Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0090(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0457/2006

Teksty złożone :

B6-0457/2006

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0343

Teksty przyjęte
PDF 271kWORD 36k
Środa, 6 września 2006 r. - Strasburg
Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
P6_TA(2006)0343B6-0457/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2005)0181 - COM(2006)0213 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając przedstawiony przez Komisję wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2005)0181)(1), a także zmieniony wniosek (COM(2006)0213)(2),

–   uwzględniając art. 279 Traktatu WE oraz art. 183 Traktatu Euratom, zgodnie z którymi Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0234/2005),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej oraz należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając ponowną konsultację z Radą z dnia 28 czerwca 2006 r. (C6-0207/2006),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 15 marca 2006 r.(4) i z dnia 6 lipca 2006 r.(5),

–   uwzględniając art. 54 ust. 3 i art. 56 Regulaminu,

1.   zwraca uwagę, że w myśl postanowień art. 250 ust. 2 Traktatu WE Komisja dokonała zmiany wniosku, a w szczególności, iż zgodnie z sugestią Parlamentu z dnia 15 marca 2006 r. włączona w jego ramy została zasada proporcjonalności i większej przejrzystości oraz postanowienia dotyczące bazy danych uczestników wyłączonych oraz corocznych sprawozdań państw członkowskich;

2.   z zadowoleniem przyjmuje włączenie w ramy projektu zasady wydajności i efektywnej kontroli wewnętrznej, w tym także tolerowany poziom ryzyka;

3.   przyjmuje zmieniony wniosek Komisji z dnia 18 maja 2006 r. w zakresie, w jakim uwzględnia on poprawki Parlamentu, bez uszczerbku jednakże dla utrzymujących się w mocy wyników głosowań z dnia 15 marca 2006 r. oraz z dnia 6 lipca 2006 r.;

4.   wzywa Radę do poinformowania Parlamentu w przypadku podjęcia zamiaru odejścia od przyjętego przez niego tekstu;

5.   zwraca uwagę na art. 45 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej oraz należytego zarządzania finansami, a także na załączoną do niego deklarację nr 6; wzywa Radę do przyjęcia wspólnych wytycznych oraz do zapoczątkowania procedury pojednawczej, w myśl postanowień wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r.(6);

6.   wzywa Radę do przeprowadzenia ponownych konsultacji z Parlamentem w przypadku podjęcia zamiaru wprowadzenia znacznych zmian do projektu Komisji;

7.   upoważnia swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0085.
(5) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0312.
(6) Dz.U. C 89 z 22.4.1975, str. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności