Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2053(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0228/2006

Teksty złożone :

A6-0228/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/09/2006 - 7.7

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0342

Teksty przyjęte
PDF 213kWORD 56k
Środa, 6 września 2006 r. - Strasburg
Uproszczenie i udoskonalenie wspólnej polityki rybołówstwa (2006-2008)
P6_TA(2006)0342A6-0228/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania 2006-2008 w sprawie uproszczenia i udoskonalenia wspólnej polityki rybołówstwa (2006/2053(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany "Plan działania 2006-2008 w sprawie uproszczenia i udoskonalenia wspólnej polityki rybołówstwa" (COM(2005)0647),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Perspektywy uproszczenia i poprawy środowiska regulacyjnego wspólnej polityki rybołówstwa" (COM(2004)0820) oraz dokument roboczy służb Komisji zatytułowany "Analiza możliwości uproszczenia i poprawy otoczenia regulacyjnego wspólnej polityki rybołówstwa i jego wdrożenie" (SEC(2004)1596),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego"(COM(2005)0535),

–   uwzględniając wnioski Rady z dnia 15 kwietnia 2005 r. dotyczące komunikatu Komisji zatytułowanego "Perspektywy uproszczenia i poprawy otoczenia regulacyjnego wspólnej polityki rybołówstwa"(8077/2005),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 16 grudnia 2003 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją(1),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0228/2006),

A.   mając na uwadze, że poprawa i uproszczenie otoczenia legislacyjnego, mające na celu osiągnięcie większej skuteczności i przejrzystości, jest priorytetowym działaniem Unii Europejskiej na rzecz obywateli w ramach zwiększania konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, czym przyczynia się do osiągnięcia celów z Lizbony,

B.   mając na uwadze, że organy administracji publicznej w państwach członkowskich i osoby zatrudnione w sektorze rybołówstwa ubolewają nad rozproszeniem i brakiem powiązania między środkami, brakiem jasności i niedostępnością istniejących tekstów oraz trudnościami wynikającymi z obciążenia administracyjnego spowodowanego wieloma, czasami zbędnymi, obowiązkami,

C.   mając na uwadze, że w uproszczeniu przepisów regulujących wspólną politykę rybołówstwa (WPRyb) powinni wziąć szeroki udział rybacy i inne zainteresowane podmioty,

D.   uważa, że należy przeprowadzać konsultacje z sektorem rybołówstwa, w czasie, który pozwoli na jego skuteczny udział i zaangażowanie na początku procesu decyzyjnego,

E.   mając na uwadze, że skuteczność WPRyb jest ściśle związana z wprowadzeniem ujednoliconego systemu inspekcji i kontroli, mającego zastosowanie do wszystkich rybaków,

1.   przyjmuje z głębokim zadowoleniem sektorowy plan działania w sprawie uproszczenia i udoskonalenia WPRyb;

2.   w pełni popiera cele określone przez Komisję, szczególnie poprawę jasności istniejących tekstów, ich uproszczenie oraz zwiększenie dostępności, zmniejszenie obciążenia i kosztów administracyjnych ponoszonych przez administracje publiczne odpowiedzialne za rybołówstwo oraz zmniejszenie obciążeń i ograniczeń w stosunku do rybaków;

3.   przyjmuje z zadowoleniem zaproponowaną przez Komisję metodologię, mianowicie określenie trzyletniego planu działania na okres 2006-2008;

4.   popiera pogląd Komisji, że należy skupić wysiłki zmierzające do uproszczenia polityki ochrony zasobów i kontroli działalności połowowej;

5.   uważa, że musi faktycznie zaistnieć szersza konsultacja na etapie poprzedzającym przyjęcie aktu ustawodawczego z wszystkimi podmiotami, na które mają wpływ planowane środki, oraz że konsultacje te należy przeprowadzać w miarę możliwości na wczesnym etapie, aby umożliwić zainteresowanym stronom rzeczywiste wniesienie wkładu w prace przygotowawcze przed złożeniem jakiegokolwiek projektu legislacyjnego;

6.   uważa, że wszystkie wnioski legislacyjne powinny być poprzedzane analizami wpływu i że analizy te powinny opierać się na dokładnych, obiektywnych i pełnych informacjach oraz że powinny one być publikowane w odpowiednim czasie;

7.   uważa, że ważne jest, aby termin między datą przyjęcia a datą zastosowania wszelkich nowych przepisów był wystarczająco długi, tak aby umożliwić zainteresowanym podmiotom przystosowanie się;

8.   uważa, że teksty przepisów powinny być zredagowane w sposób bardziej precyzyjny i zrozumiały dla zainteresowanych stron;

9.   uważa, że konieczne jest systematyczne dokonywanie ocen skuteczności i wdrażania przyjętych środków, w oparciu o obiektywne i jasno określone wskaźniki;

10.   nalega, aby organy doradcze (w szczególności Regionalne Komitety Doradcze i Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury) pełniły integralną rolę w procesie uproszczenia i oceny skuteczności oraz wdrażania zarówno istniejących, jak i nowych środków; uważa, że pogłębione konsultacje ze wspomnianymi organami bez wątpienia zwiększą utożsamianie się podmiotów związanych z sektorem rybołówstwa z przepisami dotyczącymi rybołówstwa;

11.   uważa, że należy dokonać przeglądu struktury prawnej przepisów dotyczących środków technicznych, środków zarządzania nakładami połowowymi, środków kontroli i ograniczeń połowowych, szczególnie w celu nadania jasności tekstom, zwiększenia ich czytelności i spójności, zniesienia przepisów przestarzałych, skrócenia i ujednolicenia przepisów dotyczących każdego aspektu WPRyb;

12.   popiera główne wytyczne dotyczące środków upraszczających, wymienione w planie działania na rzecz regulacji całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC)/ kwot i nakładów połowowych, mianowicie oddzielne traktowanie poszczególnych elementów składowych, ukierunkowanie decyzji na jednorodne grupy i rozwój podejścia wieloletniego;

13.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar przeprowadzenia przez Komisję reformy istniejącego prawodawstwa na zasadzie stopniowego grupowania środków technicznych według połowów, przy jednoczesnym uproszczeniu obowiązujących przepisów i zadbaniu o większą spójność i jednolitość ogółu przepisów;

14.  odrzuca wyrażoną przez Komisję możliwość przedstawienia Radzie "skróconego" rozporządzenia w sprawie środków technicznych, po którym przedstawiono by szczegółowe rozporządzenia Komisji, ponieważ w kwestii tak niezbędnej, jaką jest zbiór środków technicznych, w oparciu o które ma sprawnie funkcjonować flota wspólnotowa, nie można uchylać się od debaty oraz zgody Parlamentu Europejskiego i Rady;

15.   uważa, że specjalnej uwagi wymaga możliwość zezwolenia państwom członkowskim na przyjęcie niektórych środków technicznych o lokalnym zastosowaniu; uznaje, że w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko tego rodzaju uregulowania niezbędnym warunkiem jego wdrożenia powinno być przeprowadzenie okresowej oceny;

16.   odnotowuje, że art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa(2) pozwala państwom członkowskim na podjęcie niedyskryminacyjnych środków dla ochrony i zarządzania zasobami rybołówstwa oraz w celu zminimalizowania wpływu rybołówstwa na ochronę morskich ekosystemów w strefie 12 mil morskich od linii podstawowej; domaga się, aby Komisja podeszła z rezerwą do jakiegokolwiek rozszerzenia tej zasady, ponieważ pozwolenie na przyjęcie niektórych środków technicznych o lokalnym zastosowaniu mogłoby spowodować dyskryminację między poszczególnymi państwami członkowskimi;

17.   z zadowoleniem przyjmuje opracowanie określanego każdorazowo podejścia ukierunkowanego na region lub na połowy, opartego na naukowych kryteriach ochrony zasobów oraz pogłębionych analizach wpływu społeczno-gospodarczego i uważa, że wszystkie zainteresowane strony powinny ściśle uczestniczyć w opracowaniu tego podejścia;

18.   uważa, że plany odtworzenia i zarządzania zaproponowane przez Komisję w dziedzinie WPRyb powinny być bardziej elastyczne zgodnie z rzeczywistą sytuacją rybołówstwa w różnych państwach członkowskich;

19.   popiera szersze wykorzystanie komputerów, technologii informatycznych i automatyzacji w celu ułatwienia dostępu do prawodawstwa wspólnotowego oraz ułatwienia i racjonalizacji gromadzenia oraz przekazywania danych organom administracji krajowych i osobom zatrudnionym w tym sektorze;

20.   uważa, że informacje z zakresu prawodawstwa powinny być przekazywane nie tylko poprzez kanały instytucjonalne, ale powinny docierać bezpośrednio do zainteresowanych stron, w szczególności poprzez stowarzyszenia, regionalne rady konsultacyjne, Internet, opracowanie kodeksów postępowania, itd.;

21.   uważa, że szersze wykorzystywanie nowych technologii na pokładach statków rybackich powinno przebiegać stopniowo, przewidując przy tym odstępstwa dla mniejszych statków oraz ustanawiając okresy przejściowe na tyle długie, aby umożliwić sektorowi przystosowanie się do nowych technologii;

22.   uważa za konieczne przyznawanie pomocy wspólnotowej na rzecz rozwoju nowych technologii oraz na rzecz niezbędnych szkoleń specjalnych;

23.   uważa, że zasadnicze znaczenie ma ujednolicenie i przekształcenie przepisów dotyczących wszystkich aspektów związanych z kontrolą i nadzorem działalności połowowej;

24.   zachęca Komisję do przeprowadzenia rewizji przepisów wspólnotowych dotyczących rozmiarów minimalnych w celu ich ujednolicenia;

25.   potwierdza, że pilne jest wprowadzenie ujednoliconego systemu inspekcji i kontroli, mającego zastosowanie do wszystkich rybaków, wraz z jednolitym systemem przepisów dotyczących interpretacji i procedur zmierzających do nałożenia sankcji, aby wzmocnić zaufanie rybaków do podstawowej zasady równego traktowania; uważa, że Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa powinna przyczynić się do osiągnięcia tego celu;

26.   z zadowoleniem przyjmuje ogólną zasadę mająca na celu racjonalizację obowiązku sporządzania sprawozdania, nałożonego na państwa członkowskie i sektor, podkreśla jednak istotną rolę, jaką odgrywają niektóre raporty Komisji, mianowicie w zakresie kontroli realizacji WPRyb;

27.   uważa, że należy uprościć, ulepszyć i dokonać informatyzacji zarządzania zezwoleniami na połowy poza wodami terytorialnymi Wspólnoty, jak danymi dotyczącymi połowów i nakładów połowowych z nim związanych oraz przyjmuje z zadowoleniem inicjatywy podjęte przez Komisję w tej dziedzinie;

28.   zgadza się z Komisją, że skomplikowane i długie procedury, które realizuje Unia Europejska w celu transpozycji na prawodawstwo wspólnotowe postanowień przyjętych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa są całkowicie niepożądane, jednak uważa, że większość problemów towarzyszących transpozycji wynika z nadmiernej biurokracji wewnątrz Komisji i dlatego kategorycznie nie zgadza się by proces upraszczania odbywała się kosztem pozbawiania Parlamentu Europejskiego jego prawa do interwencji podczas procesu prawodawczego;

29.   zachęca ponadto Komisję do zakończenia prac nad "umową wzorcową" dla dwóch ważnych kategorii umów o partnerstwie w zakresie rybołówstwa (dotyczących połowów mieszanych oraz połowów tuńczyka), na podstawie których ustanowione zostaną prawa i obowiązki obu stron (Wspólnoty i krajów trzecich);

30.   uważa za priorytet ponowne określenie i uproszczenie procesu negocjacyjnego oraz monitorowania umów o partnerstwie w zakresie rybołówstwa i wyraża zadowolenie z wysiłków podjętych ostatnio w tym kierunku przez Komisję;

31.   wyraża gotowość do aktywnego przyczynienia się do wysiłków mających na celu wdrożenie procesu uproszczenia i nawołuje do stałego dialogu międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa w ramach WPRyb;

32.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.
(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności