Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2053(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0228/2006

Predložena besedila :

A6-0228/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/09/2006 - 7.7

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0342

Sprejeta besedila
PDF 205kWORD 54k
Sreda, 6. september 2006 - Strasbourg
Poenostavitev in izboljšanje Skupne ribiške politike (2006-2008)
P6_TA(2006)0342A6-0228/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o Akcijskem načrtu 2006-2008 za poenostavitev in izboljšanje Skupne ribiške politike (2006/2053(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom Akcijski načrt 2006-2008 za poenostavitev in izboljšanje Skupne ribiške politike (KOM(2005)0647),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Možnosti poenostavitve in izboljšanja zakonodajnega okolja Skupne ribiške politike (KOM(2004)0820) in delovnega dokumenta Komisije z naslovom Analiza možnosti poenostavitve in izboljšanja zakonodajnega okolja Skupne ribiške politike in njenega izvajanja (SEK(2004)1596),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja (KOM(2005)0535),

–   ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 15. aprila 2005 o sporočilu Komisije z naslovom Možnosti poenostavitve in izboljšanja zakonodajnega okolja Skupne ribiške politike (8077/2005),

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, sklenjenega 16. decembra 2003, s strani Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije(1),

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0228/2006),

A.   ker sta izboljšanje in poenostavitev zakonodajnega okolja prednostna ukrepa Evropske unije za večjo učinkovitost in preglednost v korist državljanov in v okviru okrepitve konkurenčnosti, rasti in trajnostnega razvoja, s čimer se prispeva k lizbonskim ciljem,

B.   ker strokovnjaki in nacionalne javne uprave obžalujejo razpršenost in sočasen obstoj ukrepov, pomanjkanje jasnosti in dostopnosti obstoječih besedil ter težave, ki jih zaradi številnih, včasih odvečnih obveznosti, povzroča upravno breme,

C.   ker se morajo ribiči in druge zadevne strani intenzivno vključevati v poenostavljanje pravil, ki urejajo Skupno ribiško politiko (SRP),

D.  D ker se je treba z ribiškim sektorjem posvetovati v časovnih okvirih, ki mu omogočajo resnično in predhodno udeležbo v procesu odločanja,

E.   ker je učinkovitost SRP tesno povezana z uvedbo usklajenega sistema inšpekcije in nadzora, ki velja za vse, ki delajo v ribiškem sektorju,

1.   močno pozdravlja sektorski akcijski načrt za poenostavitev in izboljšanje SRP;

2.   se v celoti strinja s cilji, ki jih je določila Komisija, zlasti z izboljšanjem jasnosti obstoječih besedil, njihovo poenostavitvijo ter boljšo dostopnostjo, zmanjšanjem upravnih bremen in stroškov javne uprave za ribištvo ter odpisom stroškov in omejitev za ribiče;

3.   pozdravlja metodologijo, ki jo predlaga Komisija, zlasti opredelitev triletnega akcijskega načrta za obdobje 2006–2008;

4.   podpira Komisijo, ki ocenjuje, da se morajo prizadevanja za poenostavitev osredotočiti na politiko ohranitve in nadzora ribolovnih dejavnosti;

5.   ocenjuje, da je nujno resnično okrepiti predzakonodajno posvetovanje vseh strani, ki jih zadevajo predvideni ukrepi, ter da se mora to posvetovanje kolikor je mogoče izvajati v zgodnji fazi, da se zainteresiranim omogoči učinkovito sodelovanje pri pripravi pred vložitvijo zakonodajnih predlogov;

6.   ocenjuje, da je treba pred vsakim zakonodajnim predlogom izvesti analizo vpliva, ki mora temeljiti na natančnih, objektivnih in celovitih informacijah ter se mora ob ustreznem času objaviti;

7.   meni, da je treba predvideti dovolj časa med datumom sprejetja in datumom začetka veljave za vso zakonodajo, s čimer se omogoči, da jo lahko sprejmejo vse zadevne strani;

8.   ocenjuje, da morajo biti besedila predpisov bolj natančna in zadevnim stranem razumljiva;

9.   meni, da je treba oceno učinkovitosti in izvajanja sprejetih ukrepov oblikovati sistematično na podlagi objektivnih in jasno opredeljenih kazalcev;

10.   vztraja, da morajo med postopkom poenostavitve in pri presoji učinkovitosti in izvajanja obstoječih in novih ukrepov svetovalni organi (zlasti regionalni posvetovalni sveti in Svetovalni odbor za ribištvo in ribogojstvo) igrati ključno vlogo; meni, da bi več posvetovanja s temi organi nedvomno privedlo do tega, da bi delujoči v ribiškem sektorju laže sprejeli in bolj upoštevali ribiško zakonodajo;

11.   ocenjuje, da je treba pregledati pravno strukturo določb o tehničnih ukrepih, ukrepih upravljanja ribolovnih naporov, nadzornih ukrepih in omejitvah ulova, zlasti zato, da se pojasnijo besedila, izboljšata njihova razumljivost in usklajenost, odpravijo zastarele določbe ter utrdijo tiste, ki se nanašajo na posamezna področja SRP;

12.   podpira glavna področja ukrepov za poenostavitev, našteta v akcijskem načrtu za ureditev celotnih dovoljenih ulovov (TAC)/kvot in ribolovnega napora, zlasti ločeno obravnavo različnih zdajšnjih sestavnih delov, usmerjanje odločitev na enotne skupine ter razvoj večletnih pristopov;

13.   pozdravlja namen Komisije, da preoblikuje obstoječo zakonodajo s postopnim združevanjem tehničnih ukrepov za posamezne ribolove, pri čemer bo pojasnila veljavne določbe in si prizadevala za večjo povezanost in usklajenost celotne zakonodaje;

14.   izjavlja, da nasprotuje možnosti, ki jo omenja Komisija, da bi Svetu predložili "kratko" uredbo s tehničnimi ukrepi, tej pa bi sledile podrobne uredbe Komisije, kajti tako pomembni vidiki, kot je celota tehničnih ukrepov, ki se nanašajo na floto Skupnosti, ne morejo biti izvzeti iz obravnave in sprejetja s strani Evropskega parlamenta in Sveta;

15.   ocenjuje, da je treba možnost, da bi bilo državam članicam dovoljeno sprejeti tehnične ukrepe lokalne narave, preučiti s prav posebno pozornostjo; meni, da je v izogib vsakršnemu negativnemu učinku, ki bi ga takšna rešitev lahko imela na okolje, potrebno izvesti občasno oceno njihove uporabe;

16.   opaža, da člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike(2) že dovoljuje državam članicam, da sprejmejo nediskriminatorne ukrepe za ohranjanje ribolovnih virov in upravljanje z njimi ter za kar najbolj učinkovito zmanjšanje posledic ribolova na ohranjanje morskih ekosistemov v območju 12 morskih milj od njihovih temeljnih črt; poziva Komisijo, naj bo pri širitvi tega načela zelo previdna, kajti odobritev sprejemanja tehničnih ukrepov lokalne narave bi lahko v zadevnih državah članicah privedla do diskriminatornih situacij;

17.   odobrava razvoj ciljnih pristopov za posamezne regije ali ribolove, ki temeljijo na znanstvenih merilih za varovanje virov in poglobljenih analizah socialno-ekonomskega vpliva, ter ocenjuje, da morajo biti vse zadevne strani intenzivno vključene v razvoj teh pristopov;

18.   meni, da je potrebno načrte za obnovo ribolovnih staležev in upravljanje z njimi, ki jih kot del skupne ribiške politike predlaga Komisija, prilagoditi trenutnim razmeram na tem področju v različnih državah članicah;

19.   odobrava dodatno pomoč za informatiko, informacijske tehnologije in avtomatizacijo, da se omogoči lažji dostop do zakonodaje Skupnosti ter olajšata in racionalizirata zbiranje ter prenos podatkov za nacionalne uprave in vse, ki delajo v sektorju;

20.   meni, da se informacije o zakonodaji ne smejo posredovati samo prek institucionalnih kanalov, ampak morajo pritekati tudi neposredno do zadevnih strani prek združenj, regionalnih posvetovalnih svetov, interneta in z oblikovanjem kodeksa ravnanja;

21.   ocenjuje, da je treba dodatno pomoč za nove tehnologije na krovu ribiških plovil uvajati postopoma, ob predvidevanju odstopanj za manjša plovila in določitvi dovolj dolgih prehodnih obdobij, da se sektor lahko prilagodi;

22.   ocenjuje, da je potrebno za razvoj teh novih tehnologij, kakor tudi za zahtevano posebno usposabljanje, dodeliti pomoč Skupnosti;

23.   meni, da je nujno utrditi in preoblikovati določbe v zvezi z vsemi vidiki, povezanimi s kontrolo in nadzorom ribolovnih dejavnosti;

24.   poziva Komisijo, da pregleda določbe Skupnosti v zvezi z minimalnimi velikostmi z namenom njihove uskladitve;

25.   ponovno poudarja nujnost oblikovanja sistema, usklajenega z inšpekcijo in nadzorom, ki velja za vse, ki delajo v sektorju, ter je v skladu s skupno ureditvijo razlag in postopkov uveljavitve sankcij, da se okrepi zaupanje ribičev v osnovno načelo enake obravnave; meni, da mora Agencija Skupnosti za nadzor ribištva pomagati pri doseganju tega cilja;

26.   pozdravlja splošno načelo za racionalizacijo obveznosti poročanja, ki velja za države članice in sektor, vendar poudarja ključno vlogo nekaterih poročil Komisije, zlasti v zvezi z nadzorom izvajanja SRP;

27.   meni, da je treba pojasniti, izboljšati in informatizirati upravljanje z dovoljenji za ribolov zunaj voda Skupnosti ter s podatki o ulovu in naporu, povezanimi s temi dejavnostmi, ter pozdravlja pobude, ki jih je Komisija v tem smislu že sprejela;

28.   se strinja s Komisijo, da so zapleteni in dolgi postopki, ki jih uporablja Evropska unija za prenos določb, ki so jih sprejele regionalne ribiške organizacije, v zakonodajo Skupnosti, nezaželeni, vendar meni, da zapletenost prenosa v veliki meri izhaja iz preobsežnih birokratskih postopkov znotraj same Komisije in zato kategorično zavrača vsak postopek poenostavitve, ki bi bil v škodo pooblastil Evropskega parlamenta na področju poseganja v zakonodajne postopke;

29.   razen tega poziva Komisijo, da dokonča "vzorčni sporazum" za dve glavni kategoriji partnerskih sporazumov na področju ribištva (mešani ribolov in lov na tune), na katerem temeljijo pravice in obveznosti dveh strani (Skupnosti in tretje države);

30.   meni, da sta preoblikovanje in poenostavitev pogajalskega postopka in postopka upoštevanja partnerskega sporazuma na področju ribištva prednostni nalogi, in pozdravlja nedavna prizadevanja Komisije za to;

31.   poudarja pripravljenost za dejavno pomoč pri prizadevanjih za izvajanje postopka poenostavitve in poziva k trajnemu medinstitucionalnemu dialogu, ki bo omogočil boljšo pripravo zakonodaje glede SRP;

32.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
(2) UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov