Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2245(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0207/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0207/2006

Συζήτηση :

PV 06/07/2006 - 4
CRE 06/07/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2006 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0320

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 325kWORD 103k
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006 - Στρασβούργο
Δίκαιο Εμπόριο και Ανάπτυξη
P6_TA(2006)0320A6-0207/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη (2005/2245(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 1998 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2003 σχετικά με την κρίση στη διεθνή αγορά καφέ(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 12ης Φεβρουαρίου 2004, με τίτλο "Αλυσίδες Γεωργικών Βασικών Προϊόντων, Εξάρτηση και Φτώχεια – Πρόταση για σχέδιο δράσεως της ΕΕ" (COM(2004)0089),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο της 29ης Νοεμβρίου 1999 σχετικά με το "θεμιτό εμπόριο" (COM(1999)0619),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2005, με θέμα: Εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια και σχέδια παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση και το σχέδιο δράσης για τα αφρικανικά βασικά προϊόντα που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία έλαβε χώρα στην Αρούσα, στις 21-23 Νοεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη συναίνεση του São Paulo στην ενδέκατη σύνοδο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η οποία έλαβε χώρα στο Sao Paulo, στις 13-18 Ιουνίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 177 έως 181 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία Κοτονού)(4) και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(5), και ιδίως το άρθρο 23, στοιχείο ζ), αυτής,

–   έχοντας υπόψη την επίτομη συλλογή για τις στρατηγικές συνεργασίας της Συμφωνίας Κοτονού, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή το 2001,

–   έχοντας υπόψη το πρακτικό σχέδιο σχετικά με τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο "Πράσινες αγορές" του 2004,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γαλλικού Οργανισμού Τυποποίησης (AFNOR), με τίτλο "Les critères applicables à la démarche de commerce équitable" (Τα εφαρμοστέα κριτήρια στην προσέγγιση του Δίκαιου Εμπορίου), της 9ης Δεκεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0207/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκαιο Εμπόριο έχει αποδειχτεί αποτελεσματικός τρόπος προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκαιο Εμπόριο και άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων συμμερίζονται τη φιλοδοξία διακίνησης, πώλησης και προώθησης του εμπορίου προϊόντων τα οποία είναι σύμμορφα με ορισμένα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά κριτήρια,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκαιο Εμπόριο και άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων αποτελούν σημαντικά μέσα για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας (ΑΣΧ), ιδίως την εκρίζωση της φτώχειας και την παγκόσμια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές πολλών εξαγωγών βασικών γεωργικών προϊόντων των αναπτυσσομένων χωρών, όπως η ζάχαρη, το βαμβάκι, το κακάο και ο καφές, μειώθηκαν κατά 30% έως 60% από το 1970 έως το 2000, αναγκάζοντας τους μικροκαλλιεργητές να πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής και μειώνοντας το εισόδημα πολλών από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, και ότι το Δίκαιο Εμπόριο μπορεί να παράσχει λύσεις,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα XXXVI-XXXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) δεσμεύουν τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου να αναλάβουν κοινή δράση, όπου χρειάζεται, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι τιμές των βασικών προϊόντων, και ότι η Αφρικανική Ένωση επιμένει να αποτελέσει το ζήτημα των βασικών προϊόντων μέρος των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 23, στοιχείο ζ), της Συμφωνίας Κοτονού προβλέπει την στήριξη της προώθησης του Δίκαιου Εμπορίου και η επίτομη συλλογή για τις στρατηγικές συνεργασίας της συμφωνίας Κοτονού, στο τμήμα της 2.6.3, παράγραφος 64, ορίζει ότι "Η συνεργασία παρέχει στήριξη τόσο σε ομάδες παραγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και σε ΜΚΟ εντός της ΕΕ μέσω πιστώσεων του προϋπολογισμού και πόρων του ΕΤΑ, και ότι αυτή η στήριξη χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της παραγωγής νέων σειρών προϊόντων, για εκστρατείες ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας",

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκαιο Εμπόριο επιδιώκει δύο άρρηκτα συνδεδεμένους στόχους: αφενός, να δώσει ευκαιρίες ανάπτυξης στους μικρούς παραγωγούς και εργαζομένους των αναπτυσσόμενων χωρών και, αφετέρου, να ενθαρρύνει το διεθνές σύστημα εμπορικών συναλλαγών και τις ιδιωτικές εταιρείες να λειτουργούν κατά δικαιότερο τρόπο συμβάλλοντας περισσότερο στην αειφόρο ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές κίνημα του δίκαιου εμπορίου επιδιώκει τον τελευταίο στόχο δημιουργώντας ένα υπόδειγμα και ασκώντας πίεση σε κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου, που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, επιδιώκουν στόχους οι οποίοι αφενός στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη των παραγωγών και των εργαζομένων στις αναπτυσσόμενες χώρες και αφετέρου είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά και να στηρίξουν την αειφόρο ανάπτυξη,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις Δίκαιου Εμπορίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις σχέσεις Βορρά-Νότου, ιδίως μέσω δημόσιων εκστρατειών ενημέρωσης και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών, καθώς και μέσω της ιδέας των δικτύων πόλεων και πανεπιστημίων Δίκαιου Εμπορίου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2000, οι πωλήσεις Δίκαιου Εμπορίου στην Ευρώπη αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 20% ετησίως, με πάνω από ένα εκατομμύριο παραγωγούς και τις οικογένειές τους να ωφελούνται από αυτές, αποδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών για τις υπεύθυνες αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το συνολικό μερίδιο αγοράς του Δίκαιου Εμπορίου εξακολουθεί να είναι μικρό αλλά αναπτύσσεται γρήγορα, ενώ οι διεθνείς τάσεις είναι εξίσου ενθαρρυντικές,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαίων λιανοπωλητών καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες να στηρίξουν το Δίκαιο Εμπόριο και άλλες ανεξάρτητα ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, διαδίδοντας τις αξίες τους και προσφέροντας τα προϊόντα τους στα καταστήματά τους,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια παραγωγοί θέλουν να συμμετέχουν στο σύστημα Δίκαιου Εμπορίου και σε άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και ότι, ενώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, το διεθνές εμπόριο και οι γεωργικές πολιτικές δημιουργούν δυσκολίες, κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών Δίκαιου Εμπορίου,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο του Δίκαιου Εμπορίου στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των παραγωγών και των τοπικών κοινοτήτων τους,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παραγωγοί και καταναλωτές επωφελούνται από ένα ενιαίο αναγνωρίσιμο σήμα πιστοποίησης Δίκαιου Εμπορίου, όπως εφαρμόζεται ήδη,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του Δίκαιου Εμπορίου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των γυναικών, οι οποίες αποτελούν τους βασικούς οικονομικούς παράγοντες της αειφόρου ανάπτυξης,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκαιο Εμπόριο έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό εργαλείο για τη στήριξη των αυτοχθόνων πληθυσμών, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να πωλούν τα αγαθά τους απευθείας στις ευρωπαϊκές αγορές, ακολουθώντας ταυτόχρονα τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής και παραγωγής,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου διατίθενται στην αγορά με δύο διαφορετικές μεθόδους: με την ολοκληρωμένη μέθοδο, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα (κυρίως βιοτεχνικά) εισάγονται μέσω οργανώσεων Δίκαιου Εμπορίου και διανέμονται κυρίως σε εξειδικευμένα καταστήματα Δίκαιου Εμπορίου (Worldshops) και με τη μέθοδο της σήμανσης, σύμφωνα με την οποία τα αγαθά φέρουν το σήμα εξειδικευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης Δίκαιου Εμπορίου, επιβεβαιώνοντας ότι οι αλυσίδες παραγωγής τους τηρούν τις αρχές Δίκαιου Εμπορίου,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια έχουν αναπτυχθεί διεθνή εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα για προϊόντα και οργανισμούς με σήμανση ή χωρίς σήμανση Δίκαιου Εμπορίου από το διεθνές κίνημα του Δίκαιου Εμπορίου, και συγκεκριμένα τους ακόλουθους οργανισμούς: FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), IFAT (International Fair Trade Association), NEWS (the Network of European Worldshops) and EFTA (European Fair Trade Association),

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της επιτυχίας του Δίκαιου Εμπορίου και της έλλειψης νομικής προστασίας, υπάρχει ο κίνδυνος κατάχρησης της έννοιας από εταιρείες που εισέρχονται στην αγορά Δίκαιου Εμπορίου χωρίς να συμμορφώνονται προς τα σχετικά κριτήρια, και ότι αυτό το γεγονός μπορεί να μειώσει τα οφέλη για τους φτωχούς και περιθωριοποιημένους παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς επίσης και να οδηγήσει στη μείωση της διαφάνειας για τους καταναλωτές και την παραβίαση του δικαιώματός τους για σωστή πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει νομοθετικές διαδικασίες για τη ρύθμιση της χρήσης του όρου "Δίκαιο Εμπόριο" και των κριτηρίων για την αναγνώριση των οργανώσεων Δίκαιου Εμπορίου,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει σαφή πολιτική όσον αφορά το Δίκαιο Εμπόριο και άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και ότι, στο ζήτημα αυτό, δεν υπάρχει δομημένος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔ),

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδρομή και υποστήριξη του Δίκαιου Εμπορίου, των οργανισμών Δίκαιου Εμπορίου καθώς και άλλων πρωτοβουλιών εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων των οργανισμών Δίκαιου Εμπορίου, καθώς και άλλων ανεξάρτητα ελεγχόμενων πρωτοβουλιών εμπορίου στην Ευρώπη είναι προς το παρόν περιορισμένη και κατακερματισμένη,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου προσφέρονται όλο και περισσότερο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συμβατά με τον ΠΟΕ μέσα με τα οποία οι κυβερνήσεις μπορούν να υποστηρίξουν το Δίκαιο Εμπόριο, υπό τον όρο ότι δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών του ΠΟΕ·

1.   προτρέπει την Επιτροπή να εκδώσει μια σύσταση σχετικά με το Δίκαιο Εμπόριο, αναγνωρίζοντας ότι μια μη δεσμευτική νομοθετική πράξη είναι το κατάλληλο μέτρο αυτήν τη στιγμή, το οποίο δεν θα ενείχε τον κίνδυνο της υπέρμετρης κανονιστικής ρύθμισης, και να εξετάσει την έκδοση σύστασης σχετικά με άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

2.   θεωρεί ότι, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος καταχρήσεων, το Δίκαιο Εμπόριο θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια που καθορίζει το κίνημα του Δίκαιου Εμπορίου:

   α) δίκαιη τιμή παραγωγού, η οποία να διασφαλίζει έναν δίκαιο μισθό και να καλύπτει το κόστος της αειφόρου παραγωγής και διαβίωσης. Αυτή η τιμή πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο η ελάχιστη τιμή και πριμοδότηση Δίκαιου Εμπορίου οι οποίες έχουν καθοριστεί από τις διεθνείς ενώσεις Δίκαιου Εμπορίου,
   β) προκαταβολή μέρους της πληρωμής εάν το επιθυμεί ο παραγωγός,
   γ) μακροπρόθεσμες σταθερές σχέσεις με τους παραγωγούς και συμμετοχή των παραγωγών στη θέσπιση κανόνων Δίκαιου Εμπορίου,
   δ) διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα μέσω της αλυσίδας προσφοράς για τη διασφάλιση της κατάλληλης πληροφόρησης των καταναλωτών,
   ε) παραγωγικές συνθήκες που να σέβονται τις οκτώ βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),
   στ) σεβασμός του περιβάλλοντος, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, και σεβασμός των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής που ευνοούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,
   ζ) ανάπτυξη ικανοτήτων και ενδυνάμωση των παραγωγών, ιδίως των μικρών και περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων των αναπτυσσομένων χωρών, των οργανώσεών τους, καθώς και των αντίστοιχων κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορία του Δίκαιου Εμπορίου,
   η) στήριξη της παραγωγής και πρόσβαση των οργανώσεων παραγωγών στις αγορές,
   θ) δραστηριότητες μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με την παραγωγή Δίκαιου Εμπορίου και τις εμπορικές σχέσεις, την αποστολή και τους στόχους του Δίκαιου Εμπορίου και την επικρατούσα αδικία των διεθνών κανόνων εμπορίου,
   ι) παρακολούθηση και εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια αυτά, στην οποία οι νότιες οργανώσεις πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο, οδηγώντας στη μείωση του κόστους και την αύξηση της τοπικής συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης,
   ια) τακτικές αξιολογήσεις επιπτώσεων των δραστηριοτήτων Δίκαιου Εμπορίου·

3.   τονίζει ότι το σημαντικότερο μέρος της αύξησης των πωλήσεων Δίκαιου Εμπορίου αφορά προϊόντα που φέρουν σχετική σήμανση και ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες σήμανσης των προϊόντων ως προϊόντων Δίκαιου Εμπορίου·

4.   σημειώνει ότι η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά για προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου, καθώς εκτιμάται ότι απορροφά το 60% έως 70% των συνολικών παγκόσμιων πωλήσεων και έχει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης·

5.   υπενθυμίζει ότι η θέσπιση ενός ελεύθερου και δίκαιου πολυμερούς εμπορικού συστήματος αποτελεί το καλύτερο μέσο για την αποτελεσματική διαχείριση της παγκοσμιοποίησης προς όφελος όλων· επίσης, το σύστημα Δίκαιου Εμπορίου αποδείχθηκε ότι αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη και πιστεύει ότι, μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στο πολυμερές εμπορικό σύστημα, να εγγυηθεί σταθερή και βιώσιμη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών·

6.   υπενθυμίζει ότι, ενώ οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες δεν αποδίδουν για τις φτωχές χώρες, το σύστημα Δίκαιου Εμπορίου έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη μείωση της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη· πιστεύει ότι, μακροπρόθεσμα, μπορεί να επιτρέψει στις αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν πλήρως στο πολυμερές εμπορικό σύστημα·

7.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προαγάγουν το Δίκαιο Εμπόριο καθώς και άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων ως αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη των ΑΣΧ και να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο των οργανώσεων Δίκαιου Εμπορίου και άλλων ανεξάρτητα ελεγχόμενων πρωτοβουλιών εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε ό,τι αφορά τη στήριξη των μικρών και περιθωριοποιημένων παραγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων καταναλωτών ως προς τις αειφόρες και θεμιτές εμπορικές σχέσεις Βορρά-Νότου γενικότερα και το Δίκαιο Εμπόριο ειδικότερα·

8.   υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές εμπορικές πολιτικές πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά των μικρών παραγωγών στον Νότο·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη προκειμένου να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το Δίκαιο Εμπόριο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρότυπο για μια αειφόρο εμπορική πολιτική ικανή να οδηγήσει σε ισορροπημένο εμπόριο μεταξύ Βορρά και Νότου, και να εντοπίσει τα εμπόδια στο εμπόριο με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στους φτωχούς του πλανήτη·

10.   καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν και άλλα αξιόπιστα συστήματα τα οποία εκ παραλλήλου με το κίνημα του Δίκαιου Εμπορίου και υπό την αιγίδα του Οργανισμού για τη Διεθνή Κοινωνική και Περιβαλλοντική Σήμανση (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL)), συμβάλλουν στον καθορισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση τρίτου μέρους·

11.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να επιλέγουν σωστά και πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα γρήγορης πρόσβασης σε πληροφορίες για τα προϊόντα, οι οποίες πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και να παρουσιάζονται με διαφάνεια·

12.   καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το διεθνές κίνημα Δίκαιου Εμπορίου για την υποστήριξη σαφών και ευρέως εφαρμόσιμων κριτηρίων βάσει των οποίων μπορούν να αξιολογηθούν τα καταναλωτικά ασφαλιστικά συστήματα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε συστήματα αυτού του είδους και εδραιώνοντας τους τομείς προϊόντων Δίκαιου Εμπορίου·

13.   ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για το Δίκαιο Εμπόριο στοχοθετημένες στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, την υποστήριξη των ασφαλιστικών συστημάτων και τη σήμανση, καθώς και τη συστηματική συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ·

14.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της στον τομέα του δίκαιου εμπορίου και άλλων ανεξάρτητα ελεγχόμενων πρωτοβουλιών εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων μέσω των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων που είναι αρμόδιες για την ανάπτυξη, το εμπόριο, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την προστασία του καταναλωτή, την εσωτερική αγορά και τη γεωργία και να καταστήσει το Δίκαιο Εμπόριο και άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων αναπόσπαστα τμήματα των πολιτικών της στους εν λόγω τομείς·

15.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μελετήσουν και να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ για προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου και να καταργήσουν τους εισαγωγικούς δασμούς στα προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου από τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι προϊόντα στα οποία επιβάλλεται χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ πρέπει να παρακολουθούνται στενά προκειμένου να αποφεύγονται καταχρήσεις·

16.   προτρέπει τα κράτη μέλη που αναπτύσσουν επί του παρόντος νομοθεσία για το Δίκαιο Εμπόριο ή νομοθεσία που ενδέχεται να θίγει τις οργανώσεις Δίκαιου Εμπορίου και άλλες ανεξάρτητα ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων να βασίσουν τα σχετικά κριτήρια στις γνώσεις και την εμπειρία των σχετικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς κινήματος του Δίκαιου Εμπορίου, και ως πρώτο βήμα να εξετάσουν διεξοδικά τον κίνδυνο της υπέρμετρης κανονιστικής ρύθμισης, καθώς και την πιθανή επίπτωση αυτού του είδους ρύθμισης στους μικρούς και περιθωριοποιημένους παραγωγούς·

17.   προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει το Άρθρο 23, στοιχείο ζ), της Συμφωνίας Κοτονού και τις διατάξεις όπως ορίζονται στην επίτομη συλλογή για τις στρατηγικές συνεργασίας της συμφωνίας, ιδίως τις παραγράφους 61 έως 64·

18.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα εσωτερικό σημείο επαφής το οποίο θα διασφαλίζει τον τακτικό συντονισμό σχετικά με τα θέματα Δίκαιου Εμπορίου μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της·

19.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει "βοήθεια για το Δίκαιο Εμπόριο":

   α) στις αναπτυσσόμενες χώρες, με μέτρα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων Δίκαιου Εμπορίου, να παράσχει τεχνική βοήθεια και δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (παραδείγματος χάρη, για να ανταποκριθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα Υγιεινής και Φυτοϋγειονομίας, στους κανόνες καταγωγής, καθώς και στον αυξανόμενο αριθμό εταιρικών προτύπων), να ενθαρρύνει τη μετάβαση στη βιομηχανική παραγωγή (με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας), να στηρίξει τα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και ενδυνάμωσης, να στηρίξει την εκ των προτέρων χρηματοδότηση των παραγωγών Δίκαιου Εμπορίου, να βοηθήσει στη διανομή προϊόντων Δίκαιου Εμπορίου στις τοπικές αγορές, με ειδική έμφαση σε προγράμματα που υλοποιούνται από γυναίκες·
   β) εντός της ΕΕ, με μέτρα για την υποστήριξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για το Δίκαιο Εμπόριο, δημόσιες εκστρατείες ενημέρωσης και δραστηριότητες παροχής συμβουλών, έρευνα για τις επιπτώσεις, βέλτιστες πρακτικές, αναλύσεις της αλυσίδας προσφοράς, εκτιμήσεις ιχνηλασιμότητας και υπευθυνότητας, στήριξη εμπορίας Δίκαιου Εμπορίου και πρακτική στήριξη για τα Worldshops·
   γ) εντός της ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες, για την προώθηση του έργου και του ρόλου των οργανώσεων Δίκαιου Εμπορίου·

20.   καλεί την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, να υποβάλει πρόταση στο Κοινοβούλιο για την κατάλληλη δράση και χρηματοδότηση στον τομέα του Δίκαιου Εμπορίου και άλλων ανεξάρτητα ελεγχόμενων πρωτοβουλιών εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

21.   ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει μέσα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το Δίκαιο Εμπόριο και άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

22.   καλεί τις δημόσιες αρχές της Ευρώπης να ενσωματώσουν τα κριτήρια Δίκαιου Εμπορίου στους δημόσιους διαγωνισμούς και τις πολιτικές αγορών τους και ζητεί από την Επιτροπή να τις προωθήσει προς αυτόν τον σκοπό μέσω, παραδείγματος χάρη, της παροχής κατευθυντήριων γραμμών για συμβάσεις Δίκαιου Εμπορίου·

23.   υπενθυμίζει ότι οι περιφερειακές αρχές, ειδικότερα, πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε συναφείς αγορές προϊόντων· καλεί, κατά συνέπεια, τους εν λόγω φορείς, στις προσκλήσεις τους για υποβολή προσφορών, να κάνουν ιδιαίτερη μνεία στα προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου·

24.   χαιρετίζει τις αυξημένες προσπάθειες, συγκεκριμένα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσφέρει προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου και τονίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου στις εσωτερικές τους υπηρεσίες·

25.   επισημαίνει ότι το Δίκαιο Εμπόριο και άλλες ανεξάρτητες ελεγχόμενες πρωτοβουλίες εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να καταστούν κοινωνικά ενήμερες και κοινωνικά υπεύθυνες·

26.   τονίζει πόσο σημαντικό είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή πολιτική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη περισσότερο περιεκτική μέσω της συνέχισης και της εντατικοποίησης των φόρουμ όπου συμμετέχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ όπου είναι παρόντες οργανισμοί Δίκαιου Εμπορίου·

27.   προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει μηχανισμούς για τη συμμετοχή, όπου είναι εφικτό, των παραγωγών στον καθορισμό των τιμών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 63 της επίτομης συλλογής για τις στρατηγικές συνεργασίας της Συμφωνίας Κοτονού·

28.   προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει την Αφρικανική Ένωση προκειμένου αυτή να συμπεριλάβει, ως θέμα προτεραιότητας, το θέμα των τιμών των βασικών προϊόντων στις συνεχιζόμενες παγκόσμιες εμπορικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ιδίως τα άρθρα XXXVI – XXXVIII της GATT·

29.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση, σύμφωνα με το άρθρο XXXVIII, παράγραφος 2, στοιχείο α), της GATT, να θεσπίσει μέτρα με στόχο τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για τις πρώτες ύλες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένων μέτρων με στόχο την επίτευξη σταθερών, δίκαιων και αποδοτικών τιμών για τις εξαγωγές αυτών των προϊόντων·

30.   χαιρετίζει την εισαγωγή ειδικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών στο Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων + (ΣΓΠ +), αλλά αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού παρακολούθησης·

31.   προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνεκτική πολιτική για την προώθηση και την προστασία των μικρών και περιθωριοποιημένων παραγωγών και ιδίως των παραγωγών Δίκαιου Εμπορίου, εκπροσωπώντας τις απόψεις τους καθώς και τις απόψεις των παραγωγών άλλων ανεξάρτητα ελεγχόμενων πρωτοβουλιών εμπορίου που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσεως (ΣΟΕΣ)·

32.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την προσέγγιση του Δίκαιου Εμπορίου και άλλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών εμπορικών προσεγγίσεων κατά τη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

33.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στη ΔΟΕ, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και τον ΠΟΕ.

(1) ΕΕ C 226 της 20.7.1998, σ. 73.
(2) ΕΕ C 64 E της 12.3.2004, σ. 607.
(3) ΕΕ C 28 της 3.2.2006, σ. 72.
(4) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(5) EE L 287 της 28.10.2005, σ. 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου