Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2053(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0228/2006

Předložené texty :

A6-0228/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/09/2006 - 7.7

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0342

Přijaté texty
PDF 223kWORD 60k
Středa, 6. září 2006 - Štrasburk
Zjednodušení a zlepšení společné rybářské politiky (2006 - 2008)
P6_TA(2006)0342A6-0228/2006

Usnesení Evropského parlamentu o akčním plánu na zjednodušení a zlepšení společné rybářské politiky pro období 2006 – 2008 (2006/2053(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu "Akční plán na zjednodušení a zlepšení společné rybářské politiky pro období 2006 – 2008" (KOM(2005)0647),

-   s ohledem na sdělení Komise "Perspektivy zjednodušení a zlepšení právního prostředí společné rybářské politiky" (KOM(2004)0820) a na pracovní dokument služeb Komise "Analýza možností zjednodušení a zlepšení právního prostředí společné rybářské politiky a jejího provádění" (SEC(2004)1596),

-   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí" (KOM(2005)0535),

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 15. dubna 2005 týkající se sdělení Komise "Perspektivy zjednodušení a zlepšení právního prostředí společné rybářské politiky" (8077/2005),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu "Zlepšení právní úpravy" ze dne 16. prosince 2003, kterou uzavřel Evropský parlament, Rada a Komise(1),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0228/2006),

A.   vzhledem k tomu, že zlepšení a zjednodušení legislativního prostředí, které má zvýšit jeho efektivitu a zprůhlednit jej, je přednostní akcí Evropské unie ve prospěch občanů a spadá do rámce posilování konkurenceschopnosti, růstu a trvalého rozvoje a přispívá tak k dosažení lisabonských cílů,

B.   vzhledem k tomu, že pracovníci odvětví a vnitrostátních úřadů si stěžují na to, že opatření jsou roztříštěná a nesouvislá, stávající texty nejsou dostatečně jasné a nejsou dostupné, a rovněž na nesnáze, jež přináší administrativní zátěž způsobená velkým množstvím povinností, které jsou někdy nadbytečné,

C.   vzhledem k tomu, že na zjednodušení pravidel, která řídí společnou rybářskou politiku (SRP), se musí podílet jak široká skupina rybářů, tak ostatních zúčastněných stran,

D.   vzhledem k tomu, že rybářské odvětví musí být konzultováno ve lhůtách, které mu umožní skutečnou účast na rozhodovacím procesu, a to od jeho počáteční fáze,

E.   vzhledem k tomu, že účinnost SRP je těsně svázána se zavedením harmonizovaného systému inspekcí a kontrol platných pro všechny pracovníky odvětví,

1.   je velmi potěšen tímto odvětvovým akčním plánem na zjednodušení a zlepšení SRP;

2.   naprosto schvaluje cíle stanovené Komisí, zejména upřesnění stávajících textů, jejich zjednodušení a rovněž jejich lepší dostupnost, snížení administrativní zátěže a nákladů veřejných správ odpovědných za rybolov a snížení nákladů a omezení pro rybáře;

3.   vítá metodologii, kterou navrhuje Komise, zejména vymezení tříletého akčního plánu na období 2006 – 2008;

4.   podporuje názor Komise, že je nezbytné soustředit úsilí o zjednodušení na politiku zachování a kontroly rybolovných činností;

5.   domnívá se, že je nezbytné skutečně posílit konzultace předcházející legislativnímu procesu se všemi stranami, jichž se plánovaná opatření týkají, a že by se tyto konzultace měly provádět pokud možno v počátečním stádiu, aby měly zainteresované strany možnost efektivně přispět k přípravným pracím před každým legislativním návrhem;

6.   domnívá se, že všem legislativním návrhům musí předcházet analýza dopadu; analýza musí být provedena na základě přesných, objektivních a úplných informací, které musí být rovněž ve vhodné chvíli zveřejněny;

7.   pokládá za nezbytné stanovit dostatečnou lhůtu mezi datem přijetí a datem provedení jakýchkoli nových předpisů, aby měly zúčastněné strany možnost se přizpůsobit;

8.   domnívá se, že texty předpisů musí být vypracovávány přesněji a způsobem srozumitelným všem zúčastněným stranám;

9.   pokládá za nezbytné začít systematicky provádět hodnocení účinnosti a provádění přijatých opatření na základě objektivních a jasně určených ukazatelů;

10.   trvá na tom, že poradní orgány (zejména regionální poradní rady a poradní výbory pro rybolov a akvakulturu) musí mít nedílnou úlohu v procesu zjednodušování a hodnocení účinnosti a provádění stávajících i nových opatření; domnívá se, že díky užší konzultaci s těmito orgány by se subjekty zapojené v rybářském sektoru s právními předpisy v oblasti rybářství lépe ztotožňovaly;

11.   domnívá se, že je třeba přepracovat právní strukturu ustanovení týkajících se technických opatření, opatření pro řízení intenzity rybolovu, kontrolních opatření a opatření pro omezení odlovu, zejména v zájmu upřesnění textů, jejich větší srozumitelnosti a ucelenosti, odstranění zastaralých opatření, zhuštění a upevnění ustanovení týkajících se každé oblasti SRP;

12.   podporuje v hlavních rysech činnosti vedoucí ke zjednodušení vyjmenovaná v akčním plánu týkající se předpisů pro celkový přípustný odlov (TAC)/kvóty a intenzity rybolovu, zejména odděleného nakládání s různými stávajícími složkami, zaměřování rozhodnutí na homogenní skupiny a rozvoj víceletých přístupů;

13.   vítá záměr Komise reformovat stávající právní předpisy postupným přeskupením technických opatření podle loviště ryb, a současně upřesnit platná opatření a dbát na větší souvislost a harmonii všech předpisů;

14.   zamítá možnost navrženou Komisí předložit Radě "stručné" nařízení o technických opatřeních, po němž by následovala podrobná nařízení Komise, neboť tak základní aspekt, jakým je soubor technických opatření, kterým se má řídit loďstvo Společenství, nemůže být vyjmut z procesu projednání a schválení Evropským parlamentem a Radou;

15.   je toho názoru, že je třeba pozorně přezkoumat možnost povolit členským státům přijímat určitá technická opatření pro místní uplatnění; domnívá se, že aby se předešlo nepříznivému dopadu takových ustanovení na životní prostředí, mělo být nezbytnou podmínkou jejich používání pravidelné hodnocení;

16.   poznamenává, že článek 9 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002(2) ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky již členským státům umožňuje, aby přijímaly nediskriminační opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a na nejmenší míru snížily důsledky rybolovu pro zachování mořských ekosystémů v pásmu 12 námořních mil od svých základních linií; naléhavě žádá, aby Komise v případě jakéhokoli rozšíření této zásady postupovala opatrně, neboť schválení možnosti přijímat určitá technická opatření pro místní uplatnění by mohla vést k diskriminaci různých členských států;

17.   schvaluje rozvoj individuálního cíleného přístupu podle regionů nebo lovišť ryb, který musí být založen na vědeckých kritériích ochrany zdrojů a na hlubších rozborech sociální-ekonomického dopadu, a domnívá se, že všechny zúčastněné strany se musí úzce podílet na vypracovávání těchto přístupů;

18.   domnívá se, že by plány obnovy a řízení stavu ryb navržené Komisí jako součást společné rybářské politiky (SRP) měly být pružnější, aby bylo možné přizpůsobovat je skutečným podmínkám pro rybolov v jednotlivých členských státech;

19.   souhlasí s větším používáním informatiky, informačních technologií a automatizace jednak v zájmu snazšího přístupu k právním předpisům Společenství a jednak za účelem jednoduššího a racionálnějšího shromažďování a předávání údajů pro vnitrostátní správu i pro pracovníky odvětví;

20.   domnívá se, že informace o právních předpisech nelze předávat pouze institucionální cestou, ale musí se k zainteresovaným stranám dostat přímo, a to prostřednictvím sdružení, regionálních poradních sborů, internetu, vypracovávání kodexů chování;

21.   domnívá se, že používání nových technologií na palubách rybářských lodí je třeba zvyšovat postupně a stanovit výjimky pro nejmenší lodě a vymezit dostatečně dlouhá přechodná období, která odvětví umožní se přizpůsobit;

22.   pokládá za nezbytné poskytnout ze strany Společenství podporu na rozvoj těchto nových technologií a rovněž na nezbytná specifická školení;

23.   pokládá za nesmírně důležité upevnit a přepracovat ustanovení týkající se všech aspektů kontroly a dohledu nad rybolovnými činnostmi;

24.   vyzývá Komisi, aby zahájila revizi ustanovení Společenství o minimální velikosti v zájmu jejich harmonizace;

25.   opět potvrzuje, že je naléhavě nutné zavést harmonizovaný systém inspekcí a kontrol platný pro všechny odborníky doplněný o jednotný režim výkladových ustanovení a sankčních postupů, aby byla posílena důvěra rybářů v základní zásadu rovného zacházení; domnívá se, že Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu by měla k tomuto cíli přispět;

26.   vítá obecnou zásadu, která má racionalizovat povinnosti členských států a odvětví podávat zprávy, ale zdůrazňuje klíčovou roli, kterou hrají některé zprávy Komise, zejména pokud jde o kontrolu provádění SRP;

27.   domnívá se, že je potřeba vyjasnit a zlepšit správu oprávnění k rybolovu mimo vody Společenství a rovněž údajů o odlovech a intenzitě spojený s těmito činnostmi, a zavést v této oblasti využívání informačních technologií, a vítá iniciativy, které Komise v tomto smyslu již podnikla;

28.   souhlasí s Komisí, že složité a zdlouhavé postupy uplatňované Evropskou unií za účelem provádění ustanovení přijatých regionálními rybářskými organizacemi v právních předpisech Společenství jsou zcela nežádoucí, ale zastává názor, že vinu za složitost prováděcích postupů nese především nadměrná byrokracie uvnitř Komise samotné, a proto kategoricky zamítá možnost, že by jakýkoli zjednodušovací postup měl být uskutečněn na úkor Evropského parlamentu a jeho pravomocí týkajících se možnosti zasáhnout do legislativních postupů;

29.   vyzývá kromě toho Komisi, aby dokončila "vzorovou dohodu" pro dvě velké kategorie dohod o partnerství v oblasti rybolovu (smíšeného a lovu tuňáka), na jejichž základě budou stanovena práva a povinnosti těchto obou stran (Společenství a třetích zemí);

30.   pokládá za důležitý úkol přeformulovat a zjednodušit postup pro vyjednávání a průběžné sledování dohod o partnerství v oblasti rybolovu a vítá úsilí, které v poslední době v tomto smyslu Komise vynaložila;

31.   prohlašuje, že je připraven se aktivně podílet na úsilí potřebném k uskutečnění postupu, jež povede ke zjednodušení, a vyzývá k interinstitucionálnímu dialogu mezi institucemi, který umožní zlepšení právní úpravy v rámci SRP;

32.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 321 ze dne 31.12.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

Právní upozornění - Ochrana soukromí