Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2060(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0235/2006

Předložené texty :

A6-0235/2006

Rozpravy :

PV 25/09/2006 - 13
CRE 25/09/2006 - 13

Hlasování :

PV 26/09/2006 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0366

Přijaté texty
PDF 385kWORD 118k
Úterý, 26. září 2006 - Štrasburk
Tematická strategie o znečišťování ovzduší
P6_TA(2006)0366A6-0235/2006

Usnesení Evropského parlamentu o tematické strategii o znečišťování ovzduší (2006/2060(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o tematické strategii o znečišťování ovzduší (KOM(2005)0446),

-   s ohledem na šestý akční program Společenství pro životní prostředí (šestý EAP)(1),

-   s ohledem na Lisabonskou strategii (závěry Evropské rady v Barceloně ve dnech 15.–16. března 2002),

-   s ohledem na sdělení Komise o programu Čisté ovzduší pro Evropu (CAFE): směrem k tematické strategii pro kvalitu ovzduší (KOM(2001)0245),

-   s ohledem na hodnocení dopadu týkající se tematické strategie o znečišťování ovzduší a směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (SEK(2005)1133),

-   s ohledem na zprávu o zdravotních aspektech znečišťování ovzduší – závěry projektu WHO "Systematický přezkum zdravotních aspektů znečištění ovzduší" v Evropě(2),

-   s ohledem na studii Institutu pro evropskou politiku životního prostředí (IEEP)(3),

-   s ohledem na návrh nové směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu předložený Komisí (KOM(2005)0447),

-   s ohledem na rozsáhlý systém stávající legislativy EU, kterým se řídí kvalita vzduchu a znečišťování ovzduší, včetně rámcové směrnice o kvalitě ovzduší(4) a jejích dceřiných směrnic, tj. směrnice o národních emisních stropech(5), směrnice o velkých spalovacích závodech(6), směrnic, kterými se řídí emise z vozidel a kvalita paliva, směrnice o emisích těkavých organických sloučenin při používání organických rozpouštědel(7) a směrnice týkající se prevence a kontroly integrovaného znečištění(8),

-   s ohledem na závěry Evropské rady pro životní prostředí ze dne 9. března 2006,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0235/2006),

A.   vzhledem k tomu, že znečištění ovzduší je významnou příčinou úmrtí a faktorem ovlivňujícím nemocnost v Evropě, který má za následek průměrné snížení očekávané délky života o více než osm měsíců na osobu; vzhledem k tomu, že děti, starší osoby, lidé trpící respiračními a kardiovaskulárními chorobami a osoby žijící ve vysoce exponovaných oblastech, jako jsou městské oblasti (velká města), a v blízkosti hlavních silnic, jsou zvláště vystaveni zdravotním rizikům,

B.   vzhledem k tomu, že hlavním cílem tematické strategie o znečišťování ovzduší je vytvořit dlouhodobou integrovanou strategickou politiku pro boj se znečišťováním ovzduší, a dosáhnout tak cílů šestého EAP souvisejících s ochranou lidského zdraví a životního prostředí,

C.   vzhledem k tomu, že v posledních desetiletích již bylo dosaženo významného pokroku při snižování emisí znečišťujících látek, které nejvíce ohrožují zdraví, do ovzduší,

D.   vzhledem k tomu, že znečišťujícími látkami, které působí nejvíce zdravotních problémů, jsou jemné částice PM 2,5 a přízemní ozon,

E.   vzhledem k tomu, že 55 % evropských ekosystémů je poškozeno znečištěním ovzduší,

F.   vzhledem k tomu, že znečištění ovzduší se vyskytuje ve všech členských státech a že se jedná o přeshraniční záležitost, neboť částice a jiné znečišťující látky urazí i stovky kilometrů, a tudíž je třeba hledat řešení na evropské úrovni a zavést přísnější přeshraniční opatření; vzhledem k tomu, že tato skutečnost nezbavuje některé členské státy jejich konkrétní odpovědnosti za dodržování mezních hodnot pro kvalitu ovzduší,

G.   vzhledem k tomu, že proti znečišťování ovzduší lze účinně bojovat pouze prostřednictvím koordinovaného souboru opatření, který spojuje opatření na evropské, národní a místní úrovni a který je v první řadě zaměřen na boj s emisemi znečišťujících látek přímo u jejich zdroje,

H.   vzhledem k tomu, že článek 7 šestého EAP uvádí, že jedním z cílů tohoto programu je dosáhnout "úrovně jakosti vzduchu, která nepředstavuje rizika pro lidské zdraví a pro životní prostředí, ani na ně nemá výrazně negativní dopad",

I.   vzhledem k tomu, že mezi klíčovými opatřeními uvedenými v článku 7 šestého EAP je vytvoření tematické strategie o znečišťování ovzduší a přezkoumání a aktualizace norem týkajících se kvality ovzduší a národních emisních stropů za účelem dosažení dlouhodobého cíle nepřekračovat kritické zátěže a úrovně; vzhledem k tomu, že znečištění je komplexní problém, který může být vyřešen pouze prostřednictvím systematického přístupu, který bere v úvahu interakce,

J.   vzhledem k tomu, že efektivní uplatňování stávající legislativy je klíčem k dosažení zlepšení kvality ovzduší v roce 2020, a vzhledem k tomu, že některá stávající legislativa stále ještě prochází procesem provádění,

K.   vzhledem k tomu, že ambiciózních cílů v oblasti kvality ovzduší lze dosáhnout pouze tehdy, pokud bude stávající legislativa důsledně uplatňována ve všech členských státech a pokud se nové legislativní návrhy budou moci soustředit na omezování emisí vytvářených znečišťovateli,

L.   vzhledem k tomu, že Komise předložila ve svém hodnocení dopadu tři scénáře (A, B a C), které odrážejí různou míru ambicí, a také scénář snížení emisí v mezích maximální technické proveditelnosti,

M.   vzhledem k tomu, že hodnocení dopadu ukazuje, že většina evropských občanů upřednostňuje evropskou politiku zlepšení kvality ovzduší, která by měla ambice blížící se scénáři C, avšak Komise ve své strategii zvolila méně ambiciózní cíl, který lze označit jako A+,

N.   vzhledem k tomu, že ve všech scénářích jsou náklady na omezení míry znečištění ovzduší nižší než finanční přínosy; vzhledem k tomu, že žádný ze scénářů neohrožuje celkovou konkurenceschopnost EU, a vzhledem k tomu, že ambiciózní scénář vede k vytváření nových pracovních míst,

O.   vzhledem k tomu, že hodnocení dopadu Komise je důkladné a zohledňuje jak zlepšení právní úpravy, tak strategii udržitelného rozvoje; přesto existuje v systémovém přístupu v navrhované strategii a v související směrnici o kvalitě ovzduší závažná mezera, protože se například nepředpokládají žádná další omezení emisí CO2, což bezpochyby vede k tomu, že se u strategie nadhodnocují náklady a podhodnocují přínosy, neboť pokračující snižování emisí po roce 2012, kromě mnoha jiných účinků, které bude mít, přispěje ke zlepšení kvality ovzduší,

P.   vzhledem k tomu, že hodnocení dopadu ukazuje, že optimální scénář, tj. scénář, kde se mezní náklady rovnají mezním přínosům, se nachází mezi scénáři B a C, nehledě na skutečnost, že peněžní vyčíslení poškozování ekosystémů, osevního materiálu a také některé nepříznivé účinky na zdraví nejsou zahrnuty do údajů o nákladech,

Q.   vzhledem k tomu, že pracovní skupina CAFE pro PM (částice) konstatovala, že zdravotní rizika spojená s PM 2,5 existují při koncentracích pod 10 µg/m3 a že mezní hodnota by neměla překračovat 20 µg/m3,

R.   vzhledem k tomu, že – jak poukázal IEEP – hodnota 25 µg/m3 PM 2,5, kterou navrhuje Komise, nevede k přísnějším požadavkům na PM pro členské státy, nýbrž jejich povinnosti spíše zmírňuje, neboť umožňuje výjimky,

S.   vzhledem k tomu, že ze zlepšení kvality ovzduší má prospěch celá společnost, zatímco náklady vznikají konkrétním odvětvím; vzhledem k tomu, že je tudíž nezbytné nalézt způsob, jak tyto náklady pokrýt, když uplatňování zásady "znečišťovatel platí" vede pro určité odvětví k nepřijatelným nákladům,

T.   vzhledem k tomu, že ke zlepšení kvality ovzduší musejí přispívat všechna odvětví, přičemž zvláštní důraz je kladen na ta odvětví, která dosud k udržování čistoty vzduchu přispívala nedostatečně,

U.   vzhledem k tomu, že ustanovení týkající se vnitřního trhu podnítí dosažení cílů a mezních hodnot v oblasti životního prostředí v EU, pokud se budou cíle v různých členských zemích implementovat stejnou měrou,

V.   vzhledem k tomu, že mnoho členských států nesplňuje mezní hodnoty, které stanoví stávající legislativa v oblasti kvality ovzduší, přičemž nejvíce problémů se objevuje v Nizozemsku, Belgii, Německu, severní Itálii, Polsku a ve velkých městech; vzhledem k tomu, že dosud přijatá opatření zaměřená na zdroje znečištění jsou pro splnění mezních hodnot nedostatečná,

W.   vzhledem k tomu, že nedodržení mezních hodnot není vždy způsobeno nedostatečnými opatřeními přijatými členskými státy, ale někdy je také způsobeno nedostatečnými odpovídajícími opatřeními Společenství,

X.   vzhledem k tomu, že je třeba, aby existovala strategie, která bude obsahovat ambiciózní cíle, jež se promítnou do ambiciózní legislativy o kvalitě ovzduší, spolu s opatřeními zaměřenými na zdroje znečištění, a která členským státům umožní, aby splňovaly normy kvality ovzduší, a zároveň poskytne více času členským státům, které přijaly všechna náležitá opatření, a přesto stále čelí problémům se splňováním mezních hodnot,

Y.   vzhledem k tomu, že k zajištění dosažení cílů v oblasti zdraví a životního prostředí je třeba doplnit směrnici o národních emisních stropech souborem opatření pro snížení emisí na místní úrovni, na vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství a na mezinárodní úrovni,

Znečištění ovzduší je třeba řešit stanovením správné míry ambicí

1.   vítá tematickou strategii Komise o znečišťování ovzduší, jež zdůrazňuje skutečnost, že znečištění ovzduší představuje závažný problém pro zdraví a životní prostředí;

2.   konstatuje se znepokojením, že strategie neukazuje, jak lze dosáhnout cílů šestého EAP; proto vyzývá Komisi, aby s ohledem na naplnění těchto cílů usilovala při snižování znečištění ovzduší do roku 2020 o podstatně vyšší úroveň ambicí;

3.   je si vědom skutečnosti, že cílová úroveň A+ pro NH3 v bodě 2 této strategie je pro odvětví zemědělství relativně ambiciózní, ale žádá Komisi, aby vzala při revizi SZP plně v úvahu problémy s okyselením, které způsobuje NH3, a proto se snažila prosadit cílovou úroveň C;

4.   s politováním konstatuje, že tato strategie nezahrnuje žádné právní požadavky na snížení emisí částic, jak doporučuje Evropská agentura pro životní prostředí, ale jednoduše se omezuje na navrhování orientačních cílů;

5.   žádá, aby byla předložena strategie, která bude obsahovat ambicióznější cíle snížení emisí, jež budou u VOC (těkavých organických sloučenin), PM 2,5 a NOX odpovídat scénáři C, neboť to povede k větším přínosům pokud jde o zdraví a zaměstnanost, přičemž zůstane zachován vyvážený poměr mezi náklady a přínosy; žádá o snížení uvedené v této tabulce:

2020 podle stávajících právních předpisů

2020 podle TSAP(9)

2020 podle cílů EP a příslušného scénáře

SO2

68 %

82 %

82 % (B)

NOX

49 %

60 %

65 % (C)

VOC

45 %

51 %

55 % (C)

NH3

4 %

27 %

27 % (A+)

PM 2,5

45 %

59 %

61 % (C)

celkové náklady (za rok)

o 7 100 milionů EUR více

o +/– 11 000 milionů EUR více

6.   vyzývá Komisi, aby aktualizovala vstupní údaje používané pro model integrovaného hodnocení tak, aby se počítalo se strukturálními opatřeními, aby vzala plně v úvahu potenciál ke snížení emisí z mezinárodní lodní dopravy, aby do tzv. základního scénáře začlenila veškerou příslušnou stávající legislativu a aby použila energetický scénář, který je v souladu s ambiciózní politikou EU v oblasti klimatu, dříve než použije model pro přípravu revize směrnice o národních emisních stropech; je přesvědčen o tom, že aktualizací vstupních údajů použitých k analýze provedené tímto způsobem společně se začleněním dodatečných netechnických strukturálních opatření ke snížení emisí, by se zásadně snížily odhadované náklady na dosažení daných prozatímních cílů a podstatně zvýšil potenciál pro snížení emisí;

7.   dává přednost tomu, aby byla v roce 2010 zavedena roční mezní hodnota 33 µg/m3 pro PM 10, a podporuje návrh Komise na zavedení omezení koncentrace pro PM 2,5, neboť složka PM 2,5 je v rámci PM 10 nejvíce zdravotně škodlivá; dává přednost tomu, aby pro PM 2,5 byla v roce 2010 zavedena cílová hodnota 20 µg/m3, jež se v roce 2015 stane hodnotou limitní, a pro PM 2,5 dlouhodobá cílová hodnota 10 µg/m3, v souladu s doporučením WHO; souhlasí s tím, že by mělo být možné poskytnout členským státům, které mohou prokázat, že přijaly všechna praktická opatření, více času na to, aby dosáhly této mezní a cílové hodnoty;

8.   přimlouvá se za větší jednotnost metod měření a výpočtu používaných různými členskými státy pro koncentrace jemných prachových částic; zastává kromě jiného názor, že by se měly řádně používat opravné koeficienty;

9.   je přesvědčen, že navrhovaných snížení znečištění lze dosáhnout pouze tehdy, pokud EU posílí svoji legislativu týkající se emisí, a vyzývá k přijetí ambiciózních mezních hodnot, které jsou závazné ve větším rozsahu;

10.   podporuje návrh Komise, aby byl v roce 2020 zaveden cíl snížení expozice pro PM 2,5 o 20 % ve srovnání s průměrným indexem expozice v roce 2010; vyzývá však k diferenciaci cílů snížení tak, aby se zohledňovaly odlišné výchozí úrovně jednotlivých členských států a opatření, která již byla přijata, se zvláštním přihlédnutím k většímu potenciálu ke snížení těch členských států, ve kterých je výchozí míra expozice vysoká;

11.   žádá, aby byla v případě vysoké míry smogu zavedena smogová varování a aby byli lidé vybízeni k tomu, aby v těchto dnech nepoužívali otevřené ohně a omezovali používání automobilů;

12.   je přesvědčen, že navrhovaných snížení může být dosaženo pouze tehdy, pokud EU posílí svou legislativu týkající se emisí; poukazuje na to, že se znečištěním ovzduší se lze vypořádat jen tehdy, propojí-li se ambiciózní mezní hodnoty s ambiciózní politikou v oblasti emisí;

Opatření pro jednotlivá odvětví

13.   vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejdříve přijaly nezbytná opatření vedoucí ke snížení emisí v jednotlivých odvětvích, která přispívají ke znečištění ovzduší, přičemž zvláštní prioritu by v této souvislosti měly přiřadit těm odvětvím, která nebyla dříve regulována a v nichž lze dalšího snižování emisí dosáhnout s nižšími náklady;

14.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh na přezkum směrnice o národních emisních stropech (NECD) a na její přepracování do podoby souměřitelné s mírou ambice prosazované Parlamentem;

15.   vyzývá Komisi a členské státy, aby urychleně přijaly opatření na snížení emisí způsobených lodní dopravou, a vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na

   - stanovení norem pro emise NOX pro lodě používající přístavy v EU;
   - označení Středozemního moře a severovýchodního Atlantiku za oblasti s kontrolovanými emisemi síry (SECA) na základě úmluvy MARPOL;
   - snížení maximálního povoleného obsahu síry v palivech pro námořní plavidla, která se používají v SECA, a paliva, která používají plavidla pro dopravu osob, z 1,5 % na 0,5 %;
   - zavedení finančních nástrojů, jako jsou daně nebo poplatky z emisí SO2 a NOX produkovaných loděmi;
   - podporu zavedení diferencovaných přístavních poplatků a poplatků za plavební dráhy, které zvýhodní plavidla s nízkými emisemi SO2 a NOX;
   - podporu využívání nábřežních dodávek elektřiny loděmi během jejich kotvení v přístavu;
   - směrnici EU o kvalitě paliv pro námořní plavidla;
  

dále vyzývá Komisi, aby navrhla koordinované kroky k zajištění rovných podmínek a aby trvala na provedení příslušných kroků v rámci Mezinárodní námořní organizace; je přesvědčen, že je zapotřebí lepší rovnováhy mezi náklady na snížení emisí z lodí a emisí z pozemních zdrojů;

16.   konstatuje, že navzdory tomu, že zemědělství představuje jeden z hlavních zdrojů znečištění ovzduší způsobeného amoniakem, existují v tomto odvětví jen malé povinnosti snížení emisí; vítá zavedení zásady "podmíněnosti" zemědělské pomoci po nejnovější reformě SZP, jež by měla přispět k význačnému snížení emisí látek poškozujících životní prostředí; vyzývá členské státy, aby bojovaly proti znečišťování ovzduší spojenému s chovem dobytka, zvláště s intenzivním chovem, s používáním hnojiv a zařízeními na vytápění skleníků a aby využívaly zemědělské dotace k řešení problému amoniaku; v souvislosti s revizí SZP žádá o aktualizaci cílů pro snížení emisí amoniaku; vyzývá Komisi, aby do směrnice IPPC začlenila intenzivní zemědělství, a dále vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily opatření na podporu rozvoje ekologického zemědělství a integrovaného zemědělství v rámci politiky rozvoje venkova;

17.   konstatuje, že zemědělská činnost závažně přispívá k emisím amoniaku; souhlasí s Komisí, že tyto emise je třeba snížit; vyzývá Komisi, aby urychleně přišla s konkrétními návrhy na snížení emisí amoniaku v zemědělství; a vyzývá Komisi, aby dotace SZP provázala s přísnými požadavky na opatření pro boj proti emisím amoniaku ze zemědělské činnosti;

18.   konstatuje, že náklady na snížení emisí NH3 se obecně zdají být nadhodnoceny, například projekce návrhu reformy SZP, které předložila Evropská agentura pro životní prostředí, předpokládají nižší počty hospodářských zvířat než základní projekce CAFE, což by – pokud by byly tyto projekce přesnější – rovněž znamenalo nižší odhadované náklady na snížení emisí amoniaku;

19.   vyzývá Komisi, aby vyhodnotila křížové efekty příslušných směrnic v oblasti životního prostředí, jako je směrnice o nitrátech, směrnice o hodnocení dopadu na životní prostředí a rámcová směrnice o vodě; upozorňuje v tomto ohledu zejména na pobídku k používání minerálních průmyslových hnojiv (která byla identifikována jako hlavní zdroj emisí amoniaku v zemědělském odvětví) namísto živočišných hnojiv, jež je důsledkem směrnice o nitrátech;

20.   vyzývá Komisi, aby urychleně předložila návrh opatření na snížení emisí pocházejících z průmyslových zdrojů, včetně revize směrnice IPPC, která by měla efektivněji odměňovat inovace a zahrnovat malá spalovací zařízení pod 50 MWh;

21.   žádá Komisi, aby urychleně předložila návrh opatření na snížení emisí pocházejících z domácností, včetně standardů pro vytápění; vybízí členské státy, aby zavedly opatření a programy na snížení emisí pocházejících z domácností, např. z krbů a kamen;

22.   naléhá na Komisi, aby v roce 2006 předložila návrh budoucích norem Euro 6 pro osobní automobily s dalším snížením normy NOX na 80 mg/km pro osobní a dodávkové vozy s dieselovým motorem od roku 2011 a také aby naznačila vývoj norem Euro VII pro těžká nákladní vozidla; naléhá na Komisi, aby zavedla normy Euro VI pro těžká nákladní vozidla nejpozději do roku 2012, které budou srovnatelné s normami platnými ve Spojených státech, aby se tak dosáhlo cílů v oblasti kvality ovzduší; vybízí členské státy, aby přijaly nezbytná opatření k postupnému vyřazení starších znečišťujících vozidel, s výjimkou historických vozidel, nebo aby případně poskytly pobídky pro jejich dovybavení; vyzývá Komisi, členské státy a odvětví dopravy, aby se zapojily do zásadní diskuse o udržitelné mobilitě ve 21. století;

23.   vybízí státní, regionální a místní úřady, aby přezkoumaly systémy místní dopravy a nalezly inovativní řešení pro minimalizaci používání aut ve vnitřních částech měst; je přesvědčen, že poplatky za vjezd do vymezeného obvodu centra města přinášejí hospodářské výhody a výhody v oblasti životního prostředí a že zřizování environmentálních zón, které odradí více znečišťující automobily od jízdy do vnitřních částí měst, představuje významnou pobídku pro modernizaci vozového parku; zdůrazňuje, že místní vlády mohou poskytovat významné pobídky pro inovace pomocí nákupu čistých automobilů (EEV, Euro 6 a VI) do veřejných a částečně veřejných vozových parků a přijetím opatření na podporu zaměstnanců, kteří používají udržitelnější způsoby dopravy;

24.   konstatuje, že neexistuje vazba mezi rozvojem a využíváním zdrojů alternativní energie a snižováním znečištění ovzduší a dále že nedochází ke zdůrazňování potřeby rozšíření veřejné dopravy a využívání alternativních zdrojů energie na základě strategického plánování;

25.   vyzývá Komisi, aby předložila návrhy opatření na řešení znečištění ovzduší, která v souladu s čl. 95 odst. 3 Smlouvy o ES zajistí vysokou míru ochrany životního prostředí; vyzývá Komisi, aby povolila výjimky z ustanovení o vnitřním trhu pro ty členské státy, které chtějí přijmout opatření, jež jdou dále než stávající standardy EU; je přesvědčen, že členské státy, které uplatňují přísnější standardy, poskytují významnou pobídku pro inovace;

Zlepšení tvorby právních předpisů

26.   vyzývá Komisi a Radu, aby s Parlamentem uzavřely interinstitucionální dohodu, ve které tyto tři orgány vyjádří svou podporu cílům kvality ovzduší uvedeným v této strategii a podobně ambiciózní revizi směrnice o národních emisních stropech; je třeba, aby tato dohoda obsahovala podrobný seznam opatření EU sloužících k zajištění včasného dosažení emisních cílů strategie, včetně opatření uvedených výše v bodech 13 až 24; tento seznam by měl být v souladu s ostatními politikami Společenství, včetně akčního plánu pro klima; je přesvědčen, že by tato dohoda přispěla ke zvýšení odpovědnosti, a tudíž i ke "zlepšení tvorby právních předpisů";

27.   vyzývá Komisi, aby v roce 2012 přezkoumala pokrok učiněný při dosahování cílů této strategie a v jednotlivých odvětvích vyhodnotila potenciál pro další nákladově efektivní snižování;

o
o   o

28.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a rovněž vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.
(2) http://www.euro.who.int/document/E83080.pdf
(3) http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/air_pollution.pdf
(4) Směrnice 96/62/ES (Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55).
(5) Směrnice 2001/81/ES (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22).
(6) Směrnice 2001/80/ES (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1).
(7) Směrnice 1999/13/ES (Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1).
(8) Směrnice 96/61/ES (Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26).
(9) Tematická strategie o znečišťování ovzduší.

Právní upozornění - Ochrana soukromí