Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2053(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0228/2006

Predkladané texty :

A6-0228/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/09/2006 - 7.7

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0342

Prijaté texty
PDF 219kWORD 58k
Streda, 6. septembra 2006 - Štrasburg
Zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva (2006 - 2008)
P6_TA(2006)0342A6-0228/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o akčnom pláne 2006 - 2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva (2006/2053(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu nazvané "Akčný plán 2006 - 2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva" (KOM(2005)0647),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom "Perspektívy zjednodušenia a zlepšenia legislatívneho prostredia Spoločnej politiky rybného hospodárstva" (KOM(2004)0820) a na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom "Analýza možností zjednodušenia a zlepšenia legislatívneho prostredia spoločnej politiky rybného hospodárstva a jej uplatnenie" (SEK(2004)1596),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom "Presadzovanie lisabonského programu Spoločenstva, stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia" (KOM(2005)0535),

–   so zreteľom na závery Rady z 15. apríla 2005 týkajúce sa oznámenia Komisie s názvom "Perspektívy zjednodušenia a zlepšenia legislatívneho prostredia spoločnej politiky rybného hospodárstva" (8077/2005),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu o lepšom zákonodarstve zo 16. decembra 2003, uzavretú medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou(1),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0228/2006),

A.   keďže zlepšenie a zjednodušenie legislatívneho prostredia s cieľom jeho zefektívnenia a sprehľadnenia je prioritnou úlohou pre Európsku úniu v prospech občanov a v rámci posilnenia konkurencieschopnosti, rastu a trvalo udržateľného rozvoja, prispievajúc tak k cieľom Lisabonskej stratégie,

B.   keďže správne orgány v členských štátoch a pracovníci odvetvia vyjadrujú poľutovanie nad rozptýlením a hromadením opatrení, nad nedostatočnou zrozumiteľnosťou a prístupnosťou platných textov, ako aj nad ťažkosťami vyplývajúcimi z administratívnej záťaže z dôvodu mnohých, niekedy nadbytočných povinností,

C.   keďže do zjednodušovania pravidiel, ktoré riadia spoločnú politiku rybného hospodárstva (SPRH), musia byť významne zapojení rybári a ostatné zúčastnené strany,

D.   keďže s odvetvím rybolovu treba konzultovať v termínoch, ktoré umožnia jeho efektívnu účasť a skoršie zapojenie do rozhodovacieho procesu,

E.   keďže účinnosť SPRH je úzko spojená so zavedením harmonizovaného inšpekčného a kontrolného systému uplatniteľného na všetkých pracovníkov odvetvia rybolovu,

1.   s nadšením víta tento sektorový akčný plán na zjednodušenie a zlepšenie SPRH;

2.   plne podporuje zámery definované Komisiou, najmä zlepšenie jasnosti platných textov, ich zjednodušenie, ako aj ich lepšie sprístupnenie, zníženie pracovnej záťaže a administratívnych nákladov správnych orgánov poverených riadením rybolovu a zmiernenie administratívnej záťaže a obmedzenia rybárov;

3.   víta metodológiu navrhnutú Komisiou, najmä vytvorenie trojročného akčného plánu na obdobie rokov 2006-2008;

4.   podporuje názor Komisie, že je potrebné sústrediť snahy o zjednodušenie na politiku zachovania a na monitorovanie aktivít rybolovu;

5.   domnieva sa, že je podstatné, aby sa skutočne posilnila predlegislatívna konzultácia všetkých strán, ktorých sa plánované opatrenia týkajú a že táto konzultácia by sa podľa možnosti mala uskutočňovať skoro, aby tak zainteresované strany mohli účinne prispieť k prípravným prácam pred každým legislatívnym návrhom;

6.   domnieva sa, že všetkým legislatívnym návrhom musia predchádzať dopadové štúdie; ktoré sa musia opierať o presné, objektívne a kompletné informácie a že musia byť vo vhodnom čase zverejnené;

7.   domnieva sa, že je nevyhnutná dostatočne dlhá lehota medzi dátumom prijatia a dátumom uplatnenia každého nového pravidla, aby mali zúčastnené strany dostatočný čas na prispôsobenie sa;

8.   domnieva sa, že regulačné texty sa musia pripravovať presnejšie a tak, aby im mohli zúčastnené subjekty porozumieť;

9.   domnieva sa, že na základe objektívnych a jasne definovaných ukazovateľov je potrebné systematicky hodnotiť účinnosť a implementáciu prijatých opatrení;

10.   žiada, aby poradné orgány (najmä regionálne poradné výbory a Poradný výbor pre rybné hospodárstvo a akvakultúru) zohrávali plnohodnotnú úlohu v rámci procesu zjednodušenia a hodnotenia účinnosti a implementácie platných opatrení a nových opatrení; domnieva sa, že dôkladná konzultácia týchto orgánov by nepochybne prispela k tomu, aby sa strany, ktoré sú zainteresované v odvetví rybolovu, bližšie identifikovali s právnymi predpismi týkajúcimi sa rybolovu;

11.   domnieva sa, že je dôležité preskúmať právnu štruktúru ustanovení týkajúcich sa technických opatrení, opatrení manažmentu rybolovu, opatrení na monitorovanie a limity úlovkov a to najmä za účelom objasnenia textov, posilnenia ich konzistentnosti a čitateľnosti, odstránenia obsolétnych ustanovení, zhustenia a konsolidácie ustanovení týkajúcich sa každej oblasti SPRH;

12.   podporuje zjednodušujúce usmernenia uvedené v akčnom pláne na reguláciu celkových prípustných úlovkov (CPÚ)/kvót a rybárskeho úsilia, najmä oddelené spracovanie rôznyc terajších zložiek, zacielenie rozhodnutí na homogénne skupiny a rozvoj viacročných prístupov;

13.   víta zámer Komisie reformovať platnú legislatívu postupným zoskupovaním technických opatrení týkajúcich sa každého rybného hospodárstva, za súčasného objasňovania platných ustanovení a dbania o väčšiu konzistentnosť a koordináciu právnej úpravy ako celku;

14.   odmieta možnosť naznačenú Komisiou predložiť "krátke" nariadenie o technických opatreniach Rade, po ktorom by nasledovali detailné nariadenia Komisie, keďže také životne dôležité aspekty, ako je súbor technických opatrení, ktorými sa má riadiť flotila Spoločenstva, nemožno vyňať z diskusie a schválenia Európskym parlamentom a Radou;

15.   zastáva názor, že by sa mala venovať zvláštna pozornosť možnosti povoliť členským štátom prijímať určité technické opatrenia miestneho uplatnenia; domnieva sa, že aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu takýchto riešení na životné prostredie, ich použitie by malo byť pravidelne hodnotené;

16.   poznamenáva, že článok 9 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(2), už umožňuje členským štátom prijať nediskriminačné opatrenia na ochranu a hospodárenie so zdrojmi rybárskych oblastí a minimalizovať účinok rybolovu na zachovanie morských ekosystémov do 12 námorných míľ od ich základnej línie; vyzýva Komisiu, aby pri akomkoľvek rozširovaní tohto princípu postupovala opatrne, keďže povolenie prijať určité technické opatrenia miestneho uplatnenia, by mohlo vytvoriť diskriminačné podmienky medzi dotknutými členskými štátmi;

17.   schvaľuje rozvoj v prípade prístupov cielených podľa regiónu, alebo rybného hospodárstva, náležite sa opierajúcich o vedecké kritériá ochrany zdrojov a o podrobné analýzy sociálno-ekonomických dôsledkov a domnieva sa, že všetky zúčastnené strany by mali byť riadne zapojené do vývoja týchto prístupov;

18.   domnieva sa, že plány na obnovu a riadenie, ktoré navrhuje Komisia ako súčasť SPRH, majú byť flexibilné v súlade so skutočnými podmienkami rybolovu v rôznych členských štátoch;

19.   schvaľuje zvýšené používanie počítačov, informačných technológií a automatizácie za účelom uľahčenia prístupu k legislatíve Spoločenstva ako aj uľahčenia a racionalizácie zbierania a prenosu údajov pre vnútroštátne správy v členských štátoch, ako aj pracovníkov v odvetví;

20.   domnieva sa, že informácie o právnych predpisoch nesmú byť postupované len cez inštitucionálne kanály, ale musia sa k zainteresovaným stranám dostať priamo, najmä prostredníctvom združení, regionálnych poradných rád, internetu a prípravy etických kódexov;

21.   domnieva sa, že zvyšovanie používania nových technológií na palube rybárskych plavidiel musí prebiehať postupne, s predpokladanými výnimkami pre najmenšie plavidlá a dostatočne dlhými prechodnými obdobiami, aby bolo odvetviu umožnené prispôsobiť sa;

22.   domnieva sa, že bude potrebné poskytnutie pomoci Spoločenstva pre vývoj týchto nových technológií, ako aj pre potrebné špecifické vzdelávanie;

23.   domnieva sa, že konsolidácia a prepracovanie ustanovení týkajúcich sa aspektov monitorovnia a dohľadu nad aktivitami rybolovu je nevyhnutná;

24.   vyzýva Komisiu, aby začala revíziu ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa minimálnych veľkostí, za účelom ich harmonizácie;

25.   opätovne potvrdzuje naliehavosť zavedenia harmonizovaného inšpekčného a monitorovacieho systému, uplatniteľného na všetkých ktorí v odvetví pracujú, spojeného s jednotným súborom interpretačných ustanovení a sankčných postupov, s cieľom posilnenia dôvery rybárov v základný princíp rovného zaobchádzania; domnieva sa, že Agentúra Spoločenstva pre kontrolu rybolovu by mala prispieť k tomuto cieľu;

26.   víta hlavný princíp racionalizácie požiadaviek vykazovania, pre členské štáty a odvetvie, ale zdôrazňuje kľúčovú úlohu niektorých správ Komisie, najmä v oblasti monitorovania implementácie SPRH;

27.   domnieva sa, že je potrebné objasniť, zlepšiť a informatizovať správu rybárskych povolení mimo vôd Spoločenstva (a údajov o úlovkoch a o úsilí spojenom s týmito činnosťami) a víta iniciatívy, ktoré už boli Komisiou v tomto zmysle prijaté;

28.   súhlasí s Komisiou, že zložité a zdĺhavé postupy uplatňované Európskou úniou na transpozíciu ustanovení prijatých regionálnymi rybárskymi organizáciami do legislatívy Spoločenstva sú úplne nežiaduce, ale je toho názoru, že väčšina zložitosti pri transpozícii plynie z prehnaného množstva byrokracie v rámci Komisie samej, a preto kategoricky odmieta možnosť, aby sa akýkoľvek proces zjednodušenia odohral na úkor odobratia zodpovedností Európskeho parlamentu zasahovať do legislatívnych procesov;

29.   vyzýva ďalej Komisiu, aby dokončila "štandardnú dohodu" pre dve hlavné kategórie partnerských dohôd v oblasti rybolovu (zmiešaná a "tuniaková"), na základe ktorej budú pridelené práva a povinnosti oboch strán (Spoločenstvo a tretia krajina) uchované;

30.   považuje za prioritu prepracovanie a zjednodušenie procesu dojednania a monitorovania partnerských dohôd o rybolove a víta nedávne úsilie Komisie uskutočnené v tejto oblasti;

31.   je pripravený aktívne prispieť k úsiliu o implementáciu procesu zjednodušenia a vyzýva na pokračujúci medziinštitucionálny dialóg o lepšej tvorbe právnych predpisov v rámci SPRH;

32.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia