Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0090(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0457/2006

Predkladané texty :

B6-0457/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0343

Prijaté texty
PDF 233kWORD 35k
Streda, 6. septembra 2006 - Štrasburg
Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev
P6_TA(2006)0343B6-0457/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (KOM(2005)0181 - KOM(2006)0213 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))

Európsky parlament,

—  ? so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0181)(1) a zmenený návrh (KOM(2006)0213)(2),

—  ? so zreteľom na článok 279 Zmluvy o ES a článok 183 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0234/2005),

—  ? so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006(3),

—  ? so zreteľom na opätovnú konzultáciu Rady z 28. júna 2006 (C6-0207/2006),

—  ? so zreteľom na svoju pozíciu z 15. marca 2006(4) a 6. júla 2006(5),

—  ? so zreteľom na článok 54 ods. 3 a článok 56 rokovacieho poriadku,

1.   konštatuje, že Komisia zmenila svoj návrh podľa článku 250 ods. 2 Zmluvy o ES a najmä, že do neho začlenila zásadu proporcionality, požiadavku väčšej transparentnosti, databázu vylúčených účastníkov a výročné správy členských štátov, ako požadoval Európsky parlament v rámci hlasovania 15. marca 2006;

2.   víta začlenenie zásady efektívnej a účinnej vnútornej kontroly vrátane prijateľnej úrovne rizika;

3.   schvaľuje zmenený návrh Komisie z 18. mája 2006, keďže zohľadňuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ale bez toho, aby bola dotknutá jeho pozícia z 15. marca 2006 a 6. júla 2006, ktoré stále bezvýhradne platia;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   upozorňuje na bod 45 Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006 a na vyhlásenie č. 6, ktoré je jeho prílohou; vyzýva Radu, aby prijala spoločné usmernenie a začala zmierovacie konanie v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975(6);

6.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

7.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006,s. 1.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0085.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2006)0312.
(6)2 Ú. v. ES C 89, 22.4.1975, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia