Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2193(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0252/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0252/2006

Viták :

PV 07/09/2006 - 4
CRE 07/09/2006 - 4

Szavazatok :

PV 07/09/2006 - 7.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0354

Elfogadott szövegek
PDF 298kWORD 77k
2006. szeptember 7., Csütörtök - Strasbourg
Az utasnyilvántartási adatállomány kezelésére vonatkozó, az Amerikai Egyesült Államokkal megkötendő megállapodás
P6_TA(2006)0354A6-0252/2006

Az Európai Parlament ajánlása a Tanácshoz az Amerikai Egyesült Államokkal az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) kezelésére vonatkozó, a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés, többek között a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében kötendő megállapodásra irányuló tárgyalásokra (2006/2193(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Sophia in 't Veldnek az ALDE képviselőcsoport nevében az Amerikai Egyesült Államokkal az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) kezelésére vonatkozó, a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés, többek között a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében kötendő megállapodás tartalmára vonatkozó Tanácshoz intézett ajánlás-tervezetére (B6-0382/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és 114. cikke (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0252/2006),

A.   emlékeztet a PNR-kérdéssel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira(1), amelyekben a Parlament a kezdetektől fogva hangoztatta a következőket:

   - egyfelől arra való hajlandóságát, hogy biztonsági célból hozzáférést engedélyezzen az utasok személyes adataihoz állami hatóságok számára abban az esetben, ha erre az érintett személyek azonosítása, illetve annak ellenőrzése érdekében kerül sor, hogy szerepelnek-e a veszélyes személyek vagy ismert terroristák listáján (amint az az EU-ban szokásos a schengeni egyezménnyel kapcsolatban, illetve a légitársaságok által az "APIS" rendszerben (Advanced Passenger Information System)* kezelt adatokhoz hozzáférést biztosító 2004/82/EK irányelv(2) értelmében),
   - másfelől komoly aggodalmát az állami hatóságoknak a "normális" utasok (azaz a fogadó országban veszélyes személyként vagy bűnözőként nem nyilvántartott személyek) viselkedésére vonatkozó adatokhoz, - mint hitelkártyaszám, e-mail cím, bármilyen csoporthoz való tartozás, törzsutas-információk - való rendszeres hozzáférése miatt kizárólag annak a megállapítása céljából, hogy elvi szinten az utas jelenthet-e potenciális veszélyt a repülőjáratra, úticéljára vagy a tranzitországra nézve,

B.   tudatában van annak, hogy ezen "viselkedési" adatokhoz való rendszeres hozzáférést – még akkor is, ha azt az EU nem engedélyezte – belső biztonságuk érdekében egyes országok, például az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália jelenleg megkövetelik, de hangsúlyozza a következőket:

   - Kanada és Ausztrália esetében a hazai jogszabályok korlátozott körben, időtartammal és számban, igazságügyi hatóság felügyelete alatt teszik lehetővé az adatokhoz való hozzáférést, amelynek köszönhetően a Parlament és az EU nemzeti adatvédelmi hatóságai e rendszereket megfelelőnek nyilvánították,
   - az Egyesült Államok esetében még a Bizottsággal folytatott hosszú tárgyalások után és a kötelezettségvállalásokban megnyilvánuló jóindulat ellenére sincs jogilag érvényes adatvédelem a légi közlekedés terén; ezért az "érzékeny" adatok kivételével az összes PNR-adathoz hozzá lehet férni és a biztonsági ellenőrzést követően akár évekig meg lehet őket őrizni; továbbá a nem amerikai állampolgárok nem élveznek igazságügyi védelmet,

C.   tekintettel arra, hogy a 2001. szeptember 11-i tragikus események óta világszerte nagyon sok olyan biztonsági intézkedés bevezetésére került sor, amelyek gyakran járnak az állampolgárok személyes adatainak, nevezetesen a pénzátutalásokkal, a telekommunikációval és az utasinformációkkal kapcsolatos adatok rendszeres gyűjtésével és megfigyelésével; tekintettel arra, hogy egységes EU-biztonságpolitika hiányában az egyes állampolgárok pozíciója gyengül az állammal szemben,

D.   emlékeztet arra, hogy a Parlament úgy határozott, hogy az Európai Bíróság előtt megtámadja a Tanáccsal való tárgyalás után és a Bizottság megfelelőségi határozata alapján az Egyesült Államokkal kötött megállapodásról szóló 2004/496/EK határozatot(3), amelyet a Bizottság 2004/535/EK(4) határozata alapján tárgyaltak, ugyanis annak nincs jogalapja és jogilag nem egyértelmű, valamint a megállapodás alapján a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harc szükségességéhez képest túlzott mértékben gyűjtöttek személyes adatokat,

E.   üdvözli, hogy az Európai Bíróság megsemmisítette a 2004/496/EK tanácsi határozatot és a Bizottság 2004/535/EK(5) határozatát,

F.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Bíróság nem válaszolt az Európai Parlamentnek a megállapodás jogi szerkezete és a megállapodás tartalmának az emberi jogokról szóló európai egyezmény 8. cikkében megállapított adatvédelmi elveknek való megfelelése kapcsán megfogalmazott aggodalmaira,

G.   figyelembe véve, hogy az Európai Bíróság megállapította, hogy a Tanács 2004/496/EK határozatát nem lehet érvényesen elfogadni az EK-Szerződés 95. cikke és a 95/46/EK(6) irányelv együttes jogalapján, ugyanis az utasnyilvántartási adatok átadása és az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodája (CBP) által történő felhasználása olyan, a közbiztonságot és az állami büntetőjogi tevékenységeket érintő adatfeldolgozási tevékenységekhez kapcsolódik, amelyek nem tartoznak a 95/46/EK irányelv és az első pillér hatálya alá,

H.   figyelembe véve a Bizottság és a Tanács kifejezett hajlandóságát arra, hogy szorosan együttműködjenek az Európai Parlamenttel a Bíróság döntésének való teljes megfelelés érdekében, ugyanakkor sajnálatát kifejezve amiatt, hogy a Tanács elmulasztotta bevonni a Parlamentet a folyamatban lévő tárgyalásokba,

I.   egyetért a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2006. június 14-én elfogadott, az Európai Bíróság ítéletének nyomon követéséről szóló véleményével(7),

J.   úgy véli, hogy a kérdés fontosságára való tekintettel az EU-nak mindenképpen megegyezésre kell jutnia az Egyesült Államokkal egy megfelelő nemzetközi megállapodásról, amely az alapvető jogok kellő tiszteletben tartásával az alábbiakat tartalmazza:

   a) milyen adatokra van szükség, és milyen adatokat kell rendszeresen és automatikusan (APIS) átadni azonosítási célokra, milyen, az utasok "viselkedésével" kapcsolatos adatok kerülhetnek eseti elbírálás alapján átadásra a közbiztonsági "megfigyelő listákon" "veszélyesként" megjelölt, illetőleg bűnelkövetőként vagy terroristaként szereplő személyekkel kapcsolatban,
   b) azon súlyos bűncselekmények listája, amelyekkel kapcsolatban további adatokat lehet lekérni,
   c) az adatok megosztására jogosult hatóságok és ügynökségek listája, valamint a betartandó adatvédelmi feltételek,
   d) mind a kétféle adat megőrzési ideje, annak egyértelművé tételével, hogy a súlyos bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos adatokat az EU-USA igazságügyi együttműködési(8) és kiadatási(9) megállapodása alapján át kell adni,
   e) a légitársaságok, a számítógépes helyfoglaló rendszerek vagy a magánszervezetek (pl. SITA és AMADEUS) szerepe az utasok adatainak átadásában és a közbiztonsági célokra használandó eszközök megnevezése (APIS, PNR, stb.),
   f) az utasoknak annak érdekében nyújtandó garanciák, hogy lehetőségük nyíljon kijavítani a velük kapcsolatos adatokat, vagy magyarázatot adni az utazási szerződésben és a személyazonossági dokumentumokban, vízumokban, útlevelekben és egyéb hivatalos iratokban szereplő adatok közötti különbség esetén,
   g) a légitársaságok kötelezettségei az utasok és az állami hatóságok tekintetében rögzítési és kódolási hibák esetén, illetve a feldolgozott adatok tekintetében,
   h) független hatósághoz való fellebbezés joga és jóvátételi mechanizmusok az utasok jogainak megsértése esetén,
   i) a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról szóló, 1989. július 24-i 2299/89/EGK rendelet(10) 6. cikk d) pontjának való szigorú megfelelés igénye, amely rendelet megköveteli az utas előzetes hozzájárulását a személyes adatainak átadásához,

1.   a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz:

   Általános elvek
   a) el kell kerülni, hogy 2006. október 1-jétől európai szintű joghézag alakuljon ki az utasnyilvántartási adatok átadása vonatkozásában, és biztosítani kell, hogy az utasok jogai és szabadságjogai az Egyesült Államok kormánya által benyújtott egyoldalú kötelezettségvállalásokban foglaltaknál még nagyobb mértékű védelemben részesüljenek;
   b) az e területen kötött új megállapodásoknak az emberi jogokról szóló európai egyezmény 8. cikkében megfogalmazott európai uniós adatvédelmi elveken kell alapulniuk;
   A tárgyalási folyamat tekintetében:
  c) ahogy a napirend engedi, meg kell tárgyalni a következőket:
   - egy új, rövid távú, a 2006. október 1. és 2007 novembere közötti időszakot (az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a Bíróság ítélete tárgyát képező megállapodás által fedett eredeti időszak) lefedő nemzetközi megállapodás;
   - következetesebb megközelítés kidolgozása közép, illetve hosszú távra, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szintjén az utasok adatainak cseréje kapcsán annak érdekében, hogy biztosítani lehessen mind a légi közlekedés biztonságát, mind pedig az emberi jogok globális szintű tiszteletben tartását;
   d) fel kell hatalmazni az elnökséget, hogy a Bizottság támogatásával tájékoztassa az Európai Parlamentet a megállapodással kapcsolatos tárgyalásokról, és megfigyelőként vonja be az illetékes bizottság képviselőit az Egyesült Államok kormányával folytatott tárgyalásokba;
   A rövid távú megállapodás tartalma tekintetében:
   e) ki kell küszöbölni a megállapodás első, az Egyesült Államok és az Európai Unió által közösen végzett felülvizsgálatában megfogalmazott hiányosságokat(11), és figyelembe kell venni az európai adatvédelmi biztos és a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport ajánlásait(12);
   f) a megállapodás szövegébe bele kell foglalni a kötelezettségvállalások tartalmát annak érdekében, hogy azok jogilag kötelező erejűek legyenek, és azok eredményeképp a két félnek jogszabályokat kelljen létrehoznia, vagy módosítania kelljen a meglévő jogszabályokat, a bíróságoknak pedig meg kelljen védeniük a megállapodás hatálya alá tartozó személyeket;
  g) az Egyesült Államok kormánya jóindulatának bizonyítékaként a kötelezettségvállalásokat, amelyeket több mint két évvel a megállapodás hatályba lépése után sem hajtottak végre maradéktalanul, haladéktalanul be kell építeni az új megállapodásba az alábbiak szerint:
   - szigorú korlátozás a felhasználás célja tekintetében a 3. kötelezettségvállalásnak megfelelően, annak érdekében, hogy a viselkedési adatokat ne lehessen pénzügyi bűncselekmények felderítésére vagy a madárinfluenza megelőzésére használni; a korlátozást az ilyen adatok továbbadására is alkalmazni kell;
   - PUSH-rendszerre történő átállás (a 13. kötezelettségvállalásnak megfelelően) a Kanadával és Ausztráliával kötött megállapodásokhoz hasonlóan, mivel az összes műszaki követelmény teljesül, és például a SITA már ma is ezt a rendszert használja;
   - az utasok tájékoztatása a PNR-szabályokkal kapcsolatban és a 36–42. kötelezettségvállalásoknak, valamint a Kanadával és Ausztráliával kötött megállapodásoknak megfelelő jogi fellebbezési eljárások bevezetése;
   - az adatok kezelését végző személyek megfelelő eligazítása és képzése, valamint az informatikai rendszerek biztonságának garantálása;
   - a 43. kötelezettségvállalásnak megfelelően az éves közös felülvizsgálatot valóban évente kell elvégezni, a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal való együttműködésben, az eredményeket maradéktalanul nyilvánosságra kell hozni, és nem csak a kötelezettségvállalások végrehajtását kell értékelni, hanem a megállapodások eredményeit is a terrorizmus és a bűnözés felszámolása tekintetében;
   A középtávú megállapodás tartalma tekintetében
   h) egyértelmű jogi keretet kell teremteni az EU-ban, nevezetesen az adatvédelmi kerethatározat-tervezet sürgős elfogadásával;
   i) az egyes "pillérek" közötti mesterséges megosztottságot egy egységes, pillérek közötti adatvédelmi keret létrehozásával kell elkerülni az Unióban, egy, az EU-Szerződés 42. cikke szerinti ún. áthidaló záradék révén annak biztosítása érdekében, hogy az új megállapodást az Európai Parlamenttel társulva és a Bíróság jogi felügyelete mellett lehessen meghozni;
   j) korlátozni kell a lekérhető adatok mennyiségét, és a 95/46/EK irányelv 8. cikke értelmében a forrásnál szűrni kell az érzékeny adatokat; megjegyzi, hogy a légitársaságoknak csak a rendelkezésükre álló adatokat kell átadniuk, tehát a gyakorlatban a Vámügyi és Határvédelmi Iroda ritkán jut mind a 34 kért adat birtokába; úgy ítéli meg, hogy e megállapodás céljai, nevezetesen a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés – a szervezett bűnözést is beleértve – megelőzése és leküzdése tekintetében még az APIS adatai is elegendők lehetnek; felhívja a Tanács elnökségét és a Bizottságot, hogy a tárgyalások során vessék fel ezt a kérdést;

2.   megismétli korábbi követelését, hogy az új megállapodás az Egyesült Államok állampolgárait megillető szintű védelmet biztosítson az európai utasok számára is;

3.   hangsúlyozza korábbi álláspontját, amely szerint az Európai Uniónak el kell kerülnie egy európai PNR-rendszer közvetett úton történő létrehozását, az adatoknak az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodájától a tagállamok rendőrségeinek és igazságügyi hatóságainak való átadásával; úgy véli, hogy a "hétköznapi" állampolgárok adatainak rendszeres, igazságügyi eljárás vagy rendőrségi nyomozás keretein kívüli gyűjtését továbbra is tiltani kell az Európai Unióban, és az adatok cseréjét szükség esetén a meglévő, a kölcsönös jogsegélyről és kiadatásról szóló EK/USA megállapodásnak megfelelően kell elvégezni;

4.   javasolja, hogy 2006 vége előtt kezdődjön párbeszéd az EU, az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália között a parlamentek képviselőinek bevonásával a 2007-es felülvizsgálat közös előkészítése, és szükség esetén a PNR-adatok átadására vonatkozó globális szabvány kidolgozása érdekében;

5.   nyomatékosan javasolja, hogy az Európai Parlament szervezzen közös ülést az Egyesült Államok kongresszusával annak érdekében, hogy mint az érintett állampolgárok demokratikus képviseletét ellátó intézmények, kezdjenek párbeszédet a terrorizmus elleni harcról és annak az állampolgári és emberi jogokra gyakorolt következményeiről;

o
o   o

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatásul a Bizottságnak.

(1) A személyes adatoknak a légitársaságok által a transzatlanti járatok esetében történő átadásáról szóló állásfoglalás (2003. március 13.), HL C 61. E, 2004.3.10., 381. o., a személyes adatoknak a légitársaságok által a transzatlanti járatok esetében történő továbbadásáról szóló állásfoglalás: az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások állása (2003. október 9.), HL C 81. E, 2004.3.31., 105. o., és az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodája rendelkezésére bocsátott, a légiutasok utasnyilvántartási adatállományában tárolt személyes adatok megfelelő védelméről szóló bizottsági határozatról szóló állásfoglalás (2004. március 31.), HL C 103. E, 2004.4.29., 665. o.
(2) A Tanács 2004/82/EK irányelve (2004. április 29.) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről (HL L 261., 2004.8.6., 24. o.).
(3) 2004/496/EK:Tanácsi határozat (2004. május 17.) az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 183., 2004.5.20., 83. o.).
(4) 2004/535/EK:A Bizottság határozata (2004. május 14.) az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodája rendelkezésére bocsátott, a légiutasok utasnyilvántartási adatállományában tárolt személyes adatok megfelelő védelméről (HL L 235., 2004.7.6., 11. o.).
(5) 2006. május 30-i ítélet a C-317/04. és C-318/04. egyesített ügyek.
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyek védelméről tekintettel a személyes adatok kezelésére és az ilyen adatok szabad mozgására (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
(7) 2006/5 számú vélemény az Európai Bíróság 2006. május 30-i ítéletéről az utasnyilvántartások Egyesült Államoknak történő átadásával kapcsolatos C-317/04 és C-318/04 egyesített ügyekben (lásd: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2006_en.htm).
(8) HL L 181., 2003.7.19., 34. o.
(9) HL L 181., 2003.7.19., 27. o.
(10) HL L 220., 1989.7.29., 1. o.
(11) A Bizottság 2004. május 14-i 2004/535/EK határozatában szereplő kötelezettségvállalások az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatala által történő végrehajtásának közös felülvizsgálata (2005. december 12-i szerkesztett változat).
(12) lásd: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2006_en.htm.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat