Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2189(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0219/2006

Predkladané texty :

A6-0219/2006

Rozpravy :

PV 06/09/2006 - 15
CRE 06/09/2006 - 15

Hlasovanie :

PV 07/09/2006 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0347

Prijaté texty
PDF 220kWORD 56k
Štvrtok, 7. septembra 2006 - Štrasburg
Enviromentálna značka pre produkty rybného hospodárstva
P6_TA(2006)0347A6-0219/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o otvorení diskusie o prístupe Spoločenstva k schémam udeľovania environmentálnej značky produktom rybných hospodárstiev (2005/2189(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, ktorým sa otvára diskusia o prístupe Spoločenstva k schémam udeľovania environmentálnej značky produktom rybných hospodárstiev (KOM(2005)0275),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na správu č. 780 z 26. zasadnutia Výboru pre rybné hospodárstvo, Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktoré sa konalo 7. až 11. marca 2005 v Ríme,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie, ktorým sa stanovuje akčný plán Spoločenstva s cieľom integrovať ochranu životného prostredia do spoločnej politiky rybného hospodárstva (KOM(2002)0186),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o budúcnosti obchodu s produktmi rybného hospodárstva v Európskej únii: spoľahlivosť, partnerstvo a konkurencieschopnosť (KOM(1997)0719),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(1),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0219/2006),

A.   keďže uvedenie produktov rybolovu na trh so spoľahlivým osvedčením, ktoré dokazuje, že zvieratá boli ulovené, chované, zbierané alebo spracované v súlade s požiadavkami trvalej udržateľnosti životného prostredia, môže významným spôsobom prispieť k tomu, aby sa výrobcovia aj spotrebitelia viac priblížili k cieľom v oblasti trvalo udržateľného rybolovu,

B.   keďže neexistuje kritérium, ktoré by bolo na medzinárodnej úrovni jednotne uznávané a vzťahovalo by sa na vymedzenie pojmu trvalej udržateľnosti pre produkty rybolovu,

C.   keďže ekologický prístup ako súčasť schémy udeľovania environmentálnej značky musí byť vždy založený na širokospektrálnom hodnotení,

D.   keďže v schéme udeľovania environmentálnej značky a osvedčovania sa musí uprednostňovať systém viacerých kritérií,

E.   keďže FAO od roku 1998 skúma rôzne aspekty udeľovania environmentálnej značky produktom rybných hospodárstiev a keďže v máji 2005 jeho Výbor pre rybné hospodárstvo vypracoval smernice v tejto oblasti,

F.   keďže Svetová obchodná organizácia (WTO) skúmala túto otázku od zasadnutia v Doha v roku 2001, na ktorom rozvojové krajiny jasne prejavili svoju obavu, že udeľovanie environmentálnej značky vyústi do nových ochranárskych opatrení,

G.   keďže udeľovanie environmentálnej značky pre produkty rybných hospodárstiev môže skvalitniť zber informácií o konkrétnych rybných hospodárstvach (skvalitnenie množstva a spoľahlivosti údajov),

H.   keďže súčasné rozšírenie mnohých schém udeľovania environmentálnych značiek a s tým spojených požiadaviek, ktoré vyvoláva nedôveru a zmätok u spotrebiteľov, môže tento nástroj zdiskreditovať,

I.   keďže Európske spoločenstvo nedávno podpísalo Dohodu o medzinárodnom programe na ochranu delfínov a súvisiacu schému environmentálnej certifikácie (Dolphin Safe),

J.   keďže sa preukázalo, že existuje zmätok, čo sa týka rozdielu medzi environmentálnou značkou a značkou kvality,

K.   keďže v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 by každá aktivita v rybnom hospodárstve v Európskej únii mala by trvalo udržateľná, keďže by mala byť v súlade s ustanoveniami Spoločenstva v danej oblasti,

1.   víta oznámenie Komisie, ktorým sa otvára diskusia o prístupe Spoločenstva k schémam udeľovania environmentálnej značky produktom rybných hospodárstiev;

2.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia predložila oznámenie neskoro, dôsledkom čoho sa medzitým umožnilo rozšírenie environmentálnych značiek v súkromnom sektore bez žiadnej verejnej kontroly, s čím došlo aj k súvisiacim problémom s dôveryhodnosťou a k zmäteniu výrobcov a spotrebiteľov;

3.   upozorňuje okrem iného aj na skutočné ciele mnohých týchto značiek, ktoré sa vzhľadom na to, že spotrebitelia prikladajú trvalo udržateľnému rozvoju čoraz väčší význam, využívajú iba ako reklama na zvýšenie predaja bez toho, aby pre trvalo udržateľný rozvoj poskytovali akúkoľvek skutočnú záruku;

4.   domnieva sa, že momentálne dostupná škála schém prispieva k zložitosti v tejto oblasti a že žiadny budúci návrh nesmie byť vypracovaný takým spôsobom, ktorý by komerčne zvýhodňoval schémy, ktoré sú na trhu aktuálne platné;

5.   berie na vedomie skutočnosť, že Komisia momentálne zamýšľa otvoriť iba všeobecnú, a nie podrobnú diskusiu a že teda ešte nenavrhuje požiadavky na usmernenie udeľovania environmentálnych značiek na európskej úrovni; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia prostredníctvom tohto oznámenia iba nepatrne prispieva do diskusie, ktorú zamýšľa otvoriť a ktorá je v súčasnosti príliš neurčitá a chýbajú jej podnety;

6.   vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ambícií v oznámení Komisie a domnieva sa, že zvolený postup (ktorý spočíva v stanovení minimálnych nárokov na dobrovoľné schémy udeľovania environmentálnej značky) plne nezodpovedá daným problémom; domnieva sa, že všetky značky používané na trhu musia byť nezávisle monitorované, aby boli pre spotrebiteľa absolútne spoľahlivé a dôveryhodné;

7.   vyzýva na vyššie uznávanie nepriemyselného rybolovu na európskej úrovni; žiada, aby sa pred prípadným zavedením schémy udeľovania environmentálnej značky uskutočnili konzultácie so zúčastnenými stranami vrátane zástupcov sektora nepriemyselného rybolovu a aby sa zohľadnili ich návrhy;

8.   domnieva sa, že značka môže byť plne účinná iba vtedy, pokiaľ je jednotná a ľahko zrozumiteľná pre spotrebiteľov, čím im umožní zamerať sa vo svojom výbere na výrobky zabezpečujúce trvalú udržateľnosť rybolovných zdrojov;

9.   vyzýva preto Komisiu, aby ďalej rozvinula širokú diskusiu, na ktorej sa zúčastnia všetky dotknuté strany a ktorá umožní hĺbkovú analýzu mnohých dôležitých nedoriešených otázok;

10.   schvaľuje väčšinu cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti, harmonizácie, zisťovania pôvodu, transparentnosti, objektivity a nediskriminácie, ktoré sú vymenované v bode 4 oznámenia; považuje zriadenie jednotnej environmentálnej značky EÚ za administratívne ťažkopádne;

11.   je presvedčený o tom, že používanie dôveryhodných environmentálnych značiek môže byť účinným nástrojom v boji proti nelegálnemu, neregulovanému a neohlásenému rybolovu, keďže si vyžaduje veľmi jasnú dokumentáciu potvrdzujúcu pôvod rýb, čo by sťažilo vstup nezákonne ulovených rýb na trh;

12.   vyzýva Komisiu, aby spresnila, čo rozumie pod verejnou značkou Spoločenstva, pretože jej analýza možnosti 2 ("Vytvorenie jednotnej schémy udeľovania environmentálnej značky Spoločenstva rybám a produktom rybného hospodárstva") a možnosti 3 ("Zavedenie minimálnych požiadaviek pre nezávislé schémy udeľovania environmentálnych značiek") uvedenej v oznámení vedie k nejasnostiam či boli vzaté do úvahy rôzne koncepcie existujúce na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o vlastníctvo schémy udeľovania environmentálnych značiek;

13.   domnieva sa, že po zavedení schémy udeľovania environmentálnych značiek a osvedčovania bude musieť Komisia túto schému podporovať a poskytovať o nej informácie všetkým zúčastneným stranám; domnieva sa, že Komisia bude musieť tiež zabezpečiť, aby orgány zodpovedné za udeľovanie a osvedčovanie plne dodržiavali stanovené pravidlá, aby nedochádzalo ku zavádzaniu spotrebiteľov;

14.   nalieha na Komisiu, aby do šiestich mesiacov, so zreteľom na vývoj v širokej diskusii, predložila Európskemu parlamentu a Rade oznámenie so spresnením minimálnych požiadaviek a usmernení, s ktorými musí byť schéma udeľovania environmentálnych značiek Spoločenstva pre produkty rybného hospodárstva v súlade;

15.   nalieha tiež na Komisiu, aby pri stanovovaní základov schémy udeľovania environmentálnych značiek pre produkty rybolovu v Európskej únii zohľadnila medzinárodné požiadavky v tejto oblasti, predovšetkým tie, ktoré zostavila FAO, aby táto schéma okrem iného;

   a) bola v súlade s Kódexom správania sa pre zodpovedný rybolov FAO a s ustanoveniami iných medzinárodných organizácií vrátane OSN a WTO;
   b) vykazovala nezáväzný charakter a garantovala zvýšenú ochranu životného prostredia bez toho, aby bol produkt, ktorý nemá environmentálnu značku, považovaný za produkt nižšej kvality;
   c) bola transparentná vo všetkých aspektoch vrátane svojej organizačnej štruktúry a foriem finančnej podpory;
   d) nebola diskriminačná a nevytvárala prekážky pre obchod, obzvlášť pre rozvojové krajiny, a súčasne umožňovala spravodlivú hospodársku súťaž;
   e) bola podporovaná Komisiou, ktorá by bola poverená stanovením noriem pre fungovanie tejto schémy a zároveň by zaručila nezávislosť špecializovaných orgánov poverených akreditáciou a osvedčovaním, ako hlavných súčastí procesu ako aj a hodnovernosť obsahu značky;
   f) obsahovala požiadavky udržateľnosti, ktoré musia byť na vyššej úrovni ako platné požiadavky Spoločenstva na riadenie vlastných zdrojov a musia byť založené na serióznych vedeckých analýzach, pričom tieto požiadavky môžu byť všeobecné aj špecifické v závislosti od rôznych produktov rybolovu;
   g) garantovala presnosť informácií uvádzaných na značkách, čo zahŕňa dozor nad dodržiavaním reťazca kontroly každého produktu od rybárskej lode až ku konečnému spotrebiteľovi a zabezpečenie sledovania osvedčenia tak, aby sa preukázalo, že každý označený produkt dodržiava stanovené špecifikácie;
   h) stanovovala spoľahlivé a nezávislé postupy kontroly a overovania;
   i) zabezpečovala nevyhnutný verejný charakter propagácie;
   j) zvolila takú značku, na ktorej bude konečný výsledok hodnotenia produktu v podobe, ktorá bude pre spotrebiteľov viditeľná a zrozumiteľná;

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.20060907-P6_TA(2006)0347_SK-p0000002.fig

(1) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia