudeksi kuukaudeksi;

40.   muistuttaa jäsenvaltioita pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan kolmannesta periaatteesta, jonka mukaan pienyritykset voitaisiin vapauttaa tietyistä sääntöjenmukaisista velvoitteista; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota saattamaan tämän periaatteen käytäntöön;

41.   korostaa erittäin voimakkaasti koulutuksen, ammattitaidon kehittämisen, teknologian ja elinikäisen oppimisen saatavuuden merkitystä sekä sellaisen koulutuskulttuurin edistämistä, joka rohkaisee kaikenikäisten, etenkin työmarkkinoille tulevien ja uudelleen tulevien henkilöiden, osallistumista; painottaa, että todelliselle pätevyydelle, kuten teknisille taidoille ja kielitaidolle, pitäisi antaa korkeampi arvoasema keinona edistää yksilöiden liikkuvuutta, sopeutuvaisuutta ja työllistettävyyttä sekä itsensä toteuttamista; painottaa, että on tärkeää pyrkiä ehkäisemään aikaista koulun lopettamista, ja painottaa tarvetta vaihtoehtoisiin arviointikeinoihin lisäkoulutukseen pääsemiselle; korostaa erityisesti tarvetta ikääntyneiden ihmisten koulutukseen esimerkiksi tietotekniikan alalla, jotta heiltä poistettaisiin jatkuvan työmarkkinoille osallistumisen esteet; kannustaa ikääntyneille tarkoitettujen erityisten koulutusmenetelmien kehittämistä tätä varten;

42.   kehottaa jäsenvaltioita antamaan erityisesti ikääntyville työntekijöille mahdollisuuden osallistua ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, jotta varmistetaan, että he voivat pysyä eläkeikään saakka aktiivisesti mukana työelämässä; kehottaa komissiota hyväksymään Euroopan sosiaalirahaston toiminnallisia ohjelmia vain siinä tapauksessa, että niihin sisältyy yhtenä painopisteenä ikääntyville tarkoitettuja jatkokoulutustoimia;

43.   kannattaa hallitusten ja työmarkkinaosapuolten välisiä kumppanuuksia ikääntyvien työntekijöiden työllisyyden edistämiseksi kansallisten tapojen ja käytäntöjen mukaisesti toimilla, joilla torjutaan ikäsyrjintää, luodaan joustavia työaikamalleja ja autetaan ikääntyviä työttömiä pääsemään takaisin työelämään;

44.   katsoo, että eurooppalaisten yksityisyritysten pitäisi omalta osaltaan edistää aktiivisesti yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista ja ikään perustuvan syrjinnän torjuntaa siten, että ne pyrkivät suojelemaan kaikkein haavoittuvimpia väestöryhmiä (vanhukset, vammaiset ja varsinkin nuoret vanhemmat), parantamaan työturvallisuutta ja edistämään työn organisointia työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi; toteaa lisäksi, että yritysten pitäisi omalta osaltaan edistää aktiivisesti yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista sekä ikään, sukupuoleen ja perhetaustaan perustuvan syrjinnän torjuntaa; huomauttaa myös, että yritysten olisi kannettava sosiaalinen vastuunsa ja otettava huomioon väestön ikääntymisestä aiheutuvat haasteet osana yritysten sosiaalista vastuuta; tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi vanhempiin, mahdollisiin vanhempiin ja ikääntyneisiin työntekijöihin kohdistetuilla joustavaa työaikaa ja osa-aikatyötä koskevilla aloitteilla;

45.   toteaa, että EU:n ikäsyrjintää koskevalla lainsäädännöllä ei olla tähän mennessä saavutettu asetettuja tavoitteita, ja kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan EU:n olemassaolevan syrjinnän vastaisen lainsäädännön, erityisesti yhdenvertaisesta kohtelusta työssä ja ammatissa annetun direktiivin 2000/78/EY, täytäntöönpanossa;

46.   kannattaa komission aloitetta puitedirektiivin antamisesta EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan täytäntöönpanemiseksi;

47.   katsoo, että yritysten vastuuta ikääntyneiden työntekijöiden pitämisessä töissä olisi painotettava ja olisi otettava huomioon tämän ryhmän potentiaali; katsoo, että ihmisiä olisi rohkaistava pysymään kauemmin työelämässä ja heille olisi tehtävä se mahdolliseksi ja että työnantajia olisi johdateltava ymmärtämään, että tämä on molempien osapuolien edun mukaista; katsoo, että terveitä ikäihmisiä olisi pidettävä yhteiskunnalle myönteisenä voimavarana eikä taloudellisena uhkana; katsoo, että olisi annettava enemmän painoarvoa ikäihmisten eurooppalaisen teemavuoden 1993 myönteisille tuloksille;

48.   vetoaa yrityksiin, jotta ne loisivat joustavia työaikamalleja, joissa otetaan huomioon eri ikävaiheet ja joiden myötä tarjotaan, kehitetään ja suunnitellaan erityisesti lasten vanhemmille ja ikääntyville työntekijöille tarpeeseen sovitettuja työllistymismahdollisuuksia;

49.   katsoo, että jäsenvaltioiden olisi kannustettava yrityksiä kehittämään kotona työskentelyä ("home-sourcing"), mikä tarkoittaa sitä, että innovatiiviset yritykset työllistävät henkilöitä, jotka haluavat työskennellä kotona oman valintansa mukaisena työaikana siten, että he ovat kollektiivisesti sähköisessä yhteydessä ("e-connected") päätoimipaikkaan;

50.   katsoo, että työmarkkinaosapuolten olisi varmistettava turvalliset ja joustavat työmarkkinat, jotta saadaan enemmän joustavia työpaikkoja, joilla luodaan mahdollisuuksia sille, että työmarkkinoilla on tilaa ja käyttöä kaikille;

51.   panee merkille, että eurooppalaisten työntekijöiden liikkuvuuden ja työmarkkinoiden keskittymisen johdosta on tarpeen sekä tehostaa eri sosiaaliturvajärjestelmien tuntemusta että varmistaa joustava siirtyminen yhden jäsenvaltion järjestelmästä toisen jäsenvaltion järjestelmään, olipa kyseessä sitten julkinen, yksityinen tai muu vakuutusjärjestelmä;

52.   korostaa eläkkeelle jääviltä työntekijöiltä saatavan tietotaidon merkitystä etenkin julkisella sektorilla, jolla esimerkiksi Ranskassa 50 prosenttia julkisen alan työvoimasta tulee eläkeikään seuraavien kymmenen vuoden aikana; kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan sekä yksityistä että julkista sektoria toimimaan aktiivisesti arvokkaan kokemuksen ja tiedon häviämisen estämiseksi, esimerkiksi siten, että eläkkeelle jäävät opastavat työmarkkinoille tulevia, että eläkkeelle jäädään vaiheittain ja että sovelletaan elinikäisen oppimisen ohjelmia; kehottaa jäsenvaltioita antamaan erityistukea pk-yrityksille tätä varten;

53.   katsoo, että erityishuomion ansaitsevat kaikkein iäkkäimmät ihmiset (yli 80-vuotiaat), joista 25 prosenttia ei kykene pitämään itsestään huolta, ja kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen, jonka tavoitteena on pienentää mainittua prosenttiosuutta yhteisten ja yksilöllisten toimien avulla ja jossa käsitellään niille ihmisille tarkoitettuja julkisia hyvinvointipalveluja ja terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja, jotka eivät enää kykene huolehtimaan itse itsestään;

54.   myöntää kuitenkin, että työvoimavaltaisilla aloilla, kuten katonteko, rakentaminen ja maatalous, on suurempia haasteita ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisessä ja nuorten saamisessa alalle; rohkaisee jäsenvaltioita kehittämään hyviä käytäntöjä näille aloille työvoimapulan ja taitojen katoamisen välttämiseksi;

55.   tunnustaa hoitokotien tarjoamat mahdollisuudet, joiden avulla ikääntyneet ihmiset voivat asua pitempään itsenäisesti, kun heille luodaan yhteisöllinen toimintaympäristö, jossa he elävät muiden yhteisön jäsenten kanssa ja jossa he voivat tarvitessaan käyttää lääkärin palveluja ja saada kotiapua;

56.   rohkaisee jäsenvaltioita ja yksityisyrityksiä erottamaan toisistaan korkeamman iän ja automaattisesti korkeamman palkan, sillä osa eläkeikää lähestyvistä henkilöistä ei enää edellytä samaa palkkatasoa tai samoja työtuntimääriä kuin nuorempana, vaikka haluaakin edelleen tietyn tulotason; painottaa mahdollisena ratkaisuna myöhempinä vuosina joustavampien työmahdollisuuksien merkitystä, kuten osa-aikatyötä;

57.   rohkaisee jäsenvaltioita poistamaan ikäihmisiltä kaikenlaiset työnteon jatkamisen esteet, etenkin mitä tulee verotukseen ja eläkkeeseen, ja selvittämään eläkeikäisten mahdollisuuksia saada osa eläkkeestä, samalla kun he saavat osan tuloistaan työnteosta;

58.   huomauttaa, että ikäihmisillä voi olla aktiivinen rooli lastenhoidossa ja toisaalta nuoremmilla sukupolvilla voi usein olla osansa muiden avusta riippuvaisten henkilöiden hoidossa; kehottaa jäsenvaltioita ja työnantajia osoittamaan, että ne sisäistävät tämän laajemmin;

59.   huomauttaa, että joissakin tapauksissa, kuten ikäsyrjinnän vastaisessa lainsäädännössä, laki voi joskus vaikuttaa kielteisesti siinä mielessä, että se voi viedä yrityksiltä rohkeuden palkata ikääntyneitä työntekijöitä tai jopa estää sen kokonaan; pyytää, että jäsenvaltiot tutkisivat tarkemmin tällaisen lainsäädännön seurauksia ja soveltamista sen arvioimiseksi, onko näillä toimilla haluttu vaikutus; vaatii, että huomioon otetaan tällaisen syrjinnänvastaisen lainsäädännön kirjaimen lisäksi myös sen henki;

60.   painottaa, että EU:n väestön ikääntyminen hyvin todennäköisesti johtaa vammaisten osuuden lisääntymiseen; panee merkille jatkuvasti korkeat työttömyysluvut tässä ryhmässä; kehottaa hallituksia ja yrityksiä helpottamaan tällaisten henkilöiden pääsyä työelämään ja toimimaan esimerkkinä;

61.   pahoittelee, että "aktiivinen ikääntyminen" on Lissabonin strategiassa määritelty melkein yksinomaan palkkatyönä, vaikka tätä käsitettä pitäisi soveltaa laajemmin, niin että se sisältäisi myös palkattoman toiminnan esimerkiksi poliittisissa tai kansalais- ja muissa vapaaehtoisjärjestöissä; myöntää, että tällainen aktiivinen sitoutuminen yhteiskuntaan palkattoman työn muodossa edellyttää riittäviä tuloja muista lähteistä; toteaa, että aktiivinen ikääntyminen liittyy läheisesti eläkeiän nostamiseen, ja katsoo, että se voi olla keino reagoida väestörakenteen muutoksiin;

62.   tunnustaa, että eläkejärjestelmät kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan; katsoo kuitenkin, että julkisen ja yksityissektorin eläkeoikeuksia pitäisi käsitellä tasapuolisesti jäsenvaltioissa; katsoo, että on toteutettava myös toimia, joilla edistetään vaiheittaista ja joustavaa siirtymistä eläkkeelle ja joissa otetaan huomioon kasvanut elinajanodote ja kansanterveyden kehittyminen; katsoo, että koska ihmiset elävät pitempään, he voivat myös jatkaa työelämässä pitempään, ja kehottaa hallituksia harkitsemaan taloudellisia kannustimia rohkaisemaan ihmisiä siihen;

63.   katsoo, että kaikki jäsenvaltiot voivat oppia toisiltaan vaihtamalla aktiivisemmin tietoa parhaista toimintatavoista eläkeuudistuksen suhteen;

64.   pitää nykyisen väestökehityksen valossa on erittäin tärkeänä varmistaa tehokkaat ja taloudellisesti kestävät sosiaaliturvajärjestelmät, erityisesti eläkejärjestelmät, joilla edistetään kohtuullisia ja kestäviä eläkkeitä, ja terveydenhuoltojärjestelmät, jotka perustuvat solidaarisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja yleismaailmallisuuteen, jotta jokainen kansalainen voi sairastuttuaan tai hoitoa tarvitessaan luottaa saavansa asianmukaista ja laadullisesti korkeatasoista hoitoa; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet eläkejärjestelmien uudistamiseksi, jotta varmistetaan niiden taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja jotta niillä voidaan hallita väestön ikääntymisen seurauksia;

65.   katsoo, että kansallisten eläkejärjestelmien uudistuksissa ei pitäisi keskittyä vain näiden järjestelmien saattamiseen taloudellisesti kestäviksi vaan uudistusten pitäisi myös auttaa tekemään ikäihmisten elämästä taloudellisesti kestävämpää;

66.   katsoo kuitenkin, että valtion rahoittamilla eläkkeillä on vaikea täyttää eläkkeellä olevien ihmisten tulotarpeet; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi suunnattava enemmän energiaa ja annettava etusija asianmukaisten lisäeläkejärjestelmien kehittämiseen ja rohkaistava ihmisiä keräämään henkilökohtaisia säästöjä;

67.   katsoo, että kansallisten valtion rahoittamien eläkkeiden, mille tasolle kukin jäsenvaltio ne sitten määritteleekin, olisi oltava tasapuolisesti kaikkien saatavilla ja eläkeoikeuden ei pitäisi olla riippuvainen tulo- ja /tai varallisuusarvioista (Means-Testing);

68.   muistuttaa, että pienyritysten omistajat kokevat väestörakenteen muutoksen samalla tavoin kuin palkatut työntekijät; on huolestunut siitä, että seuraavien kymmenen vuoden aikana Euroopan pienyritysten omistajat jäävät eläkkeelle, ja rohkaisee kaikkia toimijoita tukemaan yrittäjyyttä – ei vain yrittäjien taitojen ja tietojen säilyttämiseksi vaan myös kasvun kielteisten seurauksien vastapainoksi;

69.   katsoo, että maahanmuuttopolitiikka, jolla pyritään edistämään maahanmuuttajien onnistunutta taloudellista, sosiaalista ja oikeudellista integraatiota, on elintärkeää tasapainon saavuttamiseksi maahanmuuttajien ja vastaanottavien yhteiskuntien oikeuksien ja vastuiden välillä ja että kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahanmuuttomenettelyjä on hoidettava tehokkaasti ja avoimesti; katsoo, että integraatioprosessin edellytyksenä on tasa-arvoinen kohtelu poistamalla kaikki maahanmuuttajiin ja heidän jälkikasvuunsa kohdistuvat syrjinnän muodot sekä läheinen yhteys työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kanssa; katsoo, että näitä toimintatapoja olisi tuettava väestörakenteen tiettyjen muutosten seurauksien lieventämiseksi; myöntää kuitenkin, ettei maahanmuutto sinänsä riitä ratkaisemaan kaikkia väestörakenteen muutokseen liittyviä ongelmia vaan luo myös itse omia haasteitaan;

70.   panee merkille, että Itä-Euroopan alueilla on käynnissä nuorten naisten massiivinen muuttoliike ja että siellä tarvitaan siksi vastuullista talous- ja työllisyyspolitiikkaa ja naisten intressit huomioon ottavasti kohdennettuja rakennerahastotoimia sukupuolten valtavirtaistamista ja budjetointia koskevien olemassa olevien säännösten mukaisesti;

71.   myöntää, että maahanmuuton hallinnointi kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; katsoo, että erityisesti maahanmuuttajille ja etnisille yhteisöille tarkoitetun koulutuksen ja ammattitaidon kehittämiseen olisi keskitettävä enemmän ponnisteluja;

72.   katsoo, että etnisen vähemmistön osuus pitkäaikaishoitoa tarvitsevien ikääntyneiden joukossa on huomattavasti kasvamassa tietyissä jäsenvaltioissa; katsoo lisäksi, että ei pitäisi olettaa, että maahanmuuttajat ja heidän jälkikasvunsa mieluummin palaavat alkuperämaihinsa, etenkin, kun he ovat ikääntyneempiä tai kun heidän jälkikasvunsa on kasvatettu EU:ssa; huomauttaa lisäksi, että vaikka korkealaatuisen lasten- ja vanhustenhoidon saatavuus on tärkeää kaikille etnisille ryhmille ja etenkin naisille, se vaikuttaa kuhunkin ryhmään eri tavalla; tähän olisikin kiinnitettävä asianmukaista huomiota näitä palveluja suunniteltaessa; painottaa, että syrjimättömyys ja tasa-arvoinen kohtelu tällaisten palvelujen tarjoamisessa ovat avainasemassa; suosittaa, että tähän kiinnitettäisiin enemmän huomiota, erityisesti parhaiden käytäntöjen vertailun yhteydessä;

73.   toteaa, että maahanmuuttajien kotouttamiseen ei ole tähän mennessä kiinnitetty riittävästi huomiota, mikä näkyy muun muassa näiden uusien maanmiesten heikompana koulumenestyksenä ja kasvavana syrjäytymisenä; kehottaa siksi jäsenvaltioita tehostamaan kotouttamistoimia ja suuntamaan ne ennen kaikkea jo pitempään unionin alueella asuneisiin maahanmuuttajiin;

74.   korostaa maahanmuuttajanaisten tärkeää yhteiskunnallista roolia ja kehottaa jäsenvaltioita antamaan kotouttamispolitiikassaan näille naisille heille kuuluvan aseman ja takaamaan kaikki heidän oikeutensa; panee merkille suuntauksen kohti sitä, että tilastoimattomia maahanmuuttajanaisia palkataan yhä enemmän apua tarvitsevien henkilöiden hoitajiksi koteihin; toteaa, että tätä ryhmää saatetaan riistää, ja kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään asiaa;

75.   huomauttaa, että kolmen-neljänkymmenen ikäisillä maahanmuuttajilla ei kenties ole minkäänlaista eläketurvaa; kehottaa jäsenvaltioita selvittämään parhaat käytännöt tilanteen ratkaisemiseksi, jotta vältettäisiin entistäkin suurempi paine eläkejärjestelmiin;

76.   muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että väestörakenteen muutos on yhtä tärkeä myös vähiten kehittyneissä maissa, joilla myös on edessään väestön ikääntymiseen, köyhyyteen ja epätasaiseen tulonjakoon liittyviä haasteita ja joissa orastaa nuorisotyöttömyysongelma; kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ja EU:ta pohtimaan tätä laatiessaan tuki- ja yhteistyöohjelmia;

77.   huomauttaa, että politiikat, joissa annetaan maahanmuutossa etusija ammattitaitoisille työntekijöille EU:n talouden parantamiseksi, voivat vaikuttaa kielteisesti näiden työntekijöiden kotimaissa ja heikentää niiden taloutta; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi tunnustettava vastuunsa tältä osin;

78.   kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yleisen edun mukaisten palvelujen tarjontaa maaseutualueilla, jotta ikääntyneet voivat jatkaa riippumattomina elämistä pidempään, mikä puolestaan vähentää terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmien kysyntää ja ennenaikaista riippuvuutta;

79.   toteaa, että väestörakenteen muutoksen vuoksi jäsenvaltioiden on turvattava hoito- ja tukipalvelut; kehottaa tehostamaan alan hyvien toimintatapojen vaihtoa; vaatii turvaamaan hoito- ja tukipalvelut yleishyödyllisinä palveluina ja kehottaa siksi komissiota sisällyttämään tämän sosiaalipalveluja käsittelevään vihreään kirjaan;

80.   painottaa, kuinka tärkeää on tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen jäsenvaltioiden välillä siitä, kuinka terveysjärjestelmissä voidaan varautua ikääntyvän väestön niille aiheuttamaan lisääntyvään kysyntään;

81.   kehottaa jäsenvaltioita luomaan toimintalinjoja, joilla ehkäistään syrjäytymisen uhkaa erityisesti koulusta erottamisen tai asunnon menetyksen yhteydessä; palauttaa mieleen, että on tärkeää tukea kaikkia toimia, joiden tavoitteena on ylläpitää perheiden sisäistä solidaarisuutta, erityisesti lasten oikeuksien suojelussa, mutta kunnioittaen myös heidän vanhempiensa oikeuksia;

82.   korostaa, kuinka tärkeää on tarjota kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja ikääntyneille, ottaen huomioon "kultaisen iän talouden" tarjoamat mahdollisuudet;

83.   suosittelee, että eri jäsenvaltioissa käytössä olevien olettamusten yhdenmukaistamiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota toimitettaessa tietoja Eurostatille, jotta parhaiden toimintatapojen vertailu ja niiden omaksuminen olisi tarkoituksenmukaisempaa;

84.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään tulevaa tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa asioissa, jotka liittyvät väestörakenteen kehittymiseen, perheiden tukemiseen ja väestön terveystilanteen parantamiseen;

85.   kehottaa komissiota yhteisön tulevan Progress-ohjelman yhteydessä toteuttamaan kattavia tutkimuksia, analyyseja ja vertaisarviointeja väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja politiikan toimintalinjoihin;

86.   katsoo, että vaikka EU:n pitäisi jatkaa jäsenvaltioiden suoritusten, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vertaamista ja vastakkainasettelua väestörakenteen muutosten asettamien monien haasteiden suhteen, nykyiset EU-toimielimet riittävät tähän tarkoitukseen, eikä uusia EU-rakenteita tarvita;

87.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL C 115, 14.4.1997, s. 238.
(2) EYVL C 104, 6.4.1998, s. 222.
(3) EYVL C 232, 17.8.2001, s. 381.
(4) EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
(5) EYVL L 45, 19.2.1975, s. 19.
(6) EYVL L 145, 19.6.1996, s. 4.


Non food -viljelyn edistäminen
PDF 158kWORD 86k
Euroopan parlamentin päätöslauselma non food -viljelyn edistämisestä (2004/2259(INI))
P6_TA(2006)0116A6-0040/2006

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission 29. marraskuuta 2000 antaman vihreän kirjan "Energiahuoltostrategia Euroopalle" (KOM(2000)0769),

–   ottaa huomioon 26. marraskuuta 1997 päivätyn komission tiedonannon "Tulevaisuuden energia: uusiutuvat energialähteet – Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja" (KOM(1997)0599),

–   ottaa huomioon sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla 27 päivänä syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/77/EY(1),

–   ottaa huomioon 26. toukokuuta 2004 päivätyn komission tiedonannon "Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa - Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan mukainen komission kertomus, arvio lainsäädännön ja muiden yhteisön toimenpiteiden vaikutuksista uusiutuvien energialähteidenosuuteen EU:ssa sekä ehdotuksia konkreettisiksi toimiksi" (KOM(2004)0366),

–   ottaa huomioon komission ohjelman "Älykäs energiahuolto Euroopassa"(2), 7. joulukuuta 2005 päivätyn komission tiedonannon "Biomassaa koskeva toimintaohjelma" (KOM(2005)0628) ja 8. helmikuuta 2006 päivätyn komission tiedonannon "EU:n biopolttoainestrategia" (KOM(2006)0034),

–   ottaa huomioon liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY(3),

–   ottaa huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY(4),

–   ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003(5),

–   ottaa huomioon järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY(6),

–   ottaa huomioon energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY(7),

–   ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman uusiutuvien energialähteiden osuudesta EU:ssa sekä ehdotuksista konkreettisiksi toimiksi(8),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0040/2006),

A.   ottaa huomioon, että uusiutuvien raaka-aineiden tuotanto muodostaa linkin, jonka kautta yhteinen maatalouspolitiikka voidaan kytkeä Lissabonin ja Göteborgin Eurooppa-neuvostojen päätelmissä esitettyihin nykyaikaisiin ja innovatiivisiin politiikkoihin,

B.   katsoo, että kestävän kehityksen lähtökohtien mukaisesti uusiutuvien raaka-aineiden tuotanto ja eloperäisen jätteen käyttö voivat edistää ympäristön kehittämistä, energian kestävää tuotantoa, työllisyyttä ja alueellista tasapainoa sekä myötävaikuttaa monimuotoisen maatalouden monipuolistumiseen ja omavaraisuuden lisääntymiseen,

C.   katsoo, että uusiutuvat raaka-aineet voivat osittain korvata fossiiliset energialähteet ja auttaa siten kaikkia energiamuotoja tasapuolisesti ja strategisesti yhdistelemällä vähentämään EU:n energiariippuvuutta sekä minimoimaan tuonnista aiheutuvat poliittiset ja taloudelliset riskit; katsoo, että uusiutuvat raaka-aineet auttavat samalla myös vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä edistävät materiaalien elinkaaren parempaa hallintaa,

D.   katsoo, että non food -viljelyllä ei saa vaarantaa elintarvikkeiden omavaraisuutta koskevan strategisen tavoitteen saavuttamista, mikä on ollut yksi yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista aina sen perustamisesta lähtien,

E.   katsoo, että vaikka non food -viljely näyttää tarjoavan uusia mahdollisuuksia nykyaikaiselle maanviljelylle etenkin energia-alalla, on syytä määritellä huolellisesti kilpailupuitteet, joissa tämänkaltainen viljely on maanviljelijälle kannattava vaihtoehto ja jossa uuden jalostusteollisuudenalan on mahdollista toimia,

F.   katsoo, että yhteisön pyrkimys energialähteiden monipuolistamiseen kasvihuoneilmiön torjumiseksi on oikeutettu ainoastaan jos itse biopolttoaineiden kehittämistä ja biomassan arvostamista koskeva politiikka perustuu energiatehokkaisiin tuotantotapoihin,

G.   katsoo, että non food -viljelyllä voi olla myönteisiä vaikutuksia ilmaston lämpenemistä koskeviin ongelmiin; pitää tarpeellisena tehdä alusta alkaen energiaa ja ympäristöä koskevia kustannushyötyanalyyseja, jotta voidaan laskea kaikki tuotantokustannukset ja arvioida tarkasti mahdollisesti toteutettavien uusien suuntaviivojen hyödynnettävyys,

H.   ottaa huomioon, että öljy- ja kaasuvarannot vähenevät jatkuvasti ja että seuraavan 15 vuoden aikana öljyntuotanto todennäköisesti supistuu ja näin ollen öljyn hinta nousee; energiaa on siksi käytettävä maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa säästäväisesti ja tehokkaasti, ennen kaikkea lyhentämällä kuljetusetäisyyksiä sekä hajauttamalla elintarvikehuoltoa ja energiantuotantoa,

I.   ottaa huomioon, että biomassan hyödyntäminen energialähteenä on tieteidenvälinen kysymys, johon kuuluvat energia-alan kysymykset, ympäristönsuojeluasiat, normittaminen sekä toimitusvarmuus paikallisten uusiutuvien energialähteiden ja raaka-aineiden hyödyntämisen kautta,

J.   ottaa huomioon, että Aasian ja muiden kehittyvien alueiden nopeasti teollistuvien talouksien perinteisten polttoaineiden tarpeet tulevat kasvamaan merkittävästi lähitulevaisuudessa, pienentäen osaltaan ratkaisevasti kansainvälisiä öljyvarantoja,

K.   ottaa huomioon, että toimitusvarmuus on varmistettava energialähteiden diversifioinnin kautta, jotta taataan EU:n riippuvuuden vähentäminen kolmansista maista tuotavista fossiilisista polttoaineista,

L.   katsoo, että maaseudulla biopolttoaineiden avulla voidaan luoda paljon enemmän työpaikkoja kuin vaihtoehtoisilla fossiilisilla polttoaineilla ja että ne voivat olla todellinen yhteiskunnallis-taloudellinen vaihtoehto alueilla, jotka ovat kärsineet alkuperäisten viljelykasvien, kuten sokerijuurikkaan ja puuvillan, viljelyn vähenemisestä tai loppumisesta yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistusten vuoksi,

M.   ottaa huomioon, että uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen kasvu voi tuoda mukanaan hyödyllisiä vaikutuksia, jotka liittyvät muun muassa työpaikkoihin alueilla, joilla työttömyys on korkea, tuotannon kasvun piristämiseen maaseutualueilla, työllisyyden kasvuun ja uusiutuvia energialähteitä käyttävän sektorin tarpeiden mukaisen teollisuuden ja palveluiden kehitykseen sekä uusissa jäsenvaltioissa tapahtuneiden poliittisten muutosten seurauksena hylätyn viljelykelpoisen maan ottamiseen takaisin maatalouskäyttöön,

N.   ottaa huomioon, että biopolttoaineista annetussa direktiivissä 2003/30/EY säädetään, että biopolttoaineen tavoitteellisena osuutena kaikkien liikennekäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden kulutuksesta vuoteen 2010 mennessä on 5,75 prosenttia, mikä vastaa 40:tä miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden biopolttoaineen kulutus on tällä hetkellä vain 1,4 prosenttia kaikkien liikennekäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden kulutuksesta; katsoo, että politiikkaa olisi sen takia suotavaa muuttaa huomattavasti,

O.   ottaa huomioon, että jäsenvaltiot turvautuvat biopolttoaineiden verovapautuksiin tuotannon edistämiseksi, mitä helpotetaan energiatuotteiden verotuksesta annetulla direktiivillä 2003/96/EY,

P.   katsoo, että energia- ja polttoainetarkoituksiin käytettävien maataloustuotteiden sisämarkkinoiden luominen on tarpeellista,

Q.   katsoo, että kaikkien energialähteenä käytettävien viljelykasvien ja biopolttoaineiden käytön edistämiseen tarkoitettujen EU:n ja jäsenvaltioiden tukien, tullien, asetusten ja direktiivien on oltava kestävästi WTO:n velvoitteiden mukaisia,

R.   katsoo, että energiakasvien viljelyllä voi olla myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja vesivaroihin, jos viljely laajentaa viljelykiertoa, jos täydentäviä ympäristöehtoja koskevat vaatimukset otetaan täysimääräisesti huomioon ja jos maaperän tuottavuutta parannetaan aktiivisesti,

S.   katsoo, että tuotettaessa energiaa maataloustuotteista on hyödynnettävä edelleen siitä mahdollisesti syntyviä maa- ja metsätalouden sivutuotteita, kuten puuta, villaa, lietettä, olkia ja teurasjätettä,

T.   katsoo, että kuluttajien lisäksi maanviljelijöille ja metsänomistajille on tiedotettava kasvien non food -käyttötavoista, biomassatuotannosta ja uusiutuvista energialähteistä sekä niiden maatalous- ja metsäalalle tarjoamista mahdollisuuksista,

U.   ottaa huomioon, että äskettäinen YMP:n uudistus on luonut tarvittavat olosuhteet non food -viljelykasvien kehittämiselle erottamisen, energiakasvijärjestelmän ja kesantomaan viljelyn avulla,

V.   katsoo, että biomassaenergia on uusiutuvan energian lähde, joka tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, erityisesti kestävälle maanviljelylle,

W.   katsoo, että biomassaenergian päämuodot käsittävät liikennekäyttöön tarkoitetut biopolttoaineet (valmistetaan pääasiassa viljasta, sokerista ja öljykasveista sekä jäteöljyistä), kotitalouksien biomassalämmityksen (puun ja puujätteiden käyttö), puujätteiden, olkien ja maatalouden jätetuotteiden polttamisen voimalaitoksissa sähkön, lämmön tai molempien tuottamiseksi,

X.   katsoo, että uusiutuvat energialähteet voivat näillä näkymin saavuttaa 9–10 prosentin osuuden EU:n energiantuotannosta vuoteen 2010 mennessä tavoitteeksi asetetun 12 prosentin sijasta,

Y.   ottaa huomioon, että Keski- ja Itä-Euroopan uudet jäsenvaltiot sekä Bulgaria ja Romania, jotka ovat liittymässä EU:hun, ovat mahdollisesti uusiutuvien energialähteiden tuottajia, ja katsoo, että kun otetaan huomioon, että ne saavat tai tulevat saamaan merkittävän osan EU:n rakennerahastoista ja myös maatalousrahastosta tulevasta tuesta, kyseisiä maita on välttämätöntä kannustaa täysimääräisesti, jotta ne hyödyntäisivät tehokkaasti varojaan ja mukautuisivat YMP:n horisontaalisiin sääntöihin,

Z.   katsoo, että kun otetaan huomioon EU:ssa toteutetut sokerimarkkinauudistukset sekä sokerijuurikastuotannon lakkauttaminen, olisi tutkittava perinpohjaisesti erityisesti mahdollisuuksia kasvattaa sokerijuurikkaista tai muista näillä alueilla viljeltävistä vaihtoehtoisista viljelykasveista valmistettavien biopolttoaineiden nykyistä tuotantokapasiteettia,

Non food -viljelyn tulevaisuus

1.   korostaa, että tukea non food -viljelykasveja koskevan tekniikan tutkimukselle ja kehittämiselle on lisättävä teollisuuden potentiaalin ja tehokkuuden lisäämiseksi; ehdottaa, että painotetaan elinvoimaisimpia bioenergiahankkeita, jotka todennäköisesti parantavat maaseudun taloutta ja jotka osoittavat, että biomassalla voidaan merkittävästi vastata Euroopan energiatarpeisiin;

2.   kehottaa komissiota määrittelemään yhteisön strategian ja toimintasuunnitelman uusiutuvien energioiden edistämiseksi osana elintarvikevarmuutta ja EU:n energiatehokkuuden parantamista, varmistaakseen, että elintarvikehuollon varmuutta lisätään käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita parhaalla mahdollisella tavalla;

3.   korostaa, että biopolttoaineiden edistämisellä voi olla tärkeä tehtävä elintarvikkeiden turvallisuuden takaamisessa pitämällä maa maatalouskäytössä, eivätkä nämä kaksi tavoitetta suinkaan ole toisensa pois sulkevia;

4.   pyytää komissiota toteuttamaan jäsenvaltioiden, asianomaisten järjestöjen ja toimijoiden avulla selvityksen kaikista yksityisistä ja yhteisistä kokemuksista biomassan (uusiutuvat raaka-aineet sekä maa- ja metsätalouden eloperäinen jäte) käytöstä biopolttoaineiden, lämmön ja sähkön tuottamiseen, jotta kiinnostavimmat aloitteet voitaisiin toteuttaa EU:n laajuisesti;

5.   on tyytyväinen, että komissio on jo ryhtynyt toimiin non food -viljelykasvien käytön lisäämiseksi ja energiankäytön tehostamiseksi, kun se on laatinut "Euroopan älykäs energiahuolto"-ohjelman sekä biomassaa koskevan toimintasuunnitelman ja antanut tiedonannon biopolttoaineista; vaatii kuitenkin koordinoimaan paremmin jäsenvaltioissa jo aloitettuja toimia; kehottaa komissiota pitämään kiinni ilmoittamastaan aloitteita koskevasta aikataulusta sekä panemaan täytäntöön niihin liittyvät toimet mahdollisimman pikaisesti;

6.   pitää tarkoituksenmukaisena, että EU:n energiapolitiikan pitkän aikavälin suunnittelun puitteissa sekä taloudellisen ja liiketoiminnallisen varmuuden turvaamiseksi investoijille ja tuottajille laaditaan biomassaa koskevat kansalliset toimintasuunnitelmat yhtenäisten ehdotusten pohjalta, jotka määrittelevät prioriteetit tiettyjen biomassatyyppien käytölle ja määräävät erityiset ympäristötoimet ja myös kuluttajille suunnatun tiedotuksen toimintalinjat koskien tämän uusiutuvan energialähteen hyötyjä, ongelmia ja myötävaikutusta kestävään kehitykseen;

7.   korostaa tarvetta laatia tutkimus niistä taloudellisista, ekologisista ja teknisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat viljelyyn sopivien lajien valintaan kunkin alueen maaperän ja ilmaston erityispiirteiden pohjalta;

8.   kehottaa komissiota edistämään muiden alojen tavoin myös maatalousalalla ensisijaisesti energiansäästöä, sivutuotteiden hyödyntämistä energiantuotantoon ja uusiutuvien raaka-aineiden hajautettua käyttöä;

9.   korostaa, että on tärkeää, että biodieselin ja bioetanolin sekä biomassasta tuotettavan lämmön ja sähkön tuotantoon tarvittavat raaka-aineet otettaisiin ensisijaisesti kunkin jäsenvaltion omista raaka-ainevarannoista;

10.   painottaa non food -viljelyn kehittämisen ja siihen tehtävien investointien tarjoamia mahdollisuuksia maanviljelijöille, joita sokerialan uudistus koskee;

11.   korostaa sen merkitystä, että direktiivin 2003/30/EY biopolttoaineita koskevista tavoitteista tehdään pakollisia ja että niitä varten luodaan tiukka valvontajärjestelmä, jotta sitoumukset saavutettaisiin pääasiassa paikallisilla eurooppalaisilla tuotteilla; pitää siksi välttämättömänä, että Euroopan unionin kauppapolitiikka on tämän tavoitteen mukainen;

12.   painottaa sitä, että pakollisten tavoitteiden asettaminen ei saa johtaa nykyisten biopolttoaineiden tuotantoon EU:ssa tarkoitettujen kannustimien häviämiseen tai vähentämiseen; katsoo, että tällaisten tavoitteiden asettamisen edellytyksenä pitäisi olla energiatuotteiden verotusta koskevien yhteisön säännösten tarkistaminen;

13.   painottaa raaka-aineiden vähenemisen vuoksi sellaisten markkinataloudellisten mekanismien merkitystä, joiden ansiosta biomassasta tuotetut energiamuodot voivat olla kestävästi kilpailukykyisiä myös ilman julkisia tukia;

14.   korostaa, että uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen kehittämistä olisi tarkasteltava kussakin jäsenvaltiossa siten, että otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, jotka liittyvät kiinteästi tälle kehittämiselle tarjolla oleviin mahdollisuuksiin;

15.   huomauttaa, että kaikilla maaseutualueilla on merkittävät biomassan tuotantomahdollisuudet mutta köyhimmillä alueilla on aina vaikeuksia hyödyntää näitä mahdollisuuksia niiden heikon tuotantotason sekä luonnonolosuhteista johtuvien ja rakenteellisten esteiden vuoksi; katsoo, että näille alueille olisi siksi annettava etusija rakennerahastojen käytössä kyseisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi;

16.   korostaa, että on välttämätöntä määritellä kautta 2007–2013 koskevien kansallisten ja alueellisten strategioiden puitteissa biomassan hyödyntämistä koskevia toimintaohjelmia ja varmistaa niille yhteinen rahoitus rakennerahastoista ja koheesiorahastosta sekä Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013);

17.   vaatii, etteivät toimet energialähteinä käytettävien viljelykasvien viljelyn edistämiseksi johda kotitalouksien ja yritysten energiahintojen kallistumiseen ja siten Euroopan kilpailukyvyn heikkenemiseen maailmanlaajuisessa kilpailussa sijaintipaikasta;

18.   kehottaa komissiota tarkistamaan energiakasvijärjestelmän piiriin kuuluvat kesannointijärjestelyt YMP:n uudistuksen mukaisesti sekä lisäämään huomattavasti sen alueen enimmäislaajuutta, jolle lisätukea voidaan myöntää, sekä korottamaan tuen tasoa; huomauttaa tässä yhteydessä kehottaneensa hiljattain korottamaan energiakasvien viljelyn tukemista 80 eurolla hehtaaria ja vuotta kohden, mikä perustuu taattuun 2 200 000 hehtaarin enimmäispinta-alaan;

19.   kehottaa komissiota laajentamaan tukijärjestelmien puitteissa biopolttoaineiden tuotantotarkoituksessa viljeltäväksi kelpaavien lajien luetteloa, varmistamaan, että sopivimpien viljeltävien energiakasvien valinta tapahtuu paikallisella ja alueellisella tasolla, varmistamaan vastaavat tukimuodot kaikille uusiutuvien energialähteiden lajeille kuten bioetanolille, biodieselille ja anaerobiselle hajottamiselle (biokaasulle), ja tarjoamaan tuottajille riittävät kannustimet, jotta he siirtyisivät tämäntyyppiseen viljelyyn;

20.   korostaa, että non food -viljelyn edistämistä on rahoitettava asianmukaisesti ja käyttäen varoja järkevästi ilman, että samalla vaarannetaan muita tavoitteita, joita on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1698/2005;

21.   pyytää komissiota madaltamaan energiakasvien viljelyn kehittämisen tiellä olevia esteitä uusissa jäsenvaltioissa, jotka soveltavat yksinkertaistettua yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää (SAPS), eivätkä näin ollen saa mitään taloudellista tukea EU:lta;

22.   katsoo, että on tärkeää jättää energiakasvien viljelypalkkiot asteittaisen käyttöönoton järjestelmän ulkopuolelle uusissa jäsenvaltioissa;

23.   katsoo, että energiakasvien viljelylle myönnettävä tuki uusissa jäsenvaltioissa on erotettava SAPS-järjestelmästä, jotta varmistettaisiin lisätuen myöntäminen energiakasveille;

24.   korostaa, että pitkällä aikavälillä non food -viljelykasveista on tultava taloudellisesti kannattavia, ja kehottaa komissiota huolehtimaan kestävien ratkaisujen ja vakaan sääntelykehyksen tarjoamisesta , jotta teollisuutta kannustetaan tekemään sellaisia mukautuksia ja investointeja, jotka tekevät tarpeettomaksi kyseisen viljelyn rahoittamisen julkisista varoista;

25.   korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vältetään tuotannon muuttumista intensiivisemmäksi siinä määrin, että tämä tuo mukanaan kielteisiä ympäristövaikutuksia kuormittamalla maaperää lannoite- ja kasvinsuojeluainejäämillä sekä kuluttamalla loppuun ja pilaamalla vesivaroja;

26.   korostaa sen merkitystä, että viestintää viljely- ja tuotantosektorin välillä kannustetaan selkeillä sopimuksilla, teknologisilla muutoksilla ja muilla kannustimilla;

27.   pyytää komissiota tukemaan suhteessa kunkin jäsenvaltion tilanteeseen avustusten myöntämistä ja lainaohjelmien täytäntöönpanoa EU:n tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla sellaisia tarkoituksia varten kuten tuotantolaitosten rakentaminen ja raaka-aineiden kehittäminen;

28.   pyytää komissiota arvioimaan non food -viljelykasvien mahdollisia etuja, kun tarkastellaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien laitosten maaseudulle rakentamisen seurauksena syntyviä työllistämismahdollisuuksia ja pienentyneitä kuljetuskustannuksia;

29.   korostaa sen merkitystä, että ryhdytään valvomaan ulkomailta tuotujen raaka-aineiden laatua sekä EU:ssa voimassa oleviin standardeihin perustuvien sosiaalisten ja ympäristöstandardien noudattamista;

30.   kehottaa komissiota jatkamaan edelleen työtä tuotestandardien laatimiseksi ja uusiutuvien raaka-aineiden tukemiseksi koko EU:ssa, jotta edistetään uusiutuvien energialähteiden sisämarkkinoita;

31.   kehottaa komissiota muuttamaan säännöksiä ja näin tukemaan non food -viljelyn edistämistä, kuitenkin siten, että noudatetaan kestävän kehityksen kriteereitä ja edistetään monimuotoista maataloutta Euroopan laajuisesti;

32.   katsoo, että energiakasvien viljelyn maaseutuympäristöön kohdistuvia vaikutuksia olisi seurattava ja olisi harkittava sellaisen sääntelyn käyttöönottoa, jolla pyritään estämään tietyllä alueella invasiivisiksi tunnustettujen kasvilajien viljelyn hallitsematon leviäminen;

33.   kannustaa käyttämään olemassa olevia valvontamekanismeja, kuten täydentäviä ympäristöehtoja, jotta varmistettaisiin, ettei luonnon monimuotoisuutta sekä ympäristöhyödykkeitä kuten maaperää, vesistöjä ja ilmaa vahingoitettaisi biopolttoaineiden, -energian ja materiaalien tuotannolla ja että todella voitaisiin vähentää kasvihuonekaasuja;

34.   pyytää komissiota kehittämään avoimen, julkisessa käytössä olevan EU-tason tietokannan, joka sisältää uusiutuvien raaka-aineiden koko elinkaaren kestävät hyödyt sekä elinkaariarvion tulokset;

35.   pyytää, että julkisten hankintojen strategioissa tuettaisiin biomassasta saatavien tuotteiden käyttöä, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta uusiutuvien raaka-aineiden käyttömahdollisuuksista ja niistä koituvasta laajasta ympäristö- ja terveyshyödystä;

36.   kehottaa komissiota tukemaan toisaalta eurooppalaisen tutkimuksen levittämistä ja teknologista siirtoa sekä biomateriaalien, bioenergian ja biopolttoaineiden kehittämistä ja testaamista ja toisaalta tiedotuskampanjaa;

37.   korostaa tarvetta integroida biomateriaaleja koskevat kansalliset tutkimus-, kehitys- ja testaustoimet EU:n tasolla sekä erityisesti tarvetta perustaa EU:n laajuinen ohjelma, jossa tutkitaan teknologiaa, jolla biomassa muutetaan energiaksi, polttoaineeksi ja kemikaaleiksi;

38.   pyytää komissiota ryhtymään toimiin, jotta biopolttoaineiden tuotannossa päästäisiin autoteollisuuden ja öljysektorin välillä kompromissiin mitä pikimmin periaatteen "biopolttoaineita autoja varten, ei autoja biopolttoaineita varten" mukaisesti;

Erityiskasvien ja -tuotteiden tarjoamat mahdollisuudet

39.   pyytää komissiota ryhtymään toimiin erityiskemikaalien tuottamiseksi maatalouden raaka-aineesta, jotta tilojen tulot kasvaisivat ja markkinoille saataisiin ympäristöystävällisiä ja terveellisiä tuotteita hajoamattomien kemiallisten tuotteiden tilalle;

40.   tunnustaa, että erityiskasveja koskevat sovellukset voivat hajautettuina ja pienimuotoisina olla hyvin tehokkaita ja voivat siksi hyödyttää suurta osaa maanviljelijöistä; kehottaa siksi komissiota kannustamaan kehitystä tällä alalla niiden tuotannon lisäämiseksi asteittain;

41.   kannustaa muovi-, voiteluaine- ja eristysteollisuudessa tapahtunutta viimeaikaista kehitystä perinteisten tuotteiden korvaamiseksi kasvipohjaisilla tuotteilla, kehottaa komissiota tekemään näiden kasvipohjaisten tuotteiden käytöstä pakollista, mikäli ne ovat hyviä vaihtoehtoja perinteisille tuotteille;

42.   korostaa maatalouden mahdollisuuksia farmaseuttisten kasvien viljelyssä rokotteiden ja muiden tuotteiden tuottamiseksi, millä pyritään tarjoamaan lääketeollisuudelle sopivia välineitä terveydenhoitoon;

43.   puoltaa maataloustuotteista tehtyjen valmisteiden käyttöä maataloudessa lannoitteina, kasvinsuojeluaineina ja tuholaismyrkkyinä ja kannustaa käyttämään lannoituksessa ja kasviensuojelussa luonnonmukaisia viljelymenetelmiä;

44.   korostaa, että ympäristöystävällisten ja terveyttä edistävien tuotteiden kasvanut kysyntä haastaa maatalousalan tuottamaan raaka-ainetta luonnon ja hypoallergeenista kosmetiikkaa, ympäristöä säästäviä luonnontekstiilituotteita sekä uusia elintarvikkeita varten;

45.   pyytää komissiota kannustamaan edelleen innovointia ja lupaavia uusia tekniikoita, kuten paperin ja bioetanolin yhteistuotantoa oljesta;

Lämmön ja sähkön tuotannon edistäminen maatalouslähteistä

46.   korostaa mahdollisuuksia, joita maatalouden jätetuotteiden ja jätteiden käyttö tarjoaa lämmön, jäähdytyksen ja sähköntuotannolle, joissa käytetään taloudellisesti tehokkaita ja ympäristöä säästäviä menetelmiä ja jotka vähentävät maatalousalan ja maaseutuyhteisöjen riippuvaisuutta;

47.   vaatii, että tutkimusrahoitus ja maaseudun kehitysmäärärahat suunnataan ennen kaikkea maa- ja metsätalouden eloperäisten jätteiden tehokkaampaan ja laajempaan yksityiseen ja yhteiseen käyttöön maaseudulla;

48.   pyytää komissiota edistämään maa- ja metsätalouden jätteistä saatavan biomassan tehokasta käyttöä sekä tähän tarkoitukseen soveltuvien energiakasvien, esimerkiksi nopeasti kasvavien puumaisten kasvien, kuten pajun ja poppelin tai heinäkasvien, esimerkiksi tietyn poaceae-lajin tuotantoa, ilman että vahingoitetaan kullekin jäsenvaltioille tyypillisiä kasvistoja, lämmön tuottamiseksi ja samalla tietyntyyppisten jätteiden hyödyntämiseksi;

49.   korostaa, että on tärkeää vahvistaa sitovat määräykset, jotka koskevat lämmöntuotantoa uusiutuvista energialähteistä ja maatalouden sivutuotteista sekä kaukolämmön hyödyntämismahdollisuuksia, jotta voidaan edistää biomassan tehokasta käyttöä uusiutuvana energialähteenä ja uusien paikallisten markkinoiden kehittämistä maataloustuotteille;

50.   korostaa, että olisi luotava mahdollisimman edulliset olosuhteet biomassan hyödyntämiselle, määriteltävä selkeät periaatteet tukijärjestelmille sekä lisättävä rahoitusresursseja, jotka mahdollistavat tuotannon kasvun ja sen paremman hyödyntämisen;

51.   pyytää komissiota laatimaan suosituksen, jossa jäsenvaltioita rohkaistaan käyttämään tehokkaita kannustimia, esimerkiksi veroleikkauksia, uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi ja energian tuottamiseksi uusiutuvista, paikallisista primäärituotteista;

52.   ehdottaa edistämään edelleen sitä, että uusiutuvaa energiaa tuotetaan ja käytetään suoraan maatilalla, kuten monet pienen mittakaavan jalostajat ovat jo tehneet, edellyttäen että on olemassa hyvät mahdollisuudet pikaiseen menestymiseen markkinoilla, ilman että tarvitaan pitkäaikaisia tukia;

53.   tiedottaa viljelijöille energiakasvien viljelyn tarjoamista mahdollisuuksista ja toimintakeinoista yhteisen maatalouspolitiikan tarkistamisen mukanaan tuomien rajoitusten jälkeen;

54.   kannustaa perustamaan biojalostamoja, jotka lisäävät lopputuotteiden kustannustehokkuutta käyttämällä biomassaa olennaisena osana tuotantoa;

55.   pyytää jäsenvaltioita valistamaan kansalaisia niistä myönteisistä vaikutuksista, joita biomassan ja uusiutuvien energialähteiden käytöllä on ympäristönsuojeluun, järjestämällä mainoskampanjoita, tärkeimpänä kohteena uusi sukupolvi, jonka keskuudessa on vaalittava ympäristötietoisuutta;

56.   korostaa, että olisi otettava asianmukaisesti huomioon tarve hyödyntää maatalouden sivutuotteita ja muuta biomassajätettä, mukaan lukien biohajoava teollisuusjäte;

Biopolttoaineiden mahdollisuudet

57.   korostaa, että fossiilisten polttoaineiden korvaaminen voi luoda taloudellisia mahdollisuuksia sekä työpaikkoja Lissabonin strategian mukaisesti;

58.   huomauttaa, että koska EU:n on ryhdyttävä toimiin kasvihuonekaasupäästöjen torjumiseksi ja ympäristön suojelemiseksi, energialähteiden monipuolistamisen mahdollisuutta edustavassa biopolttoaineen tuotannossa on noudatettava kestävän maatalouden sääntöjä;

59.   huomauttaa, että tutkimusten laatimista uusiutuvien polttoaineiden tuottamista ja käyttöä koskevan uuden teknologian kehittämisestä on pidettävä ensisijaisena;

60.   kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan toimia, joiden avulla saatetaan edistää biopolttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa, kuten uusia verokannustimia ja biopolttoaineen sekoittamista fossiilisiin polttoaineisiin;

61.   korostaa kuitenkin, että verotoimien, esimerkiksi verovapautusten, toteuttamisessa on edettävä varovasti, jotta vältyttäisiin markkinoiden vääristymiltä maahantuotavien biopolttoaineiden ja tuotantokustannuksiltaan erityisen alhaisten energiamuotojen ylikompensoinnin kautta;

62.   kehottaa jäsenvaltioita asettamaan verot ja tullit riittävän pitkiksi ajoiksi teollisuuden luottamuksen saavuttamiseksi ja investointien kannustamiseksi;

63.   pyytää komissiota harkitsemaan kvalifioidun markkinoille pääsyn käyttöönottoa kolmansista maista, esimerkiksi Brasiliasta, tuotaville biopolttoaineille, jotta voidaan varmistaa maailmanlaajuinen elintarvikevarmuus, biologinen monimuotoisuus ja aarniometsien kyky varastoida hiilidioksidia, perimällä kohdennetusti maksuja ja edistämällä kestävään resurssien käyttöön kolmansissa maissa pyrkiviä maaseudun kehittämishankkeita, jolloin myös EU:n biopolttoaineteollisuus, johon sovelletaan korkeatasoisia ympäristönormeja, voi säilyä kilpailukykyisenä;

64.   kehottaa lisäämään uusien, taloudellisesti ja kestävän kehityksen kannalta tehokkaampien teknologioiden sekä biopolttoaineteollisuuden tarpeisiin paremmin sopivan kehittämisen tutkimusrahoitusta;

65.   pitää myönteisenä biopolttoaineita koskevan uuden ja kustannustehokkaan tekniikan tutkimuksen edistämisen asianmukaista huomioon ottamista;

66.   suosittelee, että toisen sukupolven biopolttoaineiden tutkimukselle ja kehitykselle olisi annettava huomattavaa tukea ja että jo esitettyjen ehdotusten tarjoamat mahdollisuudet, jotka edistävät merkittävästi ympäristöongelmien ratkaisua, esimerkiksi vedyn tuottaminen uusiutuvista energialähteistä, olisi otettava vakavasti huomioon;

67.   tunnustaa, että biopolttoaineet ovat (toistaiseksi ja kunnes halvempi tuotantotapa keksitään) kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet, minkä vuoksi on tärkeää suunnata varoja tutkimukseen, mutta huomauttaa, että sekoittamalla biopolttoaineita ja fossiilisia polttoaineita saavutetaan myönteinen vaikutus ympäristöön;

68.   pyytää komissiota ehdottamaan viipymättä bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY tarkistamista, jotta voitaisiin määritellä asianmukaiset keinot biopolttoaineista annetussa direktiivissä 2003/30/EY asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja siten edistämään biopolttoaineiden käyttöä;

o
o   o

69.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2003, energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta "Älykäs energiahuolto Euroopassa" (2003–2006) (EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29).
(3) EUVL L 123, 17.5.2003, s. 42.
(4) EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(5) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 319/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 32).
(6) EUVL L 49, 19.2.2004, s. 1.
(7) EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/75/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 100).
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0365.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö