Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2060(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0235/2006

Predkladané texty :

A6-0235/2006

Rozpravy :

PV 25/09/2006 - 13
CRE 25/09/2006 - 13

Hlasovanie :

PV 26/09/2006 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0366

Prijaté texty
PDF 396kWORD 93k
Utorok, 26. septembra 2006 - Štrasburg
Tematická stratégia pre znečistenie ovzdušia
P6_TA(2006)0366A6-0235/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o tematickej stratégii pre znečistenie ovzdušia (2006/2060(INI))

Európsky parlament,

‐   so zreteľom na oznámenie Komisie pre Radu a Európsky parlament o tematickej stratégii o znečistení ovzdušia (KOM(2005)0446),

‐   so zreteľom na Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (Šiesty EAP)(1),

‐   so zreteľom na Lisabonskú stratégiu (závery Európskej rady v Barcelone z 15.-16. marca 2002),

‐   so zreteľom na oznámenie Komisie o programe Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE): o tematickej stratégii pre kvalitu ovzdušia (KOM(2001)0245),

‐   so zreteľom na hodnotenie vplyvu týkajúce sa tematickej stratégie pre znečistenie ovzdušia a na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu (SEK(2005)1133),

‐   so zreteľom na správu o zdravotných aspektoch znečistenia ovzdušia – výsledky projektu WHO "Systematická kontrola zdravotných aspektov znečistenia ovzdušia v Európe"(2),

‐   so zreteľom na tlačovú konferenciu Inštitútu pre európsku environmentálnu politiku (IEEP)(3),

‐   so zreteľom na návrh Komisie týkajúci sa novej smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu (KOM(2005)0447),

‐   so zreteľom na veľké množstvo platných právnych predpisov EÚ kontrolujúcich kvalitu ovzdušia a emisie do ovzdušia, vrátane rámcovej smernice o kvalite ovzdušia(4) a jej dcérskych smerníc, smernice o národných emisných stropoch(5), smernice o veľkých elektrárňach s procesom spaľovania(6), smerníc kontrolujúcich emisie z automobilov a kvalitu paliva, smernice o emisií rozpúšťadiel(7) a smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC)(8);

‐   so zreteľom na závery Európskej rady pre životné prostredie z 9. marca 2006,

‐   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

‐   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0235/2006),

A.   keďže znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou úmrtí a faktorom spôsobujúcim ochorenia v Európe, skracujúcim dĺžku života v priemere o viac ako osem mesiacov na jednotlivca; keďže zdravie detí, starších ľudí, ľudí s dýchacími a kardiovaskulárnymi chorobami a tých, ktorí žijú v ohrozených oblastiach, napríklad v mestských oblastiach (veľkomestách) a blízko hlavných ciest, je zvlášť ohrozené,

B.   keďže všeobecným cieľom tematickej stratégie pre znečistenie ovzdušia je stanovenie dlhodobej integrovanej strategickej politiky pre boj proti znečisteniu ovzdušia, aby sa dosiahli ciele Šiesteho EAP týkajúce sa ochrany ľudského zdravia a životného prostredia,

C.   keďže v posledných desaťročiach bol pri znižovaní emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré najviac ohrozujú zdravie, dosiahnutý značný pokrok,

D.   keďže jemné častice PM2,5 a prízemný ozón znečisťujú ovzdušie a tým spôsobujú väčšinu zdravotných problémov,

E.   keďže 55 % európskeho ekosystému je poškodených v dôsledku znečisteného ovzdušia,

F.   keďže znečistenie ovzdušia sa vyskytuje vo všetkých členských štátoch a je cezhraničným problémom, pretože pevné častice a ostatné znečisťujúce látky prejdú stovky kilometrov a preto je potrebné vyriešiť tento problém v Európe, a prísnejšie cezhraničné opatrenia sú žiaduce, keďže tento fakt nezbavuje určité členské štáty zodpovednosti splniť limitné hodnoty pre kvalitu ovzdušia,

G.   keďže proti znečisteniu ovzdušia sa dá efektívne bojovať iba prostredníctvom koordinovaného balíka opatrení, ktoré spájajú opatrenia na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni a ktoré sú v prvom rade zamerané na boj proti emisiám znečisťujúcich látok pri zdroji,

H.   keďže podľa článku 7 Šiesteho EAP jedným z jeho cieľov je dosiahnuť "úrovne kvality ovzdušia, ktoré nezapríčinia významné negatívne vplyvy a riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie",

I.   keďže medzi kľúčové opatrenia uvedené v článku 7 Šiesteho EAP patrí rozvoj tematickej stratégie týkajúcej sa znečistenia ovzdušia a kontrola a aktualizácia štandardov kvality ovzdušia a národných emisných stropov, s cieľom dosiahnuť dlhodobé ciele neprekročiť kritické záťaže a úrovne; keďže znečistenie ovzdušia je komplexným problémom, ktorý sa dá vyriešiť iba prostredníctvom systematického prístupu, ktorý zohľadní vzájomné interakcie,

J.   keďže účinné vykonávanie platných právnych predpisov je kľúčom k zlepšeniu kvality ovzdušia do roku 2020 a niektoré platné právne predpisy sú ešte stále v procese vykonávania,

K.   keďže ambiciózne ciele kvality ovzdušia sa dajú dosiahnuť iba ak sú platné právne predpisy dôsledne vykonávané vo všetkých členských štátoch a ak sa nové legislatívne návrhy môžu sústrediť na obmedzenie emisií vypúšťaných znečisťovateľmi,

L.   keďže Komisia vo svojom hodnotení vplyvu predstavila svoje tri možnosti splnenia strategických cieľov (A, B a C), ktoré odrážajú rôzne ambiciózne ciele, ako aj možnosť pre všetky technicky uskutočniteľné zníženia,

M.   keďže z hodnotenia vplyvu je jasné, že väčšina občanov EÚ je priaznivo naklonená politike EÚ zameranej na zlepšenie kvality ovzdušia s cieľom zhody možnosti splnenia strategických cieľov C, ale Komisia v stratégii zvolila ciele nižšej úrovne, ktoré možno označiť ako A+,

N.   keďže náklady na znižovanie úrovní znečistenia ovzdušia sú vo všetkých opatreniach nižšie ako finančné zisky; keďže žiadne z opatrení neohrozuje celkovú konkurenčnú pozíciu EÚ a keďže možnosť ambicióznych cieľov vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,

O.   keďže Komisia pripravila dôkladné hodnotenie vplyvu s prihliadnutím na lepšiu reguláciu a stratégiu trvalo udržateľného rozvoja; predsa však chýba v navrhovanej stratégii a súvisiacej smernici o kvalite ovzdušia systémový prístup, keďže sa napríklad neočakávajú ďalšie zníženia emisií CO2, čo nepochybne vedie k nadhodnoteniu nákladov a podhodnoteniu prínosov pre stratégiu, keďže pokračované znižovanie emisií po roku 2012 prispeje ako jeden z mnohých efektov k zlepšeniu kvality ovzdušia,

P.   keďže z hodnotenia vplyvu vyplýva, že optimálna možnosť splnenia strategických cieľov - ak sa hraničné náklady rovnajú hraničným ziskom - sa nachádza medzi možnosťami splnenia strategických cieľov B a C, napriek skutočnosti, že peňažné vyčíslenie škody na ekosystémoch, plodinách, ako aj niektoré efekty nepriaznivé pre zdravie nie sú v nákladoch zahrnuté,

Q.   keďže pracovná skupina CAFE zaoberajúca sa PM (častice) poukázala na to, že s koncentráciou PM2,5 nižšou ako 10 µg/m3 sú spojené zdravotné riziká, a že hraničná hodnota by nemala prekročiť 20 µg/m3,

R.   keďže – ako zdôraznil IEEP – hodnota PM2,5 rovná 25 µg/m3, ako navrhuje Komisia, nemá za následok sprísnenie požiadaviek na členské štáty týkajúce sa PM, ale skôr uvoľňuje povinnosti vyplývajúce z povolenia výnimiek,

S.   keďže zlepšenie kvality ovzdušia prináša prospech celej spoločnosti, pričom náklady vznikli v určitých sektoroch; keďže práve preto je nevyhnutné nájsť spôsoby dodržania výšky týchto nákladov, ak uplatnenie zásady "znečisťovateľ platí" spôsobí v konkrétnom sektore neprijateľné náklady,

T.   keďže k zlepšeniu kvality ovzdušia musia prispieť všetky sektory, predovšetkým s dôrazom na tie sektory, ktoré doteraz prispeli k udržaniu čistého ovzdušia nedostatočne,

U.   keďže predpisy vnútorného trhu v EÚ podporujú dosiahnutie environmentálnych cieľov a limitných hodnôt, pokiaľ sa ciele rovnako vykonávajú v rôznych členských štátoch,

V.   keďže veľa členských štátov nedodržiava stanovené hodnoty podľa súčasných právnych predpisov o kvalite ovzdušia – väčšina problémov vzniká v Holandsku, Belgicku, Nemecku, severnom Taliansku, Poľsku a vo veľkých mestách; keďže prijaté opatrenia sú zamerané na zdroje znečistenia a nestačia na dosiahnutie limitných hodnôt,

W.   keďže nedodržanie limitných hodnôt nie je vždy spôsobené nedostatkom opatrení prijatých členskými štátmi, ale niekedy je zapríčinené nedostatkom adekvátnych opatrení Spoločenstva,

X.   keďže je potrebná stratégia s ambicióznymi cieľmi, ktoré sa premietnu do ambicióznych právnych predpisov v oblasti kvality ovzdušia , spolu s opatreniami zameranými na zdroje znečistenia, s cieľom umožniť členským štátom dodržať normy kvality ovzdušia, a zároveň poskytnúť dodatočný čas tým členským štátom, ktoré prijali všetky príslušné opatrenia, ale stále čelia problému s dodržiavaním limitných hodnôt,

Y.   keďže, na zabezpečenie dosiahnutia cieľov v oblasti zdravia a životného prostredia je potrebné doplniť smernicu o národných emisných stropoch súborom opatrení v oblasti znižovania emisií na miestnej a národnej úrovni, na úrovni Spoločenstva a na medzinárodnej úrovni,

Stanovenie správnej úrovne ambícií na riešenie znečistenia ovzdušia

1.   víta tematickú stratégiu Komisie týkajúcu sa znečistenia ovzdušia, ktorá zdôrazňuje skutočnosť, že znečistenie ovzdušia je vážnym problémom pre zdravie a životné prostredie;

2.   so znepokojením konštatuje, že táto stratégia neukazuje, ako dosiahnuť ciele Šiesteho EAP; vyzýva preto Komisiu, aby sa zamerala na podstatne vyššiu úroveň ambícií na zníženie znečistenia ovzdušia pre rok 2020, aby sa tieto ciele dosiahli;

3.   uvedomuje si skutočnosť, že cieľová úroveň A+ pre NH3 uvedená v odseku 2 tejto stratégie je pre odvetvie poľnohospodárstva pomerne ambiciózna, ale žiada Komisiu, aby v revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky v plnej miere zohľadnila problémy okyslenia spôsobené NH3, a preto sledovala cieľovú úroveň C;

4.   s ľútosťou poukazuje na skutočnosť, že stratégia nezahŕňa žiadne právne požiadavky na zníženie jednotlivých emisií, ako to odporúča Európska agentúra pre životné prostredie, ale jednoducho sa obmedzuje na navrhovanie indikatívnych cieľov;

5.   požaduje stratégiu s ambicióznejšími cieľmi pre znižovanie, ktorá sa zhoduje s možnosťou splnenia strategických cieľov C pre prchavé organické zlúčeniny (POZ), PM2,5 a NOx, pretože by to prinieslo väčší prospech pre zdravie a zamestnanosť, a zároveň by bol udržaný vyrovnaný pomer medzi nákladmi a ziskom; požaduje zníženie podľa uvedenej tabuľky:

2020 súčasné právne predpisy

2020 TSAP(9)

2020 ciele EP a príslušná možnosť splnenia

SO2

68 %

82 %

82 % (B)

NOx

49 %

60 %

65 % (C)

POZ

45 %

51 %

55 % (C)

NH3

4 %

27 %

27 % (A+)

PM2,5

45 %

59 %

61 % (C)

Celkové náklady

(na rok)

7 100 miliónov EUR navyše

+/- 11 000 miliónov EUR navyše

6.   vyzýva Komisiu, aby aktualizovala vstupné údaje používané pre integrovaný hodnotiaci model s prihliadnutím na štrukturálne opatrenia, aby plne prihliadla na potenciálne zníženie emisií z medzinárodnej prepravy, zahrnula všetky platné právne predpisy do takzvaného základného scenára a využila energetický scenár, ktorý je v súlade s ambicióznou politikou EÚ v oblasti klimatických zmien, skôr než tento model použije na prepracovanie smernice o národných emisných stropoch; domnieva sa, že aktualizácia vstupných údajov používaných pre analýzu, spolu so zahrnutím dodatočných netechnických štrukturálnych opatrení na zníženie emisií, by mali postupne znížiť odhadované náklady na dosiahnutie daných predbežných cieľov a vyústiť do podstatne vyššieho potenciálu pre zníženie emisií;

7.   uprednostňuje zavedenie ročnej limitnej hodnoty 33 µg/m3 pre PM10 v roku 2010 a podporuje návrh Komisie na zavedenie zníženia koncentrácie PM2,5, pretože zložka PM2,5 je v rámci PM10 najviac zdraviu škodlivá; požaduje, aby sa v roku 2010 pre PM2,5 zaviedla cieľová hodnota 20 µg/m3, ktorá sa v roku 2015 stane limitnou hodnotou, a v súlade s odporúčaním WHO dlhodobá cieľová hodnota pre PM2, vo výške 10 µg/m3; súhlasí s tým, aby členské štáty, ktoré môžu dokázať, že prijali všetky praktické opatrenia, mali viac času na splnenie limitných a cieľových hodnôt;

8.   presadzuje väčšiu jednotnosť meracích a výpočtových metód používaných rôznymi členskými štátmi pre koncentrácie drobných častíc a okrem iného sa domnieva, že by sa mali primerane použiť opravné koeficienty;

9.   je presvedčený, že navrhované zníženie znečistenia sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak EÚ posilní svoje právne predpisy v oblasti emisií a požaduje prijatie ambicióznych limitných hodnôt, ktoré sú záväzné vo väčšom rozsahu;

10.   podporuje návrh Komisie, aby sa v roku 2020 pre PM2.5 zaviedol cieľ zníženia expozície o 20% v porovnaní s priemerným indexom expozície v roku 2010; požaduje však diferencované ciele zníženia, ktoré by zohľadnili rôzne východiskové úrovne členských štátov, a opatrenia, ktoré už boli prijaté, s osobitným prihliadnutím na väčší potenciál znižovania tých členských štátov, ktorých počiatočná miera expozície je vysoká;

11.   požaduje, aby sa v prípade vysokej úrovne smogu zaviedli smogové varovania a aby ľudia boli nabádaní k tomu, aby v uvedených dňoch nepoužívali otvorené ohne a obmedzili používanie motorových vozidiel;

12.   je presvedčený, že navrhované zníženia sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak EÚ posilní svoje právne predpisy v oblasti emisií, poukazuje na skutočnosť, že so znečistením ovzdušia sa dá vyrovnať iba vtedy, ak sa ambiciózne limitné hodnoty spoja s ambicióznou emisnou politikou;

Odvetvové opatrenia

13.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr prijali nevyhnutné opatrenia na zníženie emisií v rôznych odvetviach, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia, v spojitosti s tým sa musí špeciálna prednosť prisúdiť tým odvetviam, ktoré predtým neboli regulované a kde je možné ďalšie zníženie emisií dosiahnuť s nižšími nákladmi;

14.   vyzýva Komisiu, aby čo najskôr navrhla prehodnotenie smernice o národných emisných stropoch (NEC) a na jej prepracovanie do podoby porovnateľnej s úrovňou ambícií podporovanou Európskym parlamentom;

15.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlene prijali opatrenia na zníženie emisií zo sektora prepravy a vyzýva Komisiu, aby predložila tieto návrhy:

   zaviesť štandardy pre emisie NOx pre lode využívajúce prístavy EÚ;
   vymedziť Stredozemné more a severovýchodný Atlantik ako oblasti kontroly emisií síry (SECAs) v rámci dohovoru MARPOL;
   znížiť maximálne povolený obsah síry v lodných palivách používaných v SECAs a v osobných plavidlách od 1,5 % do 0,5 %;
   zaviesť finančné nástroje ako dane alebo poplatky za emisie SO2 a NOx z lodí;
   podporiť zavedenie rozličných prístavných poplatkov a poplatkov za dráhy uprednostňujúc plavidlá s nízkymi emisiami SO2 a NOx;
   podporiť, aby lode, ktoré sú v prístavoch, využívali elektrickú energiu z pobrežia;
   návrh smernice EÚ o kvalite lodných palív;
  

ďalej vyzýva Komisiu, aby navrhla koordinované opatrenia na zaistenie rovnakých podmienok a trvala na vykonaní opatrení v rámci dohovoru IMO; je presvedčená, že je potrebná lepšia rovnováha medzi nákladmi na znižovanie emisií z lodí a vnútrozemskými emisiami;

16.   poukazuje na to, že poľnohospodárstvo je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia zapríčineným čpavkom, pre tento sektor existuje len málo záväzkov na zníženie emisií; vyzýva členské štáty, aby bojovali so znečistením ovzdušia spôsobovaným chovom dobytka – predovšetkým intenzívnym chovom dobytka -, používaním hnojív a zariadení na vyhrievanie skleníkov, a aby používali poľnohospodárske náhrady pri riešení problému s čpavkom; požaduje aktualizáciu cieľov zameraných na znižovanie množstva čpavku v kontexte s prehodnotením spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ; vyzýva Komisiu, aby do smernice IPPC zahrnula intenzívny chov dobytka a vyzýva tiež Komisiu a členské štáty, aby napomáhali rozvoju opatrení, ktoré podporujú rozvoj ekologického chovu dobytka a integrovaného poľnohospodárstva ako súčasti politiky regionálneho rozvoja;

17.   konštatuje, že poľnohospodárske činnosti významne prispievajú k emisiám čpavku; súhlasí s Komisiou, že tieto emisie je nevyhnutné znížiť; vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila osobitné návrhy, ktoré by sa zameriavali na zníženie emisií čpavku z poľnohospodárstva; a vyzýva Komisiu, aby prepojila dotácie SPP s prísnymi požiadavkami na boj proti emisiám čpavku z poľnohospodárskych činností;

18.   poukazuje na to, že náklady na zníženie emisií NH3 vo všeobecnosti vyzerajú nadhodnotené, napríklad návrh predpokladov reformy SPP zo strany Európskej agentúry pre životné prostredie, predpokladá nižší počet dobytka ako základné predpoklady programu EÚ pre čisté ovzdušie (CAFE), ktoré, ak sú presnejšie, môžu znamenať aj nižšie náklady ako boli predpokladané pre dosiahnutie zníženia emisií čpavku;

19.   vyzýva Komisiu, aby zhodnotila krížové dopady príslušných environmentálnych smerníc, akou je napr. smernica o dusičnanoch, smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rámcová smernica o vodách; v tomto zmysle poukazuje predovšetkým na použitie minerálnych hnojív (ktoré boli označené za hlavný zdroj emisií čpavku v poľnohospodárskom sektore), namiesto živočíšnych hnojív, čo vyplýva zo smernice o dusičnanoch;

20.   vyzýva Komisiu, aby čo najskôr navrhla možné opatrenia na zníženie emisií z priemyselných zdrojov, vrátane prehodnotenia smernice IPPC, ktorá by mala účinnejšie oceňovať inovácie a zahŕňať zavedenie malých spaľovní s výkonom nižším ako 50MWh;

21.   žiada Komisiu, aby čo najskôr navrhla opatrenia na zníženie emisií z domácich zdrojov, vrátane noriem pre vykurovacie zariadenia; vyzýva členské štáty, aby zaviedli opatrenia a programy na znižovanie emisií z domácich zdrojov, ako sú napríklad krby;

22.   nalieha na Komisiu, aby v roku 2006 navrhla budúce štandardy Euro 6 pre osobné vozidlá s ďalším znížením štandardu NOx na 80 mg/km pre dieselové osobné vozidlá a vany od roku 2011 a tiež naznačila smerovanie normy Euro VII pre ťažké vozidlá; vyzýva Komisiu, aby najneskôr do roku 2012 navrhla normy Euro VI pre ťažké vozidlá so štandardom porovnateľným so štandardami v USA; tieto umožnia členským štátom dosiahnuť ciele kvality ovzdušia; vyzýva členské štáty, aby prijali nevyhnutné opatrenia na postupné zrušenie starších znečisťujúcich vozidiel, s výnimkou historických vozidiel, alebo, ak je to potrebné, poskytnúť stimuly pre ich modernizáciu; vyzýva Komisiu, členské štáty a sektor dopravy, aby sa zapojili do zásadnej diskusie týkajúcej sa udržateľnej mobility v 21. storočí;

23.   vyzýva členské štáty, regionálne a miestne úrady, aby prehodnotili systémy miestnej dopravy a hľadali modernizačné riešenia na maximálne zníženie používania vozidiel v centrách miest; vyjadruje presvedčenie, že poplatky za dopravné zápchy vyústia do hospodárskych a environmentálnych prínosov, a environmentálne členenie mesta, ktoré odrádza viac znečisťujúce vozidlá od vstupu do centier miest, je silným podnetom na modernizáciu vozidiel; zdôrazňuje, že miestne úrady môžu vytvoriť silné stimuly pre modernizáciu, ak kúpia "čisté vozidlá" (EEV, Euro 6 a VI) pre verejné a poloverejné použitie a podporia zamestnancov, aby používali dlhodobo udržateľné spôsoby dopravy;

24.   poukazuje na absenciu prepojenia medzi rozvojom a použitím alternatívnych zdrojov energie a zníženia znečistenia ovzdušia, ako aj na nedostatok dôrazu na potrebu rozšírenia verejnej dopravy a využívania alternatívnych zdrojov energie na základe strategického plánovania;

25.   vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na riešenie znečistenia ovzdušia, ktoré – v súlade s článkom 95 ods. 3 Zmluvy o ES – zabezpečia vysokú úroveň ochrany životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby tým členským štátom, ktoré chcú prijať opatrenia prísnejšie ako sú súčasné normy EÚ, povolila výnimky z ustanovení o vnútornom trhu; je presvedčená, že tie členské štáty, ktoré zavedú prísnejšie normy, zabezpečia dôležitý stimul pre modernizáciu;

Lepšie zákonodarstvo

26.   vyzýva Komisiu a Radu, aby s Európskym parlamentom uzavreli medziinštitucionálnu dohodu, v ktorej by sa tieto tri inštitúcie zaviazali k plneniu cieľov v oblasti kvality ovzdušia, ako sa uvádza v tejto stratégii, a k podobne ambicióznej revízii smernice o národných emisných stropoch; táto dohoda by mala obsahovať podrobný zoznam opatrení EÚ určených na zabezpečenie včasného dosiahnutia emisných cieľov stanovených v rámci stratégie vrátane cieľov stanovených v odsekoch 13 až 24; tento zoznam by mal byť v súlade s ostatnými politikami Spoločenstva vrátane klimatického akčného plánu; vyjadruje presvedčenie, že takáto dohoda by prispela k zvyšovaniu dôveryhodnosti a tým aj k "lepšiemu zákonodarstvu";

27.   vyzýva Komisiu, aby v roku 2012 prehodnotila pokrok pri dosahovaní cieľov stratégie a zhodnotila potenciál v rozličných sektoroch pre ďalšie zníženie nákladov;

o
o   o

28.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.
(2) http://www.euro.who.int/document/E83080.pdf.
(3) http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/air_pollution.pdf.
(4) Smernica 96/62/ES (Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55).
(5) Smernica 2001/81/ES (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22).
(6) Smernica 2001/80/ES (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1).
(7) Smernica 1999/13/ES (Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1).
(8) Smernica 96/61/ES (Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26).
(9) Tematická stratégia pre znečistenie ovzdušia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia